Page 12

REUNIONS DEL CEIB

REUNIONS REALITZADES MAIG-SETEMBRE 2016 REUNIONS

DATA LLOC

Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu

02/05/2016 Seu del CEIB

PRINCIPALS TEMES TRACTATS • Estudi de l’esborrany de decret Pla d'estudis dels ensenyaments artís-

tics superiors conduents al Títol Superior de Música (INFORME 6/2016).

• Aprovació i elevació al Ple de la Memòria 2015. • Estudi de l’esborrany de decret del Pla d'estudis dels ensenyaments

Comissió Permanent

09/05/2016 Seu del CEIB

artístics superiors conduents al Títol Superior de Música (INFORME 6/2016). • Recollida de les aportacions dels membres de la Comissió Permanent sobre el procediment per a l’estudi i aprovació del document de Pacte per l’Educació de les Illes Balears. • Presa de possessió com a membre del CEIB, el president del Consell

24/05/2016 FELIB

Ple

Escolar Insular d’Eivissa, Sr. Alberto Taranco Iriondo, al qual donà la benvinguda en nom de tot el Ple. • Debat i aprovació de la Memòria 2015. • Debat i aprovació de l’Informe 6/2016 sobre l’esborrany de decret Pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música. • Debat i aprovació d’una Resolució del Consell Escolar Insular d’Eivissa. • Paraules de benvinguda del conseller d’Educació i Universitat. • Lectura de l’Acord del Consell de Govern pel qual es nomenen el pre-

27/06/2016 Parlament de les Illes Balears

Ple

Comissió Permanent

05/07/2016 Seu del CEIB

sident i la vicepresidenta del Consell Escolar de les Illes Balears, així com de l’Ordre de nomenament dels nous membres del CEIB, per part de la secretària. • Presa de possessió dels consellers i conselleres assistents, i lliurament de credencials. • Ratificació de l’elecció dels membres de la Comissió Permanent. • Intervenció del conseller d’Educació i Universitat. • • • • •

Aprovació de la indemnització del ponent de l’Informe 6/2016. Ratificació de la composició de les comissions específiques. Modificació del Reglament del CEIB. Pacte per l’Educació. Pla de Treball.

02/05/2016 (Seu del CEIB)

22/09/2016 (Seu del CEIB)

Membres de la Comissió Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu

12 // REVISTA DEL CEIB

NÚM. 03/2016

revista_ceib_03_2016  

Revista del Consell Escolar de les Illes Balears

Advertisement