__MAIN_TEXT__

Page 1

Ã…RSBERETNING 2020


NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN ÅRSBERETNING 2020 Redaktion Nordsjællands Brandvæsen Foto Bjørn Nielsen (www.bpln.dk) Nordsjællands Brandvæsens arkiv Oplag 150

ÅRSBERETNING 2020 / 2


INDHOLDSFORTEGNELSE Tema: Revidering af den risikobaserede dimensionering 5 Beredskabsdirektørens forord 6 Formanden har ordet 8 Beredskabskommissionen 9 Tema: Harmonsering af brandvæsenets serviceaftaler 10 Ledelse, administration og vagtcentral 12 Tema: Et år med fokus på operativt IT 14 Operativt beredskab 16 Tema: Ny organisering af servicevagten 18 Myndighed og Kursus 20 Tema: Nyt forebyggelseskoncept hitter på sociale medier 22 Service og Logistik 24 Tema: Tilpasning til kommunernes behov under COVID-19 26 Ting der gik galt i 2020 30

ÅRSBERETNING 2020 / 3


TEMA: REVIDERING AF DEN RISIKOBASEREDE DIMENSIONERING I løbet af en kommunal valgperiode skal brandvæsenets risikobaserede dimensionering revideres. Den risikobaserede dimensionering sætter rammerne for de kommende fire års serviceniveau i brandvæsenet og er således en meget vigtig brik i det samlede puslespil. Den kommende risikobaserede dimensionering skal ikke ses som en revolutionerende ændring af vores beredskab, men som en nødvendig revision af det eksisterende grundlag for at sikre det politisk bestemte serviceniveau. Vi tog hul på arbejdet med revidering af den risikobaserede dimensionering i 2020. I første halvdel af året blev der indsamlet data for at få det nødvendige overblik over vores arbejde de seneste fire år. Herefter blev en række medarbejderrepræsentanter og frivillige inviteret til at deltage i to workshops og sammen med forebyggende afdeling og brandvæsenets ledelse komme med input og ideer til det videre arbejde. De to workshops har haft til formål at sikre vores brandfolks og frivilliges medindflydelse på arbejdet med den risikobaserede dimensionering, og samtidig har de to workshops været en god mulighed for at informere løbende om processen og det arbejde, der er i gang. Under begge workshops blev det drøftet, hvilke opgaver der skal løses i fremtiden, samt hvilke opgaver, som ikke løses optimalt i dag - og hvordan vi med uddannelse og materiel kan imødekomme de opgaver i fremtiden. Ligeledes blev det fastlagt, at læringspunkter fra Sirius-branden skal indarbejdes i den kommende risikobaserede dimensionering. Her tænkes der særligt på ledelsesstøtte, herunder brugen af droner, logistik, fx etablering af toiletter, og konceptet omkring Ren Brandmand. I november var udkastet til den kommende risikobaserede dimensionering i intern høring, ligesom udkastet blev præsenteret for beredskabskommissionen på et møde i november. I det kommende år vil den nye risikobaserede dimensionering blive endeligt fastlagt.


BEREDSKABSDIREKTØRENS FORORD 2020 blev et år, der kommer til at stå skarpt i hukommelsen. Et år, der formede sig meget anderledes, end vi alle havde forestillet os. Pandemien og følgerne heraf har ændret vores liv - på arbejde såvel som i fritiden. Med den konstante risiko for smittespredning har den altoverskyggende opgave været at opretholde driften. Vi løser en række samfundskritiske opgaver, fra redningsberedskab til serviceopgaver, hvor vores borgere er dybt afhængige af os. Det forpligter. Ved at omstille og tilpasse vores opgaveløsning til det aktuelle behov og i overensstemmelse med de gældende retningslinjer har vi formået at opretholde beredskabet og løse vores opgaver i hele perioden. Afstandsregler og krav om anvendelse af værnemidler har haft stor betydning for arbejdstilrettelæggelsen og den daglige drift, særligt i mødet med den sårbare borger. Tænk blot på madudbringning, levering af hjælpemidler eller kørsel til og fra genoptræning. På det operative område er omfanget af sociale aktiviteter og uddannelse reduceret til et minimum, så samværet har været begrænset til de nødvendige udrykninger. Endelig har det for organisationens administrative medarbejdere betydet, at arbejdet er rykket hjem i privaten. Det er helt tydeligt, at alle i organisationen har haft forståelse og respekt for den alvorlige situation. Alle har med sikkerheden for øje været fleksible og bidraget positivt til den løbende omstilling og håndtering af de mange forandringer. Ved at passe på hinanden har vi kunnet passe på de borgere, som er så afhængige af vores ydelser. Det indgyder stor respekt og fortjener anerkendelse. Tusind tak til alle for bidraget i denne sammenhæng. Selvom pandemien har domineret, så illustrerer årets beretning i rigt mål, at udviklingen ikke har stået stille. Der er spændende nyt i mange forskellige retninger med harmonisering, tilpasning og ÅRSBERETNING 2020 / 6

kvalitetssikring af opgaveporteføljen som en fortløbende proces. Senest er der implementeret en tidssvarende organisering af servicevagten, udviklet et koncept for harmonisering af aftaler samt igangsat en analyse af vagtcentralens mange opgaver. Herudover er der særligt på IT-området gennemført en række spændende projekter, som alt sammen er nærmere beskrevet i beretningen. I 2021 venter nye og spændende opgaver, ikke mindst udvikling af den nye plan for risikobaseret dimensionering. Udfordringerne er afdækket, og processen frem mod endelig beslutning i 2021 er godt i gang. I samspil med ejerkommunerne skal der gennemføres en analyse af serviceopgaverne, og på Station Fredensborg skal der etableres et nyt værnemiddeldepot. Endelig vil fortsat udvikling af IT-området og fokus på arbejdsmiljøindsatsen med opfølgning på arbejdspladsvurderingen kræve en indsats. Jeg glæder mig, til vi igen kan mødes fysisk og ser frem til, at vi i fælleskab kan fortsætte udviklingen af Nordsjællands Brandvæsen som den gode arbejdsplads til glæde for os selv, vores borgere og virksomheder. Tak til alle for en stor og prisværdig indsats i et meget anderledes år. Lars Rosenwanger Beredskabsdirektør


FORMANDEN HAR ORDET 2020 viste sig på alle tænkelige måder at blive helt anderledes end forventet. Det har naturligvis også kunnet mærkes i Nordsjællands Brandvæsen, hvor fokus har været at sikre driften af vores samfundskritiske funktioner. Det er ingen overraskelse, at beredskabet bestrider en række samfundskritiske funktioner. Ikke desto mindre bliver det meget tydeligt, hvor vigtige vores opgaver er, når vi oplever en pandemi som den, vi står i lige nu. Beredskabet skal kunne hjælpe, når borgerne har brug for hjælp, og derfor er det afgørende, at vi kan opretholde driften og tilpasse os den givne situation. Det er i den grad lykkedes for os. Vi har bevist, at vi kan omstille os lynhurtigt og levere den service, som borgerne har brug for, uanset om der er tale om brandslukning, madkørsel eller levering af hjælpemidler. Især i vores serviceafdeling har der været en øget tilgang af opgaver, hvilket har resulteret i, at der er blevet bevilliget et ekstra årsværk til hjælpemiddelcentralen i Fredensborg. Samtidig har det været godt at se, hvordan brandvæsenet har bidraget konstruktivt på møderne i kommunernes corona-krisestabe. Det har medvirket til at dele værdifuld viden og forbedre kommunernes indsats. I september havde jeg fornøjelsen af at se vores båd- og dykkerberedskab på nærmeste hold. Det foregik på Rungsted Havn, hvor kommissionen blev inviteret med ombord og fik en tur på Øresund. Det var en fantastisk oplevelse, hvor vi blev introduceret til redningsbådens funktioner og fik mulighed for at afprøve kommunikationsudstyret, som gør det muligt at tale sammen i et helt almindeligt toneleje på trods af megen vindstøj. Båd- og dykkerberedskabet har stor betydning for et beredskab som vores, der dækker mange kilometer kyststrækning og flere større søer. I 2020 lykkedes det os at skaffe flere nye deltidsbrandfolk til vores beredskab. Det er ikke en nem opgave at rekruttere deltidsbrandfolk i disse år

ÅRSBERETNING 2020 / 8

– og slet ikke deltidsbrandfolk til dagtimerne – og vi har fortsat en udfordring med at sikre, at vi har mandskab nok til at rykke ud på de tidspunkter, hvor de fleste af os er på arbejde. Udfordringen med rekruttering har derfor også været et af omdrejningspunkterne for beredskabskommissionens indledende drøftelser om den kommende risikobaserede dimensionering, som skal vedtages i løbet af 2021. Vi tog hul på drøftelserne i efteråret, og jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet her i det nye år. På tegnebrættet har vi skitseret flere mulige løsninger, der kan gøre Nordsjællands Brandvæsen til et endnu mere robust beredskab i fremtiden. Hvert år i januar plejer vi at afholde nytårsparole i beredskabet. Det er en traditionsrig begivenhed, som jeg ved, at vores dedikerende medarbejdere og frivillige ser frem til. Det gør jeg i høj grad også selv, da nytårsparolen er en rigtig god mulighed for mig til at takke for det vigtige arbejde, som medarbejderne udfører hver eneste dag. I år bliver det desværre ikke en mulighed, da vi har måttet aflyse nytårsparolen på grund af coronasituationen. Det er en trist, men desværre helt nødvendig beslutning. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden her til at sige tak til alle ansatte og frivillige, som har leveret en forbilledlig indsats i året, der er gået. I har hver især bidraget til, at vi har kunnet opretholde de samfundskritiske funktioner i en meget svær tid. Tak for indsatsen i 2020. Thomas Lykke Pedersen Formand for Beredskabskommissionen


BEREDSKABSKOMMISSIONEN (Bestyrelsen for Nordsjællands Brandvæsen)

Nordsjællands Brandvæsen er et §60-selskab ejet af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Selskabet blev etableret den 1. juni 2016 og er en fusion af Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. I 2020 havde beredskabskommissionen følgende medlemmer: Thomas Lykke Pedersen Karsten Längerich Esben Buchwald Kasper Ljung Pedersen Bo Hilsted Carsten Bo Nielsen Morten Slotved Annette Wiencken Bent Fabricius Jens Ive Christoffer Buster Reinhardt Kristine Thrane Preben Merrild Søren Simonsen Jens-Christian Bülow

Formand, borgmester i Fredensborg Næstformand, borgmester i Allerød Medlem, byrådsmedlem i Allerød Medlem, byrådsmedlem i Allerød Medlem, byrådsmedlem i Fredensborg Medlem, byrådsmedlem i Fredensborg Medlem, borgmester i Hørsholm Medlem, byrådsmedlem i Hørsholm Medlem, byrådsmedlem i Hørsholm Medlem, borgmester i Rudersdal Medlem, byrådsmedlem i Rudersdal Medlem, byrådsmedlem i Rudersdal Medlem, medarbejderrepræsentant Medlem, det supplerende beredskab Medlem, politidirektør

ÅRSBERETNING 2020 / 9


TEMA: HARMONISERING AF BRANDVÆSENETS SERVICEAFTALER Ud over de egentlige beredskabsmæssige opgaver løser Nordsjællands Brandvæsen en række serviceopgaver som eksempelvis håndtering af nødkald, madudbringning og levering af hjælpemidler for ejerkommunerne. Mange af aftalerne er levn fra de tidligere beredskabsenheder, og aftalegrundlaget har således ikke været harmoniseret. Det har vi haft et ønske om at ændre på for at sikre en ensartet og transparent håndtering af vores ejerkommuner og samtidig skabe bedre forudsætninger for prisfastsættelse af vores ydelser. Derfor har der i det meste af 2020 pågået et stort analysearbejde med at gennemgå de serviceaftaler, vi har med kommunerne. En del af arbejdet har bestået i at udfærdige et aftaleparadigme, der kan


danne grundlag for vores aftaler. Aftaleparadigmet skal bidrage til, at vores aftaler bliver ensartede og nøje beskriver, hvilken ydelse der skal leveres, samt fastsætter rammen for betalingsfrister, opsigelsesvarsler m.m. Det nye aftaleparadigme blev afprøvet på en serviceaftale om håndtering af nødkald, som brandvæsenet indgik med Herlev Kommune i år. Det viste sig, at grundskabelonen fungerede efter hensigten, og det gav os en aftale, som vi nu kender alle hjørner af. I den kommende tid fortsætter arbejdet med at harmonisere serviceaftalerne. De allerede eksisterende aftaler skal gennemgås og revideres i henhold til aftaleparadigmet, ligesom nye aftaler skal indgås med aftaleparadigmet for øje.


LEDELSE, ADMINISTRATION OG VAGTCENTRAL Hjemmearbejdspladser Vi skulle ikke ret langt ind i 2020, før coronapandemien ramte landet, og alt administrativt personale måtte hjemsendes. Den nye situation krævede tilvænning for alle. Kontakten til kollegerne var fra det ene øjeblik til det andet reduceret til telefonsamtaler eller onlinemøder, og for en del medarbejdere betød hele coronasituationen, at også børn og partnere var hjemsendt. Med tiden er hjemmearbejdspladsen dog blevet et aktivt gode for rigtig mange af os. Der er en anden ro derhjemme, som giver mulighed for at fordybe sig i opgaverne, og derfor er hjemmearbejdet nu blevet en fast del af vores hverdag. Alle medarbejdere har fået tilbud om at få supplerende IT-udstyr for at understøtte muligheden for at arbejde hjemme, og det har en del taget imod. Analyse af vagtcentralen Efter sommerferien tog vi hul på arbejdet med at lave en analyse af vores døgnbemandede vagtcentral. Analysen havde til formål at skabe et bedre overblik over, hvilke opgaver vagtcentralen har, og hvor ressourcekrævende de er. Både i forhold til antallet og omfanget af dem. Det skal hjælpe os til, at vi i fremtiden bedre kan prisfastsætte de ydelser, vi leverer til vores ejerkommuner. Status på analysearbejdet er, at alle arbejdsgange er blevet beskrevet nøje, og der er lavet tidsestimater på opgaverne, så vi præcis ved, hvor længe hver opgave varer. Det videre analysearbejde fortsætter i 2021. Nyt telefonsystem I efteråret har vi udskiftet vores telefonsystem. Det gamle bestod af en fysisk telefoncentral, der stod placeret i vores kælder i administrationsbygningen, og det var et både utidssvarende og besværligt

ÅRSBERETNING 2020 / 12

system at vedligeholde. Det nye system kører over en server og lagrer således dataene i skyen. Skiftet af telefonsystem er ligeledes et grønt tiltag, da det vurderes, at det nye telefonsystem kan tjene sig selv hjem i besparelser på strømforbrug på blot to til tre år. Første år med Navision I efteråret 2019 fik vi nyt økonomisystem, og i år er således første gang, hvor regnskabet skal laves i det nye system, Navision. Der er en række fordele ved det nye system, som er med til at gøre vores økonomistyring skarpere. Vi er blandt andet lykkedes med at automatisere faktureringen af slukkereftersyn og arbejder nu videre med at automatisere andre dele af faktureringen. Det nye økonomisystem kræver dog også tilvænning, og der er stadig dele af systemet, som vi mangler at udforske. Der er dog ingen tvivl om, at systemet bidrager til en langt bedre indsigt i egen økonomi og en smidigere arbejdsgang mellem de aktiviteter, der foregår i Nordsjællands Brandvæsen. Arbejdspladsvurdering gennemført I efteråret gennemførte vi en arbejdspladsvurdering i brandvæsenet. Arbejdspladsvurderingen er ikke blot en forpligtelse, vi som virksomhed har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. Det er også et vigtigt og prioriteret værktøj, som vi bruger til at sætte arbejdsmiljøet i system, og som bidrager til et godt arbejdsmiljø. På baggrund af konklusionerne af arbejdspladsvurderingen har arbejdsmiljøorganisationen påbegyndt udarbejdelse af handleplaner.


Styrkelse af IT-afdelingen I 2020 blev vores IT-afdeling forstærket med en ekstra medarbejder. Opgaverne i IT-afdelingen er mange, og der har således været behov for at tilføre afdelingen flere kræfter til at håndtere de mange presserende opgaver. Målsætningen har været at øge driftsikkerheden af vores IT på det operative område og i forhold til de mange nødkald, vi modtager fra kommunernes ældre, sårbare borgere. Nyt intranet

kommet langt med det, og i år har vi arbejdet på at digitalisere vores holdlederrapporter. Holdlederrapporterne var tidligere håndskrevede, og der var således meget administrativt arbejde forbundet med registreringen af mandskabstimer. Nu er holdlederrapporterne digitaliseret i vores operative IT-system, C3, og både holdledere og administrativt personale er blevet dus med de nye arbejdsgange. Samtidig er vi kommet et godt stykke med digitaliseringen af vores servicevagtrapporter, og vi forventer at kunne afslutte det arbejde i det nye år.

Lige inden sommerferien gik vi i luften med et nyt intranet i brandvæsenet, som er integreret i vores operative IT-system, C3. Den ændring gør det lettere for medarbejderne, som nu kun skal logge på ét system.

Flere ekspeditioner i vagtcentralen

Samtidig er intranettet blevet opdateret og tilpasset de behov, der er i organisationen. Et eksempel på det er, at intranettet er blevet delt op mellem de fuldtidsansatte og deltidsansatte, således at indholdet passer til de to grene af medarbejderstaben. På den måde kan de fuldtidsansatte følge med i nyheder, der relaterer sig til den daglige trommerum i organisationen, mens de deltidsansatte i højere grad opdateres om ting, der er væsentlige for dem i forhold til udrykninger, køretøjer og lignende. Alle kan dog tilgå informationerne på både fuldtids- og deltidsintranettet.

I år blev der underskrevet aftale om betjening af nødkald for Herlev Kommune. Dermed besvarer vores vagtcentralmedarbejdere nødkald for i alt seks kommuner - Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør, Ballerup og Herlev.

2020 har været et travlt år for vagtcentralen, og vi runder langt over 480.000 ekspeditioner af kommunernes borgere.

DIgitaliseringsprojekt De senere år har vi været i gang med et større digitaliseringsprojekt i brandvæsnet. Vi er Ekspeditioner i vagtcentralen i 2020 Telefon - indgående & udgående (servicetelefon, hjemmepleje, montører og teknikere) 325.000 Tyverialarmer (AIA) 7.255 Nødkald 128.250 Øvrige henvendelser (andet) 5.506 Tekniske alarmer inkl. fejlalarmer 16.360 112 brandmeldinger inkl. ABA 844 I alt 483.215 ÅRSBERETNING 2020 / 13


TEMA: ET ÅR MED STORT FOKUS PÅ OPERATIVT IT Driftsikkerhed er nøgleordet, når man taler om operativt IT i beredskabet. For når først en hændelse sker, er det altafgørende, at teknikken fungerer, så mandskabet kan yde den optimale indsats. I løbet af 2020 har vi foretaget en række ændringer og forbedringer af vores operative IT for netop at sikre en øget driftsikkerhed af vores systemer. En af de store ændringer, der er sket i år, er implementeringen af et nyt retursvarsystem, Celab Announcer. Systemet giver os et fuldstændigt overblik over, hvilke brandfolk der er til rådighed hvornår på alle brandstationer. Ligeledes kan systemet vise billede af ankomststedet og kørevej fra brandstationen til ankomststedet. På alle brandstationer viser storskærme oplysningerne, så mandskabet kan få det fornødne overblik, når de ankommer til brandstationerne for at rykke ud. Tidligere brugte vi retursvarsystemet Digicom, men systemet blev udfaset, og vi var derfor nødsaget til at finde et alternativ. Det har krævet en del arbejde at omkode alle pagere til det nye system, ligesom mandskabet har skullet vænne sig til en ny procedure, når de giver retursvar på et udkald. Alle primærsprøjter er blevet udstyret med en tablet, der indeholder en database med alle biltyper, så man kan se, hvor man kan skære i en bil uden fare for brandmændene. Dette er, specielt ved el-biler, helt afgørende, da det kan give store skader at klippe et kabel over med flere hundrede volts spænding. I år er alle håndradioer også blevet udskiftet. De gamle håndradioer var af ældre dato, og der var behov for en opgradering for at sikre, at mandskabet har et godt kommunikationsværktøj ved hånden under indsats. Også i to af indsatslederbilerne er IT-systemet blevet opgraderet. Opgraderingen betyder, at indsatslederne vil opleve en større driftsstabilitet, ligesom vores IT-afdeling kan opdatere systemet i bilerne uden at opholde sig i dem. Samtidig er systemet nu forberedt på eventuelle udvidelser, der måtte komme i fremtiden.


OPERATIVT BEREDSKAB Udrykningsaktivitet

Rekruttering af deltidsbrandfolk

I 2020 har udrykningsaktiviteten været på niveau med 2019, hvor vi oplevede et markant fald i antallet af alarmer.

I 2020 har vi igangsat flere hvervekampagner i håbet om at skaffe flere deltidsbrandfolk til at løbe til brand i dagtimerne.

Der har været en lille stigning i antallet af reelle alarmer på cirka 4 % i forhold til 2019. Antallet af blinde alarmer er faldet med cirka 10 % i forhold til 2019.

I foråret optog vi videoer, der gav et indblik i arbejdet som deltidsbrandmand. Disse videoer blev brugt i en hvervekampagne for brandstationerne i Allerød og Birkerød, der kørte på facebook i juni måned. Samtidig annoncerede vi efter deltidsbrandfolk hos Bliv Brandmand Nu, og vi opstillede mannequindukker i indsatstøj sammen med roll ups med borgmestrene i to supermarkeder i Allerød og Birkerød. Alt sammen for at skabe synlighed om vores brandvæsen og behovet for flere deltidsbrandfolk i dagtimerne.

Det har været så specielt et år på alle måder, at vi ikke kan sige, om tallene er et tegn på, at vi bevæger os i retning af et generelt fald i antallet af alarmer. Et anderledes år Traditionen tro startede året med vores nytårsparole, der denne gang blev holdt på brandstationen i Birkerød. På det tidspunkt vidste vi ikke, at nytårsparolen ville være den eneste begivenhed i vores brandvæsen, som kunne afholdes under normale omstændigheder i 2020 - men sådan blev det desværre. I marts ramte coronaen for alvor landet, og konsekvensen i brandvæsenet blev blandt andet, at aktiviteten på vores brandstationer måtte reduceres til et absolut minimum. Det betød, at mandskabet kun måtte møde, når der var udrykning, sociale arrangementer blev aflyst, og jubilæer måtte udskydes. På trods af pandemien har vi formået at undgå coronasmitte blandt vores brandfolk, og vi har dermed kunnet opretholde et normalt beredskab gennem hele året. Under nedlukningerne af samfundet har mandskabet udvist stor velvilje til at få enderne til at mødes, og vi har oplevet en klar forbedring af dagberedskabet, da mange brandfolk har været hjemsendt eller har arbejdet hjemmefra.

ÅRSBERETNING 2020 / 16

Hvervekampagnen førte til, at vi i løbet af sommeren ansatte fem nye deltidsbrandfolk - tre til stationen i Allerød og to til stationen i Birkerød. De nye deltidsbrandfolk blev grunduddannet i efteråret og fortsætter på funktionsuddannelsen i begyndelsen af 2021. I december igangsatte vi endnu en hvervekampagne til de tre øvrige brandstationer. I begyndelsen af det nye år afholdes der samtaler med de ansøgere, som har søgt stillingerne, hvorefter vi forventer at kunne sende de nye deltidsbrandfolk på grunduddannelse umiddelbart efter. Evaluering af Sirius-brand Midt i juni kunne vi præsentere evalueringsrapporten om branden på virksomheden Sirius i Allerød for beredskabskommissionen, som tog godt imod den. Branden på Sirius fandt sted den 12. december 2019 og skulle vise sig at blive vores hidtil største enkeltstående hændelse i Nordsjællands Brandvæsen. Hændelsen involverede flere beredskaber, andre myndigheder og private entreprenører og endte med at strække sig over flere døgn.


Sirius-branden har givet os nogle værdifulde erfaringer i forhold til at håndtere så stor en hændelse. De mange læringspunkter fra branden indgår i arbejdet med at revidere vores risikobaserede dimensionering, som vi har taget hul på i 2020.

Nye hjelme til indsatslederne I efteråret fik vores indsatsledergruppe nye hjelme. Valget faldt på Heros Titan fra Rosenbauer, der har ansigtsvisir, beskyttelsesbrille, maskeadapter og hjelmlampe integreret i hjelmen.

Projekt Ren Brandmand I løbet af året har vi arbejdet på at omdanne de frivilliges tidligere forplejningstrailer til en Ren Brandmand-trailer. Traileren indeholder blandt andet rent tøj til brandfolkene, så der efter indsats eller ved afløsning i forbindelse med længerevarende hændelser kan skiftes dragter og tøj. Traileren er et led i arbejdet med at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for vores brandfolk i forbindelse med indsats og er inspireret af en lignende trailer i vores naboberedskab, Frederiksborg Brand & Redning.

For indsatslederne har det været vigtigt at få en hjelm med god komfort. Indsatslederne har ofte hjelmen på i mange timer i træk, og det er derfor helt afgørende, at den sidder godt på hovedet og ikke vejer for meget. Hjelmen fra Rosenbauer vejer blot 1,3 kilo og kan indstilles, så den passer til lige præcis den hovedform, den enkelte indsatsleder har. Ud over komforten vægtede indsatslederne også, at der er mulighed for at montere kommunikationsudstyr på hjelmen, og at man kan tale i mobiltelefon, mens man har hjelmen på.

Antal alarmer i 2020 Nordsjællands Brandvæsen har haft 844 udkald i 2020 366 reelle 471 blinde 7 falske

ÅRSBERETNING 2020 / 17


TEMA: NY ORGANISERING AF SERVICEVAGTEN I efteråret faldt en længere proces omkring ny organisering af vores servicevagtordning på plads. Servicevagten leverer support til hjemmeplejen ved løft af borgere, hjulskift ved punktering, tyverialarmer på kommunale bygninger, vejservice i tilfælde af huller, væltede træer, oversvømmelse, afhentning af døde dyr og meget mere. I den nye organisering er de nuværende fem servicevagtenheder blevet reduceret til tre enheder; én i Nord med primært område i Hørsholm, Fredensborg og Helsingør. Én i Syd med primært område i Rudersdal Øst, Lyngby-Taarbæk og Gentofte. Den sidste i Vest med primært område i Rudersdal Vest og Allerød. Servicevagten løser årligt cirka 5000 opgaver. Funktionen varetages primært af fuldtidsmedarbejdere i dagtimerne på hverdage og af deltidsmandskab resten af døgnet. De tre områder koordinerer vagten med hinanden, så der altid er minimum et køretøj disponibelt og meget af døgnet i øvrigt yderligere to køretøjer. Den nye organisering tager i højere grad højde for, hvornår på døgnet der er behov for flere eller færre ressourcer. Herudover bliver ordningen mere robust i forhold til disponering af opgaver og vagtplanlægning.


MYNDIGHED OG KURSUS Byggesagsbehandling

Brandsyn

Brandvæsenet varetager brandteknisk byggesagsbehandling for ejerkommunerne, herunder brandfarlige virksomheder, oplag m.v. Derudover støtter vi op om den kommunale byggesagsbehandling. I år har vi i alt leveret input i over 50 byggesager – og herudover deltaget i møder og sparret med byggemyndighederne i det daglige. Den nye ordning for byggesagsbehandling efter bygningsreglementet, hvor certificerede rådgivere skal stå inde for de brandtekniske forhold, blev fuldt implementeret i år, og brandvæsenet har i den forbindelse stået til rådighed for dialog, fortolkninger m.v.

Som en fast del af brandvæsenets opgavesæt er der igen i 2020 afviklet en lang række brandsyn. Inden årets udgang gennemførte vi 99 % af de planlagte brandsyn på trods udfordringer på grund af COVID-19 situationen.

Beredskabsplanlægning Kommunerne er ansvarlige for at planlægge for fortsat drift under usædvanlige omstændigheder. Brandvæsenet har påtaget sig opgaven med at udarbejde det øverste niveau (I) i beredskabsplanlægningen for kommunerne og rådgiver og faciliterer i øvrigt ved kommunernes udarbejdelse af planer på niveau II og III, blandt andet ved at stille C3-planlægningsværktøj til rådighed. I 2020 har brandvæsenet gennemført en krisestyringsøvelse i én af ejerkommunerne. Det ventes, at krisestyringsøvelser på sigt skal gennemføres regelmæssigt i alle ejerkommunerne. Skoleøvelser Igen i år har brandvæsenet taget initiativ til at afvikle evakueringsøvelser på skoler beliggende i vores fire ejerkommuner. Det er ambitionen, at brandvæsenet medvirker ved øvelser på alle skoler med tre-fire års interval, og at skolerne selv afvikler øvelser hvert år. Øvelserne er med til at fastholde skoleledelsens, personalets og elevernes kendskab til lokale planer og procedurer, hvilket vil være altafgørende i en ”skarp” situation. De senere år har der endvidere været fokus på planer og procedurer ved en såkaldt PLOV-hændelse (PLOV = Påbegyndt Livsfarlig Og Voldelig), hvilket er en naturlig del af dialogen omkring øvelserne. ÅRSBERETNING 2020 / 20

Slukkerservice Brandvæsenet har i år efterset cirka 3000 håndslukkere, brandtæpper og slangevinder fordelt på to af vores fire ejerkommuner. Eftersynene medvirker til at sikre, at slukningsudstyret altid er i funktionsdygtig stand. I år er vi blevet certificeret til eftersyn af slukningsudstyr efter DS 2320, hvilket nu er et krav efter bygningsreglementet. Certificeringen er en sikring af, at kvaliteten af det arbejde, vi leverer til vores ejerkommuner, lever op til gældende standarder. Kursusafdeling Brandvæsenet har fortsat tilbudt kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, primært til institutioner og ansatte i ejerkommunerne. På grund af situationen med COVID-19, som var årsag til aflysning af mange kurser, har aktivitetsniveauet været på under 50 % af normalen. Der er dog intet, der tyder på, at interessen for kurserne er faldende, da aflysningerne alene relaterer sig til restriktioner i forbindelse med COVID-19.


Brandsyn i 2020 DriftsmĂŚssige Forskrifter m.v.: 533 Tekniske Forskrifter: 49 PĂĽbud i alt: 253

Kurser i 2020 Antal kurser: 51 Antal kusister: 816


w

TEMA: NYT FOREBYGGELSESKONCEPT HITTER PÅ SOCIALE MEDIER 2020 blev året, hvor vi søsatte et nyt forebyggelseskoncept, som vi har valgt at kalde Brandtryg. Brandtryg er målrettet borgere i vores ejerkommuner og består af små videoer, som offentliggøres løbende på både Facebook og Instagram. Ambitionen med videoerne er at formidle brandforebyggelse, uden det bliver tørt og kedeligt. Der er lagt vægt på, at indholdet af videoerne er letforståeligt og nemt at gå til for de borgere, der ønsker at få et par hurtige fif om brandforebyggelse, når de tjekker ind på de sociale medier. Tonen er frisk, og vi sætter en ære i at oplyse om brandforebyggelse på en måde, der også kan frembringe et smil på læben. Ideen til konceptet blev født, mens vi var hjemsendt i foråret. Her teamede to af vores beredskabsinspektører op med vores kommunikationafdeling, og sammen blev de enige om at afprøve ideen i en tid, hvor flere af de vanlige opgaver ikke kunne udføres som følge af coronanedlukningen.


Vi har meget bevidst valgt de sociale medier som kanal for forebyggelseskonceptet, da vi ved, at mange tilegner sig viden gennem sociale medier i dag. Det har da også vist sig at være en fornuftig beslutning, da videoerne flittigt bliver set på vores sociale medier, og både borgere og øvrige beredskaber i landet deler dem. Den mest sete video handler om brug af ukrudtsbrænder og er set næsten 50.000 gange. I december lavede vi en adventskalender med gode råd til en brandsikker jul, som også fik en rigtig god modtagelse. Her var emnerne røgalarm, levende lys, madlavning og juletræ. Også blandt vores øvrige medarbejdere i organisationen har der været stor velvillighed til at hjælpe med at få videoerne i hus. På tværs af afdelingerne har medarbejderne givet en hånd med, fx når der har været behov for en ekstra hånd til at stille udstyr op eller køre rekvisitter rundt til brug i videoerne. Vi fortsætter konceptet i 2021.


SERVICE OG LOGISTIK Kørsel og værksted

Hjælpemiddelcentralen i Fredensborg

I løbet af 2020 har kørselsafdelingen fået nye madbiler og busser. De nye biler og busser har afløst en række ældre, udtjente køretøjer, som til sidst gav en del udfordringer for vores værksted i forhold til drift og vedligehold.

Også på hjælpemiddelcentralen i Fredensborg er der udskiftet en række køretøjer i løbet af 2020.

Særligt i foråret havde nedlukningen af samfundet indflydelse på flere af kørselsafdelingens opgaver. Det bevirkede, at der blev tid til at få opdateret medarbejdernes førstehjælpskurser. Opdateringen stod førstehjælpsinstruktørerne i vores kursusafdeling naturligvis for. For chaufførerne i kørselsafdelingen betød coronapandemien også, at nye opgaver kom til. En håndfuld chauffører blev indsat som coronavagter på Rungsted Havn for at sikre, at havnens gæster holdt den fornødne afstand til hinanden. Chaufførerne i gule veste blev mødt med smil på havnen, og borgerne var glade for deres tilstedeværelse. Ligeledes kom chaufførerne på en lidt anderledes opgave under Dronningens 80 års fødselsdag, hvor de kørte blomster ud til de ældre på plejehjemmene i Hørsholm Kommune. I 2020 har kørselsafdelingen uddannet en medarbejder til at køre værnemiddelkørsel for kommunerne. Det drejer sig fx om håndsprit, som kræver særlige forhold i forbindelse med transport. Forventningen er, at flere medarbejdere skal uddannes til det samme i 2021. Hen over året har chaufførerne siddet bag rattet på en del udflugtskørsler med ældre borgere fra Hørsholm Kommune. På den måde har de ældre fået nogle gode oplevelser i en tid, hvor besøg fra familie og venner har været reduceret til et minimum, og sociale arrangementer er blevet aflyst. Blandt andet har chaufførerne kørt de ældre rundt i København for at se på julelys og til fællesspisning på Kokkedal Slot.

ÅRSBERETNING 2020 / 24

Hjælpemiddelcentralen har haft et særdeles travlt år. Antallet af bestillinger har været stødt stigende siden foråret og ligger nu på cirka 2500 bestillingslinjer om måneden. Tidligere lå niveauet omkring 1900 linjer om måneden. Det er især antallet af sengekørsler, der er steget – fra 700 til 1200 om året. Sengekørsler er ressourcekrævende, da det kræver to medarbejdere. Samtidig er det hårdt arbejde, fordi sengene er tunge og ofte skal leveres i etageejendomme, hvor der ikke er en elevator til rådighed. Som konsekvens af det stigende antal bestillinger bevilligede Fredensborg og Helsingør kommuner en ekstra medarbejder til hjælpemiddelcentralen. I første omgang er der tale om en midlertidig ansættelse på seks til ni måneder. Tidsbegrænsningen skyldes, at det endnu er uvist, hvor stor en andel af de ekstra bestillinger, som skyldes COVID-19.


I 2020 har hjælpemiddelcentralen også arbejdet med optimering af ruterne i forbindelse med kørsel af hjælpemidler. Ligeledes er der blevet lavet en del omrokeringer på lageret for at optimere på placeringen af de forskellige hjælpemidler. Medarbejderne byder løbende ind med nye ideer til, hvordan lageret kan optimeres endnu mere. I foråret havde hjælpemiddelcentralen besøg af Arbejdstilsynet. Her fik hjælpemiddelcentralen stor ros, ikke mindst for sin håndtering af coronasituationen og det store fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø under nedlukningen.

Hjælpemiddeldepotet i Allerød I det forgangne år er der sket en udvidelse af hjælpemiddeldepotet i Allerød. Bygningen ved siden af depotet er blevet inddraget til nyt lager. Bygningen er blevet opdateret med blandt andet nye gulve, reolsystemer og porte. Udvidelsen har været med til at sikre et bedre arbejdsmiljø for de to medarbejdere, der har deres daglige gang på depotet.

Hjælpemiddeldepotet i Nærum På hjælpemiddeldepotet i Nærum har der også været udskiftning i vognparken. Her er det blevet til to nye biler - en sengebil og en almindelig bil. Også indenfor på depotet er der sket fornyelse. Køkkenet er blevet renoveret med nye elementer til stor glæde for medarbejderne. Ligesom hjælpemiddelcentralen i Fredensborg har hjælpemiddeldepotet i Nærum også arbejdet med optimering af køreruter i løbet af 2020. Dette er sket for at kunne nå mere på samme dag og være på forkant med opgaverne.

ÅRSBERETNING 2020 / 25


TEMA: TILPASNING TIL KOMMUNERNES BEHOV UNDER COVID-19 2020 har på alle måder været et år helt ud over det sædvanlige. Det gælder også i vores serviceog logistikafdeling, hvor der har været lavet adskillige tilpasninger til coronapandemien i løbet af året. De seks kommuner, som afdelingen servicerer, har naturligvis haft ændrede behov hen over året som følge af det massive pres på sundhedssektoren. Vi har derfor arbejdet kontinuerligt med at tilpasse vores ydelser til kommunernes behov. Det gælder såvel vores hjælpemiddeldepoter som vores kørselsafdeling. Hjælpemiddeldepoterne, særligt i Fredensborg, oplevede en massiv tilgang af bestillinger, da coronaen ramte os i foråret. Der var behov for flere senge og andre hjælpemidler til syge og svage borgere. I et tæt samarbejde med kommunerne tilrettelagde vi arbejdet, så vi kunne følge med den stigende efterspørgsel. I kørselsafdelingen blev der også lavet en række tilpasninger for at kunne understøtte kommunernes nye behov. Flere chauffører kom i en periode til at køre mad ud til ældre borgere, da madleveringerne steg betragteligt i foråret. Omvendt var kørslen af børn og ældre faldende i samme periode, da institutioner lukkede, og vi kunne derfor flytte medarbejdere til de opgaver, hvor der var behov for yderligere assistance. Tilbagemeldingen fra kommunerne har været meget positiv, og vi har oplevet et godt og tæt samarbejde med alle seks kommuner gennem et svært 2020.


Vi viste vores støtte til Knæk Cancer med denne fotolkning af Knæk Cancer-blomsten på Station Hørsholm den 23. oktober 2020


TING DER GIK GALT I 2020 Aflysninger, nedlukninger og begrænsninger. Der er meget, vi kan give coronaen skylden for i år. Men vi må nok også erkende, at der i brandvæsenet skete et par ting eller tre i løbet af året, som bliver svært at anklage corona for. Vi har samlet et lille potpourri af uheldige episoder. Redningsbåd blev totalskadet Ja, den er god nok. Vores fine redningsbåd, som blev doneret til os af Trygfonden tilbage i 2016, blev totalskadet under en dramatisk redningsaktion på Øresund. Som følge af det voldsomme vejr besluttede mandskabet at sætte den nødstedte sejler i land på en nærliggende badebro, men denne maøvre gik galt. Redningsbåden blev slynget ind i badebroen af en voldsom bølge, hvilket medførte, at den øjeblikkeligt tabte luften i styrbord side og samtidig blev overskyllet af bølgen i agterenden af båden. Efterfølgende blev bådet erklæret totalskadet, og produktionen af en ny båd er derfor sat i gang. I mellemtiden har vi lånt en redningsbåd af Lolland-Falster Brandvæsen, så vi fortsat kan rykke ud til aktioner på vandet. Endnu en vandskade i Fredensborg Vi troede lige, at det var slut med midlertidige boforhold for vores hjælpemiddelcentral i Fredensborg, der for blot få år siden måtte bo i telte i fire måneder på grund af skimmelsvamp på hjælpemiddelcentralen. Men så let slap vi desværre ikke. Under et skybrud i august fik hjælpemiddelcentralen og brandstationen i Fredensborg en større vandskade, som resulterede i, at flere rum blev ramt af skimmelsvamp. Derfor måtte medarbejderne på hjælpemiddelcentralen endnu engang flytte i midlertidige lokaler - denne gang i en skurvogn, som hurtigt er blevet døbt Sommerhuset. Her har medarbejderne køkken og frokostrum, mens skaderne i hjælpemiddelcentralen udbedres. ÅRSBERETNING 2020 / 30

Flaghejsning er en kunst 2020 blev også året, hvor vi kunne konstatere, at vores logo også er meget pænt på hovedet. I flagstængerne foran administrationsbygningen hænger normalvis flag med vores logo på, men når en medarbejder har fødselsdag, bliver det ene flag udskiftet med Dannebrog. Det har dog vist sig, at det for nogen volder en del problemer at få flaget med vores logo vendt rigtigt igen, når medarbejderfødselsdagen går på hæld. Derfor har vi mere end én gang i år oplevet at møde ind på arbejde til en lidt alternativ version af vores logo i flagstangen ...


Vores redningsbĂĽd blev totalskadet under en redningsaktion pĂĽ Ă˜resund den 2. oktober 2020.


Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab efter §60 i styrelsesloven for Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner. Beredskabets udrykningsområde dækker et geografisk areal på 287 km2 med knap 148.000 borgere. Den primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, bygninger og miljøer ved ulykker og katastrofer. Nordsjællands Brandvæsen løser derudover en række andre opgaver i form af blandt andet hjælpemiddelcentraler, vagtcentral, servicevagt, kørselsafdeling samt uddannelses- og kursusvirksomhed.

Nordsjællands Brandvæsen Kokkedal Industripark 14 2980 Kokkedal Tlf.: 45 80 33 55 nsbv@nsbv.dk

Profile for cehp

Årsberetning 2020  

Nordsjællands Brandvæsens årsberetning 2020.

Årsberetning 2020  

Nordsjællands Brandvæsens årsberetning 2020.

Profile for cehp
Advertisement