__MAIN_TEXT__

Page 1

Ã…RSBERETNING 2019


NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN ÅRSBERETNING 2019 Redaktion Nordsjællands Brandvæsen Foto: Bjørn Nielsen (www.bpln.dk), Nordsjællands Brandvæsens arkiv. Oplag: 500 Forsidebillede: Trafikulykke på motorvejen ved Nærum den 11. november 2019.

ÅRSBERETNING 2019 / 2


INDHOLDSFORTEGNELSE TEMA: Ny drejestige

4

Beredskabsdirektørens forord

6

Formanden har ordet

8

Beredskabskommissionen

9

Ledelse, Administration og Vagtcentral

10

Myndighed og Kursus

12

TEMA: Brand på plejehjem

14

Operativt beredskab

16

Service og Logistik

20

Mission, vision og værdier

23

ÅRSBERETNING 2019 / 3


Ã…RSBERETNING 2019 / 5


BEREDSKABSDIREKTØRENS FORORD Umiddelbart før julefreden sænkede sig blev resultatet af Forsvarsministeriets analyse af de nye kommunale redningsberedskabers robusthed offentliggjort. Med primært egen kapacitet har beredskaberne kunnet håndtere langt de fleste hændelser, mens øvrige hændelser er håndteret med assistance fra andre kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen og andre aktører. På baggrund af analysen, som omfatter perioden 2016-2018, er det samlet set vurderingen, at beredskaberne er robuste. Det billede genkender vi ved Nordsjællands Brandvæsen, men med en rivende samfundsudvikling og ikke mindst klimaforandringer savner vi fremtidsperspektivet. Det skal blive spændende at dykke ned i analysen og, ikke mindst, hente inspiration fra rapportens anbefalinger og eksempler på god praksis. Ved Nordsjællands Brandvæsen har 2019 været året, hvor vigtige aftaler for alvor skulle stå deres prøve. Det gælder eksempelvis samarbejdsaftaler for drift af de fælles hjælpemiddeldepoter i henholdsvis Nærum og Fredensborg samt Lokalaftale vedr. aflønning af deltidsansatte brandmænd. Er vi landet rigtigt? Holder forudsætningerne og vores forventninger til fremtiden? Fungerer samarbejdet? Det lader til at være tilfældet. Med en flot indsats på hjælpemiddeldepoterne har vi styrket samarbejdet med kommunerne og opnået tillid til vores opgaveløsning. Rammerne var sat, men skulle udfyldes. Det er lykkedes til fulde – flot arbejde! Ligeledes har lokalaftalen på det operative område vist sig bæredygtig. Ønsket om harmonisering ved at erstatte vagtforpligtigelse med et princip om, at ”alle kaldes til alle hændelser” er implementeret med succes. Med solid opbakning fra medarbejderne har den indledende beredskabsfaglige bekymring vist sig ubegrundet. Serviceniveauet er umiddelbart uændret, og økonomien ser fornuftig ud – ikke mindst da vi i 2019 har været godt hjulpet af en del færre hændelser end normalt. I administrationen har især digitaliseringsprojektet med implementering af nyt økonomisystem drænet ÅRSBERETNING 2019 / 6

ressourcerne. Nu nærmer vi os målet, og arbejdet begynder at give resultat. Et stort og vigtigt arbejde, som fremadrettet kommer til at danne grundlag for en styrket kvalitet i vores opgaveløsning og langt bedre indblik i egen organisation og drift. Endnu en gang er vi blevet rost for vores arbejde. Alle har, på hver deres felt, leveret god service til vores kunder og borgerne. I fællesskab har vi igen indfriet forventningerne. Der hersker tillid og tiltro til vores virksomhed. I 2020 venter nye og spændende opgaver. Grundlaget for brandvæsenets kapacitet og struktur – planen for den risikobaserede dimensionering – skal revideres. Et nyt forebyggelsestiltag med fokus på brandsikkerhed på kommunale ejendomme skal skydes i gang. Arbejdsmiljøet vil fortsat være højt prioriteret, og her vil særligt systematiserede arbejdsmiljøgennemgange af de enkelte arbejdspladser samt fornyet arbejdspladsvurdering være i fokus. Jeg ser frem til, at vi sammen kan fortsætte opgaven med udvikling af Nordsjællands Brandvæsen som den gode arbejdsplads til glæde for os selv, vores borgere og virksomheder. Vi skaber tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder. Godt nytår og god fornøjelse med beretningen for 2019. Lars Rosenwanger Beredskabsdirektør


FORMANDEN HAR ORDET Jeg glæder mig over, at vi med udgangen af 2019 har et stærkt samarbejde om driften af vores fælleskommunale beredskab. Økonomien er solid, og vi ser en positiv udvikling i alle dele af Nordsjællands Brandvæsens aktiviteter. Vi ser stadig store udfordringer andre steder i landet med skabe en solid og vedvarende organisering på det beredskabsfaglige område. Et sted gik det kommunale samarbejde helt i opløsning, mens flere kommuner andre steder valgte at gå solo. Det er beklageligt, at der stadig hersker så meget uro omkring sammenlægningsprocessen. Vi må håbe, at 2020 mere kommer til at handle om beredskab end om struktur. Det er altid bedre at forebygge end at afhjælpe. Det gælder også for brande. I august 2018 oplevede vi en dødsbrand på et plejehjem på Djursland. Her mistede tre ældre kvinder livet. Den tragiske hændelse medførte et nødvendigt politisk fokus på brandsikkerheden i offentlige bygninger. Vores fire kommuner – Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal – har i et fælles samarbejde i 2020-21 valgt at afsætte de fornødne midler til en grundig gennemgang af brandsikkerheden på alle kommunale plejecentre, skoler og institutioner. Dette er sket i form af en ekstra bevilling. Forebyggelse er højt prioriteret i strategien for de næste år. Et fælles beredskab giver mulighed for en forebyggende indsats, der holder samme høje niveau i alle fire kommuner. Med udgangen af 2019 blev en analyse af de nye kommunale redningsberedskabers robusthed offentliggjort. Samlet set vurderes beredskaberne robuste. Beredskaberne har primært med egen kapacitet kunnet håndtere langt de fleste hændelser, mens øvrige hændelser er håndteret med assistance fra andre kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen og andre aktører. Det oplevede vi på nærmeste hold den 12. december, hvor der udbrød brand i en stor industribygning i Allerød – en ekstraordinær hændelse. Vores beredskab

ÅRSBERETNING 2019 / 8

løste opgaven på forbilledlig vis. I et godt samspil med vores to naboberedskaber – Beredskab Øst og Frederiksborg Brand og Redning samt frivillige fra Beredskabsstyrelsen – var der kontrol over situationen fra start til slut. Et levende bevis på den robusthed, der kendetegner vores fælles beredskab. Kernen i Nordsjællands Brandvæsen vil altid være at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, bygninger og miljøet ved ulykker og katastrofer. Men det kan kun lade sig gøre, fordi vi har en effektiv organisation til at støtte op omkring det arbejde. Samspillet mellem de beredskabsfaglige enheder og serviceafdelingen udgør her fundamentet. Vi knytter dygtige brandfolk til vores organisation ved at tilbyde dem spændende stillinger, som gør det muligt at køre til brand i arbejdstiden. Men vi kan godt bruge flere brandfolk – særligt i arbejdstiden. I 2020 vil vi derfor distribuere rekrutteringsmateriale i vores kommunale forvaltninger og holde møder om, hvordan vi får flere ansatte i kommunerne til brandmandslivet. Et tiltag, som jeg og mine borgmesterkolleger hilser varmt velkommen. Jeg vil afslutningsvis benytte denne lejlighed til at takke alle jer – ansatte og frivillige – som hver dag bidrager til at gøre Nordsjællands Brandvæsen til en stærk og vedvarende succes. Også en stor tak til jeres familier, der troligt står ved jeres side og bakker op om jeres arbejde, selv når vagterne bliver lange, og alarmen går midt om natten. Thomas Lykke Pedersen Formand for Beredskabskommissionen


BEREDSKABSKOMMISSIONEN (Bestyrelsen for Nordsjællands Brandvæsen)

Nordsjællands Brandvæsen er et § 60-selskab ejet af Allerød, Fredensborg, Hørsholm, og Rudersdal kommuner. Selskabet blev etableret den 1. juni 2016, og er en fusion af Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Beredskabskommissionen havde i 2019 følgende medlemmer: Thomas Lykke Pedersen Karsten Längerich Esben Buchwald Merete Them Kjølholm Bo Hilsted Carsten Bo Nielsen Morten Slotved Annette Wiencken Kristin Arendt Jens Ive Christoffer Buster Reinhardt Kristine Thrane Preben Merrild Søren Simonsen Jens-Christian Bülow

(Borgmester Fredensborg) Formand (Borgmester Allerød) Næstformand (Byrådsmedlem Allerød) (Byrådsmedlem Allerød) (Byrådsmedlem Fredensborg) (Byrådsmedlem Fredensborg) (Borgmester Hørsholm) (Byrådsmedlem Hørsholm) (Byrådsmedlem Hørsholm) (Borgmester Rudersdal) (Byrådsmedlem Rudersdal) (Byrådsmedlem Rudersdal) (Medarbejderrepræsentant) (Det supplerende beredskab) (Politidirektør)

ÅRSBERETNING 2019 / 9


LEDELSE, ADMINISTRATION & VAGTCENTRAL

Serviceaftaler

Arbejdsmiljø

Nordsjællands Brandvæsen løser – ud over de egentlige beredskabsmæssige opgaver – en række opgaver for vores ejerkommuner.

Nordsjællands Brandvæsen har gennem hele året 2019 haft fokus på det gode arbejdsmiljø. Der er blevet arbejdet intensivt med alle indsatspunkter fra en APV i 2017, så vi med udgangen af 2019 er nået i mål med meget af det aftalte fra handleplanerne.

Der er behov for at harmonisere aftalegrundlaget for de ydelser, Nordsjællands Brandvæsen leverer til vores ejerkommuner. Det sker med det formål at sikre en ensartet og transparent håndtering af vores ejerkommuner og samtidig skabe bedre forudsætninger for prisfastsættelse af ydelserne. Det er en omfattende proces, som er igangsat i 2019, hvor alle aftaler, der er indgået i de tidligere beredskaber indtil nu, er afdækket og skal håndteres i henhold til ovenstående formål. Samtidigt udvikles et aftaleparadigme for at skabe et bedre grundlag for anvendelsen af aftaler. Det nye aftaleparadigme forventes klar i løbet af 2020. Nyt økonomisystem 2019 var året, hvor Nordsjællands Brandvæsen – i forlængelse af digitaliseringsprojektet – overgik til et nyt økonomisystem. Det nye økonomisystem, Navision, blev således sat i drift pr. 1. oktober 2019. Hensigten med det nye økonomisystem er at skabe et fundament, der muliggør smidigere arbejdsgange mellem de aktiviteter, der foregår i Nordsjællands Brandvæsen, og de udgifter og indtægter, der knytter sig hertil. Det nye økonomisystem er blot et led i den kæde, der skal skabe et bedre overblik og styring af aktiviteterne på både myndighedsområdet og serviceområdet.

ÅRSBERETNING 2019 / 10

Der er en fin dynamik i samarbejdet mellem ledelsen og arbejdsmiljølederen, AMU, de lokale arbejdsmiljøudvalg og Hoved-MED-udvalget (HMU). En synlig og aktiv arbejdsmiljøorganisation har fastholdt en god og strategisk tilgang til udviklingen af det gode arbejdsmiljø i alle tre områder af organisationen: Service og Logistik, Operativt Beredskab samt Administration og Vagtcentral. TRiM i Nordsjællands Brandvæsen Med brandvæsenets målsætning om en god og passende arbejdsmiljøindsats har Nordsjællands Brandvæsen i 2019 valgt at implementere TRiM som kollegastøtteordning. Det overordnede formål med TRiM er at give udsatte og kriseramte medarbejdere den nødvendige hjælp på det rette tidspunkt. TRiM står for Trauma Risk Management, og det er en evidensbaseret metode og et værktøj til håndtering af medarbejdere og kolleger, der udsættes for voldsomme eller traumatiske hændelser. Den hurtige indsats kan bidrage til bedre trivsel for den enkelte og/eller medarbejdergrupperne, så langtidssygemeldinger kan minimeres. TRiM har afløst den gamle kollegastøtteordning.


FAKTA • • •

Antal medarbejdere 197, heraf 72 fuldtidsansatte. Derudover er tilknyttet ca. 30 frivillige Ejet af de fire kommuner Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. Der bor knap 148.000 borgere i de fire kommuner, der dækker et areal på 287 km2.

FAKTA • • •

Vagtcentralen er bemandet alle døgnets 24 timer. 9 fuldtidsmedarbejdere og 4 timeafløsere. Vagtcentralen har i 2019 ekspederet ca. 440.000 alarmer og henvendelser fra kommunale bygninger og borgere.

Vagtcentralen Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral har haft et travlt 2019. Den døgnbemandende vagtcentral har varetaget mere end 440.000 ekspeditioner fra kommunernes borgere. Vagtcentralen varetager serviceopgaver fra kommuner og fungerer samtidigt som operativ vagtcentral ved udrykning fra vores fem brandstationer. Vi har gennemført en række forbedringer af det tekniske set-up på vagtcentralen med henblik på en øget driftssikkerhed, blandt andet indkøb af nyt IT-udstyr og udskiftning af et ældre nødstrømsanlæg, så der nu sker en automatisk indkobling af nødstrøm ved eventulle nedbrud på den eksterne strømforsyning.

Som et led i den samlede udrulning af digitalisering i organisationen har vagtcentralen idriftsat et nyt system til registrering af udkald til brand, således at al registrering samles ét sted. Derved sker der en registrering af vogne, mandskab og tider administrativt. Dette letter indberetning til blandt andet Odin (Redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem). Vagtcentralen har i årets løb været i løbende dialog med vores fire ejerkommuner om opgaveløsninger, som en døgnbemandet vagtcentral giver mulighed for.

Ekspeditioner fordelt i 2019 • • • • • • •

Telefon – indgående & udgående (Servicetelefon, Hjemmepleje, montører og teknikere) 317.655 Tyverialarmer (AIA) 6.120 Nødkald 98.709 Øvrige henvendelser (Andet) 5.506 Tekniske alarmer inkl. fejlalarmer 17.858 112 brandmeldinger inkl. ABA 834 I alt 446.682

ÅRSBERETNING 2019 / 11


MYNDIGHED OG KURSUS Byggesagsbehandling

Skoleøvelser

Brandvæsenet har i 2019 fortsat det gode samarbejde med ejerkommunernes byggemyndigheder og støttet op om den kommunale byggesagsbehandling. Vi har i den forbindelse leveret skriftligt input i 77 byggesager – og har derudover deltaget i møder og sparret med byggemyndighederne i det daglige.

Igen i 2019 har brandvæsenet taget initiativ til at afvikle evakueringsøvelser på skoler i de 4 kommuner.

Der blev den 1. januar 2018 indført nyt bygningsreglement (BR18). Det har medført en væsentlig ændring i den kommunale byggesagsbehandling, idet den tekniske byggesagsbehandling, herunder sagsbehandling af brandforhold ved nybyggeri, ikke længere skal foretages af kommunerne, men af certicerede rådgivere. Ændringerne implementeres fuldstændigt d. 1. januar 2020. Brandvæsenet har derfor forberedt en ny samarbejdsaftale med kommunerne, som sikrer, at sagsbehandlingen sker i overensstemmelse med bygningsreglementet, og at brandvæsenet fortsat inddrages, hvor dette er påkrævet. Beredskabsplanlægning Kommunerne er ansvarlige for at planlægge en fortsat drift under usædvanlige omstændigheder. Brandvæsenet er ansvarlig for at udarbejde det øverste niveau (I) i beredskabsplanlægningen for kommunerne og rådgiver og faciliterer i øvrigt ved kommunernes udarbejdelse af planer på niveau II og III, bl.a. ved at stille C3-planlægningsværktøj til rådighed. Desuden er der i 2019 gennemført et arbejde om planlægning af krisestyringsøvelser for kommunerne. Det ventes gennemført i 2020. En stor del af det forberedende arbejde er gennemført af en studerende, som en del af et praktikophold under uddannelsen som Katastrofe- og Risikomanager på Professionshøjskolen.

ÅRSBERETNING 2019 / 12

Det er ambitionen, at brandvæsenet medvirker ved øvelser på alle skoler med 3-4 års interval, og at skolerne selv afvikler øvelser hvert år. Øvelserne er med til at fastholde skoleledelsens, personalets og elevernes kendskab til lokale planer og procedurer, hvilket vil være altafgørende i en ”skarp” situation. De senere år har der endvidere – som et naturligt element i dialogen omkring øvelserne – været fokus på planer og procedurer ved en såkaldt PLOV-hændelse (PLOV = Påbegyndt Livsfarlig Og Voldelig). Brandsyn Som en fast del af brandvæsenets opgavesæt er der igen i 2019 afviklet en lang række brandsyn. Alle brandsyn blev gennemført rettidigt. Slukkerservice Brandvæsenet har i 2019 efterset og serviceret næsten 3200 håndslukkere, brandtæpper og slangevinder fordelt på 2 af vores 4 ejerkommuner. Eftersynene medvirker til at sikre, at slukningsudstyret altid er i funktionsdygtig stand. Kursusafdeling Brandvæsenet har fortsat tilbudt kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, primært til institutioner og ansatte i ejerkommunerne. Vi oplever en stigende interesse og efterspørgsel på kurserne. I 2019 har vi introduceret et nyt hjælperedskab i førstehjælpsundervisningen i form af datamoduler, som kan ”kvalitetssikre” den hjertelungeredning, der bliver øvet, og som i øvrigt kan vise resultaterne på en iPad e.l. – herunder evt. opmuntre til små konkurrencer på holdet.


Særligt projekt

Brandkadetter

På forespørgsel fra Allerød Kommune har brandvæsenet udarbejdet træningshæfter til personalet i en række institutioner, som har automatiske brandalarmanlæg. Hæfterne kan bruges til at træne, hvad personalet skal gøre, når alarmen går.

Nordsjællands Brandvæsen har igen i år uddannet et hold brandkadetter. På uddannelsen lærer de unge om brand og redning gennem spændende aktiviteter. I tillæg til brandkadetuddannelsen har flere af vores unge valgt at videreuddanne sig til Ungleder og hjælpeinstruktør gennem landsorganisationen Unge i Beredskabet.

Hæfterne er specielt tilpasset til den enkelte institution og kan bruges, når det passer ind i hverdagen. Det kræver ikke lang forberedelse eller involvering af brandvæsenet eller andre, når træningen gennemføres. Et godt trænet personale kan gøre en stor forskel den dag, det bliver alvor, og på den måde får man fuldt udbytte af, at der er installeret et automatisk brandalarmanlæg i bygningen. Vi forventer, at flere kommuner og institutioner vil vise interesse for træningshæftet i 2020.

Brandkadet Nordsjælland er et ungdomsbrandkorps, etableret i samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen, Ungfredensborg og udvalgte lokale folkeskoler. Projekt Brandkadet Nordsjælland er støttet af Fredensborg Kommune. Det er en stor succes, som vi fortsat arbejder på at udbrede til alle fire ejerkommuner på sigt. Læs mere om brandkadetterne på www.ungiberedskabet.dk

FAKTA • •

Antal kurser i 2019: 94 Antal kursister i 2019: 1.504

Det skal særligt nævnes, at vi igen i år har afholdt kursus i færdselsrelateret førstehjælp for alle 8. klasser i Hørsholm Kommune.

FAKTA Brandsyn i 2019 • • •

Driftsmæssige forskrifter (hoteller, skoler, institutioner, butikker): 531 Tekniske forskrifter (brandfarlige virksomheder): 47 Påbud i alt: 234 (pr. 10.12.2019)

ÅRSBERETNING 2019 / 13


OPERATIVT BEREDSKAB Udrykningsaktivitet Året 2019 har været et år med færre udkald end normalt. Der har været et markant fald i antallet af reelle alarmer på omkring 24 %. Antallet af blinde alarmer er samlet set steget en anelse i forhold til forrige år, med omkring 4 %. Blinde ABA alarmer er faldet med 3 % i forhold til 2018. Den samlede stigning skyldes derfor hovedsageligt blinde alarmer fra alarmcentralen 112.

ner gennemførte en meget tilfredsstillinde proces, der handlede om at sikre en nem og brugervenlig betjening af radioer samt udvælge egnet tilbehør for anvendelse til røgdykkere. Hjelme udskiftet på alle stationer Mange af de gamle hjelme stod til udskiftning som følge af forfald for levetid. Der blev nedsat et udvalg, som foretog en rundspørge blandt mandskab om et udvalg af hjelmtyper, som udvalget havde peget på.

Året har dog som altid budt på mange forskelligartede opgaver for det operative beredskab.

Udvalget indstillede et entydigt ønske om den hjelmtype, der var et klart flertal for. Forhandlinger med leverandør pågik efterfølgende, og indstillingen fra udvalget blev fulgt af ledelsen.

Arbejdsmiljø, handleplaner og fokusområder

Valget faldt på Rosenbauers HEROS-TITAN

Operativt beredskab har i 2019 haft et stort fokus på arbejdsmiljøet. AMR-gruppen og fastansat personale i operativt beredskab har løbende arbejdet med handleplaner og fokusområderne.

Hvervning

Indsatsområder i 2019 • • • • • • • •

instruktion og tilsyn Det psykiske arbejdsmiljø De fysiske lokaliteter De kollegiale bånd – korpsånd Kommunikation Udstyr Læring og udvikling Retningslinjer for indsatser

SINE-radioer Som en konsekvens af massive problemer med de 10 år gamle SINE-håndradioer blev det besluttet at udskifte dem alle i starten af 2019. Radioerne er udskiftet til Motorola MTP 3550. Et udvalg bestående af superengagerede repræsentanter fra alle statio-

ÅRSBERETNING 2019 / 16

Vi har igangsat en målrettet hvervekampagne af deltidsbrandfolk i 2019, herunder særligt i dagtimerne på Station Birkerød og Station Allerød. Der har kørt en række kampagner på Facebook, som har resulteret i mange henvendelser og flere nye brandfolk. Alle nye brandfolk er nu indstillet til grunduddannelsen i starten af 2020. I tillæg er der blevet arbejdet på næste fase for hvervning - fokus på ansatte i kommunerne, som ønsker at blive brandmænd – særligt i dagtimerne. Det samme gør sig gældende for det lokale erhvervsliv. Borgmestrene i Allerød og Rudersdal har bidraget positivt i arbejdet med at sikre beredskab i dagtimerne. Beredskabsforbundet har bidraget med rådgivning og støttet hvervekampagnen med mannequindukker, banner mv.


TRiM

data til Beredskabsstyrelsen i ODIN.

TRIM er et nyt udtryk i NSBV, som i løbet af året har vundet indpas. Der er nu uddannet medarbejdere i alle afdelinger, og de sidste brandstationer, som i dag ikke har en TRIM-uddannet kollega, får det i det kommende år.

Al begyndelse er svær, men indsatslederne har taget det nye IT-værktøj til sig, og de kan nu tilgå rapporter overalt med en internetforbindelse.

TRIM står for Trauma Risk Management, og det afløser det gamle koncept med kollegastøtte.

Fredensborg Brandmandsklub havde arrangeret et flot jubilæum på Jernbanegade i Fredensborg med en lang række aktiviteter for både børn og voksne.

Beredskab2000 udfaset Digitaliseringen har også ramt det operative område i årets løb. B2000 er afløst af C3 med indberetning af rapporter til ODIN. Indberetning af rapporter til ODIN og indberetning af løn til mandskabet er blevet endnu mere digital end tidligere.

100-års jubilæum for brandvæsenet i Fredensborg

Det var godt besøgt til trods for koldt og vådt vejr. Fejringen af jubilæet sluttede af med en fest, hvor brandmænd fra Station Fredensborg med ledsagere, borgmester og ledelsen deltog.

Vagtcentralen kan nu oprette rapporter, hvor data kommer direkte over i C3, og som færdiglaves af indsatslederne, sådan at administrationen har et grundlag for at udbetale timer. Samtidig indberettes alle lovpligtige FAKTA Nordsjællands Brandvæsen har haft 878 udrykninger i 2019: 352 reelle 525 blinde* 1 falsk. * Fordelingen af blinde alarmer: ABA 443 og 82 øvrige fra alarmcentralen 112.

ÅRSBERETNING 2019 / 17


Voldsom fabriksbrand hos virksomheden Sirius ÅRSBERETNING 2019 / 18 i Allerød den 12. dec. 2019.


Ã…RSBERETNING 2019 / 19


SERVICE OG LOGISTIK En fleksibel afdeling

Nærum

Service og logistik består af fire afdelinger: Kørsel og værksted, Hjælpemiddelcentralen Fredensborg, Hjælpemiddeldepotet Nærum Hjælpemiddeldepotet i Allerød. Alle afdelinger har de seneste år gennemgået en række tilpasninger og strukturelle forandringer, men i 2019 har fokus været på at optimere driften til gavn for de kommuner, der benytter vores service. Medarbejderne i de fire afdelinger udgør en meget fleksibel gruppe. Det har gjort det muligt, at afdelingerne flere gange har kunnet ”låne” medarbejdere ud til hinanden.

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner valgte i 2017 at gå sammen om et fælles hjælpemiddeldepot i Nærum. Depotet blev en realitet den 25. april 2018, hvor den gennemrenoverede bygning stod klar.

Vi ser et stort potentiale i den fleksibilitet, som en stor og velfungerede serviceafdeling muliggør – både i forhold til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, som vil kunne indgå i den operative del af vores organisation.

Hjælpemiddeldepoterne Fredensborg 2019 har været et meget tilfredsstillende år for hjælpemiddelcentralen i Fredensborg. Effekterne af det store arbejde, som medarbejdere og ledelse har lagt i optimering af driften, er begyndt at vise sig. Arbejdet er blevet rost af forvaltningerne i både Fredensborg og Helsingør Kommune, der har mærket et klart kvalitetsløft i opgaveløsningen. Der er samtidigt etableret et stærkt og energisk arbejdsmiljø, som er med til at skabe gode resultater. Hjælpemiddeldepotet har gennemført lageroptælling og ajourført lageret, udarbejdet manualer, driftshåndbog samt optimeret lageret med ny indretning og flere nye biler, herunder en sengebil.

ÅRSBERETNING 2019 / 20

I 2018 var der fokus på sammenlægningen – nye kollegaer, arbejdsgange og materiel. Så 2019 blev det første fulde år med en daglig drift. Det er gået godt. Den 1. maj 2019 tiltrådte der en ny leder af hjælpemiddeldepotet. Han har fra første dag i tæt samarbejde med medarbejderne fortsat det store arbejde med at skabe effektive arbejdsgange og optimere drift og udstyr. Status Status for alle hjælpemiddeldepoter er positiv. Organisationen er på plads, og vi har afsluttet sammenlægninger, større renoveringer m.m. I Allerød er planlagt en udvidelse for at sikre bedre arbejdsmiljø. Generelt har vi i 2019 fået meget positive tilbagemeldinger fra de fire ejerkommuner for måden, hvorpå der løbende arbejdes med optimering af driften. Kørsel og værksted Kørselsafdelingen på Station Hørsholm har i 2019 arbejdet med optimering af den daglige busdrift og madudbringning. Afdelingens 18 chauffører har effektivt og sikkert transporteret borgere rundt i kommunerne, og 5 chauffører har bragt maden ud til borgerne Vi har i 2019 fortsat udskiftningen af en række ældre køretøjer. Vi har siden sammenlægningen i 2016 gradvist udskiftet en række udtjente busser. Vi er endnu ikke helt i mål med denne proces, da det økonomiske grundlag skal hænge sammen. I samarbejde med Rudersdal Kommune blev der i 2018


gennemført en analyse af driften med henblik på optimering. Samarbejdet og driften er på den baggrund blevet styrket i 2019. Værkstedet har igen haft et travlt år. Der er til stadighed et stort behov for service af vores mange forskelligartede køretøjer. Vi råder over en stor flåde af køretøjer af ældre dato, som kræver mange små og store reparationer.

Kørselsafdelingen har været særligt udfordret af et antal busser, som må betegnes som udtjente. Der er derfor sat fart på udfasningen af denne del af flåden i 2019-2020.

ÅRSBERETNING 2019 / 21


NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS MISSION OG VISION Mission

Vision

Vi skal, med afsæt i gældende lovgivning, skabe sikkerhed og tryghed for borgere og virksomheder ved at forebygge, begrænse og afhjælpe ulykker, katastrofer og utilsigtede hændelser.

Vi skaber tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder.

Vi skal løse relevante serviceopgaver for vores ejerkommuner og andre offentlige virksomheder.

Vi møder borgere, virksomheder og kunder med kompetente og veluddannede medarbejdere. Vi leverer effektive, troværdige og fagligt velfun-derede løsninger, med respekt og anerkendelse for borgerens, virksomhedens og kundens behov. Vi er en moderne, dynamisk og professionel virk-somhed, som er synlig og i relation til kvalitet og udvikling går foran i et samfund i stadig udvikling. Vi er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kvalificerede og motiverede medarbej-

dere.

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSENS VÆRDIER Vi er anerkendende og tillidsskabende

Vi er nysgerrige og innovative

Det betyder, at vi har fokus på en åben, ærlig og dialog- baseret tilgang i vores måde at arbejde sammen på både internt i organisationen og eksternt med kunder og samarbejdspartnere. Det betyder, at vi loyalt deler viden og udviser respekt og tillid i relation med andre.

Det betyder, at vi hele tiden søger at være på forkant med udviklingen i forhold til den virkelighed og det samfund, som vi er en del af. Vi vil gerne udfordre de eksisterende rammer med henblik på at optimere vores ydelser.

Vi gør en forskel

Vi skaber tryghed for borgerne og vores medar-bejdere

Det betyder, at vi sætter en ære i at hjælpe andre. Det betyder, at vi sætter fagligheden højt og værner om medarbejdernes stolthed og engagement.

Vi er ansvarsbevidste og prioriterer ordentlighed

Det betyder, at vi i samarbejde med kommunerne aktivt bidrager til fundamentet, der skaber tryghed og omsorg for borgerne, og sikkerhed for virk-somhederne. Vi be-stræber os på at skabe en attraktiv arbejdsplads kende- tegnet ved tryghed og sikkerhed for medarbejderne.

Det betyder, at vi i forhold til vores kunder og bor-gere yder vores bedste og agerer omsorgsfuldt i forhold til opgaveløsningen.

ÅRSBERETNING 2019 / 23


Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab efter § 60 i styrelsesloven for Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. Beredskabets udrykningsområde dækker et geografisk areal på 287 km² med knap 148.000 borgere. Den primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, bygninger og miljøet ved ulykker og katastrofer. Nordsjællands Brandvæsen løser derudover en række andre opgaver i form af blandt andet hjælpemiddelcentraler, vagtcentral, servicevagt, kørselsafdeling samt uddannelses- og kursusvirksomhed.

Nordsjællands Brandvæsen Kokkedal Industripark 14 2980 Kokkedal Tlf.: 45 80 33 55 nsbv@nsbv.dk

Profile for cehp

Årsberetning 2019  

Advertisement
Advertisement