Page 1

Groei is buffelen Het moeilijkste in al die succesjaren vond Gerrit het klappen met de zweep. “Er waren mensen die écht voor me Aldo van der Laan Zwanenberg Food Group

Arie Pieter Noordermeer

gebuffeld hadden, maar toch niet mee konden groeien met het bedrijf. Ik sliep er slecht van. Maar toch moest ik duidelijk naar hen zijn. Dan ging ik naar ze toe en zei: ‘ik heb besloten dat jullie baas worden van een afdeling’. En als ze dat niet wilden moesten ze een andere baan gaan zoeken.” Gerrit zat ook strak op de cijfers, een competentie die hij tijdens zijn jurydeelname van de Rotterdamse Ondernemersprijs vaak miste bij ondernemers. “Ik wist precies wat de kostprijs was van een

Hoeksche chips? Of liever schoenzolen

450-grams zak friet. Het is opvallend

met aardbeiensmaak? Vier goedboerende

dat heel veel ondernemers de boekhouding niet op orde hebben.”

ondernemers vertellen tijdens de 18e Rabobank Inspiratiebijeenkomst over

Bulk+

‘Food & Agri in beweging’.

Dat Agri en Food in Voorne-Putten een

Dinner

supercombinatie is, wordt na het betoog van Arie Pieter Noordermeer duidelijk. De agrarisch ondernemer,

is served

micromarkttrends als ‘Hoeksche Chips’

Statenlid voor de VVD in Zuid Holland

te funnelen. “De trend naar authentieke

en commissaris bij Rabobank Voorne-

en oorspronkelijke producten neemt

Putten Rozenburg weet in vijftien

toe,” beklemtoont hij, “dus zorg dat je

minuten megatrends als klimaat­

producten ook aansluiten bij wat

verandering en globalisering naar

consumenten en supermarkten

Gerrit kocht “tweedehands spul om friet mee te maken en een Volkswagenbusje” en ging aan de slag.

Fotografie: Fairview-Images Tekst: Harold Joëls

Waar de vorige editie nog de strop­

maken naar Amerika. Toen ik tijdens de

dassen van ondernemend Voorne-

tussenlanding in Schotland ontdekte

Putten los gingen vanwege de warmte,

dat een paar boeren met een aardap-

draaien de garderobemedewerkers van

pellandje een frietmachine in hun

Theater De Stoep op dinsdagavond

schuur hadden staan, wilde ik dat

7 februari 2012 overuren. De bijna-

Rabobank Voorne-Putten Rozenburg

ook de eerste gast van de avond,

ook.” Gerrit kocht “tweedehands spul

Elfstedenijzige kou weerhoudt vier­

Cees Vingerling de avond in, “en

Gerrit de Bruijne van Farm Frites,

om friet mee te maken en een

honderd geïnteresseerden er niet van

er liggen uitgelezen kansen in de

waarmee hij direct de lachers op zijn

Volkswagenbusje” en ging aan de slag.

om naar Spijkenisse af te reizen voor

agri-foodsector.”

hand heeft. Zijn miljoenenbedrijf dat

Hij verkocht de gesneden piepers eerst

inspiratie. En om antwoord te krijgen

2 | mei 2011

president commissaris bij Nedato,

inmiddels 1.800 medewerkers telt in

op het eiland, maar dat werd lang-

op de vraag hoe de wereld in 2050

Boerenfriet

51 landen, is ontstaan uit een idee dat

zaamaan uitgebreid naar Rotterdam en

negen miljard mensen gaat voeden.

Nana Appiah, presentatrice bij Net5 en

Gerrit tijdens een excursie met de lokale

Den Haag. Zijn Volkswagenbusje werd

“Want we leveren een gevecht om

TV Rijnmond, is het fantastische antwoord

vereniging van boeren uit de Hoeksche

een Mercedesbus. En Zuid-Holland

water, voedsel en energie,” leidt

op de vraag wie Cees vanavond flankeert

Waard en Voorne-Putten kreeg. “We

werd Nederland. “Alles wat ik verdiende,

linking-pin en commercieel directeur

tijdens de presentatie. Die mening deelt

wilden in 1967 met z’n allen een reisje

investeerde ik in het bedrijf.”

Ondernemend Voorne-Putten

Editie 10

Gerrit de Bruijne - Farm Frites

mei 2011

|3


Remie Valk - France Limousin

dineren, is Cees voor deze gelegen-

Zwanenberg Food Group. Met 2.000

de markt?” Het zijn die leermomenten

heid een waardig vervanger en

medewerkers is Zwanenberg dè

die hem ook later opnieuw van pas

verklaart hij het fictieve diner op het

leverancier van hartig beleg,

komen. “Iedereen verklaarde me

podium - om de beleving van ‘een

hartige snacks en hartige maaltijd­

voor gek toen we in 1998 rigoureus

lekker stuk’ nog maar eens extra kracht

componenten. Het concern heeft

de stekker uit Rusland trokken.

bij te zetten - voor geopend. France

verschillende merken in het assorti-

Maar in augustus van dat jaar klapte

Limousin levert namelijk door heel

ment, waaronder Kips leverworst.

alles in elkaar. Ook op dit moment

Nederland eersteklas vlees aan

En dan te bedenken dat Aldo’s

staat de branche onder druk.

ambachtelijke slagerijen. Remie, een

grootvader, grondlegger van het

De stijging van de grondstoffen,

spring in ’t veld, ergert zich aan de

bedrijf, ooit als slager in Den Haag

voert de kostprijs van onze producten

misstanden in de sector. “Wat ik vind

begon. “De hammen lagen dan te

op. Terwijl onze klant verwacht dat we

van de huidige voedingsindustrie?

pekelen in bad, maar één keer per

altijd iets extra’s leveren. Daarom is het

Mijn vrienden vinden het gestoord.

week moesten die krengen eruit; dan

allerbelangrijkste dat we altijd op zoek

Er wordt heel veel gerotzooid in de

kregen wij onze wekelijkse wasbeurt.”

blijven naar onze positie en ervoor

markt. De smaak is er niet meer. Je kunt

waken dat we geen toegevoegde

net zo goed een schoenzool opeten.

Een handel van rundertongen tussen

kosten krijgen in plaats van

Die maal je, dan kneed je hem, doet er

de US vlak voor de oorlog, leverde het

toegevoegde waarde. We vragen ons

wat kruiden bij, een smaakversterker, je

bedrijf valuta op dat werd gebruikt om

bijvoorbeeld af of we nog wel moeten

geeft het een kleur en niemand die het

de zaak uit te bouwen. En van lieverlee

meedoen met tenders. Maak je

in de gaten heeft. Niet van echte

groeide het naar 10 fabrieken in

plannen om je tarieven scherper te

aardbeien te onderscheiden. Als je er

Nederland, 2 in de US en 2 in de UK.

krijgen of ga je voor het gunnen?”

niet dood aan gaat dan mag het allemaal.”

“Ik had er liever minder gehad, maar ja, de historie gaat zijn gang,“ legt Aldo uit

Like en lekker

Bon appetit

alsof het de normaalste zaak van de

Met de verhalen nog kakelvers in het

De wetgeving klopt van geen kant.

wereld is.

hoofd, is er nauwelijks een doorkomen

Het gemak waarmee Chinese varkens

aan in de foyer. De dorstige food en

die 2 jaar in de vriezer hebben gelegen

Wild West

agriliefhebbers doen zich tegoed aan al

via allerlei mazen tóch in onze frikadellen

Maar het was niet altijd rozengeur en

het lekkers dat de Rabobank hen

belanden is om te gruwelen. Des te

maneschijn. “We hebben verschillende

vanavond voorschotelt. Er is flink

onderscheiden. Als je er niet dood aan

indrukwekkender is de wijze waarop het

partijen overgenomen, dat ging niet

gezaaid en volop geoogst. En het werd

25-koppige Spijkenisser bedrijf haar

altijd goed. Op een gegeven moment

nog een lange ‘like- en lekkeravond’.

zaken bestiert en de steeds kritischer

liep er een aantal mensen met pistolen

gaat dan mag het allemaal.”

wordende consument voor zich wint.

door de fabriek. Ja, toen hebben

De eerstvolgende Rabobank

Ieder dier heeft een eigen uniek registratie-

we mensen moeten evacueren.

Inspiratiebijeenkomst is op

nummer en wordt bij export voorzien

Dat was een Wild West-tijd.

dinsdag 5 juni met als thema

van een officieel Certificaat van

Maar mensen zien vooral wat er nu

‘Werk aan de Winkel!’, over de

Oorsprong. Dat rechtvaardigt ook de

is en niet wat we fout gedaan hebben.

toekomst van de winkels en

hogere prijs voor het vlees. “Onze

Belangrijk bij overnames is om jezelf

e-commerce.

runderen en varkens komen uit de

de vraag te stellen of het bedrijf dat je

Limousinstreek in Frankrijk. Net zoals

wilt overnemen iets toevoegt aan je

dat Champagne uit de Champagne-

eigen organisatie of aan je positie in

“Niet van echte aardbeien te

www.rabobankinspiratiebijeenkomst.nl

streek komt,” legt ze uit. “Bij ons weet je wat voor vlees je hebt en waar het vandaan komt. Onderzoek heeft aangetoond dat voeding en depressies met elkaar in verband staan. Dat vind ik niet vreemd als je weet hoeveel

4 | mei 2011

verlangen. We moeten van bulk naar

van de havendynamiek, de cultuur en

Spring in ‘t veld

producten chemisch tot stand

bulk+. Het gaat om waardecreatie en

historie van het eiland en de diversiteit

“Lijkt wel gejat van ons,” fietst Remie

komen. Gelukkig zijn mensen zich

beleving. Als we de ‘Eurotuin in de

van de land- en tuinbouw.

Valk van France Limousin Nederland er

steeds bewuster van wat ze eten.”

Europoort’ willen zijn moeten we de

Het agricomplex van Voorne-Putten is

met een knipoog in als Cees haar

5p’s (prijs, product, plaats, promotie en

het hart van de Eurotuin. We moeten

mening vraagt over de vorige spreker.

Klapstuk

personeel) strategisch inzetten.

een businessconcept uit gaan werken.

Maar de kern is raak. Hoewel ze ooit

Klapstuk van de avond is toponder­

Voorne-Putten moet gebruik maken

Aan de gang!”

nog wel een keer met Lionel Messi wil

nemer Aldo van der Laan van

Ondernemend Voorne-Putten

Editie 10

mei 2011

|5

Dinner is served  

Food & Agri in Beweging