__MAIN_TEXT__

Page 1


ENTRADA DE L’ESCOLA


JARDINET


PASSADIS MÃ’DUL 3


AULA DE TUTORIA


AULA DE PSICOMOTRICITAT


AULA MULTISENSORIAL


AULA MULTISENSORIAL


AULA DE LOGOPÈDIA


AULA D’INFORMÀTICA


AULA DE PLÀSTICA


TALLER DOMÈSTIC


MENJADOR


AULA DE CERÀMICA


PATIS


HORT


• Actualment tenim 172 alumnes d’entre 3 als 20 anys. • Aquests alumnes presenten tipologies diverses. DISC. DISC. MOTORICA VISUAL 2% DISC. INTELECTUAL 4% LLEUGERA 6% TGD 26%

DISC. INTELECTUAL MITJA 32%

ALTERACIONS GREUS DE LA PERSONALITAT 14%

DISC. INTELECTUAL SEVERA 15%


• Els alumnes estan distribuits en 4 etapes:

INFANTIL

• Alumnes de 3 a 8 anys.

PRIMÀRIA

• Alumnes de 8 a 12 anys.

SECUNDÀRIA

• Alumnes de 12 a 16 anys.

POSTOBLIGATÒRIA • Alumnes de 16 a 20 anys.


MÚSICA PLÀSTICA

FISIOTERÀPIA

EAP

EDUCACIÓ FÍSICA

MESTRES TUTORS

CREDAV

PSICOMOTRICISTA PROGRAMA TMG

ALTRES

SERVEIS EXTERNS

EDUCADORS

MESTRES ESPECIALISTES

LOGOPEDES


ETAPA D’INFANTIL


DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

• Hàbits del mati (treure jaquetes, posar bata, fer el bon dia, passar llista, esmorzar... • El joc al pati i a l’aula. • Psicomotricitat.

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE

• L’hora del conte. • El joc heurístic i simbòlic. • Treball dels diferents llenguatges: musical , plàstic, matemàtic. • Treball amb la pantalla tàctil.

DESCOBERTA DE L’ENTORN

• Temes de coneixement de medi social i natural de l’entorn més proper a l’alumne. • Reciclatge.


ETAPA DE PRIMÀRIA


Tutoria: • • • • • •

Càrrecs del matí Hàbits i rutines d’aula Normes Parar taula Dinàmiques de grup Treball de les emocions

Matemàtiques i Llengua •

Es treballa en agrupaments flexibles barrejant alumnes de primària i secundària  

Plàstica Música

Coneixement del medi natural, social i cultural: Treball de temes de l’entorn proper dels alumnes. Festes i tradicions

• •

Educació física: • • •

Piscina Esport Psicomotricitat


ETAPA DE SECUNDÀRIA


Àrees Instrumentals Educació Vial E. per a la Salut Mediambient

Medi Social

Taller Domèstic

Medi Natural

Jardineria

Ed. Visual i plàstica Ed. física

Hipoteràpia

Música

Vela

Informàtica Tutoria

Teatre Ombres xines Activitats de tutoria


ETAPA DE POSTOBLIGATÃ’RIA


MÒDUL A – FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA Orientat a desenvolupar competències d’un perfil professional a fi que l’alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica.

Jardineria, Serveis a la comunitat, Manipulats, Administratiu i Catering

MÒDUL B – FORMACIÓ BÀSICA DE CARÀCTER GENERAL Orientats a l’adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral (estratègies i tècniques de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc.).

Llengua, Matemàtiques i Coneixement del Medi

El procés formatiu inclou també: Suport tutorial

Orientació professional

Activitats Complementàries: Esport, Piscina, cuina Psicomotricitat/Aula mutisensorial, Música i Plàstica


Profile for PILAR NAVARRO

Breu presentació CEE Les Aigües  

Breu presentació CEE Les Aigües  

Advertisement