Page 1

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ Orman Amenajman Haritalarının oluşturulması sırasında karşılaşılan güçlükler göz önüne alınarak, bu güçlüklerin giderilmesi ve birlikteliğin sağlanması amacı ile haritaların çiziminde oluşturulacak katmanlar ve bu katmanların veritabanı özellikleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu standartların kullanılması veritabanının oluşturulması açısından büyük önem arz etmektedir. Çizim sırasında izlenecek yol sırası ile aşağıdaki şekildedir. 1. SEFLIK Katmanı Poligon (Kapalı Alan) Orman İşletme şefliğinin dış hudutları, Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünden alınacaktır ve bu sınırlara sadık kalınması gerekmektedir. Denetim ve kontroller sırasında sınırlarda yapılması gereken zorunlu değişiklikler, Bölge Müdürlüğü aracılığı ile Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğüne bildirilecektir. Komşu şeflikler ile sınır mutabakatına varılarak, Sınır değişikliğinden etkilenen tüm komşu şefliklerin sayısal sınırlarının ve mutabakat tutanaklarının Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. SEFLIK adı verilen poligon tabakasının öznitelik bilgileri aşağıdaki tabloya uygun olacaktır.

2. BOLME Katmanı Poligon (Kapalı Alan) Oluşturulan SEFLIK katmanı kopyalanarak BOLME katmanı oluşturulacaktır. Bu katman kendi içinde bölünerek (Cut Polygon ile) bölme taksimatı oluşturulacaktır. Bölme taksimatı yapılırken altlık olarak kullanılacak olan askeri paftaların Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünden rektifikasyonu yapılmış olarak temin edilmesi gerekmektedir. Yeni tarihli paftalar var ise bunların da rektifikasyonu Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğüne başvurularak yaptırılmalıdır. Çizim sırasında kullanılacak olan altlık haritalar kesinlikle Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünce rektifiye edilmiş olmalıdır. Bölme katmanı 1/ 8000 ile 1/ 5000 ölçekleri arasında çizilecektir. BOLME adı verilen poligon katmanının öznitelik bilgileri aşağıdaki tabloya uygun olacaktır. . SEFLIK katmanı kopyalanarak BOLME katmanı oluşturulacaktır. BLM_NO Sütunu Doldurulacaktır.


3. BOLMECIK Katmanı Poligon (Kapalı Alan) Bu katmanın tablo özellikleri aşağıda verilmiştir. Bu sütunlar plan yapımı için gerekli olan bilgileri içermektedir. Bölmecik katmanı Bölme katmanı ile Taslak meşcere haritasının birbiri ile ilişkilendirilmesiyle oluşturulacaktır. Bölmecik katmanı raster veri üzerinden üretilecek ise 1/ 8000 ile 1/ 5000 ölçekleri arasında çizilecektir. Bölmecikler oluşturulurken en küçük alan 0,5 ha. olacaktır. Ancak zorunlu durumlarda, özellikli alanlar 0,3 ha.’a kadar olabilecektir. Meşcere haritası boyanırken RENK_KODU kullanılacaktır.( Z,OT,Ag,MP … gibi alanların sembolü belirtilecektir).

Renk Turuncu ( Bakım) Kahverengi (bozuk) Sarı (açıklık alan) Mavi (gençleştirme) Su (Mavi içi noktalı) İskan Mor Seçme Yeşil Baltalık Beyaz Özel Ormanlar Beyaz Diğer Ormanlık Alanlar

Renk Kodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


4. BLM_TIPI Katmanı Line (Çizgi) BOLME katmanının kopyalanarak çizgi katmanına yapıştırılması ile elde edilir. Bu katman bölme sınırlarının hangi tipte olduğunu göstermeye yarayan katmandır. Bölme sınırı tipi kodu aşağıdaki sınıflandırmaya göre TIPI sütununa girilir. Bölme sınırının eğer adı var ise (örnek D. Gibi) ADI sütununa girilecektir. BLM_TIPI katmanına ayrıca komşu şefliklerin sınırlarını gösterir dere ve sırtlar da çizilecektir. BLM_TIPI katmanı bölme sınırı olan tipleri içermektedir. BOLME katmanının kopyalanması ile elde edilir ADI sütunu doldurulacaktır ve TIPI için kullanılacak kodlar ise altta verilmiştir. Bu tipler Style dosyasından alınacaktır. Haritada kullanılacak olan tüm çizgi tipleri ve kodlamaları yandaki gibi olacaktır. Hangi katman olursa olsun bir tip için bir kod kullanılacaktır.

kırmızı mavi sarı yeşil

ADI Sırt Sulu dere ve su kenarı Kuru dere Orman Yolu Stabilize Asfalt Yapay Hat Patika Demiryolu Kanal Orman Yangın Emniyet Şeridi Sınır Oku Otoban – duble yol Enerji Nakil Hattı Tohum meşceresi, Gen Koruma Nüve Tohum meşceresi Tecrit Zonu Gen Koruma Tecrit Zonu Tohum Bahçesi

KODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Çizgi Genişlikleri BLM_TIPI DETAY 4,5 1,25 0,5 1,25 0,5 ,50 0,3 2,0 1,0 2,0 1,0 6,0 5,0 4,0 2,0 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 2,0 0,5 1,25

0,3 1,0 0,3 0,5

1,25

0,5

1,25

0,5

1,25

0,5

* Dış sınır çizgi genişlikleri yukarıdaki tablo değerlerine 1 eklenerek daha kalın olarak çizilecektir. Örneğin Sulu dere 2,25 Orman yolu 1,5 gibi.

5. DETAY Katmanı Line (Çizgi) DETAY katmanı BLM_TIPI katmanında gösterilmeyen yani bölme sınırı olmayan; tali derelerin, yolların, kanalların ….vs. gibi hatların gösterileceği katman olup kod değerleri yukarıdaki tablodaki (BLM_TIPI Kodları) gibi olacaktır. Şeflik sınırının 500m dışına kadar detay katmanı çizilecektir. Detay katmanı, diğer katmanların görünürlülüğünü etkilemesin diye %20-%30 arasında şeffaf yapılacaktır. Şeflik sınırında ve sınırın dışında çizilen bu detay katmanın kodları yukarıdaki BLM_TIPI kodlarına 50 sayısının toplanması ile oluşan kodlar kullanılacaktır. Örneğin Şeflik sınırında yada sınırın dışındaki orman yolu 54, sırt 51, sulu dere 52 , otoban 63 gibi kodlar kullanılacaktır.


DETAY katmanı Bölme Sınırı olmayan dereleri, yolları vb. gibi çizgileri içerecektir. ADI sütunu doldurulacaktır ve TIPI için kullanılacak kodlar ise altta verilmiştir. Bu tipler Style dosyasından alınacaktır. 6. TEPE Katmanı Point (Nokta) Tepe katmanına arazideki poligon, nirengi ve tepe gibi noktasal veriler işlenecek olup, tepenin adı ADI, varsa yüksekliği de YUKSEKLIK sütununa yazdırılacaktır. Tepe, Poligon ve Nirengi noktalarının bulunduğu katmandır. ADI ve YUKSEKLIK doldurulacaktır. Örnek T.

O 1975

Tepe

TIPI 1

D

Poligon

2

.

Nirengi

3

0

Detay katmanında olduğu gibi bu katmanda da sınır dışındaki (500 m lik zonda) Tepeler gösterilecek ve kodlaması da yukarıdaki kodların 50 ile toplanması ile elde edilen ( Tepe 51, Poligon 52, Nirengi 53 gibi) kodlar kulanılacaktır.Çizgi genişliği 10 olacaktır. 7. MESCEREOKU Katmanı Line (Çizgi) Meşcere tipi etiketinin sığmadığı durumlarda etiket silinip o tipi ok ile göstermek için kullanılacak olan katmandır.Çizgi genişliği 0,4 olacaktır. 8. KLAVUZ

Katmanı Line (Çizgi)

Bölme sınırlarını belirlemek için kullanılacak olan katmandır. Bir bölmenin 4 köşesine kılavuz atmak zorunluluğu yoktur. Aksine mümkün olduğu kadar az kılavuz kullanmak gerekmektedir. Çizgi genişliği 0,5 olacaktır.

9. BOLMECIK_SINIR

Katmanı Poligon (Kapalı Alan)

BOLMECIK katmanının kopyalanması ile oluşturulacaktır. Çizgi Tipi Style dosyasından alınacaktır ve düz çizgi olarak sınırlar gösterilecektir. Sadece görüntü anlaşılırlığı için kullanılacaktır. Katman oluşturulmadan önce BOLMECIK katmanının bir


kopyası üzerinde MESCERE sütununa göre birleştirmeler yapılacak ve böylece komşu iki bölmedeki aynı tipler arasındaki sınır kalkmış olarak görünecektir. Çizgi genişiliği Meşcere sınırı noktalı olarak çizilirse 1,0 , çizgili çizilirse 0,4 olacaktır. 10. YERLESIM Katmanı Point (Nokta) Yerleşim yerlerinin ve mevkilerin merkezlerinin sadece 1 kez gösterileceği katmandır. Noktasal olarak gösterilecek ve isimleri ADI sütununa yazılacaktır. Harita çıktılarında bu katman gösterilmeyecek sadece ETIKET _YERLESIM gösterilecektir. 11. ORNEK_ALAN Katmanı Point (Nokta) Fotogrameti Müdürlüğünden temin edilen taslak haritalar üzerine sistematik olarak atılan örnekleme alanlarının bulunduğu katmandır. Başlangıç olarak pafta grid kesişim noktasına dayandırılacaktır. Bu katmanın öznitelik bilgileri aşağıdaki gibidir.

ETIKET katmanları ilgili objelerin 1/25000 ölçekte iken etiket haline getirilmesi ile oluşturulacaktır. Özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 12. ETIKET_BOLME ETIKET_BOLME katmanının özellikleri aşağıdaki gibidir. Ayrıca Komşu şefliklerin isimleri de bu katman da yazılacaktır. .Yazı Tipi Arial Narrow

K x

T -

RGB 0,0,0

Punto 12

Etiket adı BLM_NO

K -

T -

RGB 0,0,0

Punto 4≤X≤7

Etiket adı MES_TIP

Yazı Tipi Times New Roman

K -

T x

RGB 0,112,255

Punto 6

Times New Roman

x

-

0,0,0

6

Etiket adı ADI (Dere Adı) ADI (Sırt Adı)

K x

T x -

RGB 0,112,255 0,0,0

Punto 6 6

K

T

RGB

13. ETIKET_BOLMECIK Yazı Tipi Arial Narrow 14. ETIKET_DETAY

15. ETIKET_BLM_TIPI Yazı Tipi Times New Roman Times New Roman

Etiket adı Dere Adı Sırt Adı

16. ETIKET_TEPE Yazı Tipi

Punto

Etiket adı


Times New Roman Times New Roman

x -

x -

255,0,0 0,0,0

6 6

Tepe Adı Tepe Yukseklık

Örnek T.

O 1975

17. ETIKET_YERLESIM Yazı Tipi Arial Narrow

K -

T -

18. Pafta Kesişim Yerleri harita içinde gösterilecektir. Pafta isimleri ise harita dışında gösterilecektir.

19. Haritanın Başlığı Arial, Kalın ve 30 punto (Harita boyuna göre ayarlanacak)

20. . 2000 x 2000 m Grid düzenlenecek ve haritanın çerçevesinin kenarında koordinatları gösterilecektir.

21. Kuzey işareti kullanılacak ve haritanın ölçeği yazılacaktır. Ölçek 20 punto arasında Arial Yazı tipinde olacaktır.

22. .

RGB 0,0,0

Punto 7

Etiket adı Adı


Pafta konumu oluşturulacak ve pafta isimleri yazılacaktır.

23. Uzunluk ölçü birimi 4000m için yerleştirilecektir

24. Lejant

25. Haritaya ilişkin Bilgiler Üretilen Haritanın kaç yılında üretildiği, kimin tarafından üretildiği ve özellikle kullanılan projeksiyon ile kaçıncı dilimde olduğu haritada uygun bir yere not olarak yazılacaktır.


26. Şeflik sınırının dışındaki önemli dereler sırtlar ve yerleşim yerleri de gösterilecektir. BLM_TIPI kodlarının 50 ile toplamından elde edilen kodlar kullanılacaktır. 27. Kullanılacak olan renklerin ve çizgi tiplerini Style dosyasından temin edilebilir. 28. Eğer harita tek parça olarak çizdirilemiyor ise iki parça olarak çizdirilecektir. Harita uygun bir yerden mümkün olduğunca iki eşit bölünerek I –II … gibi parçadan oluşacaktır. Kuzeydeki veya batıdaki harita I. Harita olacaktır. her birine lejant, ölçek, harita başlığı…vb yerleştirilecektir. 29. Komşu Orman İşletme Şeflikleri sınırları gösterilerek, isimleri yazılacaktır. Eğer komşu şefliğin İşletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü farklı ise Müdürlük isimleri de eklenecektir. Yazı Tipi Arial Puntosu 20- 25 olacaktır.

MEŞCERE HARİTASI

30. MESCERE HARİTASININ OLUŞTURULMASI: Meşcere Haritası oluşturulunca mevcut katmanlardan hangilerinin aktif olacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ETIKET_BOLME ETIKET_BOLMECIK ETIKET_BLM_TIPI ETIKET_DETAY ETIKET_TEPE ETIKET_YERLESIM TEPE BLM_TIPI BOLMECIK_SINIR KLAVUZ MESCEREOKU DETAY YERLESIM BOLMECIK BOLME SEFLIK PAFTALAR

X X X X X X X X X X X X X X -

RENK TURUNCU KAHVERENGİ SARI MAVİ YEŞİL MOR BORDO GRİ PEMBE KIRMIZI BEYAZ SU

RGB DEĞERİ 247,181,12 209,153,102 242,255,115 148,190,224 137,205,102 201,125,255 184,51,54 204,204,204 255,150,223 255,41,73 255,255,255 190,232,255

RGB Değerleri girilerek renk tonları elde edilebileceği gibi; style dosyası kullanılarak da renklendirme yapılabilir. Boyama RENK_KODU na göre yapılacaktır.

31. FONKSİYON HARİTASININ OLUŞTURULMASI: Fonksiyon Haritası oluşturulunca mevcut katmanlardan hangilerinin aktif olacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. FONKSİY ON HARİTASI

ETIKET_BOLME ETIKET_BOLMECIK ETIKET_BLM_TIPI ETIKET_DETAY ETIKET_TEPE ETIKET_YERLESIM

X X X X X X

RENK TURUNCU KAHVERENGİ SARI MAVİ YEŞİL

RGB DEĞERİ 247,181,12 209,153,102 242,255,115 148,190,224 137,205,102

RGB Değerleri girilerek renk tonları elde edilebileceği gibi; style dosyası k ll l k d


TEPE BLM_TIPI BOLMECIK_SINIR KLAVUZ MESCEREOKU DETAY YERLESIM BOLMECIK BOLME SEFLIK PAFTALAR

X X X X X X X X -

MOR BORDO GRİ PEMBE KIRMIZI BEYAZ SU

201,125,255 184,51,54 204,204,204 255,150,223 255,41,73 255,255,255 190,232,255

kullanılarak da renklendirme yapılabilir. Boyama FONK1 kodlarına göre yapılacaktır.

TOPOĞRAFIK MESCERE HARİTASI

32. TOPOĞRAFİK MEŞCERE HARİTASININ OLUŞTURULMASI: Topoğrafik Meşcere Haritası oluşturulunca mevcut katmanlardan hangilerinin aktif olacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Eğer eş yükseklik sayısal haritası var ise bu kullanılmayıp Sayısal Eş yükseklik Haritası kullanılacaktır) ETIKET_BOLME ETIKET_BOLMECIK ETIKET_BLM_TIPI ETIKET_DETAY ETIKET_TEPE ETIKET_YERLESIM TEPE BLM_TIPI BOLMECIK_SINIR KLAVUZ MESCEREOKU DETAY YERLESIM BOLMECIK BOLME SEFLIK PAFTALAR

X X X X X X -

Herhangi bir renklendirme yapılmayacaktır.

33. KONTROL Harita çizimi sırasında ve tamamlandıktan sonra verinin doğru üretildiğini kontrol etmek için özellikle poligon katmanlarında bazı aşamalar uygulanmalıdır. • Birbirine komşu poligonlar arasında üst üste binmelerin olmaması gereklidir. • Poligonlar arasında boşluklar olmamalıdır. • Dataset özellikleri ve topoloji özellikleri • Meşcere Tipi rumuzlarının son kez kontrol edilmesi


HARİTA ÇİZİM TEKNİĞİ  

Amenajman haritaları çizim tekniği standartları.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you