Page 1

012345167089 7  

 !" !#$"!" % &'()* +, -,./0' -.0,'1,*/2 3'45/,6' 1. 42 0.7,*/2 ,8/.0826,'824 3,6.9 : '/0'* (.1,'* ,81.3.81,.8/.* +,0.6/'0 1. -0'; 1<66,=8 1. 42 -0'1<6/'02 : 21,/'0,24 3,6. >?@0,62

ABCD!E!DF!G D!!F H IJKJHLMNOKHPMQLKORNOKHSMTHLKMPOU H _RHhijjHTOH~KQJRHSMTHIJPWMTHNOHSJH TMTHLMSVWXPMTHNOYOQMTHLKXQOKMHTXWZJKRMTH MRPSMJdHPMRHOSHMYnOWXgMHNOHNJKHOTWJYXSXNJNH ORHPMRWO[WM\HHHIMNKVJHNOPXKTOH]ZOHSJH^XTWMU JHOTWJHWKJRTXPXsR\H_TOHQXTQMHJ`MHTOHKOJSXbJRH KXJHKOPXORWOHNOHSJH_TLJ`JHPMRWOQLMKaROJH SJTHLKXQOKJTHOSOPPXMROTdHHPMRHSJHKOTWKXPPXsRH PMQXORbJHOSHNVJHORH]ZOHQZOKOHcKJRPXTPMH NOHSMTHLKXRPXLJSOTHLJKWXNMTHKOLZYSXPJRMTHSJH cKJRPMdHOSHefHNOHRMgXOQYKOHNOHhijk\HIMPMH PZJSHKOPXtRHTOHSOgJRWJKaHSZOmMHNOHPOSOYKJNMTH JRWOTHNOHlJSSOPOKdHOSHMPWMmORJKXMHNXPWJNMKH SMTHPMQXPXMT\H lJTPXTWJHNOnJHNOSXROJNMHOSHPJQXRMHJHWKJRTXWJK\H _SHLKVRPXLOHoZJRHpJKSMTHqHNOHrMKYsRdHTO`JU H xJHPXZNJNJRVJHTOHQJRX~OTWJHQMNOU SJNMHLMKHcKJRPMHPMQMHTZHTZPOTMKdHJTZQOHSJH KJNJHvHPMRNOTPORNXORWOHPMRHSJHWKJRTXPXsRdH nOlJWZKJHNOSH_TWJNMdHPMRgXKWXtRNMTOHORHuOvH vHPMR~KQJHJH|ZJKObHORHTZHLZOTWM\H_RHhi€hdH vHNJRNMHPMQXORbMHJSHLOKVMNMHNORMQXRJNMH NOYXNMHJHXRWOKRJTHNORWKMHNOHTZHLJKWXNMdHvH WKJTHSJHLtKNXNJHNOHJLMvMHNOHSJHPJTJHuOJSdH wxJHWKJRTXPXsRy\HH |ZJKObHKORZRPXJ\HH_RHhi€eHOSHIJKWXNMH|MPXJU H _RHhijzdHOSHRZOgMHuOvHRMQYKJHJH SXTWJHYKOKMH_TLJ`MSHmJRJHSJTHOSOPPXMROT\H_TH {NMSlMH|ZJKObHPMQMHIKOTXNORWOHNOSH}MYXOKU SJHLKXQOKJHgObHNOTNOHhi‚zH]ZOHZRHLJKWXNMH RMdH]ZXtRHTOHORPJKmJHNOHORWJYSJKHSJTHPMRU PMRTXNOKJNMHNOHXb]ZXOKNJHMHLKMmKOTXTWJHlMKU gOKTJPXMROTHPMRHJSmZRMTHNOHSMTHLKXRPXLJSOTH QJHmMYXOKRM\HHxJHXSZTXsRHNZKJKVJHLMPMƒ SVNOKOTHNOHSMTHNXlOKORWOTHLJKWXNMTHLMSVWXPMTHvH lZOKbJTHTMPXJSOTUJZR]ZOHTMSJQORWOHPMRHSMTH H _TWJTHOSOPPXMROTHXRJZmZKJRHOSHYXU wWMSOKJYSOTyUNOHPJKJHJHXRTWJZKJKHZRHKtmXQORH LJKWXNXTQMHNOHlJPWMHORH_TLJ`JdHlMKQaRNMTOH ZRJHPJTWJHLMSVWXPJH]ZOHWMNJgVJH^MvHTOHJSWOKRJH NOQMPKaWXPMHORH_TLJ`J\HH


023456789 6 5 3

!"#$%&'#('(()()(#$*+ &()%'() ,(%&'(-'./0/12/131*45*'6#'$ #*))*#71(%(#'#'#'(#'('(()#)8 (#$%('9:'&'($#9$'#1'##'1()$'('9(#'( '#'(1#)#'91*%)('((#;($0( "(#';'#'('(<==>#)#$'/()%'$?'$'( (#'(@)('$#(+'#'#'A(('B(<=CD #)&'''($(E#$'/#F,'#'9?(E ()$$&('(#/G=H1#)'$((')& #'$>GH1'#)(I=8I<HE('(J(#$( 6)" KLMNOPMQMPRSTPTKUVRMWKMLRXMTUWTYUZWRX 2'<==>#'('(#9$'#'F#*(7'(0$&'(1 )%$&';)#'('(+'#1(#'1'(')#'*''  "<=C=()&'#[\]^'%(_`1;Ba((1(#'*'8 $0'#F#;(1@)';F))(#(b##'9c'?(b#B( a)$(CId>"'&1))/$'#''F#'*F8 ?'()##'9#+6#1#?''()&)F9$$'0'#8'' $1<=CC()%\'$?e&`1*()'[)#'(7( ''%(()")"CGf*<=CC1d=((#$) f'1)%)('$'F(#'($)')''(*#+6#( @)#$)('#$&'(()#)(7'%)$##'$0('8 #''?15&'$'$'\!"`16$''(&#(*( ##'(1*));'#'?'('9( "f?'$'CG8f1$&';$f?'$'(^'%(1B%)'8 '?((##'?(#')(#'('($(1(#$gJ($($'8 ($(+'#(*&@)(hgb$##']i2_h 2'$'F(#'9%&CG#)&jCG!k1c'Fl%&8 #B%1(#'?'((@)F$&(#$(*($&(1$'/# ##'?($0'#("<=CD#$'/F$()?('(+'#(8 (((##'()(<=Cd"<<$/j<<fk(E')% $*$'F(#'9B'('"(E1#<$'((("($?''/8 #'91'%)@)$)#B('(1('$'?''%$'#+


012345167089 7  

 !"#$%!&'!!$$$ ($"$(!"!$$!$)*$!+$!,!!!$!(,!!(!,$ (!$!,$!+!-.$$,$'$!/$!$'$ 0",$'.1,'!-$'!$'2%!$/'+$3%!4 $&!,*$!,.5!!-"!$60!7 89:;<=>?@<>;<AB@C:D@A<=A@D>CA@C:D@EF>=EAG@D><9;A>8H=9E> $$I$/$$!!"*(!!&!%$/$'$"!$, "J!K!(!$"$'$%!-!'!"!!(.!,# I"%'$!"#!$'$'!/!!+$J"!$!$'.$/ !($,!$.0$-!$,&$%27 L$!"!$'$"$!$!$'!!' "!$$"!!-,$'!!-'2%!'$($!-M'/ !!M'!-$%'$'&*!$(!$$ '7 N$$!$&$$$$$'$$(7OM!!"'$!*$ !.!(!'$!$$(!$&O$'%'$ '$$"J!K!&*(!$*!$!,'$!$5!%' $!%,"'$$'%$7O$$'$*$&(! '!'$(!*+$".$!,".$'$!7K *'$!*'$!$$"27$$!'P$ '!!'Q!-R$O!$N$!$.S$!/Q!-RONS, ,2$,!T'$!-'"!$!$.%I$ !'0$"$$!+&!U7O0!-*'$ .!'$$'$!"#$$$%!$V!$N$' K!$"!$,'$$"*$!'$(!!-!$ M'!!,$&*!$"(!,'$!,%$!'/ !!'!-$'$$"%!$!-7 D>@W9XY=>@8:C9Z<9E>@C:@[>\DA@9XD:?9>?@]@D>?@[A?9\9D9C>C:?@C:D@ [AC:=@8:C9Z<9EA N%$^!_!-'$!-$$.!$,$`!(!R$"/ 'a!,.($R$I$OI!($0!-RONS7a!!'$!$ "',$"+-!+!(!-$!$'&P$ '$""!!!'%!7O'$"0"$ .!$$!%"7"$$!'$!$! 3Q$'*4bc!'_de.3K_fRa^4bN2%!$_de,"%$!"'$


123456789 6 5 3

!"#$$%"&'(!)*+,&"$ "$#-$$"."/0$$-$%--1.$""2 -+"-"+-$-+"&-$.-"3$ $"45+67$"$#8-$.--7$$+"$"$%9 :;$$-"%(.<-$-"8--%- &7-"=.-"$$5.>$$-6-."$2 $""-"&$"$?$@$A".>$$/ ""$BCD$$&$%-)&)-$"""$5"?- !$/""-)""$""$+""-$'"2 5"$*+""-"$7"?$""$&+8-$ "-$71$+68-$?$"$"$" &$8-"8-"8-4"."8-$"$#8-$ $)-"$$6$$"$$&$$$ 8-$-"+)$+"+8-$""5"$E+"B)+ #-"&+7-"7"?$"/$)"".C-$"$+ .-6-".F 46GHIJK.",&"$?-$7$$$-."&2 """""$."7,/=-$$$%?-$2 8-"$$%-$7$$"&"/$ !$)/"$$?-$$-61$K$ -L,&"$%>&-$?"."-.$1$"$#+-$ ""?"$1$$#8-$+-$-%"$+-2 $-$"-2--"+#&-2 ""1."-)$$"L$ K-7$%+-$8-$-..-$"$ "/$"&$-$$%0$"7""/$$"/$ $-$%B$$%+$$%$"$#"D-&$-$"-52 +"-"-$6-$$&+"$$%--?-- $1$"$-7$$!"$$$""/"" 6"-$?-$""$$$$7+"-"./"7$L2 .") 4"IMGHINK.",&"$"$$$$7K$- ?$D5$7$&"-"-"-+"$2 7$$"6"!$+0"(1#D$$+"$"$&$O& EP"$>$"&5"+?$$7$.--.$"" -"


012345167089 7  

!"#"$%"&"&"'#"&'( &) *'+ &&',-./'&#0&"&1"2'34/-5#&/&"4/' "&#&6708"$/")'0"./&')!# "&9"&("&4':94;<=#&("&"#) 4/>?& &"@ 3,4""'A0+#&#B/C&'0&#0&(?&&' #/''3D@;?<&('"&/(8#="B#(&'4#=#/'' #?03&#D&(C"'B'##'##+"'#E"E/"D@ 1?CF0#./%'"#B#&''&'"D0#" B3"<"D'"0&"'#E"E/"+/#E#&"#&""#"@ G8#&'""8/-"'-./'+( &""#""&"/0#" ?&'0"0./"</#''&H##&"#&"-<'' #/<0"?'''"#/"'"'./0/'''-./'@ %?,4""/#"'3./C"0#''&0"##"0I &;/0@J00/"&0#K#'#"L/0+00/#"'MN@NNN A"O?OOO@0'"@8./C&''#A4/#='""&"+ 0403&#"?&0&#0#='&'#/''3+./"?/"./ /'''&'"./"./0&"&#&/"&''@#./"#"4/" MN@NNN(",4""&"/0#''&/@1?C&#0./""&/" 0"0'A'#&#&""&"@ ;0#"'PQE"@#"4/"MN@NNN("@ -"/#'"#&" 0&'03"./#(# "'0""@>"'#/'"'"(I &""#"0-/""+"/4"0&&./"E'' "R3#/"S"0#"'0&#0#=+#"&/##='/''00/'' "4/0+(#/" &&"0&4#H#/?##=44A# &"""0#3A#"&&#@J"3#/""4/0"'0+'/0&'& &&/&30</&"0""/"'"##&(%'"+" /(#'0/?4/0' 4"#&'"&/'&?<@T"0/C"""/" &4&"#"'#"""##&"3#/"@ T"'# -'#&("3#/"EU#'0&'"0&" #/"8/'&&"09F"&'("#&"'""0#"'Q ""'('./&%'"@ %A##09#&+"4"&"03#&"/0+#&"3" #/=C&''#O'8/'4?<'''?'4H?# 40'"""?"/&&/&A#'#"'#"(/&"+


123456789 6 5 

!"! #"$#%&''"!(')****+,"'&&#&'#%"#&'#&.  /%"0%!"1"2'""%'"! '#&#!3"'"%"4&#""%5#"$&''#'!'%"#6&2#6&%'"%% 7"! #85"#&#!#9""!"&#"'%'4:&#%''"&! #": '#"!%%6&0#&'%'%:'%&"#5# /;%'"<%5&"%!#"3#":"!%##$%%5#%$3'%'''"6&:"#"#2%%!#%%5# &''#"##!($#8'=&0"4%"""##&5"#%!(> ?@A :"%"#"##1&"#'$'&"%"%%'"%"%'""% &#0%&"'%"B"#''#"(!"7&6&%&''#"2"''"2%#!#'"%0"'&#!#/"%%'"%41"!"&!"'9"#42#%$'" "71%&""!"C""%6&'% D@/#!#'"$'"71%&";"'!"7'1%&"%85&#%&#5#%'%#"%"%%'!#''&%''" E@F#%B%3#'&!"##"%#!#'=%"&%"0'"%" 71%&"B&%"#$"%'"%&''#1%$3'&#. '$""#%% #"%"%'#'"&! #"9#%GH#'"%""%8'"#% /'"&! #"9#"#90&%%"0%!';"'!"%"#&%":0%#1'%'"'&#!:"%1"/(#%'"#)"#" %&&%>"#"!14%'40&''4B%%#''4"%#14:%% /'1E'%"#"%"#"%&'"';%!%>%$"5# %"%''!('EE***%"#4;"I050'"8'=$ ",%J"'%10&8B&"0'%0&#'"&"4:C9#"%%&5# K!3#8L%H"4%%%"/###0&#"%;%!%%! #"&%""%5#2'"#0%#'4"%"6&C$2#'"'"%''=#&'##5#'$""M#6&;"'!""#0&%1&#M"#;%! #" /&%""$""#B&%#2":4:'#6&#&#$%"H"$#-?N-EOM"- ##5#'$""&%"$!:"%6&#0#% P1&'4#%';"I0>Q=!:"%1#"%"#"##6&'86&%'"'%24"%"6&2:6&%:'B#'%&%""#%4 "#%&""'"16&0"%#/M/#!"! #"'C"#''4&'(#"!%#'%5!"%#B"%!!:"%1"#!:"%1 "1RQ;"'!"2%&#%B"%!9'#4'%6&S#"TU %V4$%" '2&"42%&#'%"'C%"5#'$$#'$1:#!"6&


012345167089 7  

!"#$%#$&&'$&()*%#+##,$'"../0 1*"#+..'0&.##$$$+#$.$2#$$$ $$$#%#$#$#'#$3'##,3'##04#' 25.#6#26#$$$2.#$'..#"7$ #$/0 18.'.##09''#.,#.'.# 3$$#.:,.$#.7##7.#.0;.'#$2#$$,##'#$5.5.0<'##.$.7. 9=4.'.$#$>'3#*./0 ?#7&$'%#'@$5'##7$,"#$"#@##$'6#%"#2$#.#.'.#$$$# #+.25$.7#+$$$$.3#%##3#$'#+.###$.0 A#$#*:#%##2.#73#$$.,#.2%, B.%,'#C#$.5C##$.3=' DE$',04.:$.$$%'#C#7.7,.#7$.., $C0

Podemos, la emergencia de una política popular española  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you