Page 1

Nederlands in Uitvoering Leerjaar 1

Toekomst

Een interview houden


Algemene modulegegevens Leerjaar:

1

Taaltaak:

Een interview houden

Thema:

Toekomst

Leerstijlvariant: BEKIJK - DENK - DOE - ERVAAR

Beschrijving van de module In deze module maken de leerlingen een jaarboek. Dit kan zowel op papier als op de computer. Als u kiest voor een digitale versie van het jaarboek, moeten de tekeningen van opdracht 4 en opdracht 17 gescand worden. Eventueel kunnen er ook foto’s van de leerlingen aan toegevoegd worden. De uitwerking van het interview kunt u op de computer laten maken. U kunt de definitieve versie op papier uitprinten, maar het jaarboek kan ook op de website van uw school gezet worden.

Inzet van de module De module ‘Toekomst’ is de enige module in leerjaar 1 die betrekking heeft op het houden van een interview. De module kan qua niveau en eindproduct al in het begin van het schooljaar worden ingezet. Leerlingen kunnen elkaar beter leren kennen tijdens deze module, maar moeten zich wel vrij genoeg voelen om met elkaar over hun toekomstplannen te praten. In deze module zijn mogelijkheden voor samenwerking met audiovisuele vorming, creatieve vakken en verzorging of maatschappijleer. Kijk voor meer informatie bij ‘Suggesties voor samenwerking met andere vakken’ aan het eind van deze handleiding. In deze module zijn mogelijkheden voor samenwerking met audiovisuele vorming, creatieve vakken en verzorging of maatschappijleer. Kijk voor meer informatie bij ‘Suggesties voor samenwerking met andere vakken’ aan het eind van deze handleiding.

Nederlands in Uitvoering

Doelen •

De leerling kan het interview stapsgewijs aanpakken, daarop reflecteren en zichzelf bijsturen.

De leerling kan het interview voorbereiden, met name het ‘wat’ en het ‘hoe’.

De leerling kan de geïnterviewde om informatie en om meningen en gevoelens vragen.

De leerling kent het doel van het interview dat hij afneemt.

De leerling kiest tijdens het interview voor de juiste houding.

De leerling kan tijdens het interview zijn vragen zonodig aanpassen.

De leerling kan om verheldering vragen als dat nodig is.

2


Materialen en voorbereiding Les 1 Opdracht 1

Bedenk wie u wilt interviewen als voorbeeld voor de leerlingen. U kunt ervoor kiezen om een collega-docent of een conciërge daarvoor te vragen, maar nog leuker is het om een leerling uit een hogere klas te interviewen. Neem van tevoren de vragen door en zorg ervoor dat u voldoende verschillende soorten vragen kunt stellen: zowel vragen waarin u om informatie vraagt, als vragen waarin u naar een mening of naar een gevoel vraagt (Zie ook ‘Aanwijzingen per les’.) Vraag door bij een onvolledig antwoord. U kunt het interview ook van tevoren op video opnemen. Dat heeft als voordeel dat u de band af en toe stil kunt zetten. Om dezelfde reden is het verstandig om, als u het interview wel live doet, er een opname van te maken (video of audio). U heeft dan opname- en afspeelapparatuur nodig.

Opdracht 4

Zorg voor tekenmaterialen. Maak voor elke leerling een kopie van het werkblad bij opdracht 4.

Les 2 Opdracht 8

De tekeningen, die gemaakt zijn bij opdracht 4, zijn nu weer nodig. Zorg ook voor kladpapier om op te schrijven.

Opdracht 11

Zorg voor tekenpapier en -materialen.

Les 3 Opdracht 13

Eventueel kunt u gebruikmaken van een cassetterecorder, een videocamera of een dictafoon.

Opdracht 14

Zorg voor kladpapier om op te schrijven.

Les 4 Opdracht 16

Zorg voor kladpapier om op te schrijven.

Opdracht 17

Zorg voor tekenmaterialen. Maak voor elke leerling een kopie van het werkblad bij opdracht 17.

Aanwijzingen per les Les 1

Bekijk: Hoe houdt iemand anders een interview?

Introduceer de module aan de hand van het titelblad. Bespreek ook het gidsblokje bij les 1. Neem de

Opdracht 1

Toekomst - Een interview houden

woordenlijst (kort) klassikaal door, of doe dit in les 1 wanneer u dat handig vindt. Hieronder vindt u een suggestie voor de vragen in uw interview. De drie hoofdvragen voor het interview zijn cursief afgedrukt en staan ook in het leerlingen-materiaal. Natuurlijk kunt u ook vragen weglaten of vervangen en uw eigen invulling aan het interview geven (als u maar gevarieerde vragen stelt). Belangrijk is verder dat u op verschillende momenten laat zien wat doorvragen inhoudt. 3


Ik wil je graag interviewen over je verwachtingen van de toekomst. Daarbij kun je aan allerlei dingen denken. Ik stel je er daarom verschillende vragen over. 1.

Hoe en waar denk je dat je zult wonen over vijf jaar?

2.

In wat voor huis woon je nu?

3.

Is het prettig om daar te wonen?

4.

Heb je op dit moment een baan of baantje?

5.

Wat vind je van het hebben van werk?

6.

Wat voor werk doe je over vijf jaar?

7.

Welke plannen heb je nog meer wat werk betreft?

8.

Wat wilde je vijf jaar geleden worden?

9.

Hoe belangrijk vind jij vrienden en waarom?

10. Hoe ziet je vriendenkring er over vijf jaar uit? 11. Welke vrienden zul je dan nog steeds hebben, denk je? 12. Als je nu uitgaat, waar ga je dan naartoe? 13. Denk je dat je daar over vijf jaar ook nog naartoe gaat? 14. Wat is voor jou het allerbelangrijkste als je aan jezelf denkt over vijf jaar? Bedankt voor het gesprek. Benadruk dat de leerlingen de vragen noteren en niet de antwoorden. Inventariseer na afloop de vragen die de leerlingen genoteerd hebben en schrijf die op het bord. Indien nodig kunt u het interview nogmaals bekijken of afluisteren. Vertel de leerlingen dat ze deze vragen in de volgende les weer nodig hebben. Opdracht 2 en 3

Zie leerlingenmateriaal.

Opdracht 4

Vertel de leerlingen dat er over elke leerling drie pagina’s gemaakt worden voor in het jaarboek. De eerste pagina (de tekening bij deze opdracht) maken ze zelf, de overige pagina’s worden door een ander gemaakt (het verslag van het interview en een tweede tekening). U kunt de tekeningen ook zonder naam erop laten maken en er een raadspel mee doen. Hang daarvoor de tekeningen verspreid door de klas op met een nummer erbij. Laat de leerlingen rondlopen en bij elk nummer noteren wie ze denken dat er afgebeeld is.

Opdracht 5

Les 2

Zie leerlingenmateriaal.

Denk: Wat zijn goede interviewvragen?

Nederlands in Uitvoering

Blik kort terug op de vorige les en bespreek het gidsblokje bij deze les. Opdracht 6 en 7

Zie leerlingenmateriaal.

Opdracht 8

Laat de leerlingen tweetallen maken of doe het zelf. Let op! Deze tweetallen gaan elkaar in les 3 interviewen. Ze wisselen de tekeningen uit die ze bij opdracht 4 hebben gemaakt als voorbereiding op hun interview.

4


Ze moeten zelfstandig minstens vier vragen bedenken: twee vragen naar informatie en twee vragen naar een mening of gevoel. Voor kbl-leerlingen kunt u dit aantal eventueel nog verhogen naar zes tot acht vragen. Opdracht 9, 10 en 11

Les 3

Zie leerlingenmateriaal.

Doe: Houd het interview

Blik kort terug op de vorige les en bespreek het gidsblokje bij deze les. Het kan zijn dat sommige leerlingen niet genoeg tijd hebben om het interview in het net te schrijven. Vertel deze leerlingen dat ze op een ander moment, bijvoorbeeld in les 4, nog gelegenheid hebben om het interview verder te verfraaien. Nu gaat het alleen om de tekst. Opdracht 12

Zie leerlingenmateriaal.

Opdracht 13

De interviews worden gelijktijdig afgenomen. Benadruk dat de leerlingen zich niet moeten laten afleiden door hun andere klasgenoten en dat ze moeten proberen een ander niet te storen. Voor leerlingen die moeite hebben met snel aantekeningen maken, kan het gebruik van een cassetterecorder, een videocamera of een dictafoon handig zijn.

Opdracht 14

Op het werkblad bij deze opdracht staat een schrijfkader. U kunt dit voor de lwoo-/bblleerlingen inzetten. Aan het verslag van kbl-leerlingen kunt u hogere eisen stellen. U kunt hen bijvoorbeeld de opdracht geven om de vragen in zinnen te verwerken en de indirecte rede te gebruiken in het verslag. Het interview kan ook uitgewerkt worden op de computer.

Les 4

Ervaar: Hoe ging het interview?

Blik kort terug op de vorige les en bespreek het gidsblokje bij deze les. Opdracht 15 en 16 Opdracht 17

Zie leerlingenmateriaal. Deel de kopieĂŤn van het werkblad bij opdracht 17 uit. De leerlingen kunnen eventueel ook weer een zelfportret maken. Laat leerlingen die nog niet klaar waren met het verfraaien van het interview dat alsnog

Extra opdracht

Toekomst - Een interview houden

afmaken. Bundel alle bladen tot een boekje of maak een digitaal jaarboek. Zie leerlingenmateriaal.

5


Beoordeling U kunt de leerlingen in deze module beoordelen op de voorbereiding van het interview, het afnemen van het interview en het verslag van het interview. Voorbereiding Heeft de leerling minstens vier goede vragen bedacht (twee vragen naar informatie en twee naar een mening of gevoel)? (max. 3 punten) Afname van het interview Houding (max. 2 punten) •

Is de leerling rustig en stelt hij de ander op zijn gemak?

Valt hij de ander niet in de rede?

Vragen stellen (max. 3 punten) •

Stelt de leerling alle vragen die hij heeft voorbereid?

Vraagt de leerling door indien nodig?

Verslag van het interview Heeft de leerling een accuraat verslag van het interview gemaakt? (max. 2 punten) Op de website www.nederlandsinuitvoering.nl vindt u een woordenschattoets over de woorden in deze module. Extra oefeningen met de woorden staan op www.woordenweb.nl.

Suggesties voor samenwerking met andere vakken In deze module zijn mogelijkheden voor samenwerking met audiovisuele vorming, creatieve vakken en verzorging of maatschappijleer. U kunt samenwerken met audiovisuele vorming, waarbij leerlingen bijvoorbeeld moeten leren omgaan met bepaalde opnameapparatuur. Bij het uitwerken van het interview en het samenstellen van het jaarboek kunnen de creatieve vakken een rol spelen. Hierbij kan ook nog gedacht worden aan het maken van digitale foto’s en de verwerking van die foto’s in het jaarboek. Inhoudelijke verdieping met betrekking tot toekomstverwachtingen kan gekoppeld worden aan les 1 en 2. Wat is realistisch voor deze leerlingen? Een docent verzorging of maatschappijleer kan hier eventueel een

Nederlands in Uitvoering

les aan wijden, waarna de leerlingen gerichte interviewvragen kunnen bedenken.

6


Werkblad bij opdracht 4

Tekening van jezelf

Dit ben ik nu:

School: ........... ....................... ................................ Klas: ....................... Datum: .......................

7

Toekomst - Een interview houden

Naam: ...................................................................................................... Leeftijd: .......................


Werkblad bij opdracht 17

Tekening van een klasgenoot

Nederlands in Uitvoering

Dit is ................................................... over 5 jaar.

8

Toekomst handleiding  
Advertisement