Page 1

s i t a r G proeflicentie

ntie Vraag een gratis proeflice p.nl. aan via www.nieuwsbegri U krijgt dan vrijblijvend len toegang tot alle onderde van Nieuwsbegrip.


Nieuwsbegrip maakt van lee HERKENT U DIT? Leerlingen die lezen maar moeilijk en weinig uitdagend vinden. Het maakt de lessen er niet leuker op. En: achterblijvende resultaten voor leesvaardigheid. De CED-Groep bedacht daar het volgende op: Nieuwsbegrip, een interactieve en aansprekende aanpak die werkt!

2


erlingen gemotiveerde lezers! Nieuwsbegrip (XL) Uit de praktijk blijkt dat leerlingen met

Een onderdeel van Nieuwsbegrip is

Nieuwsbegrip gemotiveerder zijn om te

Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip XL omvat

lezen. De wekelijkse teksten en opdrachten

onder andere een interactieve website

van Nieuwsbegrip gaan namelijk over

voor leerlingen, strategielessen en een

de actualiteit. Leerlingen mogen de

docentenomgeving.

onderwerpen zelf aangeven, dus worden er herkenbare en aansprekende items behandeld. Naast de goede resultaten die deze werkwijze oplevert met betrekking tot lezen, krijgen uw leerlingen meer interesse in het nieuws en de wereld om hen heen. Het vergroot hun woordenschat en hun kennis van de wereld: twee belangrijke

N ie u w sb e g ri p de Nieuwsbegrip sluit aan bij bied van ge t he referentieniveaus op enschat. lezen, schrijven en woord vindt u op Meer informatie hierover pagina 13.

voorwaarden voor de ontwikkeling van leesvaardigheden.

Met de wekelijkse videoclip bij Nieuwsbegrip gaat het onderwerp n贸g meer leven! De Nieuwsbegripfilmpjes worden gemaakt door NOS jeugdjournaal.

oor lezen v k a p n a en a usiast o Kortom: e h t n e n e leerling w u r a a voorziet w p i r g e b s . Nieuw n e d r o w ande a g van r o o d in een bovendien ijs naar w r e d n o rimair il jn van p rwijs. e d n o t e z voortge

3


Voor wie? Nieuwsbegrip is geschikt om een

De wekelijkse teksten van Nieuwsbegrip

doorlopende leerlijn voor leesvaardigheid

gaan over hetzelfde onderwerp, maar het

neer te zetten van basisonderwijs naar

leesniveau is – net als de opdrachten –

voortgezet onderwijs en mbo. Nieuwsbegrip

afgestemd op het leerjaar. In het voortgezet

is erg geschikt om mee te differentiëren, want

onderwijs zijn vooral de lessen op niveau B,

de lessen worden gemaakt op vijf niveaus.

C en D bruikbaar. Een gedetailleerd overzicht

s i t a r G proeflicentie

ntie Vraag een gratis proeflice p.nl. aan via www.nieuwsbegri U krijgt dan vrijblijvend len toegang tot alle onderde van Nieuwsbegrip.

4

vindt u op pagina 13. Met een licentie krijgt u toegang tot alle niveaus, u kunt dus goed aansluiten op het niveau dat de leerlingen in uw klas aankunnen.


Hoe werkt Nieuwsbegrip? Leerlingen mailen hun suggesties voor het

handleiding downloadt u vanaf dinsdag

onderwerp van de week naar

via www.nieuwsbegrip.nl. Op de

nieuwsbegrip@cedgroep.nl. Uit de

leerlingenwebsite van Nieuwsbegrip XL staan

aangedragen onderwerpen kiest de redactie, de ‘[XL] leesles’, woordenschatoefeningen, een team van taalonderwijskundigen en

schrijfopdracht en leuke spelletjes klaar.

Neerlandici, wekelijks één actueel thema aan de hand waarvan zij de lessen maken. De teksten, opdrachten en bijbehorende

n derwerpe n o e d t i pu Een gree : van 2010 in Chili s r e k r e w n • De mij aks • WikiLe IJsland p o n a a • De vulk Pakistan r o o v p l • Hu 5


[BASIS]

Nieuwsbegrip Basis

LEESSTRATEGIEËN

Nieuwsbegrip Basis omvat de wekelijkse

Nieuwsbegrip hanteert vijf

informatieve leesteksten en opdrachten,

leesstrategieën:

geschreven aan de hand van de actualiteit.

• Voorspellen

De Nieuwsbegripredactie maakt teksten

• Ophelderen van onduidelijkheden

en opdrachten op vijf niveaus. Met behulp

• Vragen stellen

van een begin- en eindtoets volgt u de

• Relaties en verwijswoorden

vorderingen van uw leerlingen.

• Samenvatten

[BASIS]

Iedere week staat per toerbeurt één

Stappenplan lezen Om uw leerlingen te helpen bij het lezen

strategie centraal.

van de teksten, is er een stappenplan. Dit

Woordenschat

stappenplan geeft aanwijzingen voor

Tijdens het lezen van de tekst komen

‘voor het lezen’, ‘tijdens het lezen’ en ‘na

de leerlingen moeilijke woorden tegen.

het lezen’. De leesstrategieën zijn verwerkt

Met behulp van de ‘woordhulp’ op het

in het stappenplan. Zo leren de leerlingen

stappenplan lezen komen zij achter de

stap voor stap teksten te doorgronden. In

betekenis. Ook is er bij iedere tekst een

de loop van de tijd zullen zij de strategieën

woordenlijst met twee of drie relevante

automatisch toepassen en de transfer maken

woorden. Woordenschatoefeningen

naar teksten van andere vakken.

komen aan bod bij Nieuwsbegrip XL.

‘We oefenen bij Nederlands met Nieuwsbegrip lees-strategieen die leerlingen direct kunnen toepassen bij de vakteksten in de praktijklessen. We zien dat de leerlingen daar heel veel aan hebben.’ Nienke Steensma, docent Bol 4 techniek, Zadkine, Rotterdam

6


Nieuwsbegrip in Beeld NOS jeugdjournaal maakt iedere week

te werken, omdat ze de achtergrond van

een videoclip bij Nieuwsbegrip. Hiermee

het nieuwsonderwerp - en dus de teksten -

ondersteunt u het tekstbegrip en oefenen

beter begrijpen.

de leerlingen met begrijpend luisteren. Het wordt n贸g leuker om met Nieuwsbegrip

Juist het filmpje maakt het verschil met gewoon tekstverklaren! Docent Nederlands VWO (bron: gebruikersonderzoek)

Nieuwsbegrip en uw begrijpend leesonderwijs Wilt u aan de slag met Nieuwsbegrip

U kunt er ook voor kiezen om alleen een

als complete, actuele methode voor

licentie op Nieuwsbegrip Basis te nemen.

leesvaardigheid? Gebruik dan Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip Basis past bij iedere methode Basis 茅n Nieuwsbegrip XL samen.

Nederlands.

7


Wij zijn van mening dat Nieuwsbegrip ‘het’ instrument is om leerlingen op een leuke en leerzame manier de aspecten van het begrijpend lezen bij te brengen. Wij zijn ook van mening dat op deze wijze de referentiekaders van de commissie Meijerink prima neerdalen. Met deze methode wordt een perfecte mogelijkheid geboden om de doorgaande lijnen vanuit de basisschool naar het voortgezet onderwijs gestalte te geven. Docent Nederlands VMBO-T school (bron: Forum Nieuwsbegrip)

D

WOORDHULP

STAPPENPLAN LEZEN

1

je niet begrijpt. Je wilt Je ziet een woord dat nt. Wat kun je weten wat het woord beteke doen?

Voor het lezen de titel, kopjes, illustraKijk naar de tekst. Let op: n (vet, schuingedrukt, ties, opvallende woorde onderstreept, ...)

Lees een stukje terug

Kijk naar de tekstsoort. Doe een voorspelling: hoofdvraag? - Wat is het onderwerp/de zeggen? - Wat zal de schrijver erover n of deelvragen? - Wat zijn de deelonderwerpe je gezien, heb Wat van? al er je - Wat weet ? gelezen of gehoord d, globaal, intensief). Bepaal je leesmanier (zoeken

2

Kijk naar de illustratie

Lees de tekst actief. tekstdelen; zoek de • Let op verbanden tussen signaalwoorden. meningen en feiten. • Let op het verschil tussen van de schrijver. • Let op de woordkeus onderstreep, maak een • Maak aantekeningen, atting. schema, maak een samenv

Kijk naar het woord. Soms ken je al een stukje het woord.

niet. -> Gebruik de • Je begrijpt een woord kant. woordhulp op de andere

Soms kom je zelf niet

vouw hierlangs en plak

Weet je nu wat je wilde Klopte je voorspelling? weten? in een paar zinnen Begrijp je de tekst? Vertel waar de tekst over gaat. Wat is de mening van Is de tekst betrouwbaar? de auteur? opgebouwd? Hoe is de argumentatie

de achterkanten tegen elkaar

• Algemene handleiding • Forum • Archief

Nieuwsbegrip Basis in ‘t kort • Betere resultaten voor lezen • Iedere week een videoclip van NOS jeugdjournaal • Enthousiaste leerlingen • Meer interesse in het nieuws • Grotere woordenschat • Niveaudifferentie in de klas mogelijk • Past bij iedere methode Nederlands

8

van

achter de betekenis.

Vraag het dan aan iemand anders of zoek het op in het woordenboek.

Na het lezen

Nieuwsbegrip Basis biedt ook: • Rolkaarten

bij de tekst.

iets Misschien heeft het plaatje met het woord te maken.

Tijdens het lezen

3

of verder:

• daar staat soms een woord betekent dat ongeveer hetzelfde dat het • daar staat soms een woord t tegengestelde beteken d wat • daar wordt soms uitgeleg t het woord beteken

Controleer altijd of de

betekenis klopt!


[XL] Nieuwsbegrip XL bestaat onder andere uit

De [XL] leesles heeft hetzelfde actuele

een interactieve website voor leerlingen.

onderwerp als de informatieve tekst van

Op www.nieuwsbegripxl.nl staat iedere

Nieuwsbegrip Basis. Uw leerlingen werken

week een [XL] leesles. Dit is een les rondom

op de pc aan opdrachten bij deze tekst.

een ander soort tekst, bijvoorbeeld een

Eventueel is de les ook te downloaden,

gedicht, reclame of een verhaal.

zodat u hem op papier kunt behandelen.

[XL]

9


Woordenschat en schrijfopdrachten Met de woordenschatoefeningen op de

(niveau B en C). Ze oefenen de woorden

website van Nieuwsbegrip XL breiden

op diverse manieren, zodat ze deze

uw leerlingen hun woordenschat uit met

daadwerkelijk aan hun woordenschat

vierhonderd woorden per schooljaar

toevoegen.

Strategielessen Met de strategielessen van Nieuwsbegrip XL leert u de leesstrategieën aan, aan de hand van Nieuwsbegripteksten. Leerlingen krijgen handige tips om de strategie toe te passen, óók bij de teksten van andere vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Ook is er aandacht voor werken met sleutelschema’s en studerend lezen. Deze lessen zijn een prima aanvulling op de wekelijkse basislessen, vooral voor leerlingen die nog extra oefening kunnen gebruiken in het strategisch lezen.

Online magazine Naast de [XL] leesles en woordenschat-

magazine zelf samen uit de leukste artikelen,

oefeningen maken de leerlingen op de

Nieuwsquizzen en Fotostrips van uw

website functionele schrijfopdrachten en

leerlingen en publiceert het magazine. Het

geven ze hun mening over de ‘stelling van

is dan desgewenst in te zien voor leerlingen,

de week’. Ook stellen ze zelf een Nieuwsquiz

ouders en collega’s.

en een Fotostrip samen en kunnen ze woordenschatspellen doen.

Magazine van de maand

De eindproducten van de leerlingen komen

De leukste magazines worden beloond met

terecht in een ‘online magazine’. U stelt het

een prijs voor het ‘Magazine van de maand’. Wie weet valt uw klas in de prijzen?

Uw leerlingen volgen

10

De vorderingen van uw leerlingen volgt u

draait u het ‘groepsoverzicht’ uit. Het is ook

in de speciale online beheermodule voor

mogelijk om zelf woordenschattoetsen voor

docenten. Hiermee kunt u per leerling bekijken

te leggen. U bepaalt zelf welke woorden in de

hoe hij of zij de lessen heeft gemaakt. Wilt u

toets voorkomen. Deze toetsen kunnen de

de resultaten in één oogopslag bekijken? Dan

leerlingen digitaal of op papier maken.


Nieuwsbegrip XL in ’t kort • Leeslessen met verschillende tekstsoorten, woordenschatoefeningen, schrijfopdrachten, spelletjes en extra strategielessen • Verdere verdieping van het onderwerp van de week • Meerdere onderdelen zijn geschikt als huiswerk of als verrijkingsmateriaal • Leerlingen maken hun eigen nieuwsmagazine • Kan gebruikt worden op digitaal schoolbord • Leesbegriptoetsen voor ieder rapport • Evidence based strategieën en een beproefde leesaanpak

Ook thuis De website is ook toegankelijk vanuit huis. Daardoor is het ook mogelijk om de opdrachten op Nieuwsbegrip XL als huiswerk te maken.

11


Didactische keuzes van Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip gaat uit van de volgende didactische principes: • Leerlingen zijn gemotiveerd om te lezen door eigen inbreng en actualiteit • Nieuwsbegrip biedt evidence based strategieën voor begrijpend lezen • Een stappenplan is een hulpmiddel om de strategieën in samenhang te gebruiken • Het stappenplan kan ook bij andere vakken worden toegepast • Een leesaanpak waarbij een expert hardop denkt, draagt bij aan beter tekstbegrip • Leerlingen leren van elkaar • Sleutelschema’s ondersteunen tekstbegrip • Veel aandacht voor woordenschat • Leerlingen breiden hun kennis van de wereld uit

Ik vind Nieuwsbegrip een prima manier om leerlingen zich bewust te laten worden van waar je op kunt letten om een onderwerp beter en sneller aan te laten haken bij wat je al weet en hoe je daar verder over kunt nadenken. De actualiteit heeft een grote, motiverende meerwaarde. Docente Nederlands, vmbo-school, Rotterdam (bron: Forum Nieuwsbegrip)

12


Niveaus Nieuwsbegrip sluit onder andere aan bij

D het meest bruikbaar. Om het niveau

de referentieniveaus voor het lezen van

van de teksten te bepalen, wordt P-CLIB

zakelijke teksten. Niveau B kan gezien

gebruikt. Dit programma berekent de

worden als 1F, niveau C als 2F en niveau D

moeilijkheidsgraad van teksten. De

tussen 2F en 3F. Met Nieuwsbegrip wordt

A-teksten hebben een CLIB-niveau tussen

ook een deel van de referentieniveaus

28/5 en 48/6, de B-teksten tussen 54/7 en

voor schrijven gedekt. Voor het

68/8 en het CLIB-niveau van een C-tekst is

voortgezet onderwijs en het middelbaar

minimaal 75/8+.

beroepsonderwijs zijn de niveaus B, C en U kunt de verschillende niveaus als volgt inzetten: VO

MBO

AVI / CLIB

Referentieniveaus Raamwerk Nederlands Commissie Meijerink

Niveau

PO

AA

Groep 4

A

Groep 5 en 6

ISK en praktijkonderwijs

B

Groep 7 en 8

Vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2

Niveau 1

CLIB 54/768/7

1F

A2-B1

C

Betere lezers van groep 8

Vmbo bbl/kbl leerjaar 3-4 Vmbo g/t leerjaar 1-3 Havo-vwo leerjaar 1-2

Niveau 2

Minimaal CLIB 75/8+

2F

B1

Vmbo t leerjaar 4 Havo-vwo leerjaar 3-4

Niveau 3

2F-3F

B2

D

AVI-E3 tot AVI-E4 A2

CLIB 28/5Pas 48/6 gealfabetiseerde cursisten

TOETSEN Nieuwsbegrip biedt begin- en eindtoetsen voor alle niveaus. Bovendien zijn er per schooljaar zes bloklessen als toets bruikbaar. Voor ieder rapport kunt u een programmagebonden toets afnemen. Daarnaast biedt Nieuwsbegrip XL flexibel inzetbare woordenschattoetsen.

13


De actualiteit spreekt erg aan, ook de woordenschatuitbreiding aan de hand van recente onderwerpen is erg fijn! Docente Nederlands Havo (bron: gebruikersonderzoek)

14


Nieuwsbegrip Masterclasses ‘Hoe sluit Nieuwsbegrip aan bij mijn

de slag met Nieuwsbegrip’ of ‘Omgaan

methode Nederlands?’ `Welke toetsen

met verschillen in de groep’. Doordat

kan ik inzetten?’ Zomaar wat vragen die

verschillende onderwerpen de revue

docenten ons stellen over werken aan

passeren, werkt u met de Masterclasses

goed leesonderwijs met Nieuwsbegrip.

op een integrale manier aan beter

Antwoord op deze en meer vragen krijgt

begrijpend leesonderwijs. Het niveau van

u tijdens de speciaal door CED-Groep

de bijeenkomsten wordt afgestemd op

ontwikkelde ‘Nieuwsbegrip Masterclasses’.

uw schoolsituatie: in andere woorden, het

Dit zijn trainingsbijeenkomsten bij u op

is altijd maatwerk. Onze medewerkers

school.

adviseren u graag over een passende

U kiest zelf welke modules u met uw team

keuze uit het moduleaanbod.

wilt volgen. Bijvoorbeeld de module ‘Aan

Meweerten?

rclasses Lees meer over de Maste l, of stuur de op www.nieuwsbegrip.n chure in. antwoordkaart in deze bro

Cursussen met open inschrijving Hele teams, maar ook individuele docenten kunnen bij de CED-Groep terecht voor professionalisering rond Nieuwsbegrip. Wij bieden twee cursussen aan met open inschrijving: • Aan de slag met Nieuwsbegrip Basis (beginners) • Nieuwsbegrip invoeren als methode voor begrijpend lezen (gevorderden) Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor actuele data en inschrijven.

15


Wist u dat... … Nieuwsbegrip in schooljaar 2010-2011 vijf jaar bestaat? … onze klanten Nieuwsbegrip gemiddeld het cijfer 8 geven? … steeds meer scholen voor VO en MBO Nieuwsbegrip gebruiken? … docenten aangeven dat hun leerlingen veel enthousiaster

worden voor lezen door Nieuwsbegrip?

MEER

WETEN?

Wilt u meer informatie ove

Nieuwsbegrip, kijk dan op

r

www.nieuwsbegrip.nl. Of stel uw vraag via

Over de CED-Groep

nieuwsbegrip@cedgroep.nl.

De CED-Groep is een landelijk expertisecentrum voor de ondersteuning en innovatie van

• Wilt u het kwartaalblad KlasseApart van de

het onderwijs: van vve tot en met bve en

CED-Groep ontvangen?

van werkvloer tot beleid. Wij begeleiden,

Mail uw adresgegevens naar:

trainen en coachen onderwijsprofessionals

klasseapart@cedgroep.nl.

op tal van gebieden. Onze specialismen zijn

• Via onze website www.cedgroep.nl kunt u

zorg en basisvaardigheden, altijd in een

zich inschrijven voor onze digitale

resultaatgerichte aanpak. De innovatie- en

nieuwsbrief, of geef u op via

onderzoeksafdeling van de CED-Groep

communicatie@cedgroep.nl.

ontwikkelt lesmaterialen en methodes en doet

• Bekijk het cursusaanbod van de CED-Groep

wetenschappelijk onderzoek.

via www.cedgroep.nl/cursussen.

CED-Groep Postbus 8639 3009 AP Rotterdam Bezoekadres: Dwerggras 30, Rotterdam T.: +31 10 407 1599 E.: communicatie@cedgroep.nl www.cedgroep.nl

januari 2011


Ja, ik wil graag een proeflicentie op alle onderdelen

van Nieuwsbegrip.

Ja, ik wil graag informatie over cursussen en

Masterclasses Nieuwsbegrip op mijn school.

Schoolnaam:[invulveld] PO

VO

Anders, namelijk [invulveld]

Locatie: Adres: Postcode: Plaats: Brincode*: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres:

Ik ontvang graag meer informatie van de CED-Groep.

*indien van toepassing


3009 VB Rotterdam

Antwoordnummer 90118

t.a.v. CED-Groep, Uitgeverij

CED-Groep

nodig

niet

Postzegel

Nieuwsbegrip VO  

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen en tekstverklaren.

Nieuwsbegrip VO  

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen en tekstverklaren.

Advertisement