Page 1

s i t a r G proeflicentie

ntie Vraag een gratis proeflice p.nl. aan via www.nieuwsbegri U krijgt dan vrijblijvend len toegang tot alle onderde van Nieuwsbegrip.

Sam


Nieuwsbegrip maakt HERKENT U DIT? Leerlingen die begrijpend lezen maar saai en weinig uitdagend vinden. Het maakt de lessen er niet leuker op. De CED-Groep bedacht daar het volgende op: Nieuwsbegrip, een interactieve en aansprekende methode!

2


begrijpend lezen leuk! Nieuwsbegrip Uit de praktijk blijkt dat leerlingen met

interesse in het nieuws en de wereld om hen

Nieuwsbegrip veel meer plezier hebben in

heen. Het vergroot hun woordenschat en

begrijpend lezen. De wekelijkse teksten en

hun kennis van de wereld: twee belangrijke

opdrachten van Nieuwsbegrip gaan namelijk

voorwaarden voor begrijpend lezen.

over de actualiteit. Leerlingen mogen de

Een onderdeel van Nieuwsbegrip is

onderwerpen zelf aangeven, dus worden

Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip XL omvat

er herkenbare en aansprekende items

onder andere een interactieve website

behandeld. Naast de goede resultaten die

voor leerlingen, strategielessen en een

deze werkwijze oplevert met betrekking tot

docentenomgeving.

begrijpend lezen, krijgen uw leerlingen meer

Kerndoelen voor begrijpend lezen Nieuwsbegrip Basis in combinatie met Nieuwsbegrip XL is een complete methode voor begrijpend lezen die de kerndoelen voor begrijpend lezen dekt. Voor het voortgezet onderwijs en MBO sluit Nieuwsbegrip aan bij de referentieniveaus op het gebied van lezen, schrijven en woordenschat.

Met de wekelijkse videoclip bij Nieuwsbegrip gaat het onderwerp n贸g meer leven! De Nieuwsbegripfilmpjes worden gemaakt door NOS jeugdjournaal.

Sam

ethode m e t e l p m en co Kortom: e waar uw n e z e l d ijpen orden. w voor begr n a v t s nthousia e n e g n i ndien l e v o leer b t e i z rip voor g e b s w u primair e n Ni a v n j i aande l g r o o wijs. d r e n d e n o t in e e voortgez r a a n s j onderwi 3


Voor wie? Nieuwsbegrip is geschikt voor leerlingen in

De wekelijkse teksten van Nieuwsbegrip

het basisonderwijs vanaf groep 4 en voor

gaan over hetzelfde onderwerp, maar het

leerlingen in het voortgezet onderwijs.

leesniveau is – net als de opdrachten –

Ook leerlingen in het middelbaar beroeps-

afgestemd op de groep of het leerjaar. Een

onderwijs en het speciaal onderwijs kunnen

gedetailleerd overzicht vindt u op pagina

ermee uit de voeten, want er zijn vijf niveaus.

13. Met een licentie krijgt u toegang tot

s i t a r G proeflicentie

ntie Vraag een gratis proeflice p.nl. aan via www.nieuwsbegri U krijgt dan vrijblijvend len toegang tot alle onderde van Nieuwsbegrip.

4

alle niveaus, u kunt dus goed aansluiten op het niveau dat de leerlingen in uw groep aankunnen.


Hoe werkt Nieuwsbegrip? Leerlingen mailen hun suggesties voor het

handleiding downloadt u vanaf dinsdag

onderwerp van de week naar

via www.nieuwsbegrip.nl. Op de

nieuwsbegrip@cedgroep.nl. Uit de

leerlingenwebsite van Nieuwsbegrip XL staan

aangedragen suggesties kiest de redactie,

de ‘[XL] leesles’, woordenschatoefeningen,

een team van taalonderwijskundigen en

schrijfopdracht en leuke spelletjes klaar.

Neerlandici, wekelijks één actueel thema aan de hand waarvan zij de lessen maken. De teksten, opdrachten en bijbehorende

Sam

n derwerpe n o e d t i pu Een gree : van 2010 in Chili s r e k r e w n • De mij Morgan a k r o r e d • Won IJsland p o n a a • De vulk Pakistan r o o v p l • Hu 5


[BASIS]

Nieuwsbegrip Basis Nieuwsbegrip Basis omvat de wekelijkse informatieve leesteksten en opdrachten,

L E E S S T R AT E G IE Ë N Nieuwsbegrip hanteert leesstrategieën:

geschreven aan de hand van de actualiteit. De Nieuwsbegripredactie maakt teksten en opdrachten op vijf niveaus. Met behulp van een begin- en eindtoets volgt u de vorderingen van uw leerlingen.

Stappenplan lezen Om uw leerlingen te helpen bij het lezen

vijf

• Voorspellen lijkheden • Ophelderen van onduide • Vragen stellen n • Relaties en verwijswoorde • Samenvatten urt één Iedere week staat per toerbe strategie centraal.

[BASIS]

van de teksten, is er een stappenplan. Dit

Woordenschat

stappenplan lezen geeft aanwijzingen voor

Tijdens het lezen van de tekst komen

‘voor het lezen’, ‘tijdens het lezen’ en ‘na

de leerlingen moeilijke woorden tegen.

het lezen’. De leesstrategieën zijn verwerkt

Met behulp van de ‘woordhulp’ op het

in het stappenplan. Zo leren de leerlingen

stappenplan lezen komen zij achter de

stap voor stap teksten te doorgronden. In

betekenis. Ook is er bij iedere tekst een

de loop van de tijd zullen zij de strategieën

woordenlijst met twee of drie relevante

automatisch toepassen en de transfer maken

woorden. Woordenschatoefeningen

naar teksten van andere vakken.

komen aan bod bij Nieuwsbegrip XL.

el. De kinderen zijn ‘Super! Altijd actue t het filmpje maakt he altijd betrokken en interessant.

Ze

leren er veel van.

We

ar tieerd mogelijk en da werken zo gedifferen !’ alle mogelijkheden toe biedt Nieuwsbegrip

nker, Oud-Beijerland

acht groep 8, OBS De Kli Martijn Groenveld, leerkr

6


Nieuwsbegrip in Beeld NOS jeugdjournaal maakt iedere week

te werken, omdat ze de achtergrond van

een videoclip bij Nieuwsbegrip. Hiermee

het nieuwsonderwerp - en dus de teksten -

ondersteunt u het tekstbegrip en oefenen

beter begrijpen.

de leerlingen met begrijpend luisteren. Het wordt n贸g leuker om met Nieuwsbegrip

nker, Oud-Beijerland

acht groep 8, OBS De Kli Martijn Groenveld, leerkr

Nieuwsbegrip en uw begrijpend leesonderwijs Wilt u aan de slag met Nieuwsbegrip

XL samen. Wilt u alleen een licentie voor

als complete, actuele methode voor

Nieuwsbegrip Basis? Dan vult u die aan met

begrijpend lezen? Gebruik dan

uw huidige methode. Nieuwsbegrip Basis

Nieuwsbegrip Basis 茅n Nieuwsbegrip

past bij iedere methode begrijpend lezen.

7


or amma vo ed progr o g g r e en aan grip is e housiast ‘Nieuwsbe gaan ent n e g n li r e n. Mijn le nd leze !’ begrijpe Geweldig eksten. t e d n e aansprek met de de slag

ool Antonius, Veulen

t groep 7/8, Basissch Saskia Mitchell, leerkrach

s 2010 – tekst niveau

week 35 – 30 augustu

A

niveau s 2010 – opdrachten week 35 – 30 augustu CED-Groep - A. Kraal m Dwerggras 30, Rotterda

CED-Groep - A. Kraal m Dwerggras 30, Rotterda

Mijnwerkers zitten vast

Tekst lezen

De mijn rkers vast onder de grond. land Chili zitten 33 mijnwe t door In het Zuid-Amerikaanse Gelukkig zijn ze ontdek niet meer naar boven. maanden is ingestort en ze kunnen het duurt meer dan drie nu een tunnel. Maar graven Die ers. reddingswerk voor die klaar is.

1. 2. 3. 4.

Ingestort ijn s. Een deel van de koperm Het gebeurde op 5 augustu niet meer in. 33 mijnwerkers konden San José in Chili stortte Boven de de grond zaten ze vast. naar boven. Diep onder Maar waren. dood n n dat de manne grond vreesde iederee rden redders . Met een boor probee toch bleef men zoeken de Op 23 augustus kwam open ruimtes te vinden. omhoog. rkers briefje van de mijnwerkers Het briefje van de mijnwe verrassing. Er kwam een groep. Door er weer contact met de andere zaken Ze leefden nog! Nu is ht worden. En allerlei l naar beneden gebrac een smalle buis kan voedse

5

10

15

20

25

1

Voor het lezen Kijk naar de tekst. Let op: • de titel • de kopjes • de illustraties (vet, schuingedrukt, • opvallende woorden onderstreept, ...) Doe een voorspelling:

pen Verwijzingen begrij

2

Lees de uitleg. hij, daar, n. Bijvoorbeeld: het, tekst staan verwijswoorde altijd een In veel zinnen in de verwijswoord kun je Op de plaats van het die, dat, ze, haar, er. en soms zelfs een zin. invullen woord ander ar verwijzen de op in de tekst. Waarna er. Zoek de zinnen Lees de zinnen hierond woord in op de lijn. in de tekst en vul een verwijswoorden? Kijk (regel 2) meer naar boven.’ 1. ‘… ze kunnen niet boven? Wie kunnen niet naar

boven. ____ kunnen niet naar __________________ Vul in: ____________

tunnel.’ (regel 3) 2. ‘Die graven nu een Wie graaft een tunnel?

n De buis naar benede

tunnel. ____ graven nu een __________________ Vul in: ____________

Naar: diverse bronnen

Kijk naar het woord. Soms ken je al een stukje het woord.

niet -> Gebruik de • Je begrijpt een woord kant. woordhulp op de andere stukje tekst niet -> • Je begrijpt een klein nog een keer. Lees het moeilijke stukje

Soms kom je zelf niet

atten? Vertel in een Kun je de tekst samenv over gaat. paar zinnen waar de tekst

elkaar

t ook:

Nieuwsbegrip Basis in ‘t

kort

grijpend lezen • Betere resultaten voor be van NOS jeugdjournaal • Iedere week een videoclip • Enthousiaste leerlingen uws • Meer interesse in het nie • Grotere woordenschat klas mogelijk • Niveaudifferentie in de begrijpend lezen • Past bij iedere methode

van

achter de betekenis.

Vraag het dan aan iemand anders of zoek het op in het woordenboek.

Na het lezen Klopte je voorspelling?

bij de tekst.

iets Misschien heeft het plaatje met het woord te maken.

Begrijp je nog wat je leest? begrijpt? Wat doe je als je iets niet

4 1 van 4 pagina 1 van pagina

• Algemene handleiding • Rolkaarten

Kijk naar de illustratie

Tijdens het lezen Lees de tekst. ijke woorden en signaal• Onderstreep belangr den. woorden. Let op de verban en/of een schema. Heb • Maak aantekeningen de tekst? je een goed beeld van belangrijkste van de • Stel vragen over het tekst: r, Waarom, Hoe? Wie, Wat, Waar, Wannee

3

of verder:

• daar staat soms een woord betekent dat ongeveer hetzelfde dat het • daar staat soms een woord t tegengestelde beteken d wat • daar wordt soms uitgeleg het woord betekent

heb je gezien,

Nieuwsbegrip Basis bied

8

Lees een stukje terug

de achterkanten tegen

(regel 3) en voor die klaar is.’ meer dan drie maand 3. ‘Maar het duurt Wat is dan pas klaar? dan drie maanden ____ is over meer ______ ______ ______ Vul in: ____________ klaar.

hopen hoop houden = blijven nat in nood bent. vochtig = een beetje kunt schuilen als je een kamer waar je de noodruimte = pagina 1 van 1

• Archief

je niet begrijpt. Je ziet een woord dat woord betekent. Je wilt weten wat het Wat kun je doen?

de tekst gaat over...

Wat weet je er al van? Wat gehoord of gelezen?

rkers sturen via de En nu? l nog leven. De mijnwe dat de mannen allemaa van zichzelf. Iedereen is natuurlijk dolblij Ook maken ze filmpjes voor hun familieleden. zo prettig. De redders buis briefjes naar boven en. Toch is één ding niet gekreg camera een tot vier Daarvoor hebben ze kan. Maar het duurt drie or iedereen naar boven problemen gaan een gat graven waardo ze bedenken hoe ze zonder gereed is! Nu moeten is moeilijk, want maanden voor die tunnel 700 meter diepte. Dat op lang, en maand leven. Drie onder de grond kunnen . het is er heet en vochtig

• Forum

WOORDHULP

• getallen

natuurlijk.

, spelen Bidden, lezen, praten imte. Die is niet in een speciale noodru De mijnwerkers zitten Ze hebben alles goed organiseren. zo groot, dus ze moeten een om t. Een plek om te bidden, daarom een indeling gemaak ort. Het is spelletjes te doen enzovo om een eren, vergad te boven de contact houden met mensen veel ze dat ijk belangr hebben dat alles goed komt. Verder grond. Zo houden ze hoop en. ze films en boeken ontvang

stappenplan. of niet? Lees de tekst met het grond? Waarom wel in leven blijven onder Kunnen de mijnwerkers uit een kopermijn? betekenen deze Wat halen mijnwerkers je niet begrijpt. Wat n uit de tekst op die Schrijf twee woorde plan. stappen het op ulp woordh woorden? Gebruik de

ABC

STAPPENPLAN LEZEN

vouw hierlangs en plak

30

A

de gevonden Lees de zin opnieuw met of het klopt in de tekst. betekenis. Controleer


[XL] Nieuwsbegrip XL bestaat onder andere uit

De [XL] leesles heeft hetzelfde actuele

een interactieve website voor leerlingen.

onderwerp als de informatieve tekst van

Op www.nieuwsbegripxl.nl staat iedere

Nieuwsbegrip Basis. Uw leerlingen werken

week een [XL] leesles. Dit is een les rondom

op de pc aan opdrachten bij deze tekst.

een ander soort tekst, bijvoorbeeld een

Eventueel is de les ook te downloaden,

gedicht, reclame of een verhaal.

zodat u hem op papier kunt behandelen.

[XL]

rkamer

vergade “Via de

n groot e tekste kun je d d en t digibor he p o n zie rkt bij n. Dit we verwerke el goed.” e klas he ons in d

acht groep 7, Ellen van Engelen, leerkr m. OBS De Kleine Beer, Belicu

Sam

N O IP Award 09 een Nieuwsbegrip won in 20 innovatieve IPON Award voor ‘beste (software) product PO’. zijn! Een prijs om trots op te

9


Woordenschat en schrijfopdrachten Met de woordenschatoefeningen op de

vierhonderd woorden per schooljaar (groep

website van Nieuwsbegrip XL breiden

5 t/m 8). Ze oefenen de woorden op diverse

uw leerlingen hun woordenschat uit

manieren, zodat ze deze daadwerkelijk aan

met tweehonderdtachtig (groep 4) tot

hun woordenschat toevoegen.

Strategielessen

rategieën aan die binnen rip XL leert u de vijf leesst eg sb uw Nie n va sen les Met de strategie toe te passen, óók ndige tips om de strategie ha n jge kri en ing erl Le . an rwijs. Naast Nieuwsbegrip centraal sta schiedenis en natuuronde ge e, nd ku ijks rdr aa als zo vakken, bij de teksten van andere studerend lezen. n met sleutelschema’s en rke we or vo t ach nd aa k oo de vijf leesstrategieën is er

Online magazine Naast de [XL] leesles en woordenschat-

het magazine zelf samen uit de leukste

oefeningen maken de leerlingen op de

artikelen, Nieuwsquizzen en Fotostrips van

website functionele schrijfopdrachten

uw leerlingen en publiceert het magazine.

en geven ze hun mening over de ‘stelling

Het is dan in te zien voor leerlingen en

van de week’. Ook stellen ze zelf een

desgewenst ook voor ouders en collega’s.

Nieuwsquiz en een Fotostrip samen en

Magazine van de maand t

kunnen ze woordenschatspellen doen. De eindproducten van de leerlingen komen terecht in een ‘online magazine’. U stelt

Uw leerlingen volgen

10

rden beloond me De leukste magazines wo ne van de maand’. een prijs voor het ‘Magazi prijzen? Wie weet valt uw klas in de

De vorderingen van uw leerlingen volgt

‘groepsoverzicht’ uit. Het is ook mogelijk

u in de speciale online beheermodule

om zelf woordenschattoetsen samen te

voor leerkrachten. Hiermee kunt u per

stellen. Met een druk op de knop bepaalt u

leerling bekijken hoe hij of zij de lessen

zelf welke woorden in de toets voorkomen.

heeft gemaakt. Wilt u de resultaten in één

Deze toetsen kunnen de leerlingen digitaal

oogopslag bekijken? Dan draait u het

of op papier maken.


rt Nieuwsbegrip XL in ’t kon complete methode voor begrijpend lezen

sbegrip Basis ee • In combinatie met Nieuw ningen, oorten, woordenschatoefe sts tek de len hil rsc ve t me • Leeslessen es en extra strategielessen schrijfopdrachten, spelletj ek het onderwerp van de we • Verdere verdieping van verrijkingsmateriaal geschikt als huiswerk of als zijn len rde de on ere erd • Me en nieuwsmagazine • Leerlingen maken hun eig digitaal schoolbord • Kan gebruikt worden op npak ën en een beproefde leesaa • Evidence based strategie

en Voldoen aan de kerndoel

oelen voor Om te voldoen aan de kernd elt u - naast de tekst van begrijpend lezen behand ] leesles. De overige Nieuwsbegrip Basis - de [XL en zijn geschikt als onderdelen zijn optioneel erk. extra oefenstof of als huisw

11


Didactische keuzes Nieuwsbegrip de volgende n va t ui at ga p ri eg sb Nieuw didactische principes reng en actualiteit

en inb eerd om te lezen door eig • Leerlingen zijn gemotiv begrijpend lezen nce based strategieën voor • Nieuwsbegrip biedt evide bruiken gieën in samenhang te ge ate str de om el idd lpm hu • Een stappenplan is een nsfer als doel met automatisering en tra toe ak va ën gie ate str n • Leerlingen passe egrip t, draagt bij aan beter tekstb nk de p rdo ha rt pe ex n ee • Een leesaanpak waarbij r • Leerlingen leren van elkaa eunen tekstbegrip • Sleutelschema’s onderst enschat • Veel aandacht voor woord kennis van de wereld uit • Leerlingen breiden hun

zijn de wsbegrip u ie N t me werken n niet ‘Door te erlinge le 8 p roe onze g en van t a k lt u s re gen, oo t geste n e c o r intig p met tw e alleen men. W toegeno m r o n r is e splezie want het lee roep 4, g f a n a v gramma het pro n e ik ij u r geb nheid b etrokke b e d ip is uwsbegr .’ door Nie enomen rk toeg e t s n e nd lez begrijpe

12

Gerard Regeling, IB’er n Basisschool Drakensty de

Vasterlanden, Ensche


Niveaus Om de moeilijkheidsgraad van de

AA-niveau hebben een opbouw van AVI-E3

Nieuwsbegripteksten aan te geven worden

naar AVI-E4 gedurende het schooljaar. De

twee leesbaarheidsindexen van het Cito

A-teksten hebben een CLIB-niveau tussen

gebruikt: AVI om aan te geven hoe moeilijk

28/5 en 48/6, de B-teksten tussen 54/7 en

de woorden in een tekst te ontsleutelen zijn

68/8 en het CLIB-niveau van een C-tekst is

en CLIB om aan te geven aan hoe moeilijk

minimaal 75/8+.

een tekst te begrijpen is. De teksten op U kunt de verschillende niveaus als volgt inzetten: VO

MBO

AVI / CLIB

Referentieniveaus Raamwerk Nederlands Commissie Meijerink

Niveau

PO

AA

Groep 4

A

Groep 5 en 6

ISK en praktijkonderwijs

B

Groep 7 en 8

Vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2

Niveau 1

CLIB 54/768/7

1F

A2-B1

C

Betere lezers van groep 8

Vmbo bbl/kbl leerjaar 3-4 Vmbo g/t leerjaar 1-3 Havo-vwo leerjaar 1-2

Niveau 2

Minimaal CLIB 75/8+

2F

B1

Vmbo t leerjaar 4 Havo-vwo leerjaar 3-4

Niveau 3

2F-3F

B2

D

AVI-E3 tot AVI-E4 A2

CLIB 28/5Pas 48/6 gealfabetiseerde cursisten

TO E T S E N

vendien zijn er per etsen voor alle niveaus. Bo dto ein en gin be dt bie Nieuwsbegrip XL gebruikt, nneer u ook Nieuwsbegrip Wa r. aa ikb bru ts toe als n schooljaar zes bloklesse den toets. over een programmagebon ing ikk sch be rt po rap er heeft u voor ied enschattoetsen. XL flexibel inzetbare woord rip eg sb uw Nie dt bie st aa Daarn

13


T h e o re ti sc h e o n d e rb o u w in g

van De teksten en opdrachten mbinatie met Nieuwsbegrip Basis, in co kerndoelen de [XL] leesles, dekken de rkt aan voor begrijpend lezen. U we ndeling kerndoelen Nederlands Mo

rwijs onderwijs, Schriftelijk onde nder en Taalbeschouwing, waaro lusie van SLO strategieën. Dat is de conc rip. Lees na analyse van Nieuwsbeg p.nl.

meer op www.nieuwsbegri

! ip heel leuk

Nieuwsbegr ‘Wij vinden

ren. De veel van le Je kunt er uk, het is ijn heel le z n e ht c ra opd ’ lingsvakken onze lieve n va n e e éé

Maud en Mirjam, OBS De Oud-Beijerland

14

Klinker,


Nieuwsbegrip Masterclasses ‘Wat is nu eigenlijk goed begrijpend

met verschillen in de groep’. Doordat

leesonderwijs?’ ‘Hoe zorg ik ervoor dat

verschillende onderwerpen de revue

mijn leerlingen de leesstrategieën ook

passeren, werkt u met de Masterclasses

bij aardrijkskundeteksten toepassen?’

op een integrale manier aan beter

Zomaar wat vragen die leerkrachten ons

begrijpend leesonderwijs. Het niveau van

stellen over werken aan goed begrijpend

de bijeenkomsten wordt afgestemd op

leesonderwijs met Nieuwsbegrip. Antwoord

uw schoolsituatie: in andere woorden, het

op deze en meer vragen krijgt u tijdens

is altijd maatwerk. Onze medewerkers

de speciaal door CED-Groep ontwikkelde

adviseren u graag over een passende keuze

‘Nieuwsbegrip Masterclasses’. Dit zijn

uit het moduleaanbod.

trainingsbijeenkomsten bij u op school. U kiest zelf welke modules u met uw team wilt volgen. Bijvoorbeeld de module ‘Aan de slag met Nieuwsbegrip’ of ‘Omgaan

Sam

Meweerten?

rclasses Lees meer over de Maste l, of stuur de op www.nieuwsbegrip.n chure in.

antwoordkaart in deze bro

in sc h ri jv in g C u rs u ss e n m e t o p e n ten kunnen bij de CED-Groep terecht voor

ividuele leerkrach Hele teams, maar ook ind inschrijving: ee cursussen aan met open tw n de bie j Wi . rip eg sb uw professionalisering rond Nie egrip Basis (beginners) • Aan de slag met Nieuwsb (gevorderden) de voor begrijpend lezen tho me als ren oe inv rip eg • Nieuwsb en inschrijven. rsussen voor actuele data /cu .nl ep gro ed w.c ww op k Kij 15


MEER

WETEN?

Wilt u meer informatie ove

Nieuwsbegrip, kijk dan op

r

www.nieuwsbegrip.nl. Of stel uw vraag via

nieuwsbegrip@cedgroep.nl.

S am

O ve r d e C E D -G ro e p

euning en innovatie ecentrum voor de onderst rtis pe ex lijk de lan n ee is p De CED-Groe j begeleiden, van werkvloer tot beleid. Wi en e bv t me en tot e vv n van het onderwijs: va Onze specialismen ionals op tal van gebieden. ess rof ijsp rw de on en ach trainen en co innovatie- en ultaatgerichte aanpak. De res n ee in ijd alt , en ed igh zijn zorg en basisvaard doet materialen en methodes en les elt ikk tw on p oe Gr DCE onderzoeksafdeling van de ek. wetenschappelijk onderzo KlasseApart van de • Wilt u het kwartaalblad CED-Groep ontvangen? naar: Mail uw adresgegevens . klasseapart@cedgroep.nl edgroep.nl kunt u • Via onze website www.c ze digitale zich inschrijven voor on via nieuwsbrief, of geef u op CED-Groep .nl. communicatie@cedgroep Postbus 8639 van de CED-Groep 3009 AP Rotterdam • Bekijk het cursusaanbod Bezoekadres: Dwerggras 30, Rotterdam rsussen. via www.cedgroep.nl/cu T.: +31 10 407 1599 E.: communicatie@cedgroep.nl www.cedgroep.nl

januari 2011


Ja, ik wil graag een proeflicentie op alle onderdelen

van Nieuwsbegrip.

Ja, ik wil graag informatie over cursussen en

Masterclasses Nieuwsbegrip op mijn school.

Schoolnaam:[invulveld] PO

VO

Anders, namelijk [invulveld]

Locatie: Adres: Postcode: Plaats: Brincode*: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres:

Ik ontvang graag meer informatie van de CED-Groep.

*indien van toepassing


3009 VB Rotterdam

Antwoordnummer 90118

t.a.v. CED-Groep, Uitgeverij

CED-Groep

nodig

niet

Postzegel

Nieuwsbegrip  

Nieuwsbegrip is een aansprekende methode voor begrijpend lezen

Advertisement