Page 4

Ambities stellen en opbrengsten monitoren met 4D

Zo verhoog je planmatig de onderwijskwaliteit Tekst Karin van Breugel

In het nieuwe Inspectiekader zijn besturen het eerste aanspreekpunt voor de kwaliteit op hun scholen. Sommige bestuurders vinden deze nieuwe rol lastig. Anderen zijn er juist heel gelukkig mee, zoals Hans Kelderman, bestuurder van de Aloysius Stichting. Hoe houdt hij grip op de kwaliteit en opbrengsten op álle niveaus in zijn organisatie?

Met vijftig sbo-, so- en vso-locaties in heel

inspectie zat op die lijn. Zij sprak eerst met

scholen van hun bestuur de ruimte om de 4D-

Nederland is Aloysius een groot onderwijsbe-

directeuren en kwam in laatste instantie nog

werkwijze in hun eigen tempo in te voeren.

stuur. De meeste scholen zijn solitair. Aloysius

eens bij mij. Nu is de bewijslast omgedraaid

Zij volgden daarvoor verschillende basiscur-

verzorgt daarnaast ook onderwijs in jeugdge-

en vraagt de inspectie aan mij als bestuurder

sussen en masterclasses bij de CED-Groep.

vangenissen en jeugdinstellingen. De stichting,

om uit te leggen of ik waarmaak wat ik zeg:

Afgelopen schooljaar werd besloten dat alle

die al 130 jaar bestaat, richt zich hoofdzakelijk

dat wij het best denkbare onderwijs geven.’

scholen 4D in de volle breedte moeten invoe-

op leerlingen met gedrags- en leerproblemen.

Het schoolbestuur zocht een methodiek om

ren. Elke school formuleert haar ambitieni-

‘Kinderen in hun kracht zetten, zorgen dat zij

de juiste ambities te stellen en de op-

veau en de tussendoelen voor de gevorderde

het gevoel hebben dat je er onvoorwaardelijk

brengsten te monitoren en kwam uit bij de

leerlingen, de basisgroep en de intensieve

voor hen bent en passie voor ons werk zijn de

CED-Groep. Deze begeleidt Aloysius bij het

groep. We noemen dat ambitieniveau ook

kernwaarden van onze stichting’, vertelt Hans

invoeren van de 4D-werkwijze, waarbij de D’s

wel de schoolstandaard. Die hoeft trouwens

Kelderman. ‘Aloysius is een ontwikkelingsge-

staan voor data, duiden, doelen en doen. ‘Met

niet voor elke school hetzelfde te zijn. Er zijn

richte organisatie: we zijn steeds bezig met de

4D werk je systematisch aan je kwaliteit en

bijvoorbeeld vso-scholen die uitstromen naar

verbetering van ons onderwijs. We willen ons

je opbrengsten. Wij focussen daarbij op de

arbeid of dagbesteding en vso-scholen die

werk beter dan goed doen.’

vakken en op gedrag. 4D geeft handvatten om

uitstromen naar vervolgonderwijs.

groepsgewijs onderwijs te geven en tegelijAmbitiegericht werken in 4D

kertijd goed zicht te houden op het individuele

Benchmark

Aloysius wil alles uit de leerlingen halen wat

kind.’ Het formuleren van een ambitie - de

Inmiddels is op élk niveau in de organisatie

erin zit, op elk vlak. De vraag is natuurlijk hoe

kapstok voor het organiseren van het onder-

het professionele, op resultaten gebaseerde

je weet of je dat gehaald hebt. En waar leg je

wijs - staat binnen dit model centraal.

gesprek op gang gekomen over kwaliteit en

de lat? Hans: ‘Voorheen bemoeide ik me niet

6

opbrengsten. Op schoolniveau bespreken

zo met die vraag, dat vond ik meer iets voor

Ambitie en tussendoelen

de schooldirecteuren dit met hun team en is

onze sector- en schooldirecteuren. Ook de

In eerste instantie kregen alle Aloysius-

er een speciaal datateam ingericht. De drie

KlasseApart mei 2019 nummer 2

Hans Kelderman. foto: Marieke Wijntjes

sectordirecteuren, elk verantwoordelijk voor

kunnen we recht doen aan de verschillen tus-

bezig kunt zijn. Deze werkwijze geeft elan

een bepaalde regio, voeren op hun beurt

sen kinderen, zonder te vervallen in individu-

en veel energie in de organisatie en we zien

het gesprek met de schooldirecteuren. Op

eel onderwijs. Want dat is niet te beheersen.

inmiddels ook de resultaten verbeteren. Dat

bestuursniveau wordt het gesprek gevoerd

Met de 4D-werkwijze onderscheid je niet

is voor kinderen een enorme stimulans, die

tussen college van bestuur, stafdirecteuren

alleen drie aanpakken bij één niveau, maar je

zijn hartstikke trots!’

en sectordirecteuren.

maakt ook heel helder welk leerkrachtgedrag

De CED-Groep is inmiddels gevraagd om ook

daarbij hoort. Voor leerkrachten geeft dat

benchmarks te gaan genereren, zodat data

rust, duidelijkheid en zekerheid. Zij weten wat

van alle scholen objectief met elkaar vergele-

er van hen wordt verwacht en hoe zij effectief

ken kunnen worden. Met deze sturingsinfor-

kunnen zijn.’

matie kan er nog beter worden gestuurd op maximale opbrengsten.

Trotse leerlingen én leraren Aloysius is blij met de keuze voor ambitiege-

Rust en zekerheid

richt werken met 4D. ‘We ervaren dat 4D een

Hans: ‘We verwachten van iedereen die bij

instrument is waarmee je objectiveert, grip

onze organisatie werkt commitment voor

krijgt, verantwoording kunt afleggen maar

deze ambitiegerichte manier van werken. Zo

vooral ook ontwikkelingsgericht en planmatig

Meer weten? Hanke Geurts h.geurts@cedgroep.nl www.opbrengstgerichtwerken4d.nl

KlasseApart mei 2019 nummer 2

7

Profile for CED-Groep

KlasseApart, mei 2019  

CED-Groep onderwijs vve po so vo gemeenten besturen

KlasseApart, mei 2019  

CED-Groep onderwijs vve po so vo gemeenten besturen

Profile for ced-groep
Advertisement