Page 1

IKC

PERSPECTIEF DOOR SEMINARS

2011-2012 U AANGEBODEN DOOR COLLEGA’S VAN DE CED-GROEP & STICHTING BREDE SCHOLEN NEDERLAND UITVOERDERS VAN DE SEMINARS HEBBEN ERVARING; KENNEN HET VELD, DE DYNAMIEK EN DE UITDAGINGEN Plaats van uitvoering: Veldhoven, Maartensdijk (Utrecht), Rotterdam Inschrijven: zie achterpagina


PERSPECTIEF DOOR 1.

30 januari, 13 februari 2012 Maartensdijk 11, 26 april 2012 Rotterdam 5, 9 september 2011 Veldhoven

alles onder een dak Op diverse plaatsen in Nederland overwegen schoolbesturen, de kinderopvang zelf ter hand te nemen en de exploitatie al dan niet onderdeel te laten worden van hun eigen rechtspersoon. Logisch en kansrijk of kort door de bocht en risicovol? Inleiding in wat is een IKC? Een verkenning van het begrip, de mogelijkheden, kansen en ervaringen die er op dit moment zijn. Wat is het verschil met een brede school? Wanneer is het een IKC? Welke ideeën, maatschappijbeelden liggen ten grondslag aan het denken in een vorm als IKC. Een voorzichtige opstap naar een visie. Kinderen zijn 5000 uur per jaar wakker. Het kindnetwerk is veel breder dan alleen school en opvang. Inhoudelijke verkenning van de functie, positie, rol van opbouw sociaal cultureel werk|werkers binnen een Brede School | IKC en wel in relatie tot LEA en integraal lokaal (jeugd-welzijn) beleid. a Eerste bijeenkomst algemeen – achtergrond – visie – hoger abstractieniveau. b Tweede bijeenkomst: maatwerk eigen werkterrein|gemeente aan de hand van de ingebrachte case.

2.

28 februari, 13 maart 2012 Maartensdijk 7, 21 mei 2012 Rotterdam

Blikveld en fundament Het fundament van IKC is de visie|missie. Van daaruit kom je tot een gezamenlijk gekozen pedagogisch en didactisch kader. Hoe kom je tot missie | visie en een werkzaam – handzaam pedagogisch beleid waar alle professionals mee uit de voeten kunnen binnen alle werksoorten? Hoe ontwikkel je een visie samen met partners? Wat zijn de valkuilen? Wat leg je vast? De doorlooptijd? Hoe voorkom je dat je niet blijft steken in mooie woorden of het creëren van een papieren tijger?

27 sept., 11 okt. 2011 Veldhoven

a Eerste bijeenkomst algemeen – achtergrond – visie – hoger abstractieniveau. b Tweede bijeenkomst: maatwerk eigen werkterrein|gemeente aan de hand van de ingebrachte case.

3.

Mens als kapitaal

22 maart, 5 april 2012 Maartensdijk 5, 19 juni 2012 Rotterdam 21 okt., 10 nov. 2011 Veldhoven

Er is één team, één aansturing, één financieringsstroom. Voor een IKC is er een functiehuis nodig waarin de functie, taken, rollen verantwoordelijkheden maar ook de bezoldiging is uitgewerkt. Er liggen kansen voor personeelsontwikkeling, samenwerking multidisciplinair, groei en loopbaanbeleid. Samenwerking vereist gelijkwaardigheid en een respectvolle houding en daarbij passend gedag. Het werken vanuit één multidisciplinair team is wat op de lange termijn duurzaam en kwaliteit maakt. Het ontwikkelen van kinderen vraagt om één multidisciplinaire aanpak door één team ontwikkeld en uitgevoerd. Hoe zorg je dat de medewerkers deskundig zijn en blijven. Welke meetlat formuleer je voor het IKC of Brede School en hoe zorg je vervolgens dat de medewerkers hieraan kunnen voldoen. Welke vragen kun je stellen aan aanbieders van opleidingen (commerciële aanbieders en of ROC’s ) en hoe maak je gebruik van de interne aanwezige deskundigheid. a Eerste bijeenkomst algemeen – achtergrond – visie – hoger abstractieniveau. b Tweede bijeenkomst: maatwerk eigen werkterrein|gemeente aan de hand van de ingebrachte case.

4.

10, 23 april 2012 Maartensdijk 6, 20 september 2011 Rotterdam 14 nov. 2011, 9 jan. 2012 Veldhoven

5.

7, 21 mei 2012 Maartensdijk 29 sept., 13 okt. 2011 Rotterdam 17, 31 januari 2012 Veldhoven

6.

14, 28 juni 2012 Maartensdijk 31 okt., 14 nov. 2011 Rotterdam 9 februari, 1 maart 2012 Veldhoven

De beste stuurlui staan? Hoe geef je leiding, draag je verantwoordelijkheid voor een scala aan activiteiten. Hoe zorg je dat de medewerkers deskundig zijn en blijven. Welke meetlat formuleer je voor het IKC en hoe zorg je vervolgens dat de medewerkers hieraan kunnen voldoen. Hoe maak je gebruik van de interne aanwezige deskundigheid. Inzicht verkrijgen in de drie pijlers van een gezonde organisatie. Er dient een balans te ontstaan tussen inhoud, financiën en huisvesting. Een gezonde organisatie heeft op elke pijler voldoende in huis. a In de eerste seminar krijgt u inzicht in het belang van evenwicht. Er zal ook kort worden weergegeven waar in meeste gevallen gebrek aan overschot is. Hierbij wordt ook de alom bekende 20-80 regel uitgewerkt. b In de tweede seminar worden praktische oplossingsrichtingen aangegeven aan de hand van ingebrachte cases van de deelnemers.

Beheer en exploitatie Inhoudelijke verkenning en verdieping van de aspecten: beheer – onderhoud – exploitatie – eigendom binnen een onderwijsaccommodatie | Brede School | IKC en wel in relatie tot inhoudelijke Brede School of IKC beleid – visie. a Eerste bijeenkomst algemeen – achtergrond – visie – hoger abstractieniveau. b Tweede bijeenkomst: maatwerk eigen werkterrein|gemeente aan de hand van de ingebrachte case.

Afgesproken èn uitgevoerd? Inspecties controleren opbrengsten, de kwaliteit van de kwaliteitszorg, hygiëne, het naleven van de arbeidstijden, etc. Op een IKC zijn nog verschillende toezichtkaders van toepassing. Hoe werken we meetbaar; datagestuurd en opbrengstgericht? a Eerste bijeenkomst algemeen – achtergrond van de verschillende kaders – hoger abstractieniveau – en hoe ga je concreet om met de ontwikkeling in relatie tot de geldende kwaliteitssystemen. Gebruik van kwaliteitskaarten, trendanalyse en interventieplanningen. Plan – do – check – act als systematisch zorg rond de kwaliteit. b Tweede bijeenkomst: maatwerk eigen werkterrein|aan de hand van de ingebrachte case.

7.

De (k)ringen van het IKC

8, 22 september 2011 Maartensdijk

Het ontsluiten van het kindnetwerk vormt de uitdaging voor het team in een IKC. Hoe maak je optimaal gebruik van de kansen binnen en buiten een IKC. Hoe betrek je ouders als belangrijke stakeholders

10, 24 januari 2012 Rotterdam

Wat is de functie van de wijk en hoe bevorder je burgerschap! en binnen dezelfde kaders het pedagogisch handelen.

12, 26 maart 2012 Veldhoven

a Een algemene eerste bijeenkomst b Een specifieke op de eigen realiteit ingerichte bijeenkomst


SEMINARS 2011-2012 Samen voor ons eigen Wie is de regisseur? In veel gemeenten verloopt het Brede School | IKC ontwikkelingsproces niet goed (genoeg) Het ontbreken van een adequaat functioneren… of inhoudelijke verkenning en verdieping van de aspecten als beheer – onderhoud – exploitatie – eigendom. Wie trekt de kar? Waar ligt de verantwoordelijkheid en hoe pak je dat samen op om van ‘stip op de horizon te komen tot een goede route die je samen kunt bewandelen. Eerste bijeenkomst algemeen – achtergrond – visie – hoger abstractieniveau. Tweede bijeenkomst: maatwerk eigen werkterrein|gemeente aan de hand van de ingebrachte case. De LEA: een focus op opbrengsten en kaderstellend In de LEA (Lokaal Educatieve agenda) van een gemeente worden de doelen en de samenhang beschreven van de maatschappelijke voorzieningen. Dit document kan de drager zijn voor de afstemming en ontwikkeling op weg naar een IKC. Wat is een goede LEA? Hoe kan het constructief een bijdrage leveren?

8.

26 sept., 10 okt. 2011 Maartensdijk 2, 16 februari 2012 Rotterdam 3, 17 april 2012 Veldhoven

a Twee bijeenkomsten – achtergrond LEA | WMO – stakeholders – overlegstructuur – kwaliteitseisen aan een LEA – procesbewaking – b In de tweede bijeenkomst wordt ingegaan op de praktijk van de deelnemers aan de hand van ingebrachte cases.

Juridische constructies voor een IKC Om te komen tot één organisatie zijn in Nederland verschillende constructies mogelijk. De voor en nadelen van de verschillende opties. Welke juridische entiteit past? a Eerste bijeenkomst algemeen – achtergrond – visie – mogelijkheden – voor- en nadelen. b Tweede bijeenkomst: maatwerk eigen werkterrein|gemeente aan de hand van de ingebrachte case.

Hoe verloopt een bouwproces? De ontwikkeling en realisatie van een MFA, Brede School of IKC is complex. Inhoudelijke processen worden vertaald naar een gebouwelijke omgeving. Dit heeft consequenties voor de inhoud en voor de exploitatie. Hoewel complex kennen de processen altijd vergelijkbare fasen. a Eerste bijeenkomst: doel en hoofdlijnen proces, verschillende deelprocessen, beslismomenten en sturingsmogelijkheden. Tweede bijeenkomst: maatwerk eigen ontwikkelproces aan de hand van de ingebrachte case. Een accommodatie voor kinderen ontwikkelen en bouwen lijkt wel op politiek of voetballen. Iedereen praat er over, heeft er mening over en wil er hoogstpersoonlijk zelf over meepraten en als het even kan meebeslissen. Een goed PvE is het halve werk in de ontwerpfase en tijdens de bouw. Uiteindelijk komt de kwaliteit van het PvE pas echt tot uiting in de gebruiksfase: “Doet het gebouw, waarvoor het bedoeld is, wat het moet doen?” Hoewel de laatste jaren veel Brede Scholen zijn gerealiseerd, zijn de brede scholen nog steeds in de minderheid. Naar verwachting zal de komende jaren de focus liggen op het verbeteren van voorzieningen voor kinderen binnen de bestaande gebouwen. Dit stelt voorwaarden aan het inhoudelijk en gebouwelijke proces.

9.

1, 14 november 2011 Maartensdijk 27 feb., 12 maart 2012 Rotterdam 10, 24 mei 2012 Veldhoven

10.

12, 26 januari 2012 Maartensdijk 20 maart, 3 april 2012 Rotterdam 4, 18 juni 2012 Veldhoven

b Tweede bijeenkomst: voorwaarden en aandachtspunten brede scholen en IKC’s in bestaande gebouwen, inspirerende voorbeelden, ontwikkelproces. Tweede bijeenkomst: maatwerk eigen ontwikkeling bestaand gebouw aan de hand van de ingebrachte case.

Krimp als kans… Inzicht krijgen in de mogelijkheden om het dalend aantal leerlingen op te kunnen vangen in didactisch en financieel opzicht. Welke demografische en politieke ontwikkelingen kunnen we de komende 5 – 10 jaar verwachten en welke gevolgen heeft dit? a Eerste bijeenkomst: algemeen – achtergrond – weergave ontwikkelingen naar gemeente (waar deelnemers uitkomen) - hoger abstractieniveau. b Tweede bijeenkomst: maatwerk eigen werkterrein| gemeente aan de hand van ingebrachte case(s)

Bijspijker dag Onderhoud van kennis & inzicht in Wet-regelgeving en subsidies a Één algemene bijeenkomst b Tweede bijeenkomst ingericht op aanpak in de eigen praktijk

11.

9 februari, 8 maart 2012 Maartensdijk 17 april, 16 mei 2012 Rotterdam 1, 22 november 2011 Veldhoven

12.

26 maart, 16 april 2012 Maartensdijk 8, 29 maart 2012 Rotterdam 23 januari, 6 februari 2012 Veldhoven

IKC, ICT en nieuwe media Het IKC in de wereld van de nieuwe media Wat zijn de mogelijkheden; waar leven de kinderen in; waar staan de opvoeders; hoe leren we anno 2011 a Één algemene bijeenkomst b Tweede bijeenkomst ingericht op aanpak in de eigen praktijk

Stakeholders Hoe zeer kunnen we bevorderen dat stakeholders hun betrokkenheid op het totale rendement van het IKC vorm kunnen geven a Één algemene bijeenkomst b Tweede bijeenkomst ingericht op aanpak in de eigen praktijk

13.

4, 25 oktober 2011 Maartensdijk 16 januari, 6 februari 2012 Rotterdam 14 februari, 6 maart 2012 Veldhoven

14.

16 mei, 5 juni 2012 Maartensdijk 10, 25 november 2011 Rotterdam 22 maart, 11 april 2012 Veldhoven


15.

7, 21 november 2011 Maartensdijk 4, 25 oktober 2011 Rotterdam

Groep 0 Groep 0 ; de betekenis en kansen voor de zeer jonge leerlingen a-één algemene bijeenkomst b-tweede bijeenkomst ingericht op aanpak in de eigen praktijk

23 april, 15 mei 2012 Veldhoven

16.

€ 1095,- per jaar (ex BTW) Incl. koffie, thee, broodjes Aanmelden: hele jaar door Ook op locatie

Intervisiegroep: Brede School Coördinatoren 1x per maand: 10x per jaar met een vaste groep gelijkgestemden. Je bent al dan niet formeel verantwoordelijk voor Brede School of IKC-processen. Je hebt hoogstwaarschijnlijk formeel een andere rol of functie, bijvoorbeeld die van directeur basisschool, manager kinderopvang of buurtopbouwwerker. In de praktijk ben je op de een op andere wijze eigenlijk constant bezig met samenwerken met andere disciplines, coördineren van werkzaamheden en activiteiten, nemen van beslissingen die eigenlijk verder gaan dan je officiële functie. Van jou wordt verwacht dat je een visie hebt op samenwerken: inhoudelijk en bedrijfsmatig. Je moet leiding geven aan professionals, die niet alleen zoekende zijn, maar ook qua ambities, vaardigheden en expertise totaal verschillend zijn. Soms zijn ze niet eens bij jouw eigen organisatie in dienst. Wat komt er zoal kijken binnen een Brede School of IKC? Hoe verloopt zo’n proces, wat komt kijken? Hoe bepaal en herschik je de TBVA/R? “Wat en Hoe” moet het Brede School of IKC proces lopen, wil het effectief en efficiënt zijn. Samenwerken overkomt je niet, daar moet je steeds iets voor doen. In de intervisiegroep Brede School Coördinator komen al deze aspecten aan bod. Stap voor stap, maar vooral afgestemd en aan de orde als jij er in jou praktijk concreet “tegenaan loopt”. Samen met “lotgenoten” worden de onderwerpen vanuit de praktische buttom up strategie aangepakt. Samen meer, samen wijzer en samen meer effect.

ven: rvisiegroep, kosten & inschrij van 3 uur. data e Karakter van de seminars, inte end chill vers op n dele an van 2 dag

Stichting Brede Scholen Nederland de Run 4448, 5503 LR Veldhoven Tel: 040 258 77 80

Eduniek Tolakkerweg 153 3738 JL Maartensdijk (Utrecht) Tel: 0346 21 97 77

ega 1. Bij alle seminars wordt uitg een bijeenkomst (andere meen karakter gevolgd door Eén bijeenkomst met een alge praktijkvragen en n kter sterk gericht op de eige datum) met een specifiek kara u. 0 12.0 djes broo & op u. Inlo aanpak. Van 13.00 u tot 15.00 djes) (incl BTW, incl. koffie, thee, broo inar sem per ,-195 € en: 2. Kost drempelig 3. De opzet is kleinschalig & laag te voor eigen inbreng, tijk, hard werken, hands on, ruim 4. Intensief, doorspekt van prak eigen vragen en eigen praktijk t aan de rest van de dag de dag, opdat je nog wat heb 5. Handig georganiseerd op e lunch 6. Eenvoudige doch voedzam pagnie verzorgd worden com in ook nen kun s inar 7. Sem krijgen een tegoedbon spectief op het IKC” ook kopen, 8. Deelnemers die het boek “Per . inar sem end volg een onen van van € 25,- euro voor het bijw over IKC en IKC’ is een praktisch beeldboek het op tief spec ‘per Het boek om ok.c pbo w.sw bestellen bij: ww kindnetwerken (à € 34,95). Te

Inschrijven:

CED-Groep Dwerggras 30 3068 PC Rotterdam Tel: 010 407 15 99

Locatie Veldhoven school.com Aanmeldingsadres: info@brede Winkel (06-46 60 37 31) Contactpersoon: Ester van terdam Locatie Maartensdijk en Rot dgroep.nl/ikcseminars Aanmeldingsadres: www.ce der Meer (06-12 42 67 20) Contactpersonen: Simon van Anja de Rooij (06-13 26 92 10)

groep.nl

gen aan: ikcseminars@ced

Meer weten? Stel uw vra

IKC Seminars  

IKC seminars

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you