Page 1

Wie zaait... Talenten ontwikkelen en behouden, dat is het streven van het Rotterdamse Onderwijsbeleid 2011-2014. De gemeente en de schoolbesturen richten zich in de plannen op het versterken van ISO-scholen, verlengde leertijd, topklassen en nulklassen. Ambitieus, maar wie zaait zal oogsten! Immers, besturen willen dat hun scholen floreren en scholen willen hun leerlingen tot bloei brengen. Deze folder is bedoeld om u te inspireren bij het realiseren van uw ambitie. Nieuwe mogelijkheden die u kunt benutten staan beschreven in vier programma’s. Uiteraard binnen de kaders die stedelijk zijn afgesproken. Onze brede expertise is opgebouwd in de praktijk en in samenwerking met schoolbesturen en scholen. Graag zetten wij deze vruchtbare samenwerking voort. Op de Rotterdamse 'handen uit de mouwen' wijze!

Programma’s voor po en so www.cedgroep.nl/wiezaait


PROGRAMMA

Kwaliteit in je school… Inspectieproof!

Het programma Kwaliteit in je school... Inspectieproof! is speciaal ontwikkeld voor scholen die het predicaat ‘zwak’ kregen van de Inspectie en daarvan af willen. In Rotterdam zijn dat de ISO-scholen. Maar ook scholen die hun eigen kwaliteit nog een kritisch onder de loep willen nemen, kunnen meedoen. Met de opbrengstgerichte werkwijze van dit tweejarige - landelijk beproefd en succesvol gebleken – programma pakt u direct de verbeterpunten op. Zodat u met gerust hart het oordeel van de Inspectie tegemoet kunt zien.

Hoe pakken we het aan? Het programma start met het afnemen van een quickscan, om de huidige stand van zaken van uw school inzichtelijk te maken. De quickscan is geënt op de normindicatoren van de Inspectie. Aan de hand van de resultaten van de scan maakt uw ervaren adviseur een probleemanalyse en een actieplan op maat.

Een aanpak op maat voor uw school U krijgt concrete ondersteuning op de elementen van uw onderwijsleerproces die nog verbetering behoeven. Bijvoorbeeld: • Leerstofaanbod voor taal en rekenen • Didactisch handelen • Leertijd • Ontwikkelingsperspectief/zorgroute (voor sbo/so) • Kwaliteitszorg • Leerlingvolgsysteem en zorgstructuur Met een doelgerichte aanpak verbeteren uw resultaten zichtbaar en meetbaar. Deze manier van werken is ingezet binnen de ‘Vliegende Brigade’. Een succesvolle actie waarmee wij op uitnodiging van het Ministerie van OCW landelijk de zeer zwakke scholen binnen één jaar van een onvoldoende beoordeling afhelpen.

Wat krijgt u? • • • • • •

Intake, probleemanalyse en actieplan op maat Eerste jaar: 100 uur ondersteuning voor leerkrachten, ib’ers en directie binnen een modulaire aanpak die aansluit bij het Kwaliteitskader van de Inspectie Tweede jaar: 25 uur ondersteuning om de aanpak te borgen in het schoolbeleid Twee maal per jaar resultatenoverzichten Intervisiebijeenkomsten met andere deelnemende scholen, geclusterd per normindicator Gebruik van alle binnen dit programma ontwikkelde producten: o Quickscan en stappenplan opbrengstgericht werken volgens PDCA-cyclus o Competentiemodel opbrengstgericht werken voor aansturing en POP o Zelfevaluatie-instrument voor leerkrachten o Website voor uitwisseling producten en ervaringen

Wat levert het op? • • • •

Betere leerresultaten Verbetering van de kwetsbare elementen uit uw onderwijsleerproces Leerkrachten werken doelbewust aan kwaliteitsverbetering Een grote kans op een goede inspectiebeoordeling


PROGRAMMA

Betere Resultaten Haal het maximale uit uw leerlingen!

Het programma Betere Resultaten draait om het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Datagestuurd en opbrengstgericht werken blijkt de sleutel tot succes. Scholen verzamelen informatie uit hun leerlingvolgsysteem en krijgen daarmee zicht op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen én de verbeterpunten in hun onderwijs. Met dit programma ondersteunen wij scholen op maat bij het realiseren van hun onderwijsverbetering.

Uw vragen zijn leidend Tijdens de zoektocht naar verbetering lopen scholen tegen vragen aan, zoals: • Hoe krijg ik een goed overzicht van mijn leerresultaten? • Welke ambities hebben we? • Hoe sluiten we aan bij de referentieniveaus? • Welke pedagogische en didactische aanpak is nodig? • Met welke vaardigheden komen leerkrachten verder? • Wat biedt u leerlingen die niet met de groep meekomen of die juist meer kunnen? • Wat betekent het werken met ontwikkelingsperspectieven voor ons taal- en rekenaanbod? Op grond van onze jarenlange ervaring met projecten als DeltaPlus en Robuust ondersteunen wij uw school bij het vinden van concrete, behapbare antwoorden.

Wat krijgt u? •

Hulp voor het team: o Training in het werken met toets- en observatiegegevens van leerlingen o Twee keer per jaar een overzicht van de leerresultaten op groeps- en schoolniveau, waarmee u alle groepen en vakgebieden met elkaar kunt vergelijken o Training van leerkrachtvaardigheden in (vak)didactiek en feedback o Ondersteuning bij het inrichten van effectieve reken- en of taalarrangementen voor àlle leerlingen o Een leerstofaanbod dat afgestemd is op de referentienievaus

Gebruik van alle binnen het programma ontwikkelde producten, zoals: o Competentieoverzicht voor POP-gesprekken o Nieuw leerstofaanbod voor actueel rekenen en taal in de bovenbouw o Uitwisselingsmogelijkheden via sociale media

Uitwisseling: o Twee teamleden nemen deel aan een studiereis naar de Uncommon Schools in de VS o Begeleide intervisie met alle scholen die aan het programma deelnemen

Wat levert het op? • • •

Betere onderwijsresultaten op het gebied van taal, lezen en/of rekenen Uw schoolteam is enthousiast en competent aan het werk met de data van uw school Opbrengstgericht werken is verankerd in uw schoolbeleid


PROGRAMMA

Gebundelde krachten Hoe meer leertijd leidt tot betere leerresultaten

Ouders en kinderen zijn enthousiast over de brede school. Maar nu is de opdracht de extra lestijd te benutten om hogere leerresultaten te behalen op taal en rekenen. Kunnen we dit doen zonder de kracht van een aantrekkelijke en afwisselende aanbod te verliezen? En kunnen we daarbij aansluiten op wat er speelt in de wijk? Ja, dat kan! Samen met regionale partners bieden wij scholen een actueel, stedelijk programma. Het bevat per week drie uur lesstof voor opdrachten en activiteiten. De Rotterdamse Kinderjury kiest het thema. Aan de hand daarvan gaan leerlingen aan de slag.

Hoe werkt het? Elke zes weken introduceert een bekende Rotterdammer een onderwerp, aangedragen door de stadkinderjury. Na een introductie hiervan via de (nieuwe) media volgt een opdracht, waaraan de leerlingen de komende periode gaan werken. Het betreft onderwerpen waarmee ze in hun eigen omgeving aan de slag gaan. Ze werken een plan uit voor een kleine stadstuin, die naast hun schoolplein moet worden aangelegd. Op de website van het programma (in ontwikkeling) staat precies omschreven wat er moet gebeuren. De opdrachten sluiten aan bij maatschappelijke, culturele of kunstzinnige interesses van de leerlingen. Daarbij oefenen de leerlingen hun taal/lees- en rekenvaardigheden in de praktijk op een manier die aansluit bij het onderwijs in de klas. Bijvoorbeeld: Leerlingen gaan aan ‘t werk met het onderwerp ‘meer groen in de stad’. Een taalopdracht hierbij is een e-mail sturen aan een politicus of een uitnodiging sturen aan de buurtbewoners. Binnen een rekenopdracht berekenen ze hoeveel aarde ze nodig hebben voor de stadstuin. Daarnaast zijn er expliciete taal/rekenlessen, met ruimte om te oefenen en tijd voor instructie.

Goede vakkrachten zijn goud waard Daarom investeren we met dit programma in professionals die extra lesuren verzorgen. Want de ambitie ‘met extra leertijd de leeropbrengsten verhogen’ vraagt om goed geschoolde mensen. Wij bieden binnen het programma een gerichte training aan. Wie dit met goed gevolg doorloopt, kan zijn CV op de bijbehorende site plaatsen. Scholen kunnen deze mensen vervolgens benaderen en eventueel inhuren.

Zoiets moet je samen doen Om zo flexibel mogelijk in te spelen op de onderwerpen van de Kinderjury, werken we met verschillende partners samen. Zo zullen Stichting de Meeuw, SKVR, Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, De Havenloods, Veldwerk Nederland en de PABO Thomas More participeren in dit programma. Hebt u zelf ook partners? Dan kunt u die bij ons aanmelden. We houden u via de digitale nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwe partners en de verdere ontwikkelingen.

Wat levert het op? • • • • •

Leerlingen maken op een enthousiaste manier gebruik van de extra leertijd Betere leerresultaten in taal en rekenen Brede ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke, kunstzinnige en culturele vaardigheden Leerstofaanbod voor drie uur extra lestijd gedurende 40 weken Gedifferentieerd lesaanbod, dat toewerkt naar de referentieniveaus


PROGRAMMA

Groep nul in Rotterdam Zonder achterstand naar groep 1

Rotterdam introduceert in het schooljaar 2011-2012 groep nul voor de 2- en 3-jarigen. De voorschool krijgt hiermee een kwaliteitsimpuls. Met groep nul komt er één pedagogisch-didactische doorgaande lijn naar de basisschool, waarbinnen resultaatgericht gewerkt wordt. Kinderen zonder achterstand laten starten in groep 1: dat is het doel én de uitdaging. Wij ondersteunen u graag binnen dit programma.

Hoe pakken we het aan? Om van uw groep nul een succes te maken, focussen we op pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders. Zo gaan pedagogisch medewerkers en hbo’ers de ontwikkeling van kinderen planmatig stimuleren binnen een rijke speel-leeromgeving. Daarbij gebruiken zij een van de erkende vve-programma’s. Met behulp van een kindvolgsysteem formuleren zij voor alle kinderen ontwikkelingsdoelen. De leerkrachten voor groep nul krijgen training in de pedagogische aanpak van heel jonge kinderen. En ouders leren hoe zij de taalontwikkeling van hun kinderen verder kunnen stimuleren. Zodat de inspanningen in groep nul worden versterkt door activiteiten thuis.

Wat krijgt u? •

Ondersteuning bij de organisatie van uw groep nul: o Hulp bij het inrichten van de zorgstructuur op een manier die past bij uw (voor)school

Een onderwijsaanbod in groep nul dat aansluit bij de gehele onderbouw: o Hulp bij het opzetten van een doorgaande lijn in taalstimulering, denkontwikkeling en ontluikend rekenen, persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en creatieve ontwikkeling

Training van pedagogisch medewerkers en leerkrachten, onder andere in: o Resultaatgericht werken met jonge kinderen o De pedagogische en didactische doorgaande lijn

Aanbod voor ouders: o Onder andere training en bijeenkomsten gericht op de taalstimulering van hun kinderen

Monitoren van het vernieuwingsproces en leerresultaten

Netwerk van beginnende groepen

Wat levert het op? • • • • •

Leerlingen starten na groep nul goed voorbereid in groep 1 Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken doelbewust aan (pedagogische) kwaliteitsverbetering Ouders stimuleren de taalontwikkeling van hun kind Goede doorlopende leerlijn naar groep 1 Uitwisseling van good practices van Rotterdamse nul-groepen

De CED-Groep en Stichting de Meeuw combineren hun inzichten en ervaring in dit traject.


Meer informatie •

Wilt u meer weten over onderwerpen uit deze folder? Kijk op www.cedgroep.nl/wiezaait.

Wilt u ons relatiemagazine KlasseApart ontvangen? Mail naar klasseapart@cedgroep.nl.

Op www.cedgroep.nl kunt u zich opgeven voor een van onze digitale nieuwsbrieven.

Het cursusboek kunt u aanvragen bij cursusbureau@cedgroep.nl

CED-Groep Postbus 8639 3009 AP Rotterdam Bezoekadres: Dwerggras 30, Rotterdam T: + 31 10 4071 599 E: communicatie@cedgroep.nl

www.cedgroep.nl Februari 2011

Wie zaait...  

Programma's voor PO en So. Voor wie wil inzetten op onderwijsverbetering van taal en rekenen.