Page 1

2018-2019 Trainingen, cursussen, workshops en conferenties kinderopvang

Investeer in uw eigen professionaliteit


Colofon Eindredactie: Lot Hannik en Hilde Tijmensen (CED-Groep) Vormgeving en opmaak: Ton Kuijpers Vormgeving, Rotterdam Drukwerk: Veenman+, Rotterdam

2


Welkom

Voor u ligt de cursusbrochure 2018-2019 van de CED-Groep voor de kinderopvang en groep 0. Dit keer in een nieuwe kleurige uitvoering. We hebben er weer met veel plezier aan gewerkt en we hopen dat de nieuwe uitstraling u aanspreekt. De teksten zijn doorgelicht op helderheid en bij elke cursus ziet u meteen hoeveel tijd u kwijt bent aan het bijwonen van de bijeenkomsten en de cursus in zijn totaliteit. De wereld van de kinderopvang is volop in beweging. Sinds 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. Beroepskrachten wordt gevraagd zich doorlopend te blijven professionaliseren. Het taal-, kennis en vaardighedenniveau van de medewerkers moet verder omhoog om aan de nieuwe eisen te voldoen. CED-Groep biedt praktijkgerichte ondersteuning en professionalisering. Met onze brede, integrale aanpak zorgen wij ervoor dat in gang gezette ontwikkelingen als een succes geborgd kunnen worden. Wij werken met onze professionalisering van de kinderopvang zowel op locatie (Unit Het jonge kind) als met open inschrijving (Cursus- en conferentiebureau). Wat is nieuw in ons cursusaanbod? We hebben dit jaar een aantal nieuwe en een aantal vernieuwde trainingen en cursussen. Bijvoorbeeld Samen vooruit; samenwerken met ouders van jonge kinderen in de vve voor (beleids)medewerkers of Denkkracht; gesprekken met jonge kinderen. Verder wordt de meer theoretische cursus Babypedagogiek omgebouwd naar een praktische cursus Ontwikkelingsgericht werken met baby’s en de Interne coach vve krijgt een verdieping naar hbo-niveau. Om goed voorbereid te zijn op de vernieuwde veiligheidseisen voor het bewaren van persoonsgegevens is er een nieuwe workshop ontwikkeld over identiteitsfraude voor beleidsmedewerkers. Naast de cursussen uit het open aanbod voor individuele cursisten is er volop aandacht voor de werkzaamheden van de trainers uit de Unit Het jonge kind. Zij komen bij u op locatie en geven teamtrainingen, coachen, begeleiden en leiden trainers op voor het werken met Uk & Puk en Ben ik in beeld. Zij kunnen ook workshops verzorgen op uw studiedag over een hele range van onderwerpen. Als u of uw collega’s zich gaan inschrijven voor één of meer trainingen, let dan nog even op onze kortingsactie. Deelnemers die zich voor 1 juli 2018 online inschrijven, kunnen 20% korting op hun cursusprijs krijgen. Dit is jaarlijks de hoogste korting die we geven dus het is zeker de moeite waard om hier gebruik van te maken. Kijk voor de voorwaarden op pagina 4 van deze brochure. Tenslotte wensen wij u succes met het zoeken naar de juiste cursus of training. Mocht u vragen over of aanvullingen op deze brochure hebben, dan kunt u altijd terecht bij de medewerkers van het Cursus- en conferentiebureau: cursusbureau@cedgroep.nl, 010 4071504. Zij helpen u graag verder. Lot Hannik Manager Cursus- en conferentiebureau

3


Inhoudsopgave

Werken aan kwaliteitsverbetering .......................................................................... 05 Professionele groei .................................................................................................. 10 Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang .................................................. 14 Opvallend gedrag ..................................................................................................... 22 Starten in de startgroep .......................................................................................... 25 Aanbod Unit Het jonge kind ..................................................................................... 26 Zakelijke informatie ................................................................................................. 31

voor iedereen die zich vóór 1 juli 2018 online inschrijft voor een ingeplande cursus uit het open aanbod van het Cursus- en conferentiebureau. Als u de kortingscode: BRkov1819 invult in het veld opmerkingen op het inschrijfformulier, dan krijgt u 20% korting op uw cursusprijs. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties van de CED-Groep.

4


Werken aan kwaliteitsverbetering Sinds 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. Het doel van deze wet is het verhogen van de kwaliteit en de veiligheid van de kinderopvang. Zo moeten medewerkers in de kinderopvang, stagiaires, vrijwilligers en regelmatige bezoekers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen en geregistreerd staan in het Personenregister kinderopvang. Ook moet er minimaal één volwassene zijn met een geldig en erkend kinder-EHBO certificaat. En, het kind moet centraler. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ieder kind in de kinderopvang krijgt voortaan een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker uit de groep van het kind, die de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert. Naast de ouders, krijgen ook de basisschool en bso informatie over het kind via de mentor. Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind, dan verwijst de mentor de ouders door voor verdere hulp. Vanaf deze zomer verzorgen we ook mentortrainingen voor de kinderopvang. Voor baby’s geldt dat er twee of drie vaste gezichten moeten zijn (vanaf 2018) en dat het aantal medewerkers per babygroep van 1 op 4 naar 1 op 3 bijgesteld moet worden (vanaf 2019). Hierdoor kunnen de baby’s meer aandacht krijgen en kan hun ontwikkeling beter gestimuleerd worden. Op dit moment zijn we onze training Babypedagogiek aan het herzien om zo de leidsters op de babygroepen nog beter toe te rusten voor hun werk. Ten slotte zijn de eisen verhoogd die gesteld worden aan het taalniveau van medewerkers op een vvegroep. Onze taaltrainingen zijn hier heel geschikt voor. Lees meer over de IKK op de site van het ministerie van SoZaW. www.veranderingenkinderopvang.nl

Krachtige Kinderopvang Met de concrete aanpak van het organisatiemodel. Met Excellent Organiseren vergroot u de opbrengsten en de kwaliteit van uw organisatie. Krachtige Kinderopvang is de variant van Excellent Organiseren voor de kinderopvang. Krachtige Kinderopvang richt zich op die aspecten van communicatie, kwaliteit en organisatie die beter kunnen. Voorafgaand aan het verbetertraject kijken we hoe de organisatie er voor staat. Welke kenmerken van een effectieve en lerende organisatie, gericht op kwaliteit, zijn aanwezig en welke ontbreken nog? In korte tijd brengen we met het management de beginsituatie in kaart en stellen we het bijbehorende plan van aanpak op. Krachtige Kinderopvang onderscheidt zich door de aanpak en het werken met ontwikkelteams en een gefaseerd cyclisch model van ontwikkeling tot borging. www.cedgroep.nl/krachtigekinderopvang

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

5


Werken aan kwaliteitsverbetering

Prioriteren en plannen voor kinderopvang

Coaching voor managers kov

S7358

S7314

Opmerkingen over hoge werkdruk in uw team? Leer nu de werkdruk te beheersen.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Voor wie is de cursus bedoeld?

Waar gaat de cursus over?

Managers kinderopvang

Wilt u uw coachingsvaardigheden verder ontwikkelen en kennismaken met verschillende coachingsvormen? Dan is deze praktische en intensieve cursus echt een aanrader. Op de vier trainingsdagen wisselen kennisoverdracht, praktische opdrachten en oefeningen elkaar af. U ontwikkelt een visie op coaching en gaat in uw eigen instelling aan de slag. U moet rekening houden met pittige opdrachten en leeswerk. Aan het eind van de cursus checken we wat goed ging en wat niet, wat u wilt vasthouden, wilt loslaten of wilt verbeteren, aansluitend op uw visie op coachen.

Waar gaat de cursus over? Maakt uw team regelmatig opmerkingen over de hoge werkdruk? In deze cursus leert u in één dag om uw prioriteiten te plannen. Daarvoor gebruiken we de vijf fasen van verantwoord verandermanagement. Uw team gaat zich herkennen in deze planning en de kans op bovenmatige werkdruk wordt beduidend minder. Aan het einde van de dag heeft u al een (deels) ingevulde planning waar u nog jaren gebruik van kunt maken. Deze cursus is gebaseerd op één van de onderdelen van De Krachtige Kinderopvang en is IKK-ondersteunend.

Inhoud • • • • • • •

principes van Krachtige Kinderopvang planningsdocument in kaart brengen eigen prioriteiten in het kader van verandering en borging faseopbouw, faseplanning en procesoverzicht eigen faseplanning maken presentatie en bespreking vervolgmogelijkheden en afsluiting

Managers kinderopvang

Inhoud • • • • • • • •

Resultaat •

Resultaat •

• • •

U weet wat verantwoord borgen en plannen op basis van de PDCA-cirkel betekent en kunt volgens deze principes werken. U kent de fasen van verandering uit het model Krachtig Kinderopvang. U heeft het komend jaar al op hoofdlijnen gepland en ingevuld. Ook in de toekomst kunt u een verantwoorde (jaar)planning maken op basis van niet-onderhandelbare prioriteiten. Daarbij gebruikt u de principes van goed verandermanagement, betrokken collega’s, duidelijke besluitprocedures en borging van genomen besluiten.

theorie en achtergronden van het coachen vaardigheden van de coach gesprekstechnieken mogelijkheden voor coachen bij u op school GROW-model oplossingsgerichte gesprekstechnieken omgaan met weerstand eindopdracht

• • • • • •

U heeft kennis opgedaan over gesprekstechnieken (LSD, ik-boodschap, afstemmen, eigenaarschap) en kunt deze toepassen. U kunt het GROW-model toepassen. U heeft kennis over oplossingsgericht coachen en hiermee geoefend. U heeft kennis over omgaan met weerstand en hiermee geoefend. U heeft uw visie op coaching ontwikkeld/aangescherpt. U heeft een digitaal portfolio gemaakt. U heeft een individuele eindpresentatie verzorgd, waarin u de competenties toont die u tijdens deze cursus ontwikkelde.

Aantal cursusbijeenkomsten Wat u verder nog moet weten…

Vier bijeenkomsten van 6 uur

Voor een goede borging is het raadzaam om deze trainingsdag met twee personen per locatie te volgen.

Studiebelasting 40 SBU

Aantal cursusbijeenkomsten Eén bijeenkomst van zesenhalf uur

Studiebelasting 6,5 SBU

6

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Werken aan kwaliteitsverbetering

Inhoud • • •

Samen vooruit

S7195 Samenwerken met ouders van jonge kinderen in de vve

• • • • • • • • • •

Resultaat •

Voor wie is de cursus bedoeld? (Beleids)medewerkers kinderopvang

Waar gaat de cursus over?

Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Zeker als het gaat om het jonge kind in de vve. Een visie en goed beleid op ouderbetrokkenheid, passend bij de organisatie en de ouderpopulatie is daarom belangrijk. Tijdens de training gaan we in op de mogelijkheden voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid op de eigen locatie. Het gaat om planmatig werken met ouders van jonge kinderen in de vve. Het bijbehorende boek Samen Vooruit geeft praktische ondersteuning bij de uitvoering van het beleid op ouderbetrokkenheid.

de zeven indicatoren van ouderbetrokkenheid theoretische oriëntatie op ouderbetrokkenheid visie ontwikkelen in drie stappen: signaleren en kiezen, samenstellen werkgroep, visie opstellen 4D’s: data duiden doelen doen vijf vormen van ouderbetrokkenheid samenwerking met ouders vanuit het toezichtkader planmatig werken aan ouderbetrokkenheid creëren van een breed draagvlak structuur bij het opzetten van een beleid beoordelen van activiteitenaanbod plan van aanpak (slechtnieuws)gesprekken implementatietrajecten

• •

U heeft een duidelijk beeld hoe u ouderbetrokkenheid in de vve kunt vergroten. U weet welke indicatoren van belang zijn bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid in de vve. U weet hoe u planmatig met de 4D’s kunt werken om de ouderbetrokkenheid te vergroten. U weet welk activiteitenaanbod geschikt is voor de ouders van uw locatie. U heeft een plan van aanpak om de ouderbetrokkenheid bij u op locatie te vergroten geschreven.

Aantal cursusbijeenkomsten Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting 12 SBU

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

7


Werken aan kwaliteitsverbetering

Werken met het Enneagram

S7167 Voor wie is de cursus bedoeld? Managers kinderopvang

Waar gaat de cursus over? Wilt u weten waarom u altijd op een bepaalde manier reageert op bepaalde mensen of situaties? Waarom u goed kunt opschieten met de één en altijd spanning heeft in de interactie met een ander? Volg dan deze workshop, waarin u uw eigen persoonlijkheid en die van anderen beter leert kennen.

Workshop identiteitsfraude kov

S7014

Inhoud Tijdens de workshop maakt u kennis met negen persoonlijkheden. Welke eigenschappen van de negen persoonlijkheden zijn op u van toepassing? En hoe zit het met uw naaste collega’s of familieleden? Door bewustwording van uw eigen handelen, drijfveren, gedachtes en gevoelens kunt u zich verder ontwikkelen. Als u beter begrijpt hoe u in elkaar zit en nadenkt over hoe dat bij de mensen zou kunnen zijn waar u veel mee te maken heeft, kan dat de interactie makkelijker maken.

Resultaat • • • •

U heeft meer inzicht gekregen in uw eigen persoonlijkheid. U heeft meer inzicht gekregen in het waarom uw collega’s handelen en communiceren zoals ze doen. U begrijpt beter waarom u reageert op bepaald gedrag van uw collega’s. U bent beter in staat met uw collega’s om te gaan.

Aantal cursusbijeenkomsten

Houd uw gegevensbescherming op orde!

Voor wie is de workshop bedoeld? Managers, bestuurders en kwaliteitsmedewerkers kinderopvang

Waar gaat de workshop over? Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het privacybeleid is daardoor een stuk strenger geworden. De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie. Als organisaties de verplichtingen niet nakomen, zijn besturen daarvoor verantwoordelijk. Sterker nog: zij zijn zelfs hoofdelijk aansprakelijk. Alle reden om goed op de hoogte te zijn van de consequenties van de wet voor uw kinderdagverblijf/verblijven. Tijdens de workshop maakt u kennis met wat gewenst, veilig gedrag precies inhoudt en wat de gevaren zijn als er niet zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Eén bijeenkomst van drie uur

Inhoud Studiebelasting 3 SBU

• • • • •

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) praktische voorbeelden van gewenst, veilig gedrag analyse voorbeelden uit uw eigen werkveld (met uw toestemming) de digitale voetsporen van enkele cursisten (met toestemming) mogelijke identiteitsfraude met uw gegevens

Resultaat •

• •

8

U wordt zich ervan bewust hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van uzelf, kinderen, ouders en collega’s. U weet wat u moet doen om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt. U weet wat de gevaren zijn als er niet zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Werken aan kwaliteitsverbetering

Wat u verder nog moet weten… • •

Er is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. We vragen u wel om uw mobiele telefoon mee te nemen. Als vervolg op deze workshop is de e-learningmodule Bewustwording AVG te volgen. Deze is geschikt voor alle medewerkers. Wilt u dat alle kinderdagverblijven die onder uw bestuur vallen, AVG-proof worden? Wij kunnen hier op offertebasis maatwerk voor leveren. U kunt bij de CED-Groep een externe functionaris voor gegevensbescherming inhuren.

Aantal bijeenkomsten Eén bijeenkomst van anderhalf uur

Studiebelasting 1,5 SBU

Vve-kwaliteitsmeting Wilt u gaan werken aan de verhoging van de kwaliteit van uw voor- en vroegschool? Breng dan eerst de huidige stand van zaken in beeld. Onze digitale vvekwaliteitsmeting geeft instellingen en gemeenten de mogelijkheid om de eigen praktijk te toetsen aan de kwaliteitseisen die gelden voor de voor- en vroegschoolse educatie. De vve-kwaliteitsmeting geeft snel inzicht in de kwaliteit en helpt u om een gericht plan van aanpak voor verbetering te maken. Er is een meting op gemeentelijk niveau en één op instellings- of locatieniveau. Daarnaast is er een speciale versie voor taalscholen. Door de meting jaarlijks in te vullen houdt u zicht op de verbetering en de borging van de vve-kwaliteit. www.cedgroep.nl/vvekwaliteit

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

9


Professionele groei Naast de bekende kortere nascholingscursussen, workshops en teamtrainingen voor pedagogisch medewerkers op de werkvloer verzorgen wij ook een aantal pittige langere trainingen voor ervaren pedagogisch medewerkers die andere taken aankunnen. U kunt zich bijvoorbeeld specialiseren tot Interne coach vve of Intern begeleider kinderopvang. Weet u nog niet welke vaardigheden u wilt ontwikkelen? Met het Persoonlijk KoersOnderzoek komt u er achter welke vaardigheden u beter heeft ontwikkeld en waar u nog scholing kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld er voor kiezen te werken aan uw eigen communicatie, zowel in wat u zegt als in hoe u het zegt. De training heldere communicatie is daar een goed voorbeeld van. Ten slotte organiseert het Cursus- en conferentiebureau intervisiebijeenkomsten voor interne trainers van het programma Ben ik in Beeld.

Intern begeleider kinderopvang

S5105

Wat u verder nog moet weten... De cursus is op hbo-niveau. Er wordt minimaal een mbo+-niveau verwacht van deelnemers.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Reacties eerdere cursisten

Pedagogisch (beleids)medewerkers kinderopvang

‘De cursus geeft je kennis en vaardigheden die de basis vormen voor de functie ib'er.’ ‘Alles is aan bod gekomen en ik heb veel geleerd!’

Waar gaat de cursus over? De cursus Intern begeleider kinderopvang is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers met (ruime) ervaring in de praktijk. Wilt u verder professionaliseren en uw collega’s ondersteunen bij het werken met opvallende kinderen? Dan is deze cursus iets voor u. Samen met uw collega’s geeft u vorm aan het zorgbeleid, waarbij u acties initieert en initiatieven ontplooit. U zet het geleerde meteen in uw praktijk uit en ziet het professionaliseren van uw collega’s als een uitdaging.

Aantal cursusbijeenkomsten Acht bijeenkomsten van zeven uur

Studiebelasting 90 SBU

Interne coach vve

S8710

Inhoud • • • • • • • •

10

structuur van de interne begeleiding observeren communicatie en gespreksvoering coaching en structuur bij kind- en groepsbesprekingen planmatig werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling planmatig werken aan de spraaktaal- en motorische ontwikkeling coaching collega’s externe contacten en zorgstructuren, ontwikkelplannen

Voor wie is de cursus bedoeld? Pedagogisch (beleids)medewerkers vve

Waar gaat de cursus over? Wilt u een positieve bijdrage leveren aan de implementatie en borging van de vve-concepten binnen uw eigen organisatie? In deze coachingscursus van zes dagen verdiept u uw kennis van verschillende vve-concepten en ontwikkelt u uw coachingsvaardigheden. De cursus richt zich op ervaren en vve-gecertificeerde mbo+-medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Grote organisaties

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Professionele groei

voor kinderopvang raden we aan om stafmedewerkers te trainen tot interne coach vve.

Voor het inspectiekader kinderopvang is daarmee voldaan aan de voorwaarden.

Inhoud

Inhoud

• •

• • •

plaats en functie binnen de organisatie uitgangspunten en werkwijze van de verschillende vve-concepten • theorie van coaching • oefenen van coachingsvaardigheden • gericht coachen • reflecteren op de eigen coachingsvaardigheden Binnen de cursus wordt de theorie van coachingsvaardigheden steeds vertaald naar de praktijk van coaching binnen vve-groepen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkelingsvragen.

• • •

Resultaat • •

Wat u verder nog moet weten... De cursus is op hbo-niveau. Er wordt minimaal een mbo+-niveau verwacht van deelnemers.

• •

Reacties eerdere cursisten

‘Veel ruimte voor eigen inbreng.’ 'Fijn om feedback terug te zien bij een volgende sessie.’

Aantal cursusbijeenkomsten

introductie en oriëntatie op de cursus observeren opbrengstgericht werken: werken met ontwikkelingsleerlijnen vanuit de domeinen coachingsvaardigheden optimaliseren van ouderbetrokkenheid optimaliseren zorgstructuren

• •

U heeft gericht leren observeren en u kunt daar op objectieve wijze verslag van doen. U heeft de zorgstructuur bij u op locatie tegen het licht gehouden en heeft voorstellen tot verbetering gedaan. Uw overdracht naar anderen is verbeterd. U kent de principes van planmatig werken en kan die toepassen. U kunt werken met ontwikkelingsleerlijnen vanuit de domeinen. Uw coachingsvaardigheden zijn verdiept en verbeterd. U weet hoe u de ouderbetrokkenheid bij u op locatie kunt verbeteren en heeft daar een plan voor.

Zes bijeenkomsten van zeven uur

Wat u verder nog moet weten... Studiebelasting 50 SBU

Hbo'er op de groep

S7120

De cursus is op post-hbo-niveau. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een relevant hbo-diploma hebben.

Aantal cursusbijeenkomsten Vijf bijeenkomsten van zeven uur

Studiebelasting Voor wie is de cursus bedoeld?

55 SBU

Pedagogisch medewerkers met een hbo-opleiding

Waar gaat de cursus over? Deze cursus is speciaal voor pedagogisch medewerkers die met een hbo-achtergrond werkzaam zijn in de kinderopvang. Deze praktijkgerichte cursus heeft als thema's: observeren, ontwikkelingsgericht werken, coachingsvaardigheden en ouderbetrokkenheid. Als beoordelingscriterium werken we met een plan van aanpak. Hierin worden verwachtingen en persoonlijke leerdoelen beschreven, de uitwerking en reflectie hierop. Tevens staan de praktijkopdrachten hierin verzameld. In het onderdeel coaching wordt gewerkt met interactievaardigheden en de rol van de hbo'er en die van de mbo'er in gesprekken. In de vijfde bijeenkomst werken we aan het thema ouderbetrokkenheid. Hier leggen we ook de link met de zorgstructuur in de instelling, externe contacten en overdracht. In de cursus werken we met ontwikkelings lijnen waarin de SLO-doelen volledig verwerkt zijn.

Nieuw voor de groep

S7280 Voor wie is de cursus bedoeld? Pedagogisch medewerkers kinderopvang

Waar gaat de cursus over? Deze nieuwe cursus is nog in ontwikkeling en wordt binnenkort in ons aanbod opgenomen. De cursus is voor nieuwe medewerkers die een andere opleiding hebben gevolgd dan pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Kijk voor meer informatie vanaf juni 2018 op de cursussite. www.cedgroep.nl/nieuwinkov

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

11


Professionele groei

Persoonlijk KoersOnderzoek Het Persoonlijk KoersOnderzoek (PKO) is een programma om functioneren, competenties en opleidingsmogelijkheden van medewerkers in kaart te brengen. Zowel van de medewerkers op de groep als de managers en locatieleiders. De gekozen medewerker krijgt naar aanleiding van het invullen van een individuele vragenlijst over vele onderwerpen, een persoonlijke analyse. Een adviseur van de CED-Groep neemt deze analyse door en biedt ondersteuning aan bij het ondernemen van actiepunten voor de eigen ontwikkeling. www.cedgroep.nl/pko

Heldere communicatie kov

S7151 Workshopdagen geïnspireerd op de werkwijze van The Work® van Byron Katie

Voor wie is de cursus bedoeld? Medewerkers kinderopvang

Waar gaat de cursus over? Komt het regelmatig voor dat u verbaasd of geïrriteerd bent over de reactie van anderen in overlegsituaties? Denkt u achteraf vaak: had ik maar dit of dat gezegd? Deze cursus is voor mensen die verder willen kijken dan hun neus lang is, in de spiegel durven te kijken en verrast willen worden door wat ze ontdekken over communicatie en relaties. U ontdekt: heldere communicatie begint bij uzelf.

Inhoud Uitgangspunt zijn twee principes: • Communicatie: we communiceren de hele dag en we brengen onszelf mee als gereedschap. Onze kwaliteiten worden optimaal benut als we onszelf prettig voelen en stevig in onze schoenen staan. • Balans: ook als de werkdruk hoog is, er tijdgebrek is of als collega’s niet lekker samenwerken, kunt u een balans vinden. In de workshop gaan we uit van ‘wat nu eenmaal zo is’; u krijgt handvatten aangereikt om daar beter mee om te gaan. Tijdens de cursus maakt u kennis met ‘vier vragen en een omkering’. Dit is een verbluffende manier om naar jezelf te kijken en anderen te begrijpen. Het zijn eenvoudige vragen, die de trainer steeds opnieuw stelt. Hierdoor komt

12

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Professionele groei

u op andere antwoorden dan u wellicht in eerste instantie zou bedenken - antwoorden die te maken hebben met achterliggende overtuigingen. U oefent met: • diepgaand luisteren • onderscheid maken tussen uw eigen zaken en die van een ander • onderzoeken van stressvolle gedachten • antwoorden met een eerlijk ’nee’ • feedback geven en ontvangen • ontspannen

Resultaat • • • • • • • • • •

U durft in de spiegel te kijken bij lastige situaties rond communicatie. U doet ontdekkingen over uw eigen stijl en de wisselwerking op die van anderen. U neemt verantwoordelijkheid voor uw eigen communicatie. U begrijpt het verschil tussen luisteren en diepgaand luisteren. U kunt onderscheid maken tussen uw eigen zaak en die van een ander. U heeft geoefend met het antwoorden met een eerlijk ‘nee’. U heeft geoefend met feedback geven en ontvangen. U kunt de realiteit als uitgangspunt nemen, reageren op wat er nu eenmaal is. U ervaart meer balans als zaken niet precies lopen zoals u wilt. U heeft kennis over stressreductie.

Effectief communiceren met ouders, basistraining kov

S7162 Voor wie is de basistraining bedoeld? Medewerkers kinderopvang

Waar gaat de training over? Deze basistraining gaat over de manier waarop ouders uw medestanders worden, want dat is in het belang van het kind. U krijgt informatie over communicatie, wisselt ervaringen uit en gaat praktisch aan de slag. U doet dit bijvoorbeeld met oefeningen over het omgaan met weerstand, omgaan met boze ouders en oplossingsgerichte gespreksvoering.

Inhoud •

diverse gesprekssoorten, zoals voortgangsgesprek, adviesgesprek en slechtnieuwsgesprek • samen optrekken met ouders • effectief omgaan met uw eigen valkuilen U neemt uw eigen casuïstiek mee, om daarvan te leren en mee te oefenen. Uw eigen ervaringen staan centraal.

Resultaat • • •

U heeft meer inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in de gespreksvoering met ouders. U kunt constructief omgaan met uw eigen kwaliteiten en valkuilen. Uw gesprekken met ouders zijn effectiever geworden.

Wat u verder nog moet weten...

Aantal bijeenkomsten

Twee bijeenkomsten van drie uur

• •

De tweedaagse workshop is grotendeels geënt op de werkwijze van The Work® van Byron Katie. De cursusleider is een gespecialiseerde coach en trainer in The Work®. Kijk voor meer informatie over The Work® op www.thework.com.

Reacties eerdere cursisten

Studiebelasting 9 SBU

Mentortraining kov

S5086

‘Zeer interessante cursusinhoud.’ ‘Deze cursus heeft zeker meerwaarde voor mij.’

Voor wie is de cursus bedoeld?

Aantal cursusbijeenkomsten

Pedagogisch medewerkers kinderopvang die mentor worden

Twee bijeenkomsten van zesenhalf uur

Waar gaat de cursus over? Studiebelasting 14 SBU

Deze nieuwe cursus is nog in ontwikkeling en wordt binnenkort in ons aanbod opgenomen. De cursus is voor alle pedagogisch medewerkers die mentor worden. Kijk voor meer informatie vanaf juni 2018 op www.cedgroep.nl/mentorkov

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

13


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang De pedagogisch medewerkers in de kinderopvang spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van babys en peuters die aan hen worden toevertrouwd. Peuters ontwikkelen zich door te spelen, maar ook tijdens eten en andere activiteiten die u met ze onderneemt. Door kansen te creëren, ondersteunt u de kinderen in hun ontwikkeling zodat ze een goede start kunnen maken. Als u op een planmatig manier werkt, dan betekent dat niet alleen dat u plannen maakt over hoe u de ontwikkeling wilt stimuleren, maar ook hoe u de ontwikkeling volgt en u eigen acties evalueert. De CED-Groep heeft veel producten en trainingen die hierop aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan Peuterstappen, Samen spelen met baby’s, Breinsleutels – Het jonge kind en Doen, Praten, Bewegen & Rekenen.

met de ontwikkelingsgebieden: spraak/taal, rekenen, sociaal emotioneel en motorisch. Naast theorie over hechting, komen de randvoorwaarden aan de orde die noodzakelijk zijn om deze activiteiten te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld de inrichting van de ruimte, de dagindeling en de personele bezetting, de wenprocedure en de contacten met ouders. De interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers staan hierbij centraal.

Inhoud

Ontwikkelingsgericht werken met baby’s

S8470

Op dit moment wordt de cursus herzien, maar de volgende zaken komen in ieder geval aan de orde: • hersenontwikkeling van baby’s • hoe leren baby’s? • hoe kun je de ontwikkeling van baby’s stimuleren? • wat heb je nodig? • kansrijke momenten creëren en grijpen • overprikkeling: wat is dat en hoe voorkom je dat?

Basiscursus babypedagogiek

Wat u verder nog moet weten...

Voor wie is de cursus bedoeld?

Bij deze cursus hoort het boekje Samen spelen met baby’s. U krijgt dit op de eerste bijeenkomst uitgereikt.

Pedagogisch medewerkers babygroepen

Meer informatie Waar gaat de cursus over? Tijdens de cursus kijken we wat nodig is om hele jonge kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld met behulp van spelactiviteiten. We leggen de verbinding

14

Binnenkort vindt u meer informatie over deze cursus op de cursussite. www.cedgroep.nl/babycursus

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang

Ontwikkelingsgericht werken met peuters

S8480 Werken met Peuterstappen

Voor wie is de training bedoeld? Pedagogisch medewerkers

Waar gaat de training over?

Peuterstappen Met dit praktische boek voor pedagogisch medewerkers leert u hoe u kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling. Daarbij sluiten we aan bij uw huidige manier van werken. Of u nu werkt met een vve-methode of niet, het ontwikkelingsgericht werken is een 'bril' die u op kunt zetten. www.cedgroep.nl/webwinkel

In deze training gaat het om… • ervaren dat spelend leren en ontwikkelingstgericht werken hand in hand gaan • ervaren hoe inspirerend het is om peuters door ontwikkelingsericht werken stappen verder te brengen in hun ontwikkeling, gebruikmakend van de vvemethodiek waar u mee werkt • leren hoe u peuters verder kunt brengen op de domeinen taal en rekenen in samenhang met de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij welbevinden van het kind voorop staat • kennis en handvatten krijgen om ontwikkelingsgericht werken vorm te geven in uw eigen groep

Resultaat • • • •

• •

U heeft alle stappen doorlopen van ontwikkelingsgericht werken. U weet wat ontwikkelingsgericht werken betekent op organisatie- en groepsniveau. U heeft geleerd informatie te verzamelen en te interpreteren. U kent de doelen van SLO, zodat u weet wat van kinderen aan het einde van de peuterperiode wordt verwacht. U kent de ontwikkelingslijnen waarlangs kinderen zich ontwikkelen. U kunt de gegevens omzetten in doelen en handelen.

Reacties van eerdere cursisten ‘Ik ben voor altijd anders gaan kijken naar de ontwikkeling van het jonge kind, met meer respect en geduld.’ ‘Voor mij zijn er een aantal deuren open gegaan, waardoor ik mezelf beter ben gaan ontwikkelen.’

Aantal bijeenkomsten Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting 13 SBU

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

15


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang

Breinsleutels - Het jonge kind

S4152 Stimuleer de ontwikkeling van het brein van jonge kinderen

Voor wie is de cursus bedoeld? Pedagogisch medewerkers

Waar gaat de cursus over? Waarom leren kinderen beter als je ze direct vertelt wat ze goed hebben gedaan? Waarom is het zo belangrijk dat je vragen stelt? Wat is het belang van het herhalen van informatie? Deze cursus geeft het antwoord op deze en talloze andere vragen. Deze cursus is gebaseerd op het doe-, werk- en leerboek Breinsleutels - Het jonge kind, dat is geschreven voor pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten. De auteurs leggen aan de hand van kennis over het brein en leren uit wat er in de bovenkamer van jonge kinderen gebeurt als je informatie vaak herhaalt, meteen gerichte feedback geeft en vragen stelt. Breinsleutels – Het jonge kind is een toegankelijk doe-boek met korte teksten, vragen, opdrachten en uitwerkingen.

Inhoud In de cursus komt zowel de theorie als de praktijk aan bod: • de ontwikkeling van het brein • functies die ons gedrag beïnvloeden • Breinsleutels • belang van spel • activiteiten die het jonge brein stimuleren • toepassen van Breinsleutels in de praktijk

16

Resultaat • • • •

U heeft basale kennis van het lerende brein. U weet hoe belangrijk spel is voor de ontwikkeling van het jonge kind. U weet hoe Breinsleutels invloed uitoefenen op de ontwikkeling van jonge kinderen. U kunt deze vaardigheden bewust inzetten om ervoor te zorgen dat activiteiten goed aansluiten bij de kennis en vaardigheden van hele jonge kinderen. U kunt theoretische kennis over de werking van het brein toepassen in praktijksituaties.

Aantal cursusbijeenkomsten Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting 13 SBU

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang

Spelen in hoeken – taal kov

S3200 Voor wie is de cursus bedoeld? Pedagogisch medewerkers

Waar gaat de cursus over? We weten allemaal hoe belangrijk het is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. In deze praktische workshop leert u hoe u de hoeken in het lokaal uitdagender kunt maken, zodat u het spel en het taalgebruik van de kinderen nog beter activeert. U krijgt tips over de inrichting van uitdagende hoeken waar u ook samen met de kinderen kunt spelen. Hoeken op het gebied van rollen- en constructiespel staan centraal.

Inhoud • • • • • •

werken met hoeken doelen verbinden aan hoeken inrichten van hoeken stimuleren van taalontwikkeling in het spel zinvol meespelen werken met spelscripts

Denkkracht in de kinderopvang – gesprekken met jonge kinderen

S1304 De taaldenkontwikkeling stimuleren met uitdagende interactie

Resultaat • • • • • •

U bent zich bewust van het belang van spel in de hoeken. U weet welke hoeken aanwezig kunnen zijn in een groep. U kent de kenmerken van een goede hoek die taalrijk spel uitlokt. U kunt doelen formuleren op basis van observaties. U kunt tijdens het spel in de hoeken aan de vooraf gestelde doelen werken. U kunt spelscripts gebruiken ten behoeve van kwalitatief goed spel.

Voor wie is de training bedoeld? Pedagogisch medewerkers

Waar gaat de training over? Goede interactie stimuleert de taalontwikkeling en zet kinderen aan tot denken. Hoe kunt u kinderen uitdagen tot gesprekken? Hoe kunt u kinderen stimuleren tot nadenken? Dat doet u door met hen uitdagende denkgesprekken te voeren. Hiermee geeft u ze een krachtige start zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische denkers.

Reacties eerdere cursisten

Inhoud

‘Goede ideeën opgedaan voor spel en taal in hoeken.’ ‘Fijne tipse en praktische voorbeelden.’

• •

Aantal cursusbijeenkomsten Eén bijeenkomst van drie uur •

Studiebelasting 3 SBU

• •

• • •

relatie Denkkracht, taaldenkgesprekken en Denktimulerende gespreksmethodiek vragen stellen volgens de uitgangspunten van de Denkstimulerende gespreksmethodiek: welke vragen stel ik aan welke kinderen? basisprincipes om kinderen uit te dagen tot een gesprek effectief reageren op de antwoorden van kinderen verschillende taaldenkvaardigheden, afgestemd op het taaldenkontwikkelingsniveau van kinderen: oorzaakgevolg redeneren, ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen uw eigen interactievaardigheden denkroutines praktische oefensituaties

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

17


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang

Resultaat • • • • • • • •

U bent op de hoogte van de relatie tussen Denkkracht, de 21e eeuwse vaardigheden en taaldenkgesprekken. U heeft uw kennis over het kwalitatief goede interactie opgehaald en uitgebreid. U heeft uw kennis en vaardigheden met betrekking tot vragen die kinderen aan het denken zetten, uitgebreid. U kunt deze kennis en vaardigheden adequaat inzetten ten behoeve van de taal- en denkontwikkeling. U kunt leerlingen begeleiden tot kritisch en creatief denken. U heeft een plan van aanpak hoe het geleerde in de praktijk kunt inzetten. U maakt kennis met enkele denkroutines. U bent zich bewuster geworden van de manier waarop u communiceert.

Wat u verder nog moet weten... •

Deze training is gebaseerd op de principes van de Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) van Marion Blank en sluit aan bij de 21e eeuwse vaardigheden Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u het boekje Even denken … Denkgesprekken met kinderen.

Weten waarom en hoe u invloed kunt hebben op het kinderbrein maakt u alert en vooral: professioneel. In deze cursus krijgt u op een compacte manier de belangrijkste kennis aangereikt over de motorische ontwikkeling (kleine en grote motoriek) van jonge kinderen en over de relatie met andere ontwikkelingsgebieden.

Inhoud • • • • • • • • •

Resultaat •

Reacties eerdere cursisten ‘Ik heb meer inzicht gekregen in taaldenkgesprekken en de toepassing in de praktijk.’ ‘Het analyseren van eigen denkgesprekken was zeer interessant.’ ‘De verhouding tussen theorie en praktijk is erg goed!’

Aantal bijeenkomsten

Drie bijeenkomsten van drie uur •

Studiebelasting

ontwikkeling van het kinderbrein 0-4 jaar sensomotorische integratie en het effect op leerprocessen in latere fasen de zintuigen de kleine motoriek 0-4 jaar kindertekeningen de relatie met taal: fonologisch aspect van de taalverwerving dansen en muziek leren ontspannen veel suggesties voor de praktijk

U heeft inzicht in de opeenvolgende ontwikkelingsfases van 0-4 jaar (mijlpalen en onderlinge samenhang). Door oefening en breinproefjes heeft u zelf ervaren hoe breinontwikkeling samenhangt met lichamelijke activiteit en leren. U kunt verschillende aspecten in de ontwikkeling van individuele kinderen waarnemen (ook vanuit het perspectief van de verschillende ontwikkelingsfases). U kunt de fundamentele bewegingsthema’s gebruiken in uw aanbod grote motoriek. U kent voorbeelden die duiden op een achterstand of een voorsprong in ontwikkeling. U kent exemplarische voorbeelden van taalverwerving in relatie tot bewegend leren.

20 SBU

Reacties eerdere cursisten

Het kinderbrein, motoriek en leren 0-4 jaar

S3102

‘Interessante cursusmap met tips en tricks voor de praktijk.’ ‘Afwisselende werkvormen, die je gelijk in de praktijk kan toepassen.’

Een cursus met vele eyeopeners over de motorische ontwikkeling van het jonge kind

Aantal cursusbijeenkomsten

Voor wie is de cursus bedoeld?

Studiebelasting

Pedagogisch medewerkers

11 SBU

Drie bijeenkomsten van drie uur

Waar gaat de cursus over? In de eerste levensjaren ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. In die ontwikkeling is uw rol cruciaal. Het baby-, peuter- en kleuterbrein geeft ons een schat aan informatie over de ontwikkeling van het jonge kind.

18

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang

Pientere peuters

S5504 Voor wie is de cursus bedoeld? Pedagogisch medewerkers

Waar gaat de cursus over? We hebben allemaal minstens één of twee peuters in de groep van wie je denkt: wat een slimme opmerkingen, wat een rijk spel! Of: dit kind is zo snel uitgespeeld, heb ik nog voldoende uitdaging? Deze kinderen zijn niet per se hoogbegaafd, maar hebben duidelijk een voorsprong op één of meer ontwikkelingsgebieden. We noemen ze pienter, slim of meerbegaafd. Het lijkt of we steeds meer van deze kinderen zien. Ook in groepen met veel 'achterstand' komt een ontwikkelingsvoorsprong verrassend vaak voor. Hoog tijd voor een goede oriëntatie op peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Aan bod komen: • verschil hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong • samenhang intelligentie en begaafdheid • ontwikkelingsgebieden waarop een voorsprong behaald kan worden • signalering • manieren om het beste eruit te halen • gevolgen van onvoldoende ontwikkelingsvoeding • achterstand en ontwikkelingsvoorsprong • het slim/intelligent maken van een kind • verdiepen van uw aanbod • de rol van creativiteit in denken en doen • combineren pientere kinderen met kinderen uit basisgroep

Wat u verder nog moet weten… Over deelonderwerpen kunnen wij ook workshops op uw studiedagen verzorgen.

Aantal cursusbijeenkomsten Inhoud Deze cursus geeft kennis en inzicht in de vele aspecten van de ontwikkelingsvoorsprong. Voorbeelden worden geïllustreerd door interessant filmmateriaal. Er zijn veel leuke opdrachten om uit te proberen. Een link naar het groepsplan helpt om de uitvoering concreet te maken.

Twee bijeenkomsten van drieënhalf uur

Studiebelasting 10 SBU

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

19


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang

Doen, Praten, Bewegen & Rekenen Doen, Praten, Bewegen & Rekenen is een compleet kindvolgsysteem waarmee pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van 0-4-jarigen, op het gebied van motoriek, spraak/taal rekenen en sociale competentie kunnen volgen en stimuleren. De vragen in de observatielijsten gaan over concreet gedrag. Vanuit de ingevulde vragenlijst worden handelingssuggesties geboden. De handelingssuggesties bieden mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind extra te stimuleren. Zo krijgt u advies over welke acties kinderen extra helpen bij de ontwikkeling. Het kindvolgsysteem is digitaal verkrijgbaar. www.cedgroep.nl/kindvolgsystemen

Doelgericht werken aan begrijpend luisteren voor 3-7 jarigen

S1540 Voor wie is de cursus bedoeld? Voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders en taalcoรถrdinatoren die in het basisonderwijs werken met kinderen van 3-7 jaar

Waar gaat de cursus over? Deze cursus gaat over het doelgericht stimuleren van begrijpend luisteren bij kinderen van 3-7 jaar. Op deze leeftijd is interactief voorlezen een krachtig middel voor

20

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Ontwikkelingsgericht werken in de kinderopvang

taalstimulering en woordenschatuitbreiding. In deze praktische cursus leert u hoe u tijdens het interactief voorlezen doelgericht het begrijpend luisteren stimuleert. Zo zijn de kinderen goed voorbereid op het begrijpend lezen in groep 4.

Inhoud • • • • •

modelen (hardop denkend voordoen) stellen van de juiste vragen structuur bieden doorgaande lijn van peuters tot groep 4 strategieën zoals voorspellen en samenvatten

Resultaat •

• • • • • •

U kent de laatste ontwikkelingen op het gebied van interactief voorlezen en woordenschatonderwijs (toegespitst op woorden leren bij boeken/begrijpend luisteren). U kunt de doorgaande lijn begrijpend luisteren en begrijpend lezen toepassen. U kent de strategieën die van belang zijn bij begrijpend luisteren. U kunt werken met verschillende strategieën om woorden uit te leggen. U kunt een keuze maken uit onbekende woorden en deze uitleggen. U kunt relevante strategieën inzetten, zoals voorspellen en samenvatten. U kunt modelen.

Wat u verder nog moet weten… • •

• •

Ervaring met en kennis over interactief voorlezen is een voorwaarde om deze cursus te volgen. Tussen de twee bijeenkomsten voert u in uw eigen werksetting een huiswerkopdracht uit; het is dus belangrijk dat u die heeft. Er is ook een cursus begrijpend luisteren voor leerkrachten die werkzaam zijn in het s(b)o. U kunt uw onderwijs nog verder verbeteren door begeleiding/coaching op de werkvloer. In overleg met de cursusleider kan hiervoor een aparte offerte worden aangevraagd.

Reacties eerdere cursisten ‘Leuke voorbeelden om diversiteit te brengen in de lessen!’ ‘Veel handvatten om gelijk praktisch aan de slag te gaan.’ ‘Zinvol, praktisch en goede voorloper op begrijpend lezen.’

Aantal cursusbijeenkomsten Twee bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting 10 SBU

Conferenties Het Cursus- en conferentiebureau organiseert regelmatig samen met de Unit Het jonge kind van de CED-Groep conferenties over het werken met jonge kinderen in onderwijs en kinderopvang. Dit doen we op eigen initiatief of op verzoek van klanten. Dit kunnen besturen, centrale bureaus voor kinderopvang, gemeentes, universiteiten of andere belangstellenden zijn. We kunnen zowel zorgen voor de inhoud vanuit onze eigen expertise als externe sprekers aantrekken, begrotingen opstellen en locaties vastleggen. Ook landelijke of gemeentelijke pr en de centrale inschrijving kunnen we regelen. Belangstelling? Neem gerust contact op. conferenties@cedgroep.nl

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

21


Opvallend gedrag De meeste kinderen ontwikkelen zich met behulp van hun ouders, hun omgeving en de medewerkers uit de kinderopvang tot prettige verantwoordelijke burgers. Gelukkig wel. Er zijn ook kinderen die opvallen omdat ze zich anders ontwikkelen dan de rest. Het kan zijn dat ze van huis uit niet erg gestimuleerd worden, maar het kan ook zijn dat hun ontwikkeling anders verloopt dan bij het gemiddelde kind. Of dat er meer aan de hand is… Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van misbruik waardoor het kind zich anders gaat gedragen dan de andere kinderen. Goed naar gedrag kijken is heel belangrijk. Gedrag is immers een signaal! Met onze cursussen leert u dat heel systematisch doen.

kan van invloed zijn op zijn gedrag. Tijdens de cursus krijgt u informatie over opvallend gedrag bij jonge kinderen en u leert hoe u daarop het beste kunt reageren. Deze basiscursus is gebaseerd op het boek Trapsgewijs dat u bij de eerste cursusbijeenkomst krijgt uitgereikt. Het boek beschrijft verschillende soorten opvallend gedrag, geeft veel praktische tips en is geschreven voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen tot 4 jaar.

Inhoud • • • • • •

Basiscursus Omgaan met opvallend gedrag van jonge kinderen

S4473 Voor wie is de cursus bedoeld?

Resultaat • • •

Pedagogisch medewerkers, gastouders •

Waar gaat de cursus over? Gedrag valt op, wanneer het niet (meer) past bij de ontwikkelingsfase van een kind. Is dat het geval, probeer er dan achter te komen hoe het komt dat hij of zij zich op een bepaalde manier gedraagt. Door de signalen van het kind te herkennen kunt u aansluiten bij de behoeften van het kind. Hierdoor kunt u er voor zorgen dat het kind zich prettig gaat voelen en tot ontwikkeling komt. Kijk daarbij niet alleen naar het gedrag, maar ook naar de situatie om het kind heen. Want alles wat om een kind heen gebeurt,

22

planmatig omgaan met opvallend gedrag gedrag is een signaal verschillende soorten opvallend gedrag (druk, opstandig, teruggetrokken) kindfactoren/omgevingsfactoren structuur praktisch tips om in te spelen op gedrag

U leert gericht en planmatig werken aan ontwikkeling en gedrag. U leert signalen herkennen in gedrag van kinderen. U krijgt aanknopingspunten voor de begeleiding van kinderen. U krijgt inzicht in uw eigen rol en het belang daarvan als pedagogisch medewerker.

Aantal cursusbijeenkomsten Drie bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting 12 SBU

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Opvallend gedrag

Omgaan met opvallend gedrag in de tso

S4472 Voor wie is de cursus bedoeld?

Resultaat • • •

Medewerkers tso •

Waar gaat de cursus over? In iedere groep zitten wel kinderen die opvallen door hun gedrag. Elke opvoeder gaat daar anders mee om. Toch wordt opvallend gedrag vaak gezien als lastig. Het is goed om te weten dat kinderen met hun gedrag een signaal afgeven. Tijdens deze cursus leert u preciezer naar het gedrag van kinderen te kijken. Door goed te observeren leert u het signaal achter het gedrag te herkennen. Welke hulpvraag stelt het kind? Ook krijgt u tips voor de aanpak van het gedrag. Belangrijk is om te beseffen dat gedrag niet alleen voortkomt uit hoe de kinderen zich voelen als ze naar de tso gaan, maar ook hoe ze aangesproken worden. Er wordt dus ook gevraagd om uw eigen gedrag onder de loep te nemen. Na de cursus kunt u de nieuwe inzichten en vaardigheden meteen gebruiken in uw eigen tso.

U kunt het gedrag van kinderen beter observeren en duiden. U weet hoe u signalen kunt herkennen. U leer het signaal achter gedrag herkennen als hulpvraag. U weet wat de hulpvragen kunnen zijn van kinderen met het besproken gedrag. U bent zich bewust van hoe uw gedrag het gedrag van anderen kan beïnvloeden.

Wat u verder nog moet weten… •

Deze cursus is er zowel met open inschrijving als op maat. Bij de open inschrijving voor individuele deelnemers duurt de cursus 3 uur. Bij een cursus op maat en op locatie is het mogelijk extra tijd in te kopen zodat de cursisten ’s morgens de cursus kunnen volgen, en vervolgens het geleerde kunnen toepassen tijdens de tso. Vervolgens is er nog een extra uur cursus voor terugkoppeling van wat er heeft plaatsgevonden tijdens de tso. De cursusleider is dan tijdens de tso aanwezig om te observeren.

Inhoud

Aantal bijeenkomsten

De cursus bestaat uit theorie, casussen uit de praktijk en opdrachten, zodat u meteen het geleerde kunt oefenen. We gaan in op drie verschillende soorten opvallend gedrag, namelijk: druk, opstandig en teruggetrokken gedrag.

Eén bijeenkomst van drie uur

Studiebelasting 3 SBU

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

23


Opvallend gedrag

Gedrag is een signaal in de bso/nso

Omgaan met (pre)pubers voor de bso/tso

S4471

S4476

Voor wie is de cursus bedoeld?

Voor wie is de cursus bedoeld?

Pedagogisch medewerkers bso/nso

Medewerkers tso/bso/nso

Waar gaat de cursus over?

Waar gaat de cursus over?

Heel wat kinderen laten opvallend gedrag zien. Ze zijn bijvoorbeeld enorm druk of juist heel stil, opstandig en agressief, of hebben moeite om contact met anderen te maken. Dit gedrag komt ergens vandaan: het is een signaal vanuit het kind. Deze cursus laat zien welke signalen kinderen met hun gedrag kunnen geven en hoe u daaraan tegemoet komt in de groep.

Kinderen van 10–14 jaar maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die hun houding en belangstelling beïnvloedt. Het is niet altijd even gemakkelijk om hier goed mee om te gaan. Deze cursus geeft inzicht in de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van deze kinderen en het gedrag dat zij vertonen. Daarbij onderscheiden we druk gedrag (oppositioneel, stoer, brutaal, vandalisme) en teruggetrokken gedrag. Hoe gaat u met dit gedrag om? U leert het in deze cursus, waarin we het onderwerp benaderen vanuit de toegepaste leertheorie en een oplossingsgerichte visie.

Inhoud In de cursus besteden we aandacht aan hoe u signalen van kinderen herkent. We bieden hierbij praktische hulpmiddelen om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. Ook bespreken we de opvoedingsbehoeften die uit het gedrag voortkomen en gaan we vervolgens in op concrete manieren om in de groep met het gedrag om te gaan. We gaan hierbij uit van vier gedragsclusters: • druk gedrag • agressief gedrag • teruggetrokken gedrag • sociaal opvallend gedrag Vanuit deze gedragsclusters maken we ook de koppeling naar enkele veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen (angst, ODD, autisme en ADHD).

Inhoud • • • • • • • • •

de sociale en emotionele ontwikkeling en factoren die hierbij een rol spelen het brein van de prepuber de basisbehoeften van 10-14 jarige jongens en meisjes motivatieproblemen faalangst sociale competentie van (pre)pubers conflicten die kunnen ontstaan en de rol van kindermediatoren in het oplossen ervan (waarborgen van) het pedagogisch klimaat oefenen van gesprekstechnieken met kinderen

Resultaat • • • •

U weet hoe u signalen kunt herkennen. U kent het principe van denken vanuit behoeften van het kind. U kent de opvoedingsbehoeften van kinderen met het besproken gedrag. U weet manieren om in de groep tegemoet te komen aan deze specifieke opvoedingsbehoeften.

Resultaat • • •

U heeft inzicht in de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van 10-14 jarigen. U heeft kennis van de pedagogische vaardigheden die bij deze doelgroep passen. U kunt uw activiteitenaanbod, in samenspraak met de kinderen, afstemmen op hun behoeften en interesses.

Aantal cursusbijeenkomsten

Reacties eerdere cursisten

Twee bijeenkomsten van drie uur

‘Leuke afwisseling van filmpjes, boeken en opdrachten!’ ‘Veel achtergrondinformatie, interessante literatuurlijst en praktijkvoorbeelden!’

Aantal cursusbijeenkomsten Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting 20 SBU

24

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Starten in de startgroep Een startgroep of groep 0, verbonden aan een basisschool, is een vorm van voorschoolse opvang waarbij peuters zich in een stimulerende omgeving spelenderwijs drie tot vijf dagdelen kunnen ontwikkelen. De begeleiding in de startgroep is in handen van een mbo-geschoolde en een hbogeschoolde medewerker. Er wordt intensief samengewerkt aan een doorgaande leerlijn. De professionals in de startgroep maken gebruik van hetzelfde vve-programma als in de kleutergroepen gebruikt wordt. Een programma over taal, maar ook over rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoogleraar Ruben Fukkink vindt het prima als kinderen vanaf drie jaar, vier a vijf ochtenden in de week vaste opvang geboden wordt. "Opvang ja, maar geen school. Kinderen van drie jaar zijn nog helemaal niet aan school toe in hun ontwikkeling. Heel goed als de kinderopvang leerelementen heeft en de school speelelementen.” De continuïteit van de vve–methode is hiermee gewaarborgd en de ondersteuning en zorg die op de basisschool geboden wordt, kan ook in groep nul worden geboden. Ouders worden actief betrokken bij het leer- en ontwikkelingsproces van hun peuter. Peuters leren spelenderwijs de taal, rekenen en sociale vaardigheden. Het programma sluit aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van het kind en biedt hem of haar een passende uitdaging. Een nulgroep valt onder het voorschoolse aanbod en is gericht op het tegengaan van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Een groep nul draagt bij aan een beter fundament voor kleuters die instromen in het basisonderwijs. Ook een startgroep beginnen? Profiteer van ervaring van de adviseurs van de CED-Groep! www.cedgroep.nl/startgroep

Aan de slag in groep 0-1

S7285 Voor wie is de cursus bedoeld? Pedagogisch medewerkers die werken in een combinatiegroep 0-1

Waar gaat de cursus over? Deze nieuwe cursus is nog in ontwikkeling en wordt binnenkort in ons aanbod opgenomen. De cursus is voor pedagogisch medewerkers die in combinatiegroepen 0-1 (gaan) werken. Kijk voor meer informatie vanaf juni 2018 op de cursussite. www.cedgroep.nl/combi01

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

25


Aanbod Unit Het jonge kind Adviseurs van de Unit Het jonge kind kunnen uw team bij u op locatie bijscholen op heel veel verschillende actuele onderwerpen. Zij verzorgen workshops en trainingen als onderdeel van een breder traject, of als korte inspiratiesessie. Trainingen die bijvoorbeeld in samenwerking met andere organisaties worden aangeboden, of te maken hebben met bepaalde subsidieregelingen vallen bij de CED-Groep onder de verantwoordelijkheid van de Unit Het jonge kind. U vindt ze in dit hoofdstuk. Denk bijvoorbeeld aan Taaltrainingen voor gemeentes, Tink en Oog voor interactie. Ook studiemiddagen van gastouders, medewerkers van de bso, locatiemanagers, leidinggevenden behoren tot de mogelijkheden. Ten slotte kunt u ook externe vertrouwenspersonen bij hen inhuren.

Bij u op locatie Praktisch en inspirerend!

Een greep uit de onderwerpen: • visie-ontwikkeling • ontwikkelen naar een krachtig kindcentrum (IKC) • inspectiekader vve • ouderbetrokkenheid • teamvorming • lerende teams • starten met groep 0 • voeding & beweging • ontwikkelingsgericht werken • spelen in hoeken • werken met het vertelkastje • werken met observatie- en registratiemodellen • interactief voorlezen • kinderen met opvallend gedrag • gebruik Meldcode huiselijk geweld • herkennen van kindermishandeling of seksueel misbruik • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) • oriëntatiebijeenkomsten en verdiepingsbijeenkomsten bij de vve-programma’s Naast themabijeenkomsten verzorgen onze adviseurs regelmatig middagen over werken met de unieke producten van de CED-Groep, zoals: • Uk en Puk • Ben ik in Beeld • PH-meter 0 • Trapsgewijs • Peuterstappen • Van Klein naar Groot • Doen, Praten Bewegen & Rekenen • Breinsleutels – Het jonge kind • Teach Like a Champion – Het jonge kind • De Vreedzame School voor peuters • Rekenhuis Wilt u meer weten over de mogelijkheden over uw studie(mid)dag of veranderingstrajecten op uw eigen locatie? Neem dan contact op met Anja de Rooij, a.derooij@cedgroep.nl of kijk op www.cedgroep.nl/hetjongekind

26

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Aanbod Unit Het jonge kind

Oog voor interactie

Tink

In de training ‘Oog voor interactie’ gaan deelnemers beter begrijpen waarom een bepaalde manier van pedagogisch handelen belangrijk is voor kinderen en wat de effectiviteit van dat handelen is op de ontwikkeling van een kind. Zij krijgen inzicht in de mate waarin zij zelf in staat zijn om die effectieve handelswijze in de praktijk te brengen en handvatten om hun inzet hierop te verbeteren. Er zijn zes groepsbijeenkomsten, verder is er huiswerk na iedere bijeenkomst, een individuele coachingssessie voor iedere deelneemster en een eindopdracht. Het programma wordt voor 1/3 deel gevuld met overdracht van theorie en voor 2/3 deel bestaat het uit praktische oefeningen. www.cedgroep.nl/oogvoorinteractie

Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Met TINK leert u hoe u die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbetert u ook u eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. U krijgt feedback op hoe u deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe u ze kunt verbeteren. Het trainingsaanbod TINK is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u bij SZW of op de site van BKK. www.cedgroep.nl/tink

IKC In een Integraal KindCentrum (IKC) krijgen kinderen van 0-12 jaar volop mogelijkheden hun talenten te ontplooien in een uitdagende en inspirerende omgeving. De kinderen kunnen gebruik maken van een breed aanbod waarbij zij niet gehinderd worden door grenzen tussen onderwijs, opvang en tussen spelen en leren. Er zijn doorgaande lijnen waardoor kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Dát mogelijk maken vraagt veel! Wij denken daarbij graag met u mee. De CED-Groep biedt ondersteuning aan kindcentra in ontwikkeling. Daarin werken we vanzelfsprekend samen met partners die omringende expertise vertegenwoordigen als juridische, personele en huisvestingszaken. Met een eigen onderzoeks- & innovatieafdeling verbinden wij de praktijk en wetenschap. www.cedgroep.nl/krachtigkindcentrum

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

27


Aanbod Unit Het jonge kind

Vve-trainingen De Unit Het jonge kind biedt trainingen aan in de verschillende voor- en vroegschoolse programma’s. Het uiteindelijke doel van voor- en vroegschoolse educatie is dat kinderen zonder achterstand aan groep 3 beginnen. Basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen maken hiervoor vaak gebruik van door de databank van het NJI erkende vveprogramma's om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Per gemeente zijn afspraken gemaakt over wat er gebruikt mag worden in vve-groepen. De CED-adviseurs begeleiden de invoering en de hercertificering van Ben ik in Beeld, Kaleidoscoop, Piramide, Sil op school, Startblokken, Uk & Puk en Vier VVE. Voor Ben ik in Beeld en Uk & Puk leiden zij ook trainers op. Naast alle vve-teamtrainingen zijn er ook trainingen waar individuele medewerkers zich kunnen laten bijscholen tot het niveau van de rest van het team. Dit worden de zogenaamde instroomgroepen genoemd. Ze starten zodra er voldoende deelnemers zijn. www.cedgroep.nl/vve

Vier VVE Basistrainingen voor professionals Vier organisaties - Cito, CED-Groep, De Activiteit en het Nederlands Jeugdinstituut - hebben hun expertise gebundeld in een aanbod basistrainingen voor voor- en vroegschoolse educatie onder de naam Vier VVE. In het aanbod voor de voorschoolse periode (kinderen van 2-4 jaar) zijn er een aantal mogelijkheden: de basistraining VVE voor invalkrachten en de basistraining VVE plus voor vaste medewerkers en een koptraining. Momenteel wordt ook gewerkt aan een basistraining voor leerkrachten in de vroegschoolse fase. www.viervve.nl

28

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Aanbod Unit Het jonge kind

Uk & PUk Uk & Puk is een educatief programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kinderdagverblijven. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Uk & Puk is officieel erkend met het certificaat 'Voor- en vroegschoolse educatie' door het Nederlands Jeugdinstituut. www.ukpukvve.nl

Nederlandse taal verbeteren Taal is een van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen. Leren gesprekken voeren, woordenschat uitbreiden, plezier hebben in voorlezen en belangstelling krijgen voor letters en klanken. Ook de wet IKK besteedt er aandacht aan. De CED-Groep begeleidt pedagogisch medewerkers op verschillende aspecten van de taal- en spraakontwikkeling van jonge kinderen. Ook voor medewerkers zelf hebben we trainingen. Moet u geschoold worden voor het taalniveau 3F? Kies uit de Toetstrainingen, FF Taal Leren en Allemaal taal.

Toetstrainingen voor Nederlands 3F/4F De toetstrainingen bestaan uit drie trajecten voor pedagogisch medewerkers: Lezen naar 3F, Luisteren op niveau 3F en Spreken en gesprekken voeren 3F. Voor hbo' ers op de groep is er een speciaal traject. U kunt de trajecten afzonderlijk boeken. www.cedgroep.nl/toetstrainingen

FF Taal Leren FF Taal Leren is een online taalmethode waarbij e-coaching en Regionale Taalpraktijkdagen horen die er voor zorgen dat de cursisten gemotiveerd blijven en geholpen worden als ze vastlopen. Zo kunnen de cursisten buiten werktijd zelf aan hun professionalisering werken. www.fftaalleren.nl

Allemaal taal Allemaal taal is een mooi traject voor pedagogisch medewerkers die aan 7 bijeenkomsten toetstraining niet voldoende hebben. Per week is er twee uur les en ongeveer twee uur huiswerk. De training is erg praktijkgericht. Bij de methode hoort ook een leerwerkboek (zelf te bestellen bij uitgeverij Thieme). www.cedgroep.nl/allemaaltaal

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

29


Zakelijke informatie

30

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Zakelijke informatie

Cursussite In deze brochure vindt u korte beschrijvingen van cursussen, trainingen, workshops, conferenties en studiedagen voor het schooljaar 2018-2019. Op www.cedgroep.nl/cursussen vindt u meer informatie, actuele data en prijzen. U kunt zich daar ook inschrijven voor de beschreven cursussen. Op de cursussite kunt u zoeken via vele ingangen. In de brochure kunt u rustig bladeren, geeltjes plakken en wie weet komt u zo op ideeën waar u anders niet op gekomen was.

Bestuursacademies Vrijwel al onze cursussen, trainingen en workshops zijn op maat in te kopen voor uw instelling of bestuur. Neem daarvoor contact op met uw accountmanager van de CED-Groep. Heeft u nog geen accountmanager, kijk dan op www.cedgroep.nl/accountmagers of neem contact op met het Cursus- en conferentiebureau. Wij verwijzen u dan graag door.

Inschrijving en betaling Inschrijven voor een cursus van het Cursus- en conferentiebureau -steeds per deelnemer- gebeurt door het invullen van het inschrijfformulier, online op www.cedgroep.nl/cursussen. Op basis van dit formulier wordt een factuur toegezonden.

Certificaat Cursisten ontvangen aan het einde van hun cursus een deelnemerscertificaat voor nascholing van de CED-Groep als zij aan de voorwaarden hebben voldaan. Deze impliceren dat tenminste 80% van de opdrachten is uitgevoerd en voldoende is beoordeeld door de cursusleider en dat tenminste 80% van de cursusbijeenkomsten is gevolgd. Indien afwijkingen bestaan op deze regels, worden deze vermeld bij de betreffende cursussen.

Evaluatie Elke cursus wordt geëvalueerd door de deelnemers middels een vragenlijst. Dit gebeurt altijd aan het einde van de cursus. Wij vragen hen naar hun mening, hun ervaringen en hun eventuele wensen, zodat we ons werk steeds kunnen verbeteren.

Leveringsvoorwaarden Voor de door de CED-Groep geleverde cursussen zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel. U vindt ze op www.cedgroep.nl. Voor de CED-Groep geldt een uniforme annuleringsregeling.

Annuleringsregeling CED-Groep Tot vier weken voor de eerste cursusdatum heeft een deelnemer de mogelijkheid om schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten (€ 50,-) verrekend worden. Vindt annulering plaats binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum, dan is de deelnemer verplicht de volledige cursuskosten te betalen. Het is echter wel mogelijk een vervanger te sturen. U kunt dit melden bij het Cursusbureau. De gegevens van uw vervanger worden dan genoteerd i.v.m. het certificaat.

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

31


Zakelijke informatie

Klachten Het kan voorkomen, dat u ontevreden bent over het gebodene in een cursus. Bespreek dit dan direct met de cursusleider. Mocht dit niet leiden tot het beoogde resultaat, dan kunt u altijd contact opnemen met het Cursusbureau: cursusbureau@cedgroep.nl, 010 4071504. Uw klacht komt dan op de juiste plaats terecht. Mocht dit dan nog niet leiden tot een adequate oplossing, dan kunt u altijd een formele klacht indienen bij de klachtencommissie van de CED-Groep. Wij hopen en verwachten natuurlijk dat het niet zo ver hoeft te komen!

Snel op de hoogte Wilt u snel en goed op de hoogte blijven van de diensten en producten van de CED-Groep, neem dan een gratis abonnement op het relatiemagazine van de CED-Groep: KlasseApart of op een van de digitale nieuwsbrieven. Een uitgebreide en actuele versie van dit cursusaanbod kunt u ook lezen op onze website www.cedgroep.nl/cursussen.

Volg ons op Twitter en Facebook U kunt het Cursus- en conferentiebureau volgen op Twitter: @cursusced en Facebook: www.facebook.com/cursusbureau.

32

Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.


Meer informatie •

Wilt u meer weten over onderwerpen uit deze brochure? Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen. Mail of bel naar het Cursusbureau van de CED-Groep: cursusbureau@cedgroep.nl, 010 4071504.

Wilt u ons relatiemagazine KlasseApart ontvangen? Mail naar klasseapart@cedgroep.nl.

Ga naar www.cedgroep.nl/nieuwsbrief om u op te geven voor de nieuwsbrief van uw keuze.

De cursusbrochure kunt u aanvragen bij cursusbureau@cedgroep.nl.

Voor alle andere folders en brochures kunt u terecht bij communicatie@cedgroep.nl.

Volg @cedgroep en @cursusced op Twitter.

Like ons op www.facebook.com/cursusbureau.

CED-Groep Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam, bezoekadres: Dwerggras 30 T: + 31 10 4071 599 E: info@cedgroep.nl

www.cedgroep.nl/cursussen

facebook.com/cursusbureau

@cursusced

De CED-Groep traint professionals en adviseert beslissers in onderwijs en kinderopvang. En ontwikkelt innovatieve educatieve producten. Dat is wat we doen. Maar niet wat we zijn. Bij de CED-Groep zijn we van alle onderwijsmarkten thuis. We zijn innovatief en hebben een grote passie voor kansen voor kinderen. Maar voor alles zijn we trots op resultaat. Als het een professional lukt om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen, hebben wij echt iets bereikt.

CED-Groep bereikt

www.cedgroep.nl April 2018

Cursusbrochure Kinderopvang 2018-2019  

CED-Groep professionalisering kinderopvang pedagogisch medewerkers

Cursusbrochure Kinderopvang 2018-2019  

CED-Groep professionalisering kinderopvang pedagogisch medewerkers

Advertisement