Page 1

Advertorial_Not-special-DEF:Opmaak 1 14-12-10 09:53 Pagina 1

Blijf groeien! Professionaliseer jezelf, je team en je school CED-Groep – een landelijke organisatie voor onderwijsinnovatie – kiest voor een duidelijke insteek. Onder het motto ‘Blijf groeien!’ presenteert zij eind januari op de NOT de meest recente ‘oogst’ van ontwikkelen, innoveren en uitproberen. Voor en mét het onderwijs.

Centraal in Nederland staat momenteel wel het opbrengst-

Vliegende Brigade

gericht werken. Aantoonbare verbetering van opbrengsten in taal, lezen en rekenen treffen we hoog aan op de

De werkwijze van het Onderwijscontinuüm nam in 2010

politieke agenda. Onderwerpen als sociale competentie en

een grote vlucht. Het Ministerie van OCW zette deze

goed burgerschap komen momenteel minder naar voren

aanpak landelijk in op zeer zwakke scholen. Een team

als beleidsprioriteit. Echter op de werkvloer van het

onderwijsadviseurs – de Vliegende Brigade – ging er op

onderwijs leeft dit aspect zeker wel. Aanleiding voor de

deze zwakke scholen mee aan de slag in de vorm van

CED-Groep om te kiezen voor een duidelijke insteek voor

scholing en begeleiding. De eerste resultaten zien er

de komende tijd. Onder het motto ‘Blijf groeien!’

goed uit!

presenteert zij op de NOT de meest recente ‘oogst’ van ontwikkelen, innoveren en uitproberen in de praktijk. Blijven groeien Opbrengstgericht werken

De lat voor onderwijsprofessionals ligt steeds hoger. Dat geldt voor leerkrachten en docenten, maar ook voor

Hieronder verstaan we werken vanuit een planmatige

middenmanagement en directieleden. We komen voor

cyclus van doelen stellen, meten, onderwijs geven,

steeds grotere uitdagingen te staan. Een leraar met alleen

evalueren en doelen bijstellen. Op deze manier verbeter je

een initiële opleiding volstaat niet meer. Om iedere leerling

systematisch de opbrengsten. Nog lang niet alle scholen

tot zijn recht te laten komen, is meer nodig.

werken met het stellen van meetbare doelen. Dit is nood-

Gelukkig kunnen onderwijsprofessionals blijven groeien

zakelijk voor hogere leeropbrengsten. De CED-Groep helpt

binnen hun vak. De overheid stimuleert dit door de

scholen om tot een opbrengstgerichte aanpak te komen,

invoering van de functiemix binnen het onderwijs. Hierdoor

bijvoorbeeld met behulp van het Onderwijscontinuüm

kun je straks ‘voor en naast de klas’ carrière maken. Een

CED-Groep®. Dat is een denk- en werkwijze voor

mooi moment om na te denken over professionalisering!

opbrengstgericht en datagestuurd onderwijs.


Advertorial_Not-special-DEF:Opmaak 1 14-12-10 09:53 Pagina 2

Professionalisering

CED-Groep denkt graag met u mee

Onze producten op de NOT

Zo bieden wij cursussen tot taalcoördinator of reken-

De CED-Groep staat ook bekend om een aantal succesvolle

specialist en kunt u bij ons terecht voor de basiscursus

producten, zoals Nieuwsbegrip, Taakspel en de leerlijnen.

Interne Begeleiding. Om maar eens wat te noemen.

We presenteren onze producten binnen de thema’s

Uiteraard allemaal op HBO+ niveau. Soms is er vanuit de

opbrengstgericht werken, taal/lezen, sociale competentie en

Lerarenbeurs zelfs een vergoeding voor. Bewezen effectief

gedrag en rekenen. Nieuw is onder andere het project

zijn ook de teamtrainingen en klassenconsultaties. Teams

‘SociaalOpStap’, voor jongeren met autisme. Zij hebben

komen tot een andere werkwijze door een traject op maat.

houvast aan ‘sociale stappenplannen’ die zij als app op hun

Maar ook met advisering en coaching van middenkader,

telefoon gebruiken. Werkt u met Nieuwsbegrip en wilt u

directieleden en bestuurders behalen we goede resultaten.

uitbreiden naar een complete methode voor begrijpend lezen? Kom dan kennis maken met Nieuwsbegrip XL. Verder kunt u bijvoorbeeld onze burgerschapproducten

Wat maakt de aanpak van de CED-Groep uniek?

bekijken of horen hoe u een stap verder komt met de 1-zorgroute. Redenen genoeg voor een bezoek aan de

Onze adviseurs zijn professionals die gevoed worden door

CED-stand!

de wetenschappelijke kern van de organisatie. Zij blijven continu op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en zijn daardoor in staat om samen met leerkrachten en directieleden de opbrengsten van het onderwijs te vergroten. Niet voor niets is onze lijfspreuk: alles is te leren!

Bezoek de CED-stand op de NOT Hal 7• Stand C026

bezoek onze stand op de NOT  

CED-Groep presenteert innovaties op de NOT