Page 1

La figura del precol·legiat és aquella adoptada conjuntament pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT) i el Consell d’Estudiants de Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili (CECSURV) per facilitar que els estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) de la URV puguin ingressar en el COMT per tal de tenir accés a la informació col·legial i als serveis que ofereix als seus col·legiats. Amb aquesta iniciativa es pretén que els estudiants de Medicina de la URV comencin a conèixer de primera mà el que és i suposa l’exercici de la professió de metge i col·laborin i participin de les activitats del que serà el seu Col·legi Professional. La figura del precol·legiat és transitòria i prèvia a la de col·legiat. Un cop obtinguda la titulació en Medicina, s’haurà de comunicar al COMT i els titulars podran incorporar-se al COMT com a col·legiats, i no serà possible mantenir la condició de precol·legiat. El període de precol·legiació serà anual (coincidint amb l’any natural) i, per tant, s’haurà de renovar en aquest termini establert. Per la precol·legiació és necessari: 1. Complimentar el corresponent imprès d’inscripció (disponible a la Secretaria del COMT). 2. Acreditar ser estudiant a la FMCS, mitjançant fotocòpia de l’imprès de matriculació de l’any en curs a partir de 4t curs. 3. Abonar la quota de precol·legiat. La quota anual serà de 6 euros, la qual es farà efectiva mitjançant domiciliació bancària. Els precol·legiats podran gaudir dels mateixos avantatges i serveis que la resta de col·legiats: 1. Accés a la web del Col·legi. 2. Rebre la revista “Galens” al seu domicili i accés per Internet al Butlletí del Col·legi. 3. Assessoria Jurídica. 4. Serveis economicofinancers del COMT (assegurances de cotxe, convenis bancaris, etc.). 5. Gaudir dels avantatges de la col·laboració amb entitats i empreses particulars. 6. Un representant legítim dels estudiants, ratificat pel CECSURV, serà convidat a assistir a les Assemblees de Compromissaris, amb veu però sense vot. 7. Possibilitat de creació d’un grup de treball d’estudiants de Medicina precol·legiats.


8. Accés a vocalies i seccions col·legials. 9. Accés als cursos de Formació Continuada i Formació MIR que organitzi o avali el COMT. 10. Vademècum anual (exhaurits fins al Maig). 11. Queden exclosos tots aquells serveis que tinguin relació amb l’exercici de la professió. Us adjuntem l’enllaç a la pàgina web del COMT així com la localització de les respectives delegacions a Tarragona, Reus i Tortosa.

Conveni precol·legiació  
Advertisement