Page 1

. CECH TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČR AUT ORIZ O VANÉ SPOLEČE NST VO

Zápis č. 3./2013 ze zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne 25.4.2013 místo ko nání v areálu BVV, pavilo n A -ROTUNDA, konferenční sál MO RAVA Přítomni:

Bohuslav Hamrozi, Ing. Ladislav Lněníček, Ing. Ing Jiří Rynda, Josef Morys, Franz Ziegler, Ing. Josef Slováček, Petr Král,

Ing. Václav Hrabák, Ing.

Vlastimil Mikeš, Jan Hladík, Jan Kazda, Miroslav Vybíral, Hana Londinová, Radomír Myslivec. Omluveni:

Ing. Andrzej Bartoś, Josef Vrba, Ing. Jiří Bartů, Jiří Tesák, Petr Kapounek, Mečislav Krysta, Jindřich Podešva, Ing. Jaroslav Marousek, Jarmil Lukeš, Ing. Jaroslava Štefková.

Zasedání prezídia CTI ČR dne 25.4.2013 je usnášenischopné.

Program: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Zahájení a schválení programu jednání. Účast na jednání členů prezidia a DR. Zpráva pan Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR Informace viceprezidentů CTI ČR Informace jednotlivých vedoucích sekcí CTI ČR Volba zástupců našeho společenstva k připravovanému XXV. sněmu HK ČR dne 30.5.2013 Různé Diskuze. Závěr.

Ad 1) Zahájení – schválení programu jednání CTI ČR. Účast na jednání prezidia a dozorčí rady CTI ČR. Jednání CTI ČR se konalo v konferenčním sále MORAVA v areálu BVV, pavilon A-ROTUNDA. Jednání vedl prezident CTI ČR pan Bohuslav Hamrozi, který uvítal přítomné členy a omluvil účast nepřítomných je přítomna nadpoloviční většina členů prezidia, prezidium CTI ČR dne 25.4.2013 je usnášeníschopné. Z důvodů pořádané konference CTI ČR v rámci Stavebních veletrhů IBF …2013, která se koná od 13.00 v konferenčním sále MORAVA, zasedání prezidia proběhlo od 10.00-12.00hod.


Po schválení programu zasedání CTI ČR, následuje část pracovní. Ad 2) Zpráva pan Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR informoval o vydávání Časopisu pro tepelnou techniku a instalaci INFO 1-2/2013 při Stavebním veletrhu IBF ….2013 , mediální Q plán pro rok 2013, distribuce, potažmo i o spoluprácí zpracování odborných příspěvků s VÚT Brno, a Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., předal zprávu ve věci přehledu závazků cechu vůči SPTZ ČR za období 2009 až 2012, vyjádření CTI ČR přípisem ze dne 5.4.2013 k SPTZ ČR a půjčky Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR, zastoupeným prezidentem Svazu Františkem Holcem, informoval o návštěvě v obchodní firmě KKCG, a.s., na pozvání předsedy představenstva pan Karla Komárka, čestného člena CTI ČR s návrhem budoucí spolupráce a podpory např. při vzdělávání v oboru TZB a vzdělávání i podpory realizace odborné publikace, informoval o vypracování koncepce spolupráce CTI ČR – Krajská centra (členské školy), zodpovědný Ing. Andrzej Bartoś a Ing. Ladislav Lněníček, informoval ve věci internetových stránkách CTI ČR , původní verze, která se postupně doplňuje o nové informace v rámci činnosti CTI ČR, informoval o jmenování a předání pověření krajských center pro vzdělávání v oboru instalatér pro jednotlivé kraje, informoval o předání registračního certifikátu CTI ČR žák-absolvent, kterým se žáci a absolventi škol stávají bezplatným členem Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., a to bezplatně od 1.6.2013 do 30.6.2014, informoval o činnosti a stavu Profesních kvalifikací v gesci CTI ČR, poděkoval za realizaci a koordinaci příprav Stavebních veletrhů v Brně 2013, zajištění časopisu pro tepelnou techniku a instalace CTI INFO 1-2/2013, realizaci konference, informačního stánku CTI ČR a Hansgrohe CS, s.r.o., FV Plast a.s., Kostečka Group, s.r.o., dále přípravu a realizaci Výročních topenářských a instalatérských cen, Výročních topenářských uznání pro rok 2013, cena Franze Zieglera 2013 a spolupráce probíhající soutěže celostátního kola SOD ,, UČEŇ INSTALATÉR 2013, pořádané CTI ČR , MŠMT ČR a SŠP Brno, Jílová 36g, panu Ing. Andrzeji Bartośovi, paní Haně Londinové, paní Zdeně Habartové, podál informaci o možné spolupráci s AOU (Asociací odborných velkoobchodů), informoval o přípravě na seminářích ,, AMOS“ v období září-říjen 2013, sdělil prezidiu a DR CTIČR, že po dohodě s panem Janem Kazdou, členem prezidia CTI ČR, pan Jan Kazda ukončil členství v prezidiu CTI ČR. Společnost SYSTHERM s.r.o. zůstává členem CTI ČR.


Ad 3) Informace viceprezidentů CTI ČR Josef Morys informoval o semináři Teplo Zlín, a.s. ve spolupráci s Cechem topenářů a instalatérů ČR, který se uskutečnil 6. března 2013v budově Zlínské radnice na náměstí Míru 12 ve Zlíně. Seminář byl zaměřen na zákon č. 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických zařízení. Přehled prezentací, které na semináři zazněly, lze stáhnout z webové stránky www.teplozlin.cz/informace. Ad 4) Informace jednotlivých vedoucích sekcí CTI ČR Ing. Josef Slováček informoval o dalším postupu podpory Asociace pro využití tepelných čerpadel, podpory odborné úrovně vyučujících v oboru vytápění v rámci odborného semináře, který by zahrnoval průřezově vše o tepelných čerpadlech a souvisejících zařízeních, teoretická část, kombinace s teorií a praktická část, případně s testem, aby mohl být vystaven dokument o absolvování tohoto kursu. Ad 5) Volba zástupců našeho společenstva k připravovanému XXV. sněmu HK ČR dne 30.5.2013. Bohuslav Hamrozi, přečetl výzvu ze dne 11.3.2013 a seznámil s podmínkami k nahlášení zástupců našeho společenstva CTI ČR k připravovanému XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky dne 30.5.2013 v Praze a požádal prezidium o návrhy zástupců na XXV. sněm Hospodářské komory České republiky, který s bude konat v Praze dne 30.5.2013. Byli navrženi členové prezidia CTI ČR, pan Bohuslav Hamrozi prezident CTI ČR, pan Ing. Jiří Rynda, jako náhradníci byli navrženi pan Miroslav Vybíral a pan Jan Hladík. Rozhodnutí: Prezidium CTI ČR jednohlasně schválilo zástupce společenstva CTI ČR pana Bohuslava Hamroziho a pana Ing. Jiřího Ryndu jako zástupce, jako náhradníky pana Miroslava Vybírala a pana Jana Hladíka na XXV. sněm Hospodářské komory ČR. Ad 6) Různé Miroslav Vybíral seznámil členy prezidia a DR CTI ČR o osmém ročníku podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2013 a GE Money Bank Živnostník roku 2013 a navrhl aktivně se zúčastnit podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin soutěží Vodafone Firma roku 2013 a GE Money Bank Živnostník roku 2013, a to jako soutěžící, tak i porotci. Příloha č. 1 Dohoda o garantované spolupráci, příloha č. 2 Nominační formulář Závěr Přítomni se dohodli na termínu řádného zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne 21.6.2013 od 15.00 hodin na brněnské přehradě v hotelu Fontána před společenským setkáním členů CTI ČR 2013. Podrobnější informace o zahájení zasedání Vám budou zaslány do 11.6.2013 Pr osím v šec h n y č len y p r ezid ia C TI ČR zaslat p ř ipr av en é úkoly n a sekr et ar iát C T I ČR v e st an ov en ém t erm ín u. Na závěr jednání poděkoval prezident CTI ČR Bohuslav Hamroziza účast. Bohuslav Hamrozi prezident CTI ČR

Kontakt: Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. ,639 00 Brno-Štýřice, Jílova 38, Tel./fax: 543 424 565, e-mail: cti@cechtop.cz, www.cechtop.cz ICO: 44991771

prezidium_zasedani_2013_03  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you