Page 1

Rešerše ČSN EN 12828 „Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav“ Norma z března 2005 stanoví návrhová kritéria pro teplovodní tepelné sítě s maximální provozní teplotou do 105 oC. Nezahrnuje dodatečné bezpečnostní požadavky, které mohou být užity pro tepelné soustavy o návrhovém tepelném výkonu vyšším než 1 MW. Norma zahrnuje navrhování zařízení pro výrobu tepla, rozvodů tepla, otopných ploch a regulačních systémů. Dále zahrnuje požadavky na dodávku tepla pro připojené soustavy a zařízení (např. pro ohřev vody, technologické teplo, klimatizaci, větrání) při návrhu tepelného výkonu, ale nepokrývá návrh těchto soustav a zařízení. Norma nepokrývá požadavky na instalaci a přejímání tepelných soustav a pokyny pro provoz, údržbu a užití teplovodních tepelných soustav. Nezahrnuje navrhování palivových nebo jiných zařízení pro zásobování energií. Požadavky na navrhování soustavy Tepelná soustava musí být navržena, namontována a provozována tak, aby nezpůsobovala na budově nebo ostatních zařízeních škody a s vědomím investičních nákladů a spotřeby energie. Tepelná soustava musí být navržena se zřetelem na montáž, přejímku, provoz, údržbu a opravu prvků, přístrojů a soustavy. Regulace Regulace tepelné soustavy musí umožňovat dosažení výpočtových vnitřních teplot při respektování všech změn vnitřního tepelného zatížení a venkovního klimatu a bylo-li dohodnuto i ochranu budov a vybavení proti mrazu a poškození vlhkostí v době kdy není požadována teplotní úroveň pro tepelnou pohodu. Regulační systém musí být zatříděn podle úrovně systému regulace vytápění a podle úrovně účinnosti zařízení. Ústřední regulace Musí být zajištěna ústřední regulace tepelného výkonu do okruhu tepelné soustavy. Ústřední regulace nebo její část může být součástí zařízení dodávky tepla, např. regulátor teploty na zdroji tepla. V tepelné soustavě s jedním okruhem může být vnitřní teplota regulována kotlovým termostatem, regulátorem toku vody, oběžným čerpadlem nebo časovou a ústřední regulací teploty. Při časově závislé regulaci tepelný výkon musí být regulován podle užití budovy. Časově závislá regulace se užije pro dosažení proměnného tepelného výkonu. Časově závislá regulace reguluje vstupní teplotu vody nebo přiváděné množství vody. Zónová regulace V dohodnutých případech, podle charakteru provozu, musí být otopná soustava dělena do zón pro dosažení úspory energie, hodnocení dodávky energie a regulaci teploty prostorů v zóně. Místní regulace Každá vytápěná místnost musí být vybavena místní regulací, aby se dosáhlo navrhovaných vnitřních teplot při proměnné tepelné zátěži. Místní regulace může být ručním ovládáním nebo automatická. Místní regulátor musí být snadno přístupný pro uživatele a umožnit nastavování teploty ve stanoveném rozsahu. Místní regulátor může regulovat jedno otopné těleso nebo skupinu těles. Automatická místní regulace je zejména přínosná pro uživatele, který má vysoké nároky na pohodu prostředí, pro dosažení úspor energie a pro využití tepelných zisků z vnitřní zátěže a slunečního záření. Bezpečnostní zařízení Tepelné soustavy musí být vybaveny bezpečnostními zařízeními proti překročení maximální provozní teploty a maximálního provozního tlaku. Každý zdroj tepla musí být vybaven bezpečnostním omezovačem teploty včetně zvláštního čidla, které reaguje na překročení stanovené mezní teploty. Při teplotě primární strany výměníku do 105 °C je pouze potřebné navrhnout regulátor provozní teploty v sekundární straně. Každý zdroj tepla tepelné soustavy musí být vybaven alespoň jedním pojistným ventilem chránícím soustavu proti překročení nejvyššího provozního tlaku. Jestliže není zdroj tepla dodáván s pojistným ventilem, musí být instalován v soustavě co nejblíže zdroji tepla. Při použití více pojistných ventilů musí mít nejmenší ventil kapacitu nejméně 40 % z celkové množství vody. Každý zdroj tepla se jmenovitým výkonem vyšším než 300 kW musí být vybaven bezpečnostním omezovačem tlaku a zabezpečením proti nedostatku vody, např. omezovačem hladiny vody nebo jiným zařízením. Tlakové expanzní nádoby Expanzní nádoba a expanzní potrubí se k tepelné soustavě přednostně připojují na zpětné potrubí nebo v místě soustavy s nejnižší teplotou. Provozní požadavky Aby byl zajištěn bezpečný a hospodárný provoz, musí být tepelné soustavy vybaveny přístroji pro sledování provozních podmínek, např. teploty, tlaku v uzavřené soustavě a hladiny vody v otevřených soustavách, zařízeními pro regulaci provozní teploty a/nebo přívodu energie způsobem zavřeno-otevřeno, stupňovitě nebo plynule, zařízeními pro regulaci provozního tlaku tepelné soustavy, kde je to stanoveno. Tepelné soustavy musí být vybaveny zařízeními pro plnění soustavy vodou a nastavení hladiny vody. Propojení na rozvod pitné vody musí znemožnit zpětný tok vody.

1


Montáž a předávání Projektant musí stanovovat provozní podmínky, pro které je navržena montáž. Projekt tepelné soustavy musí zahrnovat návody pro seřízení soustavy. Příloha A (informativní) obsahuje třídění regulačních systémů. Příloha B (informativní) obsahuje kritéria tepelné pohody, jako např. výsledná teplota, teplotní rozdíl výsledných teplot mezi nejstudenějším a nejteplejším místem v prostoru, nerovnoměrnost osálání ze studených svislých povrchů nebo teplých vodorovných povrchů, proudění vzduchu od studených ploch a povrchových teplot podlah se mohou v návrhu ověřit výpočtem. Příloha C (informativní) obsahuje požadavky na tepelná izolace. Při stanovení vlastností tepelné izolace se vychází z izolačních tříd 1 až 6. U izolační třídy 1 jsou nejnižší nároky, u třídy 6 nejvyšší nároky na tepelnou izolaci. Příloha D (informativní) obsahuje pokyny pro navrhování membránových tlakových nádob a jejich výpočet. Zpracoval Vladimír Valenta, 21. 4. 2007.

2

normy_12828_reserse  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you