Page 1

Envi arl oss i gui ent esdat osalc or r eo:c ent r o. r ec ur s os @c eadac . es Nombr e: Apel l i dos : NI F : Di r ec c i ón: Pobl ac i ón: CP: Pr ovi nc i a: T el éono: FAX: Cor r eoEl ec t r óni c o: Pr of es i ón: Cent r odet r abaj o/ Es t udi o:

FI CHA DEI NSCRI PCI ÓN

La Leyde Enj ui c i ami ent o Ci vi ldel2000 c apí t ul oI Ii nc i deenl ospr oc es oss obr el a c apac i daddel asper s onas .

I V JORNADA CONJUNTA I NSS-CEADAC:

En l ac apac i dad j ur í di c a de l a per s ona c ómot i t ul ardeder ec hospors erper s ona yenl ac apac i daddeobr arc omoapt i t ud

ElDañoCer ebr alyl a I nc apac i t ac i ónCi vi l

par aej er c i t arac t osc i vi l esopr i vados ,va as us t anc i ar s el a per s onal i dad des deel punt odevi s t aj ur í di c o. Ci er t ospac i ent esc onDañoCer ebr alAdqui r i donos eenc uent r anenc ondi c i ones de expr es ar una vol unt ad c ons c i ent e, pudi endo en c i er t os c as os es t abl ec i dos l egal ment e,s erpr i vadost ot alopar c i al ment edel ac apac i daddeobr ar . Sól opuedeper der s edef or madef i ni t i va l ac apac i dad deobr armedi ant eelpr oc edi mi ent odeI NCAPACI TACI ÓN CI VI L. En l a 4ªJ or nada I NSSCEADACs eabor -

31demayodel2013

dan pores pec i al i s t asmul t i di s c i pl i nar es aquel l osf ac t or esde c onver genc i a en l a i nc apac i t ac i ón Ci vi l de pac i ent es c on DañoCer ebr alAdqui r i do.

Ceadac C/Rí oBul l aque,nº 1 28034Madr i d-917355190 FAX:+34917364670

za: www. c eadac . es Organi www. f ac ebook. c om/ c eadac

Lugar :CEADAC Cent r odeRef er enc i aEs t at al deAt enc i ónalDañoCer ebr al

I NSTI TUTO NACI ONALDELA

SEGURI DAD SOCI AL


PROGRAMA SENTACI ÓN DELDOCUMENTO SI TGESYLA 12: 00_PRE

RTURA 09: 00_ APE DªI nmac ul adaGómezPas t or .Di r ec t or aGer ent edel

CAPACI DAD PARA TOMARDECI SI ONES

CEADAC.

D.Gui l l er moGar c í aRi bas ,J ef edelSer vi c i odeNeur ol ogí adelH.RamónyCaj al ,Coor di nadordelGr upodeEs -

09: 15_PROCE DI MI ENTO

J URÍ DI CO DE I NCAPACI TACI ÓN

CI VI L

t udi odeDet er i or oCogni t i vodel aSoc i edadEs pañol ade Neur ol ogí a.

DªEl ena GómezMuñoz.Magi s t r ada/ J uezdelJ uzgado dePr i mer aI ns t anc i a30deMadr i d,es pec i al i zadoenI nc apac i dadesyT ut el a.

ORACI ÓN MÉDI CO/ FORENSEEN ELPROCEDI MI ENTO 10: 00_VAL DEI NCAPACI TACI ÓN CI VI L( TUTELA/ CURATELA) DªAs unc i ónNúñezCas t i l l a.Médi c oFor ens edeJ uzgado dePr i mer aI ns t anc i anº78( I nc apac i t ac i dades ,T ut el ase I nt er nami ent os ) .

11: 00_ _ COLOQUI O

12: 20_ LA TUTELA DELI NCAPACI TADO CI VI L

Agenc i aMadr i l eñadeT ut el adeAdul t os( AMTA) .

12: 40_ LA GRAN I NVALI DEZYLA I NCAPACI TACI ÓN CI VI L

DªNat al i aPas t orEs t el l a,Let r adadelI NSSenl aD. P .de Madr i d.

13: 00_ COLOQUI O

13: 45_ CLAUSURA

DªCar menLópezHi dal go.Di r ec t or aPr ovi nc i aldelI NSS

CAFÉ 11: 30_

I V JORNADA CONJUNTA I NSS-CEADAC:ELDAÑO CEREBRALYLA I NCAPACI TACI ÓN CI VI L

“ Si Ud. c uent ac onal gunadi s c apac i dadynec es i t aal gúnel ement odeapoyoenac c es i bi l i dadhágal os aberal t el éf ono917355190aoal emai l i es padas g@i ms er s o. es , ( mí ni moc on7dí asdeant el ac i ón) . ”

IV Jornada Conjunta INSS-CEADACL El Daño Cerebral y la Incapacitación Civil.  

En la IV Jornada INSS-Ceadac se abordan, por especialistas multidisciplinares, factores de convergencia en la posible Incapacitación Civil d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you