Page 4

In ‘TeamTalks’ legt #teamrotselaar het oor te luisteren bij een expert. Iemand met kennis van zaken, die vanuit zijn specialisatie zijn visie geeft op Rotselaar. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck mag de spits afbijten.

Expert Leo Van Broeck over... In welke richting moet Ruimtelijke ordening evolueren in buitengebieden zoals Rotselaar? Ruimtelijke Ordening mag in ideale omstandigheden een bijkomende verdichting noch bijkomende inname van open ruimte toelaten in de buitengebieden. Ze dient gepland te worden in functie van voldoende openbaar vervoer en diensten die het wonen ondersteunen, zoals bv scholen. Dus enkel die deelgemeenten van Rotselaar die voldoende kritische massa hebben -of in de komende jaren kunnen krijgen- om rendabel en voldoende frequent openbaar vervoer mogelijk te maken, komen in aanmerking om verder te verdichten. En dan bij voorkeur enkel nog in hun kernen.

wonen in Rotselaar In december 2014 werd de verordening ‘Wonen in meervoud’ (in de volksmond de verordening ‘Meergezinswoningen’) unaniem goedgekeurd op de Rotselaarse gemeenteraad. De verordening legt, bij het oprichten, her- en verbouwen van meergezinswoningen, een aantal regels op die ervoor zorgen dat de woning past in haar omgeving en rekening houdt met de open ruimte. De volledige verordening vind je op de website van de gemeente. Deze verordening is nu aan een eerste evaluatie toe. Op 20 september, tijdens de debatavond ‘Wonen in Rotselaar, vandaag en morgen’, maakten we kennis met professor Leo Van Broeck. Deze architect, maar bovenal kersvers Vlaams Bouwmeester, kwam uitleggen waarom hij een voorstander is van verdichting, wat betekent dat we met z’n allen op een kleinere oppervlakte gaan wonen en dit ten voordele van meer vrije ruimte. Leo ging die avond geen enkele vraag uit de weg. Dat deed hij evenmin toen we hem nadien nog volgende vragen voorlegden. Zijn enthousiasme moet u er maar even bij denken...

Hoe kan de participatie van de omwonenden georganiseerd worden om tot een groter draagvlak te komen? Door mensen goed te informeren over de echte voordelen en de reële maatschappelijke kostprijs van diverse scenario’s of mogelijkheden. Inspraak geven zie ik als een manier om naar mensen te luisteren, en niet als een manier om mensen te gehoorzamen. Het is bij overleg met omwonenden belangrijk om objectief te blijven en het onderscheid te maken tussen de echte problemen met maatschappelijk belang, enerzijds, en slogans, stemmingmakerij en ‘zolang het maar niet in mijn buurt is’-gedrag anderzijds. Rotselaar is de eerste gemeente in Vlaanderen die de verordening Wonen in meervoud toepast, is dit geen risicovolle onderneming? Ik zie enkel risico’s in het feit dat die verordening niet ver genoeg gaat. Ik geef enkele voorbeelden: • De verordening stopt al bij vier lagen, dat is volgens mij te weinig. • De parkeerverordening houdt geen rekening met toekomstige evoluties en maakt nog veel te veel plaats voor de auto. • In dorpskernen zou men zelfs kunnen verdichten tot 50 à 60 wooneenheden per hectare en mits goed openbaar vervoer zelfs tot 100 woningen per hectare. Wordt mobiliteit niet het volgende probleem in de dorpskernen? Kunnen mobiliteit en groen samengaan in de dorpskernen? Een dorpskern dient te verdichten tot een mini-stadje met voldoende bewoners om minstens één stopplaats van openbaar vervoer rendabel te kunnen maken. Die verdichting gaat best gepaard -op middellange termijn- met minder woningen in de buurt net buiten het centrum van dat dorp, waardoor het groen dichter bij -en zelfs in- de dorpskern kan komen. Tegelijk verkleint dit de auto-afhankelijkheid van een dorp. Dus ik zie alleen maar voordelen...

-4-

magazine Team Rotselaar (oktober 2017)  
magazine Team Rotselaar (oktober 2017)  

De eerste editie van #teamrotselaar

Advertisement