Page 1


Beste inwoner, Op 14 oktober trekken we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad aan te duiden. In Jabbeke zijn er 23 gemeenteraadsleden te verkiezen. De voorbije jaren heeft de voltallige CD&V-ploeg zich keihard ingezet om u het leven zo aangenaam mogelijk te maken in Jabbeke. Ik ben fier coach te mogen zijn van deze sterke ploeg en samen kunnen we heel wat realisaties op tal van domeinen aan u voorleggen. Reeds twee keer werd Jabbeke door het weekblad Knack uitgeroepen tot de beste West-Vlaamse gemeente voor wat betreft de leef- en woonkwaliteit. Uiteraard zijn wij hier als beleidsmakers heel tevreden mee, maar dit mag ons niet laten berusten. Elke dag hebben we de ambitie om beter te doen. De mandatarissen van CD&V Jabbeke staan dagelijks tussen de mensen en bieden steeds een luisterend oor. Wij streven er steeds naar om zo veel mogelijk rekening te houden met de suggesties en opmerkingen van de bevolking. Voor CD&V Jabbeke is de eigenheid van elke deelgemeente van essentieel belang. In elke deelgemeente is er bijvoorbeeld een gemeenschapscentrum voor het verenigingsleven en een ruime waaier aan sportfaciliteiten. In alle beleidsdomeinen houden we hier rekening mee. Een decentrale aanpak waarbij we het lokale verenigingsleven maximaal ondersteunen, blijft ook in de toekomst ons handelsmerk. In deze brochure vindt u een overzicht van onze belangrijkste realisaties uit de voorbije bestuursperiode alsook onze plannen voor de komende legislatuur. Ik ben ervan overtuigd dat wij in de voorbije legislatuur de krijtlijnen hebben getrokken om Jabbeke verder te doen groeien en bloeien op langere termijn.

DaniĂŤl Vanhessche Burgemeester Lijsttrekker CD&V -3-


Betaalbaar wonen in Jabbeke De afgelopen jaren zijn de prijzen van woningen en bouwgrond fors gestegen. Voor veel jonge gezinnen wordt het steeds moeilijker om een eigen stuk bouwgrond of een eigen woning te verwerven. De politiek heeft natuurlijk niet alle troeven in handen om deze tendens volledig om te buigen daar de wet van vraag en aanbod hier sterk meespeelt. Toch willen wij de mogelijkheden die er zijn volledig aanwenden. Tijdens deze bestuursperiode werden 10 sociale woningen gerealiseerd achter de kerk in Varsenare. In de komende legislatuur staan er twee belangrijke projecten op stapel. Door de bouw van het nieuwe Vrijetijdscentrum Jabbeke (VCJ) komt er heel wat ruimte vrij op de site van de huidige sporthal. Hier willen we als CD&V een inbreidingsproject realiseren dat mooi in de omgeving past. 20% van het aanbod zal bestaan uit sociale woningen. Ook het project Varsenare-Noord moet in de komende legislatuur heel wat bijkomende woningen creĂŤren. Ook hier zal het aanbod bestaan uit 20% sociale woningen. In de Koornblomme komt er een uitbreidingsproject met 12 sociale woningen en ook in Zerkegem zullen 6 sociale woningen gerealiseerd worden. Ook het OCMW wenst 6 sociale woningen voor bejaarden te realiseren in Zerkegem. Het huursubsidiereglement biedt ondersteuning voor mensen die, in afwachting van het verkrijgen van een sociale woning, problemen hebben om hun huishuur te betalen. CD&V Jabbeke wenst in de komende legislatuur ook een woonloket in te richten waar de bevolking terecht kan voor allerhande vragen m.b.t. het aspect wonen.

-4-


Ruimte voor werken en ondernemen Om onze welvaart en ons welzijn te garanderen op (middel)lange termijn is het belangrijk dat onze werkzaamheidsgraad voldoende hoog ligt. Hiervoor zijn er uiteraard ondernemingen nodig die jobs creĂŤren. CD&V Jabbeke is absolute voorstander van werk in eigen streek. In de voorbije legislatuur hebben wij hier met de uitbreiding van Vlamingveld (8 ha) volop werk van gemaakt. Ook op de zone achter de civiele bescherming komt er 2 ha ambachtelijke zone. Een bijkomende uitbreiding van 5 ha werd reeds aangevraagd door het gemeentebestuur. Om de kleinhandel te ondersteunen werd het parkeerreglement in de Dorpsstraat en de parking aan de hoek van de Stationsstraat en de Dorpsstraat herzien. De wekelijkse markt op vrijdagvoormiddag blijkt een echte succesformule. CD&V Jabbeke heeft de ambitie om een loket lokale economie te installeren waar ondernemers terecht kunnen voor allerhande informatie. Jabbeke is een landelijke gemeente met heel wat mooie weiden en velden en daar zijn we fier op. Het is mede dankzij onze land- en tuinbouwers dat deze gronden bewerkt worden en dat we over prachtige panorama's beschikken. Onze landbouwers verdienen alle respect voor hun werk en als gemeentebestuur willen wij hen maximaal ondersteunen. Jaarlijks investeert de gemeente voor 200.000 euro in de heraanleg van landelijke wegen. In de toekomst willen we dit patroon aanhouden. Ook in de bestrijding van muskusratten speelt de gemeente een belangrijke rol. Sinds enkele jaren is onze gemeente zelfs volledig muskusrattenvrij. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd ook vastgelegd dat bestaande land- en tuinbouwbedrijven zich verder kunnen ontwikkelen en groeien. Op die manier willen we een leefbare landbouw garanderen op lange termijn. Daarnaast werden 2 specifieke zones afgebakend voor tuinbouw.

-5-


Klant is koning Een modern bedrijf stelt de klant centraal in haar werking. De personeelsleden van de gemeente en het ocmw zetten zich dagelijks in om u de best mogelijke dienstverlening te bezorgen. Ook de openingsuren van onze diensten zijn een belangrijke maatstaf voor de klantgerichtheid van ons bestuur. Recent werd nog de beslissing genomen om de openingsuren van de dienst bevolking uit te breiden. Op maandagavond is deze dienst voortaan open tot 19u30. Dit moet het voor iedereen mogelijk maken om documenten te komen ophalen. We willen in de toekomst verder nadenken over concrete ideeĂŤn om onze dienstverlening nog verder af te stemmen op de hedendaagse behoeften van de mensen. Een ideetje waarvan wij alvast de haalbaarheid willen onderzoeken, is het plaatsen van een automaat voor vuilniszakken in elke deelgemeente. Het gebouw Interne Zaken biedt een onderkomen voor de gemeenschappellijke personeelsdienst en financiĂŤle dienst van de gemeente en het OCMW. Deze intense samenwerking levert heel wat efficiĂŤntiewinsten op die de burger ten goede komen.

Gemeentehuis Varsenare

Gebouw Interne Zaken

-6-

Gemeentehuis Jabbeke


Een gezonde geest in een gezond lichaam 'Een gezonde geest in een gezond lichaam' is geen hol klinkend begrip in Jabbeke. Onze gemeente staat bekend voor zijn uitgebreide sportfaciliteiten. Hierbij kiezen we steevast voor een aanbod in elke deelgemeente. De afgelopen jaren werden tal van projecten gerealiseerd waarvan het nieuwe Vrijetijdscentrum Jabbeke (VCJ) ongetwijfeld het neusje van de zalm vormt. Rond het VCJ komt er een uitbreiding van de loop- en wandelpaden. Er zal ook voorzien worden in een technisch mountainbikeparcours en de aanleg van een avonturenpark. Ook de cafetaria en de tribune van het Bogaertstadion in Jabbeke zijn aan een opfrisbeurt toe. Bij de realisatie van het project Varsenare-Noord zal de tennisclub van Varsenare een nieuw clubhuis krijgen.

-7-


-8-


Cultuur voor iedereen Wie zich na een drukke dagtaak of in het weekend wil ontspannen kan kiezen tussen het ruime cultuuraanbod van de gemeente of de vele evenementen van de culturele verenigingen in Jabbeke. Tijdens de voorbije legislatuur werd er een samenwerkingsverband op poten gezet met het provinicaal Permekemuseum om zo een nieuwe boost te geven aan dit prachtige domein. Eveneens kunnen de inwoners van Groot-Jabbeke het museum gratis bezoeken. We willen de verenigingen ondersteunen om hun culturele programma zo goed mogelijk uit te werken. Dit door aanbod van infrastructuur, materieel en promotionele kanalen als infoborden en de activiteitenagenda. Onze vele verenigingen staan garant voor een bruisend en gevarieerd programma dat groeit vanuit de behoeften van de mensen zelf. Het cultureel aanbod is er één 'voor en door' mensen van onze gemeente. De realisatie van het nieuwe sport- en cultuurcentrum zal opnieuw heel wat mogelijkheden creëren voor onze verenigingen. Daarnaast streven we ook naar een eigen aanvullend programma vanuit de gemeente. Zo zijn er traditionele activiteiten zoals de Open Monumentendag, Poëzie in de tuin, Kleur in het Dorp, toneelvoorstellingen voor de schoolgaande jeugd alsook eenmalige activiteiten zoals de herdenking van de Eerste Wereldoorlog die de komende legislatuur heel wat aandacht zal genieten. Er resten nog weinig mensen die deze gruweldaden kunnen navertellen, maar toch is het ontzettend belangrijk dat elke generatie geïnformeerd blijft over deze tragische episode in onze geschiedenis. Een warm onthaal voor nieuwe inwoners en het vieren van de huwelijksjubilarissen is voor ons een must. Zo nodigen we elk jaar de nieuwe inwoners uit naar een ontbijtbuffet. Met de huwelijksjubilarissen en hun familie willen we een feestelijk samenzijn vieren.

-9-


Toeristische trekpleister Onze gemeente beschikt over tal van troeven voor het fiets- en wandeltoerisme: bossen, de streek rond het kanaal Oostende-Brugge-Gent, landelijke gebieden, ... Tijdens de afgelopen legislatuur werden tal van wandel- en fietspaden aangelegd, en toeristische infobordjes geven wat meer uitleg over belangrijke plaatsen en gebouwen. Een toeristische gids in 4 talen werd uitgegeven. Er is de vernieuwde website "Visit Jabbeke" en de toeristische dienst kan geraadpleegd worden vanuit het Permekemuseum. Ook in de toekomst willen wij hier verder aan werken. Dit is belangrijk om onze lokale horeca te ondersteunen.

- 10 -


- 11 -


Vrijwilligers: de motor van onze gemeente Wie de activiteitenkalender van onze gemeente erbij neemt, kan er niet naast kijken. Keuze zat aan allerlei activiteiten. Dit hebben we in de eerste plaats te danken aan de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is. Zij verdienen alle respect. Zij doen onze gemeente leven. Zij zorgen ervoor dat er een warme gemeenschap kan ontstaan. Voor CD&V is dit heel belangrijk. Een goede ondersteuning van het verenigingsleven is en blijft voor CD&V een absolute prioriteit. Wij doen dit zowel financieel via subsidies als logistiek via een uitgebreide uitleendienst. Vorig jaar werden onze vrijwilligers gehuldigd en kreeg elk van hen een pin met het logo van de gemeente erop vermeld. Een teken dat wij hen met veel trots hebben overhandigd! Ook voor het verenigingsleven is er in elke deelgemeente een gemeenschapscentrum. De eigenheid van elke deelgemeente is voor CD&V Jabbeke van essentieel belang.

De Schelpe Snellegem

Sarkoheem Zerkegem

Swaenenburg Stalhille

Vrijetijdscentrum Jabbeke (VCJ) - 12 -

SPC Varsenare


Een veilig gevoel Voor CD&V Jabbeke is ook politioneel toezicht van essentieel belang. In Jabbeke moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Voldoende preventieve maatregelen vormen hierbij het uitgangspunt. Op diverse plaatsen in de gemeente werd reeds voorzien in camerabewaking (o.a. SPC Varsenare; op- en afrit autosnelweg; containerpark). Ook het Buurt Informatie Netwerk (BIN) dient nog verder gepromoot te worden. Dit prachtige initiatief is nog te vaak onbekend bij heel wat mensen. De wijkwerking is binnen de politionele werking van kapitaal belang. Het is belangrijk dat de inwoners hun wijkagent goed kennen en vice versa. Samen met de vier andere gemeenten van de politiezone Kouter werd een gezamenlijk GAS-reglement opgesteld dat in de volgende legislatuur operationeel zal worden. Bepaalde personeelsleden van de gemeente krijgen hierdoor meer bevoegdheden om bepaalde overtredingen (sluikstorten, vandalisme, geluidsoverlast, ...) te penaliseren. Het reglement voor inbraakpreventie werd herzien: als particulier kan je van de gemeente een premie ontvangen voor het laten uitvoeren van inbraakvertragende maatregelen aan je woning. Je hebt hiervoor een voorafgaand advies van de politie nodig en na de werken komen zij langs om te kijken of alles correct werd uitgevoerd. Indien wel, dan kan je de gemeentelijke premie bekomen.

- 13 -


Mobiliteit en Verkeersveiligheid CD&V Jabbeke wil verder werk maken van een doordacht mobiliteitsplan om een optimale verkeersdoorstroming te garanderen. In elke deelgemeente wensen we een parkingplan te realiseren als onderdeel van het globale mobiliteitsplan. In de nieuwe verkavelingen en bij ieder bouwproject moet er steeds voorzien worden in voldoende parkingruimte. Mobiliteit en bereikbaarheid blijven een voortdurend aandachtspunt. Hierbij staat de verkeersveiligheid steeds centraal. De dorpskernen van Zerkegem en Stalhille en een deel van Snellegem werden reeds volledig heraangelegd. De veiligheid van de zwakke weggebruiker stond hierbij steeds centraal. In de volgende legislatuur wensen we de dorpskernen van Jabbeke en Varsenare in een nieuw kleedje te steken. Ook het resterende deel van Snellegem zal aangepakt worden. CD&V Jabbeke wil in de komende legislatuur ook een aantal zwarte punten wegwerken. Het betreft ondermeer de Aartrijksesteenweg, de Isenbaertstraat, de Popstaelstraat en de Westernieuwweg.

- 14 -

andere


Er zal ook een nieuwe op- en afrittencomplex gerealiseerd worden langs de E40 ter hoogte van het rondpunt aan Vlamingveld (vlakbij de Okay). Dit moet ervoor zorgen dat het zware verkeer niet langer door de dorpskern van Jabbeke moet circuleren.

- 15 -


Een propere, duurzame en groene gemeente CD&V wil dat alle Jabbekenaars fier kunnen zijn op hun gemeente. EĂŠn van de voorwaarden hiervoor is uiteraard dat de gemeente er netjes bij ligt. We hebben heel wat infrastuctuur en heel wat aanplantingen. Een goed onderhoud van al deze faciliteiten is voor CD&V een belangrijke prioriteit. Er bestaat ook een milieuteam dat ervoor zorgt dat onze wegen er, in de mate van het mogelijke, netjes bijliggen. Wanneer we een melding van sluikstort krijgen, proberen we daar zo snel mogelijk op te reageren. Daarnaast hebben we een nieuw reglement dat verenigingen toelaat een wegberm te adopteren. De wegberm wordt een tweetal keer per jaar door de vereniging gekuist en in ruil krijgt de vereniging een vergoeding. We wensen verder in te zetten op nette en afvalvrije wegen. In de toekomst zullen we het beleid hierrond verder verfijnen. Christendemocraten willen dat zij die na ons komen het minstens even goed hebben dan wijzelf. Dit is niet zo zelfsprekend. Daarom moeten wij op een duurzame manier omgaan met onze planeet. Het is onder meer ook een taak van het gemeentebestuur om hier een voorbeeldfunctie in acht te nemen. Zo wordt het nieuwe VCJ voorzien van een aantal zonnepanelen, voldoende om in de eigen energiebehoefte van het spc te voorzien. Ook op het containerpark en op het gebouw interne zaken werden zonnepanelen voorzien. In VCJ Jabbeke werd ook voor het systeem van warmtekrachtkoppeling gekozen. Deze lijnen werden niet toevallig uitgezet maar zijn een gevolg van een degelijke studie waarbij alle voor- en nadelen van alle bestaande energiebesparende maatregelen tegen elkaar werden afgewogen. Het Diftar-systeem werd tijdens de afgelopen legislatuur geĂŻntroduceerd. Wie meer vervuilt, betaalt meer. Dit systeem moet nog verder verfijnd worden. Vandaag produceren we 170 kg restafval/inwoner. Het is onze ambitie om dit cijfer nog verder te reduceren tot het Vlaamse streefdoel van 150 kg restafval/inwoner. Ook ondergronds moet er aandacht zijn voor een propere gemeente. De gemeente Jabbeke kiest er voorlopig voor om de riolen verder in eigen beheer te houden, te meer omdat wij al vrij ver staan met rioleren. Anderzijds zullen we ook maatregelen moeten nemen voor wat betreft de waterzuivering in het buitengebied. De hogere overheid legt ons op dat iedereen die niet aangesloten is op het gemeentelijke rioleringsnet, voor zijn eigen waterzuivering zal moeten instaan. Hier staan wij als gemeente voor een grote uitdaging en moet het beleid hierrond zeker worden uitgestippeld. Ook het subsidiereglement voor hernieuwbare energie werd aangepast. Zo kun je sinds kort een premie krijgen voor de installatie van een zonneboiler, micro-WKK, ventilatiesysteem D of een warmtepomp. - 16 -


Onze gemeente telt 6 natuurgebieden die ten minste gedeeltelijk op ons grondgebied liggen: Vloethemveld, Mascobossen, Meetkerkse Moeren, De Hoge Dijken, de Gemene Weiden en het Schobbejak. Wij wensen verder in te zetten op Jabbeke als groene, landelijke gemeente.

Hoge Dijke n Moeren Meetkerkse

Mascobossen

Vloethemv eld eiden Gemene W

Schobbejak - 17 -


Kansen geven aan de jeugd De jeugd is onze toekomst. CD&V Jabbeke is van mening dat jongeren alle kansen moeten krijgen om zich maximaal te ontplooien. Hiertoe werden heel wat initiatieven genomen, zowel voor de georganiseerde jeugd (jeugdbewegingen) als voor de niet-georganiseerde jeugd. Elke jeugdbeweging beschikt sinds deze legislatuur over nagelnieuwe of grondig gerenoveerde jeugdlokalen. Recent nog kregen de KLJ en de Scouts een onderkomen in het nieuwe Vrijetijdscentrum (VCJ). De speelpleinwerking werd fors uitgebreid en alle wijkspeelpleintjes kregen/krijgen een facelift. Overal wordt de ondergrond in zand vervangen door een ondergrond in rubberen tegels: een duurzame en hygiĂŤnische oplossing. Voor heel wat projecten streven wij ook naar een goede samenwerking met andere gemeenten of instanties. Zo organiseert Jabbeke jaarlijks een tienerdag 'Tentation' met andere gemeenten uit de omgeving. Een tweede voorbeeld is de 'Speelplekke'. Dit stuk grond werd aangekocht door de gemeente voor de Jabbeekse jeugd. De inrichting gebeurt in samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland en is voorzien voor dit najaar. Via het initiatief 'Jeugd on Tour' proberen we de niet-georganiseerde jeugd te bereiken door middel van een jeugdhuis op verplaatsing. De verschillende jeugdbewegingen fungeren telkens als locatie. De polyvalente ruimte in het nieuwe Vrijetijdscentrum Jabbeke (VCJ) zal kunnen ingericht worden als fuifzaal. Elke vereniging kan bovendien gratis gebruik maken van het kampvervoer. Kortom: CD&V bouwt aan een Jabbeke waar de jeugd zich thuis kan voelen. - 18 -


Aandacht voor inspraak en communicatie Voor CD&V Jabbeke telt uw mening. Een goed beleid moet immers steunen op een breed draagvlak bij de inwoners. In Jabbeke zijn er heel wat adviesraden die regelmatig geconsulteerd worden. Het behoud van de diverse adviesraden is voor CD&V Jabbeke een absolute prioriteit. U mag uiteraard ook steeds onze mandatarissen rechtstreeks aanspreken wanneer u problemen of opmerkingen heeft. Zij zorgen er dan voor dat dit naar de juiste instanties doorverwezen wordt. Een sterke aanwezigheidspolitiek is een van de handelsmerken van onze CD&V-ploeg. In de Info Jabbeke vindt men een meldingskaart terug. Wanneer men met bepaalde verzuchtingen zit, kan men steeds zo'n meldingskaart invullen en op de post doen of afgeven aan de balie. Meldingen kunnen ook elektronisch gemeld worden via gemeentehuis@jabbeke.be

Financieel gezond De gemeente Jabbeke verkeert in een goede financiĂŤle gezondheid. Met 7,4% aanvullende personenbelasting en 1450 opcentiemen op de onroerende voorheffing heeft Jabbeke de laagste belastingen van de vergelijkbare gemeenten in de regio. De komende jaren willen we ook inzetten op de verdere schuldafbouw. In de voorbije legislatuur hebben we een aantal mooie projecten (o.a. het nieuwe VCJ) kunnen realiseren die Jabbeke de komende jaren zeker op de kaart zullen zetten. De komende jaren willen we dan ook hoofdzakelijk inzetten op kleinschalige projecten.

Jabbeke Oudenburg Ichtegem Zedelgem Torhout

Personenbelasting 7,4 8 7,7 8 8

Opcentiemen op het KI van uw woning 1450 1900 1600 1500 1750 - 19 -


Een verzorgende gemeente De nood aan voldoende kinderopvang blijft hoog. De voorbije legislatuur werd een uitbreiding van de Buitenschoolse Kinderopvang in Varsenare gerealiseerd. De Buitenschoolse Kinderopvang in Jabbeke verhuist van de gebouwen achter het gemeentehuis naar de voormalige bibliotheek . In Varsenare werden prachtige assistentiewoningen gerealiseerd op de site van Avondrust. Via deze woonvorm kunnen zorgbehoevende senioren op eigen benen blijven staan, maar kunnen ze tevens een beroep doen op ondersteunende zorgverstrekkers.

De boodschappendienst van het OCMW ondersteunt mensen die zelf niet meer in staat zijn om hun boodschappen te doen.

Via de WIS-terminal van de VDAB kunnen werkzoekenden op de hoogte blijven van alle openstaande vacatures. Jaarlijks organiseren de gemeente en het OCMW samen een jobbeurs om zo meer kansen te bieden aan jobstudenten en laaggeschoolden voor tewerkstelling in eigen streek.

In elke deelgemeente is er een defibrillator aanwezig waardoor reeds meerdere levens werden gered. De locaties zijn: het gemeentehuis van Jabbeke, het gemeentehuis van Varsenare, het Administratief Centrum in de Sarkoheemstraat te Zerkegem, zaal Swaenenburg in Stalhille en zaal De Schelpe in Snellegem.

- 20 -


In 2012 werd het Sociaal Huis geopend. Hier kan elke Jabbekenaar terecht voor allerlei vragen m.b.t. het aspect welzijn.

De dienst warme maaltijden van het OCMW levert zes dagen op zeven maaltijden aan huis. In Avondrust werd ook een seniorenrestaurant geraliseerd.

Er werd een gemeentelijke subsidie verleend voor de aankoop van een nieuwe wagen voor het dagcentrum van Avondrust.

De mantelzorgpremie werd verhoogd tot €15 per maand en de thuiszorgpremie tot €50 per maand. Voor zelfstandigen en landbouwers in financiële en/of sociale problemen is er een samenwerking getekend met EFREM en 'Boeren op een Kruispunt'.

In de komende bestuursperiode wensen wij een multidisciplinair overleg op poten te zetten met de diverse actoren in de zorgsector om een oplossing te bieden voor diverse problematieken die zich stellen. Zo komen er grote uitdagingen op ons af voor wat betreft de begeleiding en de verzorging van psychiatrische patiënten en patiënten met een acute aandoening. Hier is onder meer een belangrijke rol weggelegd voor het OCMW.

- 21 -


Ruimte voor een Noord-Zuid-beleid FairTradeGemeente wil op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. 6 criteria bepalen of een gemeente al dan niet in aanmerking komt om een FairTradeGemeente te worden. CD&V Jabbeke wil zich inspannen om aan deze 6 criteria te voldoen. Wij wensen ook projecten die door Jabbekenaars worden voorgedragen en die ten goede komen van een gemeenschap verder te ondersteunen. Elke aanvraag wordt grondig onderzocht door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en indien positief geĂŤvalueerd, wordt er een bijdrage geleverd. Jaarlijks wordt een van de projecten extra in de verf gezet en krijgen de trekkers de kans om hun project naar voor te brengen in de gemeente. Nadat de middelen werden geschonken, wordt door de raad steeds een verantwoording gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het voorleggen van de facturen.

Respect voor onze senioren Er werd een seniorenbehoeftenonderzoek uitgevoerd o.l.v. professor VertĂŠ. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat Jabbeke zeer goed scoort voor haar seniorenbeleid. Er worden dan ook heel wat initiatieven genomen. Zo organiseren het OCMW en de gemeente jaarlijks een seniorenfeest met een talrijke opkomst. Er is ook een breed arsenaal aan faciliteiten waar onze senioren gebruik van kunnen maken. Zo is er in elke deelgemeente een gemeenschapscentrum aanwezig en is er ook heel wat specifieke sportinfrastructuur (o.a. boltra, petanque) voorzien.

- 22 -


- 23 -


Daniel VANHESSCHE

Siska LOYSON

Lijsttrekker

2de plaats Joorisstraat 28 • Tel. 0478/78 04 67 siskaloyson@gmail.com Schepen van ruimtelijke ordening, gebouwen, buitenschoolse kinderopvang en communicatie

Snellegemstraat 9 Tel: 0473/91 82 01 daniel.vanhessche@telenet.be www.danielvanhessche.be Gehuwd met Carine Becu Vader van Matthias en Frederiek Burgemeester

Mama van Julie (16) en Louis (14) Aan de Hantal studeerde ik Marketing waar ik ook actief was in de studentenclub Mercurius. Momenteel ben ik werkzaam bij Van Marcke als gerante van de toonzaal. Waar sta ik voor? • Voldoende en kwalitatieve en warme kinderopvang in alle deelgemeenten. De opvang van Jabbeke moet zijn nieuwe intrek krijgen in de vroegere bibliotheek. • Ik heb oog voor een verzorgde, propere en groene woonomgeving. Het verhoogt de levenskwaliteit in onze gemeente. Dit moet sneller aangepakt worden. • Een gezellige thuis voor zowel jonge mensen als senioren door variatie in het woonaanbod met betaalbare bouwgrond en geschikte woningen. • Ondersteuning voor werk in eigen streek met een nieuwe ambachtelijke zone aan de stationsstraat. • Blijven ijveren voor een veilige verkeersvriendelijke gemeente. • Luisterbereidheid naar jouw ideeën en bekommernissen als inwoner.

Ons politiek handelen vertrekt steeds vanuit een langetermijnvisie. Hoe bouwen we Jabbeke verder uit tot een bruisende gemeente in de regio? Met welk beleid kunnen we als gemeente blijven behoren tot de kop van het peloton? Deze vragen inspireren mij elke dag en vormen de basis van duurzame beslissingen die positief zijn voor de huidige inwoners, maar ook voor de generaties die na ons komen. Ik ben ervan overtuigd dat wij een stevig palmares aan realisaties kunnen voorleggen.

Paul STORME 3de plaats Koornblomme 56 Tel. 050/81 01 79 of 0474/51 00 83 paul.storme@jabbeke.be OCMW-Voorzitter en Schepen van sociale zaken Gehuwd met Viviane Creyf Vader van Wendy, Matthias, Cindy, Joyce en Jonathan Regent aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica Loketbediende bij de CM in Groot-Jabbeke

Maar politiek is voor mij meer dan enkel het nemen van beleidsbeslissingen vanuit het gemeentehuis. Politici moeten midden de mensen staan en aanspreekbaar zijn. Sociaal dienstbetoon is gedurende mijn politieke loopbaan steeds mijn handelsmerk geweest. Ook in de toekomst mag u erop rekenen dat ik voor elke Jabbekenaar een luisterend oor zal bieden. Dit ongeacht rang, stand of politieke kleur. Iedereen verdient een gelijke behandeling.

“Vanuit mijn werksituatie en ook in het OCMW word ik dagdagelijks geconfronteerd met mensen die financiële en sociale problemen hebben door ziekte of andere tegenslagen. Daarom wil ik verder werk maken van: behoud en uitbreiding van de mantelzorgpremies, realisatie van betaalbare woningen, kinderopvang voor kinderen met een beperking en verdere uitbouw van thuiszorgdiensten voor de zorgbehoevenden via het OCMW of gemeente. Vanuit mijn studieopleiding blijft een beter milieu en een mooie propere gemeente steeds onder mijn aandacht." - 24 -


Heidi MOYAERT-VANHAVERBEKE

Isabelle LOUIS

4de plaats

6de plaats

Cathilleweg 159 • Tel. 050/81 34 29 of 0476/40 49 86 heidi.vanhaverbeke@telenet.be Eerste Schepen • Reeds 18 jaar schepen Schepen van burgerlijke stand, cultuur, feestelijkheden en emancipatiebeleid Gehuwd met Marc Moyaert (dierenarts) Moeder van Olivier, Philippe en Anne-Laure

Joorisstraat 13 • Tel. 0478/36 82 67 isabelo31@hotmail.com Jeugdbeweging - ACW - Schepen - Lid JONGCD&V Gehuwd met Jelle Accou In december wordt ons eerste kindje verwacht Zakelijk vertaler (Mercator Hogeschool Gent) Administratief bediende bij Aradec Ramen en Deuren Tevens kandidaat voor de provincieraad: plaats 9

Hot maar cool! Liefde zonder dat beetje spanning, is nauwelijks liefde. Liefde heeft veel mee van een soort voltage dat prikkelt, dat stroom op gang brengt, een stroom die soms verder - en soms veel later - warmte en licht brengt. Politiek op zijn best heeft iets van liefde. Spanning, dat gevoel van elektriciteit in de lucht, die bewogenheid, het willen op gang zetten, graag direct warmte en licht produceren en verbaasd zijn dat het soms verder en later en anders gebeurt. Politiek blijft een zaak van mensen tussen mensen. Niet altijd even gemakkelijk. Politiek is een hot item. En ik geef toe: dat soort hartstocht zet me in beweging. Maar als het puur om hoogspanning gaat, en men details verhit 'hot' noemt, dan krimpt politiek. Hartstocht koppelen aan gezond verstand, even doordenken en dan doortastend aanpakken, getuigt van meer liefde. Inzicht, geduld, doorzetting en tegenslagen verwerken. Goede en kwade dagen. Hot maar cool. Een liefde waarop je kunt rekenen: dat is duurzaam. Precies zoals politiek moet zijn.

Om te weten wat er allemaal leeft in je gemeente, moet je politiek voeren tussen de mensen. • Een mooie, nette en gezonde gemeente met veel aandacht voor het milieu. • Betaalbaar wonen binnen de eigen gemeente, voor ouderen, mindervaliden, alleenstaanden met kinderen, enz, maar ook voor de jonge tweeverdieners. • Ondersteunen van vrijwilligerswerk en het middenveld. De gemeente zou zeker aan leefkwaliteit inboeten mochten de vele vrijwilligers niet dagdagelijks hun steentje bijdragen. Het is zeer belangrijk dat de lokale politiek hen daar verder in steunt, zowel financieel als door een sterke aanwezigheidspolitiek. • Verder uitwerken van een gezond lokaal Noord-Zuidbeleid. Projecten en mensen steunen uit onze gemeente die willen bijdragen aan een betere wereld • Een stevig jeugdbeleid voeren door tussen de jeugd te staan. • Jabbeke moet nog nadrukkelijker gepromoot worden in binnen- en buitenland. Onze plaatselijke horeca staat klaar om de vele toeristen te ontvangen en als gemeente wensen wij daar verder in te ondersteunen.

Genegen, Heidi Moyaert-Vanhaverbeke

Jan POLLET

Geert DEPREE

5de plaats

7de plaats Koornblomme 4 Tel. 050/81 29 60 of 0479/37 73 05 geert.depree@telenet.be Schepen van sport, verkeer, gezin, scholen en gehandicaptenbeleid 33 jaar gehuwd met Elsje Vandenheede Reeds 20 jaar werknemer en syndicaal afgevaardigde bij Mercator Press in Jabbeke

Gistelsteenweg 190 • Tel. 0473/61 08 96 pollet.jan@telenet.be 6 jaar schepen bevoegd voor: openbare werken, middenstand, tewerkstelling en senioren Gehuwd met Katrien Kimpe Vader van Eline en Lore 30 jaar fietshandel Jan Pollet uitgebaat

Als vader van 6 kinderen Aaike en Mieke, Arne en Kim, Silke en Werner ,Jenske en Pieter, Hylke, Febe en grootvader van 2 kleinkinderen, wil ik mij verder inzetten voor de jonge gezinnen, want kinderen zijn van onschatbare waarde in onze maatschappij. Veiligheid is daarom een punt waar veel aandacht moet aan besteed worden. Ook het sport en sociale gebeuren in de gemeente zijn uitermate belangrijk. Sport is van groot belang in de opvoeding van onze kinderen, alleen of in team. Ook de 55 plussers gaan voluit in het sporten of sportelen. De vele sportverenigingen getuigen van een gezond verenigingsleven in de gemeente en dat moeten we blijven stimuleren. De toegankelijkheid tot onze openbare gebouwen, de voetpaden, de parkeermogelijkheden, ... voor minder mobiele personen is niet altijd vanzelfsprekend en kan nog beter. Dit zullen we in de volgende 6 jaar van nabij opvolgen. De verkeersdrukte rond de scholen neemt elk jaar toe, maar toch moeten we een veilige omgeving voor onze schoolgaande kinderen kunnen blijven garanderen.

Beleidsprioriteiten ➔

net & frisheid van de gemeente

goede wegen, fietspaden en voetpaden

mobiliteit

veiligheid en verkeersveiligheid

uitbreiden kmo zone

vooruitstrevend seniorenbeleid

tewerkstelling

MET U STEUN EN STEM ZOU IK GRAAG VERDER WERKEN OM ONZE GEMEENTE VERDER UIT TE BOUWEN WAAR HET GOED IS OM TE LEVEN - 25 -


Cindy SABBE

Joël ACKE

8ste plaats

10de plaats

Cathilleweg 45 • Tel. 0494/76 64 26 sabbe.cindy@telenet.be • www.cindysabbe.be Dochter van garagehouder Marc Sabbe Miss Benelux 2012 Volgt momenteel de opleiding kantoor en kantoortechnieken Hobby: modellenwerk en missverkiezingen

Oudenburgweg 50, Jabbeke Tel. 050/81 18 28 of 0478/72 11 36 joel.acke@telenet.be Gehuwd met Christiane Cobbaert - vader van Karen, Jürgen en Kristel - opa van Sep en Janne Beroep: landbouwer Gemeenteraadslid sinds 2001 Lid van de politieraad Voorzitter landelijke gilde Jabbeke

Ik wil een aanspreekpunt zijn voor alle jongeren van Jabbeke. Ik ben bereid om altijd te luisteren naar hun vragen en problemen, en deze door te geven naar de gemeenteraad. Maar ook voor de ouders en grootouders wil ik een luisterend oor zijn, wanneer er vragen of bekommernissen zijn betreffende hun kinderen of kleinkinderen.

Voor mij betekent politiek: voor mensen, door mensen en met mensen. De voorbije jaren waarin ik gemeenteraadslid kon en mocht zijn, heb ik ervaren dat de vele contacten met mensen uiterst belangrijk zijn om te proberen mijn steentje bij te dragen tot een zo goed mogelijk gemeentebeleid, namelijk door mensen gedreven worden om de bekommernissen van en voor elke leefgroep zoveel als mogelijk aan te kaarten. Met uw vertrouwen en met mijn volle overtuiging wil ik dan ook graag verder meewerken aan een beleid voor Groot-Jabbeke. Mag ik op uw steun rekenen op 14 oktober? Alvast bedankt.

Ik wil mij volledig ten dienste stellen van de bevolking. Zoals mijn slogan zegt: "Nieuw licht, jong doorzicht": ben ik jong en nieuw en wil ik met frisse ideeën er zijn voor iedereen.

Claudia COUDEVILLE

Annie VERMEIRE-D’HOEDT

9de plaats

11de plaats

Legeweg 10 • Tel. 050/39 57 70 of 0472/80 10 05 claudia.coudeville@telenet.be • www.claudia-coudeville.be Gemeenteraadslid - Fractieleider CD&V Gehuwd met Luc Calleeuw (landbouwer) en moeder van Maarten (16 jaar) en Sander (14 jaar). Dochter van Gerard Coudeville en Magdalena Willem. Accountant/belastingconsulent bij Vandelanotte Accountancy te Brugge Actief in het bestuur van KFC Varsenare, KVLV Snellegem, ouderban KSA Varsenare

Fazantendreef 4 • Tel: 050/81 17 76 of 0498/16 38 36 annie.dhoedt@telenet.be Gemeente- en OCMW-raadslid Voorzitter PWA Secretaris Landelijke Raad Gehuwd met Julien Vermeire Moeder van Peter en An Oma van Stan, Thijs, Toon, Thibault en Margaux

Reeds 12 jaar ben ik actief in de lokale politiek in Jabbeke. Het contact met de bevolking vind ik ontzettend belangrijk. Ik probeer dan ook zoveel mogelijk onder de Jabbekenaars (Groot-Jabbekenaars!) te komen, naar hen te luisteren, vragen te stellen, ... om te weten wat er leeft, waar er nood aan is en wat er moet gedaan worden. Daar zal ik ook in de toekomst verder een punt van maken! Verder wil ik zeker ook onderstaande thema's hoog op de politieke agenda plaatsen tijdens de komende legislatuur: • Betaalbaar wonen • Passende zorg voor de hulpbehoevende senioren • Sport en cultuur voor iedere Jabbekenaar • Blijvende aandacht voor onze plaatselijke bedrijven is een must.

Waarom ik op jouw steun reken: Omdat ik blijf geloven in een democratisch beleid waar jong en oud bouwen aan een zorgzame samenleving met {iedereen inbegrepen}. Een beleid dat tussen verschillende groepen en verschillende standpunten een debat kan voeren om het beste gemeenschappelijke belang te vinden. Dat jullie stem gehoord wordt bij de brede geografische ontwikkelingen van elke deelgemeente. Deze sterke verbondenheid, met een grote verantwoordelijkheid en in een cultuur van respect voor iedereen wil ik uitdragen omdat U belangrijk bent. - 26 -


Hilde DESPIEGELAERE

Annemieke DHAESE

12de plaats

14de plaats

Bosweg 11 Tel. 050/81 30 49 of 0496/73 13 16 bosweg.elf@skynet.be Gemeenteraadslid Gehuwd met Jan Verhelst Moeder van Pieterjan en Anne-Sophie Bediende bij Eandis Lid van KAV, Bond van grote en jonge gezinnen en ACW Hobby's: toneel spelen en haar gezin

Weststraat 7 Tel. 0473/93 39 70 annemieke.dhaese@skynet.be Deskundige Vlaamse Landmaatschappij Ondervoorzitter CD&V Jabbeke Ondervoorzitter Gecoro Voorzitter beheersorgaan Openbare Bibliotheek Actief bij ‘Theater Puur’ (Varsenare), voordien bij het ‘Jabbeeks Theater’ Mijn engagement voor iedere deelgemeente: Veiligheid: een kordater veiligheidsbeleid waarin meer inbraakpreventie, diefstalveilige fietsstallingen gegarandeerd worden, ... Mobiliteit: met hoge aandacht naar verkeersveiligheid, druk verkeer in de dorpskernen aanpakken, eventueel straatherinrichting, opnieuw treinverkeer mogelijk maken, ... Natuur en milieu: vanuit mijn werkervaring, grote interesse voor het milieu, stimuleren van natuurbeheer en een duurzame landbouw, waterzuivering, preventie sluikstorten, ... Ruimtelijke ordening: de nog ‘schaarse ruimte’ een nuttige bestemming geven, voldoende betaalbaar wonen en serviceflats voor ouderen, mensen met een handicap in het centrum van de gemeente ... maar ook het behoud van landschap- en natuurwaarden. Een ondersteunend jeugdbeleid en ouderenzorg (betaalbare dienstverlening)

Verkeersveiligheid is mijn absolute prioriteit. Daarbij denk ik o.a. om oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers beter te belichten zodat deze veiliger worden. Sensibilisering van de weggebruikers dient nog extra aandacht te krijgen. Concreet pleit ik ook voor: • Een verkeersveilige Oude Dorpsweg te Varsenare • Een verkeersveilige Aartrijksesteenweg • Een rondpunt aan het einde van de Kerkeweg op de Gistelsesteenweg • Uitdelen van gratis fietshelmen aan 11-12 jarigen • Betaalbaar wonen

Eric CONSTANT

Johannes CLAEYS

13de plaats

15de plaats Windmolenstraat 9 Tel. 0495/88 16 51 • johannesclaeys@hotmail.com Gehuwd met Katrien Vanhoutegem Zoon van Yves Claeys (directeur Avondrust) Regent Frans, godsdienst en geschiedenis Licenciaat Godsdienstwetenschappen Wetenschappelijk medewerker aan de K.U. Leuven Werkzaam bij het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs (de Guimardstraat) Bestuurder bij het IKKS ACW'er in hart en nieren • Actief binnen JONGCD&V

Kerkebekstraat 31 Tel. 0498/48 55 99 eric.constant@telenet.be Gehuwd met Sevenant Marina 12 jaar OCMW raadslid

“Ik ga voor aandacht voor jongeren en senioren,

Ik kom tot rust op de fiets langs het kanaal of kijkend naar de glooiende, Jabbeekse velden achter mijn tuin. Zoals ik het mocht ervaren in mijn gezin, wil ik zorg dragen voor Jabbeke. Zorg is door het beroep van mijn ouders een evidente keuze. Zorg beperkt zich echter niet tot een bepaalde instelling, maar is een manier van leven. Ik wil zorg dragen voor de groene en open ruimtes die Jabbeke rijk is. Ik wil een blijvende zorg en waardering voor de vele vrijwilligers op Jabbeke en heb speciale aandacht voor de levenskwaliteit van jonge gezinnen.

betaalbaar wonen en een doordacht verkeersplan”. groetjes, Constant Eric - 27 -


Kristel PYCK

Rebecca VANHOENACKER

16de plaats

18de plaats

Uytdreve 1 Tel. 0486/56 77 19 • jankristel@telenet.be Gehuwd met Jan Denolf Moeder van Bert (20), Marie (18) en Anna (15) Gegradueerd sociaal verpleegkundige Coördinator in de kinderopvang

Zuidmoere 2 Tel. 0474/05 73 83 bart.depauw1@telenet.be Hoi, Mijn naam is Vanhoenacker Rebecca. Ik woon samen met Bart De Pauw in Snellegem waar we Café Peacock en Fonduehuisje De Smisse uitbaten. Op mijn 22ste ben ik deze zelfstandige activiteit gestart, wat ik nu ondertussen al 5 jaar doe. Tijdens deze drukke periode hebben we er twee dochtertjes bij gekregen, Lana 3 jaar en Laura 1,5 jaar. Lana zit nu in de eerste kleuterklas en Laura hou ik thuis bij mij.

Mijn prioriteiten zijn: • zoeken naar een haalbaar evenwicht tussen gezin en werk • zorg dragen om het milieu met een lange toekomstvisie

De reden waarom ik deelneem aan de gemeenteraadsverkiezingen: Wanneer ik de kans kreeg om op de kieslijst te staan, sprak dit mij meteen aan omdat ik graag in Jabbeke ben. Ik voel me er thuis en zou me er heel graag willen inzetten! Waarvoor ik me wil inzetten: ... voor u.

• promoten van algemene gezondheid en preventie • aandacht voor de ouderenzorg (actieve en zorgbehoevende senioren) • adviseren van jonge mensen die de eerste stap zetten in het werkveld "geen vogelpik, stem Kristel Pyck"

Tania EECKHOUT

Thomas VERAMME

17de plaats

19de plaats

Willemijnenweg 31 Tel. 0478/31 67 19 • tan.eeckhout@telenet.be Woont sinds 11 jaar in Zerkegem Partner van Anthony Cooleman Moeder van Delphine Coach in een groothandel in verf en decoratie te Brugge Penningmeester Volleybalclub Oudenburg-Gistel

Caverstraat 14 V1A1 Tel. 0479/09 10 13 t.veramme@gmail.com Gebrevetteerd sportduiker Ik weet wat er goed is, ik weet wat er kan verbeteren. Voor een ontspannende babbel of een ernstig gesprek sta ik steeds paraat. Een lach en een traan brengen me niet van mijn stuk. Ik wil mij 100 % inzetten voor onze bevolking.

Ik wens vooral een aanspreekpunt te zijn voor de hardwerkende Jabbekenaar, met aansluitend daarbij werk te maken van belangrijke punten zoals: waardig ouder worden voor onze senioren, veiligheid op straat (vooral voor onze jongeren), drugspreventie (wordt steeds belangrijker), inbraakpreventie (niet alleen veiligheid op straat, maar je ook veilig voelen in je eigen huis), voordelig wonen (vooral voor alleen-staanden met opgroeiende kinderen) en last but not least vooral zorg dragen voor onze natuur, waar trouwens iedereen baat bij heeft. Ik hoop mijn eigen steentje te kunnen bijdragen om zo verder te kunnen meebouwen aan onze toffe gemeente!

We leven in een consumptiemaatschappij. Privé-initiatief moet beloond worden. Ik wil de Jabbekenaars sensibiliseren om te 'spenderen' in eigen gemeente.... - 28 -


Frank CASTELEYN

Georges LIEVENS

20ste plaats

22ste plaats Vedastusstraat 25 Tel. 050/81 44 74 of 0485/91 10 34 georges.lievens@telenet.be Gemeente- en OCMW-raadslid Gehuwd met Rita Capelle Vader van Tom

Isenbaertstraat 105B Tel. 0479/21 88 94 frank.snellegem@telenet.be

Eerste maal verkozen in 1971 in zelfstandig Zerkegem Vanaf de fusie in 1977 ononderbroken raadslid in gemeenteraad van Jabbeke Secretaris VKSO Zerkegem sedert 1973 Voorzitter Sport & Ontspanning Zerkegem en uitgever gelijknamig maandblad sedert 1971 Voorzitter NSB Zerkegem vriendenkring

Frank Casteleyn, de volksmens die voor iedereen altijd klaar staat.

Franky DEREEPER Hoe kan men geldig stemmen ?

21ste plaats Aartrijksesteenweg 46 • Tel. 050/81 10 53 of 0475/42 67 13 voeders.dereeper@skynet.be Gemeenteraadslid Gehuwd met Brigitte Vermander Vader van Xavier - Tanja, Didier - Annelies, Joline Petje van Steffi en Quinten, Louise en Sara, Gilles Zaakvoerder voeders Dereeper

Als men op één enkele lijst stemt, stemt men geldig.

Dit kan door: op kop te stemmen, bovenaan de lijst

Politiek heeft mij altijd al weten te boeien. Het sociaal contact met de mensen vind ik ontzettend belangrijk. Ik zie ook veel parallellen tussen de bedrijfswereld en de politiek. Het is hard knokken om overeind te blijven en beide vergen een groot doorzettingsvermogen. De politiek heeft de afgelopen jaren geen al te fraaie indruk nagelaten. Vooral de strubbelingen op nationaal vlak hebben hiertoe bijgedragen. Maar de politiek is te belangrijk om het zomaar los te laten. De politiek stuurt in belangrijke mate onze samenleving. Er zal altijd nood zijn aan mensen die leiding geven. Dit geldt voor het bedrijfsleven, maar evenzeer voor de politiek. In de volgende bestuursperiode dient de heraanleg van de Aartrijksesteenweg een absolute prioriteit te worden. Dit is één van de gevaarlijkste wegen op ons grondgebied waar dikwijls ongevallen gebeuren. Als ondernemer wil ik ook zo goed mogelijk de belangen van de Jabbeekse bedrijven verdedigen op het politieke niveau. Voldoende zuurstof voor onze ondernemingen, daar ga ik voor.

OF naast één kandidaat te stemmen OF naast meerdere kandidaten te stemmen OF op kop EN naast één of meer namen te stemmen (wordt als naamstemmen beschouwd).

- 29 -


Steun onze kandidaten voor de gemeenteraad

Hendrik BOGAERT Lijstduwer

Het is echt goed wonen in onze gemeente. Iedereen zegt het. Het is een ideale plek voor gezinnen met opgroeiende kinderen en voor senioren om te genieten van het leven. Velen waarderen de kwaliteit van onze wijken en zijn blij dat de kust, Brugge of het binnenland vlot bereikbaar zijn.

1. 2. 3.

VANHESSCHE Daniel LOYSON Siska STORME Paul

5.

MOYAERT-VANHAVERBEKE Heidi POLLET Jan

6.

LOUIS Isabelle

7.

DEPREE Geert

8.

SABBE Cindy

9. 10.

COUDEVILLE Claudia ACKE Joël

Wij zijn ook een zorgende gemeente. Voor de inwoners die het tijdelijk moeilijk hebben of voor wie wij iets kunnen betekenen in sociale dienstverlening doet het OCMW haar best en verdient het een pluim voor de manier waarop het onze mede inwoners helpt. Een zorgende gemeente en gemeenschap blijven, ook voor wie het moeilijk heeft of eenzaam is, is één van de hoekstenen van ons beleid.

11.

VERMEIRE-D’HOEDT Annie

12.

DESPIEGELAERE Hilde

13.

Wij zullen samen met de politie belangrijke inspanningen moeten doen om onze gemeente veiliger te maken. Ook dat is één van mijn prioriteiten. De werkloosheid is één van de laagste van onze streek maar via de aanleg van een bijkomende ambachtelijke zone zoals in Vlamingveld moeten we nog beter kunnen doen.

15. 16.

CONSTANT Eric DHAESE Annemieke CLAEYS Johannes PYCK Kristel

17.

EECKHOUT Tania

18.

VANHOENACKER Rebecca

We zullen ook bijkomende inspanningen doen om onze gemeente nog netter en mooier te maken.

19.

VERAMME Thomas

20. 21.

CASTELEYN Frank DEREEPER Franky

22.

LIEVENS Georges BOGAERT Hendrik

4.

Dankzij de inspanning van zovelen staan we nu waar we staan. Daarvoor wil ik u bedanken en in het bijzonder de talloze vrijwilligers die onze vele verenigingen in jeugd en senioren, in sport en cultuur doen draaien. Iedereen is fier dat we tot tweemaal toe uitgeroepen zijn tot beste West-Vlaamse gemeente voor woon- en leefkwaliteit. Maar stilstaan is achteruitgaan, daarom moeten we de ambitie hebben om uw woon- en leefkwaliteit te beschermen en nog te verbeteren.

14.

Samen zijn we een warme gemeenschap, fier op onze jeugd en fier op onze senioren. Samen staan we sterker dan alleen. Fier op wie hier al lang woont en fier op onze inwijkelingen. Samen staan we klaar om van onze gemeente een warme thuis te maken!

23. - 30 -


Steun onze kandidaat voor de provincieraad 1.

NAEYAERT Bart

2.

DECLEER Hilde

3.

DEMON Franky

4.

VANDENBUSSCHE Annie

5.

ROELOF Els

6.

LALOO Boudewijn

7.

DE CUYPER Bernard

8.

DEWULF Annelies

9.

LOUIS Isabelle

10.

VIAENE Anne-Marie

11.

BUYSSCHAERT Sandy

12.

SYPRÉ Jos

13.

HIMPENS Brigitte

14.

BATSLEER Stéphane

15.

VANDE CAVEYE Luc

16.

ROETS-DENOLF Georgina

17.

DE FAUW Dirk

Speerpunten: • goede fiets- en busverbindingen tussen de verschillende gemeenten van onze regio creëren en onderhouden

• financiële stimulansen om kopen, bouwen en verbouwen mogelijk te maken om zo de kans te bieden om in eigen regio te blijven wonen

• de regio aantrekkelijk maken voor jongeren door promotie van het studentenleven, ondersteuning van het bestaande jeugdwerk en nieuwe jeugdinitiatieven en -evenementen stimuleren

• de groepsaankoop van groene energie behouden en verder uitbreiden naar andere duurzame thema’s

• openbare (provincie)domeinen verder uitbouwen, waar er kan gespeeld, gekampeerd, gesport, ... worden

• de vele zorgvoorzieningen die er zijn binnen onze regio uitspelen en aandacht hebben voor nieuwe zorgnoden


V.U.: Werner Stroo, Stationsstraat 82 - 8490 Jabbeke - Verkiezingsdrukwerk gemeenteraadsverkiezingen 14/10/2012

Programmaboekje CD & V Jabbeke 2012  
Programmaboekje CD & V Jabbeke 2012  

Programmaboekje nav de komende gemeenteraadsverkiezingen

Advertisement