__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


INNHOLDSFORTEGNELSE FAGFORNYELSEN

Kurs og vurdering

04

Digitale lærebøker

05

Digitale ressurser

06

Norsk

08

Geografi

11

Matematikk

12

Naturfag

14

Samfunnskunnskap

16

Kontakt oss! Les mer og bestill på cdu.no

Bestillinger og lisenser

Spørsmål om læremidler

Kontakt vår kundeservice cdukunde@cappelendamm.no 21 49 70 00

Kontakt markedsavdelingen vgsinfo@cappelendamm.no 21 61 66 72

Hilde Haugen

Kine Sundby

Markedsansvarlig fremmedspråkene, ordbøker og norsk som andrespråk hilde.haugen@cappelendamm.no 404 53 825

Salgs- og markedskonsulent kine.sundby@cappelendamm.no 938 84 842

Historie

17

Engelsk

18

Heidi Helgestad

Henriette Garnaas

Fransk

20

Markedsansvarlig norsk og samfunnsfagene heidi.helgestad@cappelendamm.no 977 77 299

Salgs- og markedskonsulent henriette.garnaas@cappelendamm.no 988 43 193

Spansk

21

Anne Gry Sandvold

Annette Buck Christoffersen

Tysk

22

Salgs- og markedskonsulent annette.buck.christoffersen@cappelendamm.no 214 97 000

Ordbøker

24

Markedsansvarlig realfagene, kroppsøving og helse- og oppvekstfag anne.gry.sandvold@cappelendamm.no 970 35 770

Kroppsøving

26

Fredrik Pharo

Anja Gustavsen

Salgs- og markedssjef fredrik.pharo@cappelendamm.no 978 58 384

Webredaktør anja.gustavsen@cappelendamm.no 952 09 218

Helse- og oppvekstfag

27

Aktuell faglitteratur for læreren

28

Bestillingsliste og komponenter

30

Redaktører og forfattere Du finner kontaktinformasjon til redaksjonene på cdu.no kontakt oss ansatte videregående. Ønsker du kontakt med forfatterne? Send oss en e-post, så videresender vi spørsmål og tilbakemeldinger. Alle læreverk har en egen e-postadresse som kommer til ansvarlig redaktør. Du finner adressen på nettsidene til læreverket.

2 Videregående skole

vgs-katalogen_2020_omslag_trykk.indd Custom V

20/02/2020 15:44


VÅR AMBISJON FAGFORNYELSEN I videregående skole står fagene sterkt. Det er elevenes læring som er i fokus i fagfornyelsen. Det er ingen digital reform – lærere og skoler skal kunne velge analoge eller digitale læremidler ut fra hva som gir best læring for den enkelte elev.

God formidling og gjennomarbeidede pedagogiske læringsløp tilpasset elevenes nivå er sentralt når vi utvikler nye læremidler. Vi legger til rette for dybdelæring og differensiering og utvikler innhold til de tverrfaglige temaene i hvert fag. Ambisjonen vår er å bidra til å gjøre elevene glad i fagene og gi dem lyst til å lære mer. Læremidler 2020 3

Vgs-katalogen.indb 3

20/02/2020 15:29


KURS OG VURDERING FAGFORNYELSEN

Bla i bøkene og bestill for vurdering På cdu.no kan du bla i utdrag fra de nye lærebøkene og bestille vurderingseksemplarer.

Følg med på cdu.no/vgs

Fagseminarer og skolebesøk

Møt forfatterne

De nye læreverkene lanseres på fagseminarer i mars, april og mai 2020. Ønsker dere besøk av oss på skolen, kommer vi gjerne. Ring oss eller send e-post om fag og forslag til dager.

På Cappelen Damm TV (cdu.no/cdtv) presenterer forfattere nye læreverk. Du finner også spennende fagforedrag fra seminarene der.

Besøk bloggen fagsnakk.no S e k on t a k t i n f o r m a s j o n p å s i d e 59

Se cdu.no/cdtv

4 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 4

20/02/2020 15:29


UNIBOK DIGITALE LÆREBØKER FAGFORNYELSEN

Universell utforming

Digitale lærebøker – alltid tilgjengelig Med Unibok er læreboka lesbar også på mobil, og elevene kan jobbe med fagtekstene mens de leser. Å lese aktivt øker leseforståelsen og er viktig når elevene leser fagtekster digitalt. Unibok har gode studieverktøy, integrert ordbok, innlest læreboktekst og et godt leseformat på alle skjermer. Alle våre lærebøker finnes i digitale utgaver som Unibok og brukes sammen med de digitale ressursene i hvert fag. • Pedagogisk gjennomarbeidede læringsløp • Elevene kan arbeide med fagstoffet i sin bok • Fleksibelt, effektivt og rimelig for skolen

Les mer om format og funksjonalitet på unibok.no Les mer om hver utgave på cdu.no/vgs Priser, se hvert fag/læreverk fra side 30

Læremidler 2020 5

Vgs-katalogen.indb 5

20/02/2020 15:29


NYE DIGITALE RESSURSER FOR ELEVER OG LÆRERE FAGFORNYELSEN

Gratis for elever!

Nye digitale ressurser Til fagfornyelsen har vi en ny digital plattform med ny funksjonalitet og innhold som er tilpasset de nye læreplanene og elevers og læreres skolehverdag. De digitale ressursene ligger i elev- og lærernettstedene til hvert læreverk og brukes sammen med læreboka på papir eller digitalt. Hvert nettsted er rikt og variert med oppgaver og innhold for mer øving og utforskning. 6 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 6

20/02/2020 15:30


NYE DIGITALE RESSURSER FOR ELEVER OG LÆRERE FAGFORNYELSEN

Læringsstier For å gå dypere i et gitt tema følger læringsstiene et gitt læringsforløp med oppgaver og faglig innhold i video, bilder, lyd eller tekst.

Integrert ordbok Våre ordbøker i fremmedspråk og norsk er digitalisert og integrert slik at elevene kan gjøre oppslag på ord direkte i den digitale ressursen. Les om ordbøkene på side 24.

Prosessorientert skriving Når elevene får tilbakemeldinger mens de arbeider med oppgaver, gir det bedre læringsutbytte. I de nye digitale ressursene er det funksjonalitet og oppgaver som støtter denne arbeidsformen.

Egenprodusert innhold og tilpasset opplæring Læreren kan legge inn egne oppgaver i den digitale ressursen og skreddersy innhold og opplegg til enkeltelver og grupper.

God oversikt for læreren Et godt overblikk over hva elevene har jobbet med, gjør det enkelt for læreren å følge opp hver elev. Rapporter viser elevenes tidsbruk, arbeid med enkeltaktiviteter og arbeid med tildelte aktiviteter.

Lærerinnhold Læreren finner mye verdifullt innhold til undervisningen på lærernettstedene: forslag til årsplaner, vurderingssituasjoner, presentasjoner, undervisningsopplegg til tverrfaglige temaer og mye annet. Læreren ser alt elevinnhold i tillegg til det som bare er for læreren.

Les mer om ressursene til hvert fag på cdu.no/vgs Se hvert fag og læreverk i bestillingslisten Lansering våren 2020

Læremidler 2020 7

Vgs-katalogen.indb 7

20/02/2020 15:30


NORSK FAGFORNYELSEN

Moment vg1

Norsk for studieforberedende vg1 Lars August Fodstad, Martin Minken, Audhild Norendal, May Lånke, Camilla Gudmundsdatter Magnusson, Marte Blikstad-Balas, Tor Ivar Østmoe, Ole Hjortland og Pål Antonsen

God formidling av fagstoffet gjør Moment til et læreverk for alle elever. Moment legger vekt på at elevene skal forstå og oppleve at norskfaget handler om kommunikasjon: om å uttrykke seg skriftlig og muntlig og være en aktiv leser som er kritisk, men også åpen for andres ideer og perspektiver.

Elevene blir tatt med på tankerekker og drøftinger før de får konklusjoner og oppskrifter. Fagtekstene skal gi mening og fungere godt også når elevene leser på egen hånd. De skjønnlitterære tekstene og lærebokteksten er lest inn og finnes på elevnettstedet og i Unibok-utgaven. Digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrert på begge de digitale plattformene. På nettstedet finner elevene for øvrig verktøy som hjelper dem med å forstå, skrive og bygge opp tekster i alle sjangre – og mye mer til både inspirasjon og utforsking av norskfaget.

Elev- og lærernettsted moment.cdu.no

Utgivelse April 2020

Komponenter og priser Se norsk side 47

Utgivelse Moment vg2 April 2021

Les mer på cdu.no/vgs

8 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 8

20/02/2020 15:30


NORSK FAGFORNYELSEN

Statuen «The Fearless Girl» var plassert overfor «Charging Bull»-statuen på Wall Street i New York 2017-18. En kopi av «den fryktløse jenta» står utenfor Grand Hotel i Oslo, vendt mot Stortinget. I Moment vg1 brukes disse statuene som utgangspunkt for et undervisningsopplegg om tekst i kontekst.

Læremidler 2020 9

Vgs-katalogen.indb 9

20/02/2020 15:30


NORSK FAGFORNYELSEN

Å kunne kommunisere godt med både barn og voksne er viktig for en barne- og ungdomsarbeider. Fagstoffet i Kontakt er nært knyttet opp til arbeidshverdagene eleven skal jobbe videre i.

Kontakt

Norsk for yrkesfag vg2 Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand

Med Kontakt som læreverk vil elevene oppleve norsk-faget som relevant for den yrkesretningen de har valgt, og at norskfaget har en praktisk verdi for dem. Elevene skal lære å mestre de ulike sjangrene de vil møte i yrkeslivet. I arbeidet med Kontakt skal elevene lære å uttrykke seg klart og tydelig slik at mottakeren forstår og blir interessert. Det er ikke bare ortografi, men også en god sammenheng, korrekt fagspråk, stil og mottakerbevissthet som er viktig i en tekst. En muntlig aktivitet kan være instruksjoner som også krever lyttekompetanse. Forstår mottakeren hva jeg mener? Forstår jeg mottakeren? På elevnettsiden får elevene flere oppgaver der de kan jobbe tverrfaglig med norskfaget og øve på både leseforståelse og skriving.

Elev- og lærernettsted kontakt.cdu.no

Utgivelse Januar 2021

Komponenter og priser Se norsk side 48 Les mer på cdu.no/vgs

10 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 10

20/02/2020 15:30


GEOGRAFI FAGFORNYELSEN

Geografifaget skal gjøre elevene i stand til å se sammenhenger mellom natur og samfunn.

Geografi

Geografi fellesfag vg1/vg2 Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Torgeir Salih Holgersen

Geografi kommuniserer godt med elevene og engasjerer til å utforske sammenhenger i faget. Fagfornyelsen gir geografi et særskilt ansvar for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Oppmerksomheten rundt klimaendringer og samspillet mellom natur og menneske gjør geografifaget mer aktuelt og relevant enn noen gang. Feltarbeidet har en viktig plass i fagfornyelsens nye læreplan. Læreverket har en systematisk struktur og er ryddig og rikt illustrert. Strukturen gjør det lett å prioritere og velge temaer man ønsker å fordype seg i og å gjøre lokale tilpasninger. På nettstedet er det blant annet tips, oppgaver og hjelpeark som kan brukes i forbindelse med lokalt feltarbeid.

Elev- og lærernettsted geografi.cdu.no

Lansering Mars 2020

Komponenter og priser Se geografi side 36 Les mer på cdu.no/vgs

Læremidler 2020 11

Vgs-katalogen.indb 11

20/02/2020 15:30


MATEMATIKK FAGFORNYELSEN

coSinus

Digital matematikk for studieforberedende og yrkesfag Tore Oldervoll, Otto Svorstøl, Einar Gustafsson, Birte Vestergaard, Egil Reidar Osnes, Terje Andreas Pedersen og Robin Bjørnetun Jacobsen

coSinus er et innovativt digitalt læremiddel som kan brukes som et supplement til lærebøkene eller som et selvstendig digitalt læreverk. coSinus 1P, 1T, 1P-Y og 1T-Y inneholder både fagstoffet og oppgavene fra lærebøkene. Animasjoner, dynamiske figurer og nye filmer til omvendt undervisning gjør fagstoffet enklere å forstå. En unik funksjonalitet for oppgaveløsning gir elevene umiddelbare tilbakemeldinger og tips som hjelper dem til å komme fram til riktig svar. Eksempler og løsningsforslag er alltid tilgjengelig. Elevene lagrer arbeidet sitt, og læreren kan enkelt følge med på elevenes framdrift i faget. coSinus inviterer til en variert undervisning og har en god integrasjon av CAS, graftegner fra GeoGebra og kodeeditor. Med coSinus er alt på ett sted for både elever og lærer.

Elev- og lærernettsted cosinus.cdu.no

Komponenter og priser Se matematikk side 43

Les mer på cdu.no/vgs

12 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 12

20/02/2020 15:30


MATEMATIKK FAGFORNYELSEN

Sinus

Matematikk for studieforberedende og yrkesfag vg1 Tore Oldervoll, Otto Svorstøl, Einar Gustafsson, Birte Vestergaard, Egil Reidar Osnes, Terje Andreas Pedersen og Robin Bjørnetun Jacobsen

Med Sinus får læreren valgfrihet til å gå gjennom fagstoffet på ulike måter. Sinus har som mål å skape mestringsfølelse hos elevene, og legger vekt på utforskning og dybdelæring i matematikken. Utforskende spørsmål og oppgaver introduserer nye temaer og er utgangspunkt for samtaler der elevene får reflektere og snakke om fagstoffet.

Fagstoffet blir presentert på en lettfattelig måte, og den gode og gjennomarbeidede strukturen og progresjonen lar elevene bygge matematikkkompetanse stein på stein. Nettressursene for elevene er tilpasset hvert kurs og har rikelig med ekstra oppgaver. Omkring Sinus lærernettsted har kapittelprøver, materiell til utforskende undervisning og terminprøver.

Sinus 1P og 1T I Sinus 1P og 1T oppmuntres elevene til å oppdage løsninger og algoritmer på egen hånd. Metodikken gir elevene trygghet til å foreslå egne løsningsstrategier på oppgavetyper de ikke kjenner, og gir eierskap til strategiene de oppdager.

Sinus 1P-Y I Sinus 1P-Y er det den praktiske regningen som er sentral. Utforskende metodikk er en integrert del av fagstoffet og leder elevene fram til egne svar. Sinus 1P-Y kommer i fire yrkestilpassede utgaver.

Elevnettsted sinus.cdu.no

Lærernettsted omkring.sinus.no

Komponenter og priser Se matematikk side 43

Utgivelse Mars/april 2020

Les mer på cdu.no/vgs

Læremidler 2020 13

Vgs-katalogen.indb 13

20/02/2020 15:30


NATURFAG FAGFORNYELSEN

Kosmos

Naturfag for studieforberedende og yrkesfag vg1 Kosmos SF Agnete Engan, Per Audun Heskestad, Harald Liebich, Svein Arne Valvik, Karoline Nærø og Hilde Mykland Kosmos YF Siri Halvorsen, Per Audun Heskestad og Arild Boye

Kosmos SF og Kosmos YF er skrevet til de to læreplanene på studieforberedende og yrkesfag. Faget er formidlet på en forståelig og god måte som er tilpasset begge elevgruppene. Lærebøkene har en ryddig struktur og er illustrert med fotografier og forklarende illustrasjoner.

Heskestad | Engan | Liebich Mykland | Nærø | Valvik

KOSMOS SF

KOSMOS SF

Underveis i fagstoffet møter elevene spørsmål som åpner for refleksjon og gode diskusjoner. De tverrfaglige temaene blir behandlet i kompetansemål der de naturlig hører hjemme. De digitale ressursene er fyldige. Elevene kan blant annet arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver, og de finner omvendt undervisning-filmer som repeterer bakgrunnsstoff og gir grunnleggende kunnskaper eleven har bruk for i faget. Kosmos SF gir elevene grunnleggende kunnskaper i naturfag. Temaene er knyttet til eksempler elever kan kjenne igjen fra sin egen hverdag. Et variert utvalg åpne forsøk støtter og oppmuntrer til aktiv læring gjennom utforskning. Kosmos YF formidler faget på en enkel måte og gir elevene mestringsfølelse. Flere åpne forsøk gir elevene muligheter til å utforske, forklare og drøfte sammenhenger mellom naturfaglige fenomener. Kosmos YF gjør naturfaget relevant for elevenes liv og yrkesvalg. Kosmos YF kommer i flere utgaver som har egne yrkesspesifikke deler til hvert utdanningsprogram.

D • NÆRØ • VALVIK • LIEBICH • MYKLAN HESKESTAD • ENGAN gsprogram beredende utdannin NATURFAG for studiefor

Bokmål

Elev- og lærernettsted kosmos.cdu.no

Utgivelse Mai 2020

Komponenter og priser Se naturfag side 46 Les mer på cdu.no/vgs

14 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 14

20/02/2020 15:30


NATURFAG FAGFORNYELSEN

Bærekraftig utvikling vektlegges i Kosmos. Gjennom tusenvis av år har arter blitt spesialister på å overleve i sitt miljø, men klimaendringene krever nye tilpasninger. En tilpasning som tidligere var en fordel, kan i framtiden være en ulempe. Fjellreven er en art som er tilpasset kaldt klima i høyfjellet. Når snøen uteblir, skaper det problemer for fjellreven.

Læremidler 2020 15

Vgs-katalogen.indb 15

20/02/2020 15:30


SAMFUNNSKUNNSKAP FAGFORNYELSEN

Delta!

Samfunnskunnskap vg1/vg2 Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg

Delta! har som mål å gjøre elevene rustet og motiverte til å delta aktivt i samfunnet og demokratiet. For å delta trenger vi kunnskap om hvordan samfunnet fungerer, kompetanse til å forstå ulike perspektiver og evne til å tenke kritisk. Delta! hjelper eleven å finne og vurdere kunnskap fra ulike kilder, og til å vurdere kritisk hva slags informasjon de gir. Gode og tilrettelagte oppgaver aktiverer elevene, og gjør dem i stand til å bruke kunnskap og utforske på egen hånd. Elevene får jobbe med tverrfaglige temaer, kildekritikk og tekstforståelse, og de får utviklet sin digitale kompetanse. På fagnettstedet er det mer fordypningsstoff, lydbokfiler, oppgaver og mye nyttig for læreren til undervisningen og vurderingen.

I Delta! møter elevene både globale og nasjonale temaer og utfordringer. Klarer vi for eksempel å møte eldrebølgen uten arbeidsinnvandring?

Elev- og lærernettsted delta.cdu.no

Utgivelse Mars 2020

Komponenter og priser Se samfunnskunnskap side 53 Les mer på cdu.no/vgs

16 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 16

20/02/2020 15:30


HISTORIE FAGFORNYELSEN

Hvem var her, og hva slags budskap skjuler seg bak de vakre utsmykningene? Hadde menneskene i oldtidens Egypt samme oppfatning om liv og død som oss? Hvordan kan vi tolke sporene etter fortidens mennesker og samfunn? Kan svarene bidra til en dypere forståelse av oss selv og egen tid?

Alle tiders historie

Fra de tidligste tider til i dag Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum og Ola Teige

Alle tiders historie stimulerer eleven til undring og refleksjon og til selv å utforske historiens små og store spørsmål. Læreverket kobler de historiske prosessene til de store spørsmålene med relevans for vår egen tid og utfordrer dermed til aktivt å ta stilling til samfunnsaktuelle spørsmål. De tverrfaglige temaene følger lange linjer i historien og oppmuntrer elevene til å løfte blikket og reflektere over store spørsmål og sammenhenger. Elevene bevisstgjøres om at vi mennesker er produkter av historiske prosesser, men samtidig ikke er bundet av dem, og at vi også skaper historie. Nettressursene har innhold til mer fordypning og utforsking i faget.

Elev- og lærernettsted alletidershistorie.cdu.no

Utgivelse April 2020

Komponenter og priser Se historie side 38 Les mer på cdu.no/vgs

Læremidler 2020 17

Vgs-katalogen.indb 17

20/02/2020 15:30


ENGELSK FAGFORNYELSEN

Citizens

Engelsk studieforberedende og yrkesfag vg1 Vivill O. Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Kaur Gloppen, Therese Holm, Monica Opøien Stensrud og David Woodhouse

Citizens er et helhetlig læreverk som gjør det mulig å omsette intensjonene i den nye læreplanen til god praksis i klasserommet.

Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme tar Citizens opp engasjerende spørsmål, som: Hva knytter oss sammen som medborgere av det globale samfunnet? Hvilke utfordringer er det viktig å mestre på det personlige planet og globalt? Språklæring skjer i møtet med tekster, og Citizens har tekster i sjangre som appellerer til elevene, som intervju, blogg og Andersen | Berger | Gloppen | Holm | Stensrud | Woodhouse

CITIZENS

feature-artikler, og de vil møte litterære tekster som gir unik innsikt i andre menneskers levemåter og tankesett. Språklæring og kommunikasjon er sentralt i engelskfaget, og Citizens gir viktige strategier og metoder for språklæring, tekstskriving og -analyse. Gode muligheter for nivådifferensiering og tilpasset opplæring gjør Citizens til et godt læremiddel for alle elever. Citizens YF gjør engelskfaget relevant for elever på yrkesfag. Fagretting av stoffet der det er naturlig, er et viktig virkemiddel for engasjement, og mange interessante temaer fra arbeidslivet introduseres. Citizens YF har gratis fagrettede nettsteder for hvert enkelt yrkesfaglige utdanningsprogram. Citizens elevnettsted inneholder innleste tekster, en komplett arbeidsgrammatikk og interaktiv ordbok, og gjør mye bruk av film.

Andersen | Berger | Gloppen | Holm | Stensrud | Woodhouse

CITIZENS Elev- og lærernettsted citizens.cdu.no

Engelsk for studieforberedende utdanningsprogram VG1

SF

YF

Engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram VG1

Utgivelse Mars/april 2020

Komponenter og priser Se engelsk side 30 Les mer på cdu.no/vgs

18 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 18

20/02/2020 15:30


ENGELSK FAGFORNYELSEN

Citizens tar opp mange aktuelle og engasjerende temaer, for eksempel amerikanske ungdommers kamp for strengere vĂĽpenlover.

LĂŚremidler 2020 19

Vgs-katalogen.indb 19

20/02/2020 15:30


FRANSK FAGFORNYELSEN

Enchanté Fransk II

Clélia Etienne Elster, Maria Bratlie Gauvin, Siri Skinnemoen, Hilda Hønsi, Claire Kjetland og Sébastien Liautaud

Nye Enchanté 1 er et fleksibelt og motiverende læreverk som vil passe for elever med ulike ambisjonsnivåer. Det legges stor vekt på dialog og muntlige øvelser, som gjør elevene til trygge og aktive brukere av språket. Tekster i ulike sjangre gir innblikk i franske ungdommers liv og hverdag, fransk kultur og franske samfunnsforhold. Læreboken er inndelt i fire temaer som man nærmer seg fra ulike vinkler. Med en tydelig differensiering gir den elevene gode muligheter til å arbeide med stoffet på en måte som passer den enkelte. Boken har et bredt oppgaveutvalg og inneholder også opplegg for egenvurdering. Elevnettstedet er innholdsrikt og gir nye muligheter for kommunikasjon mellom elev og lærer. Det har innleste tekster, integrert ordbok og gir tilgang til Språkporten fransk.

Brannen i Notre-Dame berørte mange franskmenn sterkt. Enchanté gir økt forståelse for det franske samfunnet.

Elev- og lærernettsted enchante.cdu.no

Utgivelse Enchanté! Mars 2020

Komponenter og priser Se fransk side 34

Utgivelse Enchanté! 2 April 2021

Les mer på cdu.no/vgs

20 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 20

20/02/2020 15:30


SPANSK FAGFORNYELSEN

Encuentros Spansk II

Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel, Maritza Del Carmen Vargas og Eli-Marie Drange

Encuentros vil bidra til at elevene opplever språklæring som noe personlig og nyttig. Læreverket har en kommunikativ tilnærming til språklæring der elevens flerspråklighet tas i bruk. Gjennom autentiske situasjoner og tekster lærer elevene å kommunisere på en naturlig måte. Encuentros gir et balansert bilde av en spanskspråklig verden i stadig utvikling, og elevene motiveres til å bygge på sine forkunnskaper for å oppleve en bredere forståelse og utvikle sin interkulturelle kompetanse. Gjennom ulike innfallsvinkler, i både tematikk og språklæring, gis alle mulighet til å oppleve mestring. Elevnettstedet er innholdsrikt og gir gode differensieringsmuligheter. Det har innlest tekst, integrert ordbok og gir tilgang til Språkporten spansk. Elev- og lærernettsted encuentros.cdu.no

Utgivelse Encuentros April 2020

Komponenter og priser Se spansk side 54

Utgivelse Encuentros 2 April 2021

Den spanskspråklige verden består av dynamiske samfunn i stadig utvikling, og Encuentros gir et balansert bilde som bidrar til større forståelse.

Les mer på cdu.no/vgs

Espanõl Tres Digital Spansk III

Elisa Bernáldez og Gabriele Leguina-Morel

Elev- og lærernettsted etd.cdu.no Komponenter og priser Se spansk side 55 Utgivelse august 2020 Les mer på cdu.no/vgs

Gjennom de autentiske tekstene i Español Tres Digital vil elevene lære å kjenne og forstå den spansktalende verden. Her finnes tekster i ulike sjangre, fra både Spania og Latin-Amerika. Alt er nøye utvalgt for faget og for å kunne tilpasse og differensiere undervisningen. Til hver tekst finnes mye ekstramateriale og oppgaver som gjør at elevene kan jobbe grundig med stoffet. Elev og lærer får oversikt over elevens arbeid i rapporter. Lærer kan tildele oppgaver til grupper eller enkeltelever og rette og kommentere skriveoppgaver. Det finnes også en integrert ordbok i læremiddelet. Læremidler 2020 21

Vgs-katalogen.indb 21

20/02/2020 15:30


TYSK FAGFORNYELSEN

Klasse! Tysk I

Mona Gundersen-Røvik og Simen Braaten

Klasse! kommer i forbedret utgave til fagfornyelsen. Målet med verket er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk. Læreverket gjør undervisningen praktisk og legger opp til lavterskel muntlig og skriftlig kommunikasjon gjennom god språkhjelp og fokus på flerspråklighet. Elevene vil lete etter mønstre i språket og ta dem i bruk, og ved hjelp av tematikk som de kan relatere seg til, vil det bli lett å snakke og skrive tysk. Elevnettstedet har innlest tekst, integrert ordbok og gir tilgang til Språkporten tysk.

Klasse! legger vekt på at elevene skal få økt interesse og forståelse for det tysktalende Europa.

Simen Braaten • Mona Gundersen-Røvik

K l a s s e! 1

Tysk I Vg1

Komponenter: Tekst- og arbeidsbok Elevnettsted (åpen tilgang) Lærernettsted Nettadresse: klasse.cdu.no Lydfiler på nett: Lærer: tekstene i boken og lytteøvinger Digitale utgaver av Klasse! 1:

Komponenter og priser Se tysk side 56

Utgivelse Klasse! 2 Våren 2021

Unibok Brettbok

Bokmål

Utgivelse Klasse! 1 Juni 2020

TYSK I – VG1

Tysk I Vg1

Elev- og lærernettsted klasse.cdu.no

Klasse! 1

K l a s s e! 1

Elev: tekstene i boken

Simen Braaten • Mona Gundersen-Røvik

ISBN 978-82-02-44783-0

Les mer på cdu.no/vgs

Deutsch Drei Digital Tysk III

Karin Hals og Mona Gundersen-Røvik

Elev- og lærernettsted ddd.cdu.no Komponenter og priser Se tysk side 57 Les mer på cdu.no/vgs

www.cappelendamm.no

Deutsch Drei Digital gir en systematisk og helhetlig tilnærming til faget. Gjennom arbeidet vil elevene se tekster og temaer, forfattere og epoker i en kunsthistorisk, politisk og sosial sammenheng. Læreverket er godt tilrettelagt for nettbasert undervisning, med verktøy for skriving og lærestoffet organisert i leksjoner. Elev og lærer får god oversikt over arbeidet og kan kommunisere gjennom læremiddelet. DDD har innlest tekst, integrert ordbok og gir tilgang til Språkporten tysk.

22 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 22

20/02/2020 15:30


TYSK FAGFORNYELSEN

Echt! utfordrer tyskeleven til å se verden på nye måter.

Echt! Tysk II

Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei

Echt! betyr autentisk, virkelig og ekte. Målet med Echt! er at elevene skal bli aktive brukere av det tyske språket og få økt interkulturell kompetanse. Verket løfter blikket og får fram tverrfaglige sammenhenger. Slik settes kjente og nye temaer i en sammenheng som oppleves relevant og tidsaktuell, og som inviterer til utforsking og undring. Med en innovativ tilnærming til grammatikken legger Echt! opp til dybdelæring. Gjennom språkmodellering og språkhjelp til oppgaver skal det være lav terskel for å kommunisere på tysk. En rik nettressurs med nyttige funksjoner, innlest tekst, integrert ordbok og tilgang til øvingsressursen Språkporten tysk gir mange muligheter for elever og lærere.

Elev- og lærernettsted echt.cdu.no

Utgivelse Echt! 1 April 2020

Komponenter og priser Se tysk side 56

Utgivelse Echt! 2 Våren 2021

Les mer på cdu.no/vgs

Læremidler 2020 23

Vgs-katalogen.indb 23

20/02/2020 15:30


ORDBOK FAGFORNYELSEN

Nyhet!

Nynorsk ordbok Urdland Karlsen, Berge

Norsk ordbok – nynorsk er ei ny definisjons- og tydingsordbok for nynorsk. Boka har eit moderne norsk ordtilfang og inneheld mange nye ord og uttrykksmåtar, deriblant forkortingar, kortord og faste uttrykk. Ordboka gir óg utfyllande informasjon om orda.

Ny utgave!

Bokmål– nynorsk ordbok Knut Lindh

Bokmål–nynorsk ordbok finnes nå i ny og større utgave, med over 39 000 oppslagsord og et moderne ordforråd. Boka gjør det enklere å skrive riktig nynorsk ved at det er gjort et utvalg av de valgfrie formene.

Digitale ordbøker Alle ordbøkene er digitalisert og integrert i de digitale lærebøkene i Unibok og på de nye digitale elev- og lærerressursene. Ordboka til hver lærebok og ressurs følger språket til lærestoffet. Elevene kan slå opp på ord de lurer på mens de leser og skriver. I oppslagene får de vite hva ordene betyr, synonymer, eksempler og bøyningsformer. Med integrert ordbok kan elevene slå opp ord der og da – i samme lesevindu som de jobber.

24 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 24

20/02/2020 15:30


ORDBOK FAGFORNYELSEN

Norsk ordbok bokmål

Engelsk ordbok

Urdland Karlsen, Krogstad

Svenkerud, Aarflot

35 000 oppslagsord med eksempler, synonymer, uttrykk og ordtak.

60 000 oppslagsord på engelsk–norsk/norsk– engelsk.

Spansk ordbok

Tysk ordbok

Baggetun, Cosmes-Cuesta, Hansen, Sundby, Svenkerud, Vázques-Larruscain

Svenkerud, Parnemann

49 000 oppslagsord på spansk–norsk/norsk-spansk.

56 000 oppslagsord på tysk–norsk/norsk–tysk.

Fransk ordbok

Latinsk ordbok

Svenkerud, Haugum, Landron

Roggen, Kraggerud, Tosterud

47 000 oppslagsord på fransk–norsk/norsk–fransk.

Latin–norsk. Basert på moderne språkforståelse.

Læremidler 2020 25

Vgs-katalogen.indb 25

20/02/2020 15:30


KROPPSØVING FAGFORNYELSEN

Gymnos

Kroppsøving vg1–vg3 Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Mette Hanneborg og Lars-Jørgen Myhrvold

Et stort utvalg av aktiviteter, lek, dans og friluftsliv motiverer til bevegelse og naturglede, og viser hvordan kroppsøvingsfaget kan være med på å påvirke mennesker og natur. Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev som dekker alle tre årene. Læreverket legger vekt på kunnskap om trening og viser et mangfoldig utvalg av øvelser, aktiviteter og treningsplaner. I vg1 møter elevene grunnleggende metoder for øving og trening for å kunne planlegge og oppnå individuelle mål. Fagstoffet har en tydelig progresjon, og i vg2 veiledes elevene videre til å utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme psykisk og fysisk helse. I vg3 får elevene en mer grundig innføring i treningsplanlegging og forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse i samfunnet. På elevnettstedet kan eleven arbeide med egne treningsplaner og se video av alle øvelsene fra læreboka. Elev- og lærernettsted gymnos.cdu.no

Utgivelse April 2020

Komponenter og priser Se kroppsøving side 42 Les mer på cdu.no/vgs

26 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 26

20/02/2020 15:30


HELSE- OG OPPVEKSTFAG FAGFORNYELSEN

Liv og helse

Helse- og oppvekstfag vg1 Ingvild Iversen, Gunn Helene Arsky, Camilla Rørtveit, Sigrid Bogstad, Annette Bråthen, Hilde Lindemann Andressen, Anne Siri Fjelldal, Bente Skjelstad Svendsen og Camilla Engh

Liv og helse er et aktiviserende, praksisnært og variert læreverk for de tre programfagene helse, kommunikasjon og yrke. Fagstoffet er nyskrevet og formidlet på en forståelig måte av forfattere som kjenner målgruppen godt.

I bøkene presenterer vi eksempler fra elevenes hverdag og praksis i de ulike yrkesfagene de kan velge i vg2. Eksemplene knytter sammen praksis og teori. Refleksjonsspørsmål stimulerer til undring og fordypning, og bidrar til å øve elevenes muntlige ferdigheter. Elevaktiviteter skaper aktiv læring og faglig engasjement. Folkehelse og livsmestring er spesielt vektlagt, samtidig vil elevene også bli presentert for de andre tverrfaglige temaene der de hører naturlig hjemme i fagene. I nettressursen til Liv og helse, er det stoff for både elever og lærere som interaktive oppgaver, beskrivende animasjoner og inspirerende filmer. Elever og lærere kan nå kommunisere på nettstedet. Lærere kan tildele oppgaver, og elevene kan sende sine skriftlige besvarelser til læreren.

Elev- og lærernettsted livoghelse.cdu.no

Utgivelse Mai/juni 2020

Komponenter og priser Se helse og oppvekstfag side 37 Les mer på cdu.no/vgs

Læremidler 2020 27

Vgs-katalogen.indb 27

20/02/2020 15:30


AKTUELL FAGLITTERATUR FOR LÆREREN

Utgis 2020 978-82-0266132-8 Pris 299,-

En kort introduksjon til vikingtiden

En kort introduksjon til Norge på 1800-tallet

Bjørn Bandlien

Merethe Roos

Lær mer om vikingtidens storslåtte skipsgraver, utnyttingen av naturressursene, den rike kunsten og mytologien, og de litterære sporene vikingene etterlot seg på runesteiner og i skaldedikt.

Boken gir en oversikt over de viktigste begivenhetene i Norge på 1800-tallet, i tillegg til at den tar for seg spørsmål som hva folk levde av i Norge i perioden og hvorfor de tenkte som de gjorde.

Utgis 2020 978-82-02-66131-1 Pris 299,-

En kort introduksjon til Snorre Sturlason

Utgitt 2019 978-82-02-64476-5 Pris 299,-

Falske nyheter

Historiker og dikter

Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten

Sverre Bagge

Bente Kalsnes

En levende innføring i Snorres forfatterskap og virkningshistorie. Boken presenterer Snorres liv og samtid, og drøfter hvordan ettertiden har brukt og fortolket hans livsverk, helt opp til vår tid.

Boken viser hvordan falske nyheter og desinformasjon, effektivt spredd via sosiale medier-plattformer som Facebook og Twitter, er en alvorlig trussel mot demokratiet.

Utgitt 2019 978-82-02-58117-6 Pris 249,-

Afrika

Språklig samhandling

Fra de første mennesker til i dag

Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse

Tore Linné Eriksen

Jan Svennevig

Utgitt 2019 978-82-02-56632-6 Pris 499,-

Denne kritikerroste praktboka formidler oppdatert kunnskap og nye perspektiver med stor fortellerglede, og løfter fram forholdet mellom mennesker og natur på et mangslungent kontinent.

Utgitt 2020 978-82-02-62618-1 Pris 549,-

En oversiktlig og oppdatert innføring i språklig kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Forfatteren presenterer begreper og metoder for å analysere samtaler og tekster i det virkelige liv.

28 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 28

20/02/2020 15:30


AKTUELL FAGLITTERATUR FOR LÆREREN

Utgis mars 2020 978-82-02-62141-4 Pris 799,-

Utgitt 2019 978-82-02-62617-4 Pris 299,-

Idrettsfysioterapeuten

Doping

Breddeidrett – toppidrett – aktivitetsmedisin

Avhengighet, forfengelighet og ytelse

Eitzen (red.), Hollekim-Strand (red.) og Markussen (red.)

Hans-Jørgen Wallin Weihe (red.)

Mer enn 40 av Norges fremste fagpersoner har bidratt til å belyse situasjoner og utfordringer innen fagfeltet idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin.

Utgitt 2019 978-82-02-58697-3 Pris 398,-

Det digitale klasserommet

Aktivitetslære i kroppsøving

Utnytt mulighetene!

En fagdidaktisk grunnbok

Ann Sørum Michaelsen

Geir Øvrevik (red.)

Dette er en praktisk bok for lærere som ønsker å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse. Boken viser hvordan man kan utnytte mulighetene med enkle grep.

En innføring i aktiviteter som kan gjennomføres i kroppsøvingsfaget, og med tips til hvordan elevene skal øve seg på grunnleggende elementer for å oppleve mestring.

Utgitt 2019 978-82-02-57581-6 Pris 679,-

Målrettet samtale

Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk

Hvordan strukturere og lede gode, matematiske diskusjoner

Utgitt 2019 978-82-02-62367-8 Pris 349,-

Boken belyser doping i ulike miljøer og områder av samfunnet, herunder innen idretten og i kroppsbyggermiljøer, i arbeidslivet, blant studenter og i ungdomsmiljøer.

Gjenbruke – Oppvinne – Skape

Elham Kazemi og Allison Hintz

Näumann, Riss og Illeris

Boken gir læreren et rammeverk for å planlegge, strukturere og gjennomføre meningsfulle matematiske samtaler som beriker og utvider elevenes læring.

Boken fremhever potensialer for kunstog håndverksdidaktikk i relasjon til bærekraft som tema i læreplanen for kunst og håndverk.

Utgis mai 2020 978-82-02-63141-3 Pris 379,-

Læremidler 2020 29

Vgs-katalogen.indb 29

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

2012

978-82-02-39583-4

470,–

2012

978-82-02-30735-6

565,–

Bios Biologi 1 Lærebok

2018

978-82-02-56923-5

978-82-02-57349-2

990,–

Bios Biologi 1 Unibok

2018

978-82-02-59262-2

bm/nyn

295,–

Bios Biologi 1 Brettbok (pdf)

2018

978-82-02-59263-9

bm/nyn

295,–

Bios Biologi 2 Lærebok

2019

978-82-02-60485-1

978-82-02-61265-8

990,–

Bios Biologi 2 Unibok

2019

978-82-02-62940-3

bm/nyn

295,–

Bios Biologi 2 Brettbok

2019

978-82-02-62916-8

bm/nyn

295,–

A T L A S

Verdensatlas Mikkelsen, red.

Atlas for videregående

Historisk atlas Selliaas, red.

Historisk atlas

BIOLOGI

Bios Biologi 1 Sletbakk, Gjærevoll, Hessen, Håpnes, Eskeland, Spurkland

Bios Biologi 2 Sletbakk, Håpnes, Hessen, Eskeland, Gjærevoll, Borge

Bios Elevnettsted

bios.cdu.no

2019

Bios Lærernettsted

bios.cdu.no

2019

978-82-02-41662-1

Gratis 204,– *

2020

978-82-02-58364-4

790,–

2020

978-82-02-64582-3

Gratis

ENGELSK Engelsk studieforberedende

Andersen | Berger | Gloppen | Holm | Stensrud | Woodhouse

CITIZENS

Engelsk for studieforberedende utdanningsprogram VG1

SF

Citizens SF (Fagfornyelsen LK20) Andersen, Berger, Gloppen, Holm, Stensrud, Woodhouse

Citizens SF vg1 Lærebok Citizens vg1 Elevnettsted NYHET!

citizens.cdu.no

Citizens vg1 Lærernettsted NYHET!

citizens.cdu.no

2020

978-82-02-64583-0

204,– *

Citizens SF Unibok NYHET!

2020

978-82-02-65508-2

225,–

Citizens SF Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-65506-8

225,–

30 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 30

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Tracks SF Alt-i-ett-bok

2016

978-82-02-50171-6

790,–

Tracks SF Unibok

2016

978-82-02-53081-5

250,–

2016

978-82-02-53222-2

Tracks SF (K06/13) Moen, m. fl.

Tracks SF Brettbok Tracks SF Elevnettsted

tracks.cdu.no

Tracks SF Lærernettsted

tracks.cdu.no

250,– Gratis

978-82-02-52105-9

204,– *

2016

978-82-02-53098-3

872,– *

Access to English Lærebok

2013

978-82-02-39502-5

790,–

Access to English Unibok

2013

978-82-02-45885-0

240,–

Access to English Brettbok

2013

978-82-02-42807-5

240,–

Tracks SF Lærer CD-er

Access to English (K06/13) Burgess, Bowles Sørhus

Access to English Elevnettsted

access.cdu.no

Access to English Lærernettsted

access.cdu.no

Gratis 978-82-02-40330-0

204,– *

2013

978-82-02-42789-4

1248,– *

Access to International English Lærebok

2017

978-82-02-53065-5

845,–

Access to International English Unibok

2017

978-82-02-55772-0

270,–

Access to International English Brettbok

2017

978-82-02-55769-0

270,–

Access to English Teacher’s CDs

Engelsk programfag VG2-VG3

Access to International English Anthony, Burgess, Mikkelsen

Access to International English Elevnettsted

access.cdu.no

2017

Access to International English Lærernettsted

access.cdu.no

Gratis

2017

978-82-02-54070-8

Access to International English Lyd på nett Elev

2017

978-82-02-55868-0

204,– 36,– *

Access to International English Teacher’s CDs

2017

978-82-02-55777-5

800,– *

2015

978-82-02-47364-8

925,–

2015

978-82-02-47365-5

1000,– *

Access to English: Literature Burgess, Sørhus

Access to English: Literature Lærebok Access to English: Literature Teacher’s CDs Access to English: Literature Elev- og Lærernettsted

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 31

access.cdu.no

Gratis

Læremidler 2020 31

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Access to English: Social Studies Lærebok

2018

978-82-02-57579-3

875,–

Access to English: Social Studies Unibok

2018

978-82-02-59499-2

290,–

Access to English: Social Studies Brettbok

2018

978-82-02-59498-5

290,–

Access to English: Social Studies (2018) Anthony, Burgess, Mikkelsen

Access to English: Social Studies Elevnettsted

access.cdu.no

2018

Access to English: Social Studies Lærernettsted

access.cdu.no

2018

978-82-02-57671-4

204,– *

2018

978-82-02-57672-1

36,– *

Citizens YF vg1 Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-64581-6

790,–

Citizens YF Unibok NYHET!

2020

978-82-02-65509-9

225,–

Citizens YF Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-65510-5

225,–

Access to English: Social Studies Lydnettsted

Gratis

Engelsk yrkesfag

Andersen | Berger | Gloppen | Holm | Stensrud | Woodhouse

CITIZENS

YF

Engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram VG1

Citizens YF (Fagfornyelsen LK20) Andersen, Berger, Gloppen, Holm, Stensrud, Woodhouse

Citizens vg1 Lærernettsted NYHET!

citizens.cdu.no

2020

978-82-02-64583-0

180,– *

Citizens vg1 Elevnettsted NYHET!

citizens.cdu.no

2020

978-82-02-64582-3

Gratis

Med spesifikke ressurser til: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv, Teknikk- og industriell produksjon

Tracks Vg1 og Vg2 (K06/13) Fuhre, Murray, Burgess, Moen, Sjøvoll

Tracks Vg1 og Vg2 Lærebok

2013

978-82-02-39861-3

765,–

Tracks Vg1 og Vg2 Unibok

2015

978-82-02-45987-1

225,–

Tracks Vg1 og Vg2 Brettbok (pdf)

2013

978-82-02-42808-2

225,–

Tracks Vg1 og Vg2 Elevnettsted

tracks.cdu.no

Tracks Vg1 og Vg2 Lærernettsted

tracks.cdu.no

Tracks Vg1 og Vg2 Lærer CD-er

Gratis

2013

978-82-02-40271-6

204,– *

978-82-02-40270-9

872,– *

Tracks PRO (K06) Fuhre, Murray, Burgess, Moen, Sjøvoll

Tracks PRO Elevlisens

tracks.cdu.no

978-82-02-44217-0

92,– *

Tracks PRO Lærerlisens

tracks.cdu.no

978-82-02-45382-4

88,– *

32 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 32

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

2008

978-82-02-27754-3

978-82-02-27929-5

VEIL. PRIS

Engelsk grammatikk og annet

Exploring English Dypedahl, Hasselgård

Exploring English Exploring English Elevnettsted

exploringenglish.cdu.no

425,– Gratis

Troubleshooter Peel, Andersen, Madden Austad

Troubleshooter

2004

978-82-02-56819-1

2011

978-82-02-32779-8

978-82-02-23561-1

395,–

Core English Brevik, m. fl.

Core English, Basic skills

295,–

Core English, Basic skills Elevnettsted

coreenglish.cdu.no

978-82-02-32780-4

88,– *

Core English, Basic skills Lærernettsted

coreenglish.cdu.no

978-82-02-37177-7

204,– *

60,– *

WATCH Watch videos: Engelsk Elev- og lærernettsted

watch.cdu.no

2016

978-82-02-50639-1

sprakporten.cdu.no

2017

978-82-02-53304-5

Black & White Paul Volpone

2010

978-82-02-32681-4

175,–

Slumdog Millionaire Vikas Swarup

2010

978-82-02-32930-3

175,–

Boy Roald Dahl

2000

978-82-02-19319-5

175,–

Språkporten Språkporten Engelsk, 2 års lisens

bm/nyn

124,– *

Engelske skoleutgaver/ romaner

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 33

Læremidler 2020 33

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Rendez-vous 1 Lærebok

2012

978-82-02-34910-3

978-82-02-37183-8

720,–

Rendez-vous 1 Brettbok

2012

978-82-02-42832-7

bm/nyn

225,– *

Rendez-vous 2 Lærebok

2013

978-82-02-39840-8

978-82-02-40291-4

720,–

Rendez-vous 2 Fransk I for Vg2 Brettbok

2013

978-82-02-42833-4

bm/nyn

225,–

FRANSK Fransk I

Rendez-vous 1 og 2 (K06) Hønsi, Kjetland, Liautaud

Rendez-vous 1 Lærernettsted

rendez-vous.cdu.no

978-82-02-38779-2

Rendez-vous 2 Lærernettsted

rendez-vous.cdu.no

978-82-02-42046-8

Rendez-vous 1 og 2 Elevnettsted

rendez-vous.cdu.no

204,– * 204,– * Gratis

Fransk II

Elster • Gauvin Skinnemoen • Hønsi Kjetland • Liautaud

Enchanté 1 Fransk II – Vg1

Enchanté (Fagfornyelsen LK20) Elster, Gauvin, Skinnemoen, Hønsi, Kjetland, Liautaud

Enchanté 1 Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-58108-4

978-82-02-66994-2

720,–

Enchanté 1 Unibok NYHET!

2020

978-82-02-65688-1

bm/nyn

225,–

Enchanté 1 Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-65758-1

bm/nyn

225,–

Enchanté 1 Lærernettsted NYHET!

2020

978-82-02-58931-8

204,–

Enchanté 1 Elevnettsted NYHET!

2020

978-82-02-58930-1

Gratis

Enchanté 1 Lærebok

2012

978-82-02-37181-4

978-82-02-37182-1

720,–

Enchanté 1 Unibok

2012

978-82-02-55833-8

bm/nyn

225,–

Enchanté 1 Brettbok

2012

978-82-02-42835-8

bm/nyn

225,–

Enchanté 2 Lærebok

2013

978-82-02-39937-5

978-82-02-40290-7

720,–

Enchanté 2 Unibok

2013

978-82-02-55872-7

bm/nyn

225,–

Enchanté 2 Brettbok

2013

978-82-02-42836-5

bm/nyn

225,–

Enchanté 1 og 2 (K06) Hønsi, Kjetland, Liautaud

Enchanté 1 Lærernettsted

enchante.cdu.no

978-82-02-38783-9

204,– *

Enchanté 2 Lærernettsted

enchante.cdu.no

978-82-02-42047-5

204,– *

Enchanté 1 og 2 Elevnettsted

enchante.cdu.no

34 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 34

Gratis

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

sprakporten.cdu.no

2017

978-82-02-53306-9

bm/nyn

watch.cdu.no

2016

978-82-02-50643-8

2007

978-82-02-24677-8

VEIL. PRIS

Fransk grammatikk og annet

Språkporten Språkporten Fransk, 2 års lisens

124,– *

WATCH Watch videos: Fransk Elev- og lærernettsted

60,– *

Comme ça Britt Veland

Comme ça Fransk Aktivitetsgrammatikk Comme ça Elev- og lærernettsted

978-82-02-25884-9

commeca.cdu.no

395,– Gratis

Quatre Amis Quatre Amis DVD

2008

978-82-02-28511-1

Quatre Amis Lærerveiledning

2009

Kontakt: vgsinfo@cappelendamm.no

564,– *

Kraft Fysikk 1 Lærebok

2018

978-82-02-51137-1

978-82-02-55592-4

920,–

Kraft Fysikk 1 Unibok

2018

978-82-02-62766-9

bm/nyn

300,–

Kraft Fysikk 1 Brettbok

2018

978-82-02-59444-2

bm/nyn

300,–

Kraft Fysikk 2 Lærebok

2019

978-82-02-59443-5

978-82-02-62894-9

920,–

Kraft Fysikk 2 Unibok

2019

978-82-02-62901-4

bm/nyn

300,–

Kraft Fysikk 2 Brettbok

2019

978-82-02-62895-6

bm/nyn

300,–

978-82-02-55235-0

FYSIKK

Kraft Fysikk 1 Fossum, Sandstad, Nordal, Dellnes

Kraft Fysikk 2 Sandstad, Fossum, Myhrehagen, Dellnes, Bergli, Nordal

Kraft Lærernettsted

kraft.cdu.no

2019

Kraft Elevnettsted

kraft.cdu.no

2019

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 35

204,– * Gratis

Læremidler 2020 35

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Rom Stoff Tid Fysikk 1 Lærebok

2013

978-82-02-40250-1

978-82-02-40251-8

985,–

Rom Stoff Tid Fysikk 1 Brettbok

2013

978-82-02-42632-3

bm/nyn

300,–

Rom Stoff Tid Fysikk 2 Lærebok

2014

978-82-02-43246-1

978-82-02-43247-8

995,–

2014

978-82-02-45115-8

bm/nyn

288,–

Rom Stoff Tid 1 og 2 Jerstad, Sletbak, Grimenes, Renstrøm

Rom Stoff Tid Fysikk 2 Brettbok Rom Stoff Tid Lærernettsted

rstnett.cdu.no

Rom Stoff Tid Elevnettsted

rstnett.cdu.no

978-82-02-41666-9

204,– * Gratis

Grunnleggende fysikk, Fysikk forkurs, Ingeniørutdanningen Jerstad, Sletbak, Grimenes

Grunnleggende fysikk for univ. og høgskole Lærebok

2012

978-82-02-34733-8

1030,–

Grunnleggende fysikk for univ. og høgskole Oppgavesamling

2012

978-82-02-35248-6

410,–

Grunnleggende fysikk Elev- og lærernettsted

fysnett.cdu.no

Gratis

Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok

2016

978-82-02-51135-7

1030,–

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok

2016

978-82-02-51136-4

670,–

Rom Stoff Tid Forkurs Nettressurser

fysikkforkurs.cdu.no

Gratis

GEOGRAFI

Geografi (Fagfornyelsen LK20) Eide, Holgersen, Johansen

Geografi Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-63874-0

978-82-02-66945-4

670,–

Geografi Unibok NYHET!

2020

978-82-02-66941-6

bm/nyn

205,–

bm/nyn

2020

978-82-02-66940-9

Geografi Elevnettsted NYHET!

geografi.cdu.no

2020

978-82-02-66944-7

Gratis

Geografi Lærernettsted NYHET!

geografi.cdu.no

2020

978-82-02-66943-0

204,– *

Geografi Lærebok

2018

978-82-02-57506-9

978-82-02-57568-7

690,–

Geografi Unibok

2018

978-82-02-59978-2

bm/nyn

215,–

Geografi Brettbok

2018

978-82-02-60050-1

bm/nyn

215,–

Geografi Brettbok NYHET!

205,–

Geografi (K06) Dokken, Eide, Johansen, Øverjordet

Geografi Elevnettsted

geografi.cdu.no

2018

Geografi Lærernettsted

geografi.cdu.no

2018

36 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 36

Gratis 978-82-02-58237-1

204,– *

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Liv og helse – Helse Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-62735-5

978-82-02-65293-7

650,–

Liv og helse Helse Unibok NYHET!

2020

978-82-02-66961-4

bm/nyn

205,–

HELSE- OG OPPVEKSTFAG Helse- og oppvekstfag VG1

Liv og helse (Fagfornyelsen LK20) Arsky, Iversen, Rørtveit m.fl.

Liv og helse Helse Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-66959-1

bm/nyn

205,–

Liv og Helse – Kommunikasjon og samhandling Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-62733-1

978-82-02-65294-4

550,–

Liv og Helse – Kommunikasjon og samhandling Unibok NYHET!

2020

978-82-02-66971-3

bm/nyn

170,–

Liv og Helse – Kommunikasjon og samhandling Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-66973-7

bm/nyn

170,–

Liv og Helse – Yrke Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-62734-8

978-82-02-65295-1

550,–

Liv og Helse – Yrke Unibok NYHET!

2020

978-82-02-66970-6

bm/nyn

170,–

Liv og Helse – Yrke Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-66972-0

bm/nyn

Liv og Helse Elevnettsted NYHET!

2020

978-82-02-66977-5

Gratis

Liv og Helse Lærernettsted NYHET!

2020

978-82-02-66978-2

204,– *

Liv og Helse – Helsefremmende arbeid Lærebok

2014

978-82-02-43235-5

978-82-02-43236-2

710,–

Liv og Helse – Helsefremmende arbeid Unibok

2014

978-82-02-49024-9

bm/nyn

215,–

Liv og Helse – Helsefremmende arbeid Brettbok

2014

978-82-02-45116-5

bm/nyn

215,–

Liv og Helse – Kommunikasjon og samhandling Lærebok

2014

978-82-02-43239-3

978-82-02-43241-6

590,–

Liv og Helse – Kommunikasjon og samhandling Unibok

2014

978-82-02-49026-3

bm/nyn

185,–

Liv og Helse – Kommunikasjon og samhandling Brettbok

2014

978-82-02-45118-9

bm/nyn

185,–

Liv og Helse – Yrkesutøvelse Lærebok

2014

978-82-02-43973-6

978-82-02-43974-3

590,–

Liv og Helse – Yrkesutøvelse Unibok

2014

978-82-02-49025-6

bm/nyn

185,–

Liv og Helse – Yrkesutøvelse Brettbok

2014

978-82-02-45119-6

bm/nyn

185,–

170,–

Liv og helse (K06) Bjerva m.fl.

Liv og Helse Elev- og lærernettsted

hofag.cdu.no

Gratis

Barne- og ungdomsarbeiderfag VG2

Vekst (K06) Berg m.fl.

Vekst – Helsefremmende arbeid Lærebok

2015

978-82-02-43230-0

978-82-02-43233-1

615,–

Vekst – Helsefremmende arbeid Unibok

2015

978-82-02-51965-0

bm/nyn

195,–

Vekst – Helsefremmende arbeid Brettbok

2015

978-82-02-49865-8

bm/nyn

195,–

Vekst – Yrkesutøvelse Lærebok

2015

978-82-02-43947-7

978-82-02-47181-1

695,–

Vekst – Yrkesutøvelse Unibok

2015

978-82-02-51991-9

bm/nyn

225,–

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 37

Læremidler 2020 37

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

Vekst – Yrkesutøvelse Brettbok

2015

978-82-02-49847-4

bm/nyn

225,–

Vekst – Kommunikasjon og samhandling Lærebok

2015

978-82-02-43242-3

978-82-02-43244-7

585,–

Vekst – Kommunikasjon og samhandling Unibok

2015

978-82-02-51994-0

bm/nyn

195,–

Vekst – Kommunikasjon og samhandling Brettbok

2015

978-82-02-49846-7

bm/nyn

195,–

Vekst Elevnettsted

hofag.cdu.no

Vekst Lærernettsted

hofag.cdu.no

Vekst Elev- og lærernettsted

hofag.cdu.no

VEIL. PRIS

Gratis 978-82-02-47839-1

Gratis Gratis

Helsearbeiderfag VG2

Helsefagarbeideren (K06) Saghaug m.fl.

Helsefagarbeideren – Sykdommer, behandling og pleie bind 1

2007

978-82-04-11599-7

978-82-04-11600-0

625,–

Helsefagarbeideren – Sykdommer, behandling og pleie bind 2

2007

978-82-04-14171-2

978-82-04-14172-9

410,–

Helsefagarbeideren – Helsefremmende arbeid i hverdagen

2007

978-82-04-11593-5

978-82-04-11594-2

510,–

Helsefagarbeideren – Kommunikasjon og samhandling

2007

978-82-04-11595-9

978-82-04-11596-6

475,–

2007

978-82-04-11597-3

978-82-04-11598-0

Helsefagarbeideren – Lovgivning og faglig forsvarlighet Helsefagarbeideren Elev- og lærernettsted

hofag.cdu.no

475,– Gratis

HISTORIE Historie VG2-VG3

Alle tiders historie (Fagfornyelsen LK20) Heum, Martinsen, Moum, Teige

Alle tiders historie vg2–vg3 Lærebok  NYHET!

2020

978-82-02-59094-9

978-82-02-65705-5

840,–

Alle tiders historie vg2–vg3 Unibok NYHET!

2020

978-82-02-65701-7

bm/nyn

250,–

Alle tiders historie vg2–vg3 Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-65700-0

bm/nyn

250,–

Alle tiders historie vg2–vg3 Elevnettsted NYHET!

alletidershistorie.cdu.no

2020

978-82-02-65695-9

Gratis

Alle tiders historie vg2–vg3 Lærernettsted NYHET!

alletidershistorie.cdu.no

2020

978-82-02-65699-7

204,– *

Alle tiders historie vg2–vg3 Lærebok

2013

978-82-02-33468-0

978-82-02-42041-3

865,–

Alle tiders historie vg2–vg3 Unibok

2013

978-82-02-48315-9

bm/nyn

260,–

Alle tiders historie vg2–vg3 Brettbok

2013

978-82-02-42791-7

bm/nyn

260,–

Alle tiders historie vg2 Lærebok

2013

978-82-02-42042-0

978-82-02-42043-7

595,–

Alle tiders historie vg2 Brettbok

2013

978-82-02-44666-6

bm/nyn

185,–

Alle tiders historie vg3 Lærebok

2014

978-82-02-43970-5

978-82-02-43969-9

695,–

Alle tiders historie (K06) Heum, Martinsen, Moum, Teige

38 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 38

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

Alle tiders historie vg3 Brettbok

2014

978-82-02-44665-9

bm/nyn

Alle tiders historie Elevnettsted

alletidershistorie.cdu.no

Alle tiders historie Lærernettsted

alletidershistorie.cdu.no

VEIL. PRIS

215,– Gratis

978-82-02-45628-3

204,– *

Historie Vg (K06) Libæk, Stenersen, Sveen, Aastad

Historie vg2–vg3 Ett bind Lærebok Historie vg2–vg3 Ett bind Brettbok Historie vg Elev- og lærernettsted

2013

978-82-02-39699-2

2013

978-82-02-42790-0

978-82-02-39862-0

865,– 260,–

historievg.cdu.no

Gratis

Historie påbygging

Alle tiders historie Påbygging (K06) Heum, Martinsen, Moum, Teige

Alle tiders historie Påbygging Lærebok

2014

978-82-02-42593-7

978-82-02-42594-4

870,–

Alle tiders historie Påbygging Unibok

2014

978-82-02-49831-3

bm/nyn

260,–

Alle tiders historie Påbygging Brettbok

2014

978-82-02-44644-4

bm/nyn

260,–

Alle tiders historie Elevnettsted

alletidershistorie.cdu.no

Alle tiders historie Lærernettsted

alletidershistorie.cdu.no

Gratis 978-82-02-45628-3

204,– *

Historie Vg Påbygging (K06) Libæk, Stenersen, Sveen, Aastad

Historie Vg3 Påbygging Lærebok

2016

978-82-02-50277-5

978-82-02-50361-1

850,–

Historie Vg3 Påbygging Unibok

2016

978-82-02-53907-8

bm/nyn

260,–

Historie Vg3 Påbygging Brettbok

2016

978-82-02-53906-1

bm/nyn

260,–

Historie Vg3 Påbygging Elev- og lærernettsted

historievg.cdu.no

Gratis

Historie annet

Norges historie Øivind Stenersen

Norges historie, en innføring Lærebok

2015

978-82-02-43243-0

290,–

Norges historie, en innføring Unibok

2015

978-82-02-60937-5

115,–

Norges historie, en innføring Brettbok

2015

978-82-02-43261-4

108,–

Norges historie, en innføring Brettbok Privat

2015

978-82-02-53291-8

130,–

Norges historie, en innføring Elevnettsted

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 39

norgeshistorie.cdu.no

Gratis

Læremidler 2020 39

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Verdens historie, en innføring Lærebok

2018

978-82-02-56318-9

290,–

Verdens historie, en innføring Unibok

2018

978-82-02-60939-9

115,–

Verdens historie, en innføring Brettbok

2018

978-82-02-60719-7

115,–

Verdens historie, en innføring Brettbok Privat

2018

978-82-02-60777-7

Verdens historie Øivind Stenersen, Asle Sveen

130,–

Verdens historie, en innføring Elevnettsted historie-innforing.cdu.no

Gratis

Å lykkes med historie Ugland, Fossum

Å lykkes med nyere historie

2018

978-82-02-59667-5

335,–

Å lykkes med eldre historie

2010

978-82-02-31919-9

305,–

Å lykkes med Elevnettsted

alykkesmed.cdu.no

Gratis

HISTORIE OG FILOSOFI

Historie og filosofi 1 og 2 Moum, Pettersen, Sævareid

Historie og filosofi 1 Lærebok

2017

978-82-02-51626-0

978-82-02-51628-4

865,–

Historie og filosofi 1 Unibok

2017

978-82-02-55889-5

bm/nyn

225,–

Historie og filosofi 1 Brettbok

2017

978-82-02-55888-8

bm/nyn

225,–

Historie og filosofi 2 Lærebok

2018

978-82-02-51629-1

978-82-02-51630-7

865,–

Historie og filosofi 2 Unibok

2018

978-82-02-55890-1

bm/nyn

215,–

Historie og filosofi 2 Brettbok

2018

978-82-02-60052-5

bm/nyn

225,–

Historie og filosofi 1 og 2 Elevnettsted

historieogfilosofi.cdu.no

2018

Historie og filosofi 1 og 2 Lærernettsted

historieogfilosofi.cdu.no

2018

978-82-02-55887-1

204,– *

2011

978-82-02-34301-9

510,–

Kode 1 Lærebok

2017

978-82-02-52765-5

978-82-02-55366-1

820,–

Kode 1 Brettbok

2017

978-82-02-55821-5

bm/nyn

250,–

Historie og filosofi Tekstsamling

Gratis

INFORMASJONSTEKNOLOGI

Kode 1 Langslet, Solheim, Bae Brandtzæg

40 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 40

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Kode 2 Lærebok

2016

978-82-02-44790-8

978-82-02-47180-4

820,–

Kode 2 Brettbok

2016

978-82-02-52267-4

bm/nyn

250,–

Kode 2 Langslet, Vindal Eriksen, Haugeto

Kode 1 og 2 Elev- og lærernettsted

kode.cdu.no

Gratis

KJEMI

Kjemien stemmer 1 Knutsen, Tveit, Vestli

Kjemien Stemmer 1 Grunnbok

2018

978-82-02-55591-7

978-82-02-56117-8

695,–

Kjemien Stemmer 1 Brettbok

2018

978-82-02-59242-4

bm/nyn

225,–

Kjemien Stemmer 1 Studiebok

2018

978-82-02-56116-1

978-82-02-56119-2

285,–

Kjemien Stemmer 1 Studiebok Brettbok

2018

978-82-02-59243-1

bm/nyn

Kjemien Stemmer 2 Grunnbok

2019

978-82-02-59937-9

978-82-02-62285-5

Kjemien Stemmer 2 Grunnbok Brettbok

2019

978-82-02-62888-8

Kjemien Stemmer 2 Studiebok

2019

978-82-02-59939-3

Kjemien Stemmer 2 Studiebok Brettbok

2019

978-82-02-62889-5

95,–

Kjemien stemmer 2 Knutsen, Tveit, Vestli, Edvardsen

Kjemien Stemmer Elev- og lærernettsted

kjemienstemmer.cdu.no

2019

695,– 225,–

978-82-02-62890-1

455,– 130,– Gratis

Kjemi forkurs, ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning Grønneberg, Hannisdal, Pedersen, Ringnes

Kjemien stemmer Forkurs

2004

978-82-02-23750-9

650,–

Kommunikasjon og Kultur Lærebok 1-3

2019

978-82-02-64047-7

820,–

Kommunikasjon og Kultur 1-3 Unibok

2019

978-82-02-54186-6

225,–

Kommunikasjon og Kultur 1-3 Brettbok

2019

978-82-02-54185-9

225,–

KOMMUNIKASJON OG KULTUR

Kommunikasjon og kultur 1-3 Børresen, Vanvik, Økland

Kommunikasjon og Kultur 1-3 Elevnettsted Kommunikasjon og Kultur 1-3 Lærernettsted

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 41

kommunikasjonogkultur.cdu.no 2019 2019

Gratis 978-82-02-54187-3

204,– *

Læremidler 2020 41

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Gymnos Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-65291-3

978-82-02-65292-0

510,–

Gymnos Unibok NYHET!

2020

978-82-02-66922-5

bm/nyn

165,–

bm/nyn

165,–

KROPPSØVING

Gymnos (Fagfornyelsen LK20) Gjerset, Holmstad, Abelsen , Hanneborg, Myhrvold

2020

978-82-02-66923-2

Gymnos og Gym Lærernettsted

gymnos.cdu.no

2020

978-82-02-65341-5

Gymnos og Gym Elevnettsted

gymnos.cdu.no

2020

Gymnos Brettbok NYHET!

204,– * Gratis

Aktivitetshefte for lærere Geir Øvrevik

Aktivitetshefte i kroppsøving 11-13. 217 aktiviteter

2018

978-82-02-58086-5

350,–

2018

978-82-02-58231-9

104,– *

Gymnos Lærebok

2012

978-82-02-37970-4

978-82-02-37986-5

510,–

Gymnos Unibok

2012

978-82-02-45887-4

bm/nyn

165,–

Gymnos Brettbok

2012

978-82-02-42615-6

bm/nyn

165,–

Gymnos Arbeidsbok

2013

978-82-02-38477-7

978-82-02-38478-4

265,– *

Gymnos og Gym Lærerhefte

2009

978-82-02-30584-0

Aktiviteter i kroppsøving Digitalt planleggingsverktøy for videregående 11-13 (lærerlisens)

aktivitetsheftevgs.cdu.no

Gymnos (K06) Gjerset, Haugen, Holmstad, Lied, Tønnessen, Andresen

Gymnos og Gym Elev- og lærernettsted

425,–

gymnos.cdu.no

Gratis

Gym (K06) Gjerset, Haugen, Holmstad, Lied, Andresen, Gjulem

Gym Lærebok

2013

978-82-02-37971-1

978-82-02-37985-8

485,–

Gym Unibok

2013

978-82-02-49005-8

bm/nyn

136,–

Gym Brettbok

2013

978-82-02-42629-3

bm/nyn

145,–

Gym Arbeidsbok

2013

978-82-02-38533-0

978-82-02-38534-7

265,–

Gymnos og Gym Elev- og lærernettsted

42 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 42

gymnos.cdu.no

Gratis

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

MARKEDSFØRING OG LEDELSE

*

Visjon 1 og 2 Nørgaard, Olsen

Visjon 1 Lærebok

2017

978-82-02-54183-5

978-82-02-54184-2

785,–

Visjon 1 Unibok

2017

978-82-02-55873-4

bm/nyn

250,–

Visjon 1 Brettbok

2017

978-82-02-55875-8

bm/nyn

250,–

Visjon 2 Lærerbok

2018

978-82-02-55698-3

978-82-02-57569-4

785,–

Visjon 2 Unibok

2018

978-82-02-55874-1

bm/nyn

250,–

bm/nyn

Visjon 2 Brettbok

2018

978-82-02-55876-5

Visjon 1 og 2 Elevnettsted

visjon.cdu.no

2018

978-82-02-56484-1

Gratis

250,–

Visjon 1 og 2 Lærernettsted

visjon.cdu.no

2018

978-82-02-56485-8

204,–

MATEMATIKK Matematikk digitalt alle kurs

coSinus Digital 1T, 1P, 1P-Y, 1T-Y (Fagfornyelsen LK20) coSinus Digital NYHET!

cosinus.cdu.no

978-82-02-67184-6

88,– *

Sinus Elev- og lærernettsted Sinus Elevnettsted

sinus.cdu.no

Omkring Sinus Lærernettsted

omkringsinus.cdu.no

Gratis 978-82-02-60077-8

204,–

Matematikk yrkesfag

Sinus 1P-Y (Fagfornyelsen LK20) Gustafsson, Osnes, Vestergaard, m.fl.

Sinus 1P-Y EL Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-63350-9

978-82-02-65279-1

650,–

Sinus 1P-Y EL Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-67038-2

bm/nyn

215,–

Sinus 1P-Y HS, RM, SR Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-67034-4

978-82-02-67035-1

650,–

Sinus 1P-Y HS, RM, SR Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-67039-9

bm/nyn

215,–

Sinus 1P-Y NA, FD, DT, IM Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-67037-5

978-82-02-67037-5

650,–

Sinus 1P-Y NA, FD, DT, IM Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-67040-5

bm/nyn

215,–

Sinus 1P-Y TP, BA Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-67032-0

978-82-02-67033-7

650,–

Sinus 1P-Y TP, BA Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-67041-2

bm/nyn

215,–

Sinus Basis 1P-Y Engangsbok NYHET!

2020

978-82-02-65280-7

978-82-02-65289-0

250,–

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 43

Læremidler 2020 43

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Sinus 1P-Y Lærebok

2017

978-82-02-54199-6

978-82-02-54200-9

675,–

Sinus 1P-Y Brettbok

2017

978-82-02-55595-5

bm/nyn

215,–

Sinus Basis 1P-Y

2017

978-82-02-50546-2

978-82-02-52217-9

250,–

978-82-02-52219-3

1280,– *

Sinus 1P-Y (K06/13) Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl m.fl.

Sinus Pluss 1P-Y Digital læringsressurs

skolelisens sinus.cdu.no

2017

Matematikk studieforberedende

Sinus 1P, 1T (Fagfornyelsen LK20) Oldervoll, Svorstøl, Vestergaard, Gustafsson, Osnes, Pedersen og Jacobsen

Sinus 1P Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-64651-6

978-82-02-65281-4

850,–

Sinus 1P Unibok NYHET!

2020

978-82-02-67001-6

bm/nyn

250,–

Sinus 1P Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-66999-7

bm/nyn

250,–

Sinus 1T Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-64652-3

978-82-02-65290-6

850,–

Sinus 1T Unibok NYHET!

2020

978-82-02-67002-3

bm/nyn

250,–

Sinus 1T Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-67000-9

bm/nyn

250,–

Sinus Basis 1P Engangsbok NYHET!

2020

978-82-02-67197-6

bm/nyn

300,–

Sinus 1P Lærebok (2014)

2014

978-82-02-42744-3

978-82-02-43286-7

870,–

Sinus 1P Brettbok

2014

978-82-02-45325-1

bm/nyn

260,– *

Sinus 1T Lærebok (2014)

2014

978-82-02-42745-0

978-82-02-43282-9

870,–

Sinus 1T Brettbok

2014

978-82-02-45324-4

bm/nyn

260,–

Sinus 2P Lærebok

2014

978-82-02-43287-4

978-82-02-43289-8

685,–

Sinus 2P Brettbok

2014

978-82-02-45327-5

bm/nyn

215,–

Sinus 1P (K06/13) Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals

Sinus 2P (K06/13) Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals

44 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 44

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Sinus S1 Lærebok

2018

978-82-02-57333-1

978-82-02-57336-2

920,–

Sinus S1 Brettbok

2018

978-82-02-59441-1

bm/nyn

275,–

Sinus S2 Lærebok

2015

978-82-02-45712-9

978-82-02-45711-2

920,–

Sinus S2 Brettbok

2015

978-82-02-49590-9

bm/nyn

275,–

Sinus R1 Lærebok

2018

978-82-02-57335-5

978-82-02-57334-8

920,–

Sinus R1 Brettbok

2018

978-82-02-59440-4

bm/nyn

280,–

Sinus R2 Lærebok

2015

978-82-02-45710-5

978-82-02-45709-9

920,–

Sinus R2 Brettbok

2015

978-82-02-49589-3

bm/nyn

275,–

Sinus X Lærebok

2007

978-82-02-26756-8

978-82-02-26757-5

715,–

Sinus 2P-Y Lærebok

2014

978-82-02-45641-2

978-82-02-45643-6

715,–

Sinus 2P-Y Brettbok

2014

978-82-02-48149-0

bm/nyn

215,–

Matematikk programfag vg2–vg3

Sinus S1 og S2 Oldervoll, Vaaje, Svorstøl, Hals

Sinus R1 og R2 og X

Matematikk YF påbygging

Sinus 2P-Y Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hanisch

Matematikk forkurs

Matematikk forkurs, ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals

Sinus forkurs Grunnbok

2016

978-82-02-50905-7

1030,–

coSinus forkurs Oppgavesamling

2016

978-82-02-50907-1

470,–

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 45

Læremidler 2020 45

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Kosmos SF Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-60914-6

978-82-02-65286-9

750,–

Kosmos SF Unibok NYHET!

2020

bm/nyn

240,–

bm/nyn

240,–

NATURFAG Naturfag studieforberedende

Kosmos SF (Fagfornyelsen LK20) Valvik, Engan, Heskestad, Liebich, Mykland, Nærø

2020

Kosmos SF Brettbok NYHET! Kosmos SF Lærernettsted NYHET!

kosmos.cdu.no

2020

Kosmos SF Elevnettsted NYHET!

kosmos.cdu.no

2020

978-82-02-66980-5

204,– * Gratis

Kosmos SF (K06/13) Heskestad, Lerstad, Liebich, Engan

Kosmos SF Lærebok

2017

978-82-02-54078-4

978-82-02-54092-0

795,–

Kosmos SF Unibok

2017

978-82-02-56031-7

bm/nyn

250,–

Kosmos SF Brettbok

2017

978-82-02-55600-6

bm/nyn

250,–

Kosmos SF Basis

2017

978-82-02-53331-1

978-82-02-55590-9

250,–

2013

978-82-02-50569-1

Kosmos SF og YF (2013) Lyd på nett

kosmos.cdu.no

Kosmos Elev- og lærernettsted

kosmos.cdu.no

36,– Gratis

Naturfag yrkesfag

Kosmos YF (Fagfornyelsen LK20) Halvorsen, Heskestad, Boye

Kosmos EL Lærebok

2020

978-82-02-66820-4

978-82-02-66821-1

370,-

Kosmos EL Brettbok

2020

978-82-02-67004-7

bm/nyn

120,-

Kosmos EL Unibok

2020

978-82-02-67190-7

bm/nyn

120,-

Kosmos FD og DT Lærebok

2020

978-82-02-66825-9

978-82-02-66826-6

370,-

Kosmos FD og DT Brettbok

2020

978-82-02-67023-8

bm/nyn

120,-

Kosmos FD og DT Unibok

2020

978-82-02-67189-1

bm/nyn

120,-

Kosmos HS og RM Lærebok

2020

978-82-02-66822-8

978-82-02-66823-5

370,-

Kosmos HS og RM Brettbok

2020

978-82-02-67006-1

bm/nyn

120,-

Kosmos HS og RM Unibok

2020

978-82-02-67192-1

bm/nyn

120,-

Kosmos TP og BA Lærebok

2020

978-82-02-66819-8

978-82-02-66824-2

370,-

Kosmos TP og BA Brettbok

2020

978-82-02-67005-4

bm/nyn

120,-

Kosmos TP og BA Unibok

2020

978-82-02-67191-4

bm/nyn

120,-

Kosmos NA Lærebok

2020

978-82-02-62498-9

978-82-02-62499-6

370,-

Kosmos NA Brettbok

2020

978-82-02-67008-5

bm/nyn

120,-

46 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 46

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

Kosmos NA Unibok

2020

978-82-02-67318-5

bm/nyn

2020

978-82-02-65949-3

Kosmos Lærernettsted

kosmos.cdu.no

Kosmos Elevnettsted

kosmos.cdu.no

VEIL. PRIS

120,204,- * Gratis

Kosmos YF (K06/13) Halvorsen, Boye, Heskestad

Kosmos YF Lærebok

2017

978-82-02-54082-1

978-82-02-54093-7

395,–

Kosmos YF Unibok

2017

978-82-02-55594-8

bm/nyn

130,–

Kosmos YF Brettbok

2017

978-82-02-55593-1

bm/nyn

130,–

Kosmos YF Basis Arbeidsbok

2017

978-82-02-55525-2

978-82-02-55526-9

215,–

Kosmos SF og YF (2013) Lyd på nett

kosmos.cdu.no

Kosmos YF Elev- og lærernettsted

kosmos.cdu.no

978-82-02-50569-1

36,– * Gratis

Naturfag påbygging

Kosmos Påbygging (K06/13) Heskestad, Lerstad, Liebich, Engan

Kosmos Påbygging Lærebok

2018

978-82-02-57350-8

978-82-02-58285-2

670,–

Kosmos Påbygging Unibok

2018

978-82-02-59530-2

bm/nyn

215,–

Kosmos Påbygging Brettbok

2018

978-82-02-58286-9

bm/nyn

215,–

Kosmos Elev- og lærernettsted

kosmos.cdu.no

Gratis

NORSK Norsk studieforberedende

Moment VG1 (Fagfornyelsen LK20) Fodstad, m.fl.

Moment vg1 Lærebok  NYHET!

2020

978-82-02-59733-7

fellesutgave

655,–

Moment vg1 Unibok NYHET!

2020

978-82-02-65788-8

fellesutgave

205,–

Moment vg1 Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-66642-2

fellesutgave

205,–

Moment Elevnettsted NYHET!

moment.cdu.no

2020

978-82-02-65785-7

Gratis

Moment Lærernettsted NYHET!

moment.cdu.no

2020

978-82-02-65787-1

204,– *

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 47

Læremidler 2020 47

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Moment VG1 Lærebok

2014

978-82-02-40730-8

fellesutgave

655,–

Moment VG1 Unibok

2015

978-82-02-48400-2

fellesutgave

215,–

Moment VG1 Brettbok

2014

978-82-02-43309-3

fellesutgave

215,–

Moment VG1, VG2, VG3 (K06/13) Fodstad, Glende, Magnusson, Minken, Norendal

Moment VG1 Lyd på nett

2015

978-82-02-50290-4

Moment VG2 Lærebok

moment.cdu.no

2015

978-82-02-45637-5

fellesutgave

655,–

Moment VG2 Unibok

2015

978-82-02-49658-6

fellesutgave

215,–

2015

978-82-02-48815-4

fellesutgave

215,–

2015

978-82-02-50326-0

Moment VG3 Lærebok

2016

978-82-02-45638-2

fellesutgave

655,–

Moment VG3 Unibok

2015

978-82-02-50486-1

fellesutgave

215,–

Moment VG3 Brettbok

2015

978-82-02-48817-8

fellesutgave

215,–

2015

978-82-02-50482-3

Moment VG2 Brettbok Moment VG2 Lyd på nett

moment.cdu.no

36,– *

36,– *

Moment VG3 Lyd på nett

moment.cdu.no

36,–

Moment VG1–3 Elevnettsted

moment.cdu.no

Gratis

Moment VG1–3 Lærernettsted

moment.cdu.no

204,–

Moment VG1–3 Supplerende tekstsamling

moment.cdu.no

2017

978-82-02-49220-5

44,–

Kontakt Lærebok  NYHET!

Kommer 2021

978-82-02-59731-3

978-82-02-59732-0

590,–

Kontakt Unibok NYHET!

Kommer 2021

978-82-02-67010-8

bm/nyn

180,–

Kontakt Brettbok NYHET!

Kommer 2021

978-82-02-67009-2

bm/nyn

180,–

Kontakt Elevnettsted NYHET!

kontakt.cdu.noKommer 2021 978-82-02-65774-1

Gratis

Kontakt Lærernettsted  NYHET!

kontakt.cdu.noKommer 2021 978-82-02-67003-0

204,– *

Norsk yrkesfag

Kontakt (Fagfornyelsen LK20) Grundvig og Valand

Kontakt (K06/13) Frisk, Grundvig, Sørås Valand

Kontakt Yrkesfag Lærebok

2014

978-82-02-40087-3

978-82-02-43278-2

610,–

Kontakt Yrkesfag Unibok

2014

978-82-02-45889-8

bm/nyn

185,– *

Kontakt Yrkesfag Brettbok

2014

978-82-02-43280-5

bm/nyn

185,–

Kontakt Yrkesfag Lyd på nett

2015

978-82-02-50111-2

bm/nyn

Kontakt Yrkesfag Basis Lærebok

2017

978-82-02-54178-1

978-82-02-54180-4

425,–

Kontakt Yrkesfag Basis Unibok

2017

978-82-02-54182-8

bm/nyn

135,–

2017

978-82-02-54181-1

bm/nyn

130,–

2017

978-82-02-55748-5

bm/nyn

36,–

Kontakt Yrkesfag Basis Brettbok Kontakt Yrkesfag Basis Lyd på nett

48 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 48

kontakt.cdu.no

36,–

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

Kontakt Yrkesfag og Basis Elevnettsted

kontakt.cdu.no

Kontakt Yrkesfag og Basis Lærernettsted

kontakt.cdu.no

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Gratis 978-82-02-44627-7

204,– *

Norsk påbygging

Kontakt Påbygging (K06/13) Grundvig, Frisk, Moum, Sørås Valand

Kontakt Påbygging Lærebok

2015

978-82-02-45077-9

978-82-02-47360-0

680,–

Kontakt Påbygging Unibok

2015

978-82-02-49592-3

bm/nyn

205,–

Kontakt Påbygging Brettbok

2015

978-82-02-48820-8

bm/nyn

205,–

Kontakt Påbygging Lyd på nett

kontakt.cdu.no

2015

978-82-02-49038-6

Kontakt Påbygging Supplerende tekstsamling på nett

kontakt.cdu.no

2015

978-82-02-49418-6

Kontakt Påbygging Elevnettsted

kontakt.cdu.no

Kontakt Påbygging Lærernettsted

kontakt.cdu.no

36,– bm/nyn

44,– Gratis

978-82-02-48814-7

204,–

Norsk annet

Nye vegar til nynorsk Anne Lene Berge

Nye vegar til nynorsk

2013

978-82-02-40289-1

385,–

Nye vegar til nynorsk Brettbok

2013

978-82-02-43865-4

120,–

Nye vegar til nynorsk Elevnettsted

nyevegar.cdu.no

Gratis

Å lykkes med norsk Fossum m.fl.

Å lykkes med litteraturhistorie

2014

978-82-02-44635-2

Å lykkes med sammensatte tekster og retorikk

2011

978-82-02-31925-0

Å lykkast med nynorsk som sidemål

2012

Å lykkes med litterære tolkninger

2014

Å lykkes med Elevnettsted

305,– 265,– 978-82-02-37715-1

978-82-02-44634-5

alykkesmed.cdu.no

305,– 305,– Gratis

ORDBØKER

Engelsk Svenkerud m.fl.

Engelsk ordbok (flexi) Engelsk-norsk/norsk-engelsk

2016

978-82-02-50545-5

295,–

Engelsk skoleordbok (flexi) Engelsk-norsk/norsk-engelsk

2016

978-82-02-49702-6

240,–

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 49

Læremidler 2020 49

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Fransk ordbok (flexi) Fransk-norsk/norsk-fransk

2017

978-82-02-49193-2

295,–

Fransk skoleordbok (flexi) Fransk-norsk/norsk-fransk

2015

978-82-02-49079-9

240,–

2015

978-82-02-42323-0

795,–

2018

978-82-02-30773-8

345,–

Bokmål-nynorsk ordbok NYHET!

2019

978-82-02-64023-1

295,–

Bokmål-nynorsk ordbok

2015

978-82-02-49550-3

285,–

Bokmål-nynorsk skoleordbok

2015

978-82-02-49452-0

255,–

2020

978-82-02-61532-1

295,–

Spansk skoleordbok (flexi) Spansk-norsk/norsk-spansk

2016

978-82-02-49701-9

240,–

Spansk ordbok (flexi) Spansk-norsk/norsk-spansk

2015

978-82-02-49823-8

295,–

Tysk skoleordbok (flexi) Tysk-norsk/norsk-tysk

2015

978-82-02-40342-3

240,–

Tysk ordbok (flexi) Tysk-norsk/norsk-tysk

2017

978-82-02-49233-5

305,–

Fransk Svenkerud m.fl.

Latin Nygård m.fl.

Latinsk ordbok (Ib) Latin-norsk

Norsk bokmål Urdland Karlsen, Krogstad, Paulssen

Norsk ordbok – bokmål

Norsk bokmål-nynorsk Knut Lindh

Norsk nynorsk Karlsen, Berge

Norsk ordbok – nynorsk NYHET!

Spansk Baggethun m. fl.

Tysk Svenkerud m.fl

50 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 50

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Psykologi 1 Mennesket i utvikling Lærebok

2016

978-82-02-49890-0

978-82-02-49891-7

835,–

Psykologi 1 Mennesket i utvikling Unibok

2016

978-82-02-52850-8

bm/nyn

250,–

Psykologi 1 Mennesket i utvikling Brettbok

2016

978-82-02-52135-6

bm/nyn

250,–

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn Lærebok

2016

978-82-02-49892-4

978-82-02-49893-1

835,–

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn Unibok

2016

978-82-02-53155-3

bm/nyn

250,–

2016

978-82-02-52136-3

bm/nyn

PSYKOLOGI

Psykologi 1 og 2 Gjørsund, Huseby, Barstad, Sjøberg

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn Brettbok Psykologi 1 og 2 Elev- og Lærernettsted

psykologi.cdu.no

Psykologi 1 og 2 Lyd

psykologi.cdu.no

250,– Gratis

978-82-02-48972-4

45,–

POLITIKK, INDIVID OG SAMFUNN Sosiologi og sosialantropologi

Sosio Berta, Dehle, Galaasen

Sosio Lærebok

2019

978-82-02-56319-6

Sosio Unibok

2019

978-82-02-62897-0

2019

978-82-02-62898-7

Sosio Brettbok

978-82-02-61649-6

785,– 250,– 205,–

Sosio Elevnettsted

sosio.cdu.no

2019

Gratis

Sosio Lærernettsted

sosio.cdu.no

2019

978-82-02-62900-7

Politikk og makt Lærebok

2018

978-82-02-54047-0

978-82-02-55702-7

835,–

Politikk og makt Unibok

2018

978-82-02-59988-1

bm/nyn

250,–

2018

978--82-02-60053-2

bm/nyn

204,– *

Politikk og menneskerettigheter

Politikk og makt Kval, Mellbye, Sagen

Politikk og makt Brettbok Politikk og makt Elevnettsted

politikkogmakt.cdu.no

2019

Politikk og makt Lærernettsted

politikkogmakt.cdu.no

2019

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 51

250,– Gratis

978-82-02-60845-3

204,– *

Læremidler 2020 51

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Samspill Lærebok

2017

978-82-02-44406-8

978-82-02-54174-3

810,–

Samspill Unibok

2017

978-82-02-54177-4

bm/nyn

250,–

2017

978-82-02-54175-0

bm/nyn

Sosialkunnskap

Samspill Langø, Haugen, Longva, Kosberg

Samspill Brettbok

250,–

Samspill Elevnettsted

samspill.cdu.no

2017

Gratis

Samspill Lærernettsted

samspill.cdu.no

2017

978-82-02-54176-7

I samme verden Lærebok

2018

978-82-02-57572-4

978-82-02-57573-1

745,–

I samme verden Unibok

2018

978-82-02-60024-2

bm/nyn

225,–

2018

978-82-02-60069-3

bm/nyn

204,– *

RELIGION OG ETIKK

I samme verden (K06) Kvamme, Lindhardt, Steineger

I samme verden Brettbok I samme verden Elevnettsted

isammeverden.cdu.no

I samme verden Lærernettsted

isammeverden.cdu.no

225,– Gratis

978-82-02-42056-7

204,– *

RETTSLÆRE

Juss og samfunn 1 og 2 Alf Marcus Wiegaard

Juss og samfunn 1 Lærebok

2017

978-82-02-42898-3

978-82-02-47316-7

675,–

Juss og samfunn 1 Unibok

2017

978-82-02-47322-8

bm/nyn

185,–

Juss og samfunn 1 Brettbok

2017

978-82-02-47319-8

bm/nyn

185,–

Juss og samfunn 2 Lærebok

2018

978-82-02-47317-4

978-82-02-47318-1

675,–

Juss og samfunn 2 Unibok

2018

978-82-02-60032-7

bm/nyn

185,–

Juss og samfunn 2 Brettbok

2018

978-82-02-47320-4

bm/nyn

185,–

Juss og samfunn Elevnettsted jussogsamfunn.cdu.no

2018

Juss og samfunn Lærernettsted jussogsamfunn.cdu.no

2018

978-82-02-44680-2

204,– *

Juss og samfunn Lovsamling

2018

978-82-02-60779-1

295,–

52 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 52

Gratis

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Delta! Lærebok NYHET!

2020

978-82-02-65653-9

978-82-02-65654-6

545,–

Delta! Unibok NYHET!

2020

978-82-02-65659-1

bm/nyn

160,–

bm/nyn

SAMFUNNSKUNNSKAP / SAMFUNNSFAG

Delta! (Fagfornyelsen LK20) Holgersen, Iversen, Kosberg

2020

978-82-02-65658-4

Delta! Elevnettsted NYHET!

delta.cdu.no

2020

978-82-02-67022-1

Gratis

Delta! Lærernettsted NYHET!

delta.cdu.no

2020

978-82-02-65655-3

204,– *

Delta! Lærebok

2018

978-82-02-57566-3

978-82-02-57567-0

530,–

Delta! Unibok

2018

978-82-02-60039-6

bm/nyn

165,–

Delta! Brettbok

2018

978-82-02-60056-3

bm/nyn

165,–

Delta! Brettbok NYHET!

196,–

Delta! (K06/13) Holgersen, Iversen, Kosberg

Delta! Elevnetsted

delta.cdu.no

2018

Gratis

Delta! Lærernettsted

delta.cdu.no

2018

978-82-02-42280-6

Pareto 1 Lærebok

2018

978-82-02-56315-8

978-82-02-56316-5

695,–

Pareto 1 Unibok

2018

978-82-02-60060-0

bm/nyn

215,–

Pareto 1 Brettbok

2018

978-82-02-60064-8

bm/nyn

215,–

Pareto 2 Lærebok

2018

978-82-02-57570-0

978-82-02-57571-7

695,–

Pareto 2 Unibok

2018

978-82-02-60066-2

bm/nyn

215,–

Pareto 2 Brettbok

2018

978-82-02-60065-5

bm/nyn

215,–

196,– *

SAMFUNNSØKONOMI

Pareto 1 og 2 Steinar Holden

Pareto 1 og 2 Elevnettsted

pareto.cdu.no

2018

Gratis

Pareto 1 og 2 Lærernettsted

pareto.cdu.no

2018

204,– *

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 53

Læremidler 2020 53

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Vidas 1 Tekst- og øvingsbok

2012

978-82-02-34909-7

978-82-02-37184-5

705,–

Vidas 1 Unibok

2012

978-82-02-47732-5

bm/nyn

225,–

2012

978-82-02-42826-6

bm/nyn

225,–

SPANSK Spansk I

Vidas 1 og 2 (K06) Bugge, Halvorsen, Rovira, Aviles Ruiz

Vidas 1 Brettbok Vidas 1 Lærernettsted

vidas.cdu.no

978-82-02-38788-4

204,– *

Vidas 2 Tekst- og øvingsbok

2013

978-82-02-40338-6

720,–

Vidas 2 Unibok

2013

978-82-02-49119-2

225,–

Vidas 2 Brettbok

2013

978-82-02-42827-3

225,–

978-82-02-42044-4

204,– *

Vidas 2 Lærernettsted

vidas.cdu.no

Vidas Elevnettsted

vidas.cdu.no

Gratis

Spansk II

Encuentros (Fagfornyelsen LK20) Bernáldez, Leguina-Morel, Vargas, Drange

Encuentros 1 Tekst- og øvingsbok NYHET!

978-82-02-55609-9

978-82-02-65623-2

690,–

Encuentros 1 Unibok NYHET!

978-82-02-65632-4

bm/nyn

225,–

Encuentros 1 Brettbok NYHET!

978-82-02-65627-0

bm/nyn

225,–

Encuentros 1 Elevnettsted NYHET!

978-82-02-65624-9

Gratis

Encuentros 1 Lærernettsted NYHET!

978-82-02-65625-6

204,– *

Vamos 1 og 2 (K06) Bugge, Halvorsen, Rovira, Aviles Ruiz

Vamos 1 Tekst- og øvingsbok

2012

978-82-02-37185-2

978-82-02-37285-9

705,–

Vamos 1 Unibok

2012

978-82-02-47834-6

bm/nyn

225,–

Vamos 1 Brettbok

2012

978-82-02-42828-0

bm/nyn

225,–

Vamos 1 Lærernettsted

978-82-02-38790-7

204,– *

Vamos 2 Tekst- og øvingsbok

vamos.cdu.no 2013

978-82-02-39164-5

720,–

Vamos 2 Unibok

2013

978-82-02-48703-4

225,–

2013

978-82-02-42829-7

225,–

978-82-02-40341-6

204,– *

Vamos 2 Brettbok Vamos 2 Lærernettsted

vamos.cdu.no

Vamos Elevnettsted

vamos.cdu.no

54 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 54

Gratis

* eks. mva

20/02/2020 15:30


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Español Tres Textos (utvalgte tekster fra nettstedet)

2014

978-82-02-45963-5

285,–

Español Tres Digital Elevnettsted

2014

978-82-02-44471-6

444,–

Español Tres Digital Lærernettsted

2014

978-82-02-39238-3

444,– *

2017

978-82-02-44465-5

¡Claro que sí! Spansk aktivitetsgrammatikk

2004

978-82-02-56818-4

¡Claro que sí! Spansk aktivitetsgrammatikk

2004

Spansk III

Español Tres Digital (Fagfornyelsen LK20) Bernaldez, Leguina-Morel

Spansk grammatikk og annet

Språkporten Språkporten Spansk, 2 års lisens

sprakporten.cdu.no

bm/nyn

124,– *

Spansk grammatikk Drange, Friis

395,– 978-82-02-24179-7

316,–

Mi querida familia Mi querida familia DVD

2008

978-82-02-28662-0

564,–

Mi querida familia Lærerveiledning

2008

Kontakt: vgsinfo@cappelendamm.no

Gratis

2016

978-82-02-50642-1

WATCH Watch video: Spansk Elev- og lærernettsted

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 55

watch.cdu.no

60,– *

Læremidler 2020 55

20/02/2020 15:31


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Klasse! 1 Tekst- og øvingsbok NYHET!

2020

978-82-02-65992-9

978-82-02-65672-0

630,–

Klasse! 1 Unibok  NYHET!

2020

bm/nyn

225,–

2020

bm/nyn

225,–

TYSK Tysk I

Simen Braaten • Mona Gundersen-Røvik

Simen Braaten • Mona Gundersen-Røvik

K l a s s e! 1

Tysk I Vg1

Komponenter: Tekst- og arbeidsbok Elevnettsted (åpen tilgang) Lærernettsted Nettadresse: klasse.cdu.no Lydfiler på nett:

Klasse! 1 TYSK I – VG1

K l a s s e! 1

Elev: tekstene i boken Lærer: tekstene i boken og lytteøvinger Digitale utgaver av Klasse! 1: Unibok Brettbok

Tysk I Vg1

Klasse! (Fagfornyelsen LK20)

Bokmål

Braaten, Gundersen-Røvik

ISBN 978-82-02-44783-0

www.cappelendamm.no

Klasse! 1 Brettbok  NYHET! Klasse! 1 Lærernettsted  NYHET!

klasse.cdu.no

2020

204,– *

Klasse! 1 Elevnettsted  NYHET!

klasse.cdu.no

2020

Gratis

Klasse! 1 og 2 (K06) Braaten, Gundersen-Røvik

Klasse! 1 Tekst- og øvingsbok

2017

978-82-02-44783-0

978-82-02-52534-7

630,–

Klasse! 1 Unibok

2017

978-82-02-55766-9

bm/nyn

215,–

Klasse! 1 Brettbok

2017

978-82-02-55764-5

bm/nyn

215,–

Klasse! 1 Lærernettsted

klasse.cdu.no

2017

978-82-02-55405-7

204,– *

Klasse! 1 Lyd på nett Elev

klasse.cdu.no

2017

978-82-02-54371-6

Klasse! 1 Lyd på nett Lærer

klasse.cdu.no

2017

978-82-02-57113-9

Klasse! 2 Tekst- og øvingsbok

2018

978-82-02-51550-8

978-82-02-53636-7

615,–

Klasse! 2 Unibok

2018

978-82-02-59260-8

bm/nyn

215,–

Klasse! 2 Brettbok

2018

978-82-02-59252-3

bm/nyn

215,–

36,– * 204,–

Klasse! 2 Lærernettsted

klasse.cdu.no

2018

978-82-02-59251-6

204,– *

Klasse! 2 Lyd på nett Elev

klasse.cdu.no

2018

978-82-02-54372-3

36,– *

Klasse! 2 Lyd på nett Lærer

klasse.cdu.no

2018

978-82-02-59676-7

204,– *

Klasse! 1 og 2 Elevnettsted

klasse.cdu.no

2018

Gratis

Tysk II

Echt! (Fagfornyelsen LK20) Gundersen-Røvik, Woelfert, Braaten, Ansnes

Echt! 1 Tekst- og øvingsbok NYHET!

2020

978-82-02-60826-2

bm/nyn

690,–

Echt! 1 Unibok NYHET!

2020

978-82-02-65638-6

bm/nyn

225,–

Echt! 1 Brettbok NYHET!

2020

978-82-02-65637-9

bm/nyn

225,–

Echt! 1 Elevnettsted NYHET!

2020

978-82-02-65640-9

Gratis

Echt! 1 Lærernettsted NYHET!

2020

978-82-02-65641-6

204,– *

56 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 56

* eks. mva

20/02/2020 15:31


BESTILLINGSLISTE FAGFORNYELSEN TITTEL

ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Ankunft 1 Tysk II Tekst- og øvingsbok

2012

978-82-02-34906-6

bm/nyn

650,–

Ankunft 1 Unibok

2012

978-82-02-48403-3

bm/nyn

205,–

Ankunft 1 Brettbok

2012

978-82-02-42703-0

bm/nyn

205,–

Ankunft 2 Tysk II Tekst- og øvingsbok

2013

978-82-02-38162-2

bm/nyn

680,–

Ankunft 2 Unibok

2013

978-82-02-49121-5

bm/nyn

205,–

Ankunft 2 Brettbok

2013

978-82-02-42804-4

bm/nyn

205,–

Ankunft 1 og 2 (K06) Andersen, Bali

Ankunft 1 Lærernettsted

ankunft.cdu.no

2013

978-82-02-38791-4

204,– *

Ankunft 2 Lærernettsted

ankunft.cdu.no

2013

978-82-02-40329-4

204,– *

Ankunft Elevnettsted

ankunft.cdu.no

2013

Gratis

Tysk III

Deutsch Drei Digital (Fagfornyelsen LK20) Karin Hals

Deutsch Drei Digital Elev- og lærernettsted

2020

978-82-02-30633-5

444,– *

Deutsch Drei Digital Lærernettsted

2020

978-82-02-33627-1

444,– *

Deutsch Drei Literatur (antologi med tekstene fra nettstedet)

2020

978-82-02-33376-8

285,–

2016

978-82-02-50645-2

2017

978-82-02-53305-2

Immer besser Tysk Aktivitetsgrammatikk

2004

978-82-02-56820-7

Immer besser Tysk Aktivitetsgrammatikk

2019

Immer besser Fasit på cdu.no

2019

Tysk grammatikk og annet

WATCH Watch videos: Tysk Elev- og lærernettsted

60,– *

Språkporten Språkporten Tysk, 2 års lisens

bm/nyn

120,– *

Immer besser Parnemann, Bali

* eks. mva

Vgs-katalogen.indb 57

395,– 978-82-02-66560-9

395,– Gratis

Læremidler 2020 57

20/02/2020 15:31


Fotokrediteringer Side 04 GaudiLab/GettyImages Side 05 GaudiLab/GettyImages Side 07 GaudiLab/GettyImages Side 09 Anadolu Agency/GettyImages Side 10 FatCamera/GettyImages Side 11 John O’Nolan on Unsplash Side 12 Jimmy Chang on Unsplash Side 15 Andrew Dunlop/GettyImages Side 16 Cecilie Arcurs/iStock Side 17 Nick Brundle Photography/GettyImages Side 19 Aaron P. Bernstein/ Reuters/NTBscanpix Side 20 Razvan/GettyImages Side 21 MStudioImages/GettyImages Side 22 Kallejipp/photocase.de Side 23 Innerfields/pavel nekoranec/unsplash Side 24 GaudiLab/GettyImages Side 26 lzf/GettyImages

58 Videregående skole

Vgs-katalogen.indb 58

20/02/2020 15:31


INNHOLDSFORTEGNELSE FAGFORNYELSEN

Kurs og vurdering

04

Digitale lærebøker

05

Digitale ressurser

06

Norsk

08

Geografi

11

Matematikk

12

Naturfag

14

Samfunnskunnskap

16

Kontakt oss! Les mer og bestill på cdu.no

Bestillinger og lisenser

Spørsmål om læremidler

Kontakt vår kundeservice cdukunde@cappelendamm.no 21 49 70 00

Kontakt markedsavdelingen vgsinfo@cappelendamm.no 21 61 66 72

Hilde Haugen

Kine Sundby

Markedsansvarlig fremmedspråkene, ordbøker og norsk som andrespråk hilde.haugen@cappelendamm.no 404 53 825

Salgs- og markedskonsulent kine.sundby@cappelendamm.no 938 84 842

Historie

17

Engelsk

18

Heidi Helgestad

Henriette Garnaas

Fransk

20

Markedsansvarlig norsk og samfunnsfagene heidi.helgestad@cappelendamm.no 977 77 299

Salgs- og markedskonsulent henriette.garnaas@cappelendamm.no 988 43 193

Spansk

21

Anne Gry Sandvold

Annette Buck Christoffersen

Tysk

22

Salgs- og markedskonsulent annette.buck.christoffersen@cappelendamm.no 214 97 000

Ordbøker

24

Markedsansvarlig realfagene, kroppsøving og helse- og oppvekstfag anne.gry.sandvold@cappelendamm.no 970 35 770

Kroppsøving

26

Fredrik Pharo

Anja Gustavsen

Salgs- og markedssjef fredrik.pharo@cappelendamm.no 978 58 384

Webredaktør anja.gustavsen@cappelendamm.no 952 09 218

Helse- og oppvekstfag

27

Aktuell faglitteratur for læreren

28

Bestillingsliste og komponenter

30

Redaktører og forfattere Du finner kontaktinformasjon til redaksjonene på cdu.no kontakt oss ansatte videregående. Ønsker du kontakt med forfatterne? Send oss en e-post, så videresender vi spørsmål og tilbakemeldinger. Alle læreverk har en egen e-postadresse som kommer til ansvarlig redaktør. Du finner adressen på nettsidene til læreverket.

2 Videregående skole

vgs-katalogen_2020_omslag_trykk.indd Custom V

20/02/2020 15:44


ISBN 978-82-02-67107-5

Fag- eller seksjonsnavn Fagfornyelsen

Design Tank Trykk Livonia

Besøksadresse Akersgata 47/49 0180 Oslo Postadresse Cappelen Damm AS Postboks 1900 Sentrum 0055 Oslo 21 61 65 00 www.cdu.no

1 Videregående skole

vgs-katalogen_2020_omslag_trykk.indd Custom V 2

NYHETER TIL FAGFORNYELSEN

Videregående skole Læremidler 2020

Læremidler 2020 2

20/02/2020 15:44

Profile for Cappelen Damm

Katalog videregående 2020  

Katalog videregående 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded