Page 1

Anne-Lise Gjerdrum

Tusen millionar

Elisabet W. Kristiansen

Tusen millionar 1–4

tek barna med inn i matematikken si verd med eventyr, songar, leik og spel. Den rolege progresjonen og tydelege differensieringa gjer at alle kan arbeide på sitt eige nivå, og i ulik hastighet innanfor kvart enkelt kapittel. Læreverket eignar seg godt for rettleidd matematikkundervising.

k

un n b o r G

Grunnbok 3B • N yn o rs k

Grunnbok A og B Oppgåvebok Eg reknar nøtter (2. til 4. trinn) Oppgåvekort (2. til 4. trinn) Lærarens bok A og B Fasit til oppgåvebok (4. trinn)

Tilleggsmateriell: Teljevers om tusen ting (biletbok) Cd med songar Talbilete Talstrålar Rekneperler Fagnettstad:

Eit matematikkverk frå Cappelen Damm

Tusen millionar •

Læreverket består av:

3B

http://tusenmillionar.cappelendamm.no

ISBN 978-82-02-38674-0

3BTusenmill_gr.bok_omslag_nyn.indd 1

Nyn ors k

www.cappelendamm.no

30.11.12 14:26


Anne-Lise Gjerdrum • Elisabet W. Kristiansen I llus t ras jonar : Anne Holt og J ohn Thor esen

n nb u r

3B

ok

G

Tusen millionar Nynorsk

Tusen millionar stjerner, stråler, blinkar tusen millionar skin, lyser, vinkar lys, du klare stjerne over hav og hei på mi vesletå så eg kan telje deg telje tusen millionar

1

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 1

Tusen millionar

12/27/12 12:26 PM


Velkommen til Tusen millionar! Kvart kapittel i grunnbøkene er merkt med eit eige symbol som går att i dei ulike komponentane til læreverket. Dermed kan barna arbeide på forskjellig nivå, og i ulik fart, innanfor det same kapitlet. På slutten av kvart kapittel er det ein liten test, Prøv deg sjølv, som barna reknar før dei arbeider vidare med ekstraoppgåver bak i boka. I det siste kapitlet får dei repetert lærestoffet frå det siste halvåret. For differensiering rår vi i tillegg til å arbeide med oppgåveboka, Eg reknar nøtter, oppgåvekorta eller med oppgåver på nettsidene til Tusen millionar. Vi håper de får mange morosame matematikktimar med Tusen millionar! Helsing forfattarane

© CAPPELEN DAMM AS, 2013 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndraging, og kan straffast med bøter eller fengsel. Tusen millionar følgjer læreplanane for Kunnskapsløftet i faget matematikk og er laga til bruk på barnetrinnet i grunnskolen. Illustratørar: Anne Holt og John Thoresen Omslagsillustrasjon: Anne Holt Grafisk formgiving: Marit Jakobsen Forlagsredaktør: Espen Skovdahl Trykk og ferdiggjering: Livonia Print SIA, Latvia 2013 Utgåve 3 Opplag 1 ISBN 978-82-02-38674-0 www.cdu.no http://tusenmillionar.cappelendamm.no

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 2

12/27/12 12:26 PM


Innhald

Kapittel 1 Måling og statistikk

Prøv deg sjølv

Ekstraoppgåver

Kapittel 2 Addisjon og subtraksjon 0 til 1000

Prøv deg sjølv

Ekstraoppgåver

Kapittel 3 Multiplikasjon 6-, 7-, 8- og 9-gongen

Prøv deg sjølv

Ekstraoppgåver

Kapittel 4 Måling

Prøv deg sjølv

Ekstraoppgåver

Kapittel 5 Divisjon, brøk og desimaltal

4 21 122

22 47 126

48 73 131

74 95 136

96

Prøv deg sjølv

113

Ekstraoppgåver

141

Kapittel 6 Repetisjon

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 3

114

12/27/12 12:26 PM


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • månader • kvartal • kalender • søylediagram • geometriske figurar • koordinatsystem

4

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 4

12/27/12 12:26 PM


Kapittel 1 Måling og statistikk

desember 4. kvartal

3. kvartal

januar

november

februar

oktober

mars

september

april

august

mai juli

1. kvartal

2. kvartal

juni Kvifor heiter det kvartal, trur du?

I kva for månad er det jul? I kva for månad har du fødselsdag? Nasjonaldagen vår er i . Kor mange månader er det i eit kvartal? _ månader. • Les teksten om barna som feirar nyttårsaftan i Lærarens bok.

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 5

5

12/27/12 12:26 PM


2013 januar februar mars april M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30 28 29 30 31 mai juni juli august M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31 september M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

oktober november desember M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sjå på kalenderen. Set grøn ring rundt namn på månader som har 31 dager. Set raud ring rundt namn på månader som har 30 dagar. Kor mange dagar har oktober? Kva for månad har 28 dagar? Skriv månadene som har 31 dagar.

Skriv månadene som har 30 dagar.

6

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 6

12/27/12 12:26 PM


Skriv namnet på månadene.

I

januar

tek vi på oss skia

i

akar vi i lia

i

er snøen så fin og kram

og i

tittar blomar fram

i

ser vi at lauvet sprett

og i

er det lyse netter

i

sym vi til Rogneskjær

og i

kan vi plukke bær

uti

kan vi plukke sopp

og i

tek vi poteter opp

kjem med regn og vind

og i

ringjer vi jula inn.

Kva for månad har vi no? Førre månad var Når det er skotår har februar 29 dagar. Elles har februar 28 dagar. 24

Månadene

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 7

7

12/27/12 12:26 PM


Skriv fødselsdagane til alle barna i klassen din.

dato

januar

dato

februar

dato

mars

dato

juli

dato

august

dato

september

8

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 8

12/27/12 12:26 PM


dato

april

dato

mai

dato

juni

dato

oktober

dato

november

dato

desember

9

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 9

12/27/12 12:26 PM


Kor mange leiker? bamsar IIII Korleis kan vi ordne leikene?

Vi lagar eit diagram!

Her er ein bamse til!

Tel leikene og fargelegg diagrammet. Svar på spørsmåla: Kor mange båtar? _ båtar Kor mange bilar? _ bilar Kva er det færrast av? _ Kva er det flest av? _ Kor mange fleire bilar enn dokker? _ Kor mange færre båtar enn ballar? _ Lag fleire spørsmål.

10

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 10

12/27/12 12:26 PM


Kva er det beste du veit til middag?

Gjer ei undersøking saman, og lag eit diagram. Kor mange likte best pølser? _ pannekaker? _ Kva meir kan de spørje om?

Favorittretten vår er:

pizza

kjøttkaker

pølser

pannekaker

11

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 11

12/27/12 12:26 PM


Les av diagrammet og svar på spørsmåla. Kor mange selde

16

Det er selt _ vaflar. Det er selt _ bollar. Kva er det selt 4 av?

14 12 10 8

Kva er det selt flest av?

6 4 2 vaflar

muffins

kaker

bollar

0

Kor mange fleire vaflar enn bollar er det selt? _ Kakene var veldig gode!

Diagrammet viser fargen på skolesekkane i klassen til Petra. Les av diagrammet og svar på spørsmåla. Kor mange elevar har blå skolesekk? _ elevar

Kor mange elevar

6 5 4 3

Kva for to fargar er like populære? _ og _

2 1 blå

rosa

gul

grøn

raud

0

_ elevar har grøn skolesekk. Det er _ elevar i klassa.

12

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 12

12/27/12 12:26 PM


Kva slags former har trafikkskilta?

Sjå på biletet og lag eit diagram. Kor mange firkanta skilt ser du? _ Kor mange runde skilt ser du? _ Kor mange trekanta skilt ser du? _ Lag fleire spørsmål til diagrammet og biletet.

13

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 13

12/27/12 12:26 PM


Les teksten og fargelegg gardinene.

3 3. etasje 2. etasje

2

1. etasje

1

Maren bur i oppgang C, 2. etasje. Fargelegg gardinene raude. Tony bur i oppgang A, 3. etasje. Fargelegg gardinene blü. Hansen bur i oppgang B, 1. etasje. Fargelegg gardinene grøne.

Martins gardiner har prikkar. Han bur i oppgang _, _ etasje. Siris gardiner er gule. Ho bur i oppgang _, _ etasje. Lises gardiner er rutete. Ho bur i oppgang _, _ etasje. 14

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 14

12/27/12 12:26 PM


I kva for oppgang og etasje bur barna?

3. etasje

2. etasje

1. etasje

Nina bur i oppgang _, _ etasje. Kristian bur i oppgang _, _ etasje. Bjørn bur i oppgang _, _ etasje. Turi bur i oppgang _, _ etasje. Huan bur i oppgang _, _ etasje. Lise bur i oppgang _, _ etasje. Kven Kven Kven Kven Kven

bur bur bur bur bur

i i i i i

oppgang oppgang oppgang oppgang oppgang

Han eg skal besøkje bur i oppgang B, 2. etasje. Kven er det? _

A, 2. etasje? B, 3. etasje? C, 3. etasje? D, 2. etasje? B, 1. etasje? 15

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 15

12/27/12 12:26 PM


Beskriv figurane for kvarandre.

Fotballen har form som ei kule.

Fargelegg rett tal av kvar figur.

terning

trekanta kjegle rett kule pyramide sylinder prisme prisme

16

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 16

12/27/12 12:26 PM


Kva heiter figurane? G책 p책 jakt ute og inne. Finn gjenstandar som liknar. Teikn eller fortel om dei.

17

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 17

12/27/12 12:26 PM


Korleis ser botnflata til desse figurane ut? Trekk strek.

18

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 18

12/27/12 12:26 PM


Kor mange klossar er det i kvar figur?

_ klossar

_ klossar

_ klossar

_ klossar

Sprellemannen er laga av: _ kuler _ prisme _ terningar _ sylindrar _ kjegler _ pyramidar Kanskje du kan lage din eigen figur? 19

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 19

12/27/12 12:26 PM


Tal for dagen Kva kan 12 vere? Bruk + – •

10 + _ _+_

15 – _ _–_

_ _

_ _

I eitt år er det _ månader. I to år er det _ månader. No er vi i _ månad. . Om eit halvt år heiter månaden . Den tolvte månaden i året er Skriv ei rekneforteljing.

12 – 8 = _ Petra og Kim har 12 kr kvar. Kor mange kroner har dei til saman? _ kr Kor mange kroner manglar dei på å ha 50 kr? _ kr 20

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 20

12/27/12 12:26 PM


Prøv deg sjølv Eit halvt år har _ månader. . Etter mars kjem . Før november kjem Ingen månader har fleire enn _ dagar. . Den siste månaden i året er . Kva for månad er kortast? . Eg har bursdag i Bokstaven r er i _ av månadene i året. Mars 2013 M T O T F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kor mange elevar

6 5 4 3 2 1 0

Sjå på kalenderen. . 1. mars er ein . 19. mars er ein Det er _ tysdagar i mars.

_ elevar har blå auge. _ elevar har brune auge. Kor mange fleire elevar har grøne auge enn blå auge? _ elevar Kor mange elevar er det i alt? _ elevar Det er færrast elevar som har _ auge.

Augefarge

Ekstraoppgåver side 122

21

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 21

12/27/12 12:26 PM


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • tala frå 0 til 1000 • addisjon og subtraksjon med oppstilling • oddetal og partal • negative tal

22

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 22

12/27/12 12:26 PM


Kapittel 2 Addisjon og subtraksjon 0 til 1000 Sjå på biletet. Bilen kostar _ kr. Det er _ hundrarar, _ tiarar og _ einarar. Talet har _ siffer.

1000

Flyet kostar _ kr. Det er _ hundrar, _ tiarar og _ einarar. Talet har _ siffer. Den billigaste boka kostar _ kr. Set kryss på boka som kostar 300 kr. Den lysegrøne boka kostar _ kr. Den dyraste boka kostar _ kr. Dokkevogna kostar _ kr mindre enn 800 kr. Kva kostar mest?

300

100

Sofus har . Kva kostar boka han kan kjøpe? _ kr Vel sjølv. kostar meir enn kostar mindre enn kostar mindre enn • Les teksten om barna i butikken i Lærarens bok.

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 23

. . . 23

12/27/12 12:26 PM


Skriv siffera.

1 hundrar 5 tiarar 1 einar

1 hundrar 0 tiarar 5 einarar

_ hundrar _ tiarar  _ einarar

_ hundrarar _ tiarar  _ einarar

_ hundrarar _ tiarar  _ einarar

_ hundrarar _ tiarar  _ einarar

_ hundrarar _ tiarar  _ einarar

_ hundrarar _ tiarar  _ einarar

Velg sjølv.

_ hundrarar _ tiarar  _ einarar

_ hundrarar _ tiarar  _ einarar

24

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 24

12/27/12 12:26 PM


Teikn rett tal p책 kroner.

243

780

527

109

374

437

Kva betyr siffera? Skriv p책 utvida form.

563 648 792 804 376

= = = = =

500 + 60 + 3 600 + _ + _ _ + 90 + _ _ + _ + 4 _ + _ + _

490 959 888 697 202

= _ + _ = _ + _ = _ + _ = _ + _ = _ + _

+ + + + +

_ _ _ _ _

Set inn > <

433 280

344 208

871 507

910 570

684 181

468 811 25

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 25

12/27/12 12:26 PM


Skriv tala som manglar.

100

1000

Set inn > = <

200 600 800

400 500 800

300 700 100

900 600 1000

500 100 400

400 100 300

Kor mange kroner har Kashif? _ kr Kor mange kroner har Petra? _ kr Kven har flest kroner? Korleis tenkte du? Set inn tala som manglar.

300 200 +

400 + 100

600 400 +

700 + 300

800 300 +

500 + 200

900 500 +

200 + 100

26

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 26

12/27/12 12:26 PM


Skriv tala etter storleiken, og finn hemmelege ord. 890 777

488

Y

Ă&#x2DC;

K 165

S

242

165

N

603

L

951

T

S

203

568

344

471

H

O

Ă&#x2DC;

E

508

430

N

701

M

865

710

107

R

D

E

771

177

K

G

L 717

A

826

R

804

V 811

Ă&#x2026;

170

70

O

S

880

866

A

L 857

O

831

S 27

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 27

12/27/12 12:26 PM


r

k 98

9

289

kr 105 kr

368

kr

Svar ja eller nei. Skøytene kostar meir enn 300 kr. Skia er billigare enn snøbrettet. Stavane er billigare enn skøytene. Skia er dyrare enn skøytene. Snøbrettet kostar meir enn 1000 kr. Ski og stavar kostar meir enn 500 kr. Lag fleire oppgåver sjølv og spør kvarandre. Skriv tala som manglar.

900 1000 Rekn ut.

400 + 300 = _ 500 + 400 = _ 200 + 200 = _

800 – 200 = _ 400 – 300 = _ 900 – 700 = _

463 + 100 = _ 298 + 100 = _ 657 + 100 = _

215 – 100 = _ 683 – 100 = _ 715 – 100 = _

28

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 28

12/27/12 12:26 PM


Teikn kor mange

du treng for ü kjøpe:

Set inn > = <

600 + 100 300 + 200 400 + 300

800 400 700

500 700 100

300 + 200 400 + 400 500 + 200

Set inn > = <

369 289 456

370 298 465

290 766 899

289 766 900

578 907 673

857 970 637 29

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 29

12/27/12 12:26 PM


Skriv tala som manglar. 300

600

900 1000

240

300 447

452 470

211

320

500 216

218

Trekk strek fr책 100 til 200.

30

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 30

12/27/12 12:26 PM


Skriv rette nummer p책 husa.

Oddetal

1

2 Partal

Kvifor heiter det partal, trur du? 31

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 31

12/27/12 12:26 PM


Set ring rundt partala. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kva for siffer sluttar partala på? Kva for siffer sluttar oddetala på? Lett! Partal! Eg ser berre på siste siffer.

Eg lurer på om 144 er partal eller oddetal?

Skriv tala etter storleiken. Begynn med det minste. Set ring rundt partala.

163 828 491 272 639 376 750 507 705

_,_,_,_, _,_,_,_, _

Skriv tala etter storleiken. Begynn med det største. Set ring rundt oddetala.

825 971 314 341 684 413 120 519 102

_,_,_,_, _,_,_,_, _

32

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 32

12/27/12 12:26 PM


Set raud ring rundt partala, og blå ring rundt oddetala.

8 + 3 = 11 6+9=_ 10 + 7 = _

12 + 1 = _ 16 + 3 = _ 14 + 5 = _

20 + 7 = _ 18 + 5 = _ 12 + 7 = _

5+5=_ 7+7=_ 9+3=_

13 + 3 = _ 15 + 5 = _ 17 + 1 = _

11 + 7 = _ 21 + 5 = _ 23 + 7 = _

6+6=_ 8+8=_ 10 + 4 = _

4+6=_ 12 + 4 = _ 14 + 6 = _

Kva ser du? Hugs ring rundt svara òg!

Partal + partal = Partal + oddetal = Oddetal + oddetal =

Les det Hare Hopp seier på side 32. Svar ja eller nei på oppgåvene. 24 er eit oddetal. _

35794 er eit oddetal. _

61 er eit oddetal. _

61999 er eit oddetal. _

90 er eit partal. _

77776 er eit partal. _ 33

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 33

12/27/12 12:26 PM


Rekn ut.

523 487 600 300

+ + + +

200 300 342 360

= = = =

_ _ _ _

979 808 501 679

– – – –

300 700 500 200

= = = =

_ _ _ _

Korleis tenkjer du? Kim skal betale 300 kr. Kor mange kroner manglar ho? Ho manglar _ kr.

Oldefar har 900 kr. Han bruker 300 kr og 400 kr. Kor mange kroner bruker han i alt? Han bruker _ kr. Han har att _ kr.

Ski og stavar kostar i alt _ kr. Skøyter og akebrett kostar i alt _ kr. 2 par skøyter kostar i alt _ kr. Ski kostar _ kroner meir enn skøyter. Ski og skøyter kostar _ kr.

SAL

Akebrett 55 Skøyter 220 Ski 325 Stavar 70

kr kr kr kr

34

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 34

12/27/12 12:26 PM


Teikn pengane du betaler for:

995

kr

219

r

k 615

kr

189 k

398 kr

r

763 kr

Kva er billigast? Kva er dyrast? Petra har 500 kr. Kan ho kjøpe dokkevogna og flyet? _ og Kva for to ting kan ho kjøpe? Du har 1000 kr og kjøper sykkelen. Kor mykje har du att? _ kr 35

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 35

12/27/12 12:26 PM


295 kr

r 8k

10

243

kr

305

kr

255 k

r

Teikn pengane du betaler for:

kr

kr

kr

kr

kr

kr

36

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 36

12/27/12 12:26 PM


Trekk strek til tallinja. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Teikn pengane i boksane. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

37

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 37

12/27/12 12:26 PM


Eg ser på tiarplassen.

Eg ser på hundrarplassen.

320 – 10 = 310 320 + 10 = 330

320 – 100 = 210 320 + 100 = 420

Rekn ut og skriv tala i rutene. – 10

138 171 112 190 156

+ 10

– 100

148

620

+ 100

720 184 209 445 362

Skriv tala som manglar.

871 971 Rekn ut og skriv tala i rutene. –1

469

+1

470 309 827 699 549

– 10

+ 10

313 240 410 546 719

323

38

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 38

12/27/12 12:26 PM


hundrarar

tiarar

Vi kan setje tala under kvarandre.

einarar

2 4 1 + 1 3 2 = 3 7 3 Set tala under kvarandre.

253 + 125 =

432 + 325 =

304 + 62 =

2 5 3 + 1 2 5

+

+

=

=

=

523 + 246 =

405 + 34 =

632 + 345 =

+

+

+

=

=

=

703 + 66 =

143 + 254 =

542 + 57 =

+

+

+

=

=

= 39

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 39

12/27/12 12:26 PM


minnetal 1

1 3 6 + 1 2 7

6 + 7 = 13 Eg set tiaren som minnetal over tiarane.

= 2 6 3 Rekn ut.

2 4 5

4 0 8

3 4 9

+ 1 3 6

+ 1 6 7

+ 2 0 7

=

=

=

4 3 5

6 2 9

5 2 3

+ 3 2 7

+ 2 0 8

+ 2 3 9

=

=

=

+

6 5 7

7 2 8

2 7 4

1 9

+ 1 3 7

+ 3 1 9

=

=

= 3 4 3 + 2 1 8

+

=

=

5 2 6

4 6 7

3 8

+ 2 0 4 =

40

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 40

12/27/12 12:27 PM


hundrarar

tiarar

Hugs: Hundrarar under hundrarar, tiarar under tiarar og einarar under einarar.

einarar

4 5 6 – 1 3 4 = 3 2 2 Set tala under kvarandre. Rekn ut.

487 – 354 =

685 – 351 =

746 – 35 =

=

=

=

687 – 254 =

896 – 352 =

549 – 325 =

=

=

=

768 – 45 =

389 – 108 =

978 – 67 =

=

=

= 41

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 41

12/27/12 12:27 PM


10

/

2 8 4

Eg vekslar ein tiar til einarar. Da får eg 14 – 9 = 5

– 1 5 9 = 1 2 5 Rekn ut.

4 7 3

5 7 2

6 4 4

– 2 3 9

– 3 4 8

– 2 3 7

=

=

=

5 9 2

7 5 3

8 8 4

– 3 4 7

– 2 4 9

– 5 4 9

=

=

=

3 1 5

6 5 2

4 6 0

– 1 0 8

– 2 3 4

– 1 5 8

=

=

=

7 4 6

8 5 6

5 9 2

= 2 2 9

= 3 3 8

=

8 6

42

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 42

12/27/12 12:27 PM


Kan du forklare kva for tal som er størst?

Byt om første og siste siffer. Set ring rundt det største talet.

609 906 122 _ 288 _ 163 _ 317 _ 703 _ 961 _ 846 _ 271 _ 924 _ 556 _ 401 _ 574 _ 869 _ 877 _ 698 _ Skriv nabotala.

129

140 180

159 161 199

205

210

509

249

488

798

370 671

899

Set inn > = <

489 362

861 186

219 534

912 435

604 799

460 979 43

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 43

12/27/12 12:27 PM


655 250

439

Sofus har:

kr

150 kr

kr

869

kr

kr

Teikn pengane han für att viss han kjøper:

kr

kr

kr

kr

kr

kr

44

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 44

12/27/12 12:27 PM


No ser eg at tal kan vere mindre enn null.

Negative tal og temperatur Termometeret er ei slags tallinje.

5

0

-5

–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tala til høgre for 0 kallar vi positive tal. Tala til venstre for 0 kallar vi negative tal. Vi set minus framfor negative tal. Skriv med ord.

Skriv med tal.

–5: minus fem –1: minus _ –4: –7:

minus minus minus minus

Sjå på tallinja.

tjue: _ tolv: _ seks: _ hundre: _ Sant eller usant:

5 > 0 Fem er større enn null. –5 < 0 Minus fem er –5 < 5 Minus fem er

–0 < –3 enn null. –4 < –0 enn fem. –4 > –3

Set inn > <

3 0 –4

–3 –1 2

–5 4 –6

0 1 6

2 –7 –1

–3 1 0

–1 2 –2

–7 –2 –1 45

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 45

12/27/12 12:27 PM


Kven kjem først til +10 eller –10? Eg fekk –4 og må flytte mot venstre.

Du står på1. Da kjem du til –3.

–10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Av læraren får de eit ark med ei tallinje som er større enn den ovanfor. De treng òg ei spelebrikke kvar, ein binders og ein blyant. Start på 0. Set blyanten gjennom bindersen, midt i talhjulet. Snurr på bindersen. Viss han stoppar på eit positivt tal, flytter du mot høgre. Viss han stoppar på eit negativt tal, flytter du mot venstre. Den som kjem først til –10 eller +10, vinn.

–2

–3

3

4

–1

2

5 –5

1

–4

Sjå på tallinja når du reknar.

4–6=_ –2 + 5 = _

1 – 5 = _ –5 + 3 = _ 3 – 2 = _ 0 – 8 = _ –1 + 1 = _ –4 – 4 = _

46

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 46

12/27/12 12:27 PM


–10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sjå på tallinja når du reknar.

2 3 4 5

– – – –

2 5 8 5

= = = =

_ _ _ _

5 8 2 3

– – – –

6 3 7 6

= = = =

_ _ _ _

–3 –5 –2 –8

+ + + +

4 8 9 8

= = = =

_ _ _ _

–6 –4 –3 –1

+ + – –

7 6 5 4

= = = =

_ _ _ _

Pluss! Eg går til høgre på tallinja.

Minus! Eg går til venstre på tallinja.

Kva for temperatur viser gradestokkane? Det er 4 kuldegrader. Eg seier minus 4 grader Celsius. Eg skriv –4 °C. – – – – – – – – – – – – – – – – –

–5 °

–4 °C

– – – – – – – – – – – – – – – – –

–5 °

_ °C

– – – – – – – – – – – – – – – – –

–5 °

_ °C

– – – – – – – – – – – – – – – – –

–5 °

_ °C 47

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 47

12/27/12 12:27 PM


Tal for dagen

Talet har tre siffer!

Kva kan 365 vere? Bruk + – og lag reknestykke.

300 + _ 265 + _ _ _

465 – _ _–_ _–_

_ _ _

_ _ _

Svar på oppgåvene. Sofie tømmer sparegrisen sin. Ho har spart 260 kr. Kor mykje manglar ho på 365 kr? Ho manglar _ kr. Eit år har _ dagar. Eit skotår har _ dagar.

Skriv på utvida form:

365 = _ + _ + _

Lag ei rekneforteljing. Talet 365 skal vere med.

48

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 48

12/27/12 12:27 PM


Prøv deg sjølv Set inn > = <

816 618

861 186

407 470

704 47

250 + 300 500 + 160

Skriv to partal: _ , _

Set ring rundt partala:

Skriv to oddetal: _ , _

22

63

159

600 660

476

Skriv tala etter storleiken.

127

798

603

850

306

580

499

949

_, _, _, _, _, _, _, _ Skriv nabotala.

129

161

99

987

Rekn ut.

Skriv på utvida form.

300 + 200 = _ 517 + 100 = _

625 = 600 + _ + _ 407 = _ + _ + _

Set inn > <

–1

0

3

–5

–2

Ekstraoppgåver side 126

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 49

–4

–6

6 49

12/27/12 12:27 PM


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • gjenteken addisjon som multiplikasjon • 6-, 7-, 8- og 9-gongen

50

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 50

12/27/12 12:27 PM


Kapittel 3 Multiplikasjon 6-, 7-, 8- og 9-gongen

Kor mange fat er det? _ fat Kor mange eple er det på kvart fat? _ eple Kor mange eple er det i alt? 6 + 6 + 6 = 3 • 6 = _ Svar: _ eple Kor mange hyller er det? _ hyller Kor mange bøker er det i kvar hylle? _ bøker Kor mange bøker er det i alt? _ + _ + _ = 3 • 9 = _ Svar: _ bøker Kor mange mus er Kor mange mus er Kor mange mus er Kor mange mus er Svar: _ mus

det det det det

på bordet? _ mus under bordet? _ mus i stolen? _ mus i alt? 7 + 7 + 7 = 3 • 7 = _

Kor mange lysestakar er det? _ lysestakar Kor mange lys er det i kvar stake? _ lys Kor mange lys er det i alt? 7 + 7 + 7 + 7 = 4 • 7 = _ Svar: _ lys • Les eventyret om dei tre lykkebarna i Lærarens bok.

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 51

51

12/27/12 12:27 PM


Tel med 6 om gongen og trekk strek.

Skriv reknestykka.

_+_+_+_=4•6=_ Teikn 6 lys på kvar kake. Kor mange lys er det i alt?

_+_+_+_+_=5•6=_ Teikn 6 eple i kvar pose. Kor mange eple er det i alt?

_+_+_+_+_+_=6•6=_ 52

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 52

12/27/12 12:27 PM


Sjå på tallinja og rekn ut.

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7•6=_ 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

8•6=_ Lag bogar sjølv og rekn ut. 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

9•6=_ 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

10 • 6 = _ Rekn ut.

0•6=_ 1•6=_ 2•6=_

3•6=_ 4•6=_ 5•6=_

6•6=_ 9•6=_ 7 • 6 = _ 10 • 6 = _ 8 • 6 = _ 11 • 6 = _

24 = _ • _ 30 = _ • _ 12 = _ • _

36 = _ • _ 60 = _ • _ 48 = _ • _

6=_•_ 42 = _ • _ 54 = _ • _

0=_•_ 18 = _ • _ 66 = _ • _ 53

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 53

12/27/12 12:27 PM


Kven fangar flest krokodiller? 2 spelarar kastar 2 terningar kvar sin gong. Bruk brikker i 2 fargar. Finn sum eller differanse på terningane og gong med 6. Set ei brikke på svaret du får. Det er om å gjere å fange flest krokodiller. Eg vel sum!

Eg vel differanse!

6–3=3 3•6=_

4+3=7 7•6=_

24

6

48

30

54

42

18

12

48

6

60

24

42

18

36

48

36

60

12

24

30

12

18

54

6

54

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 54

12/27/12 12:27 PM


Tel med 7 om gongen og trekk strek.

Kor mange lys er det i alt?

_+_+_=3•7=_ Kor mange mus er det i alt?

_+_+_+_+_=5•7=_ Teikn 7 blomar i kvar vase. Kor mange blomar er det i alt?

_+_+_+_=4•7=_ 55

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 55

12/27/12 12:27 PM


Tel med 7 om gongen. Skriv tala du kjem fram til.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Rekn ut.

0•7=_ 1•7=_ 2•7=_

3•7=_ 4•7=_ 5•7=_

6•7=_ 9•7=_ 7 • 7 = _ 10 • 7 = _ 8 • 7 = _ 11 • 7 = _

14 = _ • _ 28 = _ • _ 42 = _ • _

35 = _ • _ 7=_•_ 49 = _ • _

21 = _ • _ 63 = _ • _ 0=_•_

70 = _ • _ 56 = _ • _ 77 = _ • _

Set kryss på tala som er i 7-gongen.

42 24 81

56

14 28

36 63

30

35

25

15

32

7 45

21

70

49

Domino

5•7

_ – 33

_•7

_–6

_•7

_ – 50 6

3•7

_ – 18

_•7

_ – 17

_•7

_ – 21 7

4•7

_ – 25

_•7

_ – 15

_•7

_ – 38 4

6•7

_ – 35

_•7

_ – 41

_•7

_ – 51 5

56

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 56

12/27/12 12:27 PM


Kven fangar flest løver? 2 spelarar kastar 2 terningar kvar sin gong. Bruk brikker i 2 fargar. Finn sum eller differanse på terningane og gong med 7. Set ei brikke på svaret du får. Det er om å gjere å fange flest løver. Eg vel sum!

Eg vel differanse!

5–1=4 4•7=_

5+3=8 8•7=_

7

28

49

42

56

35

21

14

56

35

42

56

7

21

70

70

63

35

14

28

49

70

7

63

42 57

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 57

12/27/12 12:27 PM


Tel med 8 om gongen. Skriv tala du kjem fram til.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Rekn ut.

0•8=_ 1•8=_ 2•8=_

3•8=_ 4•8=_ 5•8=_

6•8=_ 9•8=_ 7 • 8 = _ 10 • 8 = _ 8 • 8 = _ 11 • 8 = _

40 = _ • _ 24 = _ • _ 16 = _ • _

8=_•_ 32 = _ • _ 48 = _ • _

64 = _ • _ 56 = _ • _ 72 = _ • _

0=_•_ 80 = _ • _ 88 = _ • _

Kor mange lys på 5 kaker?

5•_=_ Skriv svara etter storleiken, og finn hemmelege ord. 5•8=_

E

6•8=_

B

3•8=_

O

9•8=_

L

7•8=_

I

1•8=_

S

4•8=_

R

2•8=_

T

8•8=_

L

10 • 8 = _

Y

58

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 58

12/27/12 12:27 PM


Kor mange kroner er det i alt?

_+_+_+_+_+_=_ 6 • 8 kr = _ kr Kor mange prikkar er det i alt på kvalpane?

_+_+_+_+_+_+_=_ 7•8=_ Set bokstaven under talet den hører til. Finn hemmelege ord. 32 = _ • 8

40 = _ • 8

16 = _ • 8

I

K

64 = _ • 8

U

72 = _ • 8

R

D

2 6

L

48 = _ • 8

24 = _ • 8

N

3 8

56 = _ • 8

E

8=_•8

F

1 7 4 9 5 !

Set inn 7, 8 og 9.

_ • 8 < 60

_ • 8 > 70

_ • 8 = 64 59

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 59

12/27/12 12:27 PM


Skriv tala i rett rekkjefølgje.

24

72

40

8

48

64

56

0

80

32

16

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tel med 8 om gongen og trekk strek.

Rekn ut.

2 5 10 4 6

• • • • •

8 8 8 8 8

= = = = =

_ _ _ _ _

= = = = =

8 8 8 8 8

• • • • •

_ _ _ _ _

3 9 1 7 8

• • • • •

8 8 8 8 8

= = = = =

_ _ _ _ _

= = = = =

8 8 8 8 8

• • • • •

_ _ _ _ _

60

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 60

12/27/12 12:27 PM


Tel med 9 om gongen. Skriv tala du kjem fram til.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Set kryss på tala som er i 9-gongen.

25

72 27

36

18

12

45

56 63

90

64 14

54

32 28

9

81

Rekn ut.

0•9=_ 1•9=_ 2•9=_

3•9=_ 4•9=_ 5•9=_

6•9=_ 9•9=_ 7 • 9 = _ 10 • 9 = _ 8 • 9 = _ 11 • 9 = _

45 = _ • _ 54 = _ • _ 81 = _ • _

18 = _ • _ 27 = _ • _ 72 = _ • _

0=_•_ 36 = _ • _ 9=_•_

7 •9

8 •9

9 •7

63 = _ • _ 90 = _ • _ 99 = _ • _

4 •9

Fargelegg ballane! 9 •6

6 •9 9 •8

9 •4 9 •5

5 •9

36 45 54 63 72 61

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 61

12/27/12 12:27 PM


Kan du 9-gongen på fingrane? Legg hendene dine på pulten med tomlane mot kvarandre. Venstre! Høgre!

No skal du finne ut kva 3 • 9 er. Bøy den tredje fingeren frå venstre, slik:

Kor mange fingrar er til venstre for den bøygde fingeren? 2 fingrar Kor mange fingrar er til høgre for den bøygde fingeren? 7 fingrar Skriv tala etter kvarandre: 27 3 • 9 = 27 Prøv 8 • 9. Bøy den åttande fingeren frå venstre. Kor mange fingrar er til venstre for den bøygde fingeren? _ fingrar Kor mange fingrar er til høyre for den bøygde fingeren? _ fingrar Skriv tala etter kvarandre: _ 8 • 9 = 72 Stemmer det med talet du fekk? Prøv dei andre gongestykka i 9-gongen òg:

2•9=_ 7•9=_

4 • 9 = _ 10 • 9 = _ 6 • 9 = _ 9•9=_ 5•9=_ 1•9=_

62

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 62

12/27/12 12:27 PM


Set ring rundt rett svar.

5•5 8•5 3•5 9•5 6•5 2•5

15 40 10 45 20 20

20 35 15 55 25 10

25 45 20 40 30 15

4•6 8•6 3•6 5•6 9•6 2•6

18 36 18 42 42 24

24 42 24 30 54 18

12 48 30 36 48 12

2•7 5•7 4•7 9•7 8•7 6•7

28 35 14 56 49 42

21 42 21 63 42 49

14 48 28 49 56 35

Hemmeleg melding! Set ring rundt rett svar.

1 42 K 6•7= 36 F 42 R 8•6= 48 A 56 S 9•7= 63 T 35 T 7•5= 28 P 48 E 6•8= 54 K 49 L 8•7= 56 N

2 15 K 2•5= 10 F 42 A 6•7= 48 V 48 R 9•6= 54 N 18 G 3•6= 24 T 25 B 4•5= 20 A 56 S 8•8= 64 R

3 40 B 9•5= 45 M 63 R 7•8= 56 U 36 S 6•6= 30 V 20 A 4•5= 25 T

Skriv bokstavane du fann, og les.

1 2 3

! 63

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 63

12/27/12 12:27 PM


Du kan ogsü lage mønster med tal. Tel med to om gongen og fargelegg rutene du kjem til:

1 7 13 19 25 31

2 8 14 20 26 32

3 9 15 21 27 33

4 10 16 22 28 34

5 11 17 23 29 35

6 12 18 24 30 36

1 8 15 22 29 36

2 9 16 23 30 37

3 10 17 24 31 38

4 11 18 25 32 39

5 12 19 26 33 40

6 13 20 27 34 41

7 14 21 28 35 42

Fargelegg tala i Fargelegg tala i Fargelegg tala i 4-gongen: 3-gongen: 5-gongen:

1 6 11 16 21 26 31

2 7 12 17 22 27 32

3 8 13 18 23 28 33

4 9 14 19 24 29 34

5 10 15 20 25 30 35

1 6 11 16 21 26 31

Vel 3-, 4-, 6-, 7- eller 8-gongen, og fargelegg tala i rutenettet til høgre.

2 7 12 17 22 27 32

3 8 13 18 23 28 33

4 9 14 19 24 29 34

5 10 15 20 25 30 35

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 32

5 12 19 26 33

1 6 11 16 21 26 31

2 7 12 17 22 27 32

6 13 20 27 34

7 14 21 28 35

3 8 13 18 23 28 33

4 9 14 19 24 29 34

5 10 15 20 25 30 35

64

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 64

12/27/12 12:27 PM


P책 kor mange m책tar kan musene pynte seg? Fargelegg.

Kor mange m책tar? _ m책tar 65

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 65

12/27/12 12:27 PM


Tal for dagen No vil eg multiplisere òg. Eg vel 24.

Eg kallar det å gonge!

Kva kan 24 vere? Bruk  + – •

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

Løys oppgåvene.

Kor mange timar er det i eit døgn? _ 24 månader er det same som _ år. Kva tal får du viss du set talet 0 mellom siffera i 24? _ Petra manglar 24 kr for å kunne kjøpe ei bok. Kor mykje kostar boka? _ kr

Alle terningane viser like mange auge. Summen av auga er 24. Teikn auga. Skriv reknestykket. _•_=_ 66

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 66

12/27/12 12:27 PM


Prøv deg sjølv Set inn > <

Rekn ut.

3 5 8 10 6

• • • • •

7 8 7 8 6

= = = = =

_ _ _ _ _

5 8 7 8 4

• • • • •

7 3 0 8 9

= = = = =

_ _ _ _ _

6 9 6 6 7

• • • • •

8 7 7 9 5

8 8 9 9 8

• • • • •

7 7 6 5 4

Sjå på tallinjene og skriv gongestykka. 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

_•_=_ 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

_•_=_ 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

_•_=_ Sofus har 6 posar med 8 kuler i kvar pose. Kor mange kuler har Sofus? _ • _ kuler = _ kuler Kvar pose kostar 7 kr. Kor mykje kostar alle posane? _ • _ kr = _ kr Ekstraoppgåver side 131

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 67

67

12/27/12 12:27 PM


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • klokka, kvarter og minutt • meter og centimeter • areal • kvadratcentimeter • å rekne/gjere overslag på tallinja • avrunding av tal

68

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 68

12/27/12 12:27 PM


Kapittel 4 Måling

Vi arbeider med kvarter. 11

12

kvarter

1

10

Eitt kvarter.

2

9

3 8

4 7

6

5

Sjå på klokka. Kor mange kvarter har ein time? _ Kor mange minutt har eit kvarter? _ Kor mange minutt har ein time? _ Ein halv time har _ kvarter. Ein halv time har _ minutt. Den lange visaren er minuttvisar. Den korte visaren er timevisar. Timevisaren går frå 12 til 3. Kor mange timar? _ Minuttvisaren går frå 12 til 3. Kor mange minutt? _ Diskuter i klassa: Kvifor trur de at det heiter eit kvarter? 31

Klokkemakar Tikk Takk

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 69

69

12/27/12 12:27 PM


11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4 7

Klokka er kvart p책 to.

9

4 7

6

2

10 3

8

5

6

2

10 3

8

11 12 1 3 4

8

5

Klokka er to.

7

Ein halv time er det same som _ kvarter.

5

6

Klokka er kvart over to.

Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

11 12 1 2

10

3

9

4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

Klokka er kvart over

Klokka er kvart p책

Klokka er kvart over

11 12 1

11 12 1

11 12 1

2

10 9

3

9

4

8 7

6

2

10

3 7

Klokka er

9

4

8

5

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

Klokka er

Klokka er

11 12 1

11 12 1

Teikn visarane. 11 12 1 2

10 9

3 8

4 7

6

5

Klokka er kvart over 책tte

2

10 9

3 8

4 7

6

5

Klokka er kvart p책 fire

2

10 9

3 8

4 7

6

5

Klokka er kvart over ti

70

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 70

12/27/12 12:27 PM


Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4 7

7

11 12 1 9

2

7

6

5

2

10 9

4

8

6

11 12 1 3

5

6

7

9

4 7

4

8

5

10 3

8

6

3

11 12 1 2

10

9

4

8

2

10 3

5

6

2

10 3

8

11 12 1

3 4

8

5

7

6

5

Skriv rett bokstav under klokkene. Klokka er sju.

T

Klokka er seks.

K

Klokka er halv elleve.

R

Klokka er halv 책tte.

I

Klokka er kvart p책 to.

S

Klokka er kvart over ni.

U

11 12 1 9 4 7

6

2

10 3

8

11 12 1

11 12 1 2

10

5

9

3 4

8 7

6

5

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

9 4 7

6

5

2

10 3

8

11 12 1

11 12 1 2

10

9

3 4

8 7

6

5

2

10 9

3 4

8 7

6

5

71

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 71

12/27/12 12:27 PM


Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4

8 7

6

2

10 3

11 12 1 3

9

4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

5 min på _

10 min på _

_ min på _

11 12 1

11 12 1

11 12 1

2

10 9

3

9

4

8 7

6

2

10

3 7

_ min på _

9

4

8

5

6

2

10

3 4

8

5

7

_ min på _

6

5

_ min på _

Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

7

9 4 6

5

7

_ min over _

2

10 3

4 6

5

11 12 1

9 7

6

_ min over _

2

8

4

8

5

10 3

7

3

11 12 1 2

8

6

10 min over _

11 12 1 10

9

4

8

2

10 3

5

5 min over _

11 12 1 2

10

5

_ min over _

9

3 4

8 7

6

5

_ min over _

72

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 72

12/27/12 12:27 PM


Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4

8 7

6

2

10 3

11 12 1 3

9

4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

5 min på halv 1

10 min på halv _

_ min på halv _

11 12 1

11 12 1

11 12 1

2

10 9

3

9

4

8 7

6

2

10

3 7

_ min på halv _

9

4

8

5

6

2

10

3 4

8

5

7

_ min på halv _

6

5

_ min på halv _

Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

11 12 1 2

10

3

9

4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

5 min over halv 6

10 min over halv _

_ min over halv _

11 12 1

11 12 1

11 12 1

2

10 9

3 4

8 7

6

2

10

5

_ min over halv _

9

3 4

8 7

6

2

10

5

_ min over halv _

9

3 4

8 7

6

5

_ min over halv _ 73

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 73

12/27/12 12:27 PM


Teikn visarane. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3 8

9

4 7

6

11 12 1 2

10

3 8

5

9

4 7

6

2

10

3 8

5

4 7

6

5

5 min over 8

5 min over 3

10 min over 12

11 12 1

11 12 1

11 12 1

10

2

8

4

9

3 7

6

2

8

4

9

5

5 min p책 6

10

3 7

6

2

8

4

9

5

10 min p책 halv 9

10

3 7

6

5

5 min over halv 10

Klarer du desse? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

9

4

8 7

6

2

10 3

5

Klokka er:

11 12 1 2

10

3 4

8

5

7

Klokka er:

6

5

Klokka er:

Om 5 min er klokka: Om 10 min er klokka: Om 15 min er klokka: Teikn visarane.

Teikn visarane.

11 12 1

11 12 1 2

10 9

3 8

4 7

6

5

Teikn visarane. 11 12 1

2

10 9

3 8

4 7

6

5

2

10 9

3 8

4 7

6

5

74

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 74

12/27/12 12:27 PM


Teikn visarane og skriv klokkesletta. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

11 12 1 2

10

4 7

6

7

11 12 1 9

3

9

4 7

6

6

9

3

9

4 7

6

5

Klokka er Du skal leggje deg om ein halv time. Da er klokka

9

4 7

6

4 7

.

.

6

5

6

5

.

2

10 3

8

5

4 7

11 12 1 2

10

3 8

8

5

11 12 1 2

10

6

3

. Klokka er Skolen sluttar om ein time og eit kvarter. Da er klokka

11 12 1 2

8

7

2

9

4

8

.

11 12 1 10

.

10 3

5

.

Klokka er Bussen g책r om tre kvarter. Da er klokka

6

5

11 12 1

9

4 7

4 7

.

2

10

3 8

5

8

5

11 12 1 2

10

6

3

Klokka er Vi et middag om ein halv time. Da er klokka

11 12 1 2

8

.

9

4

8

2

10 3

5

Klokka er . Sofus skal til tannlegen om eit kvarter. Da er klokka

10

9

3 8

5

11 12 1 2

10

9

3 8

Klokka er Marte har speletime om 45 minutt. Da er klokka

4 7

6

5

.

. 75

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 75

12/27/12 12:27 PM


Vi arbeider med meter og centimeter. Eg måler med målebånd.

Eg bruker tommestokk.

1 meter = 1 m = _ cm

Mål med metermål. Tavla er om lag _ m lang. Døra er om lag _ m høg. Klasserommet er om lag _ m langt. Gjer om til centimeter. 10 m = _ cm 5 m = _ cm Ein halv meter = _ cm

4 m = _ cm 2 m = _ cm 7 m = _ cm Gjer om til meter. 300 cm = _ m 800 cm = _ m 600 cm = _ m

900 cm = _ m 1000 cm = _ m

Set inn > = <

500 cm 800 cm

4m 8m

7m 2m

10 m 20 cm

100 cm 1000 cm

10 m 1m

76

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 76

12/27/12 12:27 PM


Mitt tre er 1 m 70 cm høgt!

Treet mitt er 2 m 10 cm høgt!

1 meter = 100 centimeter 1 m = 100 cm 10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 cm

1m

Diskuter: Kor mange centimeter er treet til Mikkel? _ cm Kor mange centimeter er treet til Kim? _ cm Kor mange centimeter høgare er treet til Mikkel enn treet til Kim? _ cm Treet til Kim har vakse 15 cm sidan i fjor. Kor høgt var treet i fjor? _ m _ cm Gjer om til centimeter. 1 2 4 5 3

m m m m m

25 75 20 15 5

cm cm cm cm cm

= = = = =

_ _ _ _ _

cm cm cm cm cm

3 7 6 8 9

m m m m m

90 50 7 80 23

cm cm cm cm cm

= = = = =

_ _ _ _ _

cm cm cm cm cm 77

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 77

12/27/12 12:27 PM


Tøystykket mitt er 2 m 18 cm.

Mitt tøystykke er 3 m 20 cm.

Kor mange centimeter er tøystykket til Kashif? _ cm Kor mange centimeter er tøystykket til Kari? _ cm Gjer om til meter og centimeter. 243 350 104 405 288

cm cm cm cm cm

= = = = =

_ _ _ _ _

m m m m m

_ _ _ _ _

cm cm cm cm cm

980 503 495 202 150

cm cm cm cm cm

= = = = =

_ _ _ _ _

m m m m m

_ _ _ _ _

cm cm cm cm cm

Kashif treng 1 m 8 cm til ei gardin. Har han nok til to gardiner? _ Kor mykje har han for lite eller for mykje av stoffet? Svar: Diskuter: Korleis kan Kari finne ut kor mange dukar ho kan sy av sitt tøystykke? Ho treng 40 cm til kvar duk. Ho kan sy _ dukar. 78

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 78

12/27/12 12:27 PM


Vi arbeider med areal. Kvadratet mitt er mindre enn ditt!

Det er plass til ca. to kvadrat på boka mi!

Teikn eit kvadrat og klipp ut. Vel storleik sjølv. Gjett og mål kor mange kvadrat det er plass til på: Gjett

Mål

pulten din

stolsetet ditt

matematikkboka di

Vel sjølv.

Samanlikn resultatet med dei andre i klassen din. 79

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 79

12/27/12 12:27 PM


Her er 1 • 4 ruter.

Her er 3 • 4 ruter.

Kor mange ruter er det i alt? _+_+_+_=4•_=_ Det er _ ruter i alt. _+_=2•_=_ Det er _ ruter i alt.

_+_+_+_+_=5•_=_ Det er _ ruter i alt.

_+_+_+_+_=5•_=_ Det er _ ruter i alt.

80

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 80

12/27/12 12:27 PM


Korleis tenkjer du, Sofus?

Eg gongar talet på ruter bortover med talet på ruter oppover.

2 4

4•2=8

Kor mange ruter er det i alt? _+_+_=3•_=_ Det er _ ruter i alt.

_+_=2•_=_ Det er _ ruter i alt. _+_+_+_+_=5•_=_ Det er _ ruter i alt.

_+_+_=3•_=_ Det er _ ruter i alt.

81

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 81

12/27/12 12:27 PM


Rekn ut areala. Kor mange ruter?

_•_=_

_•_=_

Skriv gongestykka under rektangla.

_•_=_

Teikn rektangel. Rekn ut areala.

82

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 82

12/27/12 12:27 PM


Her er ein kvadratcentimeter!

Den kan vi bruke til 책 m책le areal med!

Kor mange kvadratcentimeter er fargelagde?

_ _ I alt _ kvadratcentimeter

_ _ I alt _ kvadratcentimeter

_ _ I alt _ kvadratcentimeter

_ _ I alt _ kvadratcentimeter

_ _ I alt _ kvadratcentimeter

_ _ I alt _ kvadratcentimeter 83

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 83

12/27/12 12:27 PM


Kor om lag skal tala st책? Trekk strek fr책 tala ned til tallinja.

15

25

40

48

0 50

55

65

80

90

50 100

20

60

40

80

0 100 Hald fram p책 talrekkjene.

15

20

25

12

22

_ _ _ _ _

50

45

_ _ _ _ _

63

53

_ _ _ _ _

20

40

_ _ _ _ _

_ _ _ _

84

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 84

12/27/12 12:27 PM


Kor om lag skal tala st책? Trekk strek fr책 tala ned til tallinja.

30

50

100

150

0 200

100

200

300

400

0 500

250

500

750

900

0 1000 Hald fram p책 talrekkjene.

265

275

285

310

360

_ _ _ _ _

400

500

_ _ _ _ _

800

750

_ _ _ _ _

635

625

_ _ _ _ _

_ _ _ _

85

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 85

12/27/12 12:27 PM


Vi rundar av tal. 10 13

20

30

Kva for heile tiar er nærast 13? _ Vi seier: 13 er om lag lik _ 13 ≈ _

36 40

Kva for heile tiar er nærast 36? _ Vi seier: 36 er om lag lik _ 36 ≈ _

60 65 70 Vi rundar av oppover når talet er midt mellom to tiarar.

Rund av til næraste heile tiar.

62 78 31 44

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

19 25 37 83

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

48 77 86 55

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

91 96 51 64

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

Trekk strek til næraste heile hundrar. 100 200 300 400 500 600 90 240

180

410

360 120

170

480 330

512 536

622

86

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 86

12/27/12 12:27 PM


Kva trur du 150 blir runda av til? _ Kva trur du 750 blir runda av til? _ Lag ein regel:

Trekk strek til næraste heile hundrar. 300 400 500 600 700 800 465 349

500

841

528

680

390

619

751

Kva trur du 950 blir runda av til? _ Kva med 250? _ Rund av til næraste heile hundrar.

728 ≈ _ 980 ≈ _

650 ≈ _ 807 ≈ _

139 ≈ _ 480 ≈ _

Rund av til næraste heile tiar. Rekn ut.

61 + 38 ≈ 60 + 40 25 + 55 ≈ _ + _ 87 – 17 ≈ _ – _ 93 – 17 ≈ _ – _

Nøyaktig svar:

= = = =

_ _ _ _

99 _ _ _

576 ≈ _ 842 ≈ _ Forskjell mellom avrunda og nøyaktig svar:

1 _ _ _ 87

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 87

12/27/12 12:27 PM


Eg har valt 60 + 12.

Tal for dagen

Aha! 72

Kva kan 72 vere? Bruk + – •

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Løys oppgåvene. Eg er 72 år gammal, seier farmor. Eg er dobbelt så gammal som huset mitt. Kor gammalt er huset til farmor? Svar: Kva år var det for 72 år sidan? _ Kva år er det om 72 år? _ Kor mange år har gått sidan 1972? _ Lag ei rekneforteljing. Talet 72 skal vere med.

88

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 88

12/27/12 12:27 PM


Prøv deg sjølv Teikn visarane. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4 7

6

3 8

5

4 7

6

5

5 min på halv 8

470 cm = _ m _ cm 649 cm = _ m _ cm

Rund av til næraste tiartal.

53 86 97 45

9

Gjer om til meter og centimeter.

3 m 55 cm = _ cm 9 m 8 cm = _ cm

_ _ _ _

6

5 min over 2

Gjer om til centimeter.

≈ ≈ ≈ ≈

4 7

2

10

3 8

5

Kvart på 5

79 42 15 13

2

10

3 8

11 12 1

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

Finn arealet av rektangelet.

_ kvadratcentimeter

Kor om lag skal tala stå? Trekk strek frå tala til tallinja.

55

65

80

98

50 100 Ekstraoppgåver side 136

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 89

89

12/27/12 12:27 PM


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • • • •

divisjon divisjon med rest brøk desimaltal

90

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 90

12/27/12 12:27 PM


Kapittel 5 Divisjon, brøk og desimaltal

Kor mange toarar kan du lage? Set ring rundt.

_ toarar

_ toarar

Kor mange trearar kan du lage? Set ring rundt.

_ trearar

_ trearar

Kor mange firarar kan du lage? Set ring rundt.

_ firarar 31

Skippervise

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 91

_ firarar 91

12/27/12 12:28 PM


Vi to deler så vi får like mange kvar.

Da deler vi på 2.

Kor mange får Kashif og Sofie kvar?

4:2=2 Vi seier: 4 delt på 2 er lik 2. Dei får 2 bamsar kvar.

6:2=_ _ delt på _ er lik _. Dei får _ appelsinar kvar.

8:2=_ Dei får _ piler kvar.

10 : 2 = _ Dei får _ koppar kvar.

92

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 92

12/27/12 12:28 PM


Vi deler så vi får like mange kvar.

Kor mange får Kashif, Sofie og Kim kvar?

6:3=_ Dei får _ eple kvar.

9:3=_ Dei får _ muffins kvar.

12 : 3 = _ Dei får _ bollar kvar.

15 : 3 = _ Dei får _ drops kvar.

Rekn ut. Korleis tenkjer du?

3 : 3 = _ 18 : 3 = _ 27 : 3 = _ 12 : 3 = _ 15 : 3 = _ 24 : 3 = _

9:3=_ 6:3=_ 93

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 93

12/27/12 12:28 PM


Eg lagar 3-mengder av 12 perler. Det blir fire 3-mengder.

12 : 3 = 4

Eg lagar 4-mengder av 12 perler. Det blir tre 4-mengder.

12 : 4 = 3

Set strekar!

Kor mange 3-mengder f책r du?

18 : 3 = 6

9:3=_

15 : 3 = _

6:3=_

Kor mange 4-mengder f책r du?

20 : 4 = _

8:4=_

16 : 4 = _

12 : 4 = _

94

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 94

12/27/12 12:28 PM


Kor mykje er 12 delt på 2?

Eg tenkjer: Kva må eg gonge 2 med for å få 12?

Rekn ut.

8:2=_ 2•_=8

10 : 2 = _ 4 : 2 = _ 2 • _ = 10 2 • _ = 4

6:2=_ 2•_=6

16 : 2 = _ 20 : 2 = _ 2 • _ = 16 2 • _ = 20

2:2=_ 2•_=2

18 : 2 = _ 12 : 2 = _ 2 • _ = 18 2 • _ = 12

Kan du gonge med 2, kan du også dele på 2!

3 • _ = 27 6 • _ = 42 8 • _ = 40 5 • _ = 45 27 : 3 = _ 42 : 6 = _ 40 : 8 = _ 45 : 5 = _ 6 • _ = 48 9 • _ = 81 6 • _ = 36 10 • _ = 80 48 : 6 = _ 81 : 9 = _ 36 : 6 = _ 80 : 10 = _ Sofus, Kari og to barn til deler 32 kr likt. Kor mange kroner får kvar? _:_=_ Svar:

Teikn pengane Kari får:

95

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 95

12/27/12 12:28 PM


Gjer ferdig reknestykka. Kor mange klossar er det i alt? 3•4=_ Kor mange klossar er det av kvar farge? 12 : 3 = _ Kor mange klossar er det i alt? _•_=_ Kor mange klossar er det av kvar farge? 15 : 3 = _ Kor mange klossar er det i alt? _•_=_ Kor mange klossar er det av kvar farge? _:4=_ Rekn ut.

3 • 5 = 15 15 : 3 = _

4•6=_ 24 : 4 = _

4•8=_ 32 : 4 = _

5•6=_ 30 : 5 = _

3•4=_ 12 : 3 = _

6•7=_ 42 : 6 = _

96

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 96

12/27/12 12:28 PM


Rekn ut.

5•4=_ 20 : 4 = _

6•3=_ 18 : 3 = _

7•4=_ 28 : 4 = _

6•5=_ 30 : 5 = _

7•3=_ 6•6=_ 3•4=_ 5•5=_ _:3=_ _:6=_ _:4=_ _:5=_ 8•4=_ 9•2=_ 7•5=_ 8•6=_ _:4=_ _:2=_ _:5=_ _:6=_ Kor mykje kostar 1 blome? 36 kr

36 : 4 = _ 1 blome: _ kr

40 kr

_ : _=_ 1 blome: _ kr

42 kr

_ : _=_ 1 blome: _ kr

Kor mykje kostar 1 kake? 24 kr

_ : _=_ 1 muffins: _ kr

24 kr

_ : _=_ 1 kake: _ kr

30 kr

_ : _=_ 1 smultring: _ kr

Kor mykje kostar 1 frukt? 15 kr

_ : _=_ 1 eple: _ kr

18 kr

_ : _=_ 1 appelsin: _ kr

28 kr

_ : _=_ 1 pære: _ kr 97

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 97

12/27/12 12:28 PM


Kvart slengtau skal vere 4 m. Kor mange slengtau får vi?

20 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4. Det blir 5 tau. Eg tenkjer at det blir 5 firarar. 5 • 4 = 20 Da må 20 : 4 = 5

Skriv tala som manglar. 12 20 16

: 4 = 3 fordi 3 • 4 = 12 : 4 = _ fordi _ • 4 = _ : 4 = _ fordi _ • 4 = _

24 36 8

: 4 = _ fordi _ • 4 = _ : 4 = _ fordi _ • 4 = _ : 4 = _ fordi _ • 4 = _

Petra har 40 kr i 5-kronemyntar. Kor mange 5-kronemyntar har ho? 40 : 5 = _ Svar: Hønene til Linn har vorpe 30 egg. Ho legg egg i kartongar med plass til 6 egg i kvar. Kor mange kartongar treng ho? 30 : 6 = _ Svar: Ein bilverkstad har selt 28 dekk. Kor mange bilar har fått nye dekk på alle fire hjul?

Tilbod Vinterdekk Kjøp no!

28 : 4 = _ Svar: 98

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 98

12/27/12 12:28 PM


Eg f책r tre 3-mengder og 1 i rest av 10 perler!

10 : 3 = 3 og 1 i rest

Eg f책r fire 4-mengder og 2 i rest!

18 : 4 = 4 og 2 i rest

Kor mange 3-mengder og kor mange i rest f책r du?

Kor mange 4-mengder og kor mange i rest f책r du?

17 : 3 = _ og _ i rest

15 : 4 = _ og _ i rest

8 : 3 = _ og _ i rest

19 : 4 = _ og _ i rest

20 : 3 = _ og _ i rest

13 : 4 = _ og _ i rest

12 : 3 = _ og _ i rest

20 : 4 = _ og _ i rest

16 : 3 = _ og _ i rest

14 : 4 = _ og _ i rest 99

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 99

12/27/12 12:28 PM


Vi arbeider med brøk. Ein heil

Ein halv

1 kake

1 – 2

kake

_ brødskive

_ brødskive

_ eple

_ eple

_ lakrisstong

_ lakrisstong

_ pære

_ pære

100

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 100

12/27/12 12:28 PM


Vi skal dele tøystykka likt. Hjelp oss å dele.

Vi får

1 – 2

kvar.

Vi får

1 – 3

kvar.

Vi får

1 – 4

kvar.

Vi får

1 – 6

kvar.

Fargelegg

1 – 4

.

Fargelegg

1 – 2

.

Fargelegg

1 – 3

.

Fargelegg

1 – 5

.

101

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 101

12/27/12 12:28 PM


Kor stor brøkdel er fargelagd?

Kor stor brøkdel er fargelagd no?

Kva trur du Kva trur du

2 – 2 2 – 4

er det same som? _ er det same som? _

102

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 102

12/27/12 12:28 PM


Fyll ut.

_ del er fargelagd. Det er _ delar i alt. er fargelagd.

_ delar er fargelagde. Det er _ delar i alt. 1 – 2

=

_ del er fargelagd. Det er _ delai alt. er fargelagd.

1 – 3

=

2 – 6

er fargelagde.

_ delar er fargelagde. Det er _ delar i alt. 2 – 3

=

_ delar er fargelagde. Det er _ delar i alt. er fargelagde.

er fargelagde.

_ delar er fargelagde. Det er _ delar i alt.

_ delar er fargelagde. Det er _ delar i alt. er fargelagde.

2 – 4

4 – 6

er fargelagde.

_ delar er fargelagde. Det er _ delar i alt. 2 – 4

=

4 – 8

er fargelagde. 103

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 103

12/27/12 12:28 PM


Fargelegg figurane rett.

1 – 3 2 – 3

av figuren er raud. av figuren er grøn.

2 – 6 4 – 6

av figuren er raud. av figuren er grøn.

3 – 4 1 – 4

av figuren er raud. av figuren er grøn.

5 – 9 4 – 9

av figuren er raud. av figuren er grøn.

Skriv brøkane.

av figuren er raud.

av figuren er gul.

av figuren er blå.

av figuren er grøn.

Vel sjølv.

Vel sjølv.

av figuren er _.

av figuren er _.

av figuren er _.

av figuren er _.

104

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 104

12/27/12 12:28 PM


Fargelegg bilane.

2 – 4

er blå

2 – 4

er raude

1 – 6

er blå

3 – 6

er gule

1 – 4

er gul

1 – 4

er blå

er grøne

er raud

2 – 6

2 – 4

er raude

er raude

er gule

er blå

2 – 8

er gule

6 – 8

2 – 4

er blå

2 – 6

er grøne

2 – 4

er grøne

er raude

2 – 6

er raude

er gule

er gule

2 – 6

er raude

er gule

er raude 105

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 105

12/27/12 12:28 PM


Vi arbeider med desimaltal. 3,15 er eit desimaltal!

3,15 er det same som 3 m 15 cm. Det blir 3,15 m!

Barna i Tusen millionar hoppar lengde. Her ser du resultata: Sofus 2 m 95 cm Marte 3 m 15 cm Petra 2 m 80 cm Kashif 3 m 5 cm Sofie 2 m 90 cm Kim 2 m 65 cm Tor 3 m 20 cm

Skriv resultata som desimaltal. Sofus hoppar 2,95 m. Marte hoppar _ m. Petra hoppar _ m. Kashif hoppar _ m. Sofie hoppar _ m. Kim hoppar _ m. Tor hoppar _ m.

Kor mykje lenger m책 Kim hoppe for 책 hoppe like langt som Sofus? _m

Mike Powell sette verdsrekord i lengdehopp for menn i 1991. Han hoppa 8,95 m! M책l opp den same lengda ute i skolegarden. Det er veldig langt! 106

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 106

12/27/12 12:28 PM


Sjå på resultata og lag ei resultatliste. Skriv desimaltal. Plassering Namn

Lengd

Nr. 1

3,20 m

Tor

Nr. 2

Kor mange centimeter lenger hoppar Tor enn Marte? _ cm Kor mykje kortare hoppar Kim enn Petra? _ cm Lag fleire spørsmål til resultatlista:

Gå saman i grupper på 3–5 og hopp lengde. Skriv opp resultata og lag spørsmål. Plassering Namn

Lengd

107

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 107

12/27/12 12:28 PM


Petra treng 1,50 m stoff til ein duk. Kor mange meter treng ho til 2 dukar? _ m 4 dukar? _ m Kor mange centimeter er 1,50 m? _ cm Rekn ut. 3 m 40 cm = 3, 4

0 m

4 m 25 cm = 4, 2

5 m

+ 2 m 20 cm = 2, 2

0 m

+ 2 m 10 cm = 2, 1

0 m

= 5, 6

0 m

=

m

6 m 60 cm =

m

3 m 55 cm =

m

+ 2 m 35 cm =

m

+ 4 m 5 cm =

m

=

m

=

m

3 m 40 cm =

m

4 m 30 cm =

m

+ 2 m 5 cm =

m

+ 5 m 15 cm =

m

=

m

=

m

6 m 5 cm =

m

3 m 5 cm =

m

+ 2 m 50 cm =

m

+ 4 m 35 cm =

m

=

m

=

m

108

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 108

12/27/12 12:28 PM


Petra skal sy nye gardiner òg. Ho treng 6,85 m stoff. Ho har berre 5,50 m. Kor mange meter manglar hun? _ m

Prøv først å rekne i hovudet!

Kor mange centimeter er 6,85 m? _ cm

Rekn ut. 6 m 85 cm = 6, 8

5 m

8 m 90 cm = 8, 9

0 m

– 5 m 50 cm = 5, 5

0 m

– 4 m 40 cm = 4, 4

0 m

= 1, 3

5 m

=

m

5 m 35 cm =

m

6 m 50 cm =

m

– 2 m 15 cm =

m

– 4 m 40 cm =

m

=

m

=

m

7 m 75 cm =

m

9 m 95 cm =

m

– 3 m 15 cm =

m

– 3 m 95 cm =

m

=

m

=

m

4 m 75 cm =

m

8 m 65 cm =

m

– 4 m 30 cm =

m

– 3 m 5 cm =

m

=

m

=

m 109

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 109

12/27/12 12:28 PM


Fyll ut. 1L

1L 1 dL

3 dL

1 liter 3 dL = 1,3 liter 1L

1 dL

3 dL

_ liter _ dL = _ liter

1L

1L 3 dL

1 dL

1L

1 dL

_ liter _ dL = _ liter

_ liter _ dL = _ liter

Gjer om til liter. 6 liter 4 dL = 6,4 liter 5 liter 8 dL = _ liter

7 dL = _ liter 7 liter 9 dL = _ liter

Hare Hopp har kjøpt to flasker med brus. Kor mange liter brus har han kjøpt i alt? Svar:

0,5 liter er det same som ein halv liter.

Eitt glas rommar 0,2 liter. Kor mange glas kan han fylle med brus? Svar: 1,5 L

0,5 L

Lag oppskrift på dobbel porsjon kirsebærsaft. Enkel porsjon Kirsebær

2,5 liter

Vatn

0,4 liter

Sukker

0,6 liter

Dobbel porsjon

110

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 110

12/27/12 12:28 PM


Hugs minnetal og desimalteikn!

Tor har ei flaske med 0,7 liter saft og ei flaske med 1,5 liter saft.

1

1,5 L + 0,7 L = 2,2 L

Kor mange liter saft har han i alt? _ liter

3, 6

5, 4

4, 8

2, 2

3, 6

+ 2, 8

+ 3, 7

+ 1, 2

+ 1, 4

+ 5, 8

=

=

=

=

=

Anne har 2,5 liter saft i ein kjele. Ho heller 0,7 liter over i ei flaske.

Her må du veksle! 10

2,5 L – 0,7 L = 1,8 L

Kor mykje saft er det att i kjelen? _ liter

4, 3

5, 4

5, 8

3, 7

7, 3

– 2, 6

– 2, 8

– 4, 8

– 2, 5

– 4, 7

=

=

=

=

=

Set inn > = <

2 dL 3 liter

0,5 liter 3,0 liter

4 liter 2 dL 5 dL

3,2 liter 0,5 liter 111

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 111

12/27/12 12:28 PM


Vel eit lite tal, så kan vi dividere òg.

Tal for dagen

Det var lurt! Eg vel talet 8.

Kva kan 8 vere? Bruk  + – •

_ +_ _ _ +_ _ _ +_ _ _ +_ _

–_ –_ –_ –_

Mange vegar til mål.

8•3–_ 8 + 24 – _ 8:4+_ 8–_+_ 8+9+_–3

_ •_ _ :_ _ •_ _ :_ _ •_ _ :_ _ •_ _ :_

Lag fleire ulike vegar til mål.

= = = = =

16 16 16 16 16

8 8 8 8 8

+ 10 – 6 + 13

= = = = =

25 25 25 25 25

Kari og vennene hennar mokar snø for naboen. Dei tener 40 kr til saman. Dei deler pengane likt og får 8 kr kvar. Kor mange barn mokar snø? Svar:

112

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 112

12/27/12 12:28 PM


Prøv deg sjølv Løys oppgåvene. 3 barn deler 12 eple likt.

Kjøpmannen fordeler 10 kg poteter i posar med 5 kg i kvar.

_:3=_ Kvart barn får _ eple.

_:5=_ Han treng _ posar.

Rekn ut. 18 20

:2=_ :4=_

8 10

: 4 = _ 12 : 2 = _ 25

: 2 = _ fordi _ • 2 = 12 : 5 = _ fordi _ • 5 = 25

Kor stor del av figurane er fargelagd?

Set inn > = <

4 m 54 cm 2 m 16 cm 2,8 L

Rekn ut.

3,54 m 2,60 m 28 dL

2, 1

4, 2

+ 3, 6

– 3, 3

=

=

Ekstraoppgåver side 140

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 113

113

12/27/12 12:28 PM


Kapittel 6 Repetisjon Eg har undersøkt kva slags frukt klassen min liker best.

7 6

Kor mange likte plomme best? _ Kor mange likte banan best? _ Kor mange fleire var det som likte eple betre enn plomme? _ Kor mange elevar er det i klassen? _

5 4 3 2 1 0

Thea bur i 3. etasje i oppgang D. Fargelegg gardinene grøne. Sofies gardiner har prikkar. Ho bur i oppgang _ , _ etasje Sindres gardiner har striper. Han bur i oppgang _ , _ etasje Emilies gardiner er blü. Ho bur i oppgang _ , _ etasje 114

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 114

12/27/12 12:28 PM


Sant eller usant? Skriv S eller U i rutene.

I februar er det _ dagar.

Det er som oftast 365 dagar i eit år. Når det er skotår har året 366 dagar. November er den siste månaden i året. Det er sommar i februar. Januar har 31 dagar. Det er 6 månader i eit halvt år. Set ring rundt partala.

23

8 107

Set ring rundt oddetala.

42

316

91

990

456

49

34

7

245 543

868

–5 0 5 Bruk tallinja og rekn ut.

–2 + 3 = _ –1 – 4 = _

3–4=_ 0–2=_

Set inn > = <

–3 –4

3 –6

–3 + 3 1–5

0 –3

Kor stort areal?

_ • _ = _ ruter

_ • _ = _ ruter 115

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 115

12/27/12 12:28 PM


Rekn ut.

6•5=_ 8•7=_ 9•6=_

5•9=_ 7•7=_ 6•4=_

3•9=_ 2•9=_ 3•6=_

8•8=_ 9•7=_ 8•6=_

Fyll inn tala som manglar.

2 veker har 2 • _ dagar = _ dagar 5 veker har 5 • _ dagar = _ dagar 10 veker har _ • _ dagar = _ dagar Skriv tala som manglar.

18 24

4

8•

2 5

9

90 7

4 6

9•

3 7

6 9

64 45

Domino

7•9

_ – 60

_•7

_ – 11

_•7

_ – 11 59

6•7

_ – 35

_•4

_ – 20

_•9

_ – 2 70

3•8

_ – 18

_•9

_ – 47

_•7

_ – 16 33

116

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 116

12/27/12 12:28 PM


Bestemor og Sofie skal handle med setlar. Dei kan betale med:

Dei kjøper:

Teikn setlane dei betaler med:

368

940

Teikn pengane dei får att:

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Kva for eit tal? ? Talet eg tenkjer på har tre siffer. Det siste sifferet er det minste oddetalet som finst. Hundretalet er det største partalet under 10. Det midtarste sifferet er halvparten så stort som hundretalet. Kva for eit tal tenkjer eg på? _ Rund av til næraste heile tiar.

67 ≈ _ 93 ≈ _

46 ≈ _ 75 ≈ _

Rund av til næraste heile hundrar.

307 ≈ _ 562 ≈ _

450 ≈ _ 849 ≈ _ 117

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 117

12/27/12 12:28 PM


Teikn visarane. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

3 4

8

7

Kvart p책 fire

9

4 7

6

2

10

3 8

5

6

11 12 1 2

10

3 8

5

4 7

6

5

Halv 책tte

Kvart over to

11 12 1

11 12 1

Kor mykje er klokka? 11 12 1 2

10 9

3 7

2

10 9

3 4

8 6

5

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

7

Eg m책 g책 om ti minutt, seier Kim. Da er klokka

Kor mykje var klokka for 20 minutt sidan?

9

4

8 6

2

10 3

5

6

11 12 1

7

9

4

8

2

10

3 4

8

5

7

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

6

5

Eg kom for 15 minutt sidan, seier Sofus. Da var klokka

Kor mykje er klokka om eit kvarter?

118

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 118

12/27/12 12:28 PM


Her bur Sofus.

Her bur Kari.

Her bur Tor.

Her bur Kim.

Sjå på biletet. Svar ja eller nei. Frå Sofus til Kari er det 159 m. _ Det er kortast veg frå Kim til Tor. _ Det er lengst veg frå Kari til Kim. _ Det er kortast veg frå Sofus til Tor. _ Frå Tor til Kim er det 252 m. _ Det er meir enn 500 m frå Sofus til Kari. _ Sofus bur nesten 200 m frå Tor. _ Skriv som meter og centimeter.

2,63 m = _ m _ cm 3,05 m = _ m _ cm 0,75 m = _ m _ cm

Kor mange centimeter?

5 m = _ cm 3 m 45 cm = _ cm 2 m 8 cm = _ cm 119

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 119

12/27/12 12:28 PM


Fargelegg kulene som kjem ut av maskinen med rett farge.

5

21

3

6

18

7

4

2

9

1

12

3

:3

15

6

Anne har 27 bokstavkjeks. Ho deler dei likt med Tor og Maria. Kor mange kjeks får kvar av dei? _:_=_ Svar: 21 25 54 64 45

: : : : :

7 5 6 8 9

= = = = =

_ _ _ _ _

fordi fordi fordi fordi fordi

_ _ _ _ _

• • • • •

7 _ _ _ _

= = = = =

21 25 54 64 45

Kor mykje kostar ein bolle? 0 kr

3

32 90 49 56 42

: : : : :

4 9 7 8 6

= = = = =

_ _ _ _ _

fordi fordi fordi fordi fordi

_ _ _ _ _

• • • • •

4 _ _ _ _

= = = = =

32 90 49 56 42

Kor mykje kostar ein bil? r

_:5=_ Svar: _ kr

36 k

_:4=_ Svar: _ kr

120

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 120

12/27/12 12:28 PM


Kor stor brøkdel er fargelagd?

Fargelegg figurane rett.

1 – 4 3 – 4

av figuren er blå. av figuren er raud.

1 – 3 2 – 3

av figuren er gul. av figuren er grøn.

4 – 6 2 – 6

av figuren er raud. av figuren er grøn.

1 – 2 1 – 2

av figuren er blå. av figuren er kvit.

Rekn ut.

6, 2

9, 4

2, 2

4, 0

8, 8

– 3, 7

– 2, 9

– 0, 7

– 2, 8

– 4, 2

=

=

=

=

=

Sofie har 4 liter mjølk. Ho bruker 1,5 liter til graut. Kor mange liter mjølk har ho att? _ liter 121

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 121

12/27/12 12:28 PM


Ekstraoppgåver APRIL måndag tysdag

onsdag

torsdag

fredag

laurdag søndag

1

Skriv datoane på kalenderen. Her er 1. april på ein torsdag. Kor mange dagar har april? _ 1. påskedag er andre søndag i månaden. Kva for dato er det? _ Kva for vekedag er 26. april? _ Mormor har fødselsdag 17. april. Kva for vekedag er det? _ Petra har fødselsdag andre torsdag i april. Kva for dato er det? _ Kashif har fødselsdag 6 dagar etter Petra. Kva for vekedag er det? _ Kor mange laurdagar er det i april? _ Kjenner du nokon som har fødselsdag i april? Set ring rundt datoane og fortel. 122

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 122

12/27/12 12:28 PM


Her er eit diagram over bilane på parkeringsplassen. 1 rute viser 2 bilar. Her er _ _ _ _ _ _ Kor mange bilar er det i alt? _ bilar Sofus har gjort ei undersøking om favorittmat. Kor mange barn

7 6 5 4 3 2 1 kylling

fiskebollar

suppe

pølser

pizza

0

Kor mange liker pølser best? _ Kor mange liker fiskebollar best? _ 4 barn liker _ best. Kva er mest populært? _ Kva er minst populært? _ Kor mange barn er med i undersøkinga? _

123

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 123

12/27/12 12:28 PM


3. etasje 2. etasje 1. etasje

Linda bur i oppgang B, 2. etasje. Fargelegg gardinene blå. Markus bur i oppgang B, 1. etasje. Fargelegg gardinene raude. Oskar bur i oppgang C, 2. etasje. Fargelegg gardinene gule. Celina bur i oppgang D, 1. etasje. Fargelegg gardinene grøne. Huan bur i oppgang B, 3. etasje. Fargelegg gardinene raude. Noah bur i oppgang C, 3. etasje. Fargelegg gardinene grøne. Anna bur i oppgang C, 1. etasje. Fargelegg gardinene blå. Teikn. Gardinene i oppgang A, 2. etasje har grøne striper. Gardinene i oppgang D, 3. etasje har raude prikkar. Det står ein vase i vindauget i oppgang D, 2. etasje. Vindauget i oppgang A, 3. etasje er knust. Det er ei lampe i vindauget i oppgang A, 1. etasje. 124

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 124

12/27/12 12:28 PM


Arbeid saman. Bygg dette slottet eller eit anna slott. Bruk esker, boksar, hylser, mjølkekartongar, papir, kartong, vattkuler, knappar og anna materiale de kan finne. Beskriv slottet for kvarandre, eller skriv om det. Oppgüvebok side 68

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 125

125

12/27/12 12:28 PM


Skriv tala etter storleiken, og finn hemmelege ord.

R

N

G

E

400

268

679

345

K

U

K

U

680

109

543

109 P

O 290

200

R

A

564

465

L D

E

78

601

T

856

E

140

A

88

T

144

K

299

A

658

P

300

139

Skriv tala som manglar.

500 500 500 500 500 267 500 500 500 500 271 500 500 273 500 500 500 500 500 500 500 504 500 500 500 500 508 500 500 500 500 500 500 635 500 500 500 500 500 640 126

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 126

12/27/12 12:28 PM


Skriv tala som manglar.

200 100 100

200 100

200 200

300 100

400 100

500 100

600 200

300 300

400 300

400 400

500 500

700 200

300 100 200 100

200 100 300

300 100 400

Tel med 50 om gongen. Trekk strek fr책 0 til 1000.

127

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 127

12/27/12 12:28 PM


Du kjøper:

Teikn setlane du betaler med:

Teikn pengane du fĂĽr att:

r

k 79

2

358

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

r

k 15

6

205

kr

128

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 128

12/27/12 12:28 PM


Rekn ut.

136 148 159 167 189

+ + + + +

1 1 1 1 1

= = = = =

_ _ _ _ _

Pass på! 198 + 1 = 186 – 1 = 163 + 1 = 143 – 1 =

269 248 268 239 288

+ + + + +

2 2 2 2 2

= = = = =

_ _ _ _ _

Pass på! 261 – 2 = 279 + 2 = 250 – 2 = 298 + 2 =

_ _ _ _

160 135 128 110 190

– – – – –

1 1 1 1 1

= = = = =

_ _ _ _ _

_ _ _ _

271 280 291 230 200

– – – – –

2 2 2 2 2

= = = = =

_ _ _ _ _

Fargelegg båtane i rette fargar.

178 + 2

181

180

179

180 – 1

182 – 1

177 + 2

181 – 2

179 + 2

181 – 1

183 – 2

129

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 129

12/27/12 12:28 PM


Sofus har lese to bøker. I den eine boka er det 100 sider, og i den andre er det 120 sider. Kor mange sider har Sofus lese i alt? Svar: _ sider

På skolen går det 245 barn. Ein dag var 10 barn sjuke. Kor mange barn var friske? Svar: _ barn

Mor kjøper ein genser og ei langbukse. Kor mykje må ho betale? Svar: _ kr 350 kr

150

kr

–10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set inn > = < .

3 –5 –1 130

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 130

–2 1 5

Rekn ut.

–3 –6 –3

–2 –4 –3

–3 + 1 = _ 3 – 5 = _ –2 – 2 = _ –3 + 3 = _ 0 – 1 = _ –4 + 8 = _

Oppgåvebok side 78

12/27/12 12:28 PM


Hemmeleg melding! Bruk koden og set inn rett bokstav. 1 Maria sparer 5 kr kvar veke. Kor mykje sparer ho på 6 veker? _ kr 2 Tone er 4 år. Petter er 6 gonger så gammal. Kor gammal er Petter? _ år 3 Kor mykje kostar 4 billettar når ein billett kostar 8 kr? _ kr 4 Ei kule kostar 3 kr. Kor mykje kostar 9 kuler? _ kr 5 Tor har 6 tikroningar og 6 kronestykker. Kor mange kroner har han? _ kr Kode: 24 27 30 32 66 R

L

T

O

L

Løysing på oppgåva: Les! 1

2

3

4

5

131

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 131

12/27/12 12:28 PM


Spel multiplikasjonsbingo.

Skriv tal frå 7- og 8-tabellen i rutene. Du kan gjerne skrive det same talet fleire gonger. Lag små kort med alle oppgåvene frå 7- og 8-tabellen.

6•7 4•8 osv. Spel saman to eller fleire. Lag reglar.

132

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 132

12/27/12 12:28 PM


7 kr 8 kr

9 kr

Kor mykje kostar 6 posar eple? _ • _ kr = _ kr Kor mykje kostar 8 posar pærer? _ • _ kr = _ kr Kor mykje kostar 3 posar pærer og 4 posar bananar? _ • _ kr + _ • _ kr = _ kr Mikkel kjøper frukt for 37 kr. Kva kan han ha kjøpt?

Lag spørsmål til biletet.

Tel med 8 om gongen.

8 Sjå på tala du skreiv. Kor mange av tala er oddetal? _ 133

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 133

12/27/12 12:28 PM


Vi løyser reknegåter. I fjor var alderen min i 5-tabellen, seier mor. I år er han i 4-tabellen. Kor gammal er eg no? _ år For to år sidan var alderen min i 3-tabellen. I år er han i 4-tabellen, seier Mikkel. Kor gammal er eg? _ år For to år sidan var alderen min i 4-tabellen. I år er han i 3-tabellen, seier Line. Eg går på vidaregåande skole. Kor gammal er eg? _ år Så rart, seier Kari. Alderen til veslesyster mi var også i 4-tabellen for to år sidan, og i 3-tabellen i år. Kor gammal er veslesyster mi? _ år Lag ei gåte om alderen til nokon du kjenner.

134

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 134

12/27/12 12:28 PM


Eg har starta å selje blomar!

6 kr per stk.

7 kr per stk.

8 kr per stk.

Kor mykje må du betale for blomane? 7 8 9 6 7

tulipanar kostar _ kr. nellikar kostar _ kr. roser kostar _ kr. nellikar kostar _ kr. roser kostar _ kr.

3 3 4 7 8

nellikar og 5 roser kostar _ kr. tulipanar og 7 nellikar kostar _ kr. roser og 4 tulipanar kostar _ kr. roser og 10 nellikar kostar _ kr. roser og 5 tulipanar kostar _ kr.

Kva for tal manglar?

8 • _ = 24 _ • 7 = 49 6 • _ = 48

_ • _ = 64 5 • _ = 35 9 • _ = 63

_ • 7 = 42 9 • _ = 72 4 • 7 =_

Sindre er 6 år gammal. Far er 5 • 7 år eldre. Kor gammal er far? _ år Oppgåvebok side 92

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 135

135

12/27/12 12:28 PM


Teikn visarane. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3 8

9

4 7

6

11 12 1 2

10

3 8

5

9

4 7

6

2

10

3 8

5

4 7

6

5

kvart på åtte

kvart over tolv

kvart på ti

11 12 1

11 12 1

11 12 1

2

10 9

3 8

4 7

6

2

10 9

3 8

5

kvart over fire

4 7

6

2

10 9

3 8

5

kvart på to

4 7

6

5

kvart over seks

Kva for tal manglar? I ein time er det _ minutt. Eit kvarter er _ minutt. Frå kl. 2 til kl. 6 er det _ timar. Det er _ timar i eit døgn. Frå kvart på 5 til kvart over 5 er det _ minutt. Teikn visarane. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3 8

4 7

6

5

ti over 3

11 12 1 2

10 9

3 8

4 7

6

5

ti på 11

2

10 9

3 8

4 7

6

5

fem over halv 1

136

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 136

12/27/12 12:28 PM


Da må vi gå klokka _.

Vi må gå om ein halv time.

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

5

Petra og Kashif må gå om ein halv time. Kor mykje er klokka da? Teikn visarane og skriv klokkesletta. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

11 12 1 2

10

3 8

5

6

7

11 12 1 2 9

4

8 7

6

3 8

5

2

6

7

6

5

Vi må gå klokka

9

4

8 7

6

2

10 3

5

3 8

5

11 12 1 2

10

4

8

9

11 12 1 3

6

5

4 7

6

5

Vi må gå klokka

11 12 1 9

4 7

11 12 1 2

10

4 7

Vi må gå klokka

10

8

5

11 12 1 2

10 3

6

3

Vi må gå klokka

11 12 1 9

9

4

8

2

10 3

5

Vi må gå klokka

10

9

4 7

11 12 1 2

10

9

3 8

4 7

6

5

11 12 1 2

10 9

3 4

8 7

6

2

10

5

9

3 8

4 7

6

5

Vi må gå klokka

137

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 137

12/27/12 12:28 PM


Rekn ut areala.

_ • _ = _ ruter

_ • _ = _ ruter

_ • _ = _ ruter

_ • _ = _ ruter

_ • _ = _ ruter

_ • _ = _ ruter

Lag rektangel med rett areal.

15 kvadratcentimeter

20 kvadratcentimeter

138

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 138

12/27/12 12:28 PM


Kor mange meter? 600 800 300 1000 500

cm cm cm cm cm

= = = = =

Kor mange centimeter?

_m _m _m _m _m

4 6 9 5 1

m m m m m

25 3 99 71 7

cm cm cm cm cm

= = = = =

_ cm _ cm _ cm _ cm _ cm

Set inn > = <

180 cm 406 cm 500 cm

2m 1m 4 m 10 m 5m 2m

80 cm 2 m 9 cm 800 cm 3 m 43 cm 202 cm 50 cm

29 cm 343 cm 5m

Rund av til næraste heile tiar.

37 81 65 9

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

12 93 4 88

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

45 77 29 63

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

96 54 32 15

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

962 481 136 249

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

440 990 551 709

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

Rund av til næraste heile hundrar.

328 703 670 816

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

599 250 847 160

≈ ≈ ≈ ≈

_ _ _ _

Oppgåvebok side 106

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 139

139

12/27/12 12:28 PM


Vi deler p책 3. Teikn perler i sirklane.

15 : 3 = _

18 : 3 = _

12 : 3 = _

21 : 3 = _

Fargelegg kulene som kjem ut av maskinen med rett farge.

7 5

16

20

4 14

6

10

2

6

8

12 18

:2

10

3 9

140

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 140

12/27/12 12:28 PM


Multiplikasjon og divisjon er motsette rekneartar. Lag multiplikasjon- og divisjonsstykke til perlelenkene.

4 • 3 = _ perler 12 : 3 = _ tremengder

2 • 4 = _ perler 8 : 4 = _ firemengder

2 • 5 = _ perler 10 : 5 = _ femmengder

3 • 3 = _ perler 9 : 3 = _ tremengder

5 • 2 = _ perler 10 : 2 = _ tomengder

3 • 5 = _ perler 15 : 5 = _ femmengder

5 • 3 = _ perler 15 : 3 = _ tremengder

6 • 2 = _ perler 12 : 2 = _ tomengder

_ • _ = _ perler _ : _ = _ firemengder

_ • _ = _ perler _ : _ = _ tremengder 141

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 141

12/27/12 12:28 PM


De må dele likt. Bruk perler eller klossar til hjelp.

Kor mange til overs?

Kvar av oss får _ marsipangriser. Til overs: _ gris

Kvar av oss får _ marsipangris. Til overs: _ griser

Kvar av oss får _ dokker. Til overs: _ dokker

Kvar av oss får _ dokker. Til overs: _ dokker

Kvar av oss får _ kaffesilar. Til overs: _ kaffesilar

Kvar av oss får _ kaffesilar. Til overs: _ kaffesilar

Kvar av oss får _ ballar. Til overs: _ ballar

Kvar av oss får _ ballar. Til overs: _ ballar

142

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 142

12/27/12 12:28 PM


Fargelegg brøkdelane.

1 – 3

1 – 5

blå og

2 – 3

raud

lilla og

3 – 5

gul

3 – 8

6 – 6

gul og

4 – 8

er kvit

grøn

4 – 10

oransje

er kvit

svart og

3 – 10

raud

er kvit

Del figurane og fargelegg.

1 – 2

3 – 4

blå

4 – 8

raud

oransje

Ver nøyaktig når du deler!

6 – 10

gul

2 – 2

grøn 143

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 143

12/27/12 12:28 PM


Gjer om til desiliter. Kor mange desiliter er det i ei flaske som rommar 1,5 liter? 1,5 liter = _ liter _ dL = _ dL

1,5 L

Kor mange liter og desiliter er det i ei gryte som rommar 2,5 liter? 2,5 liter = _ liter _ dL = _ dL

2,5 liter

Kor mange liter og desiliter er det i ei gryte som rommar 3,2 liter? 3,2 liter = _ liter _ dL = _ dL

3,2 liter

Kor mange liter og desiliter er det i ein kopp som rommar 0,5 liter? _ liter _ dL

0,5 L

Gjer om til liter og desiliter. 4,2 liter = _ liter _ dL 0,6 liter = _ liter _ dL Gjer om til meter og centimeter. 3,16 1,80 2,05 0,35 8,71 5,00

meter meter meter meter meter meter

144

93402_tusen mill 3B grunn_NN_.indd 144

= = = = = =

_ _ _ _ _ _

m m m m m m

_ _ _ _ _ _

cm cm cm cm cm cm

3,5 liter = _ liter _ dL 6,7 liter = _ liter _ dL Still opp og rekn ut. 4 m 30 cm + 3 m 5 cm =

m +

m

=

m

Oppg책vebok side 118

12/27/12 12:28 PM

Tusen millionar 3B Grunnbok  

Tusen millionar 3B Grunnbok (nynorsk)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you