Page 21

13 Kjemiske stoffer og reaksjoner

Diamant

Grafitt

351

Grafitt og diamant har ulike egenskaper fordi karbonatomene er bundet sammen på ulike måter. I grafitt danner karbonatomene todimensjonale, flate, plateformede nettverk, som er stablet oppå hverandre. I diamant danner karbonatomene et tredimensjonalt romlig nettverk.

I gruppene 15 og 16 har vi gassene nitrogen og oksygen. Ved vanlig trykk og temperatur forekommer ikke disse grunnstoffene som enkeltatomer, men som molekyler av to atomer. Formlene er N2 og O2. Oksygen fins også i form av ozon, O3, som har tre atomer i molekylet. I gruppe 17 har vi fluor, klor, brom og jod. De er ikke-metaller, men reagerer lett med metaller og danner salter. Med et samlenavn kaller vi dem derfor halogener (saltdannere).

Edelgassene I gruppe 18 finner vi edelgassene. De består av enkeltatomer og danner altså ikke molekyler slik som N2 og O2 gjør. Edelgassene helium (He), neon (Ne) og argon (Ar) reagerer ikke med andre grunnstoffer. De andre edelgassene kan danne noen få forbindelser under helt spesielle forhold.

Luftskipet «Lillehammer» ble brukt under OL i 1994. Det var fylt med den ikke brennbare edelgassen helium. Helium er lettere enn luft og blir blant annet brukt i ballonger.

Hydrogen Hydrogen er en gass og danner molekyler, H2, på samme måte som ikkemetallene nitrogen og oksygen. Men hydrogen kan dessuten reagere med klor og andre stoffer slik som alkalimetallene. I periodesystemet kan vi derfor enten plassere hydrogen i gruppe 1 over alkalimetallene, eller sette det sammen med ikke-metallene i første periode. Dette kommer av hvordan elektronene er fordelt. Det skal vi skal se nærmere på i neste delkapittel.

Profile for Cappelen Damm

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)  

Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs (utdrag)