Page 1

Nytt

matematikkverk for barnetrinnet

• God tallforståelse • Solide basiskunnskaper • Fleksible regnestrategier

Vår 2013


Radius legger til rette for at elevene skal utvikle god tallforståelse og opparbeide seg gode grunnleggende ferdigheter i matematikkfaget.

B

Radius 1A

RNETRI

hl • Nohr

Hafnor Da

MATEM

ET R BARN ATIKK FO

RINNET

NNET

GRUNNB

åelse tallforst aget. ikle god tematikkf skal utv elevene heter i ma nde ferdig nnlegge ne

Radius har derfor fokus på at elevene:

OK

regnearte vene: i de fire på at ele trategier er le regnes menheng og fleksib atiske sam e matem r seg viktig ave e oppg aver mmensatt niserer om oppg og kommu

• utvikler hensiktsmessige og fleksible regnestrategier i de fire regneartene • oppdager og nyttiggjør seg viktige matematiske sammenhenger • løser utforskende og sammensatte oppgaver • samarbeider, reflekterer og kommuniserer om oppgaver

e kapittel ssesamtal n og kla refleksjo rt tema der til hve trinn ver på alle

avene

3 og 4:

HAFNOR

dius 1, 2,

u.no

w.radius.cd

OHR

et 2013 skapsløft for Kunn n. replanene e fra 1. til 7. trin der te læ alle målen g dekker

B 546-2

82-02-29

ISBN 978-

Komponent

gaver

K FOR BA RNETRIN

NET

OK

• tydelige må • oppstar tsopl for hvert kapittel • differensiertepgaver for refleksjon og sesamtale • problemløsingøvingssider til hvert temklas a pgaver på • visuell støtte tilsop alle trinn opp

GRUNNB

i praksis:

MATEMA TIK

r

er rer om opp

kommunise

• tydelige mål for hvert kapittel • oppstartsoppgaver for refleksjon og klassesamtale • differensierte øvingssider til hvert tema • problemløsingsoppgaver på alle trinn • visuell støtte til oppgavene

1B

har der

fokus på • utvikler hen for at eleven smessige e: og fleksibl • oppdager ogsikt e regnestrat nyt tiggjør egier i de seg viktige • løser utforskende fire regnea matematis rtene ke samme • samarbeider, refl og sammensatte opp nhenge gav Radius gir

Radius gir i praksis:

hr

Radius

K FOR BA RNETRIN

NET Radius leg ger til rett e for at ele og opparb vene skal eide seg gode gru utvikle god nnleggend tallforstå e ferdigh else eter i ma tematikkfa Radius get.

ekterer og

OK GRUNNB Hafnor Da hl • No

BOKMÅL

.no www.cdu

MATEMA TIK

1A

DAHL•N

vebok B

gavene

ene

• Grunnbok A i Radius 1, 2, 3 og 4: • Differensiert og B gavebok • Lærerens bokopp A og B • Tavlebok • Radius Digital ww w.radius.cdu

HAFNOR

.no

DAHL•NOH

Radius følg er de revider i faget ma te læreplane tematikk ne for og dekker alle målen Kunnskapsløftet 201 e fra 1. til 3 7. trinn.

R

ISBN 978-8

2-02-36117

-4

www.cdu.n

o

BOKMÅL

1B GRUNNBOK

2


«Ved hjelp av tydelige mål, visuell støtte og med fokus på sammenhengene i faget, ønsker vi at Radius skal gi elevene god tallforståelse, solid basiskunnskap og grunnleggende ferdigheter i matematikk. Mange av oppgavene i grunnboka oppfordrer til samtale og refleksjon. Målet er at elevene skal utvikle matematisk tenkning og bli gode problemløsere.»

FORFATTERNE

Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr har begge bakgrunn som allmennlærere og arbeider nå som fagkonsulenter og kursholdere for Utdanningsetaten i Oslo. De har ledet ulike utviklingsprosjekter innen matematikkdidaktikk og er også ressurspersoner og kursholdere for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr har også skrevet masteroppgave om tallforståelse og mentale regnestrategier. De har i tillegg studert matematikkdidaktiske metoder fra Nederland og Singapore.

3


Mål for hva elevene skal lære.

Hvert kapittel innledes med et bilde som er ment som utgangspunkt for samtale og refleksjon over det elevene skal lære.

4


Hvert kapittel inneholder noen oppgaver på farget bakgrunn. Disse oppgavene er mer åpne problemløsingsoppgaver der elevene kan diskutere og samarbeide med hverandre.

Seks gjennomgangsfigurer forklarer hva som skal gjøres og stiller undrende spørsmål til elevene.

5


Hvert kapittel har oppgaver med forskjellig abstraksjonsnivå, henholdsvis Øve 1 og Øve 2.

Øve 1 inneholder oppgaver med visuell støtte.

6

Oppgavene i Øve 2 har enten en mer abstrakt visualisering enn oppgavene i Øve 1 eller er helt uten visuell støtte.


På den siste siden i hvert kapittel skal eleven selv vurdere sin måloppnåelse. Hvert kapittel avsluttes med en aktivitet eller et spill der elevene skal jobbe to eller flere sammen, og som er knyttet til det matematiske innholdet i tilhørende kapittel.

7


PERLESNORA: Her er det 100 perler, vet Kristina Ingvaldsen Karlsen.

KONKRETISERING OG FLEKSIBLE REGNESTRATEGIER Radius legger til rette for utvikling av matematikkforståelse og fleksible regnestrategier, blant annet ved bruk av perlesnor, tom tallinje, tallvenner/ tvillinger, og tiervenner. Tallinjen til bruk på gulv består av 10 røde og 10 blå sirkler i sklisikkert materiale. Man kan også lage tallinjen selv ved å klippe ut sirkler i papp og laminere dem. Her kan elevene telle framover og bakover på tallinjen, samtidig som de kan gå og stå på den. Tallvenner/ tvillinger er for eksempel 4 og 4, visualisert på en figur læreren viser fram. Når figuren snus, står tallet 8. Dette er en god metode for å lære om dobling/halvering.

TOM TALLINJE: Leon Stoltenberg klarer å finne ut hvor 15 er på en tom tallinje.

8


TIER-VENNER: Hanne Hafnor Dahl forteller elevene om tier-venner.

RIKTIG SIRKEL: Selina Khan vet hvor tallet 18 er på tallinja.

TALLINJE PÅ GULVET: Hvor er 17? spør May Else Nohr, og mange hender fyker i været. Bildene er tatt av fotograf Sveinung Bråthen på en barneskole i Oslo.

9


RADIUS DIGITAL For elevene:

Med digitalt kartleggingsverktøy

Kapitteloppgaver Interaktive øvingsoppgaver til Øve 1 og Øve 2 i grunnbøkene. Regnestrategier Øving på ulike regnestrategier. Fins også som app for nettbrett. Problemløsing Interaktive problemløsingsoppgaver til hvert kapittel i grunnbøkene.

Kartlegging: Radius kartlegger Når læreren åpner Radius Kartlegger, løser elevene prøver til det kapitlet de skal begynne på – eller er ferdige med. Resultatene lagres, og læreren får oversikt over ferdighetene til den enkelte elev og klassen samlet. Integrasjon mot VOKAL.

e

For læreren Tavlebøker Alle grunnbøkene fins som interaktive tavlebøker for visning med prosjektor på skjerm eller på interaktiv tavle. Tavlebøkene inneholder tips og ideer til undervisningen, aktuelle lenker og digitale verktøy. Læreren kan også selv knytte lenker til hver enkelt side i Tavleboka.

Til verket er det laget tavlebøker tilrettelagt for bruk på digital tavle. Tavlebøkene er en del av Radius 1–4 Digital (lærerlisens) som kan bestilles på cdu.no. For mer informasjon, se

tavleboka.no

Digitale ressurser Flanotavle, stillbar klokke, interaktiv butikk med mer for visning på skjerm med prosjektor eller interaktiv tavle. Kopieringsoriginaler og prøvemateriell Kopieringsoriginalene og prøvene skrives ut fra nettstedet og er ordnet under grunnbok og kapittel.

radius.cdu.no

10


RADIUS OPPGAVEBOK

Radius Oppgavebok følger Radius Grunnbok. Oppgaveboka inneholder, akkurat som grunnboka, differensierte oppgaver, henholdsvis Øve 1 og Øve 2. I Øve 1 har de fleste oppgavene visuell støtte. Oppgavene i Øve 2 har samme tema som oppgavene i Øve 1, men større utfordringer. Oppgavene egner seg godt som lekser siden de følger de sammen tema/målene som i grunnboka.

RADIUS LÆRERENS BOK

Lærerens bok følger grunnboka side for side og er lærerens verktøy. Her finner læreren relevant fagstoff, metodiske tips og det han/hun trenger til den daglige planleggingen og gjennomføringen av timene. I tillegg foreslår Lærerens bok hvordan fagstoffet i de ulike kapitlene kan jobbes med for å utvikle de grunnleggende ferdighetene hos elevene.

11


Design: tank.no ISBN: 978-82-02-42027-7

Radius 5

kommer i løpet av skoleåret

Med

får du:

2013/2014!

• ryddig og enkel struktur • tydelig differensiering • enkel komponentløsning

KOMPONENTENE I RADIUS 1-4: • Grunnbok A og B • Differensiert oppgavebok • Lærerens bok A og B • Tavlebok • Radius Digital radius.cdu.no

1. trinn

2. trinn

Cappelen Damm grunnskole www.cdu.no grunnskole@cappelendamm.no

TITTEL

BOKMÅL

NYNORSK

Radius 1A Grunnbok

978-82-02-29546-2

978-82-02-34564-8

198,– 110,–

Radius 1B Grunnbok

978-82-02-36117-4

978-82-02-40444-4

Radius 1 Oppgavebok

978-82-02-36114-3

978-82-02-40448-2

Radius 1A Lærerens bok

978-82-02-37143-2

Radius 1B Lærerens bok

978-82-02-40472-7

Radius 2A Grunnbok

978-82-02-34562-4

PRIS

93,– 162,– 162,–

978-82-02-34565-5

172,–

Radius 2B Grunnbok

978-82-02-39086-0

978-82-02-40446-8

172,–

Radius 2 Oppgavebok

978-82-02-36116-7

978-82-02-40443-7

128,–

Radius 2A Lærerens bok

978-82-02-40469-7

184,–

Radius 2B Lærerens bok

978-82-02-40471-0

184,–

Radius Digital (lærerlisens)

Bestilles på cdu.no **

0,–

Radius Kartlegger (lærerlisens)

Bestilles på cdu.no **

0,–

Radius Kartlegger (elevlisens)

Bestilles på cdu.no **

Radius Perlesnor til bruk på gulv

978-82-02-41414-6

0,– Felles

189,– *

Veiledende utsalgspriser. * Prisene er inkl. mva. ** Varighet: Ett skoleår.

Prisene gjelder til og med 31.12.13 Vi tar forbehold om prisendringer og trykkfeil.


Radius brosjyre 2013  

Cappelen Damms nye matematikkverk for barnetrinnet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you