Issuu on Google+


A n n e - L is e Gjerdrum • Espen Skovdahl Illustrasjonar: John Thoresen

pg

ĂĽv eb

2

ok

Op

Tusen millionar Nynorsk

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 1

16/11/11 11.28


Oppgåveboka inneheld øvings- og repetisjonsoppgåver til alle kapitla i grunnbøkene. Øvingsoppgåvene har stigande vanskegrad, og dei siste oppgåvene til kvart kapittel er merkte med éi eller to stjerner. Repetisjonsoppgåvene er merkte med ein terning. Etter kvart kapittel finn du i tillegg oppgåvesettet Prøv deg sjølv, som viser om du meistrar læringsmåla til kapitlet. Kapittel 6 til kvar grunnbok inneheld repetisjonsoppgåver som passar til kompetansemåla for 1. årstrinn.

© CAPPELEN DAMM AS, 2011 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med J.W. Cappelens Forlag AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det er heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndraging og straffast med bøter eller fengsel. Tusen millionar følgjer læreplanane for Kunnskapsløftet i faget matematikk og er laga til bruk på barnetrinnet i grunnskolen. Illustratørar: Anne Holt og John Thoresen Omslagsillustrasjon: Anne Holt Grafisk formgiving: Marit Jakobsen Forlagsredaktør: Espen Skovdahl Trykk og ferdiggjering: Livonia Print SIA, Latvia 2011 Utgåve 3 Opplag 1 ISBN 978-82-02-34418-4 www.cdu.no http://tusenmillionar.cappelendamm.no

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 2

16/11/11 11.28


Innhald Grunnbok 2A

Kapittel 1 Addisjon 0–15

4

Kapittel 2 Subtraksjon 0–15

16

Kapittel 3 Addisjon 0–20

28

Kapittel 4 Subtraksjon 0–20

40

Kapittel 5 Statistikk, måling og geometri

52

Kapittel 6 Repetisjon

62

Kapittel 1 Addisjon og subtraksjon med heile tiarar

66

Kapittel 2 Addisjon og subtraksjon 0–50 utan tiarovergang

78

Kapittel 3 Statistikk, måling og geometri

90

Kapittel 4 Addisjon og subtraksjon 0–100 utan tiarovergang 100

Kapittel 5 Addisjon og subtraksjon 0–100 med tiarovergang 112

Kapittel 6 Repetisjon

Grunnbok 2B

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 3

124

16/11/11 11.29


Kapittel 1 Grunnbok 2A

Fargelegg biletet i dei rette fargane. 5

5

2

2+

2+

3+

2

2

3+0 1+2

0+3

1+2 2+1

1+1

2+1

0+

2+3

1 1+0

1+0

0+

1

3+0 2+1

1

2

3

4

0+1

1+0

1+2

0+

3

5

4

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 4

16/11/11 11.29


Kor mange dyr? Fargelegg det rette talet p책 ruter.

Trekk strek fr책 0 til 10.

Trekk strek fr책 10 til 0.

5

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 5

16/11/11 11.29


r

5k 4 kr

3 kr

2 kr

Kva må du betale?

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Vel sjølv kva du vil kjøpe.

6

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 6

16/11/11 11.29


Teikn dobbelt s책 mange eple. Skriv tala.

2

4

Teikn halvparten s책 mange eple. Skriv tala.

Rekn ut.

1+1= _

0+0= _

3+3= _

5+2= _

6+3= _

7+3= _

4+4= _

2+2= _

5+5= _

3+5= _

9+1= _

6+2= _ 7

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 7

16/11/11 11.29


Eg har 10 pĂŚrer.

Eg har 8 pĂŚrer. Da har vi 18 pĂŚrer til saman.

Set ring rundt 10. Skriv tala.

tiarar einarar

tiarar einarar

1 2 tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

Vel kor mange sjølv.

8

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 8

16/11/11 11.30


Rekn ut.

2+2= _

1+2= _

2+3= _

12 + 2 = _

11 + 2 = _

12 + 3 = _

4+1= _

3+2= _

1+4= _

14 + 1 = _

13 + 2 = _

11 + 4 = _

Kva m책 du betale?

10 kr

r

11 k

3 kr

3 kr

kr

r

k 12

kr

10 kr

1 kr

5 kr

kr

r

k 13

kr

r 12 k

2 kr

kr

2 kr kr 9

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 9

16/11/11 11.30


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 + _ = 13 Sjå på tallinja og finn tala.

10 + _ = 12

11 + _ = 12

13 + _ = 15

10 + _ = 14

11 + _ = 15

13 + _ = 14

10 + _ = 11

12 + _ = 14

14 + _ = 15

10 + _ = 15

12 + _ = 15

14 + _ = 14

Skriv tala som manglar.

10 7

4 1

11

3

13

6 13 6 Skriv tala i stigande rekkjefølgje.

13

8

7

2

15

10

10

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 10

16/11/11 11.30


Rekn ut.

2+3+1=_

3+3+3=_

2+2+3=_

5+2+1=_

4+1+1=_

4+4+2=_

1+6+3=_

2+3+4=_

Skriv nabotala.

7

7

10

Fargelegg biletet i dei rette fargane.

+3

+3

6

+6

10 + 2 7 + 3+ 4

13 5+

3

2 5+ 5+

5+

5+

3 5 + 5+ 5 7+7

7+

5 + 5+ 5

12 + 2

2

5+

5 + 5+ 4

6 + 4+ 4

3+

10

3 7+ +2 11

1 11 +

12 13 14 15 11

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 11

16/11/11 11.30


Repetisjon

Kor mange dyr ser du?

Eg ser _ Eg ser _

Eg ser _ Eg ser _

Domino

3+2

_ +3 _ + 2 _ + 3 _ + 2 15

4+4

_ +2 _ + 3 _ + 0 _ + 1 14

Teikn dobbelt så mange nøtter. Teikn halvparten så mange nøtter.

12

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 12

16/11/11 11.30


Repetisjon

Fargelegg krokodillane i dei rette fargane.

1

10

13 +

10 + 4

14 +1

11 +

+5

3

11 + 4 13 + 2 12 + 2

14 15

Rekn ut.

10 + 2 = _

14 + 0 = _

12 + 3 = _

12 + 1 = _

11 + 3 = _

11 + 4 = _

13 + 2 = _

12 + 2 = _

13 + 0 = _

Skriv nabotala.

10

11 13 12

12 10

14 15

13 13

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 13

16/11/11 11.30


Prøv deg sjølv Grunnbok 2A • Kapittel 1 Fargelegg.

14

13

Skriv nabotala.

12

11

11

10

13 14

Kva er det Hare Hopp held? Trekk strek frå 0 til 15.

14

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 14

16/11/11 11.30


Rekn ut.

4+1= _

2+1= _

0+5= _

14 + 1 = _

12 + 1 = _

10 + 5 = _

3+1= _

1+3= _

2+2= _

13 + 1 = _

11 + 3 = _

12 + 2 = _

Teikn pengane du m책 betale.

r

12 k

r

14 k

Skriv tala som manglar.

+1

+2

+1

12

+2

10

Skriv tala som manglar.

10

13

11

15

12

14

3 3 2

6 4 1

3 2 5

5 1 5

5 5 1

5 2 5 15

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 15

16/11/11 11.30


Kapittel 2 Grunnbok 2A

Skriv tala som manglar.

–1

–1

–1

10

–1

9

–1

–2

–1

–2

10

9

2

1 9–

8–

9–2 8 –1

7 –1 5–0

9–2

1

6–

2 2 8– 8– 9–2

0

7–2

–1 1

8–

5–0

8–

8 7–

2 9– 6 –1

7–0

7–2

2

Fargelegg biletet i dei rette fargane.

5

6

7

8

16

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 16

16/11/11 11.30


Rekn ut.

1–1=_

2–2=_

0–0=_

2–1=_

3–2=_

4–3=_

3–1=_

4–2=_

5–3=_

4–1=_

5–2=_

4–4=_

5–1=_

3–3=_

5–5=_

2+2= _

3+1= _

1+3= _

4–2= _

4–1= _

4–3= _

3+2= _

2+3= _

4+0= _

5–2= _

5–3= _

4–0= _

8 5 2 8 5 2 8 8 8 8

9 4 2 9 4 2 9 9 9 9

Rekn ut.

Fyll inn dei rette tala.

7 2 3 7 2 3 7 7 7 7

17

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 17

16/11/11 11.30


Rekn ut.

8–2=_

7–_=_

6–_=_

9–_=_

8–_=_

9–_=_

Skriv tala som manglar. 5

2

8

10 2

4

3

2 9 4

7

3

Skriv tala som manglar i minkande rekkjefølgje.

10

9

18

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 18

16/11/11 11.31


Rekn ut.

2–1= _

5–1= _

3–3= _

12 – 1 = _

15 – 1 = _

13 – 3 = _

3–1= _

2–2= _

4–3= _

13 – 1 = _

12 – 2 = _

14 – 3 = _

4–1= _

3–2= _

5–3= _

14 – 1 = _

13 – 2 = _

15 – 3 = _

Fargelegg biletet i dei rette fargane.

13

10

15 – 5

13 – 0

14

14 –1

13 – 3

10

2 12 –

–3

13 – 2

–2

14 –1

12

11

–1

12

–2

14 – 2

14 – 2

13 – 0

12

2

12 – 2

10 11 12 13 19

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 19

16/11/11 11.31


Domino

15– 1 _ – 2 _ – 1 _ + 3 _ – 2 12 13– 2 _ – 1 _ – 2 _ + 2 _ – 1

9

14– 3 _ – 1 _ + 5 _ – 3 _ + 2 14 Skriv tala som manglar.

–4

+2

–1

+3

–1

–2

+1

–2

+1

–2

15 15 Trekk strek frå 15 til 0.

20

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 20

16/11/11 11.31


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14 – _ = 12 Sjå på tallinja og finn tala.

13 – _ = 12

11 – _ = 10

13 – _ = 11

15 – _ = 14

15 – _ = 13

14 – _ = 11

14 – _ = 13

14 – _ = 12

12 – _ = 11

Set

rundt rett svar.

13–2 14–4 12–2 15–3

12 13 10 11

11 11 11 12

10 10 9 13

12–1 15–0 13–1 14–2

12 13 12 13

13 15 11 15

11 12 14 12

15–2 13–3 15–4 14–1

12 12 12 11

13 13 10 13

14 10 11 12

13–2 14–1 15–5 15–3

12 12 10 10

11 13 8 12

10 11 9 11

21

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 21

16/11/11 11.31


Skriv tala som manglar. 10

2 12

13

1

1 10

3 14 10

10

15

Skriv tala som manglar.

13

11

5

8 2

5 2

1

14

15

10

12

7 6 1 4

3 2

1 3 3 3

1 9

Tel med 2 om gongen.

2 Det er 15 kroner p책 kvar sparegris. Teikn tre forslag til kva myntar det kan vere.

22

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 22

16/11/11 11.31


Kvar har indianaren gøymt seg? Skriv bokstavane i rutene nedst på sida.

10 + 3 = _ A 9–4= _ D

10 – 6 = _ N 11 + 3 = _ E

13 – 2 = _ R 6+3= _ I

15 – 3 = _ B 15 – 1 = _ E

10 – 3 = _ K 3+5= _ O

10 – 3 = _ K 13 + 2 = _ T

12 + 2 = _ E 10 + 4 = _ E 5+5= _ S 15 – 5 = _ S 5+4= _

I

9–5= _ N 12 13 7

5 14 4

10 15 8 11 14

10 15 14 9 4 14 4 23

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 23

16/11/11 11.31


Repetisjon

Teikn visarane. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4 7

6

2

10

3 8

11 12 1

Klokka er 4.

9

3 8

5

4 7

6

2

10

3 8

5

Klokka er 6.

4 7

6

5

Klokka er 2.

Set ring rundt 10.

tiarar einarar

tiarar einarar

Trekk strek mellom tiarvenner.

1

2

9

8

5

5 7

6

3

4

Rekn ut.

6+2= _

2+4= _

7+3= _

5+3= _

8+2= _

3+3= _

8–4= _

9–3= _

5–3= _

10 – 3 = _

6–4= _

10 – 5 = _

24

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 24

16/11/11 11.31


Repetisjon

Skriv tala som manglar.

12 11

+

13 10

+

14 12

+

15 11

+

Domino

1 5– 3 _ – 2 _ + 5 _ – 4 _ + 3 14 1 5– 4 _ +3 _ – 4 _ + 5 _ – 2 13 1 4– 2 _ – 2 _ + 1 _ + 3 _ – 4 10 Skriv tala som manglar.

+3

–3

12 +1

14

+4

–4

11 –1

+2

–2

13

Sofus har 10 blå ballar og 4 grøne ballar. Han har _ ballar i alt. Nina er 10 år. Lars er halvparten så gammal. Lars er _ år. 25

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 25

16/11/11 11.31


Prøv deg sjølv Grunnbok 2A • Kapittel 2 Gjer ferdig reknestykka.

13 kr – _ kr = _ kr 14 kr – _ kr = _ kr

15 – _ = _

13 – _ = _

Rekn ut.

5–2= _

4–1= _

5–3= _

15 – 2 = _

14 – 1 = _

15 – 3 = _

–2

3

–1

11 12

13

13

14

14 –

15 – 4

2

Fargelegg pilene i dei rette fargane.

26

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 26

16/11/11 11.31


Skriv tala som manglar.

14 = 10 + _

12 = 10 + _

15 = 10 + _

13 = 10 + _

11 = 10 + _

10 = 10 + _

Skriv tala som manglar.

–3

+3

15 –2

+1

12 +2

14 –1

–1

–3

+3

13 +1

11

–5

+5

15

Fyll inn dei rette tala.

11 1 15 11 1 15 15 15 15 15

10 2 14 10 2 14 14 14 14 14

3 10 15 3 10 15 15 15 15 15 27

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 27

16/11/11 11.31


Kapittel 3 Grunnbok 2A

Set ring rundt 10.

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

28

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 28

16/11/11 11.32


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12 + _ = 16 Skriv tala som manglar.

11 + _ = 12

10 + _ = 15

14 + _ = 15

13 + _ = 15

14 + _ = 18

18 + _ = 20

Fargelegg biletet. 1

+ 18

18 +

1

19

19 13 + 5

20

19

18

18 +1

15 + 4

19 13 + 4 18 + 0

14 + 3

15 + 3

17 + 0 15 + 2

18 +

2

17 + 0

15 + 4

16 +1

19 2 5+

15 + 4

13 + 4

1

17 18 19 20 29

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 29

16/11/11 11.32


Skriv tala som manglar.

16 15

+

17 14

18 16

+

+

20 15

+

Rekn ut.

2+2= _

5+2= _

8+2= _

12 + 2 = _

15 + 2 = _

18 + 2 = _

3+2= _

6+2= _

2+3= _

13 + 2 = _

16 + 2 = _

12 + 3 = _

4+2= _

7+2= _

3+3= _

14 + 2 = _

17 + 2 = _

13 + 3 = _

Eg har plukka _ spann med blåbær, seier Sofus. Eg har plukka _ spann med blåbær, seier Kari. Til saman har dei plukka _ spann med blåbær. 30

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 30

16/11/11 11.32


Set

rundt rett svar.

12+4 13+5 14+3 15+4

17 19 17 20

16 17 18 19

15 18 19 18

16+2 13+3 16+4 18+2

16 18 17 20

17 16 18 18

18 17 20 19

15+5 16+3 14+4 19+1

16 17 18 20

19 19 19 18

20 18 20 19

13+4 16+2 12+5 13+6

18 16 16 19

17 17 18 20

19 18 17 18

Trekk strek fr책 0 til 20.

Trekk strek fr책 20 til 0.

31

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 31

16/11/11 11.32


Kva kostar leikene?

Kva m책 Hare Hopp betale?

r

10 kr

9 kr

6 kr

11 k

kr

r

k 14

kr

7 kr

r

k 12

6 kr kr

r

k 12 8 kr

10 kr

kr

r

k 13

6 kr

kr

kr

r

11 k

7 kr kr

8 kr

kr

32

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 32

16/11/11 11.32


Trekk strek fr책 tala til rett plass p책 tallinja.

6

3 0

11

9 5

18

14

10

15

20

Set ring rundt rett tal.

17

18

19

18

19

20

16

17

18

15

16

17

Skriv tala som manglar.

16 10

+

17 12

+

18 13

+

19 15

+ 33

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 33

16/11/11 11.33


Skriv tala som manglar.

11

12

12

10

17

14

17 17

15

18

13

14

2 13

15

11

16

10 16

Skriv tala som manglar.

12 = 10 + _

16 = 10 + _

13 = 10 + _

14 = 10 + _

19 = 10 + _

15 = 10 + _

18 = 10 + _

11 = 10 + _

17 = 10 + _

Finn tala. Eg har 13 blåbær og 6 tyttebær i koppen min, seier Hare Hopp. Hare Hopp har _ blåbær. Hare Hopp har _ tyttebær. Hare Hopp har _ bær i alt. 34

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 34

16/11/11 11.33


Kvar er Hare Hopp? Skriv bokstavane i rutene nedst pĂĽ sida.

10 + 0 = _

I

14 + 2 = _ N 10 + 3 = _ R

11 + 1 = _ O 11 + 4 = _ H

14 + 4 = _ P 12 + 1 = _ R

15 + 3 = _ P 19 + 1 = _ A

15 + 2 = _ E 18 + 2 = _ A

12 + 2 = _ T 10 + 1 = _ Ă˜

13 + 2 = _ H

11 + 5 = _ N 12 + 5 = _ E

15 20 13 17 15 12 18 18 10

17 13

14 11 16 16 20 35

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 35

16/11/11 11.33


Repetisjon

Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

3 4

8 7

6

11 12 1 2

10

4 7

Klokka er –.

9

3 8

5

6

2

10

3 4

8

5

7

Klokka er –.

6

5

Klokka er –.

Kor mange kroner? Teikn pengane.

13 kr

kr Fargelegg to og to tiarvenner i den same fargen.

3 2

5

8

6

1 5

9

4 7

Rekn ut.

10 + 2 = _

12 – 1 = _

14 + 2 = _

10 + 4 = _

14 – 1 = _

16 + 3 = _

10 + 6 = _

13 – 1 = _

15 + 4 = _

36

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 36

16/11/11 11.33


Repetisjon

Skriv tala som manglar.

12 10 2 1

10 2 2

11 2 3

12 2 2

13 1 2

10 2 3

Kor mykje kostar safta?

kr

kr

5 kr 6 kr

18 kr

20 kr

Rekn ut.

13 – 3 = _

13 + 2 = _

16 + 3 = _

15 – 4 = _

14 + 1 = _

17 + 2 = _

12 – 1 = _

10 + 5 = _

15 + 5 = _ 37

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 37

16/11/11 11.33


Prøv deg sjølv Grunnbok 2A • Kapittel 3 Set ring rundt 10 og skriv talet.

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

Rekn ut.

18 = 10 + _

17 = 10 + _

16 = 10 + _

15 = 10 + _

19 = 10 + _

14 = 10 + _

3+3= _

4+3= _

5+4= _

13 + 3 = _

14 + 3 = _

15 + 4 = _

5+2= _

6+2= _

7+3= _

15 + 2 = _

16 + 2 = _

17 + 3 = _

38

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 38

16/11/11 11.33


Kor mykje må du betale i alt?

r k 2 1

r

16 k

4k

3 kr

r kr

kr

r

r k 13

k 14

5 kr

3 kr

kr

kr

Domino

8 +2 _ +3 _ + 2 _ + 1 _ + 3 _ + 1 20 Trekk strek mellom dei bæra som høyrer saman. 15 15 + 3

19

15 + 4

13 + 2

17 16

18 + 2

13 + 4

18

14 + 2

20 39

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 39

16/11/11 11.33


Kapittel 4 Grunnbok 2A

Trekk strek frå 0 til 20.

Trekk strek frå 20 til 0.

Skriv tala som manglar.

–2

+1

–3

+2

–1

20 Rekn ut.

13 – 1 = _ 20 – 1 = _ 19 – 1 + 1 = _ 14 – 1 = _ 18 – 1 = _ 20 – 1 + 1 = _ 16 – 1 = _ 17 – 1 = _ 17 – 1 + 1 = _ 40

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 40

16/11/11 11.33


Rekn ut.

5–2= _

4–2= _

5–3= _

15 – 2 = _

14 – 2 = _

15 – 3 = _

7–2= _

8–2= _

4–3= _

17 – 2 = _

18 – 2 = _

14 – 3 = _

6–2= _

3–2= _

6–3= _

16 – 2 = _

13 – 2 = _

16 – 3 = _

Trekk strek frå reknestykka til rett plass på tallinja.

5 –3

0

8–1

5

10 – 2

15 – 3

10

17 – 1

20 – 2

15

20

Domino

20 – 4 _ – 2 _ – 4 _ – 5 _ – 5

0

20 – 5 _ – 5 _ – 2 _ – 4 _ – 4

0

20 – 3 _ – 4 _ – 3 _ – 2 _ – 8

0

20 – 2 _ – 3 _ – 5 _ – 3 _ – 7

0 41

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 41

16/11/11 11.50


Set inn > = <

16

18

13

14

10 + 3

14

17

17

12

11

10 + 5

15

19

16

18

19

10 + 7

16

Teikn pengane i sparegrisene.

18 kr

14 kr

15 kr

19 kr

17 kr

20 kr

42

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 42

16/11/11 11.50


Skriv tala som manglar.

12 = 10 + _

13 = 10 + _

14 = 10 + _

15 = 10 + _

17 = 10 + _

11 = 10 + _

18 = 10 + _

19 = 10 + _

16 = 10 + _

Set inn > = <

16 + 3

18

11 + 4

13

15 + 1

17

15 – 4

14

19 – 2

17

12 + 3

15

14 + 2

19

10 + 6

15

18 – 4

13

12 – 2

10

11 + 7

17

10 +10

20

Fargelegg kråkene som høyrer saman, i like fargar. 15

17

14

18

20 – 5

20

20 – 2

–1

4

20

3 0–

2

19

20 – 6 16

43

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 43

16/11/11 11.50


Teikn pengane som manglar.

18 kr

16 kr

17 kr

20 kr

Teikn dobbelt s책 mange kroner.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Teikn halvparten s책 mange kroner.

kr

kr

44

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 44

16/11/11 11.50


Rekn ut.

16 – 6 = _

19 – 8 = _

20 – 7 = _

20 – 6 = _

17 – 6 = _

18 – 6 = _

19 – 9 = _

19 – 6 = _

19 – 7 = _

18 – 7 = _

18 – 8 = _

17 – 7 = _

10 3 16 10 3 16 16 16 16 16

13 2 18 18 13 2 18 18 18 18

10 3 20 10 3 20 20 20 20 20

11 3 19 11 3 19 19 19 19 19

17 12 2 17 12 2 17 17 17 17

16 13 1 16 13 1 16 16 16 16

Fyll inn dei rette tala.

Vi har i alt 20 ballar, seier Tor og Anna. Eg har 12 ballar, seier Tor. Eg har _ ballar, seier Anna. 45

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 45

16/11/11 11.50


Hjelp oss å finne spøkjelsa!

13

14

15

Set ring rundt rett svar, og finn spøkjelsa.

10 + 2 10 + 3 10 + 1 10 + 4 14 + 2 10 + 5 15 + 2 15 – 2 11 + 2 10 + 2 12 + 2 15 – 1 11 + 4 15 – 0 13 + 0 13 + 4 17 – 1 11 + 1 13 + 1 17 – 1 16 – 1 12 + 1 14 – 1 12 + 1 10 + 4 16 – 2 14 + 2 12 + 3 20 – 3 12 + 4 13 – 0 12 + 2 11 + 5 17 – 2 11 + 4 12 + 1 15 – 2 10 + 3 11 + 3 12 – 0 13 + 2 12 + 5 11 + 2 20 – 2 16 – 0 14 – 0 18 – 2 16 – 1 10 + 5 10 + 3 18 – 2 17 – 3 15 – 1 12 – 1 17 – 1 13 + 2 14 – 1 20 – 1 13 + 1 14 + 3 12 + 4 14 + 3 14 + 1 15 – 2 15 + 1 12 + 2 17 + 0 18 – 1

15 + 0 16 – 1

16 + 1 15 + 2 13 + 3 19 – 1

46

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 46

16/11/11 11.50


Kven får først fullt brett? Kari

Mikkel

15 19 10 15 20 12 20 14 14 19 15 20 10 12 19 12

16 18 13 17 18 17 11 18 17 13 16 11 11 16 13 18

Kryss av 1 rute for kvart rette svar.

16 + 2 = _ 15 + 4 = _ 12 – 1 = _ 14 + 3 = _ 12 – 2 = _ 15 + 5 = _ 13 + 3 = _ 15 – 1 = _ 10 + 3 = _ 15 – 4 = _ 16 – 4 = _

14 + 5 = _ 20 – 2 = _ 11 + 4 = _ 17 + 3 = _ 15 – 5 = _ 14 + 4 = _ 19 – 2 = _ 12 + 3 = _ 16 – 5 = _ 12 + 4 = _ 16 – 4 = _

10 + 2 = _ 18 – 4 = _ 11 + 2 = _ 16 – 3 = _ 20 – 1 = _ 10 + 6 = _ 17 – 2 = _ 10 + 8 = _ 14 + 6 = _ 13 + 4 = _

Kven vann? __ 47

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 47

16/11/11 11.51


Repetisjon

Teikn visarane. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4 7

6

9

4 7

6

2

10 3

8

5

Klokka er 5.

2

10

3 8

11 12 1 3 8

5

Klokka er 2.

4 7

6

5

Klokka er 11.

Skriv nabotala.

13

15

17

16

18 19

10

Set ring rundt 10. Skriv talet.

tiarar einarar

tiarar einarar

Rekn ut.

10 + 2 + 1 = _

13 + 1 + 1 = _

12 + 1 + 1 = _

11 + 3 + 1 = _

12 + 3 + 2 = _

11 + 2 + 1 = _

48

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 48

16/11/11 11.51


Repetisjon

Set inn > = <

4

8

3+2

6

4–1

5

10

7

5+5

9

8–2

7

6

5

7+3

10

9–3

3

Skriv tala som manglar.

17 13 Set

18 15

+

+

19 17

+

16 12

+

rundt rett svar.

14+2 13+4 18+1 14+4

14 16 19 16

16 18 20 18

15 17 18 17

20 –2 19–3 16–4 17–5

18 17 13 11

17 16 12 13

16 15 14 12

Kor mange kråker i åkeren til bonden? _ kråker 49

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 49

16/11/11 11.51


Prøv deg sjølv Grunnbok 2A • Kapittel 4 Trekk strek frå 0 til 20.

Trekk strek frå 20 til 0.

Kva må du betale? Teikn pengane.

r

12 k

11 kr

7k

r

r

6k kr

kr

50

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 50

16/11/11 11.51


Set

rundt rett svar.

17–2 14 15 16 18–3 13 14 15 19–2 17 16 15

19–4 13 14 15 18–2 16 17 18 17–3 14 15 16

Trekk strek til rett tal.

7–4 0

9–3

13 – 2

5

19 – 6 10

20 – 1

20 – 2

15

20

Domino

20 – 2 _ – 3 _ + 4 _ – 3 _ + 3 19 20 – 3 _ – 4 _ + 5 _ – 2 _ – 4 12

20

+1

16 + 2

13 + 4

19 – 0

17

–1

20

19

–2

–1

Fargelegg båtane i dei rette fargane.

+2

4 13 +

+2

19 –1

19 –1

+8

+4

15

17

16 + 2

18 – 0

10

14

16 + 3

20 – 3

17 18 19 51

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 51

16/11/11 11.51


Kapittel 5 Grunnbok 2A

Spegl trekantane om den raude linja.

Kor mange trekantar, firkantar og sirklar?

_ trekantar _ firkantar _ sirklar 52

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 52

16/11/11 11.51


Kopier figurane.

53

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 53

16/11/11 11.51


M책l linjestykka. Trekk strek mellom linjestykke som er 10 cm til saman.

_ cm

_ cm _ cm

_ cm _ cm

_ cm _ cm _ cm _ cm _ cm 54

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 54

16/11/11 11.51


Kor langt m책 sniglane krype? M책l med linjalen.

m_

_

c

cm _

_ cm

cm _

_ cm

cm _

_

_ cm

_

cm

cm

cm

_

_

_ cm

cm

cm

_

_ cm

cm

_

cm

cm

_

_

cm

_

_

cm

cm _

_ cm

_ cm

_ cm

cm

55

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 55

16/11/11 11.51


Spegl figurane om den raude linja.

56

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 56

16/11/11 11.51


Kor mange av kvar figur? Vel sjølv korleis du vil fargeleggje mønstra.

57

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 57

16/11/11 11.51


Repetisjon

Kor mange kroner?

kr

kr

14 kr

12 kr

Teikn pengane.

Veksle til kronestykke.

58

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 58

16/11/11 11.51


Repetisjon

Fargelegg luer som høyrer saman, i den same fargen.

16

14 + 3

18

14 + 2

14 + 4

20

13 + 2

15 + 5

15

17

Skriv tala som manglar.

11 12 Rekn ut.

12 + 4 = _

11 + 3 = _

10 + 1 = _

16 + 1 = _

15 + 4 = _

11 + 4 = _

18 + 2 = _

13 + 2 = _

15 + 3 = _

14 – 3 = _

20 – 3 = _

12 – 2 = _

16 – 2 = _

17 – 4 = _

13 – 1 = _

18 – 1 = _

19 – 2 = _

16 – 4 = _

Rekn ut.

59

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 59

16/11/11 11.51


Prøv deg sjølv Grunnbok 2A • Kapittel 5 Spegl figurane om den raude linja.

Kopier figurane.

60

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 60

16/11/11 11.51


M책l lengda rundt figurane.

_ cm

_ cm

_ cm _ cm

_ cm _ cm

Veksle til kronestykke.

61

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 61

16/11/11 11.51


Kapittel 6 Grunnbok 2A â&#x20AC;˘ Repetisjon

Rekn ut.

2+2= _

4+1= _

3+1= _

12 + 2 = _

14 + 1 = _

13 + 1 = _

1+1= _

2+3= _

1+2= _

11 + 1 = _

12 + 3 = _

11 + 2 = _

Kor mange kroner?

11 kr

4 kr

kr

kr

Domino

10 +1 _ +1 _ + 0 _ + 1 _ + 1 14 Skriv nabotala.

8

11

15

62

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 62

16/11/11 11.51


Rekn ut.

4–1= _

5–2= _

2–1= _

14 – 1 = _

15 – 2 = _

12 – 1 = _

3–1= _

2–2= _

4–3= _

13 – 1 = _

12 – 2 = _

14 – 3 = _

4–2= _

3–2= _

5–3= _

14 – 2 = _

13 – 2 = _

15 – 3 = _

Skriv tala som manglar.

14 kr – _ kr = _ kr 13 kr – _ kr = _ kr

15 – _ = _

14 – _ = _

Rekn ut.

15 = 10 + _

13 = 10 + _

10 = 10 + _

12 = 10 + _

14 = 10 + _

11 = 10 + _ 63

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 63

16/11/11 11.51


Trekk strek frå 0 til 20.

Set

rundt rett svar.

12+4 15+3 15+5 14+3

15 17 20 15

16 19 17 17

17 18 19 16

16–2 18–3 19–2 20 –4

13 16 17 15

12 15 18 16

14 17 16 14

Skriv tala som manglar.

2

4

Kor mange kroner? Teikn pengane.

kr

19 kr

64

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 64

16/11/11 11.51


Kor langt kryp sniglane?

_

m

_c

_

cm

_

_ cm

_ cm

_

_ cm

cm

cm

cm

_ cm

_

cm _

cm

_ cm

Kopier figurane.

Spegl figurane om linja i midten.

65

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 65

16/11/11 11.52


Kapittel 1 Grunnbok 2B

Kor mange kroner?

kr

kr

kr

kr

Skriv tala som manglar.

10 20 Rekn ut.

30 + 20 = _ 40 + 10 = _ 80 + 10 = _ 60 + 10 = _ 50 + 30 = _ 70 + 20 = _ 50 – 20 = _ 70 – 40 = _ 60 – 30 = _ 30 – 10 = _ 90 – 20 = _ 20 – 20 = _ 66

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 66

16/11/11 11.52


Trekk strek frå 0 til 100.

Trekk strek frå 100 til 0.

Skriv tala som manglar.

5 10 Set

rundt rett svar.

30 +10 50 +20 20 +30 40 +40 30 +50 50 +50

60 70 60 90 60 80

40 50 80 90 40 50 70 80 80 70 90 100

70 –20 80 –40 60 –50 70 –40 80 –30 90 –40

30 40 20 50 60 50

40 50 10 40 50 40

50 60 30 30 40 30 67

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 67

16/11/11 11.52


Kor mykje kostar frukta? Skriv prisen på prislappane.

kr

r

k 0 2

kr

50 kr

60 kr

40 k

40 k

r

r

kr kr

30 kr

60 kr r k 0 4

70 kr

kr

kr

80 kr r k 0

3

90 kr

Rekn ut.

10 + 10 = _ 30 + 30 = _ 50 + 50 = _ 20 + 20 = _ 40 + 40 = _ 30 + 20 = _ 60 – 10 = _ 40 – 20 = _

80 – 40 = _

70 – 10 = _ 60 – 30 = _ 100 – 50 = _ 68

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 68

16/11/11 11.52


Trekk strek frå kvalpane til rett korg.

40

20 + 40

20 +

20

50 –1

60

30 +

90 – 50

30

0

70 –10

Kor mange kroner?

kr

kr

60 kr

80 kr

Teikn pengane.

Rekn ut.

30 + 40 – 20 = _

30 + 20 – 10 = _

50 + 40 – 30 = _

60 + 40 – 20 = _ 69

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 69

16/11/11 11.52


Rekn ut.

+ 10

10 30 50 20

+ 20

50 40 60 10 – 10

50 20 10 90

50 70 10 30 – 20

70 90 80 40 + 40

20 60 30 50

+ 30

– 30

60 70 100 40 – 40

80 100 90 50

+ 50

10 30 20 50

70

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 70

16/11/11 11.52


Eg har:

Eg kjøper:

Eg har att: Teikn pengane.

r k 0 2

kr

kr

30 kr kr

kr

80 kr kr

kr

r

k 90

kr

kr 71

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 71

16/11/11 11.52


Hemmeleg melding! Set ring rundt bokstaven etter rett svar.

1

50 40 70 = 60 90 = 100 100 = 90 90 = 80

20 + 20 = 30 + 40 60 + 40 40 + 50 30 + 60

p S o T o F R I E G

2

30 40 60 70 – 20 = 50 60 90 – 30 = 70 50 60 – 30 =

L S T E S R M

Skriv bokstavene du fant, og les.

1

2

Skriv tala som manglar.

50 20

70 30

+

50

+

Skriv tala i stigande rekkjefølgje.

95

75

90

85

+

65

100 40

45

+

25

72

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 72

16/11/11 11.52


Hare Hopp har stole tala mine! Hjelp meg med 책 setje inn dei rette tala!

60 + _ 20 = 80

20 + _ = 70

40 + _ = 50

0 + _ = 60

30 + _ = 60

10 + _ = 80

10 + _ = 50

10 + _ = 90

50 = 30 + _

70 = 40 + _

80 = 70 + _

90 = 30 + _

90 = 50 + _

80 = 10 + _

60 = 10 + _ 100 = 20 + _ _ + 30 = 60

_ + 30 = 50

_ + 40 = 80

_ + 20 = 70

_ + 60 = 70

_ + 10 = 90

_ + 20 = 80

_ + 20 = 90

40 10 30 70 50 80 20 60

50 70 60 10 40 20 30 80

10 30 40 70 20 80 60 50 73

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 73

16/11/11 11.52


Repetisjon

Kven får først fullt brett? Kari

Mikkel

16 14 12 10 10 18 14 8 16 10 12 10 10 14 10 16

15 13 15 19 11 17 19 17 19 15 13 17 11 17 19 15

Kryss av 1 rute for kvart rette svar.

5+5=_ 10 + 9 = _ 14 + 3 = _ 10 + 0 = _ 18 – 1 = _ 14 – 2 = _ 16 – 3 = _ 14 + 2 = _ 13 + 0 = _ 16 – 1 = _ 10 + 1 = _

14 + 4 = _ 19 – 2 = _ 6+4=_ 15 + 4 = _ 14 – 3 = _ 12 + 4 = _ 7+3=_ 18 – 2 = _ 11 + 8 = _ 15 – 1 = _ 17 – 2 = _

17 – 3 = _ 13 + 2 = _ 15 – 3 = _ 16 – 2 = _ 1+9=_ 20 – 1 = _ 8+2=_ 11 + 6 = _ 18 – 3 = _ 10 – 2 = _

Kven vann? __ 74

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 74

16/11/11 11.52


Repetisjon

Teikn pengane som manglar.

40 kr

60 kr

Kor mange kantar?

_

_

_

Set ring rundt 10. Skriv tala.

tiarar einarar

tiarar einarar

Rekn ut.

40 + 10 – 20 = _

50 + 40 – 10 = _

60 + 30 – 10 = _

70 + 10 – 30 = _ 75

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 75

16/11/11 11.52


Prøv deg sjølv Grunnbok 2B • Kapittel 1 Set inn > = <

20

30

50

40

20 + 30

50

40

20

70

80

30 + 40

60

50

60

100

90

40 + 40

90

0 10 Set

rundt rett svar.

20 +40 50 60 70 30 +50 80 90 70 40 +30 70 80 90

90 –30 40 50 60 70 –40 30 40 50 80 –30 40 50 60

Skriv tala som manglar.

30 10 20 10 20 20 10 30 10 20 76

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 76

16/11/11 11.52


Fargelegg partal raude og oddetal blå. 2

4

5

10

6 8

7 11 18

17

14 9

13

16 12

15

Rekn ut.

20 + 30 = _

50 – 30 = _

90 = 50 + _

40 + 40 = _

60 – 20 = _

70 = 30 + _

50 + 30 = _

90 – 40 = _

80 = 20 + _

Trekk strek mellom snømenn og snøkoner som høyrer saman.

60 – 10

30 + 20

90 – 20

30 + 50

40 + 40

40 + 20

40 + 30

90 – 30

77

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 77

16/11/11 11.52


Kapittel 2 Grunnbok 2B

Trekk strek fr책 0 til 30.

Rekn ut.

20 + 1 = _

20 + 6 = _

20 + 7 = _

20 + 4 = _

20 + 5 = _

20 + 9 = _

20 + 2 = _

20 + 8 = _

20 + 3 = _

Skriv nabotala.

22

24 22

25

28 26

29

78

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 78

16/11/11 11.52


Rekn ut.

26 = 20 + _

27 = 20 + _

22 = 20 + _

28 = 20 + _

21 = 20 + _

25 = 20 + _

24 = 20 + _

24 = 20 + _

23 = 20 + _

Skriv tala som manglar.

25 5

4

26

7

0

24

3

29

6

26

2

28

27

23

1 20

22 21

Tor har _ kr. Bilen kostar _ kr. Tor kjøper bilen. Da har han _ kr att.

r k 1 2

79

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 79

16/11/11 11.52


Skriv nabotala.

32

38

50

Skriv tala som manglar.

+1

+1

26

+1

+1

+1

+1

+1

+1

40

Trekk strek fr책 0 til 50.

80

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 80

16/11/11 11.52


Kor mange kroner?

kr

kr

kr

kr

42 kr

36 kr

Teikn pengane.

Rekn ut.

27 + 2 = _

36 + 1 = _

47 + 3 = _

26 + 2 = _

31 + 3 = _

42 + 5 = _

21 + 4 = _

38 + 2 = _

46 + 3 = _

25 + 3 = _

35 + 4 = _

45 + 2 = _ 81

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 81

16/11/11 11.55


Fargelegg to og to flagg som høyrer saman. Teikn slalåmløype mellom flagga.

17 + 2

20 – 1

14 + 4

50 – 6

40 + 4

50 – 5

42 + 1

43 – 2

40 + 1

20 + 8

27 + 2

30 – 1

20 – 6

7+7

12 + 3

12 + 4

20 – 4

7+7

42 + 2

50 – 4

40 + 6

31 + 3

33 + 1

36 – 1

30 – 1

28 + 2

33 – 3

18 + 1

19 + 1

25 – 5

18 + 2

25 – 5

15 + 4

46 – 2

43 + 1

46 + 1

82

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 82

16/11/11 11.55


Hjelp hunden med 책 finne vegen til kvalpane. Skriv tala som manglar.

23 20 34

32 40

41

Skriv tala som manglar.

21 27 26

32

83

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 83

16/11/11 11.55


Eg har 38 kr i alt.

Kor mange kroner er det i pungen?

30 kr + _ kr = 38 kr Skriv tala som manglar.

26 + _ = 30

15 + _ = 20

38 + _ = 40

39 + _ = 40

42 + _ = 45

46 + _ = 47

28 + _ = 29

33 + _ = 39

23 + _ = 29

Fargelegg prinsessa på erta i dei rette fargane.

42 + 5

30

21 til 30

43 + 6 26 + 3 40 –1 50 – 4 25 + 3

31 til 40 41 til 50

32 + 4 50 – 5 27 + 2 36 – 4 40 + 2

84

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 84

16/11/11 11.55


Hemmeleg melding! Kvar er Hare Hopp? Skriv bokstavane i rutene nedst på sida.

23 + 4 = _ H 45 + 4 = _ R

45 + 4 = _ R 22 + 5 = _ H

49 – 1 = _ E 32 + 6 = _ A

29 – 1 = _ U 35 + 5 = _ D 40 – 2 = _ A

50 – 2 = _ E 48 + 1 = _ R 50 – 2 = _ E 29 + 1 = _ G 30 – 1 = _ N 46 + 2 = _ E

27 38 49 48 48 49

40 + 2 = _ P 26 + 3 = _ N 44 – 2 = _ P 40 – 3 = _ S 49 + 1 = _ O

27 50 42 42

28 29 40 48 49

37 48 29 30 38 85

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 85

16/11/11 11.55


Repetisjon

Rekn ut.

3–1= _

7–1= _

5–1= _

23 – 1 = _

37 – 1 = _

25 – 1 = _

6–1= _

8–1= _

1–1= _

46 – 1 = _

48 – 1 = _

41 – 1 = _

9–1= _

2–1= _

10 – 1 = _

29 – 1 = _

22 – 1 = _

30 – 1 = _

Skriv tala som manglar.

26 23

+

28 24

+

29 25

+

30 28

+

Domino

21+ 4 _ – 3 _ + 5 _ – 2 _ + 5 30 33+ 3 _ – 2 _ + 4 _ – 3 _ + 5 40 42+ 2 _ – 1 _ + 3 _ – 2 _ + 6 50 32+ 3 _ – 2 _ + 5 _ – 4 _ + 6 40 86

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 86

16/11/11 11.55


Repetisjon

Kor mange kroner?

kr

kr

38 kr

25 kr

Teikn pengane.

Fyll inn dei rette tala.

30 2 30

34 34 30 34 34 34 34

20

1 22 20 22 22 22 22 22

40

2 43 40 43 43 43 43 43

Rekn ut.

3+2= _

5+4= _

2+5= _

33 + 2 = _

45 + 4 = _

22 + 5 = _

4+1= _

1+3= _

7+2= _

24 + 1 = _

31 + 3 = _

37 + 2 = _ 87

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 87

16/11/11 11.55


Prøv deg sjølv Grunnbok 2B • Kapittel 2 Skriv tala som manglar.

26 20

32

Skriv tala som manglar.

+3

+4

21 +4

–3

29 +4

32 Set

–3

–4

–2

38

rundt rett svar.

22 +3 24 23 25 34 +4 38 37 39 42 +6 49 48 47

27 –2 24 25 28 38 –4 34 35 38 49 –3 46 47 48

88

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 88

16/11/11 11.55


Skriv nabotala.

23

25

29

36

39

49

Set inn > <

36

41

32

23

42

24

42

24

28

30

34

43

29

32

41

14

21

12

19 +1 18 + 2

10 +10

51 – 1

50 – 10

50

–1

50

22 – 2

20

53 – 3 29 +1

32 – 2

50

48 + 2

15 + 5

60

43 – 3

19 +1

0

Fargelegg slottet i dei rette fargane.

40

39 +1

20

40 +10

25 – 5 29 +1

39 +1

20 30 40 50 Domino

24 + 4 _ +2 _ + 6 _ + 4 _ – 3 37 89

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 89

16/11/11 11.55


Kapittel 3 Grunnbok 2B

Fargelegg figurane som høyrer saman, i lik farge.

90

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 90

16/11/11 11.55


Kor mykje er klokka? 10

11 12 1

2

9

10 3

8

7

6

5

11 12 1

2

9

4

10 3

8

7

6

5

11 12 1

2

9

4

3 8

7

6

5

4

Klokka er–.

Klokka er–.

Klokka er–.

11 12 1

11 12 1

11 12 1

10

2

9

10 3

8

7

6

5

4

9

10 3

8

Klokka er–.

2

7

6

5

4

9

3 8

Klokka er–.

2

7

6

5

4

Klokka er–.

Teikn visarane. 10

11 12 1

2

9

10 3

8

7

6

5

11 12 1

2

9

10

4

3 8

7

6

5

11 12 1

2

9

4

3 8

7

6

5

4

Klokka er 7.

Klokka er 5.

Klokka er 9.

11 12 1

11 12 1

11 12 1

10

2

9

10 3

8

7

6

5

4

2

9

10 3

8

7

6

5

4

2

9

3 8

7

6

5

4

Klokka er halv tre. Klokka er halv seks. Klokka er halv fire. 91

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 91

16/11/11 11.55


Lag eit diagram. Fargelegg rett tal ruter.

firkanta prisme

sylinder

pyramide

kjegle

kule

trekanta prisme

terning

92

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 92

16/11/11 11.55


Kor stort areal er fargelagd?

_ ruter

_ ruter

_ ruter

_ ruter

_ ruter

_ ruter 93

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 93

16/11/11 11.55


Kor høge er trea? Fargelegg i rett farge. 1 meter 2 meter 1 meter!

3 meter 4 meter 5 meter

_ meter

_ meter

_ meter

_ meter

_ meter

94

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 94

16/11/11 11.55


Skriv namnet p책 책rstidene. Lag ei teikning som passar til kvar m책nad.

_

Desember

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

_

_

_

95

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 95

16/11/11 11.55


Repetisjon

Fargelegg og tel figurane. rød

grønn

blå gul

gul rød blå

rød

blå grønn

rød grønn

rød

_ rett prisme

gul

_ kjegle

_ kule

_ sylinder

Kor mange kroner?

kr

kr

kr

kr

96

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 96

16/11/11 11.55


Repetisjon

Skriv tala som manglar.

22 20 2 1

30 1 1

20 1 2

20 2 2

40 1 1

10 3 2

30 2 2

10 4 1

40 3 2

40 + 10 = _

22 + 4 = _

15 + 5 = _

20 + 20 = _

38 + 2 = _

35 + 5 = _

30 + 20 = _

45 + 3 = _

45 + 5 = _

60 – 40 = _

26 – 2 = _

50 – 5 = _

70 – 30 = _

25 – 4 = _

45 – 5 = _

50 – 20 = _

48 – 3 = _

30 – 5 = _

Rekn ut.

97

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 97

16/11/11 11.55


Prøv deg sjølv Grunnbok 2B • Kapittel 3 Kor mykje er klokka? 10

11 12 1

2

9

10 3

8

7

6

5

11 12 1

2

9

4

10 3

8

7

6

5

11 12 1

2

9

4

3 8

7

6

5

4

Klokka er–.

Klokka er–.

Klokka er–.

11 12 1

11 12 1

11 12 1

10

2

9

10 3

8

7

6

5

4

Klokka er–.

2

9

10 3

8

7

6

5

4

Klokka er–.

2

9

3 8

7

6

5

4

Klokka er–.

Kor stort areal er fargelagd? Vel sjølv.

_ ruter

_ ruter

98

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 98

16/11/11 11.55


Kor mange av kvart dyr? Set strek, og skriv talet.

4

Fargelegg rett tal ruter.

Skriv vekedagane. m책ndag

99

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 99

16/11/11 11.56


Kapittel 4 Grunnbok 2B

Kor mange kroner?

kr Teikn pengane.

kr Vel sjølv.

63 kr

kr

Skriv tala som manglar.

61 62

64

68

71

100

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 100

16/11/11 11.56


Fargelegg biletet i dei rette fargane.

85 – 5

– 65

3

90 + 10

60 + 5 + 5 95 + 5 52 + 4 55 + 2

50 + 3

99 + 1

72 + 6

80 – 10

70 + 10 90 – 10

55

+5

75 + 5

51 til 60

61 til 70

71 til 80

91 til 100 Skriv tala som manglar.

68

75 101

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_r1.indd

101

21/11/11

10.32


Rekn ut.

58 = 50 + _

36 = 20 + _

54 = 40 + _

39 = 30 + _

49 = 30 + _

67 = 50 + _

27 = 20 + _

58 = 40 + _

83 = 70 + _

Trekk strek fr책 100 til 0.

102

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 102

16/11/11 11.56


Eg har:

Eg kjøper:

Eg har att:

9k

r

Teikn pengane.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

7 kr

kr

5 kr

kr

4 kr

kr

103

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 103

16/11/11 11.56


Fargelegg to og to flagg som høyrer saman. Teikn slalåmløype mellom flagga.

30 + 10

25 + 25

40 + 10

36 + 14

60 – 10

34 + 5

50 – 10

36 + 4

25 + 6

73 – 15

30 + 20

70 – 20

34 – 4

22 + 8

38 – 5

58 – 8

49 + 11

70 – 10

80 – 10

76 – 16

40 + 20

42 + 10

60 – 8

50 + 5

94 – 3

70 + 9

63 + 16

60 + 40

37 + 20

60 – 3

70 + 10

50 + 50

80 + 20

40 + 40

60 + 40

70 + 30

104

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 104

16/11/11 11.56


Skriv tala som manglar.

72 71

73 7

3

80

78

74 75

1

90

4 5

77

2

6

8 7

76

Tel med 2 om gongen.

22 Tel med 3 om gongen.

33 Det er 75 kr p책 kvar sparegris. Teikn tre forslag til kva setlar og myntar kvar av dei kan innehalde.

105

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 105

16/11/11 11.56


Hare Hopp har stole tal att! Hjelp meg med 책 setje inn dei rette tala!

3 = 29 26 + _

71 + _ = 76

41 + _ = 48

83 + _ = 89

53 + _ = 59

91 + _ = 99

62 + _ = 67

30 + _ = 39

6 8 7 9 5 3 6 5

50 = 40 + _ 87 = 81 + _ 38 = 32 + _ 99 = 92 + _ 64 = 61 + _ 58 = 51 + _ 75 = 70 + _ 49 = 41 + _ _ + 4 = 65

_ + 5 = 96

_ + 8 = 79

_ + 4 = 77

_ + 3 = 86

_ + 6 = 69

_ + 2 = 44

_ + 7 = 48

7 8 6 10 7 6 5 3

42 73 61 83 41 91 71 63

106

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 106

16/11/11 11.56


Hemmeleg melding! Kva får bamse? Skriv bokstavane i rutene nedst på sida.

54 + 3 = _ S 68 – 2 = _ K 73 + 5 = _ U 100 – 8 = _ N 84 + 4 = _ G 69 + 1 = _ R 96 – 1 = _ N 71 + 9 = _ 0

86 + 4 = _

I

94 – 3 = _ N 91 + 6 = _ H 63 – 3 = _ T 81 + 4 = _ E 84 – 3 = _ O 65 + 4 = _ R

86 – 2 = _ E 92 + 4 = _ N 70 + 6 = _ K 63 + 1 = _ K

84 90

57 60 81 70

97 80 91 96 90 92 88 66 69 78 76 64 85 107

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 107

16/11/11 11.56


Repetisjon

Trekk strek frå rosene til den rette vasen. 15 + 1 13 + 4

16

17

20 – 4 20 – 3

12 + 4

15 + 2 13 + 3

11 + 6

Teikn til det som manglar i biletet til høgre.

Skriv nabotala.

14

31

45

108

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 108

16/11/11 11.56


Repetisjon

Kor mange leiker? Fargelegg rett tal ruter.

Trekk strek frå 0 til 100.

Rekn ut.

30 + 20 = _

48 – 5 = _

30 – 5 = _

70 + 10 = _

36 – 4 = _

80 – 5 = _ 109

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 109

16/11/11 11.56


Prøv deg sjølv Grunnbok 2B • Kapittel 4 Set ring rundt 10. Skriv talet.

tiarar einarar

tiarar einarar

Rekn ut.

56 + 1 = _

75 + 4 = _

58 + 2 = _

77 + 3 = _

68 + 2 = _

98 + 2 = _

70 – 1 = _

63 – 3 = _

92 – 1 = _

94 – 3 = _

75 – 3 = _

76 – 3 = _

Skriv nabotala.

64

70

83

110

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 110

16/11/11 11.57


Teikn pengane du må betale for pakkene.

r k 31

24kr

r

k 41

r

k 13 kr

kr

Rekn ut.

85 + 5 = _

25 + 5 = _

80 – 5 = _

65 + 5 = _

75 + 5 = _

60 – 5 = _

Domino

26 + 3 _ – 9 _ + 10 _ – 20 _ + 3 13 47 – 7 _ +20 _ – 5 _ + 10 _ – 10 55 Fyll inn dei rette tala.

60 10 78 60 10 78 78 78 78 78

90 50 30 90 50 30 90 90 90 90

75 40 30 75 40 30 75 75 75 75 111

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 111

16/11/11 11.57


Kapittel 5 Grunnbok 2B

Fargelegg biletet i dei rette fargane. 8+

6

8 + 2+ 2

8+7

9+

9+6

4

14

7+7

9+4

7+5

5+5+5 9+3

8+5

15 15

8+

4

14

6+6

16 â&#x20AC;&#x201C; 4

8+4

12 13 14 15 Kari har plukka 14 kvitveis. Sofus har plukka 13 hestehov. Kor mange blomar i alt? _ _ +_=_ 112

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_r1.indd

112

21/11/11

10.32


Trekk strek frĂĽ 0 til 100.

Rekn ut.

8+5=_

6+5=_

8+4=_

9+3=_

8+8=_

7+6=_

7+7=_

6+6=_

9+5=_ r

Dykkarmaska kostar _ kr. Symjeføtene kostar _ kr.

k 33

kr 2 6

Dei kostar til saman _ kr + _ kr = _ kr. 113

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 113

16/11/11 11.57


Rekn ut.

+5

6 7 9 8

+6

5 9 7 6 –3

12 10 11 13

9 7 8 6 –5

14 12 13 11 + 10

28 37 46 64

+4

–4

13 14 11 12 + 20

32 41 53 74

+ 30

25 52 48 31

114

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 114

16/11/11 11.57


Skriv tala som manglar.

61 4 2

80 4 5

95 1 3

42 3 12 12 3 50 85 1 11

32 2 32 76 1 11 35 1 22

Mikkel har _ kr. Han kjøper 1 bok. Han har att _ kr.

kr 5 5

115

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 115

16/11/11 11.57


Set

rundt rett svar.

42+3 51+4 82+6 23+4

44 55 87 28

45 54 86 25

43 53 88 27

48–5 67–3 59–8 88–6

43 65 50 82

42 69 51 81

45 64 52 83

24–5 81–3 55–6 92–4

18 78 49 88

19 79 51 89

20 80 50 90

18+7 59+2 89+4 88+5

25 59 92 93

26 60 93 94

27 61 94 95

Trekk strek frå tala til rett plass på tallinja.

25

5 0

10

20

55

35 30

40

85

50

60

65 70

80

90

100

Skriv tala i stigande rekkjefølgje.

52

25

34

43

67

76

116

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 116

16/11/11 11.57


Fargelegg fiskane. 42 – 3 72 – 3

51 – 4

50 – 3 32 – 4 45 – 6

34 – 6 34 – 6 53 – 6

64 – 6

63 – 5 62 – 4 52 – 5

28

43 – 4

73 – 4

39

47

58

69

Fargelegg det rette talet på ruter. Her er _ Her er _ Her er _ Her er _ Her er _ 117

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 117

16/11/11 11.57


Hare Hopp har stole tal att! Hjelp meg med 책 setje inn dei rette tala!

5 = 31 26 + _

18 + _ = 25

48 + _ = 54

19 + _ = 22

37 + _ = 41

39 + _ = 40

69 + _ = 71

12 + _ = 20

36 + _ = 46

13 + _ = 26

14 + _ = 26

45 + _ = 55

52 + _ = 65

12 + _ = 24

74 + _ = 88

31 + _ = 42

_ + 8 = 12

_ + 6 = 12

_ + 6 = 15

_ + 7 = 14

_ + 7 = 15

_ + 9 = 13

_ + 9 = 15

_ + 8 = 13

5 6 7 1 4 8 2 3

13 10 14 12 10 13 11 12

4 6 6 8 4 5 9 7

118

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 118

16/11/11 11.57


Hemmeleg melding! Set ring rundt bokstaven etter rett svar.

1

51 + 8 = 59 + 8 = 82 – 5 = 93 – 4 =

58 59 67 66 79 77 89 87

K L Ø R T V A S

2

66 67 58 57 97 98 77 78 96 95 88 89

59 + 8 = 61 – 4 =

3

95 + 3 = 84 – 6 = 88 + 7 = 82 + 7 =

N E T R O L K A K U R S

Skriv bokstavene du fant, og les.

1

2

3

Skriv tala som manglar.

50 +

45 35

10

100 50

+

+

45

60 30

+

35

70

60

+

+

70

90

+

45

35

+ 119

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 119

16/11/11 11.57


Repetisjon

Fargelegg fuglane.

13 – 6

11 – 6

14 – 5

11 – 4

12 – 7

11 – 3

15 – 6

11 – 5 12 – 4

12 – 5

11 – 3 14 – 6

11 – 4

12 – 3

5

6

7

8

9

Fargelegg det rette talet på ruter. Her er _ Her er _ Her er _ Her er _ Her er _ 120

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_r1.indd

120

21/11/11

10.32


Repetisjon

Skriv tala som manglar.

21 + _ = 26

70 + _ = 75

80 + _ = 85

22 + _ = 26

16 + _ = 20

42 + _ = 50

14 + _ = 18

26 + _ = 30

86 + _ = 89

28 + _ = 32

47 + _ = 52

66 + _ = 70

59 + _ = 65

39 + _ = 43

88 + _ = 91

77 + _ = 82

26 + _ = 30

55 + _ = 62

Tel med 5 om gongen.

0

5

Skriv tala som manglar.

48

54 57

49

51

60

57 63 65

54 121

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 121

16/11/11 11.58


Prøv deg sjølv Grunnbok 2B • Kapittel 5 Skriv nabotala.

29

48 80

Set

69

90

100

rundt rett svar.

8 +4 7 +5 9 +3 7 +4

12 11 10 10

13 12 11 11

14 13 12 12

12 –3 13 –4 11 –3 13 –5

8 7 8 6

9 8 9 7

10 9 10 8

Trekk strek mellom roser med likt svar. 8+4 7+7 8+7 9+3

8+5 8+6 7+6

9+6

122

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 122

16/11/11 11.58


Hjelp prinsen å finne prinsessa. Skriv tala som manglar.

0 5 10

80

Skriv tala som manglar.

23 18

25 19

+

22 17

+

+

21 16

+

Kor mange kroner til saman?

kr 4 6

r

r 7k

5 kr kr

k 78

kr

Rekn ut.

9+3=_

12 – 4 = _

13 – 5 = _

39 + 3 = _

32 – 4 = _

43 – 5 = _ 123

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 123

16/11/11 11.58


Kapittel 6 Grunnbok 2B • Repetisjon

Rekn ut.

30 + 20 = _

40 + 30 = _

20 – 10 = _

70 + 20 = _

60 + 10 = _

50 – 30 = _

80 + 10 = _

50 + 50 = _

30 – 30 = _

Skriv tala som manglar.

50 30

70 60

+

50

+

90

80

+

+

40

Skriv nabotala.

20 30

30

Skriv tala i stigande rekkjefølgje.

100

10

50

50

30

50

80

70

70

124

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 124

16/11/11 11.58


Set inn > = <

34

34

41

14

31

13

23

32

24

42

21

12

18

18

27

30

39

40

35

50

48

49

23

23

Rekn ut.

3+4= _

2+7= _

4+4= _

43 + 4 = _

22 + 7 = _

24 + 4 = _

6+2= _

3+5= _

5+2= _

46 + 2 = _

33 + 5 = _

45 + 2 = _

Domino

49 – 3 _ – 6 _ – 5 _ – 3 _ – 2 30 39 – 6 _ – 3 _ – 4 _ – 6 _ – 10 10 Veksle pengane til 5-kroner.

125

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 125

16/11/11 11.58


Kor mykje er klokka? 10

11 12 1

2

9

10 3

8

7

6

5

10

11 12 1

8

7

6

5

4

Klokka er halv–.

7

6

5

11 12 1

8

7

6

5

4

Klokka er halv–.

7

6

5

4

Klokka er–. 10

3

2 3

8

2

9

11 12 1

9

4

Klokka er–. 10

3

10 3

8

2

9

2

9

4

Klokka er–.

11 12 1

11 12 1

2

9

3 8

7

6

5

4

Klokka er halv–.

Etter måndag kjem –– . Etter torsdag kjem –– . Spegl figurane om linja i midten.

Teikn linjestykka. 6 cm 8 cm 126

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 126

16/11/11 11.58


Rekn ut.

3+6= _

5+2= _

6–3= _

53 + 6 = _

75 + 2 = _

86 – 3 = _

4+5= _

4+3= _

7–4= _

64 + 5 = _

94 + 3 = _

77 – 4 = _

Skriv tala som manglar.

65 51 57 58

68

61 Skriv tala som manglar.

66 61

+

74 72

+

58 53

+

86 82

+ 127

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 127

16/11/11 11.58


Rekn ut.

48 + 6 = _

37 + 4 = _

64 – 6 = _

57 + 5 = _

68 + 5 = _

53 – 5 = _

24 + 7 = _

57 + 7 = _

42 – 5 = _

Kva kostar badedrakta? _ kr Kva kostar badeskoa? _ kr

63 kr

Kor mykje må Sofie betale? _ kr + _ kr = _ kr

kr 25

Sofie må betale _ kr. Rekn ut.

46 + 12 = _

37 – 24 = _

28 – 13 = _

75 + 13 = _

64 – 22 = _

45 – 11 = _

54 + 22 = _

83 – 31 = _

67 – 32 = _

Skriv tala som manglar.

50 13 73 50 13 73 73 73 73 73

40 20 75 75 40 20 75 75 75 75

23 10

63 63 23 10 63 63 63 63

128

89527_tusenmillionar_2_oppgavebok_NN_2k.indd 128

16/11/11 11.58


Tusen millionar 2 Oppgåvebok (nynorsk)