__MAIN_TEXT__

Page 1


Lars August Fodstad | Martin Minken | Audhild Norendal Camilla Gudmundsdatter Magnusson | May Lånke | Tor Ivar Østmoe Marte Blikstad-Balas | Ole Hjortland | Pål Antonsen

MOMENT VG1 Norsk for studieforberedende


© CAPPELEN DAMM AS, 2020 Moment vg1: Norsk for studieforberedende er en del av læreverket Moment og dekker målene i LK20, fagfornyelsen, i norsk for studieforberedende ­utdanningsprogram på vg1 Forlagsredaktører: Kirsten Kalleberg og Charlotte Hole Krogstad Grafisk formgiver: Anders Bergesen / Superultraplus Designstudio Omslagsdesign: Anders Bergesen / Superultraplus Designstudio Omslagsfoto: Ram Gupta / Ram Gupta Media Bilderedaktører: Charlotte Hole Krogstad, May Lånke og Kirsten Kalleberg Tor Ivar Østmoe har skrevet kapittel 2 Anne-Lene Berge har skrevet delen «Skriv riktig på bokmål og nynorsk» Moment vg1 er en fellesspråklig utgave med noen kapitler på bokmål og noen på nynorsk Oversettelse til nynorsk: Dag Kristian Ellingsen Sats: Bøk Oslo AS Boka er satt med: Calluna og Source Sans Pro www.cdu.no moment.cdu.no ISBN: 978-82-02-59733-7 1. utgave / 1. opplag Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.


Forord til eleven Har du lest et forord før? Kanskje du pleier å hoppe over det? I så fall er du i godt selskap. Mange har aldri lest et eneste forord. Likevel lever de gode liv med fast jobb, hyggelig familie og sunne hobbyer. Forordet er dessuten ikke særlig eksamens­relevant. Men forordet gir oss forfattere en sjanse til å snakke til deg som leser. Vi kan stå ved inngangen og så å si peke inn i selve boka. Siden vi nå har denne muligheten, vil vi gjerne si noe om hvorfor boka heter Moment. Hva betyr dette ordet? Og hva har det med norskfaget å gjøre? Moment er et ganske vanlig ord i norsk. Det vanligste er nok å bruke det om et hovedpunkt eller om noe viktig vi vil trekke fram ved en sak. «Dette er et moment vi må vurdere», sier vi kanskje. Eller: «Vi må diskutere noen viktige momenter i saken.» For engelskspråklige er moment et mer dagligdags ord. For dem betyr det først og fremst tidspunkt eller øyeblikk. «Just a moment», sier de når du må vente litt. Og når de snakker om det som skjer akkurat nå, bruker de gjerne uttrykket «at this moment». Ordet stammer verken fra norsk eller engelsk, men fra latin, som så mange andre ord vi bruker. Det latinske momentum betyr bevegelse. Det ser du kanskje lettere hvis du vet at ordet stammer fra verbet movere, som er temmelig likt det engelske move. Det finnes spor av denne betydningen også på norsk, særlig i fysikkfaget, der dreiemoment handler om hvordan legemer settes i bevegelse rundt sin egen akse gjennom kraft ganger arm-prinsippet. Nå er ikke dette ei lærebok i verken engelsk eller fysikk, så hvorfor henge seg opp i slike detaljer? Du skal få to grunner av oss. For det første er det et poeng i norskfaget at vi jobber kritisk og utforskende med tekster. Det innebærer blant annet å stoppe opp ved ord vi er usikre på og tenke: Hva betyr dette? Skjønner jeg dette ordet? Kan jeg forstå det ut fra sammenhengen? Likner det på ord jeg kan fra før? Å bli en god leser handler i stor grad om å være nysgjerrig i møte med det vi ikke umiddelbart forstår. For det andre er det et poeng å forklare hva tittelordet moment betyr, fordi det sier noe om hvordan boka best kan brukes. For å uttrykke dette trenger vi alle de forskjellige betydningene av ordet. Når vi leser for å lære, må vi trekke ut og reflektere over de viktigste momentene i det vi leser. For det er først når vi bearbeider det vi har lest, at vi forstår. Når vi leser for å lære, må vi sette oss selv i bevegelse og våge å tenke nye tanker og endre oppfatninger. Og når vi leser for å lære, må vi investere oss selv i øyeblikket. Nettopp det handler læring om: å gripe øyeblikket, våge å slippe taket i det trygge og oppleve noe som forandrer oss. Lykke til med norskfaget på videregående skole! Hilsen Lars, Martin, Audhild, Camilla, May, Tor Ivar, Marte, Ole og Pål

3


4

MOMENT

Innhold Del I: Språket i bruk

1

2

Kommunikasjon 13 Hva er en tekst?....................................................................................................

14

Samarbeid mellom avsender og mottaker...........................................

15

En tekst med mange tomme plasser......................................................

16

Tekst i kontekst.............................................................................................

18

Å bli en god leser.................................................................................................

20

Lesestrategier................................................................................................

20

En god leser er en kritisk leser..................................................................

21

Å bli god til å skrive.............................................................................................

22

Tenkeskriving og presentasjonsskriving...............................................

22

Retorikk 27 Tekstar med formål............................................................................................

28

Tekstar med konsekvensar...............................................................................

30

Historikken bak retorikken...............................................................................

32

Det atenske demokratiet (509–322 f.Kr.)...............................................

32

Den romerske republikken (509–27 f.Kr.)..............................................

32

Frå styre ved borgarane til ­einevelde – den seinare historia til

3

retorikken.......................................................................................................

34

Sannsyn.................................................................................................................

35

Retorisk produksjon og tekstforståing..........................................................

36

Språklege verkemiddel

49

Kva er eit språkleg verkemiddel?....................................................................

49

Eit språk om språket...........................................................................................

50

Metafor...................................................................................................................

51

Kva er ein metafor?......................................................................................

51

Slektningar av metaforen..........................................................................

52

Metaforar i kvardagen.................................................................................

54

Korleis påverkar metaforane oss?...........................................................

54

Metaforar i skjønnlitteratur.......................................................................

56


Innhold

Metaforar i argumentasjon........................................................................

58

Andre språklege verkemiddel..........................................................................

60

Overdriving....................................................................................................

60

Underdriving..................................................................................................

60

Kontrast..........................................................................................................

61

Gjentaking......................................................................................................

62

Symbol............................................................................................................

63

Allusjon...........................................................................................................

64

Ironi..................................................................................................................

66

Avslutning..............................................................................................................

67

Del II: Demokrati og medborgerskap

4

5

Kritisk lesing av saktekstar

71

Saktekstar og skjønnlitteratur.........................................................................

71

Fakta og fiksjon.............................................................................................

72

Kritisk lesing.........................................................................................................

73

Ein kritisk lesar er aktiv...............................................................................

74

Kvifor er mange opptatt av kritisk lesing?.............................................

75

Korleis skal vi lese kritisk?.........................................................................

77

Om vaksinar i lærebok................................................................................

77

Om vaksinar på nettstader........................................................................

79

Falske nyheiter.....................................................................................................

84

Kritisk lesing – ein føresetnad for demokrati og deltaking.....................

87

Fake eller fakta – eller er det ikkje alltid så lett?..................................

88

Argumentasjon og saklighet

93

Argumentasjon og retorikk...............................................................................

94

Hva er et godt argument?..........................................................................

95

Argumentasjonsanalyse....................................................................................

96

Usaklighet.............................................................................................................

100

Hersketeknikker............................................................................................

100

Personargumenter.......................................................................................

101

Stråmannsargumentasjon........................................................................

106

Ulike verktøy for analyse...................................................................................

110

Å argumentere muntlig.....................................................................................

111

Lytt til andre...................................................................................................

111

5


6

6

MOMENT

Delta i diskusjoner og debatter................................................................

113

Å argumentere skriftlig......................................................................................

114

Hvordan argumentere i digitale medier?..............................................

115

Fem gode råd for argumenterende tekster...........................................

117

Å skrive leserinnlegg....................................................................................

121

Gode råd når du skriver innlegget...........................................................

121

Blir man mindre krenket med et gevær i hånden? ............................

124

Å analysere bilder................................................................................................

126

Hvorfor virker bilder så sterkt?.................................................................

126

Denotasjoner, konnotasjoner og assosiasjoner..................................

128

Virkemidler i bilder......................................................................................

129

Å analysere reklame...........................................................................................

133

Forholdet mellom bilde og verbaltekst.................................................

133

Gress-eterne blant oss................................................................................

135

Å lage gode skriftlige og muntlige fagtekster 143 Sakkunnskap........................................................................................................

143

Hvem er mottakeren av teksten din?............................................................

144

Kildebruk...............................................................................................................

146

Sitat og referat..............................................................................................

147

Litteraturliste.................................................................................................

150

Plagiat.............................................................................................................

151

Bruk og publisering av bilder og lyd..............................................................

153

Å skrive fagartikkel..............................................................................................

155

Hva er en fagartikkel?..................................................................................

155

Oppgaveteksten...........................................................................................

156

Svar på oppgaven........................................................................................

157

Eksempler......................................................................................................

158

Oppbygning av en fagartikkel...................................................................

159

Muntlig presentasjon.........................................................................................

174

Fem faser i arbeidet med en muntlig presentasjon...........................

175


Innhold

Del III: Kultur og litteratur

7

Skjønnlitteratur 193 Hva er skjønnlitteratur?.....................................................................................

193

Litterær kontekst..........................................................................................

194

Innhold og form............................................................................................

194

Besjeling.........................................................................................................

194

Tolkning..........................................................................................................

195

Litteratur som underliggjøring.................................................................

196

Litterær lesing......................................................................................................

196

Skjønnlitteratur som språk, kontekst og lesemåte...................................

198

episk diktning 202 Fiksjonsprosa som menneskelaboratorium................................................

202

Analyse og tolking av episk diktning.............................................................

204

Leseeksempel: «Kanskje for alltid» av Ingvild H. Rishøi...........................

205

Oversikt over analysebegreper for episke tekster.....................................

210

Sjanger............................................................................................................

210

Tittel.................................................................................................................

211

Begynnelsen..................................................................................................

211

Konflikt............................................................................................................

212

Forteller...........................................................................................................

213

Synsvinkel......................................................................................................

214

Tale- og tankegjengivelse..........................................................................

216

Personskildring.............................................................................................

217

Miljøskildring.................................................................................................

218

Komposisjon..................................................................................................

219

Rekkefølge......................................................................................................

221

Tempo..............................................................................................................

223

Språklige virkemidler..................................................................................

225

Å skrive en novelletolking.................................................................................

225

Kjærlighet langs smale vestlandsveier.........................................................

226

lyriske tekster 229 Hva er lyrikk?........................................................................................................

229

Musikalitet......................................................................................................

230

Visualitet.........................................................................................................

232

Korthet og betydningstetthet...................................................................

234

Nærhet............................................................................................................

235

7


8

MOMENT

Analyse av lyriske tekster..................................................................................

236

Oversikt over analysebegreper for lyrikk...............................................

237

dramatiske tekster 240 Hva er drama?......................................................................................................

240

tegneserie 245

8

Hva er tegneserier?.............................................................................................

245

Å lese mellom rutene i tegneserier..........................................................

246

En sammensatt tekst..................................................................................

247

Virkemidler i tegneserier............................................................................

247

Hvordan analysere tegneserier?.....................................................................

250

Kulturmøte 257 Kva er kultur?........................................................................................................

257

Kulturell identitet.........................................................................................

259

Kulturmøte.....................................................................................................

261

Kva er norsk kultur?.....................................................................................

261

Kvifor har vi ytringsfridom?..............................................................................

263

Ytringsfridom i kvardagen.........................................................................

263

Kulturmøte i tekstar...........................................................................................

265

«Kjære blandingsbarnet mitt»..................................................................

266

«Et privat anliggende»................................................................................

267

Del IV: Språket som system

9

Språk i Noreg 271 Kva har språka felles?.........................................................................................

271

Slektskap mellom språk.............................................................................

272

Kva kjenneteiknar norsk språk?......................................................................

273

Eitt språk – to målformer...........................................................................

273

Valfrie former og statusen til dialektane...............................................

274

Eit syngande språk? Tonelag i norsk.......................................................

275

Vokalar............................................................................................................

277

Er norsk grammatikk vanskeleg?.............................................................

277

Ordrekkefølge................................................................................................

279

SVO-språk.......................................................................................................

281


Innhold

SOV-språk.......................................................................................................

281

V2-språk..........................................................................................................

282

Substantiv i norsk og i andre språk.........................................................

283

Den bestemte artikkelen............................................................................

285

Verb..................................................................................................................

286

Språkmøte.............................................................................................................

288

Da påverknad frå tysk endra det norske språket................................

290

Språkmøte i moderne tid...........................................................................

292

Samiske språk......................................................................................................

298

Kven er same?...............................................................................................

298

Kvar bur samane i Noreg?..........................................................................

299

Samiske språk...............................................................................................

300

Fornorskingspolitikken..............................................................................

301

Samisk motstand.........................................................................................

303

Dei språklege rettane til samane.............................................................

305

Skriv riktig på bokmål og nynorsk 310 Skriv riktig på bokmål og nynorsk..................................................................

310

Hvorfor er grammatikkunnskaper nyttige?.................................................

311

Morfologi...............................................................................................................

311

Verb..................................................................................................................

312

Substantiv......................................................................................................

313

Adjektiv...........................................................................................................

313

Pronomen......................................................................................................

314

Determinativer..............................................................................................

316

Konjunksjoner...............................................................................................

317

Subjunksjoner...............................................................................................

317

Preposisjoner................................................................................................

318

Interjeksjoner................................................................................................

318

Syntaks...................................................................................................................

318

Ytringer............................................................................................................

319

Setninger........................................................................................................

319

Setningsledd og setningsanalyse............................................................

320

Språkregler............................................................................................................

321

Tegnsetting....................................................................................................

321

Noen regler for ordvalg...............................................................................

326

Særskriving eller sammenskriving?........................................................

328

9


10

MOMENT

Tekstsamling 331 saktekster Rune Belsvik: Historia om mitt gode humør...............................................

331

Grunnlova § 100: Ytringsfridom skal det vere.............................................

333

Gutt (18): Ella Maries joik er blitt min kampsang.......................................

334

Karl Ove Knausgård: Verden er enkel og forutsigbar................................

335

Anders Søgnebotten Lang-Ree: Det er absurd at vi tar med handlenett på butikken, slik at vi med god ­samvittighet kan fly til Paris.

338

Svein Inge Meland: Engelsk lurer seg inn i norsk ­grammatikk...............

340

Arturo Di Modica og Kristen Visbal: Charging Bull og Fearless Girl........

344

Agnes Ravatn: Bresten i malmen....................................................................

345

Yohan Shanmugaratnam: Under huden.......................................................

349

Sigrid Sollund: Hersketeknikker: Nyttige og nådeløse (utdrag)..............

351

Hadia Tajik og Christian Tybring-Gjedde: Skriftlig ­spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til kultur­ministeren og kultur­ ministerens svar................................................................................ 355 Greta Thunberg: Livene våre ligger i deres hender 1.................................

358

Ingebjørg Tonne: Ballonger og isfjell.............................................................

360

UN Women: The Autocomplete Truth...........................................................

362

Kjetil S. Østli og Lars Monsen: Lars Monsen: Mitt liv (utdrag)..................

363

episke tekster (­noveller og romanutdrag) Marguerite Abouet og Clément Oubrerie: Aya fra Yopougon (utdrag).

369

Chimamanda Ngozi Adichie: Et privat anliggende....................................

377

Marit Eikemo: Kjærleik også på desse vegane............................................

386

Kjersti Halvorsen: Ida tar ansvar (utdrag)....................................................

394

Sofia Nordin: Alt skal brenne (utdrag)............................................................

396

Ingvild H. Rishøi: Kanskje for alltid.................................................................

402

Maria Navarro Skaranger: Alle utlendinger har lukka gardiner (tre utdrag).....................................................................................................

409

Carl Frode Tiller: Begynnelser (utdrag).........................................................

411

lyriske tekster (dikt og sanger) Guri Sørumgård Botheim: imitasjonen.........................................................

421

Annabelle Despard: To dikt uten tittel..........................................................

423

Rawdna Carita Eira: Prolog...............................................................................

424

Rawdna Carita Eira: Dikt uten tittel................................................................

424

Jon Fosse: Andre båtsong.................................................................................

425

Frode Grytten: etter 22. juli...............................................................................

427


Innhold

Inger Elisabeth Hansen: Å være eller ikke være albatross.......................

428

Yahya Hassan: UDEN FOR DØREN...................................................................

430

Niillas Holmberg: To dikt uten tittel...............................................................

431

Nils-Øivind Haagensen: kjære gud (utdrag)................................................

432

Kjersti Wøien Håland: To dikt utan tittel.......................................................

433

Jonathan August Lengali: Dikt uten tittel.....................................................

435

Aasne Linnestå: Morsmål (utdrag)..................................................................

436

Lina Undrum Mariussen: Dikt uten tittel......................................................

437

Steinar Opstad: Sjelemesse.............................................................................

438

Steinar Opstad: Fnugg.......................................................................................

438

Anne Grete Preus: Når himmelen faller ned................................................

440

11

Risten Sokki: Bonán bonán soga suonaid / Jeg tvinner tvinner ­slektas sener (utdrag)..................................................................................

442

Lars Vaular: Runaway deathcar......................................................................

443

Sarah Zahid: Holmlia senter vei 7...................................................................

445

Sarah Zahid: 2017................................................................................................

445

Vemund Solheim Ådland: Dikt uten tittel.....................................................

446

Frida Ånnevik: Strået..........................................................................................

447

dramatikk Jon Fosse: Nokon kjem til å komme (utdrag)...............................................

449

Bildeliste 457 Stikkordregister 459 Navneregister 463

Profile for Cappelen Damm

Moment-vg1-(2020)-innhold-blabok  

Moment-vg1-(2020)-innhold-blabok