Page 56

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s . 54 av 996)

aemulus aemulus2, l¯ı, M. og aemula, ae, F. 1 rival, konkurrent; Hannibal a. itinerum Herculis; Karthago a. imperii Romani. 2 imitator, tilhenger; Platonis; laudum alicuius; eius rationis: lære. ♦fiende; a. Dei: Djevelen. Aen¯ aria, ae, F. øy utenfor Campania (nå: Ischia). Aen¯ ea ¯ s, n¯eae, M. (myt.) Aeneas, romernes stamfar, sønn av Anchises og Venus. Aenead¯ es, dae, M. [PATR.] etterkommer av Aeneas. 1 A.'s sønn Ascanius. 2 Augustus. 3 PL. trojanerne under Aeneas' ledelse. eis, neidis el. neidos, 4 PL. romerne, Lucr., Verg. Aen¯ F. Aeneíden, epos av Vergil. Aen¯ eius, ADJ. som tilhører Aeneas. a¯ ene¯ ator, to¯ ris, M. [a¯eneus] trompeter, hornblåser, Suet. Aen¯ eis og Aen¯ eius, se under Aen¯ea¯ s. a¯ eneum og ah¯ eneum, ne¯ı og a¯ enum og ah¯ enum, n¯ı, N. [a(h)¯eneus og a(h)¯enus] kobberkjele, kar av bronse. a¯ eneus, ah¯ eneus og (sær. poet.) a¯ enus og ah¯ enus, ADJ. [aes] 1 som er av kobber el. bronse; erts, malm; signum; falx; barba a-ea: bronsefarget; lux a-na: skinnende kobberrustning, Verg. 2 (ovf.) klippefast, jernhard; murus; manus: jernhard neve, Hor. aenigma, matis, N. [gr.] gåte, det gåtefulle (i, ved); somniorum; iuris. ♦mysterium; allegori, symbolsk lignelse. a¯ eni-p¯ es, pedis, ADJ. [a¯enus] med bronseføtter. ♦Aenipontum, ti, N. Innsbruck. A¯ enobarbus, b¯ı, M. Rødskjegg, tilnavn i gens Domitia. a¯ enum og ah¯ enum (sc. vas), n¯ı, N. bronsekjele. a¯ enus, se a¯eneus. Aeolia1, ae, F. og Aeolis1, lidis, F. Aiolia, landområde i es, lum og Aeol¯ı, lorum, ¯ Lilleasia (= Aeolis1). Aeol¯ M. PL. aiolerne, gresk folkestamme. Aeolicus, ADJ. aiolisk; digammon, Qu. Aeolius, ADJ. aiolisk. Aeolus1, l¯ı, M. (myt.) Aiolos, sønn av Hellen, stamfar og eponym til aiolerne. Aeolid¯ es, dae, M. [PATR.] etterkommer av A. (bl.a. om Sisyphus). Aeolis2, lidis, F. [PATR.] kvinnelig etterkommer av Aeolus. Aeolia2, ae, F. en av de lipariske øyer nord for Sicilia. es, se under Aeolia1. Aeolis, Aeolus1, Aeolid¯ Aeolus2, l¯ı, M. Aiolos, konge i Thessalia, etter et sagn vindenes konge. ¯ aequ¯ abilis, ADJ. [aequo] 1 som kan jevnstilles med, lik; cum aliquo, Plau. 2 jevn, seg selv lik, likedan, den samme alltid el. overalt, stø, ensartet; lenis et a. cursus; orationis genus; a. perpetuaque fortuna; cunctis vitae officiis: stø overfor alle livets plikter. 3 lik for alle, likelig, upartisk, rettferdig; ius; praedae partitio: likelig fordeling av byttet. aequ¯ abilit¯ as, t¯atis, F. [aequ¯abilis] 1 jevnhet, støhet; harmoni; motus; ¯ universae vitae; in omni vita. 2 likhet (for loven, i rettigheter osv.); upartiskhet, rettferdighet; civium in rebus causisque; iuris;

54

aequi-l¯ıbris explicare quid cum fide, quid cum a-e factum sit. aequ¯ abiliter, ADV. [aequ¯abilis] jevnt, likt, likelig. aequ-aevus, ADJ. [aequus, aevum] jevnaldrende, Verg. ♦aequalante, ADJ. INDEKL. [aequ¯a lance, av lanx] lik, likedan. aequ¯ alis, ADJ. m. KOMP. i bet. 1 og 2 [aequus] 1 jevn. a flat; locus. b seg selv lik, likedan alltid el. overalt, stø, ensartet; nil ae-e homini fuit illi: intet hos ham var likt et menneske, Hor.; membris a. et congruens: vel proporsjonert; mediocritas. 2 like stor, jevnstor med; (ovh.) lik noen; alicui el. alicuius; numerum a-ibus intervallis metimur; pars parti. 3 (også substantivisk) a jevnaldrende, like gammel som, lik i alder; P. Orbius, meus fere a.: omtrent jevngammel med meg, Cic.; sacrificium a-e huius urbis: som har bestått like lenge som byen; soror; Ennio si a. fuisset Livius: hvis L. (Andronicus) hadde vært jevnaldrende med E. b samtidig med; aetati temporum illorum. aequ¯ alit¯ as, t¯atis, F. [aequ¯alis] 1 jevnhet, symmetri; maris (tranquilli), Sen.; membrorum, Plin.d.y. 2 samme beskaffenhet, innbyrdes likhet; omnia in summa a-te ponere: akte alt ganske likt, regne alt for helt det samme; fraterna: at brødre ligner på hverandre. 3 likhet i alder; likhet i rettigheter. aequ¯ aliter, ADV. m. KOMP. [aequ¯alis] jevnt; likt, likelig; ingrediens; distribuere pariter a-que. ♦aequanimis, ADJ. av god vilje, tålmodig, likevektig. aequ-animit¯ as, t¯atis, F. [aequus, animus] rimelighet; velvilje; tålmodighet, Ter., Sen. F. [aequ¯ o] aequ¯ ati¯ o, tionis, ¯ 1 utjevning, likelig fordeling; bonorum: kommunisme. 2 likestilling; dignitatis: i verdighet. ♦aequator, toris, M. ekvator. aequ¯ e, ADV. 3 GR. [aequus] 1 like, like mye, i samme grad; duae trabes a. longae: to like lange tømmerstokker; a. libenter: like gjerne; non a. omnes egemus; labores non a. graves. 2 (m. et sammenligningsledd eller sammenligningssetn.) like mye som, i samme grad som; a. atque el. ac el. et (quam, ut); aeque amicos et nosmet diligamus: vi bør være like glade i vennene som oss selv; laetamur amicorum laetiti¯a a. ac nostr¯a; me (ABL.) a. fortunatus, Plau.; novi a. omnia tecum: jeg vet like mye som du, Ter. 3 med upartiskhet; rettferdig; lege a-issime scripta, Cic. ♦aequebene, ADV. likevel, i hvert fall. ♦aequebonus, ADJ. like god. ♦aequedignus, ADJ. likeverdig. Aequ¯ı, qu¯orum, M. PL. ekverne, italisk folkestamme. ♦aequidies, ei, F. jevndøgn. ♦aequidisto, 1. være i samme avstand fra, være parallell med. aequi-l¯ıbris, ADJ. [aequus, l¯ıbra] som er i likevekt, Vitr.

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk