Page 49

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s . 47 av 996)

adip¯ atus adip¯ atus, ADJ. [adeps] 1 (eg.) fet. 2 (ovf. om tale) svulstig, full av svada. ad-ip¯ıscor, adept., 3. [ap¯ıscor] 1 PASS.: oppnås (sj. uten i PERF. PART.) adeptus: oppnådd, vunnet; senectus a-ta; libertate a-¯a. 2 DEP. a nå, innhente, nå (frem) til; fugientes; senectutem. b nå, komme, stige til noe; oppnå, vinne, få; sapientiam; amplissimos dignitatis gradus; ¯ laudem ab omnibus; victoriam; rerum a-i, Tac.; a. ut; a. ne. ♦adipositas, tatis, F. [adeps] fedme. ♦adiposus, ADJ. [adeps] fet. aditi¯ alis, ADJ. [aditus] cena: tiltredelsesgilde (for embetsmenn el. prester når de overtar sin stilling), Varr., Sen. F. [ade¯ o1] det å gå bort til, Plau. aditi¯ o, tionis, ¯ aditus, us, ¯ M. [adeo¯ 1] 1 (eg.) den handling å gå el. komme bort til; a. in urbem; a-m impedire. 2 adgang, inngang, vei til et sted (innløp til en havn o.l.); templi; insulae; in Ciliciam; ex omni a-tu clausus; a-us ¯ aperire; a-us ¯ claudere; a-us ¯ cognoscere. 3 adgang, rett, anledning til å komme til; in hoc sacrarium viris non est a.: det er ikke adgang for menn i denne helligdommen; homo rari aditus: ¯ som sjelden er tilgjengelig, vanskelig å få i tale; a-m petere: søke audiens. 4 (ovf.) adgang, vei, utvei, leilighet, anledning, mulighet (til å komme i forbindelse med el. oppnå); ad multitudinem; ad alicuius aures; ad causam; ad honores; a. sermonis cum aliquo; ad aliquid faciendum. ♦adiu og a diu, ADV. lenge, i lang tid; for lenge siden. ♦adiucatio, tionis, F. dom, tilkjennelse (ved dom). ♦adiucatoria (sc. littera), ae, F. dokument hvor noen blir tilkjent noe, domsbrev. ♦adiucatum, ti, N. domsbrev. ad-iudic¯ ¯ o, 1. tildømme, tilkjenne; tilskrive; gi en takken for; alicui aliquid; alicui salutem imperii huius: gi en æren for å ha reddet dette riket. adiumentum, ¯ t¯ı, N. [adiuv¯o] hjelpemiddel, hjelp; esse alicui a-o ad rem el. in re: være en til hjelp i en sak. adiuncti ¯ o ¯ , ti¯onis, F. [adiung¯o] 1 tilslutning, det å være forenet; naturae ad hominem. 2 tilknytning, forbindelse; verborum. 3 betingelse, forbehold. 4 (retor.) det at et verb hører til to ledd og stilles som det første el. siste ord i setningen. ¯ som tilknytter, har adiunctor, ¯ to¯ ris, M. [adiungo] tilknyttet; ille Galliae ulterioris a. (om ham som foreslo at Gallia Transalpina skulle legges til Caesars kommando). adiunctum, ¯ t¯ı, N. [adiung¯o] 1 sekundær faktor, tilleggsaspekt; ex a-tis argumenta repetere. 2 det vesentlige ved noe; pietatis a-tum esse. ♦adiunctus, ti, M. følgesvenn. ad-iung¯ o, iunx¯ ¯ ı, iunct., 3. 1 (eg.) føye til, tilknytte, forbinde med; parietem ad

47

ad-m¯ etior parietem; insulam urbi ponte: forbinde øya med byen ved en bro; tauros aratro: spenne oksene for plogen, Hor.; se comitem a. alicui: slutte seg til noen som ledsager; (særlig i PASS.) adiunctum esse alicui: være tilknyttet en; grense til, støte til; a-tus fundus: tilgrensende jordeiendom. 2 (i alm.) a føye til, legge til, tilføye (også i ord); forbinde med; ad gratiam metum: tilføye frykt til takknemligheten; exempla rationi; a-xit id minime esse mirandum: han tilføyde at det ikke var til å undres over; PASS. komme til (i tillegg); a-ncto ut iidem haberentur prudentes: til dette kom at disse ble regnet som kloke. b (om vennskap el. forbund) knytte til, forbinde med, vinne for; se ad aliquem adiungere et applicare: slutte seg helt til; aliquem ad suos usus a.; Sequani Ariovistum sibi; aliquem (sibi) socium; aliquem in societatem a. (sibi). c tillegge, gi, skjenke, skaffe en noe; fidem visis; decus et dignitatem alicui; sibi auxilium. d henvende, rette mot (på); anvende på; tilpasse for; animum ad studium; rebus suum scribendi ordinem. ♦adiuramentum, ti, N. besvergelse. ♦adiuratio, tionis, F. ed, bønnfallelse. ♦adiuratorie, ADV. med ed. ♦adiuratus, ADJ. edsvoren. ad-iur ¯ o ¯ , 1. sverge dessuten (i tillegg til en annen ed); sverge, under ed forsikre; eam suam esse filiam seque eam peperisse sancte adiurabat mihi: hun sverget at denne piken var hennes datter og at hun selv hadde født henne, Plau.; Stygii fontis caput (gr. AKK.): ved elven Styx' kilde, Verg. ¯ o] ¯ som understøtter, gagnlig; adiut¯ abilis, ADJ. [adiut opera, Plau. ad-iut ¯ o ¯ , 1. [FREKV. til adiuv¯o] hjelpe. M. [adiuv¯ o] hjelper, medhjelper. adiutor, ¯ toris, ¯ ¯ hjelpemiddel, adiut ¯ o ¯ rium, ri¯ı, N. [adiutor] understøttelse, Vell. o.a. adiutr¯ ¯ ıx, r¯ıcis, F. [adiuv¯o] hjelperske, hjelper (om kvinner og ord i F.). ♦adiuvamen, minis, N. hjelp. ♦adiuvatio, tionis, F. hjelp. ¯ urus, ¯ 1. ad-iuv¯ o, iuv¯ ¯ ı , iut., ¯ FUT. PART. adiut 1 hjelpe, understøtte, bistå en; aliquem; i en sak; in re; ad rem gerendam. 2 hjelpe til, være til hjelp, gagn el. nytte; a. ad aliquid: bidra til; solitudo aliquid; plurimum gloria in rebus administrandis; ea res a-at ad amicitias comparandas. 3 fremme, understøtte; øke; sette mot i; få fart på; hjelpe (bøte) på; delectum; errorem; maerorem orationis lacrimis; ignem; milites; paucitatem; formam cur¯a, Ov. adl-, se all-. adm¯ atur¯ ¯ o, 1. påskynde; aliquid. ♦admelioro, 1. forbedre. ♦admensuro, 1. måle, vurdere. ad-m¯ etior, m¯ensus, 4. DEP. tilmåle; frumentum militi a.; (PERF. PART. m. PASS. bet.) vinum admensum erit: vil bli tilmålt, Cato.

AB C D E F G H I J K L

M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latinsk ordbok  

Latin-norsk

Latinsk ordbok  

Latin-norsk