Page 45

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s . 43 av 996)

a ¯ ctutum ¯ tid, tidspunkt; actu (ABL.): nå, for øyeblikket; av yrke; i virkeligheten; iam actu: alt da. ADV. [¯ actus] straks, øyeblikkelig. a ¯ ctutum, ¯ ♦acuatio, tionis, F. skjerpning. ♦acuitas, tatis, F. skarphet. acula, se aquula. acule¯ atus, ADJ. [aculeus] 1 forsynt med pigg el. brodd; spiss, kvass. 2 (ovf.) stikkende, bitende; spissfindig; litterae; sophisma. aculeus, le¯ı, M. [acus1], brodd, pigg, odd; 1 (eg.) apis; sagittae. 2 (ovf.) sollicitudinis; severitatis; (om bitende el. inntrengende tale) sententiarum a.; cum a-eo aliquo et maledicto facetus. ¯ acumen, ¯ minis, N. [acuo] 1 (eg.) spiss, odd; stili; cultri; rostri. 2 (ovf.) a spissfindighet; ipsi se a-bus suis compungunt; a-na meretricis; knep, Hor. b skarpsindighet, kløkt; ubi est acumen tuum?; dialecticorum. ¯ tilspisset, Plin.d.e. acumin¯ ¯ atus, ADJ. [acumen] acuo, ¯ acu¯ı, acut., ¯ 3. [jf. acus1] 1 (eg.) hvesse, skjerpe, bryne, slipe; serram; sagittas cote. 2 (ovf.) a skjerpe, oppøve; ingenia acui volebam, obtundi nolebam; linguam causis. b egge, anspore, sette fart i; quae languorem afferunt ceteris, hunc a-ebant; otium et solitudo; Iuppiter curis a-it mortalia corda; studia. c egge opp, opphisse; ad crudelitatem. d syllabam a.: aksentuere, betone, legge trykk på, Qu. ♦acupunctura, ae, F. nålestikking, akupunktur. ¯ F. nål; a-u pungere; a-u pingere: brodere, sy, acus1, us, Verg. ♦spenne. acus2, ceris, N. halm; agner, Cato, Varr. ♦acusis, sis, F. [gr.] hørsel. ♦acusticus, ADJ. [acusis] hørsels-; som har med hørselen å gjøre. ♦acuta, ae, F. høy feber. ¯ skarpt, skarpsindig, åndrikt; acut¯ ¯ e, ADV. 3 GR. [acutus] sonare; iudicare, dicere. ♦Acuti montes, M. PL. Spitsbergen. ADJ. [DIM. til acutus] ¯ ganske spissfindig. acutulus, ¯ ADJ. 3 GR. [acu¯ o] acutus, ¯ 1 krass, skarp, spiss; culter; scopulus; silex; cuspis; unguis. 2 (for øret, smaken, følelsen) skarp, gjennomtrengende, bitende, besk, ram; hinnitus: vrinsking, Verg.; sapor; odor, Plin.d.e.; sol: stikkende; morbus: hissig; gelu: bitende kulde, Hor. 3 (om lyd) a-tae voces: høye toner; syllabae: aksentuerte stavelser. 4 (om sanser) fin, skarp; nares a-tae; cernere a-tum (ADV.), Hor. 5 (intellektuelt) skarp, skarpsindig; åndrik, vittig; treffende; kvikk; homo; gens a.; leguleius cautus et a.; genus dicendi a-issimum; crebrae a-aeque sententiae.

43

ad 6 (om sykdom og fare) som inntreffer plutselig, akutt; febris acuta; expedire aliquem per a-a belli: hjelpe en gjennom krigens vanskeligheter, Hor. ad1, PREP. m. AKK. til. 1 (om sted) a (om bevegelse) til, bort til, hen til; venire el. proficisci ad aliquem: komme el. reise til en; aliquem mittere (o.l.) ad locum aliquem; ad Capuam: til omegnen av C.; concurrere ad arma: mot; exercitum ad hostem ducere. b (om retning) henimot, mot; Gallia vergit ad septentriones: mot nord; manus ¯ ad aliquem tendere. c (om utstrekning) til; ab oriente ad occidentem; ab imis unguibus usque ad summum verticem; ad vivum resecare: like til kjøttet. d (om nærhet) ved, hos; ad tertium lapidem considere: sette seg ned ved tredje milesten; hortos habere ad Tiberim; victoria ad Cannas; pugnatum est ad Spei (sc. aedem); ad manum mihi est aliquid: for hånden, til disposisjon; esse ad aliquem: hos en; ad urbem esse: være like ved Roma (om en imperator som utenfor byen venter på triumf); ad vinum disertus: ved vinen, begeret; ad tibiam el. tibicinem canere: til akkompagnement av fløyte; ad populum el. ad senatum dicere: holde en tale hos, dvs. til folket, i senatet; (i enkelte uttrykk) på, i; ad forum; ad villam; ad templa sacra fiunt. 2 (om tid) a til, inntil; ad summam senectutem tragoedias facere; ad horam nonam exspectare. b om, henimot, ved, på; ad vesperum; ad adventum alicuius; ad diem constitutam venire: på den fastsatte dagen; ad tempus: i rette tid; ad extremum el. ultimum: til sist. c (om fremtid) ad annum: neste år; ad x annos: om 10 år. d for; ad exiguum tempus: for en kort tid; ad praesens: for øyeblikket. 3 (ved tallangivelser) a bortimot, omkring, omtrent, om lag; fuimus ad ducentos; (også som ADV.) ceciderant ad septingenti. b ad unum omnes: alle som en. 4 (i en rekke uttrykk som ovf. angir bevegelse til, retning mot, mål, grad, bestemmelse, hensikt, formål o.l.) dominum mulcavit usque ad mortem; ad extremum perditus: til det ytterste, i høyeste grad; cohortari el. invitare el. parare (o.l.) aliquem ad aliquid faciendum: til å gjøre noe; ad expilandos socios legatos educere: sende ut offiserer for å utplyndre forbundsfellene; vigilare ad salutem urbis: for å passe på; oculis designare aliquem ad caedem: til å drepes; idoneus ad aliquid: egnet til noe; utilis ad aliquid: nyttig; propensus ad aliquid: snar til, velvillig til; sufficere ad aliquid: være tilstrekkelig til; pertinet el. attinet res ad aliquem: vedkommer, angår, gjelder en; (også uten verbal) nihil ad nos. 5 (særlig merkes:) a i forhold til, i sammenligning med, mot; non ad cetera Punica ingenia callidus; ad caeli complexum terra obtinet puncti instar. b etter, i overensstemmelse med; ad naturam; ad veritatem; ad tempus: etter omstendighetene; ad arbitrium et nutum alicuius; ad hunc modum: på denne måten; ad verbum ediscere: lære ordrett; ifølge, i anledning av; ad famam obsidionis dilectus habetur; multitudo ad ducis casum perculsa: ved lederens fall; ad spem veniae se dedere: overgi seg i håp om nåde; respondere

AB C D E F G H I J K L

M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latinsk ordbok  

Latin-norsk

Latinsk ordbok  

Latin-norsk