Page 44

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s . 42 av 996)

a ¯ cta a ¯ cta2, t¯orum, N. PL. og (sj.) a ¯ ctum1, t¯ı, N. [ag¯o] handlinger, bedrifter, verk. 1 (i alm.) acta Herculis. 2 en embetsmanns tiltak el. forhandlinger (i senatet, med folket), påbud, vedtak, forordninger; Caesaris; Gracchi; acta alicuius confirmare el. rescindere; in acta principis iurare: sverge at man vil overholde, Tac. 3 protokoll; senatus, ¯ Suet.; componendis patrum a-is delectus, Tac. 4 acta (abs.) el. a. urbana: referat etter senatsmøtene; a. rerum urbanarum; a. publica; a. diurna populi Romani: «Romerfolkets dagsavis» (et dagblad regjeringen i Roma gav ut). Actaeo ¯ n, taeonis, M. [gr.] (myt.) jegeren Aktaion, dattersønn av Cadmus. Under jakt så han Artemis da hun badet; til straff ble han forvandlet til en hjort og ble revet i stykker av sine egne hunder. ♦actaria, riorum, N. PL. rettsforhandlinger, protokoll. a ¯ ct¯ arius, se a¯ ctu¯arius2. Act¯ e, t¯es, F. Attika. Actaeus, ADJ. attisk. Actaea, ae og Actias1, tiadis, F. athensk kvinne. Actiacus, se under Actium. F. handling, utførelse [ag¯ o] a ¯ cti¯ o, tionis, ¯ 1 (i alm.) a gjerning, handling, virke, praktisk virksomhet; virtutis laus in a-ne consistit; a. quaedam, non solum mentis agitatio. b det å utføre, utførelse; aperta a. earum rerum; cognitio rerum, a. rerum: praktisk virksomhet; gratiarum actio: takksigelse; a. vitae: livsførsel, liv, levesett. c enkelt handling, vanl. i PL.; in omni a-ne suscipienda; aequabilitas universae vitae et singularum a-num. 2 (særlig) a talerens og skuespillerens opptreden el. fremførelse av sin tale, rolle (muntlig foredrag og gestikulasjon); a. in dicendo dominatur: er det avgjørende; a. est quasi sermo quidam corporis. b en senators el. embetsmanns opptreden, fremførelse (av sin tale); tale, forslag; PL. ens opptreden el. politisk virksomhet som et hele, ens politikk; mea a-o populo Romano spem attulit libertatis; si staret respublica, litteris mandarem a-nes meas; Tib. Gracchi a-ibus obviam ibat nobilitas. c (jur.) rettsforhandling, prosess; klage; prior a.: første forhandling; altera a.: annen forhandling; a-nem intendere alicui; instituere; postulare (om klageren); a-nem dare: gi anledning til å innlede prosess (om pretoren); (m. GEN.) perduellionis; iniuriarum; a. causae: forsvar (= dictio causae). d klageformel el. ovh. juridisk formel; a-nes quaedam consuetudinem maiorum declarant. ♦messe, messekanon, nattverdsbønnen. ♦actionarius, rii, M. funksjonær, agent. ♦actitatum, ti, N. dokument. a ¯ ctito ¯ , 1. [FREKV. til agit¯o] gjøre noe ofte, drive mye, ivrig på med; tragoedias: pleie å opptre i el. spille i; causas: føre mange saker. ♦utføre; foreta rettslig forhandling. Actium, ti¯ı, N. Actium, Aktion; nes i Acarnania; der vant Octavianus avgjørende seier over Antonius og Cleopatra i år 31 f.Kr.; til minne om seieren grunnla han en by med samme navn. Actiacus og Actius, ADJ.

42

a ¯ ctus a ¯ ctiuncula, ae, F. [DIM. til a¯ cti¯o] liten rettstale, Plin.d.y. Actius, se under Actium. ♦activa, ae, F. praktisk filosofi, moral; virkefylt, aktivt liv. ♦activitas, tatis, F. aktivitet. ♦activo og actuo, 1. gjøre aktiv, aktuell. a ¯ ct¯ıvus, ADJ. [ag¯o] praktisk (mots. teoretisk); philosophia, Sen.; verba activa: aktive verb, Gel. a ¯ ctor, t¯oris, M. [ag¯o] 1 mann som driver noe el. noen; pecoris: gjeter, Ov. 2 mann som utfører en handling. a (i alm.) gjerningsmann, den som utfører; culpam a-res ad negotia conferunt; rerum. b den som fremfører en tale el. fremsetter et forslag i en forsamling; taler, forhandler (sær. = qui agit cum populo el. cum patribus); fraus a-oris esto. c sakfører; a. causae el. causarum; (sær.) anklager. d forvalter, bestyrer, forretningsfører, Plin.d.e., Tac. 3 skuespiller. ♦= klass. auctor. ♦actualis, ADJ. aktuell, virkelig, sann, egentlig; peccatum actuale: en synd fra vår side (i motsetn. til arvesynden: peccatum originale). ♦actualiter, ADV. i virkeligheten, faktisk; for øyeblikket, nettopp nå. a ¯ ctu¯ aria, ae, F. [¯actu¯arius1] hurtigseilende båt. a ¯ ctu¯ ariola, ae, F. [DIM. til a¯ ctu¯aria] mindre, hurtigseilende båt. a ¯ ctu¯ arius1, ADJ. [¯actus] lett å sette i bevegelse, lett, hurtig; navigium a-m: liten, flat båt med seil og årer. ♦bokhandler-, som har med bokhandlere å gjøre. ¯ ct¯ arius, ri¯ı, M. [¯actu¯arius1] a ¯ ctu¯ arius2 og a 1 stenograf. 2 en som skriver ut regninger. a ¯ ctum1, se a¯ cta2. ♦actum2, ti, N. handling, transaksjon; dokument. ¯ med livlig fremførelse a ¯ ctu¯ os¯ e, ADV. [¯actuosus] (foredrag); effektfullt, drastisk. a ¯ ctu¯ osus, ADJ. [¯actus] full av bevegelse og liv; virksom; vita; virtus. ¯ a ¯ ctus, us, ¯ M. [ago] 1 den handling å drive; fart; pecudum, Ov.; ferri in abruptum magno a-u: styrte ned i full fart, Verg. 2 rett til å drive kveg over ens eiendom og på veien til den, markvei, gangvei, fevei. 3 et halvt iugerum (mål for åkerland; eg. så stor strekning som et plogspann kunne kjøre uten stans), Varr. 4 virksomhet, handling, utførelse (især av embetsforretning), opptreden; aliae artes ipso a-u perficiuntur, Qu.; in a-tu mori, Sen.; a. rerum; a. forensis: virksomhet som sakfører eller politiker; tui actus, Plin.d.e. 5 fremførelse, resitering, forestilling, fremstilling; fabellarum; carminum. 6 akt (handling) i et skuespill; primus el. quintus a.: avsnitt av livet. ♦Actus Apostolorum: Apostlenes gjerninger; avtale;

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk