Page 4

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s . 2 av 996)

© CAPPELEN DAMM AS 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av Åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelens Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til Åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndraging, og kan straffes med bøter eller fengsel. Grafisk design: Tank Omslagsdesign: Tank Layout: Tank Sats: Type-it AS Trykk: Livonia Print SiA, Latvia 2015 Forlagsredaktør: Inger-Ma Gabrielsen Utgave: 1 Opplag: 1 ISBN 978-82-02-42323-0 www.cappelendamm.no www.cdu.no

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk