Page 33

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s . 31 av 996)

31

A

ab

AB

Oppslagsdel C

A Bokstaven A tilsvarer gresk alfa (A, a). A representerer både kort og lang vokal. I en kortere periode (134-84 f.Kr.) ble lang A stavet AA, slik det ble gjort på oskisk, en av de italiske dialektene. Bokstaven ble kalt littera salutaris: den frelsende bokstaven, fordi A på dommernes stemmetavler står for absolvo: jeg frikjenner. Motsatt: C. A1, FORK. 1a A = Aulus, rom. praenomen. b A = absolvo: jeg frikjenner (på dommernes stemmetavle, derfor kalles A littera salutaris: den reddende bokstaven; mots. C). c A = Augustus (ofte i innskrifter). 2 a A.D. = ante diem (ved angivelse av dato). ♦b A.D. = Anno Domini: i Herrens -ende år. ♦3 A et O = Alpha et Omega: begynnelse og slutt (etter første og siste bokstav i det greske alfabetet); symbol på Kristus. ♦4 A.M. = ante meridiem: om formiddagen, før kl. 12 (mots. P.M.). 5 A.U.C. = anno urbis conditae el. ab urbe condita: i det -ende året etter at byen (Roma) ble grunnlagt. a ¯ 2, se også ab1 og a¯ h. a ¯ -3, PREFIKS, se ab-2. a-4, PREFIKS, se ad-2. ¯ 2 (bare foran kons. og h), abs1 (foran te), PREP. m. ab1, a ABL. 1 (om sted) a (om utgangspunkt for bevegelse) fra; ab aliquo discedere; fuga ab urbe; a subselliis in rostra: fra rettslokalet til talerstolen på forum, Sall. b (om utgangspunkt for virksomhet, også ovf.) fra, med, ved; videre villam a porta; dare a summo: begynne serveringen med gjesten som sitter øverst ved bordet, Plau.; columbam suspendere a malo: henge opp en due i masten, Verg.; sagittae pendent ab umero: pilene henger fra skulderen; a se dare el. solvere: betale med egne penger; ab aliqua re incipere: begynne med noe; est ab initio ordiendum: man bør begynne med begynnelsen. c (om avstand, også ovf.) fra, borte fra; procul a patria; abesse a foro; milibus passuum VI a Caesaris castris abesse; (abs. som ADV.) cum a quingentis fere passibus castra posuisset: omtrent 500 skritt unna; scientia remota a iustitia calliditas est appellanda; blandum amicum a vero distinguere; ab aliquo differre; non est a re: av veien; praecepta ab Aristotele non abhorrent: avviker ikke fra; animus a scribendo abhorret: har ikke lyst til. d (om siden der noe er og synes å komme fra, også ovf.) fra, i, på,

D E

på ens side; a tergo teneri: holdes omringet i ryggen; a fronte teneri: i fronten; a lateribus teneri: i flankene; ab altera parte: på den andre siden; a dextra: på høyre side; a sinistra: på venstre side; a Romanis: på romernes side; Gallia a Sequanis Rhenum attingit: på den kanten der sekvanerne bor; ab omni parte tectus; calor est a sole: varmen stammer fra solen; transferre a scriptore: oversette; a natura orta amicitia; stare ab aliquo: på ens side; hoc totum est a me; a reo dicere: til forsvar for den anklagede. e (om hjemsted, ætt og opphav, også ovf.) fra; Turnus ab Aricia: Turnus fra A.; pastor ab Amphryso (= pastor Amphrysius), Verg.; dulces a fontibus undae: ferskt vann fra kildene, Verg.; esse a Graecis: være av gresk avstamning; illi a milite: soldatens folk, Plau.; facinus natum a cupiditate: en handling med opphav i begjær; qui sunt ab ea disciplina: de som hører til den filosofskolen; illi a Platone et Aristotele; (om etymologisk opphav) appellatum esse ab aliqua re: med navn etter noe; a loco dicitur locare: det heter locare fra locus. 2 (om tid) a (angir det tidspunktet noe er begynt fra, regnes fra) fra; ab hora tertia; ab huius morte hic est tricesimus annus; a pueritia el. a pueris: fra barnsben av; a condita urbe ad liberatam Romam: fra R. ble grunnlagt til byen ble fri; petebant missionem a sedecim annis: de søkte dimittering fra det 16. tjenesteår, Tac. b (om noe som skjer like etter noe annet) straks, like etter; ab hac contione legati missi sunt: rett etter; confestim a proelio; surgit ab his: han reiste seg rett etter disse ordene. 3 (ovf. om andre forhold) a (ved PASS. VERB el. INTRANS. VERB. m. PASS. bet.: det logiske SUBJ. i PASS., når den handlende tenkes som en person; i no. overs. bør man ofte gå over til AKT.) av; laudari ab aliquo: roses av en; doceri ab aliquo el. discere ab aliquo: undervises av en; ab aliquo interire: bli drept av en; aliquid ab aliquo accipere: få noe av en. b (om årsak) av, ifølge, på grunn av; ab ira; ab odio; a singulari amore; patres ab honore appellati: man kalte dem (senatorene) fedre av respekt; perire a morbo, Nep. c (ved verb og uttrykk som betyr skille, holde borte) fra; a natura recedere; hereditas venit ab aliquo ad aliquem; a rebus gerendis abstrahi; animum a scelere abstinere; inops ab amicis: mangel på venner; otium habere a re; liber a culpa; locus vacuus a defensoribus: blottet for forsvarere. d (hos senere forf.: middel, måte) med; ab arte: med kunst. e (til å markere det en tjener arbeider med) servus a pedibus: løper; servus a manu: skriver;

F

G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latinsk ordbok  

Latin-norsk

Latinsk ordbok  

Latin-norsk