Page 28

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 26 av 996)

26

dep. deponent verb (verb som har passive former med aktiv betydning) desiderat. verbum desiderativum (uttrykker et ønske) dim. diminutiv (forminskelsesord, uttrykker at noe er lite, dårlig, kjært, m.m.) dir. direkte distrib. distributivt, fordelende dvs. det vil si d.y. den yngre eg. egentlig, i egentlig betydning e.Kr. etter Kristus eks. eksempel e.l. eller lignende el. eller eng. engelsk enklit. enklitisk (etterhengt på et annet ord) eponym om mytologisk person som anses som navngiver til f.eks. et folk eller sted etc. et cetera, og så videre etrusk. etruskisk etter-klass. etter-klassisk (brukt i perioden etter Ovid, også kalt sølvalderlatin) evt. eventuelt f. femininum, hunkjønn f.eks. for eksempel fil. filosofisk begrep final uttrykker hensikt f.Kr. før Kristus forb. forbindelse forf. forfatter(e) fork. forkortelse (for); forkortet forskj. forskjellig(e) fr. fransk frekv. frekventativt verb (uttrykker at noe skjer el. gjøres gjentatte ganger) fut. futurum fut. ex. futurum exactum fut. part. futurum partisipp fut. simpl. futurum simplex følg. følgende før-klass. før-klassisk (brukt i latin før Cicero) gall. gallisk gen. genitiv germ. germansk g.fr. gammelfransk gmld. gammeldags norsk gr. gresk gram. grammatikk, grammatisk hebr. hebraisk i alm. i alminnelighet imperf. imperfektum ind. indikativ indekl. indeklinabelt, substantiv el. adjektiv som ikke kan bøyes i kjønn, tall eller kasus. (Noen slike adjektiv kan gradbøyes.) indir. indirekte

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk