Page 18

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 16 av 996)

16Bruk av skrifttyper og tegn

Ordboken inneholder mye informasjon, og bruk av ulike skrifttyper og tegnsetting er blant de midler som er tatt i bruk for å formidle innholdet til leseren på en best mulig måte. Skrifttyper, skilletegn, tall ß Rett skrift: latinske ord og setninger ß Halvfete typer i blått: oppslagsord, m.m. ß VERSALER: grammatiske begreper (ordklasse, kjønn, verbtider og -former, markering av gradbøyning av adjektiv og adverb, m.m.) ß Kursiv: tekst på norsk ß Kolon brukes som skilletegn mellom eksempel og oversettelse ß Semikolon brukes som skilletegn mellom eksempler, mellom forskjellige betydninger og mellom oversettelse og nytt eksempel ß Punktum avslutter hver betydning av ordet ß Ellers brukes komma som skilletegn ß Parentes markerer forklaringer ß Skarpe klammer markerer informasjon om ordets språklige bakgrunn ß Tall i blått angir hovedbetydninger av et ord, små bokstaver angir underbetydninger ß Tall i kursiv etter verb som oppslagsord angir konjugasjon Strek over vokal Strek over vokal i latinen markerer at vokalen er lang. Dette tegnet brukes i oppslagsordet og dets bøyningsformer, og dessuten mellom skarpe klammer. I eksempler brukes angivelse av lengde bare der det kan være tvil om ordets form. Markering av homografer Like oppslagsord markeres ved nummerering i hevet skrift. ¯ N. ius ¯ 1, iuris, 1 rett, rettsbestemmelser, lov og rett; … ¯ N. saus, suppe, kraft; fruktsaft. ius ¯ 2, iuris, Rutermerke Rutermerket ♦ brukes for å markere sene ord og betydninger, dvs. ord vi ikke finner belagt, eller ikke med angjeldende betydning, i perioden da latin var folkespråk og morsmål i store deler av Europa og Nord-Afrika. Disse ordene er behandlet i forenklede artikler, der forskjellige betydninger skilles fra hverandre ved semikolon, ikke ved nummerering. Det gis bare i få tilfeller informasjon om ordets bakgrunn. Rutermerkede ord markeres ved linjeskift. Vokallengde angis ikke for de rutermerkede ordene. Anførselstegn Anførselstegn omkring oversettelser markerer egentlig, ordrett betydning, som ikke alltid kan forenes med en brukbar norsk oversettelse. mortuus, tu¯ı, M. [morior] et lik, en avdød; a m-tuis excitare testes: vekke vitnene opp fra de døde; (ordspr.) verba facere mortuo: tale for døve ører («snakke til en død»), Plau.

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk