Page 17

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 15 av 996)

15

ß perfektum (presens perfektum). Lat. perfectum ’fullført’ er også en term som passer godt for latin. ß pluskvamperfektum (preteritum perfektum). Lat. plus quam perfectum ’mer enn fullført’ refererer til (når brukt i indikativ) noe som var fullført før en annen fortidig handling, og passer også godt. Substantiv eks. femina ’kvinne’ Adjektiv eks. bonus ’god’ Pronomen eks. ego ’jeg’ Latin har, som norsk, forskjellige typer pronomen. Ordklassen inkluderer i denne ordboken demonstrative pronomen, eks. hic ’denne’, eiendomspronomen, eks. meus ’min’ og relativpronomen, eks. qui ’som’. (Språkrådet anbefaler at disse tre typene flyttes over til andre ordklasser.) Adverb eks. non ’ikke’ Preposisjon eks. inter ’mellom’ Tallord eks. mille ’tusen’ Latin har fire typer tallord: ß grunntall, eks. tres ’tre’ ß ordenstall, eks. tertius ’tredje’. Ordenstall er en adjektivisk form av tallordene. Men det er likevel en fordel å holde de fire typene tallord samlet i én ordklasse, istedenfor å regne ordenstallene med blant adjektivene, som Språkrådets anbefaling går ut på. ß fordelingstall terni ’tre til hver’ ß talladverb ter ’tre ganger’ Konjunksjon eks. quoniam ’fordi’ Termen konjunksjon, forkortet «konj.», brukes i denne ordboken om to kategorier ubøyelige ord: ß sideordnende konjunksjon (Språkrådets anbefaling: konjunksjon) Dette er ord som binder sammen to likeverdige setninger, setningsledd eller ord, f.eks. et ’og’. ß underordnende konjunksjon (Språkrådets anbefaling: subjunksjon) Dette er ord som markerer underordning, dvs. de innleder forskjellige typer leddsetninger (eldre term: bisetning). Eks.: etsi ’selv om’. Interjeksjon eks. heu ’akk!’

Latinsk ordbok  
Latinsk ordbok  

Latin-norsk