Page 16

T YPE-IT AS, 26.01.2015 ORDRE: 33539 (s. 14 av 996)

Veiledning til brukeren 

Grammatisk terminologi

Norsk terminologi i endring Nómina sí nescís, perit ét cognítio rérum – Hvis du ikke kjenner navnene, forsvinner også kunnskapen om tingene. (Heksameter av Carl von Linné, 1707–1778) Den grammatiske terminologien i Norge er blitt endret i flere omganger siden 1970-tallet, bl.a. ved en anbefaling fra Språkrådet og Utdanningsdirektoratet 2005. De anbefalte endringene omfatter navnene på setningsledd, setningstyper og verbtider, i tillegg til selve inndelingen av ordklassene. I denne ordboken brukes anbefalte termer som er godt innarbeidet (med eldre termer i parentes): ß leddsetning (bisetning) ß predikativ (predikatsord) ß direkte objekt (objekt) ß indirekte objekt (hensynsledd, omsynsledd) ß verbal (predikat) Men enkelte av de anbefalte termene vil vanskeliggjøre beskrivelsen av latinsk språk. I slike tilfeller beholdes den gamle termen. Et eksempel er innføringen av termen ’setningsrest’ for ’hovedsetning’. Mens den tradisjonelle termen viser at det dreier seg om en overordnet setning (’hoved-’), peker den anbefalte termen i motsatt retning; ’setningsrest’ er det som blir igjen av setningen når én eller flere leddsetninger fjernes. Men verbet i hovedsetningen er avgjørende for hvilke konstruksjoner som kan brukes i underordnede setninger. Dette gjelder ikke bare latin, men også norsk. Videre fins det egne regler for bruk av konjunktiv i hovedsetninger på latin. Terminologi for ordklassene Definisjonen av ordklassene og plasseringen av hver enkelt ord i en ordklasse er viktig, for det er dette som avgjør hvordan det enkelte ordet skal behandles i oppslagsdelen av ordboken. Det følgende er en oversikt over ordklassene og hvordan de omtales her. Se også Minigrammatikk, s. 965–992. Verb eks. amare ’å elske’ Følgende betegnelser brukes på verbtider (i parentes står termene som Språkrådet og Utdanningsdirektoratet anbefaler): ß imperfektum (preteritum). Lat. imperfectum ’ikke fullført’ beskriver den latinske verbtiden på en god måte.

Latinsk ordbok  

Latin-norsk

Latinsk ordbok  

Latin-norsk