Page 8

innledning

perspektivet. Hvordan kan man i praksis få til å være den læreren som Martine, og mange andre, trekker fram som læreren som gjør en forskjell? I bokas andre del brukes erfaringer, både forfatternes egne og andres, i mer konkrete beskrivelser av hvordan det relasjonelle arbeidet i skolen kan foregå i praksis. Kapittel 5 handler om det relasjonelle arbeidet med elevene, kapittel 6 om samarbeidet med de foresatte og kapittel 7 om samarbeidet med kollegaene og ledelsen ved skolen. Alle disse tre områdene er det viktig for en lærer å ha et bevisst forhold til i starten av yrket. I disse kapitlene er fokuset nettopp på de praktiske erfaringene og den type kunnskap som ofte anses å være noe «taus», og som ofte ikke er så redegjort for i forskningen. For eksempel kan man ofte lese at «forskning viser at foreldre­samarbeid er viktig», men det er ikke så ofte man møter helt konkrete beskrivelser av hvordan dette kan oppnås. Det samme kan gjelde «struktur i undervisningen», eller at «gode relasjoner» og «det å skape motivasjon» er viktig for elevenes læring og trivsel. I denne delen av boka presenteres caser og oppgaver som kan brukes som utgangspunkt for undervisning i lærer­ utdanningen eller arbeid mellom lærere på en skole. En case er en god metode der hvor det er stort behov for å integrere ulike kunnskapskilder, og det er ofte ikke et enkelt svar på hvordan en bestemt situasjon skal løses. Det er også typisk for en case at den presenterer et eller flere problemer som skal løses. Slik sett kan casemetodikken minne om problembasert læring (Pettersen, 2005): Problemet/problemene må defineres og avgrenses, de(t) må analyseres, og mulige løsninger må skisseres. En case kan også være en «idealbeskrivelse», eller et eksempel på en situasjon der noe fungerer etter hensikten. Slike caser kan da analyseres og diskuteres gjennom å identifisere hva det er som blir gjort i situasjonen som bidrar positivt. I kapittel 5, 6 og 7 presenteres først en idealcase, før andre caser og oppgaver som har et noe mer tydelig problem ved seg, tas inn, og der leseren får med seg noen spørsmål som støtte i arbeidet. Målet med boka er altså å gi leseren inspirasjon, motivasjon og bevissthet rundt viktige sider av lærerjobben og samtidig gi konkret bistand og noen «verktøy» som kan brukes på vegen.

11

107098 GRMAT Laererens relasjonsarbeid 170101_02.indd 11

15/06/2017 12:32

Profile for Cappelen Damm

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka