Page 13

kapittel 2

fagene (Eccles mfl., 1993), mens sterke relasjoner nettopp blir et fundament for å skape interesse og motivasjon blant elevene (Bergin & Bergin, 2009). En nylig publisert forskningsgjennomgang (Krane, Karlsson, Ness & Kim, 2016) viste at det å ha et godt forhold til læreren, beskytter elevene mot tidlig frafall i skolen, og i tillegg påvirker det elevenes psykiske helse. Fors­ kerne finner også at det er de sårbare elevene som har mest å tjene på at relasjonen til læreren blir sterkere, og framhever betydningen for en elev av å ha en avgjørende god relasjon til minst én voksen på skolen. Det er særlig tre sider ved det relasjonelle aspektet ved lærerrollen som gjør at det skiller seg noe fra andre yrker. For det første gir læreryrket mulighet for kontakt med barn og unge over tid, og det er få yrker som involverer denne type kontinuerlig interaksjon. For det andre skiller læreryrket seg fra andre yrker ved at lærerne skal skape og opprettholde relasjoner til ei gruppe av barn og unge samtidig. For det tredje skal ikke lærere bare utvikle gode relasjoner til elevene, men også til foreldre, kollegaer og ledere. I tillegg skal lærerne forholde seg til relasjoner mellom elever, noe som gjør klasserommet til et komplekst nettverk av relasjoner som de både skal holde «kontroll» over og bruke aktivt i undervisningen.

Lærerprofesjonen – en relasjonsprofesjon En ofte brukt beskrivelse om lærerprofesjonen er at den er en relasjonsprofesjon (Moos, Krejsler & Laursen, 2004) eller en omsorgsprofesjon (Barnett, Becher & Cork, 1997). Dette har den til felles med andre profesjoner som sykepleie og sosialt arbeid, selv om noen vil mene at begrepet omsorgsprofesjon vil passe bedre på de to siste profesjonene enn lærerprofesjonen. Dette handler særlig om at hovedoppgaven til læreren er undervisning og ikke først og fremst å ta vare på elevene, og lærerens relasjon til eleven ofte er en faglig relasjon. Samtidig vil mange tenke at å ta godt vare på elevene nettopp er en helt sentral oppgave hos lærerne, og også at det å vise omsorg er helt avgjørende i mange situasjoner. Også her vil en konklusjon være at det ikke er snakk om et enten–eller, men at dette også er en side ved læreryrket som eksisterer ved siden av andre forventninger. Samtidig er det også grunn til å mene at siden hovedoppgaven til læreren er undervisning, bør også andre profesjoner, som for eksempel helsesøstre og sosialarbeidere, i 26

107098 GRMAT Laererens relasjonsarbeid 170101_02.indd 26

15/06/2017 12:32

Profile for Cappelen Damm

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka