Page 12

Kapittel 2

Det relasjonelle aspektet ved lærerrollen Å vise hver enkelt at du bryr deg om dem. Og at du må investere i relasjonen. Det er lærerens ansvar. Uansett er det lærerens ansvar. Noen ganger er det en god match, andre ganger må man jobbe. Og det kan være så sykt vanskelig.

Sitatet ovenfor kommer fra en nyutdannet lærer som snakker om hva hun tenker er den viktigste kunnskapen en klasseleder behøver i møtet med elevene. I tillegg til å beskrive relasjonsbygging som en helt sentral del av lærerens kunnskapsbase sier sitatet noe om at lærerrollen vanskelig kan beskrives uten et framtredende relasjonelt aspekt, og at undervisning vanskelig kan løsrives fra personlige og følelsesmessige dimensjoner. At relasjoner er viktig i lærerarbeidet, kan være et eksempel på noe man som student eller lærer ofte føler at man allerede vet, gjennom tidligere erfaring som elev eller gjennom erfaring med undervisning på ulike måter. Men forskningen kan virkelig støtte opp under denne erfaringsbaserte kunnskapen: Allerede i 1932 skrev den amerikanske sosiologen Williard Waller at relasjoner til elever, foreldre, kollegaer og ledere står helt sentralt i lærerens arbeid. Det å skape og utvikle relasjoner til barn og unge over tid er en hovedmotivasjon for å velge læreryrket og også for å bli værende i læreryrket (Lortie, 1975). Gode relasjoner mellom lærer og elev er av særlig stor betydning for elevenes læring og utvikling (Cornelius-White, 2007; Hattie, 2009). Kvaliteten på lærer–elev-relasjonen har også i mange studier blitt assosiert med elevenes motivasjon for arbeid med skolefagene og holdninger til skolen (f.eks. Pianta, 1999) og også til lærernes selvtillit og trivsel i skolen (Spilt, Koomen & Thijs, 2011). Forskning har også vist at et lite støttende klassemiljø har negativ effekt på elevenes interesse i skole­ 25

107098 GRMAT Laererens relasjonsarbeid 170101_02.indd 25

15/06/2017 12:32

Profile for Cappelen Damm

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka

Lærerens relasjonsarbeid: Utdrag  

Innholdsfortegnelse og utdrag fra boka