Page 1

Lærere i skolen som org_omslag_Layout 1 28.06.12 15:13 Side 1

Lærere i skolen som organisasjoner skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset 1.–7. og 5.–10 trinn i skolen. Boken bringer eksempler på hvordan en i skolens indre liv står overfor komplekse samarbeidsoppgaver. Og det er eksempler på nye krav som skolen må møte for å tilfredsstille de forventingene samfunnet stiller til opplæringen.

Et viktig budskap i denne boken er at det som foregår i klasserommene, ikke kan sees isolert fra og uavhengig av det som ellers skjer eller har skjedd i skolen og i skolens omgivelser. Lærere i skolen som organisasjon er den tredje boken i serien i faget pedagogikk og elevkunnskap for glu 1-7 og 5-10. Boka henvender seg også til lærerutdannere, lærere og forskere og andre som er interessert i skole og utdanning.

isbn 978-82-7634-883-5

www.høyskoleforlaget.no

Lærere i skolen som organisasjon

Lærere i skolen som organisasjon drøfter hvordan organisasjonen legger rammer for lærernes virksomhet og hvilke muligheter som skapes for å realisere skolens målsettinger. Tema i boken er skolens historiske utvikling, skolens organisering, kollegasamarbeid, læreres profesjonelle utvikling i skolen, hjem-skole samarbeidet, lærerprofesjon og profesjonsetikk, nettverksamfunnet og skolen, samarbeid med ulike etater utenfor skolen, som PPT, barnevern, osv., overgangene og hva som er skolens funksjon i det norske samfunnet. Innholdet i kapitlene knyttes til konkrete praksiseksempler.

POSTHOLM • HAUG • MUNTHE • KRUMSVIK (red.)

Lærere i skolen som organisasjon

POSTHOLM • HAUG • MUNTHE • KRUMSVIK (red.)

Lærere i skolen som organisasjon

Profile for Cappelen Damm

Lærere i skolen som organisasjon bla i bok  

Lærere i skolen som organisasjon bla i bok