Page 1

# Lærerarb 1-7 orig_Layout 1 18.08.11 11.07 Side 1

1–7

Denne boken er skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset 1.–7. trinn i skolen. Boken retter oppmerksomheten mot lærerens rolle og funksjon i yrkesutøvelsen.

I boken går forfatterne inn på hvordan lærere kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, og på hvordan grunnleggende ferdigheter skal ivaretas i alle fag. Gode relasjoner og et godt læringsmiljø blir fremhevet som avgjørende faktorer for elevenes læring. I kapitlene presenteres praksiseksempler som er relevante for trinnene som utdanningen kvalifiserer for.

Lærerarbeid

Lærerarbeid for elevenes læring 1–7 er den første av tre grunnbøker i faget pedagogikk og elevkunnskap for trinnene 1–7. Boken inneholder 10 forskningsbaserte kapitler og tar opp tema som vil bidra til at leseren får forståelse av det å være lærer og hvordan elevene lærer. Den omhandler planlegging av undervisning, grunnleggende ferdigheter, emosjonelt klima, organisering for læring, læringsstrategier, IKT som støtte for læring, vurdering for læring og hvordan lærerarbeidet kan fanges opp. Innholdet i kapitlene knyttes til konkrete eksempler i praksis. Praksiseksemplene og innholdet i tekstene er tilpasset 1.–7. trinn.

POSTHOLM • HAUG • MUNTHE • KRUMSVIK (red.)

Lærerarbeid for elevenes læring

Boken henvender seg også til lærerutdannere, lærere og forskere og andre som er interessert i skole og utdanning.

1–7

ISBN 978-82-7634-884-2

hoyskoleforlaget.no

POSTHOLM • HAUG • MUNTHE • KRUMSVIK (red.)

Lærerarbeid FOR ELEVENES LÆRING

1–7

Profile for Cappelen Damm

Lærerarbeid 1 7 bla i bok  

Lærerarbeid 1 7 bla i bok