__MAIN_TEXT__

Page 1


CDU.NO | Cappelen Damm Undervisning Bla i bøkene på nettsiden vår! Les mer om læreverkene, komponentene og bestill gratis vurderingseksemplarer av nye utgivelser.

Nettkatalogen vår finner du på www.cdu.no


Unibok | Digitale lærebøker i responsivt format Alle lærebøkene våre finnes i digitale utgaver. Med Unibok tilpasser visningen seg alle skjermstørrelser – også mobil. Innlogging med Feide eller privat bruker. unibok.no

Fagsnakk | Blogg På bloggen vår skriver forskere, forelesere, forfattere og lærere om fag, skole og utdanning.

fagsnakk.no

Cappelen Damm TV Se foredragene fra seminarene på Cappelen Damm TV. Faglige foredrag, undervisningstips og forfattere som presenterer nye læremidler.

cdu.no/cdtv


Kontakt oss! Bestillinger og lisenser Kontakt vår kundeservic

cdukunde@cappelendamm.no 21 49 70 00

Spørsmål om læremidler Kontakt markedsavdelingen

vgsinfo@cappelendamm.no 21 61 66 72

Hilde Haugen

Markedsansvarlig fremmedspråkene, ordbøker og norsk som andrespråk hilde.haugen@cappelendamm.no 404 53 825

Heidi Helgestad

Kine Sundby

Informasjonskonsulent kine.sundby@cappelendamm.no 938 84 842

Henriette Garnaas

Markedsansvarlig norsk og samfunnsfagene

Kundekonsulent

heidi.helgestad@cappelendamm.no 977 77 299

henriette.garnaas@cappelendamm.no 988 43 193

Anne Gry Sandvold

Anette Buck Christoffersen

Markedsansvarlig realfagene, kroppsøving og helse og oppvekstfag anne.gry.sandvold@cappelendamm.no 970 35 770

Kundeveileder annette.buch.christoffersen@cappelendamm.no 214 97 000

Fredrik Pharo

Salgs- og markedssjef fredrik.pharo@cappelendamm.no 978 58 384

cdu.no


6

Matematikk

Sinus 1T Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals Sinus 1T (2014) har en pedagogisk oppbygging med gradvis progresjon og et godt tilfang av oppgaver på ulike nivåer. Læreboka begynner med algebra slik at elev­ene raskt kan finne ut om 1T passer for dem. Boka forklarer i detalj bruken av GeoGebra innen geometri, funksjonslære og CAS. Den er tilpasset todelt eksamen og legger stor vekt på både klassisk oppgaveløsning og digitale ferdigheter. Oppgavedelen i boka gir elevene god trening i å løse oppgavetypene som kommer til eksamen, og er delt inn i «Øv mer», «Uten hjelpemidler» og «Med hjelpe­midler».

Sinus 1P Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals Sinus 1P (2014) er tilpasset Sinus 1T slik at elever enkelt kan gå fra 1T til 1P den første høstmåneden. Det legges stor vekt på innøving av både digitale ferdigheter og klassisk oppgaveløsning. Oppgavene i økonomi løses ved hjelp av ferdige regne­­­ark som ligger åpent på elevnettstedet. Det er også oppskrifter på hvordan elevene kan lage regneark selv. I funksjonslære forklares GeoGebra grundig. Oppgavedelen i boka gir elevene god trening i å løse oppgavetypene som kommer til eksamen. Oppgavene er differensierte og delt inn i «Øv mer», «Uten hjelpemidler» og «Med hjelpemidler».

Sinus 2P Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Hals, Svorstøl I Sinus 2P (2014) er lærestoffet tilpasset den reviderte læreplanen fra 2013. I statistikk lærer elevene å lage egne regneark i tillegg til å bruke ferdige regneark fra elevnettstedet. I funksjonslære forklares bruken av ­GeoGebra grundig. Den tredelte oppgavedelen er tilpasset ny eksamens­ ordning. Del 1 heter «Øv mer» og er øvingsoppgaver ordnet etter delkapitlene i teoridelen. Del 2 inneholder oppgaver som skal løses uten hjelpemiddel. I del 3 kan elevene bruke digitale hjelpemidler. Del 2 og 3 inneholder også utvalgte eksamensoppgaver.

Komponenter LÆREBOK MED OPPGAVEDEL COSINUS DIGITAL VIDEOER FOR OMVENDT UNDERVISNING ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, OMKRING SINUS BRETTBOK

sinus.cdu.no

Komponenter LÆREBOK MED OPPGAVEDEL COSINUS DIGITAL VIDEOER FOR OMVENDT UNDERVISNING ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, OMKRING SINUS BRETTBOK

sinus.cdu.no

Komponenter LÆREBOK MED OPPGAVEDEL COSINUS DIGITAL VIDEOER FOR OMVENDT UNDERVISNING ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, OMKRING SINUS BRETTBOK

sinus.cdu.no


Matematikk

Ny utgave 2018

Komponenter L ÆREBOK MED OPPGAVEDEL ELE VNE T TSTED, GR ATIS L ÆRERNE T TSTEDE T OMKRING SINUS BRE T TBOK

Sinus R1

sinus.cdu.no

Oldervoll, Svorstøl, Hals, Vaaje Ny utgave av Sinus R1 er tilpasset den nye eksamens­ ordningen fra 2015 der de digitale ferdighetene står sentralt. Boka er beriket med sømløs tilgang til animasjoner og digitale ressurser som forklarer nøkkelbegreper i faget. Noe av stoffet i boka er endret ut fra egne og andres erfaringer med faget. Den abstrakte matematikken er vektlagt slik at elevene får god trening i bokstavregning og blir kjent med matematisk tankegang. De får god trening i å løse oppgaver uten bruk av digitale hjelpemidler i tillegg til grundig opplæring i bruk av både dynamisk programvare og CAS-verktøy.

I boka finnes detaljert framgangsmåte for pro­ grammet GeoGebra. Til slutt i hvert kapittel finner elevene et sammendrag av viktige regler og metoder i kapittelet. Oppgavene i teoridelen er plassert inne i del­ kapitlene slik at elevene lett kan finne ut hvilke oppgaver som passer til det som er lest. Bakerst i boka finner du en rikholdig oppgavedel med alt fra enkle repetisjonsoppgaver til krevende problemløsningsoppgaver. I tillegg er det oppgaver som trener eleven fram mot en eventuell eksamen.


8

Matematikk

Sinus R2 Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals Sinus R2 (2017) legger vekt på abstrakt matematikk og matematisk tankegang. Elevene får grundig opplæring i klassisk matematikk og i å løse oppgaver uten hjelpe­ midler. Boka gir dessuten detaljerte forklaringer i bruk av digitale hjelpemidler som CAS og graftegner i GeoGebra. I oppgavedelen finner elevene mange repetisjons­opp­ gaver og får god trening i å løse de oppgavetypene som kommer til eksamen. Oppgavene er differensierte og delt inn i «Øv mer», «Uten hjelpemidler» og «Med hjelpemidler».

Sinus S2 Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals Sinus S2 (2017) er tilpasset eksamensordningen fra 2015. Boka legger vekt på abstrakt matematikk og matematisk tankegang. Elevene får grundig opplæring i klassisk matematikk og i å løse oppgaver uten hjelpe­ midler. Boka gir dessuten detaljerte forklaringer i bruk av digitale hjelpemidler som CAS og graftegner i GeoGebra. I oppgavedelen i boka finner elevene mange repeti­ sjonsoppgaver og får god trening i å løse de oppgavetypene som kommer til eksamen. Oppgavene er diffe­rensierte og delt inn i «Øv mer», «Uten hjelpemidler» og «Med hjelpemidler».

Komponenter LÆREBOK MED OPPGAVEDEL ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, OMKRING SINUS BRETTBOK

sinus.cdu.no

Komponenter LÆREBOK MED OPPGAVEDEL ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, OMKRING SINUS BRETTBOK

sinus.cdu.no

Omkring Sinus Lærernettsted med terminprøver Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals Omkring Sinus er lærernettstedet med digitale ressurser til hele Sinus-verket. Nye terminprøver legges ut 1. nov­ember og 1. april hvert år. På lærernettstedet finner du: • Forslag til terminprøver i alle kurs • Forslag til årsplaner • Kapittelprøver til alle kapitlene i lærebøkene • Annet nyttig stoff Lærenettstedet krever en lisens per lærer og varer et skoleår (01.04–31.08) Etter bestilling av ressursen logger man seg inn via Feide (ev. oppretter man en bruker på cdu.no).

omkringsinus.cdu.no


Matematikk

Ny utgave 2018

Komponenter L ÆREBOK MED OPPGAVEDEL ELE VNE T TSTED, GR ATIS L ÆRERNE T TSTED, OMKRING SINUS BRE T TBOK

sinus.cdu.no

Sinus S1 Oldervoll, Svorstøl, Hals, Vaaje Den nye utgaven av Sinus S1 (2018) er tilpasset den nye eksamens­ordningen fra 2015 der de digitale ferdighetene står sentralt. Boka er beriket med søm­ løs tilgang til animasjoner og digitale ressurser som forklarer nøkkelbegreper i faget. En del stoff er en­­ dret ut fra tilbakemeldinger om erfaringer med faget. Praktisk bruk av abstrakt matematikk vektlegges, og elevene får god trening i matematisk tankegang. De får god trening i å løse oppgaver uten bruk av digitale hjelpemidler. Men elevene får i tillegg grundig opplæring i bruk av både dynamisk programvare og CAS-verktøy. I boka finnes detaljert framgangsmåte for programmet GeoGebra. Til slutt i hvert kapittel finner elevene et sammen­drag av viktige regler og metoder i kapittelet. Fasit og stikkordsregister kommer helt til slutt i boka.

Kapitlene i teoridelen er ordnet slik at det van­ske­ ligste stoffet vanligvis kommer til slutt. Elever som sliter med faget, kan mange steder bare lese begynnelsen av et delkapittel og likevel få utbytte av stoffet. Oppgavene i teoridelen er plas­se ­ rt inne i delkapitlene slik at elevene lett kan finne ut hvilke oppgaver som passer til det som er lest. Bakerst i boka finner du en rikholdig oppgavedel med alt fra enkle repetisjonsoppgaver til krevende problemløsningsoppgaver. I tillegg er det oppgaver som trener eleven fram mot en eventuell eksamen. Sinus har en pedagogisk oppbygging med gradvis progresjon og et godt tilfang av oppgaver på ulike nivåer.


10

Matematikk

Sinus 1P-Y

Komponenter LÆREBOK MED OPPGAVEDEL

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals

ELEVNETTSTED, GRATIS

Sinus 1P-Y (2017) er tilpasset elevgruppen på yrkesfag og foku­serer på praktisk, enkel regning. Antall formler er redu­ sert og erstattet av intuitive metoder og av formeltrekanter der elevene kan fine formler og sammenhenger selv. Elevene lærer å lage egne regneark i tillegg til å bruke ferdige regneark fra Sinus elevnettsted. Nettstedet har også flere nye applikasjoner som hjelper elevene godt i inn­ læringen av stoffet. Boka er en fellesbok for alle elever på de yrkesfaglige programmene. Sinus 1P-Y Basis (2017) er skrevet for elever på yrkesfag som trenger et enklere opplegg. Boka har kort teori og opp­ gaver til utfylling. Den følger kapittelstrukturen i Sinus 1P-Y læreboka og gir læreren et bedre verktøy for differensiering.

Sinus Pluss 1P-Y Orskaug, Pedersen, Maus Sinus Pluss 1P-Y (2017) er et supplement til de ordinære lærebøkene til 1P-Y kurset i matematikk for elever som ikke får godt nok utbytte av de tradisjonelle læremidlene. Ressursen følger kapittelstrukturen til 1P-Y-bøkene. Sinus Pluss 1P-Y har mer enn 1800 blandede oppgaver som hjelper med å få nøkkelstoff og begreper på plass. Matematikken knyttes til aktuelle og varierte situasjoner fra daglig- og yrkesliv. For hvert nye avgrensede matematikk­ emne eleven møter, gis det en trinnvis forklaring der de interaktive oppgavene får elevene til å gi svar underveis. Øvingsoppgavene er tilrettelagt med illustrasjoner, interaktive verktøy og automatiske tilbakemeldinger som motiverer og gjør matematikken anvendbar for denne elevgruppen.

Sinus 2P-Y Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals Sinus 2P-Y (2014) er tilpasset endringene i læreplanen fra 2013 og den nye eksamensordningen fra 2015. Boka gir detaljert opplæring i bruk av GeoGebra og av regnearket Excel. Elevene får god opplæring i regning uten hjelpemidler. Oppgavedelen i denne utgaven er tredelt. Delene heter «Øv mer», «Uten hjelpemidler» og «Med hjelpemidler». Her får elevene god trening i løse de oppgavetypene som vil komme til eksamen.

LÆRERNETTSTEDET OMKRING SINUS BRETTBOK

sinus.cdu.no

Komponenter TILLEGGSRESSURS MED ØVINGSOPPGAVER LÆRERNETTSTED, OMKRING SINUS

sinus.cdu.no

Komponenter LÆREBOK MED OPPGAVEDEL ELEVNETTSTED, GRATIS VIDEOER FOR OMVENDT UNDERVISNING LÆRERNETTSTED, OMKRING SINUS BRETTBOK

sinus.cdu.no


Naturfag

Kosmos Påbygging Heskestad, Lerstad, Liebich, Engan Kosmos Påbygging fra 2018 er faglig oppdatert og inne­­ holder en rekke dagsaktuelle eksempler. Det er lagt inn enkle hør-deg-selv-oppgaver etter hvert delkapittel som hjelper elev­ ene til å få oversikt over det mest grunnleggende lærestoffet. Boka dekker kompetansemålene til påbygging for generell studiekompetanse i naturfag på Vg1. Kompetansemål elevene tidligere har hatt på Vg1 yrkesfag repeteres kort, resten av kompetansemålene dekkes grundig. Etter hvert kapittel er det en egen arbeidsdel med oppgaver og øvinger. Utgaven har nye oppgaver der elevene skal bruke Internett og finne aktuell informasjon, samt diskusjonsoppgaver.

Kosmos SF Heskestad, Lerstad, Liebich, Engan Kosmos SF (2017) gir en oppdatert og grundig beskrivelse av temaene på et nivå tilpasset elevene. Det er lagt inn enkle hør-deg-selv-oppgaver etter hvert delkapittel som hjelper elevene til å få oversikt over grunnleggende lærestoff. Studiedelen etter hvert kapittel er variert med ulike oppgavetyper og øvinger. Det er lagt inn oppgaver der elevene skal bruke Internett for å finne aktuell informasjon, samt diskusjonsoppgaver. Risikovurdering er lagt inn etter alle øvinger der dette er relevant. Kosmos SF Basis (2017) er en engangsbok som inneholder en kort repetisjon av teoristoffet fra læreboka og enkle utfyllingsoppgaver.

Komponenter LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, GRATIS UNIBOK OG BRETTBOK

Ny utgave 2018

kosmos.cdu.no

Komponenter LÆREBOK BASIS ENGANGSBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, GRATIS UNIBOK OG BRETTBOK

kosmos.cdu.no

Kosmos YF Halvorsen, Boye, Heskestad Kosmos YF (2017) er faglig oppdatert med dagsaktuelle eksempler og har flere illustrasjoner som konkretiserer stoffet for elevene. Strukturen er ryddig, og fagstoffet er forklart så enkelt som mulig, slik at det er tilgjengelig for elevene. Kosmos YF er et læreverk som er skrevet for elevene på yrkesfag. Arbeidsdelen kommer etter hvert kapittel og inneholder varierte oppgaver og øvinger. «Mer om»–fordypningsrammer tilrettelegger for differensiert undervisning. Det er lagt inn risikovurdering til elevøvinger der det er nødvendig. Kosmos Basis Arbeidsbok (2017) er en engangsbok som inneholder en kort repetisjon av teoristoffet fra læreboka og enkle utfyllingsoppgaver.

Komponenter LÆREBOK BASIS ENGANGSBOK LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, GRATIS UNIBOK OG BRETTBOK

kosmos.cdu.no Bla i bøkene på cdu.no/vgs Priser og bestillingsinformasjon bakerst i katalogen

11


Kjemi

Ny utgave 2018

Komponenter GRUNNBOK MED TEORI STUDIEBOK MED OPPGAVER, AK TIVITE TER OG FASIT ELE VNE T TSTED, GR ATIS L ÆRERNE T TSTED, GR ATIS BRE T TBOK-UTGAVER AV GRUNNBOK OG STUDIEBOK

kjemienstemmer.cdu.no

Kjemien stemmer Kjemi 1 Knutsen, Tveit og Vestli Ny utgave av Kjemien stemmer Kjemi 1 (2018) bygger på den forrige utgaven. Boka er faglig oppdatert og inneholder flere eksempler som gjør teoristoffet mer tilgjengelig for elevene. I den nye utgaven er innlæringen av grunnleggende kjemikunnskap framhevet gjennom test-deg-selvoppgaver. Dette hjelper elevene til å få oversikt over det mest grunnleggende lærestoffet. Læreboka har en god struktur, og kompetanse­ målene fra læreplanen står først i hvert kapittel. Videoforklaringer til flere av eksemplene i læreboka (2018) ligger gratis på elevnettstedet. Der finnes også løsningsforslag til alle test-deg-selv oppgavene. Kjemien stemmer er et faglig solid læreverk med en praktisk tilnærming til fagstoffet gjennom mange eksempler som belyser teorien.

Nytt i denne utgaven: • Flere eksempler som gjør teoristoffet mer tilgjengelig for elevene. • Orbitaler er med i teoristoffet. • Det er en tydeligere bruk av «veien om mol» og entalpi-begrepet. • Isomeri er behandlet på en mer systematisk måte. Kjemien stemmer elevnettsted inneholder: • Videoforklaringer av eksemplene i læreboka • Animasjoner av sentral teori • Flervalgsoppgaver • Kapitteltester Kjemien stemmer Kjemi 2 utgis våren 2019


Biologi

Ny utgave 2018

Komponenter L ÆREBOK ELE VNE T TSTED, GR ATIS L ÆRERNE T TSTED, GR ATIS UNIBOK OG BRE T TBOK

bios.cdu.no

Bios Biologi 1 Sletbakk, Gjærevoll, Hessen, Håpnes, Eskeland, Spurkland Ny utgave av Bios Biologi 1 er faglig oppdatert, gjennomarbeidet og knyttet tett opp mot lære­ planens mål. Boka er revidert ut fra tilbake­­meldinger fra lærere og elever som har brukt boka. Grunndelen i boka gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i læreplanen. Boka er fylt med ny og dagsaktuell informasjon og inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. For­dypningstekster krydrer teoristoffet og gir ele­vene inspirerende glimt fra biologiens verden. Repetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for eleven. Studiedelen etter hvert kapittel har varierte øvelser og oppgaver. Boka er utvidet med opp­ gaver som krever kunnskap fra andre kilder enn læreboka. Den har også utdrag av tidli­gere gitte eksamensoppgaver.

Mer på nett for elev og lærer: • Bios elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, tv-klipp, nyttige lenker, illustrerende animasjoner og ekstra teoristoff. • Bios lærernettsted har en oppgavebank til terminprøver, løsningsforslag til eksamens­- oppgaver, feltstoff, illustrasjoner fra boka og annet nyttig stoff som kan brukes i undervisningen. Bios Biologi 2 utgis våren 2019


Fysikk

Nyhet 2018

Komponenter L ÆREBOK ELE VNE T TSTED, GR ATIS L ÆRERNE T TSTED BRE T TBOK

Kraft Fysikk 1

kraft.cdu.no

Fossum, Sandstad, Nordal, Dellnes Kraft er et nytt læreverk for programfaget fysikk 1 og fysikk 2. Verket understreker fysikk som et fag hvor kunnskap bygges fra erfaringer og eksperimenter. Strukturen og oppbygningen av fagstoffet følger den historiske utviklingen av fysikkfaget. Aktiviteter, undringer og eksempler brukes aktivt for å aktivere elevene mest mulig når de skal lære fysikk. Elevene blir fort utfordret til å tenke over sentrale begreper i fagstoffet, og undringene er skrevet for at elevene selv skal være med på å «oppdage» naturlovene. Hvert kapittel innledes med en aktivitet eller en undring som sporer elevens nysgjerrighet og vi legger vekt på at elevene raskt skal komme i gang med å gjøre og tenke fysikk. Forsøkene har fått en sentral plass og utgjør en naturlig fortsettelse av teoristoffet. Kapitlene rundes av med et sammendrag og en variert samling oppgaver. Kraft Fysikk 2 utgis våren 2019

Verket tar sikte på å: • understreke fysikk som et erfarings basert fag gjennom aktivitet • framheve eksperimenter og erfaring som drivere for kunnskapstilegnelse • bygge opp fagbegreper og kunnskap i tråd med fagets historiske utvikling • studere realistiske modeller i mekanikk med videoanalyse (Tracker) Digitale ressurser Verket har to digitale komponenter: en gratis del for elever og en lisensbelagt del for lærerne. På elevnettstedet finnes det filmer som utgangs­ punkt for videoanalyse, løsnings­forslag til en del av oppgavene, eksamensrelevante repeti­ sjons­­oppgaver og interaktive oppgaver. På lærer­ nettstedet er det lærerveiledninger med for­slag til eksempeløkter, varierte opplegg for forsøk med videoanalyse (Tracker), forslag til årsplaner, kapittelprøver og forslag til terminprøver to ganger i året. Figurer fra boka er tilgjengelig slik at de kan tas fram i undervisningen.


Informasjonsteknologi

Kode Informasjonsteknologi 1 Langslet, Solheim, Brandtzæg Kode 1 (2017) dekker hele læreplanen med bruk av HTML5, CSS og Firebase. Boka dekker kompetansemålene til de tre hoveddelene: Digital samtid, Nettsteder og multimedier og Databaser. Det legges til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene. Teorien er bygd opp med forklarende tekst, kode og eksempler som belyser teorien. Hvert kapittel starter med en oversikt over kompetansemålene og avsluttes med et oppsummerende sammendrag. Etter hvert delkapittel finnes flere Prøv-selv-oppgaver. Det er lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med å lage nettsider.

Kode Informasjonsteknologi 2 Langslet, Eriksen, Haugeto Kode 2 (2016), dekker alle kompetansemålene til de tre hoveddelene i læreplanen: Programmering, Planlegging og dokumenta­sjon og Multimedieutvikling. Boka starter med grunnleggende HTML og CSS, for de elevene som ikke har vært gjennom Kode 1, eller hvis noen behøver repetisjon. Hvert kapittel har en oversikt over hva elevene skal lære. Teorien er bygd opp med en grunnleggende tekst som forklarer koden, og varierte eksempler som belyser teorien. Elevene skal være aktive og komme raskt i gang med koding­en. Etter hvert delkapittel finnes flere prøv‑selv‑oppgaver. Løser elevene disse oppgavene, får de god trening i å programmere. Sist i hvert kapittel er det utfordrende ekstrastoff for de flinke elevene og et sammendrag som oppsummerer teorien.

Komponenter LÆREBOK, ALT-I-ETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, GRATIS BRETTBOK

kode.cdu.no

Komponenter LÆREBOK, ALT-I-ETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, GRATIS BRETTBOK

kode.cdu.no

Kode Elevnettsted med kodeeditor Elevnettstedet inneholder en egen kodeeditor. I det venstre vinduet i editoren skrives og redigeres HTML-koden. I det høyre vinduet vises nettsiden. Nettstedet inneholder i tillegg flere rele­vante oppgaver, løsningsforslag til oppgavene i læreboka og mediefiler. Programvare for gjennomføring av faget er gratis. Kode Lærernettsted inneholder: • Forslag til årsplan og ukeplan • Oppgavebank • Koden fra eksemplene i læreboka • Digital utgave av læreboka (Brettbok) • PowerPoint-presentasjoner til undervisningen

kode.cdu.no

Bla i bøkene på cdu.no/vgs Priser og bestillingsinformasjon bakerst i katalogen

15


16

Kroppsøving

Gymnos Gjerset, Haugen, Holmstad, Lied, Andresen Gymnos (2012) er en praktisk og grundig bok med et mangfold av treningsplaner, øvelser og fysiske ­ut­­fordringer. Læreboka er strukturert i Vg1, Vg2 og Vg3, og alt teoristoffet er skrevet og oppdatert etter gjeldende læreplan. Boka legger vekt på kunnskap om trening og livsstil, og har en innføring i mange idrettsaktiviteter, dans og friluftsliv bakerst. Teksten er differensiert, og kapitlene avsluttes med oppgaver og sammendrag. Til Gymnos og Gym (se nedenfor) er det utviklet en egen trenings­planlegger med bilder og video av 150 øvelser.

Gym Gjerset, Andresen Gjulem, Haugen, Holmstad, Lied Gym (2013) er konkret og oversiktlig og egner seg spesielt godt på yrkesfag. Den har mange fotografier og illustrasjoner som støtter lærestoffet godt. Boka kombinerer dette med et stort format og en ryddig struktur, som gjør kroppsøvingsfaget mer motiverende for elevene. Boka gir gode muligheter for tilpasning til ulike elevgruppers evner og interesser. Emnene presenteres under overskriftene Hva ...? og Hvordan...? En arbeidsbok med enkle repetisjonsoppgaver til utfylling supplerer læreboka.

Komponenter LÆREBOK ARBEIDSBOK LÆRERHEFTE TRENINGSPLANLEGGER, GRATIS ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, GRATIS UNIBOK OG BRETTBOK

gymnos.cdu.no

Komponenter LÆREBOK ARBEIDSBOK LÆRERHEFTE TRENINGSPLANLEGGER, GRATIS ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, GRATIS UNIBOK OG BRETTBOK

gymnos.cdu.no

Gymnos og Gym Treningsplanlegger Med den digitale treningsplanleggeren kan elevene enkelt lage sin egen treningsplan med utholdenhets-, styrke-, bevegelighets- og spenstøvelser fra lærebøkene Gymnos og Gym. Treningsplanleggeren inneholder beskrivelse, bilde og video av alle øvelsene fra lærebøkene Gymnos og Gym. Verktøyet gir deg mulighet til å velge ut de øvelsene du ønsker når du bygger opp en treningsplan. Treningsplanene kan enkelt lagres, redigeres, printes eller sendes som PDF.

gymnos.cdu.no


Kroppsøving

Nyhet 2018, for læreren!

Aktivitetshefte i kroppsøving 11–13. 217 aktiviteter Geir Øvrevik

Aktivitetsheftet gir inspirasjon og gode ideer til lærere i kroppsøving i videregående skole. Heftet presenterer et utvalg av idretter og aktiviteter som egner seg godt i skolen og er enkle å organisere. Aktivitetsheftet legger vekt på de kompetanse­ målene som utgjør noe av den praktiske kjernen i faget. Formålet for kroppsøvingsfaget påpeker at det er viktig å gi elevene «rørsleglede» og «meistring».

I videregående skole er det viktig at vi fortsetter å aktivisere, samt lære elevene bedre ferdigheter i de ulike aktivitetene. Gjennom kroppsøvingsfaget får elevene sosial kompetanse gjennom å erfare, øve og utvikle ferdigheter i de ulike kompetansemålene. Heftet gir ideer til varierte aktiviteter som gir elev­ene den nødvendige kompetansen de trenger for å kunne delta i ulike aktiviteter gjennom hele livet.

Aktiviteter i kroppsøving Digitalt planleggingsverktøy for videregående 11–13 (lærerlisens)

aktivitetsheftevgs.cdu.no

Det digitale planleggingsverktøy er laget til heftet Aktiviteter i kroppsøving 11–13. Målet med plan­ leggingsverktøyet er at du som lærer ved hjelp av få tastetrykk kan finne fram til ulike aktiviteter og enkelt lage et ferdig kvalitetssikret undervisnings­­ opplegg. De samme aktivitetene som er i aktivitets­ heftet, ligger på dette nettstedet. Her kan du lett og oversiktlig bla gjennom aktivitetene, trykke «legg til» på ønsket aktivitet og til slutt lagre eller skrive ut et ferdig undervisningsopplegg for timen. Med aktivitetsheftet og det digitale plan­ leggings­­verktøyet vil du til sammen ha gode forutsetninger for å kunne gi elevene et allsidig og variert undervisningstilbud.


18

Engelsk

Tracks PRO FAGRETTET ENGELSK FOR YF Det digitale læremiddelet Tracks PRO tilbyr ­fagrettede engelskressurser for samtlige yrkesfaglige utdannings­­ program. Ressursen består av lyd, filmer, tekst og inter­ aktive oppgaver som gir umiddelbar tilbakemelding. Eleven kan skrive tekster og lage tankekart, og kan slå opp ord i den integrerte ordboka. Eleven har oversikt over egen framdrift, og Tracks PRO er dermed velegnet for selvstendig arbeid. Tracks PRO utnyttes best i kombinasjon med læreboka Tracks Vg1–Vg2, men kan også benyttes som en frittstående læringsressurs.

Komponenter ELEVNETTSTED LÆRERNETTSTED

trackspro.cdu.no

Tracks Vg1­–Vg2

Komponenter

ENGELSK YF, VG1 OG VG2

UNIBOK OG BRETTBOK

Burgess, Fuhre, Moen, Murray, Haidri Sjøvoll

ELEVNETTSTED, GRATIS

Tracks-seien har som mål å motivere elevene til å lære engelsk gjennom variasjon og differensiering, og å ­sty­rke yrkesrettingen av engelskopplæringen. Boka styrker elevens grunnleggende ferdigheter gjennom kurs i muntlig og skriftlig bruk av språket. Tracks Vg1–Vg2 er en fellesbok for alle de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og i kombinasjon med elevnettstedet dekkes alle kompe­tanse­målene. Dersom man ønsker å vekt­ legge den yrkes­rettede delen ytterligere, kan det digitale læremiddelet Tracks PRO brukes.

LÆREBOK

LÆRERNETTSTED LÆRER-CD-ER

trackspro.cdu.no

Språkporten Engelsk Grammatikk, øving, orddrill, verbdrill, skrivetrening og ordbok i én og samme nettressurs Les mer om Språkporten på side 24. Se også sprakporten.cdu.no.

SPRÅK PORTEN ENGELSK


Engelsk

Core English Lisbeth M. Brevik Core English gir øving i de grunnleggende ferdighetene i engelsk fellesfag. Siktemålet er at elevene leser for å forstå heller enn for å huske. Læreboka gir lesetrening og hjelper elevene i gang med å snakke engelsk, mens elevnettstedet trener elevene i å skrive og å forstå mer av hva som blir sagt.

Komponenter LÆREBOK ELEVNETTSTED LÆRERNETTSTED

core.cdu.no

Troubleshooter Peel, Andersen, Austad Troubleshooter er en praktisk rettet aktivitetsgramma­tikk som gir eleven mulighet til å øve på vanlige problem­ områder i engelsk. Hvert kapittel innledes med en for­ klaring av et problem og hvordan det kan løses, deretter følger et bredt utvalg oppgaver. Troubleshooter er tillatt ved eksamen.

Exploring English Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård Exploring English hjelper eleven med å utforske tekststrukturer og engelsk språkbruk, beherske ulike språksituasjoner og beskrive tekst og språk på engelsk. Boka kombinerer fyldig kunnskap om tekst og kommunika­ sjon med grammatikk, og med oppgaver på to nivåer er det enkelt å tilpasse lærestoffet til den enkelte elev.

Engelske skoleutgaver Engelsk skjønnlitteratur er her tilrettelagt for elever i videre­gående skole. Skoleutgavene har gloseliste, bakgrunnsstoff, spørsmål og forslag til muntlige og skriftlige aktiviteter. De holder høy litterær kvalitet, er fengende for unge lesere og tematisk relevante i flere fag. Bøkene gir aktuell bakgrunn for arbeid med engelsk språk og kultur. Titler: Slumdog Millionaire, Boy, The Glass Menagerie, Black and White, Sumitra’s Story, Pygmalion, The Things They Carried, The Pearl, The Snapper, Lies of Silence Bla i bøkene på cdu.no/vgs Priser og bestillingsinformasjon bakerst i katalogen

19


20

Engelsk

Tracks SF

Komponenter

ENGELSK SF, VG1

UNIBOK OG BRETTBOK

Haidri Sjøvoll, Moen, Murray, Narum Fodnestøl Tracks SF handler om å bygge opp og styrke elevens motivasjon for å arbeide med engelsk gjennom differensiering, variasjon og aktualitet. Et mål er at eleven skal oppleve tematikken som aktuell og viktig. Svært god struktur, tekster av høy kvalitet, oppgaver som ­tre­ner analyseferdigheter, muntligkurs, skrivekurs og det komple­menterende elevnettstedet gjør at Tracks SF kan møte svært forskjellige behov i klassen.

LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED LÆRER-CD-ER

tracks.cdu.no

Access to English

Komponenter

ENGELSK SF, VG1

UNIBOK OG BRETTBOK

Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus Litteraturen står sentralt i Access to English, og verket inneholder gode og interesseskapende tekster, både skjønnlitterære og sakprosa. Læreverket vil bevisstgjøre eleven på ulike sjangre og språkbruk i forskjellige situa­ sjoner gjennom flere kurs og stor variasjon i aktivitetene til tekstene. Eleven vil finne utdypende ressurser og interaktive språkøvingsoppgaver på elevnettstedet.

LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED LÆRER-CD-ER

access.cdu.no

Access to International English

Komponenter

INTERNASJONAL ENGELSK

UNIBOK OG BRETTBOK

John Anthony, Richard Burgess, Robert Mikkelsen Access to International English utmerker seg med ­grundige artikler som gir oversikt og dybdeforståelse av tema­ene. Skrive- og analysekursene forbereder elevene til ­eksamen og på å bruke engelsk i dagliglivet. Viktige temaer behandles på tvers av kapitlene, og litterære tekster som noveller og dikt henger godt sammen med øvrige temaer. Oppgavene i boka og på nettstedet innbyr til differensiering og variasjon.

LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED LYDNETTSTED LÆRER-CD-ER

access.cdu.no


Engelsk

Access to English: Social studies

Komponenter

SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK

UNIBOK OG BRETTBOK

LÆREBOK

John Anthony, Richard Burgess, Robert Mikkelsen

ELEVNETTSTED­, GRATIS

Den nye utgaven av markedslederen Access to English: Social Studies er oppdatert og aktualisert. Særtrekk som gode oversiktstekster, varierte tekstsjangre og stort utvalg av oppgaver er godt ivaretatt og videreutviklet i 2018-utgaven. Verket har en ryddig struktur, inndelt i seksjonene history / politics / society. Oppdateringer av relevant fagstoff innenfor politikk og samfunnsliv blir regelmessig publisert på elevnettstedet, der det også blant annet finnes et omfattende tekstanalysekurs.

LÆRERNETTSTED LYDNETTSTED

access.cdu.no

Ny utgave!

Access to English: Literature

Komponenter

ENGELSKSPRÅKLIG LITTERATUR OG KULTUR

ELEVNETTSTED, GRATIS

Richard Burgess og Theresa Bowles Sørhus Access to English: Literature gir en konkret og anvendelig tilnærming til litterær analyse, med ryddig struktur, oversiktstekster av høy kvalitet og stor variasjon i oppgavene. Det finnes et skrivekurs i fem deler som gir elevene trening i å skrive om litteratur, og et kurs for analyse av andre kunstneriske uttrykksformer. Læreverket har vært en klar markedsleder siden faget ble innført.

LÆREBOK LÆRERNETTSTED, GRATIS LÆRER-CD-ER

access.cdu.no

Bla i bøkene på cdu.no/vgs Priser og bestillingsinformasjon bakerst i katalogen

21


22

Tysk

Ankunft 1 og 2

Komponenter

T YSK II VG1 OG VG2

UNIBOK OG BRETTBOK

Eva Finsvik Andersen og Blanca Bali Ankunft sikter først og fremst mot å utvikle elevenes kommunikative ferdigheter, muntlig og skriftlig. Tekster og oppgaver i Ankunft er valgt nettopp med tanke på at elevene skal bruke sine språklige ferdigheter i relevante og interessante situasjoner. For å utvikle gode kommunikative ferdigheter finnes også en sekvens i hvert kapittel som bidrar til å øke frase- og ordforrådet: «Praktisches Deutsch».

LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTEDER

ankunft.cdu.no

Deutsch Drei Digital

Komponenter

T YSK PROGRAMFAG VG3

LÆRERNETTSTED

Karin Hals

ELEVNETTSTED TEKSTANTOLOGI

Deutsch Drei Digital er et heldigitalt læremiddel bygd opp rundt kjernetekster, skjønnlitteratur og sakprosa. Oppgavene er interaktive, og det finnes en rekke ressurser for elever og lærere, som forfatterbiografier, innlest tekst, bildemateriale, filmbiter og glossar. Gjennom arbeidet vil elevene lære seg å se tekster og temaer, forfattere og epoker i en kunsthistorisk, politisk og sosial sammenheng. Det finnes en tekstantologi med all litteraturen fra nettstedet i bokform. ddd.cdu.no

Språkporten Tysk Grammatikk, øving, orddrill, verbdrill, skrivetrening og ordbok i én og samme nettressurs. Les mer om Språkporten på side 24. Se også sprakporten.cdu.no.

SPRÅK PORTEN TYSK


Tysk

Nyhet!

Komponenter L ÆREBOK UNIBOK OG BRE T TBOK ELE VNE T TSTED, GR ATIS L ÆRERNE T TSTED TEMA- OG GR AMMATIKKFILMER LYDNE T TSTED

Klasse! 1 og 2

Klasse.cdu.no

Tysk I, Vg1 og Vg2

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik Målet med Klasse! er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de gjennom arbeidet skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa. Klasse! er skrevet av forfattere med solid forankring i skolen, og er godt tilpasset elevenes nivå og ambisjoner. Klasse! 1–2 • legger vekt på sammenhengen mellom tysk og språk elevene kan fra før • inviterer elevene til å lete etter mønstre i språket og å ta dem i bruk • er strukturert, oversiktlig og godt tilpasset elevenes forutsetninger og ambisjoner

På elevnettstedene finnes blant annet uttaleøvinger (Klasse1), interaktive grammatikk- og språkøvinger, og tilleggsstoff til utdyping av temaer fra læreboka. Lærernettstedet inneholder for eksempel årsplaner, prøver, transkripts, oppgaver og fasit. Klasse! har et eget nettsted med tema- og grammatikkfilmer.


sprakporten.cdu.no

Språkporten engelsk | tysk | fransk | spansk Språkporten engelsk | tysk | fransk | spansk Språkporten er et online læremiddel med grammatikkteori, grammatikkoppgaver, skrivekurs og oppgaver for øving og drill. Grammatikkdelen har interaktive oppgaver, med relevant teori lett tilgjengelig. I orddrill og verbdrill kan eleven øve på frekvente ord og a verbo-bøyning, med eller uten tidtaking og på to nivåer. I skrivetrening gir Språkporten god støtte ved hjelp av eksempeltekster

SPRÅK PORTEN TYSK

SPRÅK PORTEN FRANSK

og steg-for-steg-hjelp til oppgaver innen ulike sjangre. Cappelen Damms toveis ordbøker er integrert, slik at alle ord enkelt kan slås opp. Språkporten passer for alle skjermer, har alt på ett sted og gir mer inspirerende øving!

Engelsk Vg1 (SF) og (YF Vg1/Vg2), fremmedspråk I og II

Språk/nivå:

SPRÅK PORTEN SPANSK

SPRÅK PORTEN ENGELSK

Watch videos

Watch videos er en online ressurs som inne­holder språk­filmer til øving i engelsk og fremmedspråk. Filmene tar elevene med til byer og land der det aktuelle språket er morsmålet, og de får være med en ungdom rundt i landet/byen og i hverdagen. Watch egner seg godt for muntlig øving og som grunnlag for aktiviteter – og som en motivasjon ved introduksjon av nye emner der kulturkunnskap og kommunikasjon står sentralt. Ressursen er godt tilrettelagt for differensiering.

Nivå: Engelsk fellesfag, Fransk I og II, Spansk I og II, Tysk I og II.

watch.cdu.no


Fransk

Rendez-vous 1 og 2

Komponenter

FRANSK I, VG1 OG VG2

UNIBOK OG BRETTBOK

Hilda Hønsi, Claire M. Kjetland, Sébastien Liautaud

Rendez-vous er innrettet på å sette elevene i stand til å k­ ommunisere godt muntlig ved hjelp av et enkelt og autentisk språk ­og mye dialog. Tekstene dreier seg i stor grad om gjenkjennelige s ­ ituasjoner fra dagliglivet iF ­ rankrike, og det er innslag om det franske sam­ funnet og om kunst/kultur i hvert kapittel. Det er et stort utvalg av muntlige oppgaver, strukturert etter ­va­nskelig­hetsgrad, i boka og på elevnettstedet.

LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

rendez-vous.cdu.no

Enchanté 1 og 2

Komponenter

FRANSK II, VG1 OG VG2

UNIBOK OG BRETTBOK

Hilda Hønsi, Claire M. Kjetland, Sébastien Liautaud

I Enchanté 1 og 2 jobber elevene med tekster om ungdommers ­hverdagsliv i Frankrike og om det franske samfunnet. Tekstene ­handler om alt fra dagligdagse temaer til historie og litteratur. Språket er autentisk, og det er lagt vekt på muntlige ferdigheter med mye bruk av dialog. Omfang og progresjon er nøye tilpasset elevenes nivå. På elevnettstedet kan eleven jobbe selvstendig og interaktivt med lytte-, uttale- og grammatikkoppgaver.

LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

enchante.cdu.no

Comme ça

Komponenter

FRANSK AKTIVITETSGRAMMATIKK

ELEVNETTSTED, GRATIS

LÆREBOK

Britt Veland

Comme ça er en temabasert grammatikk for alle trinn i videregående skole, med en omfattende og variert oppgavesamling. Boka har et kapittel om den franskspråklige verden, litt om frankofoni og litt om å produ­ sere tekst på fransk. Aktivitetsgrammatikken egner seg til selvstudium og er tillatt ved eksamen.

commeca.cdu.no

Bla i bøkene på cdu.no/vgs Priser og bestillingsinformasjon bakerst i katalogen

25


26

Spansk

Vidas 1 og 2

Komponenter

SPANSK I, VG1 OG VG2

UNIBOK OG BRETTBOK

Bugge, Halvorsen, Rovira, Avilés Ruiz Variasjon, differensieringsmuligheter og riktig progre­ sjon er viktige stikkord for Vidas. Bøkene tar opp viktige temaer tilpasset ungdom, og det er lagt lik vekt på Spania og Latin-Amerika. Innhold og øvinger er strukturert etter vanskelighetsgrad, slik at det er lettere å tilpasse ­undervisningen. Kommunikasjon er sentralt i Vidas.

LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

vidas.cdu.no

Vamos 1 og 2

Komponenter

SPANSK II, VG1 OG VG2

UNIBOK OG BRETTBOK

Bugge, Halvorsen, Rovira, Avilés Ruiz Vamos har tekster tilpasset ungdom, og alt lærestoff er strukturert etter tematikk og vanskelighetsgrad. Progresjonen er nøye ­gjennomtenkt, og læreverket har korte tekster som vektlegger ­kommunikasjon og språ­ kets form. Dette gir rom for differensiering, samtidig som kompetansemålene er godt ivaretatt. Det er lagt lik vekt på Spania og Latin-Amerika i verket.

LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

vamos.cdu.no

Español Tres Digital

Komponenter

SPANSK III, VG3

LÆRERNETTSTED

Elisa Bernáldez, Gabriele Leguina-Morel Español Tres Digital er et heldigitalt læreverk for Spansk III. Læreverket består av 60 tekster med øvinger og akti­ viteter, alt nøye utvalgt for å dekke kompetansemålene og for å gi gode differensieringsmuligheter. Elevene møter et mangfold av skjønnlitteratur og sakprosa av forfattere fra Spania og Latin-Amerika. Gjennom arbeidet vil de lære seg å se tekster og temaer, epoker og forfattere i en historisk, sosial og kulturell sammenheng. Tekstene er lest inn som lydfiler med ulike dialekter og aksenter.

ELEVNETTSTED TEKSTANTOLOGI

etd.cdu.no


27

Nyhet 2018!

Norsk ordbok bokmål Urdland Karlsen, Krogstad

Dette er en helt ny ordbok som inneholder det sentrale ordforrådet i dagligspråket, samt fremmedord, fagord og nye ord i moderne norsk bokmål. Oppslagsordene er oppdatert med de nye rettskrivningsendringene, har opplysninger om ordenes skrivemåte, bøyning, ­etymologi og betydning og forklaringer, eksempler og synonymer som viser hvordan ordet blir brukt. 35 000 oppslagsord.

Bokmål–nynorsk ordbok Med den nye rettskrivinga Knut Lindh 31 000 oppslagsord. Viser eksempler, uttrykk, ordtak og synonymer.

Spansk ordbok Baggetun, Cosmes-Cuesta, Hansen, Sundby, Svenkerud, Vázques-Larruscain 49 000 oppslagsord – spansk-norsk/norsk-spansk.

Engelsk ordbok

Tysk ordbok

60 000 oppslagsord – engelsk-norsk/norsk-engelsk. Britiske og amerikanske former.

56 000 oppslagsord – tysk-norsk/norsktysk. Detaljerte opplysninger for de tyske ordene også i den norsk-tyske delen.

Svenkerud, Aarflot

Fransk ordbok

Svenkerud, Haugum, Landron 47 000 oppslagsord – fransk-norsk/norsk-fransk.

Svenkerud, Parnemann

Latinsk ordbok

Roggen, Kraggerud, Tosterud • Ny utgave i 2015 • Lettere å finne fram • Mye nyskrevet innhold

Bla i bøkene på cdu.no/vgs Priser og bestillingsinformasjon bakerst i katalogen


28

Norsk

Kontakt Yrkesfag

Komponenter

NORSK YRKESFAG VG1–VG2

UNIBOK OG BRETTBOK

Eva Frisk, Tone Elisabeth Grundvig, Siv Sørås Valand

Kontakt Yrkesfag er et elevnært læreverk i norsk for yrkesfag og gir ­elevene god støtte i arbeidet med de grunnleggende ­fer­dig­hetene. Fagstoffet og eksempeltekstene er valgt ut for å være tett på den ­yrkesfaglige hverdagen og er grundig forklart. Egen tekstsamling er bakerst i boka. Et eget lese- og skrivestøtteverktøy på nettstedet hjelper elevene med å analysere og skrive egne tekster. Tverrfaglige sjangeroppgaver og ressurser til ­undervisningen finnes på lærernettstedet.

LÆREBOK LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

kontakt.cdu.no

Kontakt Basis

Komponenter

NORSK YRKESFAG VG1–VG2

UNIBOK OG BRETTBOK

Tone Elisabeth Grundvig, Siv Sørås Valand Kontakt Basis er en forenklet utgave av Kontakt Yrkesfag. Fagstoffet er tilpasset elever som trenger kortere tekster og mer hjelp i arbeidet med faget. Flere av oppgavene hjelper elevene i gang med arbeidet med e ­ ksempeltekster. Også i Basis-utgaven er det tekstsamling, og utgaven har samme struktur og hovedinnhold som Kontakt Yrkesfag. Bøkene kan derfor fint brukes i samme gruppe. Nettstedene er felles for begge utgavene.

LÆREBOK LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

kontakt.cdu.no

Kontakt Påbygging

Komponenter

NORSK PÅBYGGING VG3

UNIBOK OG BRETTBOK

Eva Frisk, Tone Elisabeth Grundvig, Tommy Moum, Siv Sørås Valand Kontakt Påbygging gir elevene god hjelp til eksamen med tips og i­nformasjon underveis. Teori og tekstsamling er i samme bok, og den supplerende digitale tekstsamlingen gjør tekstutvalget større. Teoridelen har grundige omtaler og bruker eksempler fra ­te ­ kstsamlingen. Retorikk og skriving er egne kapitler og viser elevene hvordan de skal skrive tekster med ulike formål. Hvert kapittel åpnes med illustrasjoner som gir oversikt og visuelle sammendrag.

LÆREBOK LYDBOK PÅ NETT DIGITAL TEKSTSAMLING ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

kontakt.cdu.no

Kontakt nett, lyd og tekstsamling NORSK YRKESFAG OG PÅBYGGING Elevnettstedene er gratis og har verktøy for ekstra støtte til lesing og skriving. Interaktive oppgaver til hvert kapittel er bra for repetisjon og drill av fagstoffet. Teorien og de litterære tekstene er lest inn. Det er interaktive oppgaver til alle kapitlene for repetisjon av fagstoffet. kontakt.cdu.no


Norsk

Moment

Komponenter

NORSK STUDIEFORBEREDENDE VG1–VG3

UNIBOK OG BRETTBOK

LÆREBOK

Fodstad, Glende, Magnusson, Minken, Norendal, Østmoe

LYDBOK PÅ NETT

Moment har en struktur som viser sammenhengene i norskfaget. Grundige forklaringer og konsekvente valg gjennom hele læreverket bidrar til dybdelæring i et av skolens mest mangfoldige og innholdsrike fag. Det enkle designet er valgt for å gjøre lesingen lettere for elevene. Retorikken omhandles på alle årstrinnene og er konkret på sentrale begreper slik at eleven skal bli i stand til å mestre disse fullt ut i Vg3. Elevene får grundig lese- og skriveveiledning i Moment. De blir tatt med på tankerekker og drøftinger før de får konklusjoner og ­oppskrifter. Forfatterne demonstrerer hvordan man kan lese tekster med større utbytte gjennom modell-lesninger. Modelltekster skrevet av andre elever og lærere viser vei når elevene skriver egne tekster. Alle bøkene har tekstsamling bakerst, og i tillegg finnes en digital tekstsamling med supplerende tekster.

DIGITAL TEKSTSAMLING ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

moment.cdu.no

Moment nett, lyd og digital tekstsamling NORSK STUDIEFORBEREDENDE VG1–VG3 Elevnettstedet er gratis og har et eget lese- og skrivestøtteverktøy som hjelper ­elevene i arbeidet med å lese, analysere og skrive egne tekster. I­tillegg til oppgaver for repetisjon er det egen oppslagsdel med grammatikk og skriveregler på bokmål og nynorsk med oppgaver. For innlest teori og litte­ rære tekster, se lydbok på nett. Den digitale tekstsamlingen er et supplement til tekstene i bøkene.

Bla i bøkene på cdu.no/vgs Priser og bestillingsinformasjon bakerst i katalogen

29


30

Norsk

Nye vegar til nynorsk Anne Lene Berge Læreverket er for elevar med nynorsk som sidemål som legg opp til at elevane skal bruke nynorsk når dei arbeider med dei ulike emna i faget. Boka er for alle tre årstrinna med ein fellesdel og eigne delar for kvart av årstrinna. Elevane kan drille formverket og ordtilfanget på nettstaden til læreverket.

Komponenter LÆREBOK BRETTBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTAD

nyevegar.cdu.no

Norsk ordbok – bokmål Helene Urdland Karlsen, Grete Krogstad Dette er en helt ny ordbok som inneholder det sentrale ordforrådet i ­dagligspråket, samt fremmedord, fagord og nye ord i moderne norsk bokmål. Oppslagsordene er oppdatert med de nye rettskrivningsendringene, har opplysninger om ordenes skrivemåte, bøyning, ­etymologi og betydning og forklaringer, eksempler og synonymer som viser hvordan ordet blir brukt. 35 000 oppslagsord.

Bokmål–nynorsk ordbok Knut Lindh Denne ordboka gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for elever i ­videregående skole som har nynorsk som sidemål. Ved oppslag på ord, slik elevene kjenner dem på bokmål, finner de nynorskordene. ­Oppslagsordene på bokmål er fulgt av nynorske synonymer med ­bøyninger og eksempler. Det er mange eksempler og uttrykk og ­minigrammatikk i midtdelen. 31 000 oppslagsord.

Bokmål–nynorsk skoleordbok Knut Lindh Ordboka er tilpasset elever som går i ungdomsskolen og er ­tilpasset elever som har nynorsk som sidemål. Skoleordboka har færre o ­ ppslagsord og er enklere å bruke enn utgaven over. Fordelen med en ordbok i forhold til en nynorsk ordliste er at elevene kan slå opp på ­bokmålsordet og finne riktig nynorsk ord. Ordboka har også s ­ ynonymer, eksempler og uttrykk i ordartiklene. 18 000 oppslagsord.

Nyhet 2018


Norsk

Å lykkes med litterære tolkninger Tone Gleditsch Stabell og Ellen Ugland Boka har eksempler på besvarelser til et utvalg litterære tekster i ulike sjangrer. Det gis eksempler på både langsvarsoppgaver og ­kortsvarsoppgaver. På eget nettsted ligger alle prosatekstene som er brukt i eksempelbesvarelsene. alykkesmed.cdu.no

Å lykkes med litteraturhistorie Tommy Moum Boka presenterer litteraturhistorien fra alle tre årene i norskfaget. Framstillingen er kronologisk og legger vekt på viktige utviklingslinjer og sentrale forfatterskap fra de eldste tider til i dag. På nettstedet er det interaktive repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i boka.

alykkesmed.cdu.no

Å lykkes med sammensatte tekster og retorikk Tommy Moum og Kristin Fossum Boka tar for seg emnene retorikk og sammensatte tekster for alle tre årene. Boka presenterer sentrale begrep innen retorikken og inneholder mange eksempler på bruk av begrepene i ulike typer tekster. På nettstedet er det interaktive repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i boka.

alykkesmed.cdu.no

Å lykkast med nynorsk som sidemål Kristin Fossum Boka gir ei elementær, men systematisk innføring i nynorsk formverk og ­uttrykksmåte med vekt på ordtilfang og dei viktigaste skilnadene mellom målformene. Boka har øvingsoppgåver og fasit og kan brukast i undervisninga eller til sjølvstudium. På nettstaden er det ­repetisjonsoppgåver til alle kapitla i boka.

alykkesmed.cdu.no Bla i bøkene på cdu.no/vgs Priser og bestillingsinformasjon bakerst i katalogen

31


32

Samfunnsfag, geografi, religion og etikk

Delta!

Komponenter

SAMFUNNSFAG VG1/VG2

UNIBOK OG BRETTBOK

Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen, Eva Kosberg

Fagteksten og framstillingen i Delta! er enkel og presis, men det er også lagt opp til at elevene skal fordype seg og reflektere kritisk. Hvert kapittel har egne avsnitt som tar opp prinsipper for kildekritikk eller utfordringer knyttet til bruk av kilder som er aktuelle for temaet, og oppgaver som øver kritisk vurdering av informasjon og påstander ved bruk av andre kilder enn læreboka. Den nye utgaven av Delta! har nye, samfunnsaktuelle fordypningstekster, oppdaterte tall og statistikker og tverrfaglige oppgaver til alle kapitler. De nye fagbegrepene i læreplanen er løftet fram og utvidet, og alle kapitler er oppdatert og revidert.

Geografi Landskaper – ressurser – mennesker – ­utvikling GEOGRAFI VG1/VG2

Helene Eide, Odd-Ivar Johansen, Arne Helge Øverjordet

Boka og nettstedet er gode kunnskapskilder og læringsverktøy for ­elevene. Læreverket har en tematisk struktur som gir oversikt, og teksten er lett å lese. Det er gode grafiske illustrasjoner og et rikt bildeutvalg som støtter elevene i lesingen av teksten. Sentrale begreper og faguttrykk er forklart. Den nye utgaven er faglig oppdatert, og nettstedene for lærere og elever er helt nye med flere digitale ressurser.

I samme verden Ole Andreas Kvamme, Eva Mila Lindhardt, Agnethe Steineger I samme verden gir en oppdatert framstilling av alle sider ved religion- og etikkfaget, og det er lett å ha et sammenliknende perspektiv på religionene i dette læreverket. Tekster fra religioner, livssyn og filosofi gjør faget konkret, og gir elevene anledning til å møte et innenfra-perspektiv på lærestoffet. Læreverket tar hovedutfordringer i vårt eget samfunn på alvor. Fordypningsoppgavene bakerst i hvert kapittel gir hjelp til å bearbeide stoffet. I den nye utgaven har vi gått gjennom begrepsbruk, oppdatert aktuelle hendelser og tydeliggjort de nye tverrfaglige temaene i læreplanens generelle del. Oppgavene i boka er revidert. Det er rikelig med digitale ressurser på nett.

LÆREBOK LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

Ny utgave, nytt nettsted

delta.cdu.no

Komponenter LÆREBOK UNIBOK OG BRETTBOK LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

Ny utgave, nytt nettsted

geografi.cdu.no

Komponenter LÆREBOK UNIBOK OG BRETTBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

Oppdatert utgave!

isammeverden.cdu.no


Geografi, historie

Å lykkes med eldre og nyere historie

Komponenter TO BØKER ELEVNETTSTED, GRATIS

Kristin Fossum, Ellen Ugland Å lykkes med-bøkene egner seg godt som effektiv lesing før prøver og eksamen. De to bøkene er skrevet etter gjeldende læreplan i historie for videregående skole. Stoffet blir presentert på en kort og oversiktlig måte, slik at eleven lett husker og forstår sentrale fakta og sammenhenger i faget. Nettstedet har enkel repetisjonsoppgaver. alykkesmed.cdu.no

Historisk atlas digital Redaktør: Arnt-Erik Selliaas

Komponenter ELEVNETTSTED LÆRERNETTSTED

Historisk atlas digital er en samling interaktive kart (100 kart) som visualiserer viktige hendelser og historiske prosesser fra de eldste sivilisasjoner til vår tid. Kartenes animasjoner viser utviklingstrinn og hendelser trinn for trinn. Kartene kan brukes som introduksjon til temaer og problemstillinger og i oppsummeringen av en hendelse eller historisk periode. historiskatlas.cdu.no

Historisk atlas Redaktør: Arnt-Erik Selliaas

Komponenter BOK

Historisk atlas egner seg som oppslagsverk for alle som arbeider med historiske emner og er tett på læreplanen i historie. Kapitlene består av kart og artikler, som enten tar for seg sentrale begivenheter eller fordyper seg i temaer. Hvert kapittel innledes med en løpende tidslinje og en overordnet komparativ tidslinje.

Atlas for videregående skole Redaktør: Rolf Mikkelsen

Komponenter BOK

Hovedkartene og temakartene er i samme målestokk i dette atlaset og gjør det enkelt for elevene å sammenlikne kartene. Alle verdensdelene har temakart som viser politisk inndeling, befolkning og bosetting, klima, naturressurser og produksjon. Atlaset er tilpasset læreplanmålene i geografi for videregående skole.

Bla i bøkene på nettsiden vår cdu.no/vgs Priser og bestillingsinformasjon bakerst i katalogen

33


34

Historie

Alle tiders historie HISTORIE VG2 OG VG3

Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum, Ola Teige Alle tiders historie er det mest brukte historieverket i videre-gående skole, og et læreverk elevene liker godt. I utformingen av lærebøkene er det prioritert å støtte forståelse og lesing av faget. Lærestoff knyttet til histo­ rie­forståelse og metoder er samlet øverst på boksidene og følger historiefortellingen på sidene. På denne måten blir det lettere for elevene å lese grunnteksten og

fordype seg. Overskriftene i kapitlene går rett på sak, og det er gode introduksjonstekster til hvert kapittel som forbereder elevene på temaene. Alle tiders historie til Vg2 og Vg3 fås som ettbinds­ utgave og tobindsutgave. Innholdet i de to utgavene er identiske og kan brukes parallelt.

Komponenter LÆREBOK ETT BIND / TO BIND UNIBOK OG BRETTBOK LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

Alle tiders historie Påbygging

Komponenter

HISTORIE VG3 PÅBYGGING

UNIBOK OG BRETTBOK

Trond Heum, Kåre Dahl Martinsen, Tommy Moum, Ola Teige Læreplanen for historie Vg3 påbygging gjør noen store hopp i forhold til læreplanen for Vg2 og Vg3. I Alle tiders historie Påbygging har forfatterne derfor skrevet inn korte fortellinger på to sider der læreplanen gjør disse sprangene, slik at historien bindes sammen. Ettersom kapitlene ellers er nokså like for disse løpene, har Vg2, Vg3 og påbygging felles nettsted.

LÆREBOK LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

alletidershistorie.cdu.no

Alle tiders historie digitale ressurser HISTORIE VG2, VG3 OG PÅBYGGING

Trond Heum, Tommy Moum

Komponenter LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

Elevnettstedet er gratis. Her har elevene tilgang til den innleste historiefortellingen under hvert kapittel, begreper, interaktive oppgaver, bakgrunnsstoff og fordypningsoppgaver. Lærernettstedet er innholdsrikt og har en god film- og bildebank til undervisningen. Kjøper du lisens til Alle tiders historie Lærernettsted med atlas, får du som lærer også tilgang til Historisk atlas digital (se siden foran). alletidershistorie.cdu.no


35

Historie

Historie Vg2–3

Komponenter

HISTORIE VG2 OG VG3

BRETTBOK

Ivar Libæk, Øivind Stenersen, Asle Sveen, Svein Aastad Grunn­leggende historiekunnskaper er en forutsetning for at elev­ene skal bli interessert i og glad i historie – og for at de skal kunne arbeide med historiske problemstillinger og se sammen­henger i det samfunnet de lever i. Teksten skaper forståelse for sammenhengen mellom fortid og nåtid. Framstillingen legger også opp til en tematisk behandling av stoffet. Bokas nettsted inneholder kilder og pedagogiske opplegg for variasjon og fordypning.

LÆREBOK LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

historievg.cdu.no

Historie Vg3 Påbygging

Komponenter

HISTORIE VG3 PÅBYGGING

BRETTBOK

Ivar Libæk, Øivind Stenersen, Asle Sveen, Svein Aastad Dette læreverket bygger på de samme prinsippene som Historie Vg2–Vg3. Boka behandler deler av verdens- og norgeshistorien fra de eldste tider og fram til vår tid, og den er oppdelt i 15 kapitler etter kunnskapsmålene i lære­planen. Det er tatt inn noen emner som ikke er dekket av lære­ planmålene, men som er nødvendige for å binde historien sammen. Et eksempel er utviklingen av islam i middelal­deren som er viktig for forståelsen av innholdet i kapitlet Brennpunkt Midtøsten.

Norges historie – en innføring Øivind Stenersen Norges historie gir en enkel innføring i historien fra istiden til det moderne Norge. Boka er rikt illustrert og legger vekt på innlæring av sentrale historiske fakta og begreper. Elevnett­ stedet har oppgaver, begrepsbank og ordforklaringer på åtte språk. Læreboka er lest inn, se nettsiden. Boka kan være en støtte for elever som synes den ordinære læreboka er for vanskelig.

Verdens historie – en innføring Øivind Stenersen og Asle Sveen I Verdens historie får leseren en innføring i historien fra de tidligste tider og fram til i dag. Historien er fortalt fra et vestlig perspektiv, men gir et globalhistorisk overblikk. Verdens hi­sto­­rie hjelper leseren til å se det norske samfunnet i en større europeisk og global sammenheng. Boka kan være en støtte for elever som synes den ordinære læreboka er for vanskelig.

LÆREBOK LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

historievg.cdu.no

Komponenter GRUNNBOK UNIBOK OG BRETTBOK LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

norgeshistorie.cdu.no

Komponenter LÆREBOK UNIBOK OG BRETTBOK LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

Nyhet 2018

verdenshistorie.cdu.no Bla i bøkene på nettsiden vår cdu.no/vgs Priser og bestillingsinformasjon bakerst i katalogen


Historie og filosofi

Nye utgaver!

Komponenter L ÆREBOK UNIBOK OG BRE T TBOK ELE VNE T TSTED, GR ATIS L ÆRERNE T TSTED TEKSTSAMLING

historieogfilosofi.cdu.no

Historie og filosofi Historie og filosofi 1 og 2 Tommy Moum, Atle Sævareid, Tove Pettersen De nye utgavene av Historie og filosofi følger læreplanen fra 2016. Hovedkapitlene åpner med illustrasjoner og filosofiske samtaler som setter fortiden inn i samtiden og gir elevene muligheter til å ta tak i stoffet både med empati, undring og analyse. Videre åpnes hovedtemaene i kapitlene med filosofiske samtaler og avrundes med refleksjons- og repetisjonsspørsmål.

Det er et rikt utvalg kildetekstutdrag underveis og spørsmål som går til kjernen på hvert enkelt tema. I be­­gynnelsen av bøkene finner elevene et praktisk verktøy for å analysere tekstutdragene i form av modeller for kildekritikk og lesning av filosofiske tekster.


Kommunikasjon og kultur

Nyhet!

Komponenter L ÆREBOK UNIBOK OG BRE T TBOK ELE VNE T TSTED, GR ATIS L ÆRERNE T TSTED

Kommunikasjon og kultur 1–3

kommunikasjonogkultur.cdu.no

Kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3 Pål Fredrik Børresen, Marthe Gallefoss Vanvik, Torgrim Gram Økland Læreverket dekker hele faget i én bok. Forfatterne er engasjerte lærere med bred kompetanse og lang undervisningserfaring i faget. Læreverket gir en god innføring i sentrale kultur- og kommunikasjonsteorier, tekstteori og tverrkulturell kommunikasjon. Boka har en tydelig inndeling etter KK1, KK2 og KK3, men har også stoff

som kan brukes på tvers, blant annet et fyldig skrivekurs. Elevnettstedet har ulike typer oppgaver, utdypende bakgrunnsstoff og begrepsbank med definisjoner og forklaringer. Lærernettstedet inneholder forslag til årsplaner og undervisningsopplegg.


38

Politikk, individ og samfunn

Samspill

Komponenter

SOSIALKUNNSK AP

UNIBOK OG BRETTBOK

Mona Langø, Stian Haugen, Ida Carine Longva, Eva Kosberg For å lykkes i sosialkunnskap er det viktig å forstå hvordan velferdsstatens prinsipper og ordninger virker sammen, i sam­spill med individer, grupper og andre samfunnsaktører. Samspill er et nyskrevet læreverk i sosialkunnskap som gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av fagets mange emneområder. De tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling er tatt inn i fagstoffet. På elevnettstedet er det oppgaver til repetisjon, fordypning, eksamenstrening og mer nyhetspregede oppgaver. På lærernettstedet er det forslag til årsplaner,under­visnings­ opplegg, vurderingssituasjoner og eksamensbesvarelser.

LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

Ny 2017!

samspill.cdu.no

Politikk og makt

Komponenter

POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER

UNIBOK OG BRETTBOK

Axel J. Mellbye, Karl-Eirik Kval

Politikk og makt skal gjøre elevene i stand til å delta i faglige diskusjoner om viktige samfunnsspørsmål. Sentrale begreper som politikk, makt, demokrati og menneske­ rettigheter blir koplet opp mot aktuelle politiske prosesser. Hvert kapittel i avrundes med «Forum», som presenterer argumenter for ulike syn. Nyere perspektiver på internasjonal sikkerhet, sårbare stater, nye former for krigføring, populisme og nettdebatt dekkes bredt. Elevenes skriving blir tillagt stadig mer vekt i samfunnsfagene. Et eget skrivekurs gir praktiske råd for skrive­ opplæring og forberedelser til eksamen.

LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

Ny utgave!

politikkogmakt.cdu.no

Mangfold

Komponenter

SOSIOLOGI OG SOSIAL ANTROPOLOGI

UNIBOK OG BRETTBOK

Andreassen, Henningsen, Kval, Westersjø

Mangfold har gode verktøy til forståelse og analyse av samfunnet og har med det globale perspektivet gjennom hele boka. Oppgavene i læreverket prøver både kunnskap, metodisk tenkning, refleksjon og fantasi. En egen læreplanveiviser i hver hoveddel synliggjør kompetansemålene. Elevnettstedet har en rekke oppgaver og nyttig tilleggsstoff. Lærernettstedet har også forslag til vurdering og prøveforslag.

LÆREBOK ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

mangfold.cdu.no


Psykologi, markedsføring og ledelse

Psykologi

Komponenter

PSYKOLOGI 1 OG 2

UNIBOK OG BRETTBOK

LÆREBOK

Peik Gjøsund, Roar Huseby, Susanna Barstad, Espen Sjøberg

LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

Psykologi 1 og Psykologi 2 fra 2016 gir elevene et svært godt grunnlag for eksamen i faget. Læreverket er faglig oppdatert og har en psykologifaglig vinkling i framstillingen. Bøkene inneholder teoristoff, fordypningsstoff, praktiske eksempler som illustrerer teoristoffet, refleksjonsspørsmål til temaer i teksten og korte oppsummeringer underveis. Hvert kapittel avsluttes med enklere arbeidsoppgaver og mer krevende opp­gaver der elevene må ta i bruk flere kilder. Bøkene er rikt illustrert. Elvenettstedet har flere typer oppgaver, videoer og mer fordypningsstoff. Lærernettstedet har forslag til årsplaner og undervisningsopplegg.

psykologi.cdu.no

Visjon 1 og 2

Komponenter

MARKEDSFØRING OG LEDELSE KURS 1 OG 2

UNIBOK OG BRETTBOK

LÆREBOK

Per E. Nørgaard, Bengt E. Olsen

ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED

Visjon er et strukturert læreverk og rikt med illustrasjoner og eksempler som en guide til teorien. Elevene lærer faget best når de løser oppgaver i kombinasjon med å lese stoffet. I bøkene er det en rekke oppgavetyper og kontroll­spørs­ mål, men det er særlig de praktiske oppgavene (caser) på nettstedet som er viktig hjelp fram mot eksamen. Elevene kan lagre nettoppgavene, og må derfor ha lisens (gratis). Læreren finner løsningsforslag til casene og oppgavene i boka på lærernettstedet. Her er det også aktiviteter til undervisningen og egne bilde-, video- og lenkebanker.

Nye utgaver!

visjon.cdu.no

Unibok | Digitale lærebøker i responsivt format Alle lærebøkene våre finnes i digitale utgaver. Med Unibok tilpasser visningen seg alle skjermstørrelser – også mobil. Innlogging med Feide eller privat bruker. Bla i bøkene på nettsiden vår cdu.no/vgs

unibok.no

Priser og bestillingsinformasjon bakerst i katalogen

39


Rettslære

Nytt læreverk!

Komponenter L ÆREBOK UNIBOK OG BRE T TBOK ELE VNE T TSTED, GR ATIS L ÆRERNE T TSTED LOVSAMLING

jussogsamfunn.cdu.no

Juss og samfunn Rettslære 1 og 2 Alf Marcus Wiegaard

Juss og samfunn er et nyskrevet læreverk og er skrevet med utgangspunkt i elevens verden.

Dybdelæring og forståelse

Prinsippet «fra det nære til det fjerne» er et gjennom­gående fagdidaktisk grep, der elevnære eksempler kombineres med mer avanserte saker og eksempler fra rettspraksis på alle nivåer. Bokas metodekapittel gir elevene en god og grundig gjennomgang av juridisk metode og et praktisk anlagt verktøy for å jobbe videre med de ulike rettsområdene.

Helhetlig tenkning og tydelig struktur gir elevene en god forståelse for jussen som fag. Gjennomgående bruk av velkjente eksempler i fagtradisjonen og fersk rettspraksis gir eleven både et historisk og et aktuelt bilde av fagområdet. På elevnettstedet er et rikt utvalg oppgaver, nyhetsrelaterte caser, oversikt over aktuelle lover og henvisninger til saker og emner gjennomgått i boka. På lærernettstedet er det gjennomgang av relevant rettspraksis, eksempelbesvarelser og forslag til undervisningsopplegg. Lovsamling kommer høsten 2018.


Samfunnsøkonomi

Nye utgaver!

Komponenter L ÆREBOK UNIBOK OG BRE T TBOK ELE VNE T TSTED, GR ATIS L ÆRERNE T TSTED

pareto.cdu.no

Pareto

Samfunnsøkonomi 1 og 2 Steinar Holden og Robert Hansen

Både samfunnsøkonomifaget og det politiske landskapet har endret seg siden forrige utgave av Pareto. Likevel er noe ved det vante: Fagets innhold og bruksverdi er som alltid gjenstand for spennende debatt. Aktuell og solid fagkunnskap Steinar Holden har gjort en formidabel innsats med å oppdatere lærebøkene slik at kartet

passer godt til terrenget i 2018. Forfatteren har vektlagt å presentere relativt stabil og tidsuavhengig fagkunnskap på en slik måte at elevene lærer prinsippene vi baserer konklusjonene i samfunnsøkonomi på. Samtidig er statistikken og eksemplene nye. Det betyr at vi noen ganger snakker om teoretikere fra mellomkrigstiden, mens vi andre ganger snakker om roboter. Nettstedet har flere oppgaver og stoff til fordypning.


42

Helse- og oppvekstfag Barne- og ungdomsarbeiderfag

Liv og helse Vg1 Iversen, Bjerva, Gjøtterud, Arsky, Engh Liv og helse består av lærebøker i hvert av de tre programfagene helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse og kommunikasjon og samhandling. Det er lagt vekt på å gjøre fagstoffet yrkesrettet, blant annet gjennom rea­ listiske eksempler fra yrkeshverdagen og bilder fra ulike arbeidssituasjoner. Teoristoffet i bøkene er forenklet og tydeliggjort, og nøye avgrenset mot kompetansemålene i gjeldende læreplan. Verket har generelt et godt og enkelt språk, illustra­ sjoner og bilder tilpasset målgruppen. Bøkene inneholder

både teoristoff, fordypningsstoff og varierte oppgaver som gir gode muligheter for differensiering. Fagnettstedet til Liv og helse er gratis og åpent for både lærere og elever. For elevene finnes interaktive oppgaver, filmklipp, fordypningsstoff, relevante lenker og lydfiler. Lærernettstedet har powerpointpresentasjoner, nyttig bakgrunnsstoff, illustrasjoner fra bøkene og andre ressurser som kan brukes i undervisningen. Nettstedet inneholder også ressurser til Yrkesfaglig fordypning. Komponenter ALT-I-ETT-BØKER LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, GRATIS UNIBOK OG BRETTBOK

hofag.cdu.no

Vekst Vg2 Langholm, Toft m.fl. Vekst-bøkene har en god tilpasning av fagstoffet til kompe­tansemålene. Bøkene er ryddige med tydelig struk­tur og går mest mulig rett på sak i fremstillingen av fagstoffet. Bøkene er fulle av virkelighetsnære eksempler (caser) om ulike situasjoner og utfordringer som en barne- og ungdomsarbeider kan komme opp i. På den måten kobles teoristoffet til praksis og til hverdagen på de

vanligste arbeidsstedene for barne- og ungdomsarbeidere. Læreverket legger vekt på å skape dynamikk i undervisningen, gi inspirerasjon og gode løsninger for å kunne tilpasse undervisningen til alle elever. Nettstedet er gratis med varierte og pedagogiske læringsressurser til bruk både for lærere og elever på barne- og ungdomsarbeiderfag.

Komponenter ALT-I-ETT-BØKER LYDBOK PÅ NETT ELEVNETTSTED, GRATIS LÆRERNETTSTED, GRATIS UNIBOK OG BRETTBOK

hofag.cdu.no


Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

ATLAS

43

VEIL. PRIS Se side 33

Verdensatlas Mikkelsen, red. Atlas for videregående

2012

978­82­02­39583­4

440,–

2012

978­82­02­30735­6

525,–

Historisk atlas digital Lærernettsted

978­82­02­38720­4

188,–

*

Historisk atlas digital Elevnettsted

978­82­02­38622­1

60,–

*

Historisk atlas Selliaas, red. Historisk atlas

BIOLOGI

Se side 13

Bios Sletbakk, Gjærevoll, Hessen, Håpnes, Eskeland, Spurkland Bios Biologi 1 Ny utgave!

2018

978­82­02­56923­5

978­82­02­57349­2

935,–

Bios Biologi 1 Unibok Ny utgave!

2018

978­82­02­59262­2

bm/nyn

284,–

*

Bios Biologi 1 Brettbok (pdf) Ny utgave!

2018

978­82­02­59263­9

bm/nyn

284,–

*

Sletbakk, Gjærevoll, Håpnes, Hessen, Heskestad Bios Biologi 1

2012

978­82­02­37089­3

978­82­02­37090­9

935,–

Bios Biologi 1 Unibok

2012

978­82­02­49014­0

bm/nyn

284,–

*

Bios Biologi 1 Brettbok (pdf)

2012

978­82­02­42630­9

bm/nyn

284,–

*

Bios Elev­ og lærernettsted

bios.cdu.no

Bios Biologi 1 og 2 Lyd på nett

bios.cdu.no

Gratis 2013

978­8202­53221­5

31,–

*

Sletbakk, Gjærevoll, Håpnes, Hessen, Røsok, Borge, zeskestad Bios Biologi 2

2013

978­82­02­38749­5

978­82­02­40258­7

985,–

Bios Biologi 2 Unibok

2013

978­82­02­52435­7

bm/nyn

300,–

*

Bios Biologi 2 Brettbok

2013

978­82­02­42631­6

bm/nyn

300,–

*

2013

978­8202­53221­5

2011

978­82­02­33591­5

Bios Elev­ og lærernettsted

bios.cdu.no

Bios Biologi 1 og 2 Lyd på nett

bios.cdu.no

Gratis 31,–

*

Engasjerende realfag Folkvord, Mahan

Engasjerende realfag Engasjerende realfag Nettsted          engasjerenderealfag.cdu.no

595,– Gratis

ENGELSK STUDIEFORBEREDENDE

Se side 19

Core English Brevik, m. fl. Core English, Basic skills

2011

978­82­02­32779­8

275,–

Core English, Basic skills Elevnettsted

coreenglish.cdu.no

978­82­02­32780­4

84,–

*

Core English, Basic skills Lærernettsted

coreenglish.cdu.no

978­82­02­37177­7

188,–

*

978­82­02­50639­1

52,–

*

WATCH Watch videos: Engelsk Elev­ og lærernettsted

watch.cdu.no

2016

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


44

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

978­82­02­53304­5

bm/nyn

VEIL. PRIS

Språkporten Språkporten Engelsk, 2 års lisens

sprakporten.cdu.no

2017

120,­

*

Tracks SF Moen, m. fl. Tracks SF Alt­i­ett­bok

2016

978­82­02­50171­6

745,–

Tracks SF Unibok

2016

978­82­02­53081­5

236,–

*

Tracks SF Brettbok

2016

978­82­02­53222­2

236,–

*

Tracks SF Elevnettsted

tracks.cdu.no

Tracks SF Lærernettsted

tracks.cdu.no

Tracks SF Lærer CD­er

Gratis 2016

978­82­02­52105­9

188,–

*

978­82­02­53098­3

812,–

*

Access to English Burgess, Bowles Sørhus Access to English

2013

978­82­02­39502­5

745,–

Access to English Unibok

2013

978­82­02­45885­0

228,–

*

2013

978­82­02­42807­5

228,–

*

Access to English Brettbok Access to English Elevnettsted

access.cdu.no

Access to English Lærernettsted

access.cdu.no

Access to English Teacher’s CDs

Gratis 978­82­02­40330­0

188,–

*

2013

978­82­02­42789­4

1168,­

*

2009

978­82­02­29362­8

Passage Burgess, Bowles Sørhus Passage Passage Elev­ og lærernettsted

passage.cdu.no

Passage Teacher’s CDs

745,– Gratis

2009

978­82­02­29366­6

ENGELSK PROGRAMFAG VG2

1804,–

*

Se side 21

INTERNASJONAL ENGELSK

Access to International English Anthony, Burgess, Mikkelsen Access to International English

2017

978­82­02­53065­5

795,–

Access to International English Unibok

2017

978­82­02­55772­0

256,–

*

2017

978­82­02­55769­0

256,–

*

Access to International English Brettbok Access to International English Elevnettsted

access.cdu.no

2017

Access to International English Lærernettsted

access.cdu.no

2017

Gratis 978­82­02­54070­8

188,–

* *

Access to International English Lyd på nett Elev

2017

978­82­02­55868­0

31,–

Access to International English Teacher’s CDs

2017

978­82­02­55777­5

752,–

2012

978­82­02­35955­3

845,–

2012

978­82­02­45724­2

Access to International English Anthony, Mikkelsen Access to International English Access to International English Brettbok Access Elev­ og lærernettsted Access to International English Teacher’s CD

access.cdu.no

256,–

*

Gratis 2012

978­82­02­39350­2

* eks. mva ** pris ikke fastsatt

812,–

*


45

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

ENGELSK PROGRAMFAG VG3

VEIL. PRIS Se side 21

ENGELSKSPRÅKLIG LITTERATUR OG KULTUR

Access to English: Literature Burgess, Sørhus Access to English: Literature

2015

978­82­02­47364­8

895,–

Access to English: Literature Teacher’s CDs

2015

978­82­02­47365­5

936,–

Access to English: Literature Elev­ og Lærernettsted

access.cdu.no

*

Gratis

Anthony, Burgess, Mikkelsen, Sørhus Access to English: Literature

2008

978­82­02­27448­1

845,–

Access to English: Literature Teacher’s CDs

2008

978­82­02­27924­0

1748,–

Access Elev­ og lærernettsted

access.cdu.no

*

Gratis

SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK

Access to English: Social Studies (2018) Anthony, Burgess, Mikkelsen Access to English: Social Studies Ny utgave!

2018

978­82­02­57579­3

825,–

Access to English: Social Studies Unibok Ny utgave!

2018

978­82­02­59499­2

280,–

*

Access to English: Social Studies Brettbok Ny utgave!

2018

978­82­02­59498­5

280,–

*

Access to English: Social Studies Elevnettsted Ny utgave!    access.cdu.no

2018

Access to English: Social Studies Lærernettsted Ny utgave!    access.cdu.no

2018

978­82­02­57671­4

Gratis 188,–

*

Access to English: Social Studies Lydnettsted Ny utgave!

2018

978­82­02­57672­1

31,–

*

Anthony, Burgess, Mikkelsen Access to English: Social Studies

2014

978­82­02­42333­9

895,–

Access to English: Social Studies Brettbok

2014

978­82­02­43255­3

256,–

Access to English: Social Studies Elevnettsted

access.cdu.no

Access to English: Social Studies Lærernettsted

access.cdu.no

*

Gratis 978­82­02­43252­2

ENGELSK YRKESFAG

188,–

*

Se side 18

Core English Brevik, m. fl. Core English, Basic skills

2011

978­82­02­32779­8

275,–

Core English, Basic skills Elevnettsted

coreenglish.cdu.no

978­82­02­32780­4

84,–

*

Core English, Basic skills Lærernettsted

coreenglish.cdu.no

978­82­02­37177­7

188,–

*

Tracks Vg1 og Vg2 Fuhre, Murray, Burgess, Moen, Sjøvoll Tracks Vg1 og Vg2

2013

978­82­02­39861­3

720,–

Tracks Vg1 og Vg2. Unibok

2015

978­82­02­45987­1

216,–

*

Tracks Vg1 og Vg2 Brettbok (pdf)

2013

978­82­02­42808­2

216,–

*

Tracks Vg1 og Vg2 Elevnettsted

tracks.cdu.no

Tracks Vg1 og Vg2 Lærernettsted

tracks.cdu.no

Tracks Vg1 og Vg2 Lærer CD­er

Gratis 2013

978­82­02­40271­6

188,–

*

978­82­02­40270­9

812,–

*

Tracks PRO Tracks PRO Elevlisens

tracks.cdu.no

978­82­02­44217­0

84,–

*

Tracks PRO Lærerlisens

tracks.cdu.no

978­82­02­45382­4

84,–

*

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


46

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

ENGELSK GRAMMATIKK

VEIL. PRIS

Se side 19

Exploring English Dypedahl, Hasselgård Exploring English

2008

978­82­02­27754­3

978­82­02­27929­5

Exploring English Elevnettsted  exploringenglish.cdu.no

395,– Gratis

Peel, Andersen, Madden Austad Troubleshooter

2004

978­82­02­56819­1

978­82­02­23561­1

ENGELSKE SKOLEUTGAVER

365,–

*

Se side 19

Black & White Paul Volpone

2010

978­82­02­32681­4

170,–

Slumdog Millionaire Vikas Swarup

2010

978­82­02­32930­3

170,–

The Pearl John Steinbeck

2007

978­82­02­27237­1

170,–

The Things They Carried Tim O’Brien

2004

978­82­02­23694­6

170,–

The Glass Menagerie Tennessee Williams

2002

978­82­02­17326­5

170,–

Pygmalion George Bernhard Shaw

2002

978­82­02­17327­2

170,–

Boy Roald Dahl

2000

978­82­02­19319­5

170,–

The Snapper Roddy Doyle

2000

978­82­02­19318­8

170,–

Lies of Silence Brian Moore

1999

978­82­02­17258­9

170,–

Sumitra’s Story Rukshana Smith

1996

978­82­02­16397­6

170,–

FRANSK I

Se side 25

Språkporten Språkporten Fransk, 2 års lisens

sprakporten.cdu.no

2017

978­82­02­53306­9

bm/nyn

120,–

*

Rendez-vous Hønsi, Kjetland, Liautaud Rendez­vous 1 Fransk I for Vg1

2012

978­82­02­34910­3

978­82­02­37183­8

695,–

Rendez­vous 1 Fransk I for Vg1 Brettbok

2012

978­82­02­42832­7

bm/nyn

216,–

*

Rendez­vous 2 Fransk I for Vg2

2013

978­82­02­39840­8

978­82­02­40291­4

695,–

Rendez­vous 2 Fransk I for Vg2 Brettbok

2013

978­82­02­42833­4

bm/nyn

216,–

*

188,–

*

188,–

*

Rendez­vous 1 Lærernettsted

rendez­vous.cdu.no

978­82­02­38779­2

Rendez­vous 2 Lærernettsted

rendez­vous.cdu.no

978­82­02­42046­8

Rendez­vous 1 og 2 Elevnettsted

rendez­vous.cdu.no

Gratis

Quatre Amis Quatre Amis DVD

2008

978­82­02­28511­1

Quatre Amis Lærerveiledning

2009

Kontakt: vgsinfo@cappelendamm.no

FRANSK II

528,–

*

Se side 24

WATCH Watch videos: Fransk Elev­ og lærernettsted

watch.cdu.no

2016

978­82­02­50643­8

* eks. mva ** pris ikke fastsatt

52,–

*


47

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

978­82­02­37181­4

978­82­02­37182­1

VEIL. PRIS

Enchanté Hønsi, Kjetland, Liautaud Enchanté 1 Fransk II for Vg1

2012

695,–

Enchanté 1 Fransk II for Vg1 Unibok

2012

978­82­02­55833­8

bm/nyn

220,–

*

Enchanté 1 Fransk II for Vg1 Brettbok

2012

978­82­02­42835­8

bm/nyn

220,–

*

Enchanté 2 Fransk II for Vg2

2013

978­82­02­39937­5

978­82­02­40290­7

695,–

Enchanté 2 Fransk II for Vg2 Unibok

2013

978­82­02­55872­7

bm/nyn

220,–

*

978­82­02­42836­5

bm/nyn

220,–

*

Enchanté 1 Lærernettsted

Enchanté 2 Fransk II for Vg2 Brettbok enchante.cdu.no

2013

978­82­02­38783­9

188,–

*

Enchanté 2 Lærernettsted

enchante.cdu.no

978­82­02­42047­5

188,–

*

Enchanté 1 og 2 Elevnettsted

enchante.cdu.no

Gratis

FRANSK GRAMMATIKK

Comme ça Britt Veland Comme ça Fransk Aktivitetsgrammatikk

2007

Comme ça Elev­ og lærernettsted

978­82­02­24677­8

978­82­02­25884­9

commeca.cdu.no

365,– Gratis

FYSIKK

Se side 14

Kraft Fossum, Sandstad, Nordal, Dellnes Kraft Fysikk 1 Nyhet!

2018

978­82­02­51137­1

Kraft Fysikk 1 Brettbok Nyhet!

2018

978­82­02­59444­2

288,–

*

978­82­02­55235­0

188,–

*

Kraft Lærernettsted Nyhet!

kraft.cdu.no

2018

Kraft Elevnettsted Nyhet!

kraft.cdu.no

2018

978­82­02­55592­4

865,–

Gratis

Rom Stoff Tid Jerstad, Sletbak, Grimenes, Renstrøm Rom Stoff Tid Fysikk 1 Alt­i­ett­bok

2013

978­82­02­40250­1

Rom Stoff Tid Fysikk 1 Brettbok

2013

978­82­02­42632­3

978­82­02­40251­8

955,– 288,–

Rom Stoff Tid Fysikk 2 Alt­i­ett­bok

2014

978­82­02­43246­1

Rom Stoff Tid Fysikk 2 Brettbok

2014

978­82­02­45115­8

288,–

*

978­82­02­41666­9

188,–

*

Rom Stoff Tid Lærernettsted

rstnett.cdu.no

Rom Stoff Tid Elevnettsted

rstnett.cdu.no

978­82­02­43247­8

*

970,–

Gratis

Grunnleggende fysikk, Fysikk forkurs, Ingeniørutdanningen Jerstad, Sletbak, Grimenes Grunnleggende fysikk for univ. og høgskole Lærebok

2012

978­82­02­34733­8

995,–

Grunnleggende fysikk for univ. og høgskole Oppgavesamling

2012

978­82­02­35248­6

385,–

2016

978­82­02­51135­7

Grunnleggende fysikk Elev­ og lærernettsted

FYSnett.cdu.no

Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok

Gratis 995,–

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok

2016

978­82­02­51136­4

630,–

Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok

2010

978­82­02­32027­0

915,–

2010

978­82­02­32598­5

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok Rom Stoff Tid Forkurs Nettressurser

fysikkforkurs.cdu.no

530,– Gratis

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


48

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

GEOGRAFI

VEIL. PRIS Se side 32

Geografi Dokken, Eide, Johansen, Øverjordet Geografi (7. utgave) Ny utgave!

2018

978­82­02­57506­9

978­82­02­57568­7

650,–

Geografi Unibok Ny utgave!

2018

978­82­02­59978­2

bm/nyn

204,–

*

Geografi Brettbok Ny utgave!

2018

978­82­02­60050­1

bm/nyn

204,–

*

Geografi Elevnettsted Nytt nettsted!

geografi.cdu.no

2018

Geografi Lærernettsted Nytt nettsted!

geografi.cdu.no

2018

Geografi

2013

Gratis 188,– 978­82­02­39181­2

978­82­02­40305­8

*

650,–

Geografi Unibok

2015

978­82­02­45978­9

bm/nyn

204,–

*

Geografi Brettbok

2013

978­82­02­40308­9

bm/nyn

204,–

*

HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1

Se side 42

Liv og helse Bjerva m.fl. Liv og Helse – Helsefremmende arbeid

2014

978­82­02­43235­5

978­82­02­43236­2

665,–

Liv og Helse – Helsefremmende arbeid Unibok

2014

978­82­02­49024­9

bm/nyn

208,–

*

Liv og Helse – Helsefremmende arbeid Brettbok

2014

978­82­02­45116­5

bm/nyn

208,–

*

Liv og Helse – Kommunikasjon og samhandling

2014

978­82­02­43239­3

978­82­02­43241­6

550,–

Liv og Helse – Kommunikasjon og samhandling Unibok

2014

978­82­02­49026­3

bm/nyn

176,–

* *

Liv og Helse – Kommunikasjon og samhandling Brettbok

2014

978­82­02­45118­9

bm/nyn

176,–

Liv og Helse – Yrkesutøvelse

2014

978­82­02­43973­6

978­82­02­43974­3

550,–

Liv og Helse – Yrkesutøvelse Unibok

2014

978­82­02­49025­6

bm/nyn

176,–

*

Liv og Helse – Yrkesutøvelse Brettbok

2014

978­82­02­45119­6

bm/nyn

176,–

*

Liv og Helse Elev­ og lærernettsted

hofag.cdu.no

Gratis

Bjerva m.fl. Liv og Helse – Helsefremmende arbeid

2009

978­82­02­29243­0

978­82­02­29365­9

675,–

Liv og Helse – Kommunikasjon og samhandling

2009

978­82­02­29367­3

978­82­02­29364­2

515,–

Liv og Helse – Yrkesutøvelse

2009

978­82­02­29368­0

978­82­02­29369­7

470,–

Liv og Helse Elev­ og lærernettsted

hofag.cdu.no

Gratis

Farstad Nilsen, Ludvigsen Anatomi og fysiologi

2006

978­82­04­12409­8

590,–

HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG2

Se side 42

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG VG2

Vekst Berg m.fl. Vekst – Helsefremmende arbeid

2015

978­82­02­43230­0

978­82­02­43233­1

575,–

Vekst – Helsefremmende arbeid Unibok

2015

978­82­02­51965­0

bm/nyn

184,–

* *

Vekst – Helsefremmende arbeid Brettbok

2015

978­82­02­49865­8

bm/nyn

184,–

Vekst – Yrkesutøvelse

2015

978­82­02­43947­7

978­82­02­47181­1

655,–

Vekst – Yrkesutøvelse Unibok

2015

978­82­02­51991­9

bm/nyn

212,–

*

Vekst – Yrkesutøvelse Brettbok

2015

978­82­02­49847­4

bm/nyn

212,–

*

Vekst – Kommunikasjon og samhandling

2015

978­82­02­43242­3

978­82­02­43244­7

545,–

Vekst – Kommunikasjon og samhandling Unibok

2015

978­82­02­51994­0

bm/nyn

184,–

*

Vekst – Kommunikasjon og samhandling Brettbok

2015

978­82­02­49846­7

bm/nyn

184,–

*

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


49

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

Vekst Elevnettsted

hofag.cdu.no

Vekst Lærernettsted

hofag.cdu.no

Vekst – Helsefremmende arbeid

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS Gratis Gratis

2007

978­82­04­11078­7

978­82­04­11079­4

470,–

Vekst – Yrkesutøvelse

2007

978­82­04­11077­0

978­82­04­11080­0

585,–

Vekst – Kommunikasjon og samhandling

2007

978­82­04­11081­7

978­82­04­11082­4

485,–

Vekst Elev­ og lærernettsted

hofag.cdu.no

Gratis

HELSEARBEIDERFAG VG2

Helsefagarbeideren Saghaug m.fl. Helsefagarbeideren – Sykdommer, behandling og pleie bind 1

2007

978­82­04­11599­7

978­82­04­11600­0

590,–

Helsefagarbeideren – Sykdommer, behandling og pleie bind 2

2007

978­82­04­14171­2

978­82­04­14172­9

385,–

Helsefagarbeideren – Helsefremmende arbeid i hverdagen

2007

978­82­04­11593­5

978­82­04­11594­2

480,–

Helsefagarbeideren – Kommunikasjon og samhandling

2007

978­82­04­11595­9

978­82­04­11596­6

450,–

2007

978­82­04­11597­3

978­82­04­11598­0

Helsefagarbeideren – Lovgivning og faglig forsvarlighet Helsefagarbeideren Elev­ og lærernettsted

hofag.cdu.no

450,– Gratis

Arntzen, Hoholm Prosedyrer i pleie og omsorg

2007

978­82­04­13708­1

395,–

HISTORIE VG2–VG3

Se side 34

Alle tiders historie Heum, Martinsen, Moum, Teige Alle tiders historie Vg2–Vg3

2013

978­82­02­33468­0

978­82­02­42041­3

815,–

Alle tiders historie Vg 2–Vg3 Unibok

2013

978­82­02­48315­9

bm/nyn

248,–

*

Alle tiders historie Vg 2–Vg3 Brettbok

2013

978­82­02­42791­7

bm/nyn

248,–

*

Alle tiders historie Vg2

2013

978­82­02­42042­0

978­82­02­42043­7

565,–

Alle tiders historie Vg2 Brettbok

2013

978­82­02­44666­6

bm/nyn

176,–

Alle tiders historie Vg3

2014

978­82­02­43970­5

978­82­02­43969­9

655,–

Alle tiders historie Vg3 Brettbok

2014

978­82­02­44665­9

bm/nyn

Alle tiders historie Elevnettsted  alletidershistorie.cdu.no

204,–

* *

Gratis

Alle tiders historie Lærernettsted med Historisk atlas digital

978­82­02­45628­3

188,–

*

Historie Vg Libæk, Stenersen, Sveen, Aastad Historie Vg2–Vg3 Ett bind

2013

978­82­02­39699­2

Historie Vg2–Vg3 Ett bind Brettbok

2013

978­82­02­42790­0

Historie Vg Elev­ og lærernettsted

978­82­02­39862­0

historievg.cdu.no

815,– 248,–

*

Gratis

Norges historie Øivind Stenersen Norges historie, en innføring

2015

978­82­02­43243­0

270,–

Norges historie, en innføring Brettbok

2015

978­82­02­43261­4

108,–

*

Norges historie, en innføring Brettbok Privat

2015

978­82­02­53291­8

124,–

*

Norges historie, en innføring Elevnettsted

norgeshistorie.cdu.no

Gratis

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


50

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Verdens historie Øivind Stenersen Verdens historie, en innføring Nyhet!

2018

978­82­02­56318­9

270,­

Verdens historie, en innføring Brettbok Nyhet!

2018

978­82­02­59643­9

108,–

*

Verdens historie, en innføring Brettbok Privat Nyhet!

2018

124,–

*

Verdens historie, en innføring Elevnettsted Nyhet!   historie­innforing.cdu.no

Gratis

Å lykkes med historie Ugland, Fossum Å lykkes med nyere historie

2010

978­82­02­31918­2

315,–

Å lykkes med eldre historie

2010

978­82­02­31919­9

285,–

Å lykkes med–Elevnettsted

alykkesmed.cdu.no

Gratis

HISTORIE PÅBYGGING

Se side 34

Alle tiders historie Påbygging Heum, Martinsen, Moum, Teige Alle tiders historie Påbygging

2014

978­82­02­42593­7

978­82­02­42594­4

820,–

Alle tiders historie Påbygging Unibok

2014

978­82­02­49831­3

bm/nyn

248,–

*

Alle tiders historie Påbygging Brettbok

2014

978­82­02­44644­4

bm/nyn

248,–

*

Alle tiders historie Elevnettsted            alletidershistorie.cdu.no

Gratis

Alle tiders historie Lærernettsted med Historisk atlas digital

978­82­02­45628­3

188,–

*

Historie Vg Påbygging Libæk, Stenersen, Sveen, Aastad Historie Vg3 Påbygging

2016

978­82­02­50277­5

978­82­02­50361­1

795,–

Historie Vg3 Påbygging Unibok

2016

978­82­02­53907­8

bm/nyn

248,–

*

Historie Vg3 Påbygging Brettbok

2016

978­82­02­53906­1

bm/nyn

248,–

*

2008

978­82­02­28967­6

978­82­02­28968­3

Historie Vg3 Påbygging Historie Vg3 Påbygging Elev­ og lærernettsted

historievg.cdu.no

795,– Gratis

HISTORIE OG FILOSOFI

Se side 36

Historie og filosofi Moum, Pettersen, Sævareid Historie og filosofi 1

2017

978­82­02­51626­0

978­82­02­51628­4

815,–

Historie og filosofi 1 Unibok

2017

978­82­02­55889­5

bm/nyn

220,–

*

Historie og filosofi 1 Brettbok

2017

978­82­02­55888­8

bm/nyn

210,–

*

Historie og filosofi 2 Nyhet!

2018

978­82­02­51629­1

978­82­02­51630­7

815,–

Historie og filosofi 2 Unibok Nyhet!

2018

978­82­02­55890­1

bm/nyn

210,–

*

Historie og filosofi 2 Brettbok Nyhet!

2018

978­82­02­60052­5

bm/nyn

210,–

*

Historie og filosofi 1 og 2 Elevnettsted Nye nettsider!   historieogfilosofi.cdu.no

2018

Historie og filosofi 1 og 2 Lærernettsted Nye nettsider!  historieogfilosofi.cdu.no

2018

978­82­02­55887­1

188,–

Historie og filosofi Tekstsamling

2011

978­82­02­34301­9

485,–

Gratis

Børresen, Granmo, Sævareid, Moum m.fl. Historie og filosofi 1

2008

978­82­02­27687­4

978­82­02­28588­3

815,–

Historie og filosofi 2

2008

978­82­02­27689­8

978­82­02­28589­0

815,–

* eks. mva ** pris ikke fastsatt

*


51

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

INFORMASJONSFAG

VEIL. PRIS Se side 15

Langslet, Solheim, Bae Brandtzæg Kode 1 Informasjonsteknologi 1 Kode 1 Informasjonsteknologi Brettbok Kode 1 Elev­ og lærernettsted

2017

978­82­02­52765­5

978­82­02­55366­1

2017

978­82­02­55821­5

bm/nyn

kode.cdu.no

770,– 236,–

*

Gratis

Langslet, Vindal Eriksen, Haugeto Kode 2 Informasjonsteknologi 2

2016

978­82­02­44790­8

978­82­02­47180­4

770,–

Kode 2 Informasjonsteknologi 2 Brettbok

2016

978­82­02­52267­4

bm/nyn

236,–

KJEMI

*

Se side 12

Kjemien stemmer Knutsen, Tveit, Vestli Kjemien Stemmer Kjemi 1 Grunnbok Ny utgave!

2018

978­82­02­55591­7

978­82­02­56117­8

655,–

Kjemien Stemmer Kjemi 1 Grunnbok Brettbok Ny utgave!

2018

978­82­02­59242­4

bm/nyn

212,–

Kjemien Stemmer Kjemi 1 Studiebok Ny utgave!

2018

978­82­02­56116­1

978­82­02­56119­2

265,–

Kjemien Stemmer Kjemi 1 Studiebok Brettbok Ny utgave!

2018

978­82­02­59243­1

bm/nyn

Kjemien Stemmer Elev­ og lærernettsted       kjemienstemmer.cdu.no

92,–

* *

Gratis

Grønneberg, Hannisdal, Pedersen, Ringnes Kjemien Stemmer Kjemi 1 Grunnbok

2012

978­82­02­37190­6

978­82­02­37191­3

655,–

Kjemien Stemmer Kjemi 1 Grunnbok Brettbok

2012

978­82­02­42810­5

bm/nyn

212,–

Kjemien Stemmer Kjemi 2 Grunnbok

2013

978­82­02­39672­5

978­82­02­39673­2

655,–

Kjemien Stemmer Kjemi 2 Grunnbok Brettbok

2013

978­82­02­42811­2

bm/nyn

204,–

2012

978­82­02­37192­0

978­82­02­37193­7

430,–

* *

Grønneberg, Hannisdal, Ringnes, Skaugrud Kjemien Stemmer Kjemi 1 Studiebok Kjemien Stemmer Kjemi 1 Studiebok Brettbok

2012

978­82­02­47163­7

bm/nyn

Kjemien Stemmer Kjemi 2 Studiebok

2013

978­82­02­40350­8

978­82­02­40351­5

Kjemien Stemmer Kjemi 2 Studiebok Brettbok

2013

978­82­02­47164­4

bm/nyn

2004

978­82­02­23750­9

2011

978­82­02­33591­5

92,–

*

430,– 92,–

*

Kjemi forkurs, ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning Grønneberg, Hannisdal, Pedersen, Ringnes Kjemien stemmer Forkurs

610,–

Engasjerende realfag - Tillegslitteratur for lærere Folkvord, Mahan Engasjerende realfag Fagnettsted                  engasjerenderealfag.cdu.no

595,– Gratis

KOMMUNIKASJON OG KULTUR

Se side 37

Kommunikasjon og kultur 1-3 Børresen, Vanvik, Økland Kommunikasjon og Kultur 1­3 Nyhet!

2018

978­82­02­51613­0

795,–

Kommunikasjon og Kultur 1­3 Unibok Nyhet!

2018

978­82­02­54186­6

210,–

*

978­82­02­54185­9

210,–

*

Kommunikasjon og Kultur 1­3 Brettbok Nyhet!

2018

Kommunikasjon og Kultur 1­3 Elevnettsted Nyhet! kommunikasjonogkultur.cdu.no

2018

Kommunikasjon og Kultur 1­3 Lærernettsted    kommunikasjonogkultur.cdu.no

2018

Gratis 978­82­02­54187­3 * eks. mva ** pris ikke fastsatt

188,–

*


52

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

KROPPSØVING

VEIL. PRIS

Se side 16

Aktivitetshefte for lærere Geir Øvrevik Aktivitetshefte i kroppsøving 11­13. 217 aktiviteter Nyhet!

2018

978­82­02­58086­5

329,–

2018

978­82­02­58231­9

95,–

Aktiviteter i kroppsøving Digitalt planleggingsverktøy for videregående 11­13 (lærerlisens) Nyhet!       aktivitetsheftevgs.cdu.no

*

Gymnos Gjerset, Haugen, Holmstad, Lied, Tønnessen, Andresen Gymnos Lærebok

2012

978­82­02­37970­4

978­82­02­37986­5

480,–

Gymnos Unibok

2012

978­82­02­45887­4

bm/nyn

156,–

* *

Gymnos Brettbok

2012

978­82­02­42615­6

bm/nyn

156,–

Gymnos Arbeidsbok

2013

978­82­02­38477­7

978­82­02­38478­4

245,–

2009

978­82­02­30584­0

Gymnos og Gym Lærerhefte Gymnos og Gym Elev­ og lærernettsted

395,–

gymnos.cdu.no

Gratis

Gym Gjerset, Haugen, Holmstad, Lied, Andresen, Gjulem Gym Lærebok

2013

978­82­02­37971­1

978­82­02­37985­8

455,–

Gym Unibok

2013

978­82­02­49005­8

bm/nyn

136,–

* *

Gym Brettbok

2013

978­82­02­42629­3

bm/nyn

136,–

Gym Arbeidsbok

2013

978­82­02­38533­0

978­82­02­38534­7

245,–

Gymnos og Gym Elev­ og lærernettsted

gymnos.cdu.no

Gratis

MARKEDSFØRING OG LEDELSE

Se side 39

Visjon (2017) Nørgaard, Olsen Visjon 1 Lærebok

2017

978­82­02­54183­5

978­82­02­54184­2

735,–

Visjon 1 Unibok

2017

978­82­02­55873­4

bm/nyn

236,–

* *

Visjon 1 Brettbok

2017

978­82­02­55875­8

bm/nyn

236,–

Visjon 2 Lærerbok Nyhet!

2018

978­82­02­55698­3

978­82­02­57569­4

735,–

Visjon 2 Unibok Nyhet!

2018

978­82­02­55874­1

bm/nyn

228,–

*

Visjon 2 Brettbok Nyhet!

2018

978­82­02­55876­5

bm/nyn

228,–

*

Visjon 1 og 2 Elevnettsted Nyhet!

visjon.cdu.no

2018

978­82­02­56484­1

41,–

*

Visjon 1 og 2 Lærernettsted Nyhet!

visjon.cdu.no

2018

978­82­02­56485­8

188,–

*

Visjon (2011) Nørgaard, Olsen Visjon 1 Lærebok

2011

978­82­02­34375­0

978­82­02­34377­4

735,–

Visjon 1 Unibok

2011

978­82­02­49807­8

bm/nyn

236,–

*

Visjon 1 Brettbok

2011

978­82­02­42841­9

bm/nyn

236,–

*

Visjon 2 Lærerbok

2012

978­82­02­36943­9

978­82­02­37147­0

735,–

Visjon 2 Unibok

2012

978­82­02­49810­8

bm/nyn

236,–

*

Visjon 2 Brettbok

2012

978­82­02­42842­6

bm/nyn

236,–

*

Visjon 1 og 2 Lærernettsted

visjon.cdu.no

978­82­02­39963­4

84,–

*

Visjon 1 og 2 Elevnettsted

visjon.cdu.no

978­82­02­39962­7

404,–

*

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


53

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

MATEMATIKK STUDIEFORBEREDENDE

VEIL. PRIS

Se side 6

Sinus Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals Sinus 1P

2014

978­82­02­42744­3

978­82­02­43286­7

820,–

Sinus 1P Brettbok

2014

978­82­02­45325­1

bm/nyn

248,–

Sinus 1T

2014

978­82­02­42745­0

978­82­02­43282­9

820,–

bm/nyn

248,–

978­82­02­43289­8

645,–

Sinus 1T Brettbok

2014

978­82­02­45324­4

coSinus Digital i Kikora

2014

Kontakt: info@kikora.no

2014

978­82­02­43287­4

* *

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals Sinus 2P Sinus 2P Brettbok

2014

978­82­02­45327­5

bm/nyn

204,–

Sinus 2P

2011

978­82­02­34516­7

978­82­02­36391­8

645,–

Sinus Elevnettsted Omkring Sinus Lærernettsted

sinus.cdu.no

*

Gratis

omkringsinus.cdu.no

978­82­02­60077­8

188,–

MATEMATIKK PROGRAMFAG

*

Se side 7

Sinus Oldervoll, Vaaje, Svorstøl, Hals Sinus S1

2018

978­82­02­57333­1

978­82­02­57336­2

865,–

Sinus S1 Brettbok

2018

978­82­02­59441­1

bm/nyn

264,–

Sinus R1

2018

978­82­02­57335­5

978­82­02­57334­8

865,–

Sinus R1 Brettbok

2018

978­82­02­59440­4

bm/nyn

268,–

* *

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals Sinus S1

2013

978­82­02­40207­5

978­82­02­40208­2

865,–

Sinus S1 Brettbok

2013

978­82­02­42712­2

bm/nyn

264,–

Sinus R1

2013

978­82­02­40205­1

978­82­02­40206­8

865,–

Sinus R1 Brettbok

2013

978­82­02­42711­5

bm/nyn

268,–

Sinus S2

2015

978­82­02­45712­9

978­82­02­45711­2

865,–

Sinus S2 Brettbok

2015

978­82­02­49590­9

bm/nyn

264,–

Sinus R2

2015

978­82­02­45710­5

978­82­02­45709­9

865,–

Sinus R2 Brettbok

2015

978­82­02­49589­3

bm/nyn

264,–

2007

978­82­02­26756­8

978­82­02­26757­5

Sinus X Sinus Elevnettsted Omkring Sinus Lærernettsted

sinus.cdu.no

* * * *

675,– Gratis

omkringsinus.cdu.no

978­82­02­60077­8

188,–

MATEMATIKK YRKESFAG

*

Se side 10

Sinus Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl m.fl. Sinus 1P­Y

2017

978­82­02­54199­6

978­82­02­54200­9

635,–

Sinus 1P­Y Brettbok

2017

978­82­02­55595­5

bm/nyn

204,–

978­82­02­52217­9

Sinus Basis 1P­Y

2017

978­82­02­50546­2

Sinus Pluss 1P­Y Digital læringsressurs, skolelisens       sinus.cdu.no

2017

978­82­02­52219­3

Sinus 1P­Y

2014

978­82­02­44667­3

978­82­02­44668­0

635,–

Sinus 1P­Y Brettbok

2014

978­82­02­45326­8

bm/nyn

204,–

Sinus 1YT

2011

978­82­02­34514­3

978­82­02­36387­1

675,–

230,– 1240,–

* eks. mva ** pris ikke fastsatt

* * *


54

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Sinus 1YT/T­Y Brettbok

2011

978­82­02­47183­5

bm/nyn

204,–

Sinus Bygg­ og anleggsteknikk – T

2006

978­82­02­25553­4

978­82­02­25554­1

625,–

Sinus Bygg­ og anlegssteknikk – P

2009

978­82­02­29407­6

978­82­02­29408­3

625,–

Sinus Design og håndverk Medier og kommunikasjon

2006

978­82­02­25557­2

978­82­02­25558­9

625,–

Sinus Elektrofag – T

2006

978­82­02­25550­3

978­82­02­25551­0

625,–

Sinus Elektrofag – P

2009

978­82­02­29985­9

978­82­02­29986­6

625,–

Sinus Helse­ og sosialfag

2006

978­82­02­25543­5

978­82­02­25544­2

545,–

Sinus Restaurant og matfag

2006

978­82­02­25545­9

978­82­02­25546­6

625,–

Sinus Service og samferdsel

2006

978­82­02­25547­3

978­82­02­25548­0

625,–

Sinus Teknikk og industriell produksjon – T

2006

978­82­02­25555­8

978­82­02­25556­5

625,–

2009

978­82­02­29405­2

978­82­02­29406­9

Sinus Teknikk og industriell produksjon – P Sinus Elevnettsted

sinus.cdu.no

Omkring Sinus Lærernettsted

*

625,– Gratis

omkringsinus.cdu.no

978­82­02­60077­8

188,–

MATEMATIKK YF PÅBYGGING

*

Se side 10

Sinus Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hanisch Sinus 2P­Y

2014

978­82­02­45641­2

978­82­02­45643­6

675,–

Sinus 2P­Y Brettbok

2014

978­82­02­48149­0

bm/nyn

204,–

*

MATEMATIKK FORKURS

Matematikk forkurs, ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals Sinus forkurs grunnbok

2016

978­82­02­50905­7

995,–

coSinus forkurs oppgavesamling

2016

978­82­02­50907­1

440,–

Sinus Matematikk for ettårig forkurs

2009

978­82­02­29412­0

995,–

coSinus Matematikk for ettårig forkurs

2009

978­82­02­29413­7

440,–

2015

978­82­02­4592­46

595,–

2015

978­82­02­48878­9

NATURFAG

Engasjerende naturfag – Tilleggslitteratur for lærere Folkvord, Mahan Engasjerende naturfag Engasjerende naturfag Brettbok Fagnettsted

396,–

engasjerendenaturfag.cdu.no

*

Gratis

NATURFAG STUDIEFORBEREDENDE

Se side 11

Kosmos SF Heskestad, Lerstad, Liebich, Engan Kosmos SF Lærebok

2017

978­82­02­54078­4

978­82­02­54092­0

745,–

Kosmos SF Unibok

2017

978­82­02­56031­7

bm/nyn

236,–

*

Kosmos SF Brettbok

2017

978­82­02­55600­6

bm/nyn

236,–

*

Kosmos SF Basis

2017

978­82­02­53331­1

978­82­02­55590­9

230,–

Kosmos SF Lærebok

2013

978­82­02­40260­0

978­82­02­40261­7

745,–

Kosmos SF Unibok

2015

978­82­02­45982­6

bm/nyn

236,–

*

Kosmos SF Brettbok

2013

978­82­02­42803­7

bm/nyn

236,–

*

2013

978­82­02­50569­1

31,–

*

Kosmos SF og YF (2013) Lyd på nett

kosmos.cdu.no

Kosmos Elev­ og lærernettsted

kosmos.cdu.no

Gratis

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


55

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Å lykkes med naturfag Heskestad, Lerstad, Liebich, Engan Å lykkes med naturfag

2015

978­82­02­45­838­6

265,–

Å lykkes med naturfag Brettbok

2015

978­82­02­55802­4

72,–

Å lykkes med naturfag Elevnettsted

alykkesmed.cdu.no

*

Gratis

NATURFAG YRKESFAG

Se side 11

Kosmos YF Halvorsen, Boye, Heskestad Kosmos YF Lærebok

2017

978­82­02­54082­1

978­82­02­54093­7

365,–

Kosmos YF Unibok

2017

978­82­02­55594­8

bm/nyn

124,–

*

Kosmos YF Brettbok

2017

978­82­02­55593­1

bm/nyn

124,–

*

Kosmos YF Basis Arbeidsbok

2017

978­82­02­55525­2

978­82­02­55526­9

200,–

Kosmos YF Lærebok

2013

978­82­02­41202­9

978­82­02­41203­6

365,–

Kosmos YF Lærebok Unibok

2013

978­82­02­48305­0

bm/nyn

124,–

*

Kosmos YF Lærebok Brettbok

2013

978­82­02­42773­3

bm/nyn

124,–

*

Kosmos YF Arbeidsbok

2013

978­82­02­41605­8

978­82­02­41604­1

200,–

Kosmos SF og YF (2013) Lyd på nett

kosmos.cdu.no

Kosmos YF Elev­ og lærernettsted

kosmos.cdu.no

978­82­02­50569­1

31,–

*

Gratis

NATURFAG PÅBYGGING

Se side 11

Kosmos Påbygging Forfattere Kosmos Påbygging Ny utgave!

2018

978­82­02­57350­8

978­82­02­58285­2

630,–

Kosmos Påbygging Unibok Ny utgave!

2018

978­82­02­59530­2

bm/nyn

204,–

*

Kosmos Påbygging Brettbok Ny utgave!

2018

978­82­02­58286­9

bm/nyn

204,–

*

Heskestad, Lerstad, Liebich, Engan Kosmos Påbygging

2014

978­82­02­43305­5

978­82­02­43306­2

630,–

Kosmos Påbygging Unibok

2014

978­82­02­49017­1

bm/nyn

204,–

*

Kosmos Påbygging Brettbok

2014

978­82­02­45114­1

bm/nyn

204,–

*

NORSK STUDIEFORBEREDENDE

Se side 29

Moment Fodstad, Glende, Magnusson, Minken, Norendal Moment VG1

2014

978­82­02­40730­8

fellesutgave

635,–

Moment VG1 Unibok

2015

978­82­02­48400­2

fellesutgave

204,–

*

Moment VG1 Brettbok

2014

978­82­02­43309­3

fellesutgave

204,–

*

31,–

*

fellesutgave

635,–

Moment VG1 Lyd på nett

moment.cdu.no

Moment VG2

2015

978­82­02­50290­4

2015

978­82­02­45637­5

Moment VG2 Unibok

2015

978­82­02­49658­6

fellesutgave

204,–

*

Moment VG2 Brettbok

2015

978­82­02­48815­4

fellesutgave

204,–

*

31,–

*

fellesutgave

635,–

Moment VG2 Lyd på nett

moment.cdu.no

Moment VG3

2015

978­82­02­50326­0

2016

978­82­02­45638­2

Moment VG3 Unibok

2015

978­82­02­50486­1

fellesutgave

204,–

*

Moment VG3 Brettbok

2015

978­82­02­48817­8

fellesutgave

204,–

*

2015

978­82­02­50482­3

31,–

*

Moment VG3 Lyd på nett

moment.cdu.no

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


56

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

Moment VG1–3 Elevnettsted

moment.cdu.no

Moment VG1–3 Lærernettsted

moment.cdu.no

Moment VG1–3 Supplerende tekstsamling

moment.cdu.no

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS Gratis

2017

978­82­02­49220­5

188,–

*

39,–

*

Nye vegar til nynorsk Anne Lene Berge Nye vegar til nynorsk

2013

978­82­02­40289­1

355,–

Nye vegar til nynorsk Brettbok

2013

978­82­02­43865­4

112,–

Nye vegar til nynorsk Elevnettsted

nyevegar.cdu.no

*

Gratis

Å lykkes med norsk Fossum m.fl. Å lykkes med litteraturhistorie

2010

978­82­02­31924­3 978­82­02­31925­0

Å lykkes med sammensatte tekster og retorikk

2011

Å lykkast med nynorsk som sidemål

2012

Å lykkes med litterære tolkninger

2013

Å lykkes med Elevnettsted

295,– 285,– 978­82­02­37715­1

978­82­02­36673­5

285,– 295,–

alykkesmed.cdu.no

Gratis

NORSK YRKESFAG

Se side 28

Kontakt Frisk, Grundvig, Sørås Valand Kontakt Yrkesfag

2014

978­82­02­40087­3

978­82­02­43278­2

570,–

Kontakt Yrkesfag Unibok

2014

978­82­02­45889­8

bm/nyn

176,–

*

Kontakt Yrkesfag Brettbok

2014

978­82­02­43280­5

bm/nyn

176,–

*

31,–

*

Kontakt Yrkesfag Lyd på nett

2015

978­82­02­50111­2

bm/nyn

Kontakt Yrkesfag Basis

2017

978­82­02­54178­1

978­82­02­54180­4

395,–

Kontakt Yrkesfag Basis Unibok

2017

978­82­02­54182­8

bm/nyn

128,–

*

Kontakt Yrkesfag Basis Brettbok

2017

978­82­02­54181­1

bm/nyn

128,–

*

2017

978­82­02­55748­5

bm/nyn

31,–

*

Kontakt Yrkesfag Basis Lyd på nett

kontakt.cdu.no

Kontakt Yrkesfag og Basis Elevnettsted

kontakt.cdu.no

Kontakt Yrkesfag og Basis Lærernettsted

kontakt.cdu.no

Gratis 978­82­02­44627­7

188,–

NORSK PÅBYGGING

*

Se side 28

Kontakt Påbygging Grundvig, Frisk, Moum, Sørås Valand Kontakt Påbygging

2015

978­82­02­45077­9

978­82­02­47360­0

635,–

Kontakt Påbygging Unibok

2015

978­82­02­49592­3

bm/nyn

196,–

*

Kontakt Påbygging Brettbok

2015

978­82­02­48820­8

bm/nyn

196,–

*

31,–

*

bm/nyn

39,–

*

Kontakt Påbygging Lyd på nett

kontakt.cdu.no

2015

978­82­02­49038­6

Kontakt Påbygging Supplerende tekstsamling på nett

kontakt.cdu.no

2015

978­82­02­49418­6

Kontakt Påbygging Elevnettsted

kontakt.cdu.no

Kontakt Påbygging Lærernettsted

kontakt.cdu.no

Gratis 978­82­02­48814­7

* eks. mva ** pris ikke fastsatt

188,–

*


57

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

ORDBØKER

VEIL. PRIS

Se side 27

Engelsk Svenkerud m.fl. Engelsk ordbok (flexi) Engelsk­norsk/norsk­engelsk

2016

978­82­02­50545­5

295,–

Engelsk skoleordbok (flexi) Engelsk­norsk/norsk­engelsk

2016

978­82­02­49702­6

230,–

Engelsk ordbok – yrkesfag (flexi) Engelsk­norsk/norsk­engelsk

2008

978­82­02­27390­3

285,–

Stor engelsk­norsk ordbok

1988

978­82­02­10823­6

995,–

Fransk Svenkerud m.fl. Fransk ordbok (flexi) Fransk­norsk/norsk­fransk

2017

978­82­02­49193­2

295,–

Fransk skoleordbok (flexi) Fransk­norsk/norsk­fransk

2015

978­82­02­49079­9

230,–

Islandsk Ivar Orgland Norsk­islandsk ordbok

1993

978­82­508­1318­2

615,–

Islandsk­norsk ordbok

1992

978­82­508­1317­5

635,–

2015

978­82­02­42323­0

795,–

2018

978­82­02­30773­8

345,–

Latin Nygård m.fl. Latinsk ordbok (Ib) Latin­norsk

Norsk Urdland Karlsen, Krogstad, Paulssen Norsk ordbok – bokmål Nyhet!

Knut Lindh Bokmål­nynorsk ordbok

2015

978­82­02­49550­3

285,–

Bokmål­nynorsk skoleordbok

2015

978­82­02­49452­0

250,–

Spansk Baggethun m. fl. Spansk skoleordbok (flexi) Spansk­norsk/norsk­spansk

2016

978­82­02­49701­9

230,–

Spansk ordbok (flexi) Spansk­norsk/norsk­spansk

2015

978­82­02­49823­8

295,–

Tysk Svenkerud m.fl Tysk skoleordbok (flexi) Tysk­norsk/norsk­tysk

2015

978­82­02­40342­3

230,–

Tysk ordbok (flexi) Tysk­norsk/norsk­tysk

2017

978­82­02­49233­5

295,–

Tysk ordbok (flexi) Tysk­norsk/norsk­tysk

2010

978­82­02­25511­4

295,–

PSYKOLOGI

Se side 39

Psykologi Gjørsund, Huseby, Barstad, Sjøberg Psykologi 1 Mennesket i utvikling

2016

978­82­02­49890­0

978­82­02­49891­7

785,–

Psykologi 1 Unibok

2016

978­82­02­52850­8

bm/nyn

236,–

*

Psykologi 1 Brettbok

2016

978­82­02­52135­6

bm/nyn

236,–

*

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


58

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn

2016

978­82­02­49892­4

978­82­02­49893­1

785,–

Psykologi 2 Unibok

2016

978­82­02­53155­3

bm/nyn

236,–

*

Psykologi 2 Brettbok

2016

978­82­02­52136­3

bm/nyn

236,–

*

Psykologi 1

2010

978­82­02­33095­8

978­82­02­33096­5

770,–

Psykologi 1 Unibok

2010

978­82­02­48332­6

bm/nyn

236,–

*

Psykologi 1 Brettbok

2010

978­82­02­42627­9

bm/nyn

236,–

*

Psykologi 2

2011

978­82­02­33162­7

978­82­02­33727­8

785,–

Psykologi 2 Unibok

2011

978­82­02­49011­9

bm/nyn

236,–

*

Psykologi 2 Brettbok

2011

978­82­02­42628­6

bm/nyn

236,–

*

2016

978­82­02­48972­4

Psykologi Elev­ og lærernettsted

psykologi.cdu.no

Psykologi 1 og 2 Lyd på nett

psykologi.cdu.no

Gratis 31,–

POLITIKK, INDIVID OG SAMFUNN

*

Se side 38

SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI

Mangfold Westersjø, Andreassen, Henningsen Mangfold

2012

978­82­02­37172­2

978­82­02­37173­9

660,–

Mangfold Unibok

2015

978­82­02­48328­9

bm/nyn

204,–

*

Mangfold Brettbok

2012

978­82­02­42847­1

bm/nyn

204,–

*

Mangfold Elevnettsted

mangfold.cdu.no

Gratis

Mangfold Lærernettsted

mangfold.cdu.no

Gratis

POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER

Politikk og makt Kval, Mellbye, Sagen Politikk og makt Ny utgave!

2018

978­82­02­54047­0

978­82­02­55702­7

785,–

Politikk og makt Unibok Ny utgave!

2018

978­82­02­59988­1

bm/nyn

236,–

*

Politikk og makt Brettbok Ny utgave!

2018

978­­82­02­60053­2

bm/nyn

236,–

*

Politikk og makt

2012

978­82­02­35247­9

978­82­02­37158­6

785,–

Politikk og makt Unibok

2015

978­82­02­48904­5

bm/nyn

236,–

*

Politikk og makt Brettbok

2012

978­82­02­42848­8

bm/nyn

236,–

*

Politikk og makt Elevnettsted

politikkogmakt.cdu.no

Politikk og makt Lærernettsted

politikkogmakt.cdu.no

Gratis **

SOSIALKUNNSKAP

Samspill NYHET! Langø, Haugen, Longva, Kosberg Samspill

2017

978­82­02­44406­8

978­82­02­54174­3

760,–

Samspill Unibok

2017

978­82­02­54177­4

bm/nyn

236,–

*

Samspill Brettbok

2017

978­82­02­54175­0

bm/nyn

236,–

*

Samspill Elevnettsted

samspill.cdu.no

2017

Samspill Lærernettsted

samspill.cdu.no

2017

978­82­02­54176­7

Gratis

2007

978­82­02­25615­9

188,–

Livsløp og velferd Bakkerud, Moan, Molteborg Livsløp og velferd

978­82­02­27023­0

Livsløp og velferd Elev­ og lærernettsted        livslopogvelferd.cdu.no

845,– Gratis

* eks. mva ** pris ikke fastsatt

*


59

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

RELIGION OG ETIKK

VEIL. PRIS

Se side 32

I samme verden Kvamme, Lindhardt, Steineger I samme verden Ny utgave!

2018

978­82­02­57572­4

978­82­02­57573­1

695,–

I samme verden Unibok Ny utgave!

2018

978­82­02­60024­2

bm/nyn

220,–

*

I samme verden Brettbok Ny utgave!

2018

978­82­02­60069­3

bm/nyn

220,–

*

I samme verden

2013

978­82­02­35611­8

978­82­02­35612­5

695,–

I samme verden Unibok

2015

978­82­02­48901­4

bm/nyn

220,–

*

I samme verden Brettbok

2013

978­82­02­42796­2

bm/nyn

220,–

*

I samme verden Elevnettsted

isammeverden.cdu.no

I samme verden Lærernettsted

isammeverden.cdu.no

Gratis 978­82­02­42056­7

188,–

RETTSLÆRE

*

Se side 40

Juss og samfunn A Alf Marcus Wiegaard Juss og samfunn 1

2017

978­82­02­42898­3

978­82­02­47316­7

655,–

Juss og samfunn 1 Unibok

2017

978­82­02­47322­8

bm/nyn

176,–

* *

Juss og samfunn 1 Brettbok

2017

978­82­02­47319­8

bm/nyn

176,–

Juss og samfunn 2 Nyhet!

2018

978­82­02­47317­4

978­82­02­47318­1

655,–

Juss og samfunn 2 Unibok Nyhet!

2018

978­82­02­60032­7

bm/nyn

176,–

*

Juss og samfunn 2 Brettbok Nyhet!

2018

978­82­02­47320­4

bm/nyn

176,–

*

Juss og samfunn Elevnettsted Nyhet!         jussogsamfunn.cdu.no

2018

Juss og samfunn Lærernettsted Nyhet!         jussogsamfunn.cdu.no

2018

Gratis 978­82­02­44680­2

188,–

SAMFUNNSFAG

*

Se side 32

Delta! Holgersen, Iversen, Kosberg Delta! Ny utgave!

2018

978­82­02­57566­3

978­82­02­57567­0

495,–

Delta! Unibok Ny utgave!

2018

978­82­02­60039­6

bm/nyn

156,–

*

Delta! Brettbok Ny utgave!

2018

978­82­02­60056­3

bm/nyn

156,–

*

Delta!

2013

978­82­02­39028­0

978­82­02­41217­3

495,–

Delta! Unibok

2015

978­82­02­45876­8

bm/nyn

156,–

*

2013

978­82­02­42799­3

bm/nyn

156,–

*

Delta! Brettbok   Delta! Elevnetsted   

delta.cdu.no  

2018

Delta! Lærernettsted

delta.cdu.no  

2018

Gratis 978­82­02­42280­6

188,–

SAMFUNNSØKONOMI

*

Se side 41

Pareto Steinar Holden Pareto 1 Ny utgave!

2018

978­82­02­56315­8

978­82­02­56316­5

655,–

Pareto 1 Unibok Ny utgave!

2018

978­82­02­60060­0

bm/nyn

204,–

*

Pareto 1 Brettbok Ny utgave!

2018

978­82­02­60064­8

bm/nyn

204,–

*

Pareto 2 Ny utgave!

2018

978­82­02­57570­0

978­82­02­57571­7

655,–

Pareto 2 Unibok Ny utgave!

2018

978­82­02­60066­2

bm/nyn

204,–

* eks. mva ** pris ikke fastsatt

*


60

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

Pareto 2 Brettbok Ny utgave!

2018

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

978­82­02­60065­5

bm/nyn

VEIL. PRIS 204,–

Pareto 1 og 2 Elevnettsted

pareto.cdu.no

2018

Gratis

Pareto 1 og 2 Lærernettsted

pareto.cdu.no

2018

188,–

* *

Pareto 1

2012

978­82­02­37160­9

978­82­02­37163­0

655,–

Pareto 1 Unibok

2015

978­82­02­49938­9

bm/nyn

204,–

*

Pareto 1 Brettbok

2012

978­82­02­42801­3

bm/nyn

204,–

*

Pareto 2

2013

978­82­02­40172­6

978­82­02­42045­1

655,–

Pareto 2 Unibok

2015

978­82­02­50016­0

bm/nyn

204,–

*

Pareto 2 Brettbok

2013

978­82­02­42849­5

bm/nyn

204,–

*

SPANSK I

Se side 26

Språkporten Språkporten Spansk, 2 års lisens

sprakporten.cdu.no

2017

978­82­02­44465­5

bm/nyn

120,–

*

Vidas Bugge, Halvorsen, Rovira, Aviles Ruiz Vidas 1 Spansk I for Vg1 Tekst­ og øvingsbok

2012

978­82­02­34909­7

978­82­02­37184­5

660,–

Vidas 1 Unibok

2012

978­82­02­47732­5

bm/nyn

216,–

978­82­02­42826­6

bm/nyn

Vidas 1 Brettbok Vidas 1 Lærernettsted

2012 vidas.cdu.no

978­82­02­38788­4

216,–

*

188,–

*

Vidas 2 Spansk I for Vg2 Tekst­ og øvingsbok

2013

978­82­02­40338­6

680,–

Vidas 2 Unibok

2013

978­82­02­49119­2

216,–

Vidas 2 Brettbok

2013

Vidas 2 Lærernettsted

vidas.cdu.no

Vidas Elevnettsted

vidas.cdu.no

*

*

978­82­02­42827­3

216,–

*

978­82­02­42044­4

188,–

*

Gratis

Mi querida familia Mi querida familia Mi querida familia DVD

2008

978­82­02­28662­0

528,–

Mi querida familia Lærerveiledning

2008

Kontakt: vgsinfo@cappelendamm.no

Gratis

SPANSK II

*

Se side 26

WATCH Watch video: Spansk Elev­ og lærernettsted

watch.cdu.no

2016

978­82­02­50642­1

2012

978­82­02­37185­2

52,–

*

Vamos Bugge, Halvorsen, Rovira, Aviles Ruiz Vamos 1 Spansk II for Vg1 Tekst­ og øvingsbok

978­82­02­37285­9

660,–

Vamos 1 Unibok

2012

978­82­02­47834­6

bm/nyn

216,–

*

Vamos 1 Brettbok

2012

978­82­02­42828­0

bm/nyn

216,–

*

978­82­02­38790­7

188,–

*

2013

978­82­02­39164­5

680,–

Vamos 1 Lærernettsted

vamos.cdu.no

Vamos 2 Spansk II for Vg2 Tekst­ og øvingsbok Vamos 2 Unibok

2013

978­82­02­48703­4

216,–

*

Vamos 2 Brettbok

2013

978­82­02­42829­7

216,–

*

188,–

*

Vamos 2 Lærernettsted

vamos.cdu.no

Vamos Elevnettsted

vamos.cdu.no

978­82­02­40341­6

Gratis

* eks. mva ** pris ikke fastsatt


61

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

978­82­02­56818­4

978­82­02­24179­7

VEIL. PRIS

Spansk grammatikk Drange, Friis ¡Claro que sí! Spansk aktivitetsgrammatikk

2004

SPANSK III

365,–

*

Se side 26

Español Tres Digital Bernaldez, Leguina­Morel Español Tres Textos (utvalgte tekster fra nettstedet)

2014

978­82­02­45963­5

265,–

Español Tres Digital Elevnettsted

2014

978­82­02­44471­6

428,–

*

Español Tres Digital Lærernettsted

2014

978­82­02­39238­3

428,–

*

2002

978­82­02­16822­3

370,–

TEKNISKE FAG Johannessen Tekniske tabeller TYSK I

Se side 23

Språkporten Språkporten Tysk, 2 års lisens

sprakporten.cdu.no

2017

978­82­02­53305­2

bm/nyn

120,–

2017

978­82­02­44783­0

978­82­02­52534­7

595,–

*

Klasse! Braaten, Gundersen­Røvik Klasse! 1 Tekst­ og øvingsbok Klasse! 1 Unibok

2017

978­82­02­55766­9

bm/nyn

204,–

*

Klasse! 1 Brettbok

2017

978­82­02­55764­5

bm/nyn

204,–

*

Klasse! 1 Elevnettsted

klasse.cdu.no

2017

Klasse! 1 Lærernettsted

klasse.cdu.no

2017

Gratis 978­82­02­55405­7

188,–

*

Klasse! 1 Lyd på nett Elev

klasse.cdu.no

2017

978­82­02­54371­6

31,–

*

Klasse! 1 Lyd på nett Lærer

klasse.cdu.no

2017

978­82­02­57113­9

188,–

*

Klasse! 2 Tekst­ og øvingsbok Nyhet!

2018

978­82­02­51550­8

978­82­02­53636­7

595,–

Klasse! 2 Unibok Nyhet!

2018

978­82­02­59260­8

bm/nyn

204,–

2018

978­82­02­59252­3

bm/nyn

2018

978­82­02­59251­6

Klasse! 2 Brettbok Nyhet! Klasse! 2 Lærernettsted Nyhet!

klasse.cdu.no

*

204,–

*

188,–

*

Klasse! 2 Lyd på nett Elev Nyhet!

klasse.cdu.no

2018

978­82­02­54372­3

31,–

*

Klasse! 2 Lyd på nett Lærer Nyhet!

klasse.cdu.no

2018

978­82­02­59676­7

188,–

*

2018

978­82­02­56945­7

31,­

*

*

Klasse! 1­2 Tema­ og grammatikkfilmer Nyhet!

Neue Freunde Neue Freunde Deutsch für Anfänger – DVD

2007

978­82­02­27423­8

528,–

Neue Freunde Lærerveiledning

2007

Kontakt: vgsinfo@cappelendamm.no

Gratis

TYSK II

Se side 22

WATCH Watch videos: Tysk Elev­ og lærernettsted

watch.cdu.no

2016

978­82­02­50645­2

* eks. mva ** pris ikke fastsatt

52,–

*


62

Bestillingsliste

TITTEL

UTG.ÅR

ISBN BOKMÅL

ISBN NYNORSK

VEIL. PRIS

Ankunft Andersen, Bali Ankunft 1 Tysk II for Vg1 Tekst­ og øvingsbok

2012

978­82­02­34906­6

bm/nyn

610,–

Ankunft 1 Unibok

2012

978­82­02­48403­3

bm/nyn

200,–

*

Ankunft 1 Brettbok

2012

978­82­02­42703­0

bm/nyn

200,–

*

Ankunft 2 Tysk II for Vg2 Tekst­ og øvingsbok

2013

978­82­02­38162­2

bm/nyn

635,–

Ankunft 2 Unibok

2013

978­82­02­49121­5

bm/nyn

200,–

*

Ankunft 2 Brettbok

2013

978­82­02­42804­4

bm/nyn

200,–

*

Ankunft 1 Lærernettsted

ankunft.cdu.no

978­82­02­38791­4

188,–

*

Ankunft 2 Lærernettsted

ankunft.cdu.no

978­82­02­40329­4

188,–

*

Ankunft Elevnettsted

ankunft.cdu.no

Gratis

TYSK III

Se side 22

Deutsch Drei Digital Karin Hals Deutsch Drei Digital Elev­ og lærernettsted

2010

978­82­02­30633­5

428,–

* *

Deutsch Drei Digital Lærernettsted

2010

978­82­02­33627­1

428,–

Deutsch Drei Literatur (antologi med tekstene fra nettstedet)

2010

978­82­02­33376­8

265,–

2004

978­82­02­56820­7

TYSK GRAMMATIKK

Immer besser Parnemann, Bali Immer besser Tysk Aktivitetsgrammatikk

978­82­02­21903­1

Immer besser Fasit på cdu.no

365,–

*

Gratis

Språkporten Språkporten Tysk, 2 års lisens

sprakporten.cdu.no

2017

978­82­02­53305­2

bm/nyn

978­82­02­15156­0

120,–

Differensiert tysk grammatikk Helge Parnemann Differensiert tysk grammatikk

1995

978­82­02­15155­3

Differensiert tysk grammatikk Øvingsbok

1995

978­82­02­15157­7

340,–

Differensiert tysk grammatikk Fasit

1995

978­82­02­15158­4

230,–

* eks. mva ** pris ikke fastsatt

340,–

*


Profile for Cappelen Damm

Katalog 2018 (vgs)  

Katalog 2018 (vgs)