Page 1


Irene Amundsen og Tone Goborg

Skriftforming Løkkeskrift A

BokmĂĽl


© Cappelen Damm AS 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Kaleido skriftforming Løkkeskrift A er laget til bruk på grunnskolens barnetrinn. Illustrasjoner: Solveig Lid Ball Prinsippdesign: RenessanseMedia AS Sats/ombrekking: RenessanseMedia AS Omslagsdesign: RenessanseMedia AS Omslagsillustrasjon: Solveig Lid Ball Håndskrift: Tone Goberg Forlagsredaktør: Hege Alnæs / Tone Senje Trykk og innbinding: Livonia Print SIA, Latvia Utgave 1 Opplag 1 ISBN 978-82-02-45307-7 www.cdu.no


Til lærere og foresatte Det er spennende for barn å lære å skrive sammenhengende skrift, å skrive slik de store og de voksne gjør. Denne boka er et hjelpemiddel i innlæringen av sammenhengende håndskrift. Elevene trenger at læreren eller foresatte viser riktig startpunkt og skriveretning for bokstavene, og at dette repeteres med jevne mellomrom. I tillegg er det viktig å vise de ulike overgangene mellom bokstavene. Bordene i begynnelsen av boka er introduserende øvelser for å få til de grunnleggende skrivebevegelsene. Deretter følger skriving av de første, enkle ordene. Hver bokstav i alfabetet har fått to sider. Den ene siden tar for seg de små bokstavene, mens den andre siden også inkluderer store bokstaver. Det er mulig å øve alle de små bokstavene først, hvis man ønsker det, for senere å gå tilbake og øve de store bokstavene. Elevene skal «kopiere» teksten ved å skrive den inn i bokstavhuset under teksten. Dette gjør det lett å se på modellteksten mens de skriver, både for venstre- og høyrehendte elever. Elevene kan også starte med å sporeskrive oppå teksten, som en forøving til egen skriving. Kompetansemålet etter 4. trinn er at elevene skal kunne skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og etter 7. trinn at elevene skal kunne skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift. Noen elever syns det er lett å skrive sammenhengende skrift, men de fleste trenger å øve en hel del. Vi anbefaler å gi rom for ytterligere øving av enkelte bokstavformer hvis elevene trenger det. Læreren og foresatte bør også fokusere på riktig blyantgrep og sittestilling for å unngå belastningsskader. Jo tidligere eleven lærer å holde blyanten riktig, jo lettere blir det å få det til i alle skrivesituasjoner. Forskriften i denne boka er skrevet for hånd, så det forekommer noen ujevnheter. Lykke til!


4

Løkkeskriftalfabetet


5

Ă˜v tallene.


6


7


8


9


10


11


12


13


14

1

2

3


15 2

3 1


16

2

1

3

Profile for Cappelen Damm

Kaleido skriftforming Løkkeskrift A (utdrag)  

Kaleido skriftforming Løkkeskrift A

Kaleido skriftforming Løkkeskrift A (utdrag)  

Kaleido skriftforming Løkkeskrift A

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded