Page 1


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 1

HER PÅ BERGET ARBEIDSBOK Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN • KIRSTI MAC DONALD


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 2

© CAPPELEN DAMM AS, 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Grafisk formgiving: Ring Design, Ingunn Framgården Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården Omslagsfoto: iStock Forlagsredaktør og bilderedaktør: Liv Veum Seljevold Sats og førtrykk: Ring Design, Ingunn Framgården Trykk og innbinding: UAB BALTO Print, 2016 ISBN 978-82-02-47259-7 5. utgave 1. opplag Nettressurser til læreverket: www.herpaberget.cdu.no Informasjon om Cappelen Damms utgivelser: www.cdu.no www.cappelendamm.no www.cappelendammundervisning.no


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 3

Innhold

Innhold NIVÅ B2 1 Et land langt mot nord Litt om Norge Byer og tettsteder / Distriktene Vannkraft Oljeproduksjonen går ned Grammatikk: Helsetninger Setninger med kanskje, plassering av ikke Konjunksjonene for og så Skriving: Reklametekst Struktur- og lytteøvelser Oppsummering

2 Dagligliv Slik lever vi Sosiale medier / Er informasjonen riktig? Organisert fritid Barn og fritidsaktiviteter Grammatikk: Leddsetninger Subjunksjoner i adverbiale leddsetninger Spørreord + som Som-setninger Skriving: Leddsetninger i tekst Struktur- og lytteøvelser Oppsummering

3 Et flerkulturelt samfunn Samene Tidlig innvandring Innvandring i dag Grammatikk: Substantiv Skriving: Ubestemt og bestemt form i tekst Struktur- og lytteøvelser Oppsummering

7 7 8 8 8 9 11 12 13 14 17

4 Skole og høyere utdanning Utdanning for alle Hva mener partiene? Høyere utdanning Undervisningsformer Grammatikk: Adjektiv i entall og flertall Adjektiv i bestemt form Adjektiv – komparativ og superlativ Adjektiv brukt som substantiv Skriving: Resonnerende og argumenterende tekst Struktur- og lytteøvelser Oppsummering

44 44 44 45 47 47 48 50 51 52 54 56

19 19 20 20 21 21 23 24 25 26 28 31

33 33 33 34 35 38 40 42

5 Arbeidsliv Innledning / Johan på jobbintervju Arbeidsmiljøloven Organisasjonene i arbeidslivet Grammatikk: Det som formelt subjekt Utbryting Skriving: Jobbsøknad Struktur- og lytteøvelser Oppsummering

6 Klima og miljø Avgift i rushtrafikken Verden i dag Fossile energikilder / Fornybar energi Hva kan du og jeg gjøre? Grammatikk: Verb Framtid med vil, skal og kommer til å Infinitiv Tenkte tilfeller – hypotetiske utsagn Skriving: Referat Struktur- og lytteøvelser Oppsummering

58 58 59 60 61 63 65 68 70

72 72 72 73 73 74 76 77 78 79 80 83

3


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 4

Innhold

7 Helsa vår Staten og helsa Skal du vaksinere barnet ditt? Klima og helseproblemer Psykisk helse Grammatikk: Pronomen Eiendomsord (possessiver) Skriving: Avisinnlegg Struktur- og lytteøvelser Oppsummering

85 85 87 88 89 89 91 94 96 98

10 Noen norske kunstnere

11 Maktfordelingen 8 Litt norsk historie Norvegr / Vikingtida Harald Hårfagre samler Norge? Norge blir en enhet Svartedauden Dansketida Union med Sverige / Norge blir selvstendig Grammatikk: Bli-passiv S-passiv Det som subjekt i passiv Skriving: Bruk av passiv i tekst Struktur- og lytteøvelser Oppsummering

9 Nasjonsbyggingen Nasjonalromantikken Snø og ski Fra ingen til to norske skriftspråk Finnes det nasjonale særtrekk i dag? Grammatikk: Sammensatte substantiv Sammensetning eller ikke? Skriving: Å nyansere meningene i en tekst Struktur- og lytteøvelser Oppsummering

100 100 101 102 103 104 104 105 107 108 110 112 114

116 116 116 117 118 119 121 121 123 125

Monarki og demokrati Storting og regjering Domstolene Grammatikk: Partisipper Skriving: Muntlig og skriftlig presentasjon Struktur- og lytteøvelser Oppsummering

12 Politikk De politiske partiene Politisk innflytelse Medienes rolle Grammatikk: Sammensatte verb Skriving: Formell e-post Rapport Struktur- og lytteøvelser Oppsummering

13 Internasjonale forhold Krig og fred Nobels fredspris Norge og Europa Samarbeid i nord Grammatikk: Preposisjoner Skriving: Tekstsammenheng Struktur- og lytteøvelser Oppsummering Illustrasjoner

4

127

Edvard Munch 127 Knut Hamsun 128 Grammatikk: Mengdeord (kvantorer) 129 Ingen – ikke noen – ingenting – ikke noe 130 Mengdeordene alle, hel og hver 131 Begge (to) – begge deler 132 Skriving: Oppbygging av avsnitt i en faglig tekst 133 Struktur- og lytteøvelser 135 Oppsummering 137

139 139 139 140 141 143 145 147

149 149 150 151 152 154 155 157 159

161 161 162 162 163 164 167 169 171 173


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 5

Forord

Forord HER PÅ BERGET er et læreverk for voksne som vil lære mer norsk. Det er tilrettelagt for undervisning på spor 3, etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B2, og egner seg også godt for andre studieløp. Her på berget passer for kursdeltakere som har gjennomgått På vei og Stein på stein, eller andre læreverk for nivå A1, A2 og B1.

Her på berget passer for kursdeltakere og studenter som skal ta • norskprøven på nivå B2 • språkprøven på høyere nivå (Bergenstesten) • trinn 3 på universiteter og høgskoler

Læreverket består av: • • • • •

Tekstbok Arbeidsbok CD til tekstboka CD til arbeidsboka Nettressurs for kursdeltakere og lærere: herpaberget.cdu.no

Målet Målet med læreverket Her på berget er at kursdeltakerne skal bli gode tekstbrukere og tilegne seg et vokabular som er viktig i arbeidslivet og studier i Norge. Ved hjelp av varierte tekster og mange ulike oppgaver skal kursdeltakerne få større språklig sikkerhet og bedre innsikt i det norske samfunnet. Her på berget har en oversiktlig oppbygning og jevn progresjon, slik at det skal være lett å bruke både for kursdeltakere og lærere.

Arbeidsboka Arbeidsboka følger Her på berget Tekstbok. Flere av øvelsene går ut på å øve inn ord og uttrykk i tekstboka i ulike sammenhenger. Grammatiske emner løftes fram i alle kapitler. Det er lagt vekt på emner som vi vet at kursdeltakere på dette nivået ofte synes er vanskelige. Etter grammatikkpresentasjonene følger oppgaver for å øve inn det gjennomgåtte stoffet. I hvert kapittel blir skriving av egne tekster tatt opp. Ulike typer tekster blir presentert og gjennomgått, og varierte øvelser følger etter. Noen eksempler er referat, argumenterende tekst, reklame og presentasjon. Alle kapitler inneholder muntlige strukturøvelser som er knyttet til de grammatiske emnene i kapittelet. Kapitlene inneholder også lytteøvelser med variert innhold og omfang. Innspillingene til disse øvelsene finnes på Her på berget CD til arbeidsboka. Se mer på neste side. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering av sentralt vokabular og grammatikk som er behandlet i kapittelet. Der blir også emnene og kompetansemålene for kapittelet oppsummert. Her kan kursdeltakerne sjekke om de har fått med seg innholdet i kapittelet og få hjelp til å finne ut om det er emner de ikke har fått ordentlig tak på. 5


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 6

Forord

CD til arbeidsboka CD til arbeidsboka inneholder struktur- og lytte-øvelsene i arbeidsboka. De samme innspillingene er tilgjengelige i Her på berget Lyd, som er Cappelen Damms strømmetjeneste. Læreren finner tekstene i Her på berget Lærerressurs.

CD til tekstboka CD til tekstboka inneholder mange av tekstene i tekstboka. De samme innspillingene er tilgjengelige i Her på berget Lyd,, som er Cappelen Damms strømmetjeneste. Kursdeltakerne kan bruke lydinnspillingene på egen hånd. De kan høre på innlesningene, og de kan gjenta selv. Læreren kan også bruke innspillingene i klassen.

Nettsted: herpaberget.cdu.no Elevressursen • Elevressursen er gratis tilgjengelig for alle, både lærere og kursdeltakere. • Her kan kursdeltakerne arbeide på egen hånd med varierte oppgaver til hvert kapittel, eller læreren kan bruke øvelsene i klassen. • Mange av øvelsene har lyd. Her er det lytteøvelser som likner på oppgavene som gis til norskprøven. • Ekstra lydinnspillinger til tekstboka ligger også i elevressursen. Noen innspillinger på nynorsk og dialekteksempler finnes også her.

Lærerressursen Lærerressursen er bare tilgjengelig for læreren. Den inkluderer oppgaver på C1-nivå som kan hjelpe læreren til å differensiere undervisningen. Her kan læreren finne tilleggsstoff til alle kapitlene i læreverket Her på berget: • • • • • • •

Lydinnspillinger til tekstboka Veiledning til alle kapitler Kommentarer til grammatikk i alle kapitler Tilleggsoppgaver på ulike nivåer til alle kapitler Fasit til oppgavene i arbeidsboka Tekster til lytteøvelsene i arbeidsboka Prøver etter hvert 3. kapittel. Prøvene oppsummerer mye av stoffet fra de tre foregående kapitlene. Lytteprøver med lydinnspillinger er inkludert. • Illustrasjoner i tekstbok og arbeidsbok for visning på tavle • Tavlebok: Tavlebokversjoner av Her på berget Tekstbok, og Arbeidsbok er et hjelpemiddel for læreren som her kan planlegge og legge til flere ressurser for undervisningen. Tavleboka til tekstboka inkluderer innspillinger til tekstboka. Tavlebøkene kan vises på digital tavle eller vegg. Les mer om tavleboka på nettsidene til Her på berget eller på tavleboka.no. Tilgang til lærerressursen krever abonnement. Se herpaberget.cdu.no eller cdu.no for mer informasjon. Lykke til! Elisabeth Ellingsen

6

Kirsti Mac Donald


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 7

1

Et land langt mot nord

Fra Reine i Lofoten

Litt om Norge 1

Sett inn ord fra rammen i riktig form få – høy – lang – mild – mye – stor – varm

Norge er det sjette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . landet i Europa. Selv om landet er ganske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , bor det . . . . . . . . . . . . . . . mennesker her, bare litt over 5 millioner. Det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av landet er ell og jord som ikke kan dyrkes. Kystlinjen er veldig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , men ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enn den vi finner i Canada. Takket være . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vann fra Golfstrømmen er vintrene ganske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . langs kysten, med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . temperaturer enn dem vi finner på samme breddegrad andre steder.

2

Parsetninger Fyll ut med ord og uttrykk fra teksten, slik at setning a og b betyr omtrent det samme. a Hvis du inkluderer alle øyene, er kystlinja i Norge veldig lang. b Hvis du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med alle øyene, har Norge en veldig lang kystlinje. a Det er for det meste regn og vind der.

a På grunn av deg trives jeg godt her.

b Det er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . regn og vind der.

b

a Finnes det ikke jord som kan dyrkes der? b Finnes det ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jord der?

..........................................

deg trives jeg

godt her. a Hva fører alt arbeidet til? b Hva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt arbeidet i? 7


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 8

1 Et land langt mot nord Byer og tettsteder / Distriktene 3

Synonymer Finn ord på side 17–19 i tekstboka som betyr omtrent det samme som ordene nedenfor. Sett dem inn i setningene i riktig form.. Eksempel: opphavelig, fra starten av

Alle de opprinnelige husene er borte nå.

forbindelse

De ønsker å knytte nye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ta vare på

Har de ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noen av de gamle husene?

være annerledes enn

Veiene her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dem vi har andre steder i landet.

være tøft, kreve mye (av noen) Vinteren her i landet kan være nokså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hjelp

De trenger både moralsk og økonomisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tildele (penger)

Det må . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mer til veinettet her i landet!

Vannkraft 4

Et tre Hvor mange ord greier du å assosiere med ordet tre? Du finner mange eksempler i teksten. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................

Oljeproduksjonen går ned 5

Spesielle uttrykk I teksten står det: «Landet trenger flere bein å stå på.» Hva betyr setningen?

Han ble sittende med skjegget i postkassa.

Hva tror dere setningene i rammen under betyr?

De satt med hendene i fanget. Kan jeg få snakke med deg under fire øyne? Sjefen snakket over hodet på arbeiderne.

8

Foreldrene merket tidlig at dattera hadde bein i nesa. Han ble sittende med skjegget i postkassa. De forsvant med halen mellom beina.


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 9

Et land langt mot nord

6

Vokabular i kapittel 1 Velg ut fem ord eller uttrykk i dette kapittelet i tekstboka som du synes det er viktig å lære. Skriv ordene ned. Sitt sammen i grupper, og fortell hverandre hvilke ord og uttrykk dere har valgt. Sjekk at alle forstår hva ordene betyr.

Grammatikk: helsetninger Ordstillingen i norsk er nokså fast. I dette kapittelet skal vi se på ordstillingen i helsetninger. (Om leddene i en helsetning, se side 152–153 i tekstboka). Helsetninger er setninger som er selvstendige. De er altså ikke ledd i andre setninger. Vi skiller mellom fortellende helsetninger, spørresetninger og imperativsetninger, og vi kan lage et skjema for de ulike typene av helsetninger.

Forfelt

Midtfelt v

1 2 3 4 5 6 7

Jeg Likevel Selv om vi har råd, I hjembygda mi Hvordan

Symboler v = det finitte verbalet (presens og preteritum) V = det infinitte verbalet (infinitiv og perfektum partisipp) n = nominal (subjektet i setningen) N = nominal (objekt eller predikativ i setningen) a = setningsadverbial (som ikke, alltid, aldri, ofte, kanskje og andre) A = andre adverbialer (blant annet tids- og stedsadverbial)

har har vil kjenner kan Kan Prøv!

n

a

ofte ikke hun ikke jeg du

Sluttfelt (n)

V

N

A

et hus

kona mi

bodd ønsket meg flytte

i byen i 20 år. i hjembygda mi. fra byen.

jeg

Eksemplene viser at ordene har relativt faste plasser. Det finitte verbalet (v) kommer alltid rett etter forfeltet, på plass nummer 2 i skjemaet. I fortellende setninger (1, 2, 3, 4) kan vi plassere forskjellige ledd i forfeltet, slik som et subjekt (1), et adverbial (2 og 4) eller en leddsetning (3). Det gir god variasjon å begynne setningen på ulike måter. I spørrende setninger (5, 6) står enten et spørreord (5) i forfeltet, eller forfeltet er tomt (6). I imperativsetninger (7) er også forfeltet tomt. Plassering av setningsadverbialet Setningsadverbialet (a) modifiserer eller forteller noe om hele setningen: Vil hun flytte, eller vil hun ikke flytte? Når subjektet (n) er et trykklett pronomen, som i setning 2 og 4, er det normalt å plassere adverbialet etter (n).

overtale gi

så mange. henne? meg noen råd?

I setning 3 har vi imidlertid to muligheter. Her er subjektet (n) ikke et trykklett pronomen, men et substantiv. Da kan vi si: … vil kona mi ikke flytte eller … vil ikke kona mi flytte. Det siste alternativet er vanligst. Et trykklett pronomen som objekt kan stå på plassen n når verbalet i setningen er et enkelt verb: Jeg kjøpte ikke huset. Jeg kjøpte det ikke. Hun treffer ofte broren sin. Hun treffer ham ofte. Konjunksjoner Konjunksjonene og, men, eller, for, så står utenfor forfeltet og forandrer ikke ordstillingen. Hvis vi begynner setning 4 med «men», vil den derfor hete: Men i hjembygda mi kjenner hun ikke så mange.

9

1


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 10

1 Et land langt mot nord 7

Ordstilling Begynn med ordet som er oppgitt. Eksempel: Det er ikke så kaldt langs kysten. Om vinteren er det ikke så kaldt langs kysten. Temperaturene er ikke så lave langs kysten. Om vinteren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Omtrent 70 % er ell og områder som ikke kan dyrkes. I Norge

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Det burde ikke bo folk der. Der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fram til 1830 var Bergen Norges største by. Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byene vokste opprinnelig fram der det var næringsgrunnlag. Opprinnelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra Bergen ble fisken eksportert til andre land. Fisken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norske gårdsbruk er ikke så store i internasjonal sammenheng. I internasjonal sammenheng

8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ordstilling Sett inn ordene i riktig rekkefølge. de – økonomisk støtte – ikke – søker – om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

Hvorfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? De har dårlig råd, men

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

De har dårlig råd, men likevel Selv om de trenger det,

10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 11

Et land langt mot nord

9

Ordstilling – adverbialer Sett inn adverbialene på riktig plass. Skriv på eget ark. a ikke kanskje sjelden alltid kanskje b ofte sjelden ofte ikke ikke kanskje

De får seg arbeid her. De må flytte fra bygda. Før gikk jeg ut. Nå for tida går jeg ut etter middagen. Jeg bør besøke dem.

NB: Flere mul

igheter!

Setninger med kanskje De kan kanskje hjelpe oss. Kanskje kan de hjelpe oss. Kanskje de kan hjelpe oss.

I or traff jeg dem. I år ser jeg dem. Han ringer henne. Hun liker ham. De spiser det. Vi selger den.

10 Spørsmål Se på teksten Litt om Norge i tekstboka, side 16. Lag spørsmål som passer til svarene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

Omtrent 100 915 kilometer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

Canada.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

Litt over 5 millioner.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

Omtrent 70 %.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

Det skyldes Golfstrømmen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

Det er en havstrøm.

11 Ordstilling – flere adverbialer Sett inn adverbialene på riktig plass. Skriv på eget ark. ikke – dessverre ikke – kanskje ikke – nok ikke – alltid ikke – alltid ikke – nok – alltid ikke – helst ikke – absolutt

Plassering av ikke Ikke kommer vanligvis etter andre setningsadverbialer (dessverre ikke), men foran alltid (ikke alltid).

De fikk se nordlyset. Alle er enige i dagens distriktspolitikk. De er enige. Du kan stole på det politikerne sier. De gjør de riktige valgene. De er til å stole på. Han vil flytte fra hjemstedet sitt. De bør gi mer penger til distriktene.

11

1


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 12

1 Et land langt mot nord 12 Hva betyr disse setningene? Du ser nordlys bare om vinteren i Honningsvåg. Bare i Honningsvåg ser du nordlys om vinteren. Bare du ser nordlys om vinteren i Honningsvåg.

13 Konjunksjoner Bind sammen setningene med og, men eller eller. Det var godt og varmt ute. Han gikk ikke ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Besøker du meg snart? Kommer du ikke i det hele tatt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

Velger de å bygge nye veier? Bruker de heller penger på buss og trikk? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

Oljeprisen har falt. Av den grunn minker oljeinntektene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Det er ikke arbeid å få her. De vil ikke flytte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

14 Konjunksjonene for og så Årsak: Hun ønsket å flytte, for hun likte seg ikke i byen. Følge: Hun likte seg ikke i byen, så hun ønsket å flytte.

Bind sammen setningene med for og så: Han skrev til statsministeren. Han ville ikke ha oljeboring i nord. for: så:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Han var ikke fornøyd. Han fikk aldri noe svar på brevet.

12

for:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

så:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 13

Et land langt mot nord

Skriving: reklametekst I tekstboka på side 20 står det en reklametekst om 17. mai-frokosten. Reklame er en form for kommunikasjon som brukes til å påvirke oss, slik at vi blir interessert i produktet og ønsker å kjøpe det eller finne ut mer om det. Her er en tekst fra en turistkatalog om Norge:

Norge. entyrferie rundt i Ta deg tid til en ev r! ennende mulighete Her er det mange sp

komfortable busser Bli med oss i en av våre e i Gudbrandsdalen til – fra de brede bygden e fjell på Vestlandet. trange fjorder og mektig

rgen r med hurtigruta fra Be Vi anbefaler også en tu får Som passasjer om bord i sør til Kirkenes i nord. ll, brusende fossefall og du oppleve fjorder og fje får nord – samtidig som du midnattssola i det høye på fiskevær langs kysten se byer, småsteder og nært hold.

Den vakre Geirangerfjorden venter på deg!

evelse! Unn deg en ny oppl

• Hvem er målgruppa for teksten over (hvem henvender teksten seg til)? • Hva kan du si om ordvalget (bruk av plussord, pronomen, spesielle ord og uttrykk)? • Hvordan synes du teksten fungerer?

15 Skriftlige oppgaver a Turistreklame Tenk deg at du skal drive litt turistreklame for et land du kjenner godt. Skriv og fortell hva dette landet har å by turister. Skriv på en slik måte at folk får lyst til å feriere der. b En reise Fortell om en reise du har vært med på eller et sted du har lyst å reise til. Fortell hva som gjorde inntrykk på deg – naturen, klimaet, kulturen, historiske steder, spesielle opplevelser – eller hva du har lyst til å se og gjøre der. 13

1


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 14

Struktur- og lytteøvelser 1/1

16 Tall Les setningene når du hører tallet til venstre. Gjenta. 1 2 3 4

1/2

Gjennomsnittstemperaturen er 1,5 grader. Landet har 5,2 millioner innbyggere. Omtrent 70 % av Norge er ell. Bare 3 % er dyrkbar mark.

5 Den lengste elva er 601 km. 6 Den største innsjøen er 368 km2. 7 Det høyeste ellet er 2469 meter over havet.

17 Ordenstall Les svarene høyt. Deretter gjentar du svarene som blir lest opp. Prøv å få din egen uttale lik den du hører. Når dro de? Når slutter ferien? Når er Frankrikes nasjonaldag? Når er USAs nasjonaldag? Når er Tyrkias nasjonaldag? Når er Kinas nasjonaldag? Når er ailands nasjonaldag?

1/3

(12.5.) (19.8.) (14.7.) (4.7.) (29.10.) (1.10.) (5.12.)

Tolvte i femte …

18 Setninger Hør på setningen til venstre. Begynn med ordet som er oppgitt, og les setningen når du hører tallet. Gjenta.

1/4

Det bor likevel ikke så mange her.

1 2

Likevel bor det ikke så mange her. Her …

De kan dessverre ikke flytte hit.

1 2

Dessverre … Hit …

Jeg ringte til henne på onsdag.

1 2

På onsdag … Henne …

19 Setningsadverbialer Sett inn ordene til venstre og les setningen når du hører tallet. Gjenta. 1 2 3 4 5

14

aldri oe alltid nok aldri

Dette har jeg sagt. Der parkerer jeg. Om sommeren er det varmt der. Til vinteren kommer han hjem igjen. Har dere hatt snø i dette området?

6 7 8 9 10

alltid aldri ikke nok ikke

Vi hilste på ham. Jeg har sett henne. Vi liker dem. De finner oss. Jeg forsto ham.


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 15

Et land langt mot nord

1/5

20 Setninger Sett ordene i parentes i riktig rekkefølge og les setningen høyt når du hører tallet til venstre. Gjenta. (de – vil – lete – ikke – nye – oljefelt – etter) 1 2 3 4

1/6

Heretter … Hva er det du sier? …? Hvorfor …? Jeg vet ikke, men …

21 Reklame 1 Hør på dialogen og svar. Hvorfor er hun negativ til plakaten?

1/7

Hvorfor er han negativ til plakaten?

Den er for stor.

Den er for stor.

Den er kjønnsdiskriminerende.

Den er kjønnsdiskriminerende.

Den er stygg.

Den er stygg.

22 Reklame 2 Hør og sett kryss ved riktig svar.

1/8

Salget i butikken finner sted

om vinteren

om våren

om sommeren

Butikken selger

sportsutstyr

sengetøy

klær

«Dovreell» koster nå cirka

1800 kroner

800 kroner

900 kroner

23 Reklame 3 Hør og skriv ned riktig svar. 1 2 3 4 5 6

Hvor lang tid tar det å reise fra Longyearbyen til isgrotten? Hvilken funksjon har hundene? Hvordan får man sett noe inne i grotten? Hvor mye koster turen? Hva er inkludert i prisen? Hvor mange kan være med på turen?

15

1


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 16

1 Et land langt mot nord 1/9

24 Hva gjør han? Hør og sett kryss ved riktig svar. Hvilket yrke har Frode Kristiansen? bonde

IT-konsulent

gravemaskinfører

å være uavhengig av andre

å arbeide ute

Man er avhengig av været.

Det er vanskelig å få aksept hos politikerne.

Hva liker han best ved jobben sin? at oppgavene er varierte Hva liker han minst? Inntektene er ganske lave.

1/10

25 Hvilket land kommer de fra? Sett inn riktig tall for hver person og skriv ned informasjon om landet.

Tokyo

16

Land

Person

Informasjon om landet

Brasil

....................

..............................................................................................

Canada

....................

..............................................................................................

Egypt

....................

..............................................................................................

Ghana

....................

..............................................................................................

Japan

....................

..............................................................................................

Nederland

....................

..............................................................................................


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:13 Side 17

Oppsummering I kapittel 1 har du • arbeidet med ord og uttrykk som forteller om Norge i dag, om bosetning og distriktspolitikk • lest om naturressurser og hva disse betyr for landet • lest og arbeidet med ulike teksttyper, som nettdebatt og reklametekst

1

Grammatikk i kapittel 1: • ordstilling i helsetninger Hvor mye husker du? Nå kan du teste deg selv!

Hvilke ord passer her? Bare 20 % av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her i landet bor på landsbygda i dag. De fleste bor altså i byer og ........................

Likevel ønsker de fleste politiske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å bevilge penger til distriktene. For

pengene kan man bygge bedre veier. Det inkluderer lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gjennom ellene og store .............................

fra fastlandet og ut til øyene utenfor kysten.

Norske gårdsbruk er små, men de fleste bøndene eier jorda og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de bor på. Mange bønder er avhengig av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . støtte for å klare seg.

2

Vokabular Sett inn ordene i riktig form. Fyll ut slik at setning a og b betyr omtrent det samme. basere – bytte – forutsette – frakte – hevde – investere – redusere

a Kan jeg få ditt blad? Jeg har lest ut mitt.

a Hva bygger du disse tallene på?

b Jeg har lest ut bladet mitt. Kan vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

b Hva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du disse tallene på?

a Han påsto at dette var feil. b Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at dette var feil.

a Oljeproduksjonen har blitt mindre. b Oljeproduksjonen er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a Dette kan vi bare gjøre hvis vi får støtte. b Dette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at vi får støtte.

a Han har kjøpt opp flere eiendommer. b Han

a Varene ble transportert over store avstander.

...............................................

i flere

eiendommer.

b Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . varene over store avstander.

17


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 18

1 Et land langt mot nord 3

Ordstilling Sett inn ordene i riktig rekkefølge. de – tar – vare – på – ikke ..............................................................................

gården sin.

..............................................................................

gården sin?

Nei, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvorfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den? De får økonomisk hjelp, men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den.

4

5

Sett inn adverbialene ofte

Jeg hilser på de gamle naboene.

..............................................................................................

ofte

Jeg ser dem.

..............................................................................................

ikke

Men de nye naboene ser jeg.

..............................................................................................

aldri

Til oss kommer de på besøk.

..............................................................................................

ikke

Er du enig i distriktspolitikken?

..............................................................................................

ikke

Vil politikerne gi mer i støtte?

..............................................................................................

alltid

Det har kanskje vært vanskelig?

..............................................................................................

ikke

Det var nok like vanskelig før.

..............................................................................................

Konjunksjoner Sett inn: men – for – så Hun ville flytte nærmere sentrum, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun likte ikke å bo på landet. Hun likte ikke å bo på landet, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun ble boende der i mange år. Hun likte ikke å bo på landet, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun flyttet nærmere sentrum. Bedrien ble nedlagt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de hadde ikke arbeid lenger. De mistet jobben, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bedrien ble nedlagt. Bedrien ble nedlagt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de beholdt jobben.

18


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 19

2

Dagligliv

Slik lever vi 1

Vokabular Sett inn ord og uttrykk fra teksten som betyr omtrent det samme som ordene til venstre.

2

50 %

Du må betale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nå.

hus for to familier

Vi bor i en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

litt mer enn 20 %

Jeg betaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av lønna i husleie.

alene

Mange unge bor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ugifte/single

I blokka vår bor det mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gjelder

Det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for det meste . . . . . . . . . . . . . . . . . studenter.

og / i tillegg til

Nå har jeg betalt strømregningen, telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . husleia.

ganske mange

Det bor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eldre mennesker her i blokka.

på grunn av at

Flere eldre kvinner bor alene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de lever lenger enn menn.

Uttrykk med preposisjon De klarer seg bra i og . . . . . . . . . . . . . . . . . . at de jobber begge to. ..................

forbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . fødselen har de rett til permisjon.

Han har rett . . . . . . . . . . . . . . . . . . plass i barnehage. Hvem har ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . å hente ungene i dag? Han har laget mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . tillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . å hente barna. Familien består . . . . . . . . . . . . . . . . . . far, mor og tre barn. Hva dreier programmet seg . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Hun flyttet hjemmefra . . . . . . . . . . . . . . . . . . å bo . . . . . . . . . . . . . . . . . . seg selv. Broren foretrekker å bo . . . . . . . . . . . . . . . . . . foreldrene. Han har omsorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . sine gamle foreldre. De gamle klarer seg . . . . . . . . . . . . . . . . . . stor grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . egen hånd. Han hjelper dem litt . . . . . . . . . . . . . . . . . . husarbeidet. ..................

tillegg handler han for dem.

19


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 20

2 Dagligliv Sosiale medier / Er informasjonen riktig? 3

Hva heter verbet? Skriv tilsvarende verb i riktig form. kontakt/en

Jeg må . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle vennene mine.

mobbing/en

Det er ille at noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . andre.

trakassering/en

Ingen må . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sine kolleger.

trussel/en

Det er ikke lov å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . andre.

informasjon/en

Myndighetene bør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bedre.

mening/en

Hva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du med det du sier?

behov/et

Ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å finne seg i å bli mobbet.

spørsmål/et

Hvem kan vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Organisert fritid 4

Fyll ut Hun trener mye . . . . . . . . . . . . . . . . . . egen hånd. Det er viktig . . . . . . . . . . . . . . . . . . henne å være i form. Barna hennes spiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . regel fotballkamp i helga. De er avhengige . . . . . . . . . . . . . . . . . . at mora kjører dem. Derfor stiller hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . både . . . . . . . . . . . . . . . . . . ettermiddagene og . . . . . . . . . . . . . . . . . . helgene. Noen ganger er hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................

..................

å arrangere loppemarked. . . . . . . . . . . . . . . . . . . og til er det vanskelig

henne å rekke alt, men hun liker å gjøre ting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med barna, og hun

er blitt kjent . . . . . . . . . . . . . . . . . . mange av de andre foreldrene.

5

Synonymer Fyll ut med ord og uttrykk fra teksten som betyr omtrent det samme som ordene til venstre.

20

alene

Jeg klarer meg godt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

skjer

Hva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her?

forening

Jeg har tenkt å melde meg inn i en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

offentlig

Korpset vårt får . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . støtte.

ikke obligatorisk

Mange gjør en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . innsats.

gjør en innsats

Mange foreldre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i helgene.

hjelper

De . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med kakebaking og transport.

anstrengende

Det kan være ganske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 21

Dagligliv

Barn og fritidsaktiviteter 6

Verb Katarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seg godt på håndballtreningen, men nå har hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vennene sine, men mora vil ikke at hun skal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for mange ting. Hun vil heller at Katarina skal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på fiolinspilling. Det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å begynne tidlig hvis man vil bli flink, mener hun. Anette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mange interesser, og faren synes det er bra at hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . interessert i mange ting.

7

Vokabular i kapittel 2 Velg ut fem ord eller uttrykk i dette kapittelet i tekstboka som du synes det er viktig å lære. Skriv ordene ned. Sitt sammen i grupper, og fortell hverandre hvilke ord og uttrykk dere har valgt. Sjekk at alle forstår hva ordene betyr.

«Den må tidlig krøkes som god krok skal bli.» Hva betyr dette ordtaket?

Grammatikk: leddsetninger Hva er en leddsetning? Når en setning er en del av en helsetning, kaller vi den en leddsetning. En leddsetning innledes vanligvis av en subjunksjon: Helsetninger De har fire barn.

Hun er ikke frisk.

Leddsetninger (Han forteller) at de har fire barn. (Begge jobber) selv om de har fire barn. Siden de har fire barn, (trenger de bil).

(Hun sier) at hun ikke er frisk. Hvis hun ikke er frisk, (bør hun bli hjemme). Til tross for at hun ikke er frisk, (kommer hun).

Ordstilling i en leddsetning Ordstillingen i begynnelsen av leddsetning skiller seg fra ordstillingen i helsetning (side 9). Leddsetningen har ikke noe forfelt. Subjektet kommer like etter subjunksjonen. Deretter kommer eventuelle setningsadverbialer som ikke, alltid, aldri, nok, visst. Så følger verbalet. Subjunksjon

Subjekt

... selv om ... at ... fordi Hvis

de hun jeg dere

Adverbial

Verbal

Resten av setningen

ikke alltid ikke

har er har likt kan komme, ...

fire barn. frisk. vinteren.

Fortsettelse neste side

21

2


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 22

2 Dagligliv

Hvis leddsetningen står først i helsetningen, skal det være komma (,) etter. Verbet i helsetningen kommer like etter leddsetningen (se side 9): Hvis hun ikke er frisk, bør hun bli hjemme. Subjunksjoner i substantiviske leddsetninger Fortellende: at Jeg håper at det går bra.

Hun er sikker på at det er sant.

at kan sløyfes, særlig etter tro, mene, vite, synes og liknende verb: Jeg trodde (at) du visste (at) jeg ikke skulle dra. Spørrende: om Jeg lurer på om det er sant. spørreord De lurer på hvorfor jeg ikke kommer. Kan du si hvilken buss du kommer med?

8

Jeg vet ikke om jeg kommer. De vil vite hvem du er. Fortell hva du så.

Spørrende leddsetninger Svar med tilsvarende leddsetning. Begynn med Jeg vet ikke. Dekk over. Gjenta mange ganger helt til setningene sitter godt. Kommer de? Bor de her? Hvor kommer han fra? Hvor mange barn har de? Har de barn? Når kommer han? Hva er postnummeret? Hvordan staves det? Hvem er han gi med? Har hun alltid vært lærer? Hvorfor er hun ikke på jobben? Jobber de alltid i helga?

9

22

Jeg vet ikke om de kommer. Jeg vet ikke om de bor her. Jeg vet ikke hvor han kommer fra. Jeg vet ikke hvor mange barn de har. Jeg vet ikke om de har barn. Jeg vet ikke når han kommer. Jeg vet ikke hva postnummeret er. Jeg vet ikke hvordan det staves. Jeg vet ikke hvem han er gi med. Jeg vet ikke om hun alltid har vært lærer. Jeg vet ikke hvorfor hun ikke er på jobben. Jeg vet ikke om de alltid jobber i helga.

Lag tilsvarende leddsetning Hva heter naboen?

Jeg lurer på hva naboen heter.

Hvorfor flyttet de?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Når kommer hun tilbake?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Er leiligheten dyr?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommer hun senere?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hvem er han gift med?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hvor mye må de betale?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hva sa han?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 23

Dagligliv

Har de aldri vært her?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hvorfor er hun ikke her?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hvorfor kommer hun ikke?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hvorfor kommer de aldri hit?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hvorfor tar de alltid bil?

Jeg lurer på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grammatikk: subjunksjoner i adverbiale leddsetninger Leddsetningstype tid når, da, etter at siden, før, mens idet

Hva skal du gjøre etter at du er ferdig her? Vi kan lage mat mens vi venter. Idet vi skulle gå, ringte telefonen.

årsak

fordi, siden, ettersom på grunn av at i og med at

Siden hun ikke fikk ny jobb, måtte de flytte. De dro hjemmefra på grunn av at krigen kom. I og med at jeg har fått lønn i dag, kan vi betale regningene.

motsetning

selv om til tross for at

Selv om han ikke er gammel, har han sluttet. De dro på fisketur til tross for at det regnet.

følge

slik at så (adjektiv/adverb) at

De fikk gode jobber, slik at de kunne få seg hus. De løp så fort at de ble helt utslitt.

hensikt

så, for at

Han skrev en lapp så han ikke skulle glemme det.

betingelse

hvis dersom med mindre hvis ikke

Hvis du vil, kan vi dra sammen. Jeg kommer dersom jeg får tid. Jeg kommer med mindre det skjer noe spesielt. Jeg kommer hvis ikke bilen streiker.

Betingelsessetninger kan ha samme ordstilling som en spørresetning: Spør du meg, så er dette en dårlig idé. (= Hvis du spør meg, …) Hadde dere ventet litt til, ville alt ha gått bra (= Hvis dere hadde ventet, …)

10 Setninger Knytt sammen med subjunksjonen til venstre. Eksempel: da

etter at

Han var liten. Han gikk ikke i barnehage. Han gikk ikke i barnehage da han var liten. Da han var liten, gikk han ikke i barnehage. De hadde fått større leilighet. De var fornøyde. De . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etter at

..............................................................................................................

23

2


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 24

2 Dagligliv Han var hjemme fra jobben. Han var ikke syk.

selv om

Han

...........................................................................................................................

Selv om på grunn av at

.....................................................................................................................

Hun oppsøkte Nav. Hun hadde ikke fått jobb. Hun

...........................................................................................................................

På grunn av at til tross for at

...........................................................................................................

Hun hadde spart mange penger. De kunne ikke kjøpe hus. De

.............................................................................................................................

Til tross for at

............................................................................................................

11 Subjunksjoner Sett inn:

for at – idet – med mindre – i og med at – hvis

Vi kan ikke bo her lenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jeg får meg en jobb. .......................................................

ferien begynner i morgen, må vi bli ferdige i dag.

Vi bygger om på huset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . barna skal få egne rom. .....................................

du ikke er fornøyd, kan vi prøve igjen.

Det begynte å regne og tordne akkurat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi hadde dekket bordet i hagen.

12 Subjunksjoner Sett inn en subjunksjon som du synes passer. Har alle valgt den samme? Hva blir forskjellen hvis dere har valgt ulike subjunksjoner? Hun var fornøyd med livet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun var enslig. ...............................................

han hadde fått ny jobb, flyttet han.

...............................................

vi blir gamle, skal vi flytte til Hellas.

Jeg vil ikke komme i selskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du kommer.

Spørreord + som Spørreordene trenger som dersom det ikke er noen annet subjekt i leddsetningen:

Men:

24

Jeg lurer på hvem han er. Jeg hørte hva du sa. Jeg lurer på hvem som kommer. Jeg hørte hva som skjedde.


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 25

Dagligliv

13 Spørrende leddsetninger Hvem bor hun sammen med? Hvem bor her? Hva skjedde? Hvilken buss skal vi ta? Hvilket lag er best? Hva slags kurs er det? Hva betyr det? Hvilket svar er riktig?

Jeg vet ikke hvem hun bor sammen med. Jeg vet ikke hvem som bor her. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg vet ikke hvilken buss vi skal ta. Jeg vet ikke hvilket lag som er best. Jeg vet ikke hva slags kurs det er. Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg vet ikke hvilket svar som er riktig.

14 Sett sammen ordene til setninger det travelt de Selv om

har ikke festen vil de droppe

....................................................................., ........................................................................

.

av grunn at de mye å gjøre har de vil ikke være på turen med På

............................................................................., ........................................................................

.

hvem ikke som vet bor her Jeg

.......................................................................................................................................................

.

Som-setninger Som-setninger beskriver nærmere et ledd i helsetningen: Jeg kjøpte en bil som bare er to år gammel. De har en sønn som spiller fiolin. Som er subjunksjon i leddsetningen, og erstatter i tillegg et ledd i setningen: Vi fant et hus. Vi likte det. → Vi fant et hus som vi likte. Vi fant et hus. Det ligger ved sjøen. → Vi fant et hus som ligger ved sjøen. Vi fant et hus. Vi har ikke råd til det. → Vi fant et hus som vi ikke har råd til. Vi kan sløyfe som når ordet ikke er subjekt i leddsetningen: Vi fant et hus (som) vi likte. (Vi er subjekt til likte i leddsetningen.) Men: De har en sønn som spiller fiolin. (Som er subjekt til spiller.)

15 Som-setninger Vi har en sønn. Han spiller fotball. .............................................................................................................................................................

.

Vi har en sønn. Han liker seg ikke på skolen. .............................................................................................................................................................

.

Vi har en sønn. Han vil aldri gjøre lekser. .............................................................................................................................................................

. 25

2


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 26

2 Dagligliv Jeg bor i en leilighet. Jeg liker den godt. .............................................................................................................................................................

.

Jeg bor i en leilighet. Jeg vil ikke flytte fra den. .............................................................................................................................................................

.

Jeg bor i en leilighet. Den er ikke så stor. .............................................................................................................................................................

.

De leste en tekst. Den handlet om leddsetninger. .............................................................................................................................................................

.

De leste en tekst. De likte den. .............................................................................................................................................................

Skriving: leddsetninger i tekst Leddsetninger kan brukes for å variere teksten, og for å binde sammen setninger slik at forholdet mellom dem blir tydeligere. Sammenlikn tekstene med og uten leddsetninger: Lars flytter til Moss I or flyttet Lars fra Drammen til Moss. Kjæresten hans, Mette, bodde der. Han hadde ikke noen ny jobb i Moss. Han sa opp jobben sin i Drammen. Mette var på jobben. Lars søkte jobber og spilte fotball. Han søkte på minst ti jobber. Han ble innkalt til intervju. Han snakket med en mann. Mannen var ivrig fotballspiller og støttet laget til Lars. De snakket sammen i en time. De ble gode kompiser. Tre dager senere fikk Lars beskjed. Han kunne få jobben. Lars flytter til Moss I or flyttet Lars fra Drammen til Moss på grunn av at kjæresten hans, Mette, bodde der. Selv om han ikke hadde noen ny jobb i Moss, sa han opp jobben sin i Drammen og flyttet til kjæresten. Mens Mette var på jobben, søkte Lars jobber og spilte fotball. Etter at han hadde søkt på minst ti jobber, ble han innkalt til intervju. Mannen som han snakket med, var ivrig fotballspiller og støttet det laget som Lars spilte på. Da de hadde snakket sammen i en time, var de blitt gode kompiser. Tre dager etter intervjuet fikk Lars beskjed om at han kunne få jobben hvis han ville.

26

.


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 27

Dagligliv

16 Skriv om teksten. Bruk leddsetninger Før var jeg irritert på meg selv. Jeg klarte ikke å legge fra meg mobilen. Jeg sjekket meldinger og sosiale medier hele tida. Jeg prøvde å la være. I går skjedde det noe. Jeg og noen venner var på kafé. Vi satt og ventet på maten. Vi kikket på de andre i lokalet. Det var lite folk der. Vi så på de andre gjestene. Ved et vindusbord satt mor, far og ei lita jente. Hun var bare tre år. Foreldrene satt og stirret på hver sin Iphone. Hun prøvde å snakke til dem. De svarte ikke. Hun forsøkte flere ganger. Hun begynte å gråte. Vi så på dem en stund. Vi bestemte oss: Vi slår av mobilene våre. Vi gjorde det. Vi skravlet og hadde det hyggelig. Mobilene fikk ligge i ro i lommene våre.

17 Skriftlige oppgaver a Skriv og fortell: Hva likte du å drive med i fritida da du var barn? b «Vi stjeler barndommen fra barna», sier en forsker. Diskuter uttalelsen. Forskeren mener at barndommen ikke bør være så organisert, og at det ‘ er viktig for barn å leke på egen hånd. På den andre siden er det kanskje ikke så mange steder der barna kan leke trygt. c Diskuter påstanden: Mobiltelefonene styrer livet vårt. Noen sier at mobiltelefonene er viktige for å holde kontakt med slekt og venner. Andre mener at telefonene forstyrrer normalt samvær mellom mennesker. Hva mener du? d Finn en artikkel på Internett om vår digitale hverdag. Gjengi kort hovedpunktene i artikkelen og skriv din egen kommentar til den.

27

2


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 28

Struktur- og lytteøvelser 1/11

18 Leddsetninger Fortell det samme, men start med leddsetningen. Jeg kommer hvis det er viktig for deg. Jeg kommer hvis det blir varmere. Jeg kommer selv om jeg har feber. Jeg kommer hvis jeg får tid. Jeg kommer siden du ber meg. Jeg kommer når jeg får fri.

1/12

Hvis det er viktig for deg, kommer jeg. Hvis … Selv om … Hvis … Siden … Når …

19 Svar med leddsetning Start med: Jeg vet ikke ...

28

a Kommer hun? Jobber hun? Har han barn? Klarte han prøven? Skal de flytte? Har de tatt eksamen? Har han fått jobb? Skal hun ta førerkort?

Jeg vet ikke om hun kommer. … … … … … … …

b Hva heter han? Hvor bor han? Hva sier de? Hva gjør de? Hva mener hun? Hvor bor hun? Hvor skal de?

Jeg vet ikke hva han heter. … … … … … …

c Hvorfor kommer han ikke? Hvorfor er hun ikke her? Hvorfor kommer hun alltid for sent? Hvorfor sier hun aldri noe? Hvorfor har de ikke svart? Hvorfor fikk han ikke jobben?

Jeg vet ikke hvorfor han ikke kommer. … … … … …


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:06 Side 29

Dagligliv

1/13

2

20 Dialoger Les gjennom svaralternativene nedenfor. Hør deretter på dialogene og kryss av for riktig svar. 1 Kristian er

2

6 Anne får lyst til å

faren hennes

gråte når hun hører melodien

mannen hennes

kaste opp når hun hører melodien

barnet hennes

synge når hun hører melodien

Han tror det gikk bra til eksamen.

7 Hun sier at

Han tror ikke det gikk bra til eksamen.

hun kastet det siste forsøket i vasken

Han vet ikke hvordan det gikk.

det siste forsøket var vellykket det siste forsøket var mislykket

3 Han er mest irritert fordi han ikke rydder i huset

8

De er hjemme hos henne.

han ikke reparerer huset

De er hjemme hos ham.

han spiller dataspill

De er utenfor en kafé.

4 Mannen hadde fest i går fordi

9 Han skal kjøpe biff

det er fridag fra jobben i dag

hvis de har mer igjen i butikken

han har fått seg ny bolig

hvis han finner noe som er bra

han og Monika snart skal gie seg

hvis de har det til nedsatt pris

5 Gunnar og Kari skal gie seg neste lørdag har funnet ut at de ikke skal gie seg skal gie seg senere en gang

1/14

21 Foreldrepenger Hør på opplesningen og fyll ut. 1 Hvem betaler foreldrepenger til nybakte foreldre? arbeidsgiveren

staten

begge foreldrene

2 Hvor lang fødselspermisjon fikk mødre i 1936?

6 uker

12 uker

42 uker

3 Hvor lang fødselspermisjon fikk mødre i 1977?

12 uker

8 uker

18 uker

4 Når fikk faren for første gang fødselspermisjon?

1936

1987

1993 29


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 30

2 Dagligliv 1/15

22 Engangsstønad Hør på opplesningen, ta notater og svar på spørsmålene. 1 Hvem kan få engangsstønad ved fødsel? 2 Hvordan får man engangsstønad? 3 Hva må en søknad om engangsstønad inneholde?

1/16

23 Eldrebølge på vei Sett kryss ved riktige forklaringer. Det kan være mer enn ett kryss på hvert spørsmål. a Hvorfor øker andelen eldre i den norske befolkningen? Fødselstallene er ikke så lave her som mange andre steder. Det ble født mange barn etter krigen. Det er kommet mange innvandrere. Levealderen har økt. b Hvorfor kan eldrebølgen bli mindre dramatisk i Norge enn i mange andre europeiske land? Fødselstallene er ikke så lave her som mange andre steder. Det ble født mange barn etter krigen. Det er kommet mange innvandrere. Levealderen har økt.

1/17

24 Tilbake til jobben Lytt til opplesningen og ta notater. Skriv et sammenhengende referat av hva du får vite om Anne-Lise. Her er noen ord du kan trenge:

fødselspermisjon – jobb – kollegaer – full tid – barn – mannen

30


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 31

Oppsummering I kapittel 2 har du • arbeidet med ord og uttrykk som forteller om dagliglivet her i landet • lært om velferdsordninger for småbarnsforeldre, og hvordan mange organiserer livet sitt • lest om fritidsaktiviteter • lest om mediebruk, medienes plass i dagens samfunn og kildekritikk • lest en novelle

1

Grammatikk i kapittel 2: • leddsetninger Hvor mye husker du? Nå kan du teste deg selv!

Hva betyr det? Tidsklemma

Man begynner for tidlig på jobben om morgenen. Man rekker ikke å lage middag hver dag. Man føler at man har for dårlig tid.

Foreldrepenger

foreldrenes inntekter i forbindelse med fødsel penger som foreldrene må betale for barnehage foreldrenes utgier i forbindelse med en fødsel

Kildekritikk

kritikk av dårlige aviser kritisk analyse av informasjon nettmobbing

2

Vokabular a Fyll ut Verb aktivisere ............................................

instruere .

...........................................

Adjektiv

Substantiv

............................................

............................................

organisert

............................................ ............................................

opplevelse

31


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 32

2 Dagligliv b Bruk noen av ordene i riktig form. Kona mi jobber som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i svømmeklubben. Barna mine er også . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på ulike områder. Jeg må . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hverdagene våre og passe på at alle kommer seg av gårde til

3

............................................

sine. Det er ganske travelt, men vi har mange hyggelige

............................................

også.

Subjunksjoner Plasser subjunksjonene i riktig setning.

ettersom – dersom – selv om – etter at

Hun har fått mange venner på nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun begynte med en blogg. Hun skriver litt nesten hver dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun har det travelt.

4

............................................

du ønsker det, kan du få en måneds gratis abonnement.

............................................

vi ikke har fått noe svar, regner vi med at du ikke er interessert.

Lag setninger selv om ikke spesielt hun flink er Hun liker å spille fotball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . både og bil leilighet hun kjøpte Etter at hun hadde fått ny jobb,

...............................................................................................................

hvor nå de bor Jeg vet ikke

.............................................................................................................................................

hvem skal overta som jobben hans Jeg lurer på

.............................................................................................................................................

Etter at de giet hadde seg, Argentina de flyttet til. .............................................................................................................................................................

.

Selv om husket å hun ikke handle, ikke sur ble han. .............................................................................................................................................................

.

han forelsket er i som veldig Han har fått en ny kjæreste

...................................................................................................................

.

ikke liker hun som Hun har en sjef 32

.......................................................................................................................................


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 33

3

Et flerkulturelt samfunn

Samene 1

Spørsmål til innholdet • På hvilke måter skilte samene seg i tidligere tider fra resten av befolkningen i Norge? • Hvordan ble samene undertrykt her i landet? • På hvilke måter har forholdene for samene blitt bedre?

2

Samisk lue og kniv

Vokabular Sett inn tilsvarende substantiv i riktig form. å utfordre

Det er en viktig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

å undertrykke

De ble utsatt for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

å diskriminere

De ønsket å få slutt på all . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

å forske

Mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er interessert i historie.

å beite

Det er godt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . langs kysten.

å misjonere

Mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reiste til andre land.

å respektere

Man må ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for kulturen der man kommer.

å organisere

Mange av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her i landet er knyttet til sport.

å oversette

Har du lest den nye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av boka?

Tidlig innvandring 3

Spørsmål til innholdet Hvor lenge har det bodd folk i Norge? Hva var det som gjorde at menneskene kom hit?

4

Substantiv Skriv tilsvarende substantiv, og sett et av substantivene inn i teksten i riktig form. Verb

Substantiv begrep

person

vandre inn

...................................................

...................................................

eksportere

...................................................

...................................................

handle

...................................................

...................................................

behøve

...................................................

33


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 34

3 Et flerkulturelt samfunn ........................................................... ..............................................

av tørrfisk var viktig for Norge. Det foregikk en internasjonal

med fisk. Denne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ble i mange hundre år

dominert av tyske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , hanseatene. Det har vært en viss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hit i mange hundre år. I perioder kom det mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra nabolandene for å arbeide her. Norge hadde ............................................................

for ekspertise fra andre land.

Innvandring i dag 5

Vokabular a Sett inn verb i riktig form:

inngå – innføre – innvilge

Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . innvandringsstopp i 1975. Norge har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en avtale med EU. Noen av dem som kommer hit, blir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . asyl.

b Sett inn riktig ord:

flykte – flukt/en – flyktning/en

Mange mennesker er på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i våre dager. Det sies at det er flere ........................................................

nå enn under annen verdenskrig. Noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fra krig, andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra nød. Mange av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forteller at .....................................

c Sett inn riktig ord:

har vært vanskelig og risikabel.

utland/et – utlending/en – utenlandsk

Norge er avhengig av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidskra, og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fyller en viktig plass på arbeidsmarkedet. Det er ikke alltid så lett å komme fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og finne seg til rette i et nytt land, men mange av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . klarer seg veldig bra.

6

Vokabular i kapittel 3 Velg ut fem ord eller uttrykk i dette kapittelet som du synes det er viktig å lære. Skriv ordene ned. Sitt sammen i grupper, og fortell hverandre hvilke ord og uttrykk dere har valgt. Sjekk at alle forstår hva ordene betyr.

34


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 35

Et flerkulturelt samfunn

Grammatikk: substantiv Bøyning Vi bøyer substantiv i bestemt form og flertall. Ubestemt form entall kan være med eller uten ubestemt artikkel: Entall Hankjønn

Hunkjønn Intetkjønn

Flertall

ubestemt

bestemt

ubestemt

bestemt

(en) bil (en) tysker (en) regel (ei/en) dør (et) problem (et) land (et) barn

bilen tyskeren regelen døra3 problemet landet barnet

biler tyskere1 regler2 dører problemer land4 barn

bilene tyskerne1 reglene2 dørene problemene landene barna5

1 2 3 4

Personbetegnelser på -er får -e og -ne i flertall. Ord som ender på -el, får sammentrukket form i flertall. Hunkjønnsord kan ha -en i bestemt form: døren. Intetkjønnsord med én stavelse får ikke -er i flertall. Også mange andre intetkjønnsord kan ha flertall uten endelse. 5 Barn får -a i bestemt form flertall. Bruk av ubestemt og bestemt form Substantivene har ubestemt form i forbindelse med noen ord, bestemt i forbindelse med andre:

Vanligvis har vi bestemt form etter bestemt artikkel og pekeord: det store huset, den nye naboen, disse vennene, denne boka

ubestemt

bestemt

mine venner Karis venner en venn noen venner mange venner hvilken venn

vennene mine vennene til Kari en av vennene noen av vennene mange av vennene hvilken av vennene

I navn, samt i formell stil og i forbindelse med abstrakte begreper, kan vi også finne ubestemt form av substantivet etter slike ord: Den norske Nobelkomité, Det hvite hus, det søte liv, disse spørsmål(ene), denne gang(en) Generelt – spesielt Ubestemt form kan vise til noe i sin alminnelighet, ikke til spesielle individer eller eksemplarer: En lege har lang utdanning. Alle barn trenger trygghet. Lager du pizza? Bestemt form kan henvise til spesifikke eksemplarer eller fenomener. Den vi snakker til, vil forstå hva vi henviser til: Legen kommer snart. (for eksempel fastlegen vår, den legen som vi har ringt til) Alle barna er friske. (i familien, i klassen eller liknende) Innvandringen har økt. (innvandringen her på stedet eller et sted vi snakker om) Nytt – kjent Når vi forteller noe nytt, bruker vi vanligvis ubestemt form; Jeg møtte en tysker. Det er en fin dag. Kan du kjøpe et brød? Fortsettelse neste side

35

3


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 36

3 Et flerkulturelt samfunn

Når substantivet viser til noe som tilhøreren kjenner til, bruker vi bestemt form. Oftest går det fram av sammenhengen hva vi henviser til: Jeg har vondt i skuldra. Hvordan går det på jobben? Er kaffen klar? Hvor er barna? Det kan også være at vi har snakket om det før, slik at tilhøreren vet hva vi henviser til: Jeg har kjøpt leiligheten. Feberen har økt. Jeg møtte læreren. Vi kan velge ulike setninger når vi presenterer noe som nytt, og når vi tar utgangspunkt i at tilhøreren forstår hva vi viser til. Ny informasjon står gjerne litt ute i setningen, mens kjent informasjon ofte står foran, ofte i subjektet: Er det stor innvandring til Australia? Er innvandringen til Australia stor? Har Australia stor innvandring? De har dårlig økonomi i landet. Økonomien i landet er dårlig. Det er dårlig økonomi i landet. Bruk av ubestemt artikkel I subjektet har vi artikkel: En lege fortalte meg at … En flyktning har visse rettigheter. En venn hjalp meg. I objektet er det ofte artikkel: Jeg har en venn der. Jeg kjenner en flyktning. Jeg må snakke med en lege. Men når objektet og verbalet til sammen beskriver en handling eller en tilstand, er substantivet ofte uten artikkel: Jeg tar buss til byen. Hun spiller fiolin. De danser tango. Han skal kjøpe bil. Hun har feber. Ofte er begge uttrykksmåter helt i orden. Når vi ikke bruker artikkel, er selve aktiviteten eller tilstanden sentral: Jeg har laget (en) pizza. Jeg har kjøpt (en) sykkel. Hun har lyst på (en) katt. Jeg har kjøpt (en) leilighet. I predikativet bruker vi ikke artikkel når vi forteller hva slags gruppe subjektet tilhører: Hun er lege. Han er student. Han er muslim. Hun er flyktning. Hun er somalier. Også etter som har vi uttrykk uten artikkel: Som lege må jeg fraråde deg å bruke dette middelet. Som innvandrer har han møtt noen problemer på arbeidsmarkedet.

7

Sett inn ordene i riktig form (ei) kone

Du må hilse på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mi. Petters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kommer fra Hellas.

(et) barn

Har de mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Hvor er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deres nå?

(en) katolikk

Naboen er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det er flere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her i byen nå.

36


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 37

Et flerkulturelt samfunn

(en) somalier

Er det noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i klassen? Er Ahmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

(et) språk

Hvilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . snakker du? Jeg kan mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(en) vaffel

Jeg har stekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................

8

dine smaker herlig.

Sett inn ordene i riktig form (et) problem

Hun har noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på jobben. Hun snakker mye om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sine. Det største . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er sjefen. Mitt største . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er å få en bolig. ..................................................

på boligmarkedet er ganske store.

Har dere hatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med å skaffe bolig? (en) venn

Nå har jeg fått noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her. ...........................................

mine kommer fra mange land.

Jeg har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra Sør-Amerika. Han heter Pablo. To av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mine kommer fra Nord-Afrika. Du må treffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mine. Mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er dine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! (en) flyktning

I neste uke kommer det noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hit. Alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skal bo i kommunen. Nå bor det 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her. Saima er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er musiker. Jeg håper at noen av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blir med i orkesteret vårt.

(en) innvandrer

Det er kommet mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til kommunen vår. ...............................................

kommer fra åtte ulike land.

Læreren vår er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er tannlege. Noen av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er sykepleiere. Neste år kommer det også noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 38

3 Et flerkulturelt samfunn (en) hjelpepleier

Nå har han fått jobb som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykehjemmet mangler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . har sluttet. En av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skal gå av. Den eldste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er 64 år. Mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trives i jobben.

Skriving: ubestemt og bestemt form i tekst I en tekst introduserer man gjerne et element i ubestemt form. Deretter er det kjent og omtales i bestemt form. Se ei kråke – kråka og en rev – reven og flere eksempler i teksten under. Det er imidlertid slett ikke alltid vi nevner noe i ubestemt form først: Kråka åpnet nebbet. Vi har ikke nevnt noe om et nebb før, men leseren skjønner at det er kråkas nebb, og da er bestemt form naturlig.

9

Noen ganger kan vi velge om vi presenterer noe som nytt eller kjent. Hva slags setninger vi velger, er med på å avgjøre formen: I et tre satt det ei kråke. Den hadde svarte fjær og et skarpt nebb. I et tre satt det ei kråke. Fjærene var svarte, og nebbet var skarpt.

Diskuter bruken av ubestemt og bestemt form i denne teksten

Reven og kråka Ei kråke hadde stjålet en ostebit og satte seg i toppen av et tre for å nyte maten. Da kom det en rev forbi: – For en nydelig fugl du er, sa reven innsmigrende. – Du har så blanke fjær og pene øyne. Kråka var ikke vant til slik smiger, så den vrikket og vred på seg slik at fjærene skulle komme til sin rett. – Bare synd, fortsatte reven, – at du har så stygg stemme. Men det ville ikke kråka ha sittende på seg. Hun ville vise at hun hadde en vakker stemme også. Hun åpnet nebbet og sang ut sine beste kra kra. Men dermed falt ostebiten ut av nebbet. Reven var ikke sen om å putte den i munnen. – Stemmen din er ikke så ille, men inni hodet ditt står det dårlig til, lo reven og forsvant fornøyd med osten. Fra Æsops fabler

38


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 39

Et flerkulturelt samfunn

10 Skriv inn ordene i riktig form 1 en asylsøker, 2 et asylmottak, 3 et sted, 4 en fotballtrener, 5 en kommune Jeg kom hit som 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for tre år siden. Først bodde jeg et år på 2 . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lå på et lite 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ute på

landet. Naturen var flott, og det var trygt og godt der. Men mange av 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . følte seg ensomme. Det var lang vei til byen, og det var ikke mye å gjøre på 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noen av de ansatte spilte fotball, og de tok jobben som 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da spilte vi fotball og hadde det morsomt. Jeg var blant de heldige som fikk oppholdstillatelse, og etter en stund fikk jeg bosetting i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på Vestlandet. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er liten, men veldig hyggelig, og jeg håper å finne meg godt til rette her.

11 Sett inn ordene i riktig form 1 bonde/n, 2 sønn/en, 3 gård/en, 4 skatt/en, 5 far/en, 6 jord/a, 7 plante/n, 8 drue/n Det var en gang 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . som hadde tre 2 .

...................................

2 ..................................

hans var ganske dovne og prøvde å skulke unna arbeidet på 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den gamle 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . var syk og visste at han snart skulle dø. En dag sa han til 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : – Min tid er snart ute, men jeg etterlater dere en stor rikdom, sa han. – Dere skal vite at ute i hagen ligger det gjemt 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . var død og begravet, fant 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fram hakker og spader og begynte å grave i 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De gravde og hakket dag etter dag for å finne 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , men fant ingenting. Etter en stund oppdaget de imidlertid at all gravingen i 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hadde vært god for vinstokkene. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vokste og trivdes, og aldri før hadde 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vært så fine. Vinen som de laget av 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ble kjent som den beste i landet, og 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ble rike – takket være 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . som 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hadde fortalt dem om. (Fra Æsops fabler)

12 Skriftlige oppgaver a Skriv en fortelling. Du kan fortelle et eventyr eller en fabel du kjenner, eller du kan lage historien selv.

b Skriv din mening om sider av innvandringspolitikken som du synes er viktige. For eksempel: Hvem bør få opphold? Hva kan gjøres for at innvandrere skal finne seg til rette? 39

3


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 40

Struktur- og lytteøvelser 1/18

13 Flertall a Les setningen med ordet til venstre i flertall. Begynn å lese når du hører tallet til venstre. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(gutt/en) (jente/a) (leilighet/en) (barn/et) (bonde/n) (bok/a) (mann/en) (land/et) (lærer/en) (spørsmål/et) (problem/et)

Det er mange gutter i klassen. Det bor fire … i oppgangen. Det er to … til salgs. De har fire … . Det er ikke mange … der. Vi må kjøpe noen … . Det er flest … i gruppa. De kommer fra ulike … . Det er åtte … her. Elevene hadde mange … . De måtte løse noen … .

b Sett inn ordene i bestemt form flertall. 1 2 3 4

1/19

(hånd/a) (bok/a) (barn/et) (mann/en)

Jeg fryser på … . De leverte tilbake … . De passer godt på … . Alle … er på fotballkamp.

5 6 7 8

(kne/et) (mor/a) (far/en) (lærer/en)

Hun slo seg på … . En av … er trener. Noen av … henter barna. … er på lærerrommet.

14 Tilhørighet Gjør om til genitiv. Les setningen når du hører tallet til venstre. 1 2 3 4

1/20

(mannen til Anne) (læreren til barna) (sjefen til Per) (vennene til barna)

Jeg møtte Annes mann. Jeg snakket med ... Jeg kjenner ... Jeg kjenner ...

15 Tilhørighet Gjør om til uttrykk med til. 1 2 3 4 5 6 7 8

40

(Karis sønner) (Petters venner) (Olas datter) (Barnas lærer) (Lærerens kone) (Naboens bil) (Steinars døtre) (Øyvinds klasse)

Jeg kjenner sønnene til Kari. Kjenner du .... ? Jeg kjenner ... Hva heter ... ? Jeg snakket med … Jeg lånte ... Hvor gamle er ... ? Hvor stor er ... ?

5 6 7 8

(planene til familien) (økonomien i landet) (kona til Igor) (dattera til Laila)

De fortalte om ... De skrev om ... Du må hilse på ... Dette er ...


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 41

Et flerkulturelt samfunn

1/21

3

16 En flyktninghistorie Hør på opplesningen og sett kryss ved riktig alternativ.

1/22

Hun kom hit

12.10.

21.12.

10.12.

Hun hadde vært underveis i ca.

fem uker

fire uker

to uker

Hun var på transittmottak i

førtiåtte timer

tjue timer

to timer

Hun kom til asylmottak i

Trondheim

Arendal

Trøndelag

I Trondheim bor

onkelen hennes

faren hennes

barna hennes

17 Ordtak og uttrykk Hva mener de?

1/23

1 Dattera

har samme interesse som sin far

lever sunt

2 Vi må

skynde oss

3 Han bør

selge bilen før han bestiller ny

4 Foreldrene synes hun

skal bli skomaker

skal holde på advokatstillingen

5 Han

har vært syk

kunne ikke gå hjemmefra

6 Faren hans

driver med mange ting

tenke oss om ikke selge den gamle bilen

sitter gjerne foran peisen

18 De første innbyggerne Hør på opplesningen og svar på spørsmålene. 1 Hvorfor bodde det ikke folk her i landet for 15 000 år siden? ............................................................................................................................................

2 Perioder Steinalderen varte fram til

8000 f.Kr.

1800 f.Kr.

800 f.Kr.

Bronsealderen begynte omkring

3800 f.Kr.

1800 f.Kr.

800 f.Kr.

Jernalderen begynte ca.

500 f.Kr.

1800 f.Kr.

2500 f.Kr.

3 Hvilke fordeler har jern sammenliknet med bronse? ............................................................................................................................................

1/24

19 Altakonflikten Hør på opplesningen og skriv svar.

Hvorfor vedtok Stortinget å bygge en demning i Altaelva? Hvorfor kom det protester mot utbyggingen? Hvordan endte konflikten? Nevn noen konsekvenser av konflikten. 41


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 42

Oppsummering I kapittel 3 har du • lest om ulike folkegrupper i Norge, og om hvilken betydning innvandring har hatt i ulike perioder

Grammatikk i kapittel 3: • substantiv: om bruk av bestemt og ubestemt form, og bruk av ubestemt artikkel Hvor mye husker du? Nå kan du teste deg selv!

1

Svar kort på spørsmålene Hvem var hanseatene? ...............................................................................................................................................................

Hvorfor kom de til Norge? ...............................................................................................................................................................

Hvilken innflytelse hadde hanseatene her i landet, økonomisk og kulturelt? ...............................................................................................................................................................

Hvem er kvenene? ...............................................................................................................................................................

2

Definisjoner a Hvilket begrep er det som defineres slik: «folk som har bevart, helt eller delvis, sin tradisjonelle kultur, sine verdier og institusjoner, og som levde i et visst landområde før storsamfunnet overtok det eller staten ble etablert»: ..................................................................

.

b Et fristed der man kan få beskyttelse, er et ...................................................................

3

Parsetninger Fyll ut slik at setning a og b betyr omtrent det samme. a Samene ble nektet å bruke sitt eget språk på skolen. b Samene fikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til å bruke sitt eget språk på skolen.

42


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:07 Side 43

Et flerkulturelt samfunn

3

a Hanseatene påvirket det norske språket. b Hanseatene hadde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på det norske språket. a Norge trengte arbeidskra. b Det var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidskra her i landet. a Innvandrere har hatt en viktig funksjon i arbeidslivet. b Innvandrere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rolle i arbeidslivet.

4

Sett inn ordene i riktig form en klasse

Hvor mange elever er det i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din? Hvor mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er det på skolen?

et land

Hvilket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kommer han fra? Jeg har bodd i mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ei datter

Hvor mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . har Aline? Ei av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hennes kommer hit.

en eritreer

Det er to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i klassen. Begge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er ingeniører.

en innvandrer

Naboen min er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det bor ikke så mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her.

en lege

Sønnen min vil bli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kan han få jobb i mange land.

5

Fyll ut med ordene til venstre i riktig form same/n

På 1970-tallet møtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etter hvert mer respekt for sin egenart.

organisasjon/en

Flere samiske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidet aktivt for samenes

rettighet/en

.............................................,

myndighet/en

de norske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . endret etter hvert

kultur/en

politikken i retning av å støtte den samiske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

språk/et

Samisk er nå anerkjent som offisielt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i de samiske områdene i nord.

og

43


Herpaaberget-AB_2 korrektur 08.12.15 14:08 Side 173

Illustrasjoner

Illustrasjoner Illustratører: Atle Hansson: 8, 74, 75, 86, 91, 96, 143 John Arne Eidsmo: 163 Lille Berlin © Ellen Ekman: 65 O. Væring Ef. AS: 95 Harald Nygård; 103 Foto: inkstock: 7, 10, 13, 16, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 40, 44, 46, 54, 58, 69, 72, 75, 78, 85, 88, 89, 93, 100, 105, 111, 136, 139, 140, 149, 153, 169 Gaute Helord: 8 Anders Beer Wilse: 116 NTB Scanpix: 161, Tore Meek 113, or Nielsen/VG 82, Helge Sunde 110, Rolf M. Aagaard 113, Per Eide/Samfoto, Hervé Hughes 126, Luca KleveRuud 168

173


Her på berget Arbeidsbok (2016) (kap.1-3)  
Her på berget Arbeidsbok (2016) (kap.1-3)  

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere