Page 1

Her bor vi 2 - Omslag:Layout 1

01-04-09

07:47

Side 1

INGEBJØRG DOLVE • ELISABETH ELLINGSEN • JANNE GRØNNINGEN • KIRSTI MAC DONALD

Her bor vi Læreverket inviterer til mye muntlig aktivitet om temaer som engasjerer.

Her bor vi-serien • • • • • • • •

Her bor vi 1 – tekst- og aktivitetsbok for nivå A1 Her bor vi 2 – tekst- og aktivitetsbok for nivå A2 www.herborvi.cappelendamm.no – interaktive oppgaver og lærerveiledning Her bor vi 1 Elev-cd Her bor vi 2 Elev-cd Her bor vi 1 Lærer-cd Her bor vi 2 Lærer-cd Her bor vi Ordlister

Her bor vi 2

er et læreverk i norsk for voksne innvandrere. Innholdet kretser rundt det lille samfunnet Furulia, og vi følger beboerne i deres daglige gjøremål og opplevelser.

Læreverket er tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det kan brukes på både spor 1 og spor 2. Det tar særlig sikte på å møte behovene hos kursdeltakere som trenger en rolig progresjon. DOLVE • ELLINGSEN • GRØNNINGEN • MAC DONALD

For mer informasjon om læreverket www.herborvi.cappelendamm.no www.cappelendamm.no

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald har lang undervisningserfaring fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen har undervist i flere år ved Introduksjonssenteret for utlendinger i Drammen. Alle har skrevet flere læreverk tidligere.

ISBN 978-82-02-29395-6

www.cappelendamm.no

Her bor vi

2 nivå A2


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2009 «Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.» Grafisk formgiver: Mette Lund Damsleth, Cirkel AS Sats: Cirkel AS Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Omslagsfoto: Jens Sølvberg / Samfoto Forlagsredaktør: Liv Veum Seljevold Repro: RenessanseMedia AS Trykk: Livonia Print SIA, Latvia, 2010 1. utgave 3. opplag ISBN 978-82-02-29395-6 www.herborvi.cappelendamm.no www.cappelendamm.no


Innhold Side Kapittel

Domener og emner i læreplanen

Temaer

Språk og grammatikk

10

Her er vi

11

1 En fin sommer

Personlig domene:

• Å gå tur

• Verb i imperativ

12

Så flink du er!

• Familie og boformer

• Å besøke familien

• Verb i presens

17

Jeg lurer på…

• Aktiviteter hjemme

• Ferie

18

Åse besøker faren

• Fritid

• Byer i Norge

20

Kjære bestemor

Offentlig domene:

• Norway Cup

22

Fire byer i Norge

• Norge i store trekk

24

Ordliste

26

2 Hvordan var det på

perfektum og verb i preteritum • Kortsvar: Ja, det har jeg. Nei, det har jeg ikke.

Opplæringsdomenet:

• Grunnskolen

• Ordenstall

skolen i dag?

• Undervisningshverdagen,

• Skolehverdag

• Pronomen:

27

Første skoledag

skolefag og arbeidsmåter

28

I klasserommet

• Lekser

29

Har du lekser?

Offentlig domene:

30

Mer om tall

• Foreldre (samarbeid

32

Kalenderen til Susanne

35

Hvem skal gå på

• Foreldrenes rolle i

objektsform

norsk skole • Datoer

hjem–skole)

foreldremøtet? 37

En gymtime

41

Ordliste

44

3 Jeg ønsker meg en jobb

Personlig domene:

• Økonomi

• Personlig økonomi

• Å søke på jobb

• Adjektiv: ubestemt form

45

Har vi råd til det?

Opplæringsdomenet:

• SFO

• Subjunksjoner

50

Vet du hva jeg

• Tidligere utdanning og

• Salg i butikkene

• Indirekte tale

53

ønsker meg?

videre utdannings-

• Refleksive

Nå har jeg søkt

muligheter i Norge

pronomen

på en jobb

Yrkes- og arbeidslivsdomenet:

60

Ordliste

• Jobbsøking

62

4 Hvordan går det?

Personlig domene:

• Å gå på besøk

• Preposisjoner: sted

64

Jan kommer på besøk

• Familie og boformer

• Eldres situasjon:

• Possessiver/

til Åse

• Kropp, helse og kosthold

sykdom, hjelp og

eiendomsord

68

Jeg vil helst bo hjemme

Offentlig domene

boforhold

73

Ordliste

• Velferdsstaten: rettigheter og plikter (helsevesen)

75

Øvingsoppgaver etter kapittel 4

3

INNHOLD


Side Kapittel

Domener og emner i læreplanen

Temaer

Språk og grammatikk

• Possessiver/

78

5 Hvor jobber du?

Yrkes- og arbeidslivsdomenet:

• Næringsveier

80

Christian vil ha jobb

• Jobbsøking

• Praksisplass

eiendomsord:

82

På praksisplassen

• Arbeidsmarked

• Pauser og pauseprat

sin, si, sitt, sine

88

Leyla har fått jobb

• Jobbintervju

90

Ordliste

• Veier til arbeid

92

6 På loppemarked

Personlig domene:

• Dugnad

• Adjektiv, gradbøying

94

Alle må hjelpe til

• Fritid

• Fritidsaktiviteter

• Jo i svar

96

Leylas kalender

Offentlig domene:

97

Er den ikke fin?

• Kulturtilbud i lokalmiljøet

102

Arif har glemt noe

• Frivillig arbeid

106

Ordliste

108

7 Tradisjoner

Personlig domene:

• Jul

• Sammensatte

109

Advent

• Religion, tradisjoner,

• Ulike tradisjoner

112

Luciadagen

114

Tradisjoner er viktig

Offentlig domene:

116

Jul

• Høytider og feiringer

117

Fru Olsen er trist

119

Juleselskap

120

Følelser

122

Ordliste

124

8 Hva er i veien med

125

Arif føler seg sliten

130

Hos legen

• Velferdssamfunnet: rettig-

136

Ordliste

deg?

skikk og bruk

substantiv

• Følelser

Personlig domene:

• Å bestille legetime

• Å tro / å synes

• Kropp, helse og kosthold

• Helse

• Å måtte / å burde

Offentlig domene:

• Fastlege

heter og plikter (helsevesen) • Institusjoner

138

Øvingsoppgaver etter kapittel 8

142

9 Hva mener du?

Personlig domene:

• Språkpraksis

• Sammensatte

143

I frisørsalongen

• Personlig økonomi

• Situasjoner i

substantiv

150

Lønn og skatt

Opplæringsdomenet:

arbeidslivet

151

På handletur

• Tidligere utdanning og videre

154

Ordliste

utdanningsmuligheter i Norge Yrkes- og arbeidslivsdomenet: • Tidligere yrke og yrkesønske i Norge • Arbeidsmarked

4

INNHOLD

• Språklige misforståelser • Lønn og skatt

• Ordstilling • Det/dette


Side Kapittel

Domener og emner i læreplanen

Temaer

Språk og grammatikk

156

10 Hva gjør du i fritida? Personlig domene:

• Biblioteket

• Bruk av som

157

På biblioteket

• Fritid

• Eventyr

• Adjektiv: gradbøying

159

Et eventyr

Offentlig domene:

• Internett

162

Internett

• Institusjoner (bibliotek, osv.)

• Fritidsaktiviteter

163

Fritid

• Kulturtilbud i nærmiljøet

165

I ungdomsklubben

167

Jan synger i kor

169

Ordliste

172

11 Hurra for 17. mai

Personlig domene:

• 17. mai

173

En lang dag

• Tradisjoner

• Litt norgeshistorie

178

Nasjonaldag

• Fritid

• Norskprøven

186

Christian gjør lekser

Offentlig domene:

• Årstall

190

Ordliste

• Høytider og feiringer

• Forskjellige flagg

192

12 Bryllup i Furulia

Personlig domene:

• Bryllupstradisjoner

193

Jeg skal gifte meg!

• Tradisjoner, skikk og bruk

• Å reise

199

Jan får besøk fra Polen

203

Hipp, hipp hurra!

208

En reise gjennom livet

210

Ordliste

212

Øvingsoppgaver etter

• Adjektiv: bestemt form

• Genitiv

• Familie

kapittel 12 216

Grammatikk

• Adjektiv: bøying, gradbøying, adjektiv + substantiv i bestemt form • Pronomen: om personer, om dyr og ting • Possessiver/ eiendomsord • Demonstrativer/ pekeord • Preposisjoner • Verb: hjelpeverb, imperativ

222

Alfabetisk ordliste

5

INNHOLD


Forord Her bor vi er et læreverk i norsk for voksne innvandrere. Innholdet kretser rundt det lille samfunnet Furulia, og vi følger beboerne i deres daglige gjøremål og opplevelser. Læreverket inviterer til mye muntlig aktivitet om temaer som vil engasjere målgruppa.

Her bor vi-serien • • • • • • • •

Her bor vi 1 – tekst- og aktivitetsbok for nivå A1 Her bor vi 2 – tekst- og aktivitetsbok for nivå A2 www.herborvi.cappelendamm.no – interaktive oppgaver og lærerveiledning Her bor vi 1 Elev-cd Her bor vi 2 Elev-cd Her bor vi 1 Lærer-cd Her bor vi 2 Lærer-cd Her bor vi Ordlister

Spor 1 og spor 2 – nivå A1 og A2 Læreverket er tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her bor vi 1 er utarbeidet for nivå A1. Boka og oppgavene på nettsiden fører fram til norskprøve 1. Her bor vi 2 tar for seg nivå A2. Boka og oppgavene på nettsiden fører fram til norskprøve 2. Her bor vi kan brukes på både spor 1 og spor 2, og er utviklet for kursdeltakere som trenger langsom eller middels progresjon. Læreverket legger opp til mye muntlig aktivitet i klasserommet, noe som er nødvendig for denne målgruppa. Deltakere som følger spor 1 må ha lært å lese ved hjelp av det latinske alfabetet, og helst også kunne skrive litt for å ha utbytte av dette verket. På spor 2 vil verket være spesielt aktuelt for deltakere med relativt lite skolegang og lite trening i å lære fremmede språk. I mange kommuner blir deltakere fra spor 1 og spor 2 undervist i samme gruppe. Det kan derfor være en fordel med et læreverk som favner en såpass sammensatt gruppe. I mange tilfeller er også skillet mellom alfabetiserte spor 1-deltakere og spor 2-deltakere utydelig.

Tekst- og aktivitetsbøker Tekst- og aktivitetsbøkene legger opp til variasjon mellom ulike aktiviteter. Tekster og oppgaver er knyttet sammen til en naturlig helhet i én bok, og dermed vil både lærere og deltakere få god oversikt over lærestoffet. 6

FORORD


Samfunnet Furulia Temaene i Her bor vi dekker temaene i læreplanen for nivå A1 og A2. Handlingen er lagt til et konstruert lokalsamfunn, Furulia, fordi dette gjør innholdet nært og personlig. Gjennom personene som bor i Furulia, tas samfunnsfaglige temaer opp på en lettfattelig og gjenkjennelig måte. Engasjerende innhold Mange samfunnsfaglige temaer berøres i tekstene. Tekstene kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner i gruppa, og dermed kan deltakerne få en bedre forståelse av det norske samfunnet. Deltakerne kan også kjenne seg igjen i mange av situasjonene som blir beskrevet. Tekstene og diskusjonsoppgavene legger opp til at deltakerne engasjerer seg i og reflekterer over lærestoffet. Dermed får de god anledning til å øve seg på å uttrykke sine egne meninger på norsk.

Langsom progresjon Her bor vi er et læreverk med langsom progresjon. Hvert kapittel introduserer en del nye ord og vendinger, og ny grammatikk blir presentert gradvis. Muntlig aktivitet Siden deltakerne også har et liv i Norge utenom norskkurset, har mange et ordforråd som er større enn ordforrådet som blir presentert i læreverket. De kan også kjenne til flere språklige strukturer, og de kan ha en generell forståelse av det norske språket. For mange lærere er det derfor naturlig å ta i bruk et større muntlig ordforråd enn det som finnes i læreverket. Illustrasjonene og diskusjonsoppgavene legger opp til mye muntlig aktivitet for å løfte fram kunnskapen hos hver enkelt, noe mange i målgruppa vil ha utbytte av. Samtaler om illustrasjonene Boka er rikt illustrert. Hvert kapittel begynner med et åpningsbilde som presenterer hovedtemaet. Ved å starte med å se på dette bildet og snakke sammen om det man ser, kan læreren skape nysgjerrighet hos deltakerne og aktivisere kunnskap og ordforråd. Under arbeidet med dialoger og oppgaver kan man gå tilbake til åpningsbildet når det passer. Når man har lest ferdig hele kapittelet, kan man igjen ta for seg bildet i klassen. Da har deltakerne fått et større vokabular og lært noen nye strukturer som de kan bruke. Dermed kan de fortelle mer om hva de ser på bildet og få en bekreftelse på den nye læringen de har oppnådd. De andre illustrasjonene inneholder også mange detaljer og gir gode muligheter for samtaler og diskusjoner.

FORORD

7


Tekstene Tekstene i Her bor vi 2 er stort sett dialoger, der vi har lagt vekt på å bruke et naturlig språk selv om vokabularet er begrenset. Noen steder er det også korte, fortellende tekster som kommenterer hendelser og situasjoner. I tekstene brukes nytt vokabular og nye strukturer. Samfunnsfaglige emner fra læreplanen blir presentert gjennom dialoger, fortellende tekster, faktarammer og illustrasjoner. I faktatekstene er vokabularet vanskeligere, og deltakerne kan trene på å trekke ut informasjon selv om de ikke forstår hele teksten. Det samme gjelder noen korte litteraturtekster. Deltakerne kan ha glede av å lære rim og regler uten at de nødvendigvis får tak i alle ord og former. De fleste tekstene er spilt inn på elev-cd-ene.

Oppgavene løses sammen Oppgavene er formet slik at det er naturlig at kursdeltakerne arbeider sammen om dem. Også de skriftlige oppgavene bør gjennomgås i fellesskap og brukes aktivt i den muntlige treningen i klasserommet. Flere av de muntlige oppgavene har ikke et fasitsvar, men er av typen «hva tror du?». Hensikten er å stimulere deltakerne til å reflektere og gi uttrykk for meningene sine på norsk.

Dekk over-oppgaver Disse oppgavene gir kursdeltakerne anledning til å gjenta og trene på språklige strukturer. I de fleste tilfeller bør trolig læreren øve sammen med gruppa før deltakerne prøver seg på egen hånd.Øvingsoppgaver Etter kapittel 4, 8 og 12 er det lagt inn øvingsoppgaver av samme type som kursdeltakerne vil møte til norskprøve 2. I begynnelsen vil det kanskje være naturlig at også disse oppgavene gjøres i grupper eller i klassen. Mot slutten av kurset kan oppgavene eventuelt gjøres individuelt som en trening før norskprøven.

Ordlister – forklare eller tegne ordet Ordlistene bakerst i hvert kapittel inneholder de nye ordene i kapittelet. Ordlistene har skriveplass der kursdeltakerne kan skrive en oversettelse eller en kort forklaring på sitt eget språk, eller de kan lage en tegning av ordet. Det er naturlig at man arbeider med disse listene i klassen for å sørge for at flest mulig får med seg så mye som mulig av vokabularet. Denne gjennomgangen fungerer også som en fin repetisjon. Helt bak i boka er ordene samlet i en alfabetisk ordliste, med henvisning til kapittelet der ordet brukes for første gang. Nye ord fra faktatekstene og de litterære tekstene står ikke i ordlistene. Ord som er brukt i bok 1, er stort sett ikke gjentatt i bok 2. 8

FORORD


Grammatikk og strukturer Målgruppa for læreverket har i liten grad lært om sitt eget språk eller andre språk ved hjelp av grammatisk forståelse. Derfor er det brukt få grammatiske betegnelser, og disse er innført gradvis. I bok 2 oppfordres det likevel til at kursdeltakerne gjør seg kjent med betegnelsene på de største ordklassene. Bak i bok 1 er det en oversikt over bøyning av verb, substantiv og adjektiv som noen deltakere kan ha nytte av. Bak i bok 2 er det en oversikt over pronomen, possessiver og demonstrativer (tidligere eiendomspronomen og påpekende pronomen). Dessuten er bruken av noen preposisjoner forklart, og det vises noen flere former av adjektiv og verb enn de som ble innført i bok 1.

Nettsted: www.herborvi.cappelendamm.no For kursdeltakeren

Nettstedet er gratis og inneholder et stort utvalg av varierte interaktive oppgaver, som utgjør et viktig supplement til oppgavene i bøkene. Her kan kursdeltakeren øve så mye det er behov for. Oppgavene har ulik vanskelighetsgrad. For læreren

Nettstedet for lærere er passordbeskyttet og inneholder • lærerveiledning til hvert kapittel • lytteoppgaver • kopieringsoriginaler med varierte oppgaver (rollespill, samtaler, uttaletrening m. m.) • fasit til oppgavene i bøkene Passordet får du ved å registrere deg på nettsiden.

Cd-er Elev-cd-ene inneholder innleste tekster fra bøkene. Spor 1

Lærer-cd-ene inneholder lyd til alle lytteoppgavene på nettsiden.

Ordlister Ordlistene inneholder ordforrådet i begge bøkene. Ordlistene er utgitt på flere språk. Se informasjon om utvalget av språk i katalogen fra Cappelen Damm eller på nettsiden www.cappelendamm.no.

Lykke til med bruken av Her bor vi!

Ingebjørg Dolve

Elisabeth Ellingsen

Janne Grønningen

Kirsti Mac Donald

9

FORORD


Her er vi Familien Azimi

Furulia 5

Fatima

Familien Okoko

Maombi

Arif

Leyla

Karim

Furulia 11

Julie

Christian

Marie

Adrian

Bjørg Olsen

Jan Nowak

Åse Rønning

Furulia 3

Furulia 9

Furulia 7

10

1 HER ER VI


1 En fin sommer 1

2

3

4

5

6

11

1 EN FIN SOMMER


Så flink du er! Det er midten av august. Spor 1

Sommerferien er over. I Furulia har hverdagen begynt igjen. Åse er på kjøkkenet. Hun ser Leyla og åpner vinduet: – Kom inn, Leyla, så skal du få hjemmelaget syltetøy!

Leyla:

Lager du syltetøy? Så flink du er! Blått syltetøy? Da er det vel ikke jordbær?

12

1 EN FIN SOMMER

Hver dag Hverdag Er det hverdag hver dag?


Åse:

Nei, det er blåbær. Jan og jeg var på biltur i forrige uke. Vi stoppet og plukket bær i skogen. Vær så god. Her skal du få et glass.

Leyla:

Au, det er varmt.

Åse:

Ja, vær forsiktig! Har dere besøk av familien fremdeles? Kanskje de vil smake?

Leyla:

Både broren til Arif, kona og barna reiste hjem i forrige uke. De var her i flere uker. Veldig hyggelig, selvfølgelig, og litt slitsomt. Jeg laget mye mat!

Åse:

Ja, det forstår jeg. Hvordan går det forresten med beinet til Karim? Har han begynt å spille fotball igjen?

Leyla:

Ja, for to uker siden spilte han i Norway Cup. Han spilte flere kamper, og vi så på. Det var morsomt.

1

Sett kryss

Åse er i stua. Hun har kjøpt syltetøy. Syltetøyet er blått. Glasset med syltetøy er varmt. Leyla og Arif har besøk av familien. Karim er bra i beinet.

Ja

Nei

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ 13

1 EN FIN SOMMER


Smil!

Blåbærsyltetøy

1 kg blåbær 300 g sukkerRens bærene. Kok bærene i ca. 10 minutter. Rør av og til. Ha i sukkeret. Rør godt. Kok opp en gang til.

Verb i imperativ Dere må smile.

=

Smil.

Fyll syltetøyet i varme glass.

Kan du komme hit?

=

Kom hit.

Sett på lokk.

Du må koke bærene.

=

Kok bærene.

2

Bruk imperativDu må skrive her.

Skriv her.

Dere må lese kapittel 2.

Les kapittel 2.

Du må betale i kassa.

Betal i kassa.

Du må gjøre leksene først.

Gjør leksene først.

Kan du finne fram bøkene?

Finn fram bøkene.

Du bør gå tur hver dag.

Gå tur hver dag.

Kan du hente avisa?

Hent avisa.

Du må hilse hjem.

Hils hjem.

Kan du kjøpe kaffe?

Kjøp kaffe.

Kan du komme i morgen?

Kom i morgen.

Vil du lage indisk mat i dag?

Lag indisk mat i dag.

Dere må sitte stille.

Sitt stille.

Du må være forsiktig.

Vær forsiktig.

Du må prøve en gang til.

Prøv en gang til.

Kan du ringe hjem?

Ring hjem.

14

1 EN FIN SOMMER


3

4

Sett ring rundt verbene

syltetøy

gjør

plukker

familie

glass

varm

jordbær

lage

biltur

spilte

forsiktig

smaker

Snakk sammen

Har du gått tur i skogen? Har du plukket bær eller sopp? Har du laget syltetøy? Har du spilt fotball? Har du sett på fotball?

Norway Cup er verdens største fotballturnering. Den blir arrangert i Oslo hver sommer. Deltakerne er gutter og jenter mellom 10 og 19 år. I 2009 deltok 30 000 barn fra 50 forskjellige land.

15

1 EN FIN SOMMER


5

Har hun vært på biltur?

Ja, det har hun.

eller

Nei, det har hun ikke.

Har de hatt besøk?

Ja, det har de.

eller

Nei, det har de ikke.

Når var hun på biltur?

Hun var på biltur for to uker siden.

Når hadde de besøk?

De hadde besøk i juli.

Ja … / Nei …

 Ja, det ….

Har Åse og Jan plukket bær i skogen?

Ja, det har de.

Har Åse laget syltetøy?

Ja, det har hun.

Har onkelen til Karim vært på besøk?

Ja, det har han.

Har Karim spilt i Norway Cup?

Ja, det har han.

Nei, det …

6

Har Leyla plukket bær?

Nei, det har hun ikke.

Har Karim laget syltetøy?

Nei, det har han ikke.

Har familien Azimi besøk nå?

Nei, det har de ikke.

Har Åse spilt i Norway Cup?

Nei, det har hun ikke.

syltetøy –– blåbær –– uker –– besøk –– forrige

Karim spilte i Norway Cup for to ___________________________________ siden. Broren til Arif var på _____________________________________________ i juli. Åse og Jan var på biltur i ___________________________________________ uke. De plukket __________________________________________________ i skogen. Åse laget _____________________________________________ for en time siden.

16

1 EN FIN SOMMER


Jeg lurer på …

Spor 2

Leyla kommer hjem. Hun lager et par brødskiver med syltetøy til Arif. Leyla:

Vær så god, Arif. Her er deilig ferskt brød med blåbærsyltetøy.

Arif:

Å, dette var godt! Så nydelig syltetøy.

Leyla:

Ja, det er hjemmelaget. Jeg fikk det av Åse. Og vet du hva? Hun har vært på biltur sammen med Jan. Jeg lurer på …

Arif:

7

Nei, nå må du jammen gi deg!

Snakk sammen

Hva får Arif av Leyla? Hva synes Arif om syltetøyet? Hva lurer Leyla på, tror du?

17

1 EN FIN SOMMER


Åse besøker faren 1

2

3

4

5

6

18

1 EN FIN SOMMER


8

9

Se på bildene på side 18 og sett riktig nummer foran setningene

_______ Åse og familien spiser middag.

_______ Åse skal reise hjem til Oslo.

_______ Åse og faren ser på dyrene.

_______ Fuglen tar maten fra Åse.

_______ Åse skal reise til Bergen.

_______ Åse og faren ser på bilder.

Hva gjorde Åse?

Finn feilene. Sett strek under alle ordene som er feil. Åse reiste til Bergen med båt. Hun besøkte tanta. De så på tv. Fuglen tok veska til Åse. Fatima og faren så på dyrene. Åse og faren spiste frokost sammen med familien.

10

Skriv setningene over, men med riktige ord

Åse reiste til Bergen med fly. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

11

Snakk sammen

Hvordan tror du Åse og faren hadde det sammen i ferien? Hvordan er det å bo langt borte fra familien? Hvor vil du reise på ferie? Fortell om en ferie.

19

1 EN FIN SOMMER


Kjære bestemor

Spor 3

Fru Olsen fikk et postkort i sommer. Det var fra barnebarnet i Tromsø. Fru Olsen ble veldig glad. Hun savner familien. I sommer var sønnen på besøk, men ikke barnebarna.

Hilsen fra Tromsø

Kjære bestemor! Har du det bra? Jeg har det bra. Her i Tromsø er det fint vær. Sola skinner hele dagen og hele natta. Vi bader mye. Vi kommer og besøker deg til jul. Klem fra Inger

20

1 EN FIN SOMMER

Bjørg Olsen Furulia 3 0899 OSLO


12

13

Sett strek

I sommer fikk fru Olsen

til jul.

Inger er barnebarnet

både dag og natt.

Inger bor i

et kort i posten.

Om sommeren er det sol der

på besøk.

Sønnen til fru Olsen har vært

Tromsø.

Fru Olsen får besøk av familien

til fru Olsen.

bare –– sommer –– hyggelig –– hilsen –– gleder –– spiser –– Takk –– bader

Kjære Inger! __________________________ for kortet. Det var ___________________ å høre fra deg. Jeg har det ____________________ bra. Det er deilig med ______________________.

Inger Olsen Utsikten 11 9008 Tromsø

Jeg ________________________ mye is, men jeg ____________________ ikke så mye! Jeg _______________________ meg til dere kommer til jul. Kjærlig _______________________ bestemor

!

Hils hjem! Hils på Petter. Hilsen bestemor.

21

1 EN FIN SOMMER


Fire byer i Norge 14

Hva hører sammen? Sett streker

Oslo Bergen Trondheim Tromsø

580 000 innbyggere 170 000 innbyggere 250 000 innbyggere 67 000 innbyggere

22

1 EN FIN SOMMER


15

Snakk sammen og skriv

Hvor bor du?________________________________________________________ Hvor mange innbyggere er det der? ______________________________________

Hvor bor du? Skriv navnet p책 kartet p책 side 22.

16

Fortell om bildet

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 23

1 EN FIN SOMMER


Ordliste på norsk

På ditt språk eller forklaring

både dag og natt

______________________________________________________________

Ferien er over.

______________________________________________________________

forresten

______________________________________________________________

i forrige uke

______________________________________________________________

fremdeles

______________________________________________________________

hele dagen

______________________________________________________________

igjen

______________________________________________________________

Nå må du jammen gi deg! ___________________________________________________________ kjærlig hilsen

______________________________________________________________

langt borte

______________________________________________________________

midten av

______________________________________________________________

selvfølgelig

______________________________________________________________

Da er det vel ikke jordbær? ___________________________________________________________ veldig

______________________________________________________________

Vet du hva?

______________________________________________________________

Vær forsiktig.

______________________________________________________________

Vær så god.

______________________________________________________________

Substantiv en-ord

en innbygger

______________________________________________________________

en is

______________________________________________________________

en kamp

______________________________________________________________

en klem

______________________________________________________________

en skog

______________________________________________________________

en sopp

______________________________________________________________

ei-ord

ei jul

______________________________________________________________

24

1 EN FIN SOMMER


et-ord

et barnebarn

______________________________________________________________

et blåbær

______________________________________________________________

et bær

______________________________________________________________

et dyr

______________________________________________________________

et jordbær

______________________________________________________________

et kart

______________________________________________________________

et syltetøy

______________________________________________________________

Verb

å bade

______________________________________________________________

å begynne

______________________________________________________________

å gi seg

______________________________________________________________

å hilse

______________________________________________________________

å koke

______________________________________________________________

å lure på

______________________________________________________________

å plukke

______________________________________________________________

å smake

______________________________________________________________

å stoppe

______________________________________________________________

å åpne

______________________________________________________________

Adjektiv

fersk

______________________________________________________________

flink

______________________________________________________________

glad

______________________________________________________________

hjemmelaget

______________________________________________________________

morsom

______________________________________________________________

nydelig

______________________________________________________________

slitsom

______________________________________________________________

25

1 EN FIN SOMMER


2 Hvordan var det på skolen i dag?

Hva ser du?

26

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


Første skoledag Spor 4

Det er første skoledag etter sommerferien. Adrian skal begynne på 7. trinn. Han gruer seg litt. I skolegården ser han ingen av klassekameratene. Han føler seg alene. Men så ser han Petter, bestekameraten. Han løper bort til ham, og de prater sammen.

1

Adrian og Petter snakker sammen. Skriv setningene i riktig rekkefølge

• Ja, gjerne det. • Hei! Hva har du gjort i sommer? • Å, ja. Blir du med og sparker fotball? • Jeg har vært i Trondheim. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

2

spille –– bor –– kameraten –– skolen –– klasse

Petter er ________________________________ til Adrian. De går i samme ________________________________. Petter ________________________________ ikke så langt fra Adrian. Etter _________________________________ er de ofte sammen. De liker å ________________________________ fotball i friminuttene. 27

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


I klasserommet 3

Snakk sammen

Hva ser du på bildet? Hvordan er det i klasserommet? Hvordan var klasserommet da du var barn? Hvordan er klasserommet du sitter i nå?

Likte du skolen da du var barn? Hva likte du? Hva likte du ikke?

4

Skriv navnet på noen av tingene du ser på bildet

stol

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

10. trinn 9. trinn 8. trinn

Grunnskolen i Norge er obligatorisk, og alle må gå

Barna begynner på skolen det året de blir seks år. Ingen barn går to år på samme trinn. Grunnskolen i Norge er gratis.

28

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?

Grunnskolen

på skolen i minimum ti år.

7. trinn 6. trinn 5. trinn 4. trinn 3. trinn 2. trinn 1. trinn

Ungdomstrinnet

Barnetrinnet


Har du lekser? Spor 5

Christian: Hvordan var det på skolen i dag? Var det hyggelig å treffe vennene igjen? Adrian:

Ja, det var kjempefint. Petter kom på samme gruppe som meg.

Christian: Har du samme lærere som på 6. trinn? Adrian:

Ja, men vi har fått ny lærer i engelsk. Hun er grei.

Christian: Hva heter hun? Adrian:

Susanne. Men vet du hva? Hun har gitt oss lekser allerede. Kan du hjelpe meg med dem?

Christian: Jeg kan ikke så mye engelsk, men jeg kan jo prøve. Har du fått en timeplan? Adrian:

Ja, den ligger i sekken sammen med et brev til deg og mamma. Det skal være foreldremøte snart. Men du, jeg går bort til Petter. Ha det!

Christian: Leksene først! 29

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


5

Snakk sammen

Skal Adrian gjøre leksene før han går til Petter, synes du? Hvorfor eller hvorfor ikke?

6

7

Snakk sammen

Hvordan har Adrian hatt det på skolen?

Hvem er Susanne?

Hvem er Petter?

Hva ligger i sekken til Adrian?

Snakk sammen

Adrian spør om Christian kan hjelpe til med leksene. Hva synes du om det? Fikk du hjelp med leksene da du var barn? Hadde du mye lekser da du var barn? Har du mye lekser nå?

Mer om tall Spor 6

1.

første

Vi skriver

2.

andre

1. trinn

=

første trinn

1. etasje

=

første etasje

3.

tredje

1. august

=

første august

4.

fjerde

01.08.09

=

første i åttende to tusen og ni,

5.

femte

6.

sjette

7.

sjuende

8.

åttende

9.

niende

10.

tiende

11.

ellevte

12.

tolvte

30

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?

Vi leser

eller første august to tusen og ni


8

Snakk sammen

Hvem bor i andre etasje?

12. etasje

Ali

I hvilken etasje bor Magnus?

11. etasje

Simen

10. etasje

Mohammed

9. etasje

Kari

8. etasje

Liv

7. etasje

Florim

6. etasje

Randi

5. etasje

Zia

4. etasje

Dag

3. etasje

Aliban

2. etasje

Ahmed

1. etasje

Magnus

I hvilken etasje bor Aliban? Hvem bor i sjuende etasje?

Lag flere spørsmål til hverandre.

9

En etasje oppAli bor ikke i ellevte etasje.

Han bor i tolvte etasje.

Ahmed bor ikke i første etasje.

Han bor i andre etasje.

Randi bor ikke i femte etasje.

Hun bor i sjette etasje.

Zia bor ikke i fjerde etasje.

Han bor i femte etasje.

Aliban bor ikke i andre etasje.

Hun bor i tredje etasje.

Mohammed bor ikke i niende etasje.

Han bor i tiende etasje.

Florim bor ikke i sjette etasje.

Han bor i sjuende etasje.

Simen bor ikke i tiende etasje.

Han bor i ellevte etasje.

Liv bor ikke i sjuende etasje.

Hun bor i åttende etasje.

Dag bor ikke i tredje etasje.

Han bor i fjerde etasje.

Kari bor ikke i åttende etasje.

Hun bor i niende etasje.

31

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


Kalenderen til Susanne Spor 7

10

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Snakk sammen

Hva skal Susanne gjøre den tjueniende oktober? Hva skal hun gjøre den tjuefjerde og tjuefemte oktober? Lag flere spørsmål til hverandre.

11

Skriv inn i kalenderen

Den sjette oktober skal Susanne bestille nye briller. Den tjueførste oktober skal hun til legen. Den trettende oktober skal hun på kino. Den syttende oktober skal hun hente brillene.

12

Snakk sammen og skriv i kalenderen

trettende fjortende femtende sekstende syttende attende nittende tjuende tjueførste tjueandre tjuetredje tjuefjerde tjuefemte tjuesjette tjuesjuende tjueåttende tjueniende trettiende trettiførste

Hva skal Susanne gjøre de andre dagene, tror dere?

Oktober Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag 1

Fredag 2

Lørdag 3

Spanskkurs 5

6

7

Trene 12

13

Trene 19

14

8

Søndag 4

Skogtur 9

10

11

Spanskkurs Teater

Mammas bursdag

15

16

17

18

23

24

25

Hyttetur

Hyttetur

Foreldremøte Spanskkurs 20

21

Trene

22

Spanskkurs

26

27

Trene

Tannlegen

28

32

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?

29

Spanskkurs

30

31

Møte venner


Vi vasker hunden.

Jeg spiser fisk.

Hun treffer ballen. Hunden vasker oss. Fisken spiser meg!

Ballen treffer henne.

Pronomen Entall jeg

13

Flertall meg

vi

oss

du

deg

dere

dere

han

han / ham

de

dem

hun

henne

den

den

det

det

deg –– meg

Leksene er vanskelige. Kan du hjelpe _________________________? Jeg kan hjelpe _________________________ etter middag.

Jeg skal dra til Sverige i morgen. Vil du være med ____________________? Ja, gjerne. Når skal jeg treffe _____________________?Vil du bli med ___________________ på kino?

Jeg liker deg. Liker du meg?

Ja, jeg vil gjerne bli med _____________________________.

33

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


14

ham –– henne

Adrian har ikke sett Petter hele sommeren. Han er glad for å se ________________________.

Adrian har fått ny lærer. Hun heter Susanne. Adrian liker _________________________.

Adrian har mange lekser. Christian vil prøve å hjelpe ___________________.

15

dere –– oss

Vi skal sparke fotball. – Vil du være sammen med _________________________?

Adrian og Petter snakker med noen venner. – Kan vi være sammen med ________________________ i ettermiddag?

16

hjelpe –– kvelden –– sammen –– ikke –– leke –– stua –– lekser

Adrian har ___________________________ i engelsk. Han spør om Christian kan __________________ ham. Om ____________________________ sitter de ved kjøkkenbordet og ser på leksene. Julie vil også være ______________________ med dem. Hun vil ______________________ med Christian. «Nå kan jeg ______________________ leke», sier Christian. «Mamma er i __________________________ . Du kan gå inn til henne.» 34

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


Hvem skal gå på foreldremøtet?

Spor 8GRANTOPPEN SKOLE

Invitasjon til foreldremøte på 7. trinn. Vi inviterer alle foresatte til foreldremøte tirsdag 10. september kl. 19.00 til ca. kl. 20.30. Møtet er i rom nummer 23 (2. etasje). Saker: • Fag og emner på trinnet • Plan for halvåret • Leirskole på 7. trinn • Klassemiljø • Valg av foreldrekontakter til FAU • Eventuelt Ta med kaffekopp. Vi serverer kaffe og kake. Hilsen lærerne på 7. trinn.

Maombi: Foreldremøtet er tirsdag kveld klokka sju. Spor 9

Du kan gå, jeg må passe Julie. Christian: Nei, du kan gå på møtet, så passer jeg Julie. Maombi: Nei, jeg liker ikke å gå på møter alene. Jeg forstår ikke norsk så godt. Christian: Jeg synes også det er vanskelig å gå alene. Marie kan vel passe Julie. Eller kanskje vi kan spørre Åse eller fru Olsen? 35

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


17

Snakk sammen

Hvem går på foreldremøtet, tror du? Hva skal de snakke om på foreldremøtet? Når skal foreldremøtet være? Hvor skal det være? Får de mat på foreldremøtet? Hva skal de ta med seg på foreldremøtet?

18

Snakk sammen

Har du barn som går på skolen? Har du vært på foreldremøte noen gang? Var dine foreldre på foreldremøte da du gikk på skolen? Hva snakker de om på foreldremøter?

På skolen har barna forskjellige fag. Her er navnet på noen av dem: norsk engelsk matte

=

matematikk

KH

=

kunst og håndverk

RLE

=

religion, livssyn og etikk

gym

=

gymnastikk, kroppsøving

naturfag samfunnsfag

musikk

19

Snakk sammen

Hva lærer barna på skolen? Snakk om de forskjellige fagene.

36

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


En gymtime Fatima sier: Spor 10

Jeg skal ha gym. Jeg må skynde meg. Jeg må ta på meg gymtøy. Jeg gruer meg til å løpe i gymtimen. Men jeg må jo holde meg i form! Etter gymmen må jeg dusje eller vaske meg. Så må jeg tørke meg og kle på meg. Til slutt sminker jeg meg litt. Da må jeg speile meg.

20

Hva sier hun?

Jeg løper.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

37

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


21

gym –– speilet –– form –– løpe –– sminke –– gymtøy –– vaske

Fatima skal ha ____________________. Hun tar på seg ______________________. Hun liker ikke å __________________________, men hun vet at det er bra å være i god _____________________________________. Hun løper og blir svett, derfor vil hun _____________________________________ seg. Etterpå ser hun i _____________________________________. Hun tar på seg litt _____________________________________.

22

Hvilke ord passer ikke på skolen? Sett ring rundt ordene som ikke passer der

kritt

seng

tavle

penn

koffert

23

cola

stol

svamp

viskelær

matpakke

barn

billett

kylling

lærer

blyantspisser

perm

linjal

Sett inn riktig ord

Hva har du gjort _______________ sommer? Liker du å holde deg _______________ form?

Jeg gruer meg _______________ vinteren. Da må jeg ta _______________ meg varme klær.

38

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?

elev

tomat

bok


24

25

Sett strek

21.

trettiende

13.

tjuefemte

25.

trettende

30.

tjuesjuende

17.

tjueførste

27.

syttende

Skriv et ord som passer

Et barn som går på skolen er et _________________________. Vi skriver med ___________________ på tavla. Jeg blir sulten på skolen. Derfor har jeg med __________________________. Hun skriver med blyant. Hun kan bruke __________________________________ hvis hun skriver feil.

26

Verb eller substantiv?

foreldremøte klasse

hjelpe

klasserom

lekser treffe

skrive ligger

spille timeplan

Verb

Substantiv

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 39

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


27

Fortell om bildet

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

40

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


Ordliste på norsk

På ditt språk eller forklaring

eventuelt

___________________________________________________________

ikke så langt fra

___________________________________________________________

holde seg i form

___________________________________________________________

ingen

___________________________________________________________

samme

___________________________________________________________

til slutt

___________________________________________________________

Substantiv en-ord

en barneskole

___________________________________________________________

briller

___________________________________________________________

en dato

___________________________________________________________

en elev

___________________________________________________________

engelsk

___________________________________________________________

en etasje

___________________________________________________________

etikk

___________________________________________________________

en foreldrekontakt

___________________________________________________________

en foresatt

___________________________________________________________

en grunnskole

___________________________________________________________

gym, gymnastikk

___________________________________________________________

en hyttetur

___________________________________________________________

en invitasjon

___________________________________________________________

en kalender

___________________________________________________________

en kamerat

___________________________________________________________ 41

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


en kino

___________________________________________________________

kroppsøving

___________________________________________________________

en leirskole

___________________________________________________________

en linjal

___________________________________________________________

matte, matematikk

___________________________________________________________

en plan

___________________________________________________________

en religion

___________________________________________________________

en sak

___________________________________________________________

en skolegård

___________________________________________________________

en timeplan

___________________________________________________________

en ungdomsskole

___________________________________________________________

en venn

___________________________________________________________

ei-ord

ei gruppe

___________________________________________________________

et-ord

et brev

___________________________________________________________

et emne

___________________________________________________________

et foreldremøte

___________________________________________________________

et fag

___________________________________________________________

et friminutt

___________________________________________________________

gymtøy

___________________________________________________________

et klassemiljø

___________________________________________________________

kunst og håndverk

___________________________________________________________

naturfag

___________________________________________________________

et møte

___________________________________________________________

et livssyn

___________________________________________________________

42

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


samfunnsfag

___________________________________________________________

et speil

___________________________________________________________

et teater

___________________________________________________________

et trinn

___________________________________________________________

Verb

å bestille

___________________________________________________________

å grue seg

___________________________________________________________

å holde seg i form

___________________________________________________________

å kle på seg

___________________________________________________________

å løpe

___________________________________________________________

å passe barn

___________________________________________________________

å prate

___________________________________________________________

å skifte

___________________________________________________________

å skynde seg

___________________________________________________________

å sminke seg

___________________________________________________________

å speile seg

___________________________________________________________

å ta på seg

___________________________________________________________

å trene

___________________________________________________________

å tørke seg

___________________________________________________________

Adjektiv

forskjellig

___________________________________________________________

grei

___________________________________________________________

kjempefin

___________________________________________________________

vanskelig

___________________________________________________________ 43

2 HVORDAN VAR DET PÅ SKOLEN I DAG?


Profile for Cappelen Damm

Her bor vi 2  

Her bor vi 2 kan brukes på både spor 1 og spor 2. Den tar særlig sikte på å møte behovene hos kursdeltakere som trenger en langsom eller mid...

Her bor vi 2  

Her bor vi 2 kan brukes på både spor 1 og spor 2. Den tar særlig sikte på å møte behovene hos kursdeltakere som trenger en langsom eller mid...