Issuu on Google+


Ivar Libæk Trude Mathiesen Rolf Mikkelsen Øivind Stenersen

GLOBUS Ny utgave

SAMFUNNSFAG

Elevbok • Bokmål

Globus6SamfunnElev.indd 1

6 15.04.11 09.34


© J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2007 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med J.W. Cappelens Forlag AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Globus følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget samfunnsfag og er lagd til bruk på grunnskolens barnetrinn. Hovedillustratører: Siv Grøstad og Lars Rudebjer Omslagsfoto: Samfoto/Morten Løberg (midten), Alamy/1-images.no (nederst), Scanpix/George Hall/Corbis (øverst) Omslagsdesign: Mia Wang-Norderud Grafisk formgiving: Capella Media AS – Øyvind Grøtting Bilderedaktør: Una Thoresen Dimola Forlagsredaktør: Carl Johan Hatteland Trykking/innbinding: Livoniaprint, Latvia 2011 Utgave 1 Opplag 5 ISBN 978-82-02-25116-1 www.cdu.no http://globus.cappelendamm.no

Globus6SamfunnElev.indd 2

15.04.11 09.34


Innhold SAMFUNNSKUNNSKAP 1 Samfunn med og uten demokrati............................ 4 2 Hvordan blir landet vårt styrt? ..............................14

ç

3 Samene ........................................................................40 4 Våre forbruksvaner..................................................50

HISTORIE 5 Middelalder i Europa ................................................66 6 Vikingtid.......................................................................84 7 Middelalder i Norge ...............................................110

GEOGRAFI 8 Europa – vår verdensdel .....................................138 N

9 Produksjon, forbruk og miljø i Europa ............154 10 Bosetting og levevis i Europa .............................170

F

N

11 Regioner og utvalgte land i Europa ..................182

N Stikkordregister ..........................................................227

Globus6SamfunnElev.indd 3

15.04.11 09.34


N

1 Samfunn med og uten demokrati

Din tanke er fri, hvem tror du den finner? Den flykter forbi slik skygger forsvinner. Den kan ikke brennes, av fiender kjennes. Og slik vil det alltid bli. Din tanke er fri.

Til norsk av Alf Cranner

I dette kapitlet skal du lære • hva demokrati betyr • kjennetegn på et demokrati • hva ytringsfrihet betyr • hvordan det kan være å leve i et 4 samfunn uten demokrati

Globus6SamfunnElev.indd 4

Tyske soldater står vakt foran Stortinget.

15.04.11 09.34


ner?

r. s,

li.

Samfunn med og uten demokrati Demokrati betyr folkestyre.Vi som bor i Norge er vant til å leve i et demokratisk samfunn. Det er en selvfølge for oss at vi kan gi uttrykk for meningene våre og at vi kan stemme når det er valg. Det fins også flere kjennetegn på et demokrati. Ikke alle samfunn blir styrt demokratisk. For å forstå hvordan det kan være å leve i et samfunn uten demokrati, skal vi se hvordan Norge ble styrt mellom 1940 og 1945. Da var Norge i krig, og tyskerne styrte landet.

Kjennetegn på demokrati Ingen samfunn er helt like, men demokratiske samfunn har noen felles kjennetegn. Demokrati betyr folkestyre. Det vil si at folk skal være med på å styre. Dette gjør de ved å stemme når det er valg. I frie valg kan folk si sin mening om hvem de syns skal styre landet. Et demokratisk samfunn har lover som gjelder for alle innbyggere. De som er tiltalt for å ha brutt loven, har rett til å forklare seg og bli hørt. Rettsvesenet i et demokratisk samfunn skal sikre at uskyldige går fri, og at skyldige blir dømt. I et demokratisk samfunn har innbyggerne stor frihet, så lenge de holder seg til de lovene som gjelder. De har politisk frihet, som betyr at de har rett til å mene hva de vil i politiske saker. Man kan delta i hvilke organisasjoner og foreninger man vil, og dette kaller vi forsamlingsfrihet. Et annet kjennetegn på et demokrati, er trosfrihet. Med det mener vi retten til å tro på det man vil. Trykkefrihet og ytringsfrihet er svært viktig i demokratiske samfunn. Det gir innbyggerne rett til å uttrykke det de mener, og til å skrive og trykke synspunktene sine.

Demokratiske samfunn har felles kjennetegn.

5

Globus6SamfunnElev.indd 5

15.04.11 09.34


N

Norge under den andre verdenskrigen Nazister styrte i Norge under den andre verdenskrigen. Nazistene styrte ikke demokratisk.

I april 1940 ble Norge angrepet av Tyskland. Etter noen ukers krig hadde tyskerne tatt hele landet. Vi sier at Norge ble okkupert. Tyskerne var nazister, og de styrte på en måte som ikke var demokratisk. Det var også noen nordmenn som samarbeidet med tyskerne. De var med i det norske politiske partiet Nasjonal Samling (NS), og lederen deres het Vidkun Quisling.

Folkestyre Folket i Norge valgte ikke hvem som skulle styre under krigen.

I 1940 hadde vi en regjering og et Storting som var valgt av folket i Norge. Både Storting og regjering var motstandere av nazismen. Da tyskerne angrep Norge, måtte regjeringen og kongefamilien flykte fra landet, og de kom ikke tilbake før krigen var over. Nazistene og Vidkun Quisling forbød alle andre partier enn Nasjonal Samling. De avsatte den regjeringen vi hadde, og dannet ny regjering med Quisling som leder. De fleste i Norge ble rasende da dette skjedde.

F

akta om..

...........

......... . . . . ....

Nazismen • N azistene mente at noen folkegrupper var overlegne. Den ariske rasen hadde rett til å styre over andre. Underlegne folkegrupper som jøder og sigøynere kunne utryddes. • Nazistene brukte vold for å oppnå det de ønsket.

6

Globus6SamfunnElev.indd 6

15.04.11 09.34


Samfunn med og uten demokrati

Vidkun Quisling var leder for Nasjonal Samling.

Politisk frihet Tyskerne hadde en plan om at alle nordmenn skulle slutte seg til nazismen. For å få til det, var det viktig å overbevise barn og unge. Skolen skulle lære dem at nazismen var bra, og Quisling ville tvinge lærerne til å undervise etter det politiske programmet til Nasjonal Samling. Mange lærere protesterte mot dette. Da sørget NS for at lærerne ikke fikk lønn, og at en del skoler ble stengt. 1100 lærere ble arrestert og satt i fangeleir. Det kom også en lov som sa at alle norske barn mellom 10 og 18 år måtte være medlem i NS. Både Kirken og mange foreldre protesterte mot dette.

Tyskerne ville at alle nordmenn skulle følge nazismen.

7

Globus6SamfunnElev.indd 7

15.04.11 09.34


N

Ytringsfrihet og trykkefrihet Under krigen var det forbudt å lage aviser og høre på radio.

Noen nordmenn lagde aviser og hørte på radio i hemmelighet.

Tyskerne ville hindre nordmenn i å få informasjon om hva som egentlig skjedde mens det var krig. De ville også hindre at noen skrev noe negativt om nazismen. Derfor ble avisene sensurert. Det betyr at tyskerne kontrollerte hva som sto skrevet, og tok vekk det de ikke likte. Mange aviser ble lagt ned. De avisene som var igjen, ble ledet av redaktører som selv var nazister. Etter hvert måtte alle nordmenn levere inn radioapparatene sine. Det ble forbudt å lytte på radio. Mange nordmenn fant likevel måter å uttrykke sin mening på. Noen hadde gjemt unna radioapparater, og lyttet på sendinger fra London. Slik fikk de informasjon om hva som skjedde. Det ble skrevet illegale aviser, det vil si aviser som tyskerne mente var ulovlige. Avisene ble skrevet på maskin og delt ut. Alt dette skjedde i hemmelighet. Tyskerne måtte ikke få vite om det. Folk demonstrerte mot tyskerne på andre måter også. Hvis man gikk med rød nisselue, visste andre at man var motstander av nazismen. Det samme gjaldt hvis man hadde en binders i jakkeslaget. Dette ble forbudt etter hvert, akkurat som det norske flagget ble forbudt.

Illegalt arbeid under krigen.

8

Globus6SamfunnElev.indd 8

15.04.11 09.35


Samfunn med og uten demokrati

Mange nordmenn protesterte mot nazismen.

.... . e . d t s . u at............ Vis

.....

Fra august 1941 var alle radioapparater beslaglagt, og den 12. oktober 1942 innførte rikskommissær Josef Terboven et forbud mot å lytte på utenlandske radiosendinger eller lese illegale aviser.

De som ble tatt kunne få dødsstraff. 4000 mennesker ble arrestert for å arbeide med illegal presse. 62 personer ble henrettet og 150 døde i fangenskap.

9

Globus6SamfunnElev.indd 9

15.04.11 09.35


N

Forsamlingsfrihet og trosfrihet

Nazistene ville styre idretten i Norge.

Nazistene ville styre kirkens arbeid.

Vis

s te d u a

NS og tyskerne som okkuperte Norge ville at all idrett skulle drives i tråd med nazismen. De ville at NS skulle styre norsk idrett. Norske idrettsutøvere ville ikke være med på dette, og nektet å være med i konkurranser der det var med tyskere. Dette ble kalt «idrettsstreiken». I årene fra 1941 til 1944 ble det for eksempel ikke arrangert Norgesmesterskap i fotball − ingen klubber ville delta i et mesterskap støttet av NS og Quisling. Nazistene var ikke mot kristendommen, men de ville bestemme over kirkene og hvordan prestene skulle drive arbeidet sitt. I protest mot dette, sluttet biskoper og prester å jobbe. De ville ikke støtte nazismen. Norge fikk «to kirker» – én som var styrt av NS, og én fri, norsk kirke. Prestene fortsatte altså å jobbe på egen hånd, men de fikk ikke lønn. De fleste nordmenn støttet den frie, norske kirken, men noen gikk i kirker der nazistene hadde ansatt prester og biskoper.

t...........

....... . . . . ...

1. februar 1942 skulle Vidkun Quisling innsettes som ministerpresident. Det skulle feires med en festgudstjeneste i Nidarosdomen. Domprost Fjellbu måtte flytte sin vanlige gudstjeneste til kl. 14.00 fordi en naziprest skulle holde

festgudstjenesten kl. 11.00. Det kom svært få mennesker til festgudstjenesten. Til Fjellbus gudstjeneste kl. 14.00 kom det 3000 mennesker. Politiet stengte dørene, men mange mennesker ble stående utenfor kirken og sang salmer.

10

Globus6SamfunnElev.indd 10

15.04.11 09.35


Samfunn med og uten demokrati

Tysk soldat holder vakt i folkemengde utenfor Stortinget.

Demokratisk rettsvesen Under den andre verdenskrigen kunne folk bli arrestert uten å få forklare seg for en domstol. En folkegruppe som var spesielt utsatt, var jødene. Hitler ville utrydde alle jøder. De ble forfulgt og arrestert bare fordi de var jøder, ikke fordi de hadde gjort noe galt. Noen norske politifolk advarte jødene og ba dem om å flykte, så de ikke skulle bli arrestert. Andre norske politifolk var medlemmer i NS, og hjalp til med arrestasjonen av jødene i Norge.

Folk kunne bli arrestert og dømt uten å få forklare seg.

11

Globus6SamfunnElev.indd 11

15.04.11 09.35


N

..... . . . . . s te d u a .. . . . . Vis t........ Rikskommissær Josef Terboven sprengte seg selv i lufta en halv time før frigjøringen 8. mai 1945.

Terboven og Quisling på vei inn til «Statsakten» på Akershus, der Quisling ble innsatt som ministerpresident i 1942.

Quisling ble dømt for landssvik etter krigen. Han ble henrettet på Akershus Festning den 24. oktober 1945.

12

Globus6SamfunnElev.indd 12

15.04.11 09.35


Samfunn med og uten demokrati

Oppgaver

1 Hva kjennetegner et demokratisk

samfunn? Nevn minst tre kjennetegn. 2 Forklar disse ordene: politisk

frihet, ytringsfrihet, trykkefrihet, forsamlingsfrihet, trosfrihet. 3 Hva skjedde med kongen

og regjeringen da den andre verdenskrigen brøt ut i Norge? 4 Hvem ville styre i Norge under

den andre verdenskrigen, og hva mente flertallet i Norge om dette? 5 Hvorfor ble mange lærere

11 Nordmenn demonstrerte mot

tyskerne på ulike måter. Tegn et bilde som viser dette. 12 Lag en stor veggavis. Bruk tekst

og bilder for å vise forskjeller på et demokratisk samfunn og et samfunn uten demokrati. 13 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og løs oppgavene til dette kapitlet. 14 Se på bildet på side 8. Lag en

samtale mellom personene på bildet.

arrestert? 6 Hva betyr sensur? 7 Hva var illegale aviser? 8 Hvilken folkegruppe ville

nazistene utrydde?

15 Skriv en faktatekst om illegalt

arbeid under den andre verdenskrigen. Du finner mer informasjon og lenker på nettsidene til dette kapitlet. 16 Les aviser. Prøv å finne stoff

9 Forklar hvorfor du lærer om

den andre verdenskrigen i dette kapitlet.

som handler om samfunn uten demokrati. Presenter stoffet for noen andre.

10 Skriv stikkord fra avsnittet om

ytringsfrihet og trykkefrihet. Gjenfortell innholdet, muntlig eller skriftlig.

13

Globus6SamfunnElev.indd 13

15.04.11 09.35


N

2 Hvordan blir landet vårt styrt?

Constitution for Kongeriget Norge: §1. Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arveligmonarkisk. (17. mai 1814)

I dette kapitlet skal du lære • hva Stortinget og regjeringen gjør • hvilke politiske partier vi har i Norge • om nasjonale og lokale valg • om hvordan lov og rett fungerer 14• hva «den fjerde statsmakt» er

Globus6SamfunnElev.indd 14

15.04.11 09.35


Hvordan blir landet vårt styrt?

get

et gt m er

Norge har blitt regnet som et demokratisk land siden vi fikk Grunnloven vår i 1814. Demokrati betyr folkestyre.Vi har ordninger i samfunnet vårt som sikrer at folk får være med og styre, bli hørt og behandlet rettferdig. Storting, regjering og domstoler er slike demokratiske ordninger. Massemedier, som vi kaller «den fjerde statsmakt», og politiske partier, er også en del av demokratiet.

Monarki Norge er et monarki. Det betyr at vi har konge og dronning, og at tronen går i arv i kongefamilien. Nå er Harald 5. konge, og Sonja er dronning. Siden skal Kronprins Haakon arve tronen og bli konge i Norge. Kongen i Norge kan ikke bestemme så mye, men han og de andre i kongefamilien har mange ulike oppgaver både her hjemme og i utlandet. Når de jobber for landet vårt, sier vi at kongefamilien representerer Norge.

Norge er et monarki.

Kongefamilien representerer Norge.

15

Globus6SamfunnElev.indd 15

15.04.11 09.35


N

F

akta om..

...........

........ . . . . ....

1814 1814 er et viktig år i norsk historie. Før dette hadde vi vært under Danmark i 400 år. Det betyr at det var danskekongen som bestemte. Etter hvert ønsket noen at Norge skulle bli et selvstendig land, og at vi skulle ha vår egen grunnlov. I 1814 møttes 112 menn på Eidsvold for å lage Grunnloven, og 17. mai 1814 ble den underskrevet. Grunnloven handler blant annet om hvordan Norge skal styres.

Tidligere var det danskekongen som lagde lovene. Nå skulle Stortinget lage lover, og folk kunne stemme på hvem som skulle sitte i Stortinget. Meningen med dette var at folk skulle få mer å si enn de hadde hatt før. I starten hadde ikke alle menn lov til å stemme. Det kom etter hvert, og kvinner fikk ikke stemmerett før i 1913. Men Grunnloven var starten på at Norge ble et demokratisk land.

16

Globus6SamfunnElev.indd 16

15.04.11 09.35


Hvordan blir landet vårt styrt?

Stortinget Stortinget er vår nasjonalforsamling. Det er det øverste «styret» i landet vårt. I Stortinget sitter det 169 representanter. Stortingsrepresentantene er valgt av folket. Det skal være representanter fra alle fylkene i Norge på Stortinget. Representantene blir valgt fra ulike politiske partier. Et parti som får mange stemmer ved valget, får flere representanter i Stortinget enn et parti som får få stemmer. Partier som har mange representanter, vil lettere få flertall for sine forslag når det er avstemninger i Stortinget.

Stortinget er Norges øverste styre.

Folket velger hvem som skal sitte i Stortinget.

Stortingsbygningen i Oslo

17

Globus6SamfunnElev.indd 17

15.04.11 09.35


N

Stortinget kommer sammen den første hverdagen i oktober hvert år. Da starter arbeidsåret deres, og da er det alltid høytidelig åpning. Kongen foretar åpningen ved å holde en tale som heter «trontalen».

Åpningen av Stortinget i 2006. I Grunnlovens § 74 står det: Kongen leser trontalen, «… hvori han underretter det om Rigets Tilstand og de Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at henlede Storthingets Opmærksomhed.»

Stortingsbygningen blir kalt «Huset på Løvebakken» på grunn av to løvestatuer. Her ser du en av dem.

18

Globus6SamfunnElev.indd 18

15.04.11 09.35


Hvordan blir landet vårt styrt? Stortingets oppgaver Stortingets viktigste oppgave er å vedta lovene i Norge. Forslag til lover kommer ofte fra regjeringen. I Stortinget diskuterer de lovforslaget, og stemmer over det. Når loven er vedtatt i Stortinget, blir den sendt til kongen, som skriver under. Hvert år får den norske stat inn mange penger fra skatter og avgifter. En annen viktig oppgave Stortinget har, er å bestemme hva disse pengene skal brukes til. Pengene skal fordeles på mange forskjellige områder, som skoler, barnehager, sykehus, veier, miljøverntiltak og mye, mye mer. Hvert år vedtar Stortinget et budsjett, som er en oversikt over hvordan det vil bruke statens penger. Ingen kan bruke mer penger enn det de har, derfor må representantene i Stortinget velge hva de syns er viktigst. Det er ofte uenighet i Stortinget når de diskuterer budsjettet. Representantene kan ha ulike meninger om hva de syns er viktigst å bruke penger på. Til slutt er det avstemning, og Stortinget vedtar et budsjett. Da må alle rette seg etter det som flertallet har bestemt. Slik er det i et demokrati.

Stortinget vedtar lovene.

Stortinget vedtar et budsjett. Det sier hva statens penger skal brukes til.

........ . . . e . d t s . ua Vis t............ • N oen land er republikker. En republikk har en valgt president, ikke konge. • N år prinsesse Ingrid Alexandra blir dronning, blir hun den første norske regjerende dronning siden Margrete 1., som døde i 1412.

19

Globus6SamfunnElev.indd 19

15.04.11 09.35


N

Regjeringen Statsministeren leder regjeringen.

Regjeringen skal gjøre det Stortinget har bestemt.

Hver fredag har statsrådene møte med Kongen på slottet.

Regjeringen har som oppgave å utføre det Stortinget har bestemt. Den skal sørge for at samfunnet fungerer etter de lover og bestemmelser som Stortinget har vedtatt, og regjeringen kan komme med forslag til Stortinget. Statsministeren leder regjeringen, og statsministeren har ansvar for å velge ut de menn og kvinner som skal sitte der. De som er med i regjeringen, kaller vi statsråder. Regjeringen settes sammen av medlemmer fra det partiet som har flest representanter i Stortinget. Det kan skje at flere partier samarbeider om å lage en regjering. Regjeringen må ha støtte av flertallet i Stortinget for å kunne gjøre jobben sin.

20

Globus6SamfunnElev.indd 20

15.04.11 09.35


Hvordan blir landet vårt styrt?

De politiske partiene Når du skal lære om de politiske partiene, må du først vite hva vi mener med ordet politikk. Du har sikkert hørt ordet mange ganger. Voksne diskuterer av og til politikk, både hjemme, på tv og i radio. Da diskuterer de saker og spørsmål som handler om hvordan de mener samfunnet skal være. Miljøvern er eksempel på en slik sak. Noen mener at nordmenn er flinke til å gjøre mye for å få et bedre og sunnere miljø. Andre syns vi bør gjøre mer. Dette er en politisk sak. Politikk er det arbeidet som blir gjort for å få samfunnet til å bli slik vi ønsker det, slik at folk skal få det best mulig. Du leste at stortingsrepresentantene blir valgt fra det politiske partiet de tilhører. I Norge har vi mange politiske partier. Et politisk parti er en gruppe mennesker som har samme mening i viktige politiske saker. Hvert parti har et program som forteller hva partiet mener, og hvordan partiet ønsker at samfunnet skal være. Alle kan melde seg inn i et politisk parti. Mange voksne har et parti som de er enige med, og som de stemmer på når det er valg. De trenger ikke være medlem av partiet for å stemme på det.

Politikk handler om hvordan samfunnet bør være.

Politiske partier har ulike meninger.

Dette er logoene til de største politiske partiene i Norge.

........ . . . e . d t s . ua Vis t............ De to eldste partiene i Norge er Venstre og Høyre. Venstre ble stiftet i 1883 og Høyre i 1884.

21

Globus6SamfunnElev.indd 21

15.04.11 09.35


N

Mange voksne er opptatt av samfunnsspørsmål, og diskuterer med andre. I diskusjoner får man prøvd ut sine egne meninger og må lytte til andres.

Valg Alle over 18 år har stemmerett.

Jens Stoltenberg (Ap), Dagfinn Høybråten (KrF) og Erna Solberg (H) i politisk debatt foran Stortingsvalget i 2005.

Alle som fyller 18 år det året det er valg, har stemmerett. De kan stemme på politikere de syns skal styre landet vårt. Det gjør de ved å stemme på et politisk parti. I Norge har vi to slags valg. Det ene er stortingsvalg, der vi velger hvem som skal være med på å styre landet. Stortingsvalg blir holdt hvert fjerde år. Det andre er kommune- og fylkestingsvalg, der vi velger hvem som skal styre i kommunene og fylkene. Dette valget blir også holdt hvert fjerde år, men ikke samme året som stortingsvalget.

22

Globus6SamfunnElev.indd 22

15.04.11 09.35


25

20

0

Globus6SamfunnElev.indd 23

A

Frp

15

10

H Senterpartiet 6,5 % Venstre 5,9 %

KrF Sp V

5

SV

SP

KrF

V

Rød Valgallianse 1,2 %

Andre 1,9 %

Kristelig Folkeparti 6,8 %

SV

Rødt 1,3 %

30 H

Andre 1,4 %

35 Frp

Venstre 3,9 %

40 A

Kristelig Folkeparti 5,5 %

0

Senterpartiet 6,2 %

5 Sosialistisk Venstreparti 8,8 %

10

Sosialistisk Venstreparti 6,2 %

15 Høyre 14,1 %

20

Høyre 17,2 %

25

Fremskrittspartiet 22,1 %

30

Fremskrittspartiet 22,9 %

35

Arbeiderpartiet 32,7 %

40

Arbeiderpartiet 35,4 %

Hvordan blir landet vårt styrt?

2005 Slik ble resultatene ved stortingsvalgene i 2005 og 2009.

RV

2009

R

23

15.04.11 09.35


N

I valglokalet Ina og far nærmer seg gymsalen på skolen. I dag er det valg, og Ina får være med far når han går inn i gymsalen for å stemme. Ina kikker seg nysgjerrig rundt. Nå er det annerledes her enn det pleier å være! Far må først levere valgkortet sitt, slik at vaktene kan sjekke at han står i manntallet. Manntallet er en liste med navn på alle dem som kan stemme. Når det er gjort, går far videre for å ta en stemmeseddel. Ina leser på sedlene: «Det norske Arbeiderparti», «Senterpartiet»… Det er en liste for hvert av de politiske partiene. Ina ser at det står mange navn på hver liste, men rekker ikke å lese alt før far går videre. De kommer til noen små avlukker. Far går inn i et av

dem. Der putter han en stemmeseddel i en konvolutt. Ina lurer på hvilken stemmeseddel han velger! Far er raskt ferdig, og på veien ut stikker han konvolutten ned i en kasse med en smal sprekk. En mann står vakt ved siden av stemmeurnen, som kassen blir kalt. Han nikker og smiler til dem i det de går ut av gymsalen. Ute i skolegården spør Ina: «Hvorfor måtte du gå inn i det avlukket for å legge stemmeseddelen i konvolutten?» «Fordi det er hemmelig valg,» svarer far. «Ingen andre skal vite hva jeg stemmer på. Men kom nå, vi skal hjem og se valgsendingen på tv. Jeg er spent på resultatet!»

24

Globus6SamfunnElev.indd 24

15.04.11 09.35


Hvordan blir landet vårt styrt?

Oppgaver 1 Hva mener vi med monarki? 2 Hva er det øverste styret i landet vårt? 3 Hvilke oppgaver har Stortinget? 4 Hvilke oppgaver har regjeringen? 5 Hvem har stemmerett i Norge? 6 Vi har to ulike valg i Norge. Hvilke

er det? 7 Se på søylediagrammene på side

23. Hvilket parti fikk flest stemmer ved stortingsvalgene i 2005 og 2009? Hvilket fikk færrest?

13 Følg med på nyheter. Finn

eksempler på politiske saker og lag en liste. 14 Rollespill: Velg en politisk sak.

Finn fram til ulike meninger om saken. Spill en tv-debatt der én er programleder og de andre er politikere. 15 Ta med utklipp om Stortinget,

regjeringen og de politiske partiene på skolen. Heng opp. 16 Lag spørrekort med svar på

baksiden fra dette kapitlet. 17 Gå inn på http://globus.cappelendamm. 8 Finn bilder og artikler som viser

no og løs oppgavene til dette kapitlet.

kongefamiliens oppgaver. Lim inn i boka di. 9 Skriv en kort faktatekst. Bruk disse

ordene: nasjonalforsamling, velge, 169 representanter, partier, åpning, trontale. 10 Hva heter statsministeren i Norge,

og hvilket parti tilhører hun/han? 11 Lag en plakat med oversikt over

politiske partier i Norge. Få med logo, partinavn, og litt informasjon om hvert parti. 12 Les bildeteksten øverst på side 22.

Diskuter: Hvorfor bruker mange voksne stemmeretten sin? Hvorfor tror dere noen lar være å stemme? Hva syns dere er riktig å gjøre?

18 Finn mer informasjon om

Stortingets arbeid. Lag en liten informasjonsavis. 19 Finn ut hvem som er statsråder i

Norge. Lag en oversikt med navn og hvilket departement de leder. 20 Sammenlikn partienes valg-

resultater på søylediagrammene side 23. Lag en valgrapport til radio/tv eller avis. 21 Undersøk: Hvilken styreform har

andre land i Europa?

25

Globus6SamfunnElev.indd 25

15.04.11 09.35


N

Kommunestyret

Folk velger hvem som skal sitte i kommunestyret.

Kommunestyret er det øverste styret i kommunen.

Ordføreren er leder for kommunestyret.

Du har lest om hvordan folk velger representanter til Stortinget, og hvilke oppgaver Stortinget og regjeringen har. I Norge er det slik at hver kommune og hvert fylke kan bestemme en del selv. Dette er en del av demokratiet i Norge. Når det er kommune- og fylkestingsvalg, velger vi representanter som skal sitte i kommunestyre og fylkesting. På bildet ser du en Valget foregår på samme måte ordfører som bærer et som når det er stortingsvalg. ordførerkjede. Ordføreren De politiske partiene som får bærer ofte dette kjedet ved høytidelige anledninger mange stemmer ved valget, der han/hun representerer får mange representanter i kommunen. kommunestyre og fylkesting. På denne måten kan folk være med å bestemme hvem som skal styre i kommunen og fylket der de bor. Vi skal først se på hva et kommunestyre er. Kommunestyret er det øverste styret i en kommune. Det er ikke et fast antall representanter i et kommunestyre. Det kommer an på hvor mange innbyggere kommunen har. Det er ordføreren som leder kommunestyret. Ordføreren tilhører oftest det partiet som fikk flest stemmer ved valget.

26

Globus6SamfunnElev.indd 26

15.04.11 09.35


Hvordan blir landet vårt styrt? Hvilke oppgaver har kommunestyret? Kommunen får inn penger som innbyggerne betaler i skatt. I tillegg får kommunen penger fra staten. Kommunestyret har i oppgave å fordele disse pengene til ulike formål. Staten har gitt kommunene ansvar for å utføre en del oppgaver. Men de må følge de lovene som Stortinget har bestemt. Kommunestyret har ansvar for: • barnehager, grunnskoler, kirker og aldershjem • skolefritidsordning, fritidsklubber, idrettsanlegg og kinoer • nye boliger som skal bygges, og hvor de skal ligge • hvor lenge butikkene skal holde åpent • trygge skoleveier • hvilke steder som får selge og servere alkohol • brannvesenet

Kommunestyret avgjør viktige saker i kommunen.

Noen av oppgavene til kommunestyret.

27

Globus6SamfunnElev.indd 27

15.04.11 09.35


N

Fylkestinget Fylkestinget er det øverste styret i fylkeskommunen.

Når det er kommune- og fylkestingsvalg, blir det også valgt representanter som skal sitte i fylkestinget. Fylkestinget er det øverste styret i fylkeskommunen. På samme måte som det er en ordfører i hver kommune, er det en fylkesordfører i hvert fylke. Fylkesordføreren leder møtene i fylkestinget. Fylkestinget har blant annet ansvar for de videregående skolene. De har også ansvar for deler av kollektivtrafikken og fylkesveiene, deler av kulturlivet og for å utvikle næringene i fylket.

Dette er noen av oppgavene til fylkestinget.

28

Globus6SamfunnElev.indd 28

15.04.11 09.35


Hvordan blir landet vårt styrt?

Lov og rett Nattemørket og stillheten har senket seg. Det er nesten folketomt ute. Tunge snøfiller daler ned, og et hvitt teppe har allerede lagt seg på bakken. En mørk skikkelse smyger seg rundt et hushjørne. Samtidig kjører en bil sakte forbi, slukker lysene og stopper. Plutselig blir nattestillheten brutt av en splintrende lyd fra en glassrute som blir knust. Kort tid etter kommer den mørke skikkelsen løpende med noe i hånden. Han hopper inn i den ventende bilen. Motoren starter, og bilen suser av gårde. (…) Øyvind kommer inn i stua med avisa i hånda. «Mor, se her! Det var innbrudd i gullsmedbutikken i natt!» «Hva er det du sier?» Mor tar fra ham avisa. «Hm … tyvene fikk visst med seg en del smykker, ser jeg. Ja, ja. Vi får håpe de skyldige blir tatt. Politiet ber folk si fra hvis de ser noe mistenkelig.» «Politiet setter vel tyvene i fengsel?» spør Øyvind. «Ja,» sier mor, «det som skjer er at retten først må vurdere om de er skyldige eller ikke. Hvis de er skyldige, blir de straffet.»

29

Globus6SamfunnElev.indd 29

15.04.11 09.35


N

Straffesaker I en straffesak har noen brutt loven.

Politiet på stedet arbeider med å oppklare denne saken. Til slutt finner de to personer som de mistenker for å være innblandet i innbruddet. Politiet mener å ha bevis for at de har gjort det. Vi skal se nærmere på hva som skjer videre i en straffesak som denne. En straffesak er en sak der noen er tiltalt for å ha brutt loven og skal dømmes.

I retten

Retten avgjør om de tiltalte er skyldige. Retten bestemmer en straff hvis noen er skyldige.

Når politiet har noen mistenkte i en sak, lager de en tiltale. Det betyr at de skriver ned hvem de mistenker og hva de er mistenkt for. De som er mistenkte i saken, blir kalt «de tiltalte». De tiltalte må møte i tingretten. Der blir to ting avgjort. Først blir det avgjort om de tiltalte er skyldige eller ikke. Hvis de er skyldige, blir det bestemt hvilken straff de skal få. De tiltalte får ha med seg en forsvarer i retten. Det er en person som skal forsvare dem og tale deres sak. Politiet, som har anklaget de tiltalte, må også komme

F

akta om..

...........

......... . . . . ....

Domstolene Når de tiltalte må møte i retten, sier vi at de møter for en domstol.Vi har ulike domstoler i Norge: Tingrett Lagmannsrett Høyesterett

30

Globus6SamfunnElev.indd 30

15.04.11 09.35


Hvordan blir landet vårt styrt?

I retten er det alltid en dommer.

i retten. I tillegg er det tre dommere der. De har i oppgave å dømme i saken. I retten får alle parter forklare seg. Politiet legger fram sine bevis. Hvis noen vet noe som kan hjelpe til med å oppklare saken, kan de bli innkalt som vitner. Da må de møte i retten og fortelle det de vet. Etter å ha hørt på alle forklaringene, skal dommerne dømme i saken. Hvis dommerne er uenige, er det flertallet blant dem som bestemmer.

Vis

s te d u a

t...........

Alle får forklare seg i retten.

....... . . . . ...

I 2005 ble det anmeldt 394 000 lovbrudd i Norge.

31

Globus6SamfunnElev.indd 31

15.04.11 09.35


N

Sivile saker I en sivil sak har to parter en konflikt. De har ikke brutt loven.

Du har lest om hvordan en straffesak blir behandlet i tingretten. Tingretten dømmer også i sivile saker. En sivil sak betyr at to parter har en konflikt. De er uenige om en sak, og de greier ikke å løse den. Ingen av dem har brutt loven, men de trenger hjelp til å løse konflikten. Vi skal se et eksempel på en sivil sak, og hvordan den kan løses:

32

Globus6SamfunnElev.indd 32

Eiendommene til Olsen og Granmo ligger inntil hverandre. Mellom eiendommene renner en bekk.

Både Olsen og Granmo vil fiske i bekken. Begge mener at den andre ikke har rett til å fiske der.

Verken Olsen eller Granmo vil gi seg. Hva kan de gjøre?

De går til forliksrådet i kommunen. Der møter de tre personer som prøver å løse konflikten og få dem til å bli enige.

Det hjelper ikke i denne saken. Olsen og Granmo er fremdeles uenige.

Da må de møte i retten og legge fram saken der. Dommerne avgjør hvem av dem som har retten på sin side.

15.04.11 09.35


Hvordan blir landet vårt styrt?

Et demokratisk rettsvesen Som du forstår, fins det regler for alt som har med lov og rett å gjøre. Det er mange som jobber med disse sakene. Dette kaller vi rettsvesenet vårt. Et rettsvesen er en del av et demokratisk samfunn. I Grunnloven står det: «Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom.» Det betyr at ingen kan bli dømt for brudd på andre lover enn de Stortinget har bestemt. Det betyr også at ingen kan bli straffet eller satt i fengsel før saken deres er behandlet i retten. Alle har rett til å forklare seg. Dette systemet har vi for at alle skal bli behandlet så rettferdig som mulig. Politiet og domstolene skal sørge for at de skyldige blir dømt. Men de skal også sørge for at de uskyldige ikke blir dømt.

Gode regler for lov og rett er viktig i et demokrati.

Ingen kan bli dømt uten å ha brutt loven.

Ingen kan bli straffet uten å ha blitt dømt først.

Bildet viser Tinghaugen på Frosta i NordTrøndelag. Norges eldste lagting, Frostatinget, hadde sete her.

33

Globus6SamfunnElev.indd 33

15.04.11 09.35


N

Oppgaver

1 Hva er et kommunestyre? 2 Hvem leder kommunestyret? 3 Hvor ofte er det valg til

kommunestyrer og fylkesting? 4 Hvilke oppgaver har

kommunestyret? 5 Hva er en straffesak? 6 Hvilke to ting skal retten avgjøre? 7 Hva er en sivil sak?

12 Lag et intervju der du spør noen

voksne om hvilke saker politikerne i kommunen din bør jobbe mye med. 13 Les tegneserien på side 32.

Diskuter saken og kom med forslag til gode løsninger. 14 Hva står det om rettssystemet vårt

i Grunnloven? 15 Skriv en faktatekst. Bruk disse

ordene: lovbrudd, mistenkt, tiltale, retten, forsvarer, vitne, forklare, dommer, skyldig, straff. 16 Gå inn på http://globus.

8 Lag en digital presentasjon

cappelendamm.no og løs oppgavene til dette kapitlet.

som viser hvilke oppgaver kommunestyret har. 9 Følg med i lokalavisa. Hvilke

saker diskuterer politikerne i din kommune? Ta med utklipp og heng opp på skolen. 10 Undersøk: Hva heter ordføreren

i din kommune, og hvilket parti tilhører hun eller han? 11 Rollespill: Velg en sak som gjelder

din kommune. Del dere i ulike «politiske partier». Finn ulike argumenter i saken, og spill en «kommunestyredebatt».

17 Undersøk: Hvor mange

representanter sitter i kommunestyret i din kommune? Hvor mange representanter har de ulike partiene? Lag tabell og diagram som viser resultatet. Bruk pc hvis du vil. 18 Skriv en kriminalfortelling. Prøv å

bruke noen ord som du har lest i dette kapitlet.

34

Globus6SamfunnElev.indd 34

15.04.11 09.35


Hvordan blir landet vårt styrt?

Massemedier − den fjerde statsmakt Noen ganger har vi mennesker noe viktig å si til andre, noe vi gjerne vil gi uttrykk for. Vi sier at vi har et budskap å komme med. I vanlige samtaler er det bare noen få som hører budskapet vårt. Gjennom massemediene kommer et budskap fram til veldig mange mennesker. Vi har ulike massemedier. Aviser, tv, radio og internett er massemedier som mange bruker hver dag. Ukeblader, bøker, film og teater er også massemedier. Ofte blir ordet massemedier forkortet til medier.

Avis, radio, tv og internett er eksempler på massemedier.

Datateknologi har åpnet for nye massemedier.

35

Globus6SamfunnElev.indd 35

15.04.11 09.35


N

Massemedienes oppgaver Massemedier gir oss informasjon. Massemedier skaper debatt.

Mediene har noen viktige oppgaver i samfunnet. De skal informere oss om positive og negative nyheter og hendelser i samfunnet. Mediene skal bidra til å skape debatt. Når vi leser og hører om viktige saker i samfunnet, kan vi diskutere dem med andre. Mediene skal få fram ulike syn på de sakene de tar opp. Vi kan best danne vår egen mening hvis vi har hørt ulike argumenter om en sak. Mediene skal også være kritiske til det som skjer i samfunnet. Hvis det skjer noe som ikke er bra, kan mediene ta opp dette.

Ytringsfrihet Det er ytringsfrihet i et demokrati.

Ytringsfrihet er retten til å si og skrive det vi mener.

Vis

s te d u a

Ytringsfrihet betyr at vi har rett til å gi uttrykk for det vi tenker og mener. Det er viktig for alle mennesker. Ytringsfrihet gjør at vi kan diskutere med andre, skrive innlegg i avisa eller delta i lovlige demonstrasjoner. Ytringsfrihet er nødvendig for at de som jobber i massemediene skal kunne gjøre oppgavene sine. Ytringsfrihet gjør at vi får frie medier, der ulike syn og meninger kan komme fram og der vi får informasjon. Dette er viktig i et demokratisk samfunn. I et demokrati blir ingen straffet for å gi uttrykk for sine meninger, så lenge det ikke bryter med lovene.

t...........

....... . . . . ...

FN har vedtatt ytringsfrihet som en av menneskerettighetene. I Norge er ytringsfriheten bestemt av § 100 i Grunnloven.

Det fins fortsatt land der det ikke er ytringsfrihet. Mennesker i de landene kan bli forfulgt og arrestert for å gi uttrykk for sine meninger.

36

Globus6SamfunnElev.indd 36

15.04.11 09.35


Hvordan blir landet vårt styrt?

Påvirkning fra massemedier I aviser, radio og på tv er det noen som velger ut hvilke saker de syns er viktige å ha med. Det er disse sakene vi leser og hører om. Hvis en avis skriver mye om en bestemt sak, får vi inntrykk av at den saken er veldig viktig. En sak som ikke blir nevnt i avisene, kan virke mindre viktig. Hvis mediene presenterer mange saker som handler om kriminell ungdom, kan det lett feste seg et inntrykk i hodet vårt som er omtrent slik: «Uff, den ungdommen! De unge i dag har ikke respekt for lov og orden og oppfører seg helt forferdelig». Det inntrykket er kanskje ikke helt riktig. Vi har skapt oss en mening ut fra det vi har sett og hørt – vi har altså blitt påvirket av massemediene. Språket, hvilke ord som blir brukt og synspunktene til den som skriver, påvirker oss også og gir oss ulike inntrykk som er med på å forme våre meninger.

Ytringsfrihet gir oss rett til å delta i lovlige demonstrasjoner.

Vi blir påvirket av massemediene.

Massemediene har stor makt i samfunnet.

37

Globus6SamfunnElev.indd 37

15.04.11 09.36


N

Vi blir påvirket av måten en avis skriver om en sak på.

Politikere jobber for å få flertall for sine meninger, de ønsker å påvirke folk. De vet at de kan få flere med seg hvis de gjør et godt inntrykk på tv, for tv har stor påvirkningskraft. Derfor har mange politikere lært seg hvordan det er lurt å snakke og oppføre seg på tv. Her har du lest noen eksempler på hvordan massemediene påvirker oss. Påvirkning fra massemedier har mye å si for hva vi mener om det som skjer i samfunnet. Vi kan si at mediene har stor makt i samfunnet, og derfor kaller vi dem for «den fjerde statsmakt».

38

Globus6SamfunnElev.indd 38

15.04.11 09.36


Hvordan blir landet vårt styrt?

Oppgaver 12 Se på de to overskriftene på side

1 Hva er ytringsfrihet? 2 Hvordan kan vi bruke

ytringsfriheten? 3 På hvilke måter er ytringsfrihet

viktig for mennesket og samfunnet? 4 Hvilke massemedier har vi? 5 Hva er felles for alle massemedier? 6 Hvilke oppgaver har

massemediene?

38. Forklar hvordan de påvirker oss på forskjellig måte. 13 Hvor mye tid bruker du på ulike

massemedier hver dag? Lag en oversikt for en uke. 14 Forklar hvorfor massemedier blir

kalt «den fjerde statsmakt». 15 Lag spørrekort med svar på

baksiden til dette kapitlet. 16 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og løs oppgavene til dette kapitlet.

7 Hvordan blir vi påvirket av

massemediene? 17 Samle inn resultater fra de elevene 8 Klipp ut leserinnlegg fra en avis.

Øv på å lese det høyt. 9 Let i aviser og tidsskrifter. Finn

stoff som viser at noen bruker ytringsfriheten sin. Lag en muntlig presentasjon. 10 Velg en sak du syns er viktig. Skriv

som har gjort oppgave 13. Lag et diagram som sammenlikner gutter og jenter. Regn også ut gjennomsnittet for hvert av mediene. 18 Søk på ytringsfrihet på internett.

Velg en artikkel. Les, skriv nøkkelord og lag et skriftlig referat.

et leserinnlegg der du uttrykker din mening. 11 Lag en plakat der du presenterer

ulike massemedier. Få fram likheter og forskjeller mellom de ulike mediene.

39

Globus6SamfunnElev.indd 39

15.04.11 09.36


N

3 Samene

I dette kapitlet skal du lære • om samenes kamp for sine rettigheter • hvordan samene lever i dag 40• hva Sametinget er

Globus6SamfunnElev.indd 40

15.04.11 09.36


Samene Vi kommer ingenstans ifrån.Vi samer har alltid funnits här, långt innan någon annan …

Johan Tuuri

41

Globus6SamfunnElev.indd 41

15.04.11 09.36


N

Samene er en egen folkegruppe. De har hatt en levemåte som har vært forskjellig fra andre folk i landet. Samene har måttet kjempe hardt for å beholde sin måte å leve på. I dag bor og lever de fleste samer som andre folk, men de er stolte av sin kultur og vil ta vare på sine tradisjoner. Det fins et eget sameting som jobber spesielt med saker som er viktige for samene.

Ett folk i fire land Samene bor i fire land.

Samene er en urbefolkning.

Samene er ett folk, men de bor i fire land. Det bor samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Området som samene bor i kalles Sápmi på samisk. På norsk ville vi si Sameland. Samene var de første menneskene som bosatte seg i dette området. Sitatet på side 41 er skrevet av en samisk forfatter som het Johan Tuuri. Og, som sitatet sier, vet vi at samene har bodd her lenge. Allerede i år 98 e.Kr. skrev en romersk historiker om dem. Samene er en urbefolkning. Kárášjohka / Ohcejohka / Utsjoki Karasjok Murmansk En urbefolkning er en Guovdageaidnu / Lujávri / Kautokeino Eanodat / folkegruppe som har vært Lovozero Enontekiö Giron / i et område før andre har Kiruna Jåhkåmåhkke / bosatt seg der, men som Jokkmokk ikke lever i en egen stat. SVERIGE

FINLAND

NORGE

Kart over Sápmi/Sameland og noen utvalgte stedsnavn.

Helsinki

Oslo Stockholm

RUSSLAND

Moskva

42

Globus6SamfunnElev.indd 42

00_00_Sameland

15.04.11 09.36


Samene

Mange samer drev med reindrift før, og noen gjør det fortsatt.

ki

ansk

jávri / ovozero

SSLAND

Moskva

Samisk levemåte Fra gammelt av levde samene av alt naturen kunne by på. De var et fangst- og jegerfolk. De ville være der hvor de kunne få god fangst, og derfor flyttet de fra sted til sted. Boligene deres var lavvoer, som er store telt, eller jordgammer. Etter hvert fikk mange samer store flokker av reinsdyr. De ble reindriftssamer. Andre levde av fiske og jordbruk. Flere eksempler på samisk levemåte er egen klesdrakt, eget språk, egen religion og egen musikk. I kapittel 7 kan du lese mer om samenes historie.

Samene levde av jakt og fiske.

Samene har hatt en egen måte å leve på.

43

Globus6SamfunnElev.indd 43

15.04.11 09.36


N

Samenes kamp Samene har kjempet for å beholde sin levemåte.

Mange samer mente at utbyggingen av Altavassdraget var et overgrep mot samene.

Samene har vært nødt til å kjempe for å få beholde sitt språk og sin måte å leve på. De som styrte i landene der samene bor, ville at samene skulle leve akkurat slik som alle andre. De ville utrydde det som var spesielt for samene. Samene fikk ikke beholde den gamle religionen sin. Mange samer som er voksne i dag opplevde at det var forbudt å snakke samisk på skolen og i kirken. Rundt 1950 var det forbudt å joike på skolene i Karasjok. De samene som ville eie jord, måtte kunne snakke, lese og skrive norsk. Eiendommene deres måtte ha norske navn. Mange samer har kjempet for sine rettigheter. Det har ført til at flere ting har endret seg.

44

Globus6SamfunnElev.indd 44

15.04.11 09.36


Samene

Samene i dag Det bor mer enn 60 000 samer i de fire landene i dag. Samene har felles flagg, felles nasjonaldag og felles nasjonalsang selv om de bor i fire forskjellige land. Omtrent halvparten av alle samene bor i Norge. Selv om det samiske området er nord i Norge, bor det samer i mesteparten av landet. I dag bor og lever samer som andre folk. I de samiske områdene er det fortsatt noen som driver med reindrift, men det er ikke så mange som før. En del samer jobber med turisme, og noen lager samisk kunsthåndverk. Mange driver jordbruk eller fiske. Ellers finner vi samer i alle yrker. Samene har rett til å bruke sitt eget språk i dag. Samiske barn kan lære sitt eget språk på skolen, og lærere kan utdanne seg til å undervise i samisk. Det blir utgitt aviser og bøker på samisk. I Norge har vi samisk barne-tv og samiske nyheter i radio og på tv. Det er mange i dag som syns det er viktig at samene får beholde sine spesielle tradisjoner.

Det bor samer i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Det bor flest samer i Norge.

Det er lov å bruke samisk språk i dag.

Det samiske flagget representerer blant annet trolltrommen, solguden og de samiske fargene.

45

Globus6SamfunnElev.indd 45

15.04.11 09.36


N

Sametinget Norge fikk sitt sameting i 1989.

Sametinget ble åpnet av kong Olav 5.

Et resultat av at samene har kjempet for sine rettigheter, er at tre av landene har fått sitt eget sameting. Finland fikk sitt i 1973, Norge i 1989 og Sverige i 1993. I Norge blir det holdt valg til Sametinget samme dag som det er stortingsvalg. Samene velger 39 representanter til Sametinget. Det samiske området er delt i 13 valgkretser, og det blir valgt tre representanter fra hver valgkrets. De som er over 18 år og står i samemanntallet, har stemmerett.

V • • •

isste du a

t........

......... . . . . ....

Den første samiske stortingsrepresentanten het Isak Saba. Han ble valgt inn på Stortinget i 1906. Mellom 1920 og 1960 ble det ikke utgitt en eneste skolebok på samisk i Norge. Samenes nasjonaldag er 6. februar.

46

Globus6SamfunnElev.indd 46

15.04.11 09.36


Samene

Sametingsbygningen i Karasjok.

Sametinget skal jobbe med saker som er viktige for samene. Til nå har det blant annet jobbet med saker som handler om reindrift, samisk språk, samisk kirkeliv og samisk helsetjeneste. Sametinget skal uttale seg og gi råd til Stortinget i saker som er viktige for samene. Sametinget skal også fordele penger fra staten til ulike samiske organisasjoner. Det er valgt et råd som skal lede og drive Sametinget. I rådet sitter sametingspresidenten, visepresidenten og tre andre medlemmer.

Sametinget jobber med saker som er viktige for samene.

47

Globus6SamfunnElev.indd 47

15.04.11 09.36


N

Noen samiske ord:

Jeg heter … N – Mu namma lea … S – Mov nomme … L – Muv namma l …

God dag N – Buorre Beaivvi S – Buerie biejjie L – Buoris

F

akta om.

.............

Hvor gammel er du? N – Man boaris don leat? S – Man båeries datne? L – Man vuoras la (dån)?

Jeg elsker deg N – Mun ráhkistan du S – Manne datnem eahtsam L – Mån æhtsáv du

...... . . . . . ....

Samisk språk Det fins mange samiske dialekter. Ikke alle forstår hverandre. Tre av de mest vanlige dialektene er nordsamisk (N), sørsamisk (S) og lulesamisk (L).

48

Globus6SamfunnElev.indd 48

15.04.11 09.36


Samene

Oppgaver

1 I hvilke land bor det samer? 2 Hva er en urbefolkning? 3 Hvorfor måtte samene kjempe for

sin levemåte? 4 Hvordan bor samene i dag?

14 Lag spørrekort med svar på

baksiden til dette kapitlet. 15 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og løs oppgavene til dette kapitlet.

5 Hva slags arbeid har samer i dag? 6 Når ble Sametinget i Norge åpnet? 7 Hvilke andre land har et sameting? 16 Lag en digital presentasjon. Velg

tema:

8 Lag en presentasjon med tekst og

Samenes kamp Mer om samisk språk Samisk kunsthåndverk Samisk skole og utdanning

bilder, der du viser det spesielle i samisk levemåte.

17 Finn eksempler på joik eller annen

9 Tegn det samiske flagget og forklar

samisk musikk. Spill for klassen.

hva det representerer. 10 Prøv å lære deg noen ord på

samisk. Øv sammen med noen. 11 Fortell om noe av det som ble

gjort for å utrydde samenes levemåte. 12 Lag en oversikt over noe av det

samenes kamp har ført til. 13 Lag en informasjonsplakat om

Sametinget.

49

Globus6SamfunnElev.indd 49

15.04.11 09.36


N

4 Våre forbruksvaner

I dette kapitlet skal du lære • hva forbruk er • hva forbruksvaner er • hva reklame er • hvordan våre forbruksvaner blir 50 påvirket av reklame og massemedier

Globus6SamfunnElev.indd 50

15.04.11 09.36


Våre forbruksvaner Kjøpe-vers

Å kjøpe lakris og karameller og kjøpe popkorn og jordbæris, det er en sykdom å kjøpe-kjøpe og tygge-tygge for hver en pris.

Sidsel Mørck (utdrag)

51

Globus6SamfunnElev.indd 51

15.04.11 09.36


N

Forbruk er alt vi skaffer oss og bruker.

Mennesker bruker mange ting i løpet av en dag, og vi bruker tid og penger på å skaffe oss disse tingene. Noe trenger vi for å leve, andre ting kunne vi kanskje greid oss uten. Reklame og massemedier påvirker oss sterkt, og er med på å styre hva vi kjøper og hvordan vi lever. Reklame og massemedier kan påvirke oss til å leve fornuftig, men mye av reklamen har som mål å få oss til å kjøpe mer. Jo mer vi kjøper, jo mer kaster vi. Det er skadelig for miljøet rundt oss.

Forbruksvaner

Vareutvalget er stort. Hvordan skal vi velge?

Med forbruk mener vi alt det vi mennesker skaffer oss og bruker – for eksempel mat, klær, bolig og strøm. Forbruk er også det vi kjøper av tjenester, for eksempel hos frisør, på kino og i et bilverksted. Forbruksvaner handler om hva og hvor mye vi bruker − hva vi velger å bruke penger på, hvilke varer og merker vi kjøper og hvor mye penger vi bruker på de ulike tingene.

52

Globus6SamfunnElev.indd 52

15.04.11 09.36


Våre forbruksvaner

Telefonbruk er et eksempel på at forbruksvaner endrer seg over tid.

Mennesker har ulike forbruksvaner. Noen kjøper mel og baker brød selv, andre kjøper brød i butikken. Noen kjøper billig brød, og noen velger å kjøpe dyrt brød. Vi kan ikke si at noe av dette er riktig eller galt, det viser bare at vi bruker pengene våre på forskjellig måte – at vi, som sagt, har ulike forbruksvaner. Forbruksvaner kan være ulike avhengig av hvor i verden man bor. I Norge må vi bruke mer penger til å varme opp boligen vår enn folk som bor i varmere land. Forbruksvaner endrer seg over tid. I dag har mange mennesker, både barn og voksne, mobiltelefon. Slik var det ikke for en del år siden. Dette er et eksempel på at forbruksvanene har forandret seg i løpet av noen år.

Forbruksvaner er hva vi velger å bruke penger på.

Forbruksvaner forandrer seg over tid.

53

Globus6SamfunnElev.indd 53

15.04.11 09.36


N

Påvirkning Vi blir påvirket av alt rundt oss.

Alt vi mennesker ser, hører, leser og opplever, er med på å påvirke oss. Vi blir påvirket av det som skjer rundt oss hele livet. Når vi er små, er det familien og de nære omgivelsene som påvirker oss mest. Etter hvert som vi blir eldre, møter vi flere mennesker og opplever andre ting som er med på å påvirke oss. Vi blir utsatt for både god og dårlig påvirkning. Påvirkningene er med på å styre det vi gjør, det vi mener og det vi kjøper.

Eksempler på hva som påvirker oss.

54

Globus6SamfunnElev.indd 54

15.04.11 09.36


Våre forbruksvaner På side 35–38 leste du om massemedier. Et eksempel på en sak som stadig får oppmerksomhet i mediene, er at det er viktig for helsen vår å spise sunn mat. Mange tenker kanskje mer over hva slags mat de kjøper etter å ha hørt og lest dette mange ganger. Slik er mediene med på å påvirke våre forbruksvaner, selv om de ikke reklamerer for en bestemt matvare.

Massemedier påvirker våre forbruksvaner.

Foto: Jarle Nyttingnes

Barn som kan telle til 3 får nok kalsium Tre porsjoner meieriprodukter hver dag sikrer barnets kalsiumbehov og bidrar til at skjelettet blir sterkt. Det er spesielt viktig at barn og ungdom i vekst får nok kalsium i de årene skjelettet bygges opp. En brødskive med ost, melk til matpakken og yoghurt som mellommåltid og de er i mål. I tillegg til kalsium gir meieriprodukter mye jod, B-vitaminer og protein. Akkurat som voksne bør barn velge magre meieriprodukter til hverdags. Dette gir lite fett, men mange viktige næringsstoffer. Tell til 3. Hver dag!

www.melk.no

213 – det var det!

Reklame Mange medier inneholder reklame. Det fins reklame i aviser, i blader, på kino, på plakater, på internett og i noen tv- og radiokanaler. Hver eneste dag ser og hører hver av oss reklame for mange ulike produkter. Reklamen er overalt, vi kan ikke velge den helt bort. Når vi skal kjøpe en vare, kan vi ofte velge mellom mange merker. Det fins mange ulike såper, skolesekker, olabukser, guloster … Hva får oss til å velge akkurat

Mange massemedier inneholder reklame.

55

Globus6SamfunnElev.indd 55

15.04.11 09.37


N

Reklame henvender seg til ulike grupper av mennesker. Hvem henvender denne reklamen seg til?

den vi ender opp med å kjøpe? Og hvorfor kjøper vi bukser med sleng ett år, men vil ha bukser uten sleng året etter? Hvorfor bruker kvinner milliarder av kroner på kosmetikk og skjønnhetspleie hvert år? Enten vi liker det eller ikke, blir vi påvirket av reklamen rundt oss. Reklamen er med på å styre hva vi syns det er viktig å kjøpe. Målet til de som reklamerer, er å få oss interessert i det de reklamerer for, slik at vi skal velge akkurat deres produkt.

isste du a

......... . . . . ....

Reklame skal gi oss lyst til å kjøpe en bestemt vare.

V

t........

Den eldste formen for reklame er funnet i byen Pompeii, som ble begravd under et vulkanutbrudd i år 79 e.Kr. I 1748 fant noen utgravere følgende inskripsjon på en mur: «Her bakes byens største brød, og det er billigere enn det lille hos naboen.»

56

Globus6SamfunnElev.indd 56

15.04.11 09.37


Våre forbruksvaner Skjulte budskap All reklame har et budskap til oss. Budskapet handler om selve produktet, og grunner til at vi bør velge akkurat det. Men reklamen sender oss også budskap som ikke er sagt direkte. Dette kaller vi skjulte budskap. Tenk på en klesreklame. Personen vi ser er pen, kjekk, slank og gir oss ofte inntrykk av å ha et vellykket liv. Dette har ikke noe med selve plagget å gjøre, men sender oss likevel et budskap som er med på å påvirke oss. I en katalog for barneklær for noen år siden, var tre av fire plagg for jenter rosa. Guttenes klær hadde helt andre farger. I tillegg lekte gutter og jenter på bildene med helt forskjellige ting. Denne katalogen sendte et skjult budskap som handler om kjønnsroller.

F

akta om..

...........

Reklame har ofte et skjult budskap.

........ . . . . ....

Reklame: • skal vekke positive følelser for produktet • skal fange folks interesse • «snakker» til følelsene våre, ikke til fornuften • er ofte knyttet til drømmer, noe vi liker eller ser opp til • består oftest av bilde, overskrift, tekst og eventuelt lyd

Reklamen bruker ofte: • gjentakelser • humor • overraskelser • slagord, rim • kjente personer • farger og lys • overbevisende, vennlige stemmer • fristende layout • folk med pent utseende • uvante og spesielle ord, moteord, tekniske ord • fortrolig tone, «snakker» direkte til oss

57

Globus6SamfunnElev.indd 57

15.04.11 09.37


N

Barn og unge Det blir lagd reklame som skal påvirke barn og unge spesielt.

Barn og unge ser og hører masse reklame. Mange liker reklame, og kan gjengi slagord, tekster og melodier fra reklameinnslag. Ofte vet barn og unge veldig godt hva de vil ha − og hva de ikke vil ha − når de skal handle. Barn i dag er med på å bestemme mer når det gjelder hva familiens penger skal brukes til enn det barn gjorde før. I tillegg har barn og unge mer penger til eget forbruk enn tidligere. De som jobber med reklame er klar over dette, og det blir jobbet mye med å lage reklame som er rettet mot barn og unge. Her er noen eksempler på dette: Stadig flere barn får mobiltelefon. Store selskaper jobber nå med å lage egne «barnemobiler», for å selge enda flere. Telefonene kan for eksempel se ut som en lekebamse, og meningen er at barn ned til fem år skal bli de nye mobilbrukerne. Mange produsenter har egne nettsider. På noen slike nettsider kan barn melde seg inn i en klubb der det fins spill, aktiviteter og informasjon som handler om det bestemte produktet. Kjente personer som barn og unge liker, blir brukt i reklamer.

Mye reklame er rettet mot barn.

58

Globus6SamfunnElev.indd 58

15.04.11 09.37


Våre forbruksvaner Barn og unge har ulike interesser, ulik smak og ulik stil. Reklamebransjen prøver å utnytte dette ved å lage reklame som «snakker til» ulike grupper. Man kan få et inntrykk av at å kjøpe produktet det reklameres for sikrer at man «hører til» i den gruppen. Det kan for eksempel gå tydelig fram at reklamen gjelder alle som liker fotball, alle som liker friluftsliv eller alle som liker fart og spenning. Plateselskaper kjøper sendetid på tvkanaler. Slik kan de være med på å styre hva slags musikk barn og unge hører. De kan også reklamere for sine artister og musikken de har gitt ut. Når det kommer nye filmer på kino, hender det at ulike produsenter samarbeider med filmselskapet. Da kan de lage og selge ting som har motiver fra den bestemte filmen, for eksempel lekefigurer, sengetøy, såpe, blyanter og linjaler.

Vis

s te d u a

t...........

....... . . . . ...

I USA vet mer enn 96 % av alle skolebarn hvem Ronald McDonald er, og hvordan han ser ut. Bare julenissen blir gjenkjent av flere. Ute i verden er symbolet til McDonald´s mer kjent enn det kristne korset. Utenfor Chicago har McDonald´skonsernet startet verdens eneste

Globus6SamfunnElev.indd 59

Kjente personer blir brukt i reklame. Her er Petter Solberg i en reklame for Subaru.

hamburgeruniversitet. Her kan man blant annet ta eksamen i «hamburgerologi». Farger påvirker oss på ulike måter. Fargene i symbolet til McDonald´s er ikke valgt tilfeldig. Den gule fargen skal gjøre oss sultne, og den røde fargen skal gjøre oss rastløse. Meningen er at vi skal få lyst på mat, spise og gå fort igjen.

59

15.04.11 09.37


N

Klær Folk har ulike forbruksvaner.

Mange unge er opptatt av klær.

De som jobber med reklame utnytter det.

Mye klesreklame er rettet mot barn og unge.

Alle mennesker trenger klær, men hvor mye trenger vi egentlig? Det er stor forskjell på folks forbruksvaner når det gjelder klær. Noen vil helst ha dyre merkeklær, andre handler gjerne i bruktbutikker. Noen vil se moderne ut, men syns ikke klærne trenger å ha bestemte merker. Uansett er det slik at vi som bor i rike land bruker massevis av penger på klær. Motene skifter raskt, og vi vil gjerne følge med og se bra ut. Ungdom er ofte veldig opptatt av klær, og det utnytter de som jobber med reklame. Det blir brukt massevis av penger på å lage klesreklame som skal påvirke de unge. Massemediene viser også hva som er moderne – hvilke farger som er «in» i sommer og hva kjendiser har på seg – så både reklame og massemedier har enorm påvirkningskraft i forhold til hva slags klær vi kjøper.

60

Globus6SamfunnElev.indd 60

15.04.11 09.37


Våre forbruksvaner

Forbruk og miljø Miljøet på jorda er truet. Mange av truslene mot miljøet henger sammen med hvordan vi lever. Flere av våre forbruksvaner er med på å skade miljøet. Vi bruker av jordas ressurser for å produsere varer. Når vi stadig kjøper flere ting, må det produseres mer og mer. I dag bruker vi mennesker rett og slett mer av jordas ressurser enn det jorda tåler. Det blir også mer forurensning fra industrien når vi produserer mer. La oss se på et eksempel som handler om privatbilismen: Flere og flere skaffer seg bil. I rike land har mange familier flere biler, og noen bytter bil ofte. Dette gjør at det stadig må produseres nye biler. Til dette bruker vi mer av ressursene på jorda. I tillegg blir det mer forurensning, både fra fabrikkene og fra alle som kjører bil. Denne forurensningen er skadelig for miljøet vårt. Dette eksemplet viser at våre forbruksvaner virker inn på miljøet rundt oss.

Våre forbruksvaner kan skade miljøet.

Privatbilisme skaper mye forurensning.

61

Globus6SamfunnElev.indd 61

15.04.11 09.37


N

Bruk og kast Vi kaster stadig mer.

Mange kaster ting som kan brukes.

Når vi stadig kjøper mer, kaster vi mer. Tidligere var det vanlig å reparere ting som gikk i stykker. Slik kunne man ta vare på gjenstanden lenger, og slapp å kjøpe nytt. I dag kaster vi ting mye raskere og kjøper nytt i stedet. Det er dette som kalles «bruk og kast», og det har blitt ganske vanlig blant mennesker i rike land. I fattige land eksisterer ikke «bruk og kast» på samme måte, fordi folk der ikke har penger til å leve slik. Når vi stadig kjøper nytt og kaster ting vi ikke lenger vil ha, vokser mengden av søppel. Dette er et miljøproblem. På en søppelfylling kan man finne stabler med gjenstander som er fullt brukbare. Det kan være nesten nye klær, møbler, kjøleskap, vaskemaskiner og mye annet.

Brukbare ting blir kastet.

........ . . . e . d t s . ua Vis t............ • D e rike landene i verden har et overforbruk. Det betyr at

62

Globus6SamfunnElev.indd 62

de bruker for mye av jordas ressurser. Hvis alle i verden skulle bruke like mye som folk i Europa og Nord-Amerika, ville vi trenge seks planeter til for å skaffe nok ressurser. • H ver nordmann kaster minst 11 kilo klær i året.

15.04.11 09.37


Våre forbruksvaner

God informasjon Massemedier og reklame påvirker oss ikke bare til å kjøpe mer. Påvirkning kan også endre våre forbruksvaner på en måte som er bra for oss selv og miljøet. I geografidelen av boka kan du lese om kildesortering av avfall. Dette har det stått mye om i mediene, og det har blitt lagd reklamer som skal påvirke oss til å kildesortere. Resultatet er at mange flere mennesker sorterer avfallet sitt. Et annet eksempel handler om å bruke mindre strøm. Folk har lest og hørt om dette i massemediene, og fått reklame som skal påvirke våre forbruksvaner på dette området. Mange mennesker har endret sine forbruksvaner, og gjør mye for å spare strøm.

Påvirkning kan gjøre at vi får bedre forbruksvaner.

Dette merket viser at varen er miljøvennlig.

Tidligere var det lov å reklamere for tobakk. I dag er det forbudt. Hva tror du er grunnen til det?

«Skyll, brett og stapp!» Kildesortering er bra for miljøet.

63

Globus6SamfunnElev.indd 63

15.04.11 09.37


N

Oppgaver

1 Hva mener vi med forbruk? 2 Hva mener vi med forbruksvaner? 3 Hva påvirker et menneske? Nevn

minst fem ting. 4 Hvor finner vi reklame? 5 Hva er reklamens mål? 6 Hvordan kan våre forbruksvaner

skade miljøet? 7 Hva mener vi med «bruk og kast»? 8 Hvordan kan reklame og medier

påvirke oss positivt?

kjøper i bruktbutikk og noen kjøper klær de liker. Finn mange argumenter til hver person. 12 Snakk sammen hjemme. Kan dere

forandre noen av forbruksvanene deres på en måte som er positivt for miljøet? 13 Klipp ut reklame for ulike

produkter, og studer hvert eksempel: Hvem er reklamen rettet mot? Hva slags informasjon får du om produktet? Hvilke virkemidler blir brukt? (Se «Fakta om …» side 57.) 14 Studer tv-reklame på samme måte

som i oppgaven ovenfor. Presenter det du fant ut. 15 Finn eksempler på reklame som 9 Diskuter: Hvor gammel bør man

være før man får mobiltelefon? Kan barn og unge klare seg uten mobiltelefon? 10 Diskuter: Hva bør man gjøre

med ting man ikke lenger bruker? (Klær, møbler, bøker, leker osv.) 11 Rollespill: Noen unge diskuterer

sine forbruksvaner når det gjelder klær. De er uenig om hva som er riktig. Noen kjøper dyre merkeklær, noen arver klær, noen

har skjult budskap. Forklar hva det skjulte budskapet forteller oss. 16 Intervju: La en voksen gi deg

eksempler på forbruksvaner som har endret seg siden hun/han var barn. 17 Se på reklamebildene i dette

kapitlet. Hvilke grupper av mennesker henvender de seg til?

64

Globus6SamfunnElev.indd 64

15.04.11 09.37


Våre forbruksvaner

18 Finn stoff i massemedier som

du mener kan påvirke våre forbruksvaner. Presenter innholdet i det du fant, og forklar hvordan dette kan påvirke oss. 19 Lag reklame for et produkt du

velger selv. Velg å bruke plakat eller film. 20 Bruk en kjent melodi og lag en

reklametekst for et produkt til melodien. Framfør.

25 Hvilke varer er det? Hva gjør at

disse varene er bedre for miljøet? Hvordan er prisen i forhold til andre varer? 26 Lag et miniforedrag som handler

om overforbruk og «bruk og kast» i samfunnet vårt. 27 Digital presentasjon: Reklame 28 Finn argumenter for og mot

privatbilisme.

21 Finn reklamer du syns påvirker

våre forbruksvaner på en god måte og en dårlig måte. Del en plakat i to og lim dem opp på hver sin side. Hva er forskjellen på reklamene? 22 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og løs oppgavene til dette kapitlet.

23 Undersøk i butikker: 24 Fins det varer som er miljømerket,

eller som på andre måter tar hensyn til miljøet vårt?

65

Globus6SamfunnElev.indd 65

15.04.11 09.37


5 Middelalder i Europa

I dette kapitlet skal du lære om • Karl den store • kilder som forteller om Karl den store • hvordan kongen styrte et land • hvordan bøndene og folk i byene levde 66• hva korstogene var

Globus6SamfunnElev.indd 66

15.04.11 09.37


Middelalder i Europa

I middelalderborger bodde riddere med lanser. De sloss til hest med sverd og skjold i rustninger av panser. I byene og borgene med tårn og tykke murer sang unge menn med vakker røst. De kalles trubadurer.

67

Globus6SamfunnElev.indd 67

15.04.11 09.37


Ordet middelalder betyr «tiden mellom to tider». Den perioden som ligger foran middelalderen, heter antikken. Da var Hellas og Romerriket mektige riker. Tidsperioden som kommer etter middelalderen, begynner på 1500-tallet. Den kalles «nyere tid». Middelalderen varte altså fra ca. 500 til ca. 1500 e.Kr.

Antikken 700 f.Kr. – 500 e.Kr.

Middelalder 500 e.Kr. – 1500 e.Kr.

Nyere tid 1500 e.Kr. –

Kong Karl den store av Frankerriket Karl den store gjorde Frankerriket større.

Karl ville at alle mennesker skulle være kristne.

I 768 ble en ung prins som het Karl, konge over frankerne. Dette germanske folket hadde vært med på å erobre en del av Vestromerriket. Området kalte de Frankerriket. Karl ble konge over et stort rike, men han ville gjøre det enda større, helst så stort som Romerriket hadde vært. Karl var en dyktig kriger, og soldatene hans angrep folk i nord, sør, øst og vest. Når han hadde vunnet et slag, tvang kongen fiendene sine til å bli kristne. Slik vokste Frankerriket, og Karl ble mektigere og mektigere. Fordi Karl var en dyktig konge, fikk han tilnavnet «den store». Men han var også stor av vekst. Folk

68

Globus6SamfunnElev.indd 68

15.04.11 09.37


Middelalder i Europa

Od er

Rh in

Dn

Tunis TUN IS

S a h a r a

Tessaloniki

M Tripolis

S VART EHAVET

Konstantinopel Ankara ØSTROMERRIKET Smyrna

ET

M AROKKO

Samarkand

Krim

AV

Gibraltar

Do

a

IH

Tanger

Corsica Kirkestaten Roma Sardinia Napoli

lg

SP

Barcelona

nau

Vo

epr

KA

FRAN KERRIKET Wien Lyon Milano Venezia

ID

Ti

gri

s

M E SO P OTAM I A Bagdad Eu f

Kypros Kreta ra t Damaskus LHA SYRIA VET Jerusalem LIBYA Aleksandria Kairo EGYPT L I

DE

Basra

F

B A G D A D K A

E

PER SI A

R

S N Pers

iab

I

K

E

us

Köln Paris

en

HAVET

In d

WALES Canterbury

AT L A N T E R-

ukt

a

ARABIA Mekka

AR ABIAHAV ET

ha

Ni

de

vet

Karl den stores maktområde Arabiske områder Østromerriket

KARL DEN STORES RIKE OG ARABISKE OMRÅDER 814

len

Medina

039 Frankerriket

fortalte at han var så høy at føttene hans nådde bakken når han satt på en hest. Da skrinet med levningene ble åpnet på 1800-tallet, fant historikerne ut at han hadde vært 192 cm høy.

Kong Karl den store blir keiser I byen Roma bodde paven. Han var lederen for alle kristne og var en svært mektig mann. De kristne måtte rette seg etter det paven sa. I år 800 het paven Leo, men han fikk problemer. Noen rikfolk i byen likte ikke at han var blitt valgt til pave. Derfor fanget de Leo og mishandlet ham. Da Karl den store fikk vite det, ble han rasende. Straks sendte han soldater som satte Leo fri. Karl selv red til Roma. Der traff han pave Leo, og 1. juledag år 800 var de to på gudstjeneste i Peterskirken.

Denne bronsefiguren av Karl den store er fra 800-tallet. På hodet har han keiserkronen og i hånden holder han rikseplet. Rikseplet var en gullkule som skulle vise at han hadde makten i landet.

Paven var lederen for alle kristne.

69

Globus6SamfunnElev.indd 69

15.04.11 09.37


Paven kronet Karl den store til keiser.

Paven kroner Karl den store til keiser på maleriet til høyre. Ved siden av maleriet ser du Karl den stores «underskrift». Keiseren var ikke flink til å skrive selv, så han satte bare på de to små strekene i midten. Når han hadde gjort det, kunne man finne alle bokstavene i navnet KAROLUS, som betyr Karl på latin.

Der kronet paven Karl den store til «romernes keiser». Slik gikk det til at frankernes konge ble keiser. På kartet ser du hvor stort Karl den stores rike var da han døde i år 814. Seinere ble riket hans delt, og i dag heter den vestlige delen av Karls rike Frankrike, og den østlige delen Tyskland.

Kildene forteller om Karl den store Årbøker er viktige, skriftlige kilder.

Skriftlige kilder fra middelalderen forteller om Karl den stores liv. Årbøker er ett eksempel. Karl sørget for at lærde menn som var sammen med ham, skrev ned hva som skjedde hver eneste dag i året. Også i klostrene skrev munkene årbøker som er bevart til vår tid. I Østromerriket levde en mann som het Theofanes samtidig med Karl den store. Han var historiker og skrev årbok. Slik fortalte han om kroningen i Peterskirken 1. juledag år 800: «I dette året, i desember måned, ble frankerkongen Karl kronet av Pave Leo.» I dag kan historikerne sammenlikne det Theofanes skrev med opplysningen fra andre årbøker og andre historiske kilder. På den måten kan de finne ut hva som skjedde i fortiden.

70

Globus6SamfunnElev.indd 70

15.04.11 09.37


Middelalder i Europa

F

. . . .. . . . . . .................

akta om.

Klostre I Europa ble det bygd mange klostre i middelalderen. De fleste av dem var flotte bygninger av stein. Ordet kloster betyr egentlig «innelukket plass». Munkene og nonnene hadde hver sine klostre. En munk og en nonne lovte å tjene Gud og Jesus hele livet, og de måtte være lydige mot lederen i klosteret. Lederen i et munkekloster het abbed og i et nonnekloster abbedisse. Munker og nonner kunne ikke gifte seg eller eie noe, og de måtte bo i klosteret til de døde. I klostrene var det strenge regler. Munkene og nonnene måtte be ofte, og alle hadde spesielle arbeidsoppgaver.

71

Globus6SamfunnElev.indd 71

15.04.11 09.37


Adelen hjalp kongen med å styre landet Godset Adelsmennene hadde stor makt.

Adelsmennene fikk store gårder av kongen. Disse gårdene ble kalt gods, og adelsmennene slapp å betale skatt. Til gjengjeld hjalp de kongen med å styre landet. Adelsmennene skaffet kongen soldater, hester og våpen hvis det ble krig. Prester og biskoper kunne også få gods av kongen.

72

Globus6SamfunnElev.indd 72

15.04.11 09.37


Middelalder i Europa Kongen var avhengig av adelsmennene, og noen av dem hadde like stor makt som kongen selv. Adelsmennene bestemte over bondefamiliene som bodde i landsbyer på godseiendommene.

Ridderne Kongen utnevnte noen unge adelsmenn til riddere. Det skjedde på denne måten: Adelsgutten måtte knele foran kongen og sverge riddereden: «Jeg lover å forsvare den kristne tro, være trofast mot kongen og beskytte kvinner og foreldreløse barn.» Deretter slo kongen adelsgutten på skulderen med sverdet sitt. Du har kanskje hørt uttrykket «å bli slått til ridder»? Til slutt overrakte kongen sverd og skjold til den nye ridderen. Ridderne deltok ofte i turneringer. Ridderne hadde spreke hester, skinnende rustninger, sverd og lanse. På skjoldene hadde de fargerike malerier (våpenskjold), og det gjorde det lett for tilskuerne å kjenne dem igjen. Både fattig og rik møtte fram for å se på turneringene. Når soldater blåste i trompetene, red ridderne mot hverandre med lansen hevet for å støte motstanderen av hesten. Den som klarte å holde seg på hesten, vant turneringen, og han fikk seierskrans og kostbare gaver i premie.

Noen adelsmenn var riddere.

Ridderturneringer var populær underholdning.

Slik kunne våpenskjoldet til en ridder se ut.

Tilskuerne fulgte spent med når riddere med rustning og lanse kjempet i turneringer.

73

Globus6SamfunnElev.indd 73

15.04.11 09.37


Borgene Borgen beskyttet adelsmannen og familien hans.

De rikeste adelsmennene bygde borger. Der bodde de sammen med familien. Borgene ga beskyttelse hvis fiender prøvde å angripe. Adelsmannens soldater bodde også i borgen. Noen borger var så store at de hadde plass til 400–500 soldater. Ofte bygde adelsmennene borger på toppen av en ås eller et fjell, med en ringmur av stein rundt selve borgen. Den kunne være 12–15 meter høy og flere meter bred. Utenfor muren gravde de en vollgrav som de fylte med vann.

74

Globus6SamfunnElev.indd 74

15.04.11 09.37


Middelalder i Europa

Bondefamiliene Adelen, prestene og biskopene var viktige fordi de hjalp kongen med å skaffe soldater og å styre landet. Men bondefamiliene som dyrket jorda, var like viktige. Det var deres slit som gjorde at både kongen, adelen, prestene og biskopene hadde noe å leve av. Bondefamilier som bodde på et gods, var ikke frie. De kunne ikke flytte uten å be godsherren om tillatelse. Hvis de gjorde det, sa han som regel nei, fordi han måtte ha bondefamiliene til å arbeide for seg. Derfor bodde bonden og familien hans oftest på godset hele livet. Jorda på et gods var delt i to. Den ene halvdelen måtte bøndene dyrke for godsherren. Strenge oppsynsmenn passet på at bøndene pløyde, sådde, lukte og høstet. Den andre halvdelen leide bøndene av godsherren. På denne jorda dyrket de korn, frukt og grønnsaker til seg selv, men de måtte betale leieavgift til godsherren. Han forlangte dessuten at bøndene skulle male kornet på hans mølle, bake brød i hans bakerovn og presse druene i hans vinpresse, for da fikk han inntekter av det også. Bøndene måtte spørre godsherren om tillatelse til å gifte seg, og hvis han sa ja, måtte de betale avgift.

F

akta om..

...........

Godsherren bestemte over bondefamiliene.

Bondefamiliene måtte arbeide for godsherren.

. . . . . .. . . . . ....

Riddere Tjeneren til en ridder ble kalt væpner. Han passet på hesten og våpnene til ridderen, og han hjalp ham med å få på rustningen. Det kunne ta over en time, for rustningen hadde mange deler. Den var lagd av jern og kunne veie over 30

kilo. Om sommeren kunne det være stekende varmt inne i rustningen, mens vinterkulda gjorde metallet iskaldt. Noen riddere levde av å delta i turneringer, omtrent som golfspillere og tennisspillere i vår tid.

75

Globus6SamfunnElev.indd 75

15.04.11 09.37


Livet i en landsby Bondefamiliene i landsbyen samarbeidet. Barna arbeidet sammen med de voksne.

Bondefamiliene bodde i landsbyer. Hver familie hadde et lite hus med halmtak og jordgulv. Om vinteren hadde de husdyra inne, for når de bodde sammen med dyra, holdt både dyr og mennesker varmen. Bondefamiliene i landsbyene samarbeidet om det meste. Kvinnene arbeidet helst i og omkring huset. De spant garn, vevde tøy, sydde klær og lagde mat. De hadde ansvaret for husdyra, de luket i grønnsakbedene ved huset, og de arbeidet på jordene. Om våren leide kvinnene oksen mens mannen pløyde, og om høsten skar de kornet. Mennene brukte det meste av tiden på jordene eller på vedhogst i godsherrens skog. Barna var alltid med, og de hjalp de voksne så godt de kunne. Bøndene brukte enkle klær av grov ull. Den vanligste maten var grøt, brød, bønner og erter. Godsherren og familien hans hadde råd til å spise mer næringsrik mat som kjøtt, egg og fisk, og de hadde klær av fin ull, silke og pels. Men ikke alle bønder i Europa bodde på gods i middelalderen. Mange steder, for eksempel i Sveits og Nord-Sverige, var bøndene friere. Det samme gjaldt bondefamiliene i Norge. Du kan lese om dem på side 129.

Bonden og kona hans venter på at maten skal bli ferdig. Arbeidsdagen på godset har vært lang.

76

Globus6SamfunnElev.indd 76

15.04.11 09.37


Middelalder i Europa Fortellingen om Elias som rømte til byen «I natt sniker jeg meg ut og rømmer!» Elias dultet til Maria som sov i halmen ved siden av ham. Søsteren våknet og grep hånden hans i mørket. «Drømmer du nå igjen?», hvisket hun. «Du er født her på godset, og her må du bli. Hvis godsherrens menn fanger deg, skjærer de ørene av deg. Kanskje dreper de deg! Tenk på far, mor og jeg som blir igjen og må slite på jordene alene. Vi må arbeide mye hardere hvis du ikke er her!» Elias tenkte seg om. «Du har rett,» svarte han, «men jeg kan ikke glemme det jeg opplevde da jeg var med far til byen for å selge grønnsaker. Husene som lå rundt borgen, var mye flottere enn de vi har her i landsbyen. I de smale gatene var det fullt av folk. Jeg kjente deilig matlukt fra vertshusene, og jeg hørte smeder og skomakere hamre løs i verkstedene. Jeg så den flotte kirken og de to klostrene der munkene og nonnene bor. Men best

av alt var besøket hos skomakeren ved torget. Far og jeg gikk dit etter at vi hadde solgt varene våre, for far skulle hente et par skinnstøvler til godsherren. Skomakeren hadde en sønn på min alder. Han arbeidet i verkstedet og fortalte at faren trengte flere gutter til å hjelpe seg. Jeg har så lyst til å bli skomaker! Hvis jeg rømmer fra godset og klarer å være i byen ett år og en dag, er jeg fri! Slik er loven. Da kan ikke godsherrens menn gjøre meg noe.» Mens Elias snakket hadde Maria sovnet igjen. Han hørte bare pusten fra søsteren, foreldrene og kuene. Han dro på seg ullbuksa og den fillete trøya. Skinnlua, som var det fineste han eide, lot han være igjen. Den kunne faren trenge når vinteren kom. Forsiktig snek han seg ut av huset, og da Maria våknet i grålysningen, var Elias på vei gjennom skogen mot byen.

77

Globus6SamfunnElev.indd 77

15.04.11 09.37


Byene i middelalderen Borgerne Ute i Europa var det vanlig at byene lå rundt en borg. Adelsmannen som bodde på borgen, syntes det var fint at handelsmenn og håndverkere slo seg ned der. Når de solgte varer, kunne han kreve avgifter av dem. Handelsmenn og håndverkere som bodde i byer, ble kalt borgere. De fikk beskyttelse av adelsmannen hvis det ble krig.

Livet i en by Lufta i byene var forurenset.

I byene bodde kjøpmenn og håndverkere.

I en middelalderby var det et yrende liv. På torg og i trange gater krydde det av husmødre, tjenestejenter, barn, kjøpmenn, tiggere og husdyr. Folk kastet søppel i gatene, og lukten fra doer og staller rev i nesen. Om vinteren lå røyken fra ildstedene som et teppe over byen, så forurensningen var sterk. De rikeste handelsmennene og håndverkerne bodde i egne hus sammen med familiene sine. Men folk flest bodde ikke så fint. Mange bodde i dårlige skur ved bymuren. Slike mennesker ble ikke regnet som borgere, selv om de bodde i byen. I vertshusene drakk folk mye øl og vin, og fyll og slagsmål var vanlig. Både voksne og barn følte seg utrygge, for i byen var det mange tyver, ransmenn og mordere. I vår tid er kriminaliteten i mange byer svært høy, men i europeiske middelalderbyer var den høyere. Forbryterne ble straffet hardt. Folk som var mistenkt for å ha gjort noe galt, kunne bli torturert for at de skulle tilstå. Dødsdømte forbrytere ble oftest hengt eller halshogd.

78

Globus6SamfunnElev.indd 78

15.04.11 09.37


Middelalder i Europa

79

Globus6SamfunnElev.indd 79

15.04.11 09.38


Håndverkerne

Et laug var en forening for håndverkere.

I byene bodde det mange håndverkere. Oftest hadde de verkstedet og butikken i det samme rommet. Ut mot gaten var det en luke som de kunne hekte ned og bruke til disk. Over luken hang det et skilt som viste hva slags håndverker butikkeieren var. En pottemaker kunne ha bilde av en krukke, mens skomakeren kunne ha en sko. Folk syntes det var fint med slike skilt, for det var nesten ingen som kunne lese. Håndverkerne i byene var medlemmer av laug. Et laug var en forening, og hvert håndverk hadde sitt laug. Det fantes for eksempel skomakerlaug, pottemakerlaug, kammakerlaug og smedlaug. Lederne i et laug passet på at medlemmene lagde skikkelige varer. Bare håndverksmestrer kunne være medlemmer av et laug. Håndverkerne begynte i lære allerede som barn, og en læregutt måtte nøye seg med mat og hus som lønn. Etter noen år kunne læregutten bli svenn. Da hadde han lært håndverket ganske godt, og nå fikk han lønn for arbeidet. Noen svenner reiste til andre land for å lære hvordan håndverkerne arbeidet der. Etter noen år kunne en svenn gå opp til en eksamen som ble kalt mesterprøven. Klarte han den, ble han medlem i lauget.

F

akta om.

.............

...... . . . . . ....

Middelalderbyer Middelalderbyene ute i Europa var ofte omgitt av en høy steinmur. Den beskyttet innbyggerne mot fiender. Husene i byene var bygd av stein. Men de norske middelalderbyene hadde ikke murer av stein rundt seg. I Norge ble husene i byene oftest bygd av tre.

80

Globus6SamfunnElev.indd 80

15.04.11 09.38


Middelalder i Europa

Korstogene På 600-tallet grunnla den arabiske profeten Muhammed en ny tro som fikk navnet islam. Denne troen er i dag en av verdens største religioner. I flere hundre år var det ikke så mye krig og uvennskap mellom de kristne og muslimene. De handlet mye med hverandre, og hvert år dro tusenvis av kristne til Jerusalem for å besøke stedet hvor Jesus døde. De ble kalt pilegrimer og trodde Gud ville tilgi syndene deres. Men så ble forholdet mellom de kristne og muslimene dårligere. På slutten av 1000-tallet overtok muslimer styret i Jerusalem. De overfalt og mishandlet kristne pilegrimer. Det gjorde mange kristne i Europa rasende.

Kristne og muslimer kjempet om byen Jerusalem.

En korsridder med sverd, skjold, og klær av jern.

81

Globus6SamfunnElev.indd 81

15.04.11 09.38


Kristne som dro på korstog ble kalt korsfarere.

Paven i Roma, som var de kristnes leder, var en av dem som ble mest sint. Han sendte beskjed til alle kristne om at de måtte jage muslimene ut av Palestina. Mange konger og riddere dro av gårde for å slåss, og som et tegn på at de var med i «Guds hær», malte de store kors på skjoldene sine. Etter dette fikk de kristne krigerne navnet «korsfarere». Når de dro ut i krig, sier vi at de dro på korstog. I året 1099 kom de første korsfarerne til Jerusalem, og etter harde kamper erobret de byen. De kristne ridderne drepte tusenvis av menn, kvinner og barn uten nåde. Nå vokste hatet mellom de kristne og muslimene, og de fortsatte å kjempe mot hverandre. På 1100og 1200-tallet dro europeere på flere nye korstog til Palestina, men de klarte ikke å holde på landet. I 1187 erobret den muslimske lederen Saladin Jerusalem, og etter dette ble de kristne drevet ut av Palestina.

Muslimske soldater erobrer Jerusalem i 1187.

82

Globus6SamfunnElev.indd 82

15.04.11 09.38


Middelalder i Europa

Oppgaver 1 Hva betyr ordet middelalder? 2 Hvem var Karl den store og når

levde han? 3 Hvordan ble Karl den store keiser? 4 Hvordan styrte kongen et land? 5 Hva er et kloster? 6 Hvilke oppgaver hadde en

adelsmann? 7 Hvorfor bygde noen adelsmenn

borger? 8 Hva var vanlig mat for bøndene? 9 Hva er et korstog? 10 Lag spørrekort med svar på

Frankerriket. Fortell for de andre elevene. Bruk kart og pekestokk når du forteller. 15 Tegn ditt eget våpenskjold. 16 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og løs oppgavene til dette kapitlet. 17 Se på tegningen av borgen på

side 74. Skriv ti setninger om hva menneskene gjør. 18 Lag en modell av en

middelalderborg. Du kan bruke papp, kartong, leire, plastilin eller annet materiale. 19 Lag en plakat med tegninger og tekst

om hvordan livet til en ridder var.

baksiden om middelalderen i Europa. 20 Lag din egen årbok. Velg tre viktige 11 Fortell om hvordan en

læregutt kunne bli svenn og håndverksmester. 12 Skriv en fortelling eller lag en

tegneserie om hva som skjedde med Elias etter at han rømte.

hendelser fra avisene hver dag i en uke. a

Les årbøkene for hverandre.

b

Diskuter likheter og forskjeller i årbøkene dere har lagd.

21 Bruk leksikon eller internett og

gjorde da hun merket at broren hadde rømt.

finn stoff om Frans av Assisi. Lag en tegneserie eller en digital presentasjon av livet hans.

14 Se på kartet side 69. Bruk atlas og

22 Lag et intervju med Karl den store.

13 Skriv en fortelling om hva Maria

finn ut hvilke land som i dag ligger innenfor de gamle grensene til

Les spørsmålene og svarene for klassen.

83

Globus6SamfunnElev.indd 83

15.04.11 09.38


6 Vikingtid

I dette kapitlet skal du lære om • kilder som forteller om vikingene • vikingskipet fra Oseberg • hvordan vikingene levde • vikingenes reiser til fremmede land • hvordan Norge ble samlet under én konge 84• hvordan Norge ble kristnet

Globus6SamfunnElev.indd 84

15.04.11 09.38


Vikingtid

Fra Norden seilte vikinger til fjerne land og kyster. De ville ikke bare slåss, men hadde andre lyster. For ofte drev de kjøp og salg. Ja, det er sant og visst. Til slutt så byttet de ut Tor med Gud og Hvitekrist.

85

Globus6SamfunnElev.indd 85

15.04.11 09.38


For omkring 1000 år siden var mange mennesker i Europa redde for å bli angrepet av sjøkrigere fra Norden med skarpe våpen og en fremmed tro. De plyndret både klostre og kirker og tok med seg folk som slaver, men de hadde ikke bare dårlige sider. Vikingene var også flinke håndverkere, dyktige handelsmenn og modige oppdagere som grunnla nye byer og riker både hjemme og ute. I vikingtiden ble Norge kristnet og samlet til ett rike.

Osebergskipet Osebergskipet er et godt bevart skip fra vikingtiden.

I 1904 undersøkte noen arkeologer en gravhaug på gården Oseberg i Vestfold. I haugen fant de et vikingskip som er det flotteste som noen gang er funnet i Norden. I skipet lå det to kvinner. Den ene var blitt mellom femti og seksti år gammel, og den andre ble noen og tjue. I dag mener flere historikere og arkeologer at den eldste kvinnen var prestinne for gudinnen Frøya. Da den eldste kvinnen døde, ville folket på gården og i bygda fortelle både guder og mennesker at de hadde satt stor pris på henne. Derfor fikk hun med seg mye fint utstyr til dødsriket. De vakre tingene fra Oseberg viser at kvinner kunne ha stor makt i vikingtiden. Arkeologene fant rester av flere hester og okser som sannsynligvis ble ofret under begravelsen. Det samme kan ha skjedd med den unge kvinnen.

86

Globus6SamfunnElev.indd 86

15.04.11 09.38


Vikingtid

F

akta om..

...........

......... . . . . ....

Osebergskipet Skipet er bygd av eik, er 22 meter langt og har plass til 34 mann ved årene. Oppi skipet lå det ikke bare tauverk, seil og årer, men også mat, drikke, klær, møbler, redskaper og mange andre ting som fantes på en storgård i vikingtiden. Grunnen til at skipet ikke hadde råtnet bort, var at det lå i blåleire og var dekket av et tett lag av stein, jord og torv. Da arkeologene åpnet graven, fant de ut at skipet hadde blitt plyndret av

Globus6SamfunnElev.indd 87

gravrøvere. De stjal sannsynligvis de kostbare gull- og sølvsmykkene som kvinnene hadde på seg. Etter å ha studert avstanden mellom årringene på tømmeret i gravkammeret i skipet, har vitenskapsmenn funnet ut at begravelsen skjedde i år 834. Osebergskipet er i dag utstilt i Vikingskiphuset på Bygdøy i Oslo sammen med to andre skip; Tuneskipet fra Rolvsøy i Østfold og Gokstadskipet fra Vestfold.

87

15.04.11 09.38


Vikingene og skipene deres Det gamle navnet på området rundt Oslofjorden var Viken. Derfor ble antakelig de menneskene som bodde der for tusen år siden, kalt vikinger. Etter hvert ble det vanlig å si at folk fra Norden som dro ut på sjøreiser til fremmede land, var vikinger. Vikingene reiste på slike ferder i tre hundre år fra slutten av 700-tallet. På denne tiden lærte sjøfolkene å bruke seil, og folk i Norden bygde de beste skipene i hele Europa. Skipene var raske, og de kunne seile med mye last i høye bølger. Vikingene dro ikke bare over Nordsjøen og Atlanterhavet til De britiske øyer, Island, Grønland og Amerika. Mange reiste også på de store europeiske elvene og kom helt fram til Svartehavet og Kaspihavet.

Vikingskipene var solide og kunne seile langt.

Til Grønland

Vikingferdene Bjarkøy Borg

Til Vinland

Norsk bosetning Svensk bosetning Dansk bosetning

SAMER

(Lade)

NORDMENN SVEAR Avaldsnes (Skiringssal) (Birka)

Dublin York (Jorvik)

Novgorod (Holmgard)

DANER Ribe

Vol ga

Lindisfarne

(Hedeby)

Kiev (Kønugard) Dn epr

s la

NORMANDIE

Wi

n Rhine

Köln

e Loir

Bordeaux Lisboa

Lyon

Do Pisa

n Do

nau

SPANLAND

Sevilla

(Konstantinopel/Miklagard)

Bagdad

M I D D E L H AV E T BLÅLAND

88

Globus6SamfunnElev.indd 88

JORSALALAND

068 Vikingferdene

15.04.11 09.38


Vikingtid Vikingene dro ut på ferdene sine tidlig om våren, og kom tilbake utpå høsten. Men før de kunne seile av sted, var det mye som måtte ordnes. Skipene måtte repareres og tjæres, og kvinnene måtte sørge for mat og drikke som kunne holde seg lenge. Det kunne være mel til grøt, flatbrød, røkt kjøtt og tørrfisk. Mye tid gikk også med til å brygge øl og til å lage klær. Når mennene var ute på tokt, overtok kvinnene styre og stell på gårdene. En viking kledde seg i skinnsko, lange bukser og en vid kofte. Ytterst bar han en kappe som var festet med en spenne, slik at sverdarmen var fri. På hodet hadde han en lue av ull eller skinn. En viking hadde kniv og sverd i beltet, og kunne ellers være utstyrt med skjold, stridsøks, spyd og pil og bue. Bare de rikeste hadde hjelmer og brynjer av jern.

Kvinnene hadde mye å si på gården.

Kvinnen til venstre vever tøy på en vevstol.

89

Globus6SamfunnElev.indd 89

15.04.11 09.38


Vikingkvinnene hadde på seg underkjole av lin, og kjole og sjal av ull. Plaggene ble holdt på plass med vakre spenner. Sysaker og nøkler hadde kvinnene ofte hengende i et belte rundt livet.

Vikingene var gode sjøfolk og dyktige krigere.

Guttene trente for å bli gode krigere, og når de var tolv år gamle, fikk de største og sterkeste være med på vikingtokter. Vikingene måtte være gode til å ro, ri, seile, svømme, løpe og gå på ski. De fleste av dem var også glad i å bryte, fekte, skyte med pil og bue, kaste spyd og løfte tunge steiner. Om den norske kongen Olav Tryggvason ble det fortalt at han var en dyktig svømmer og fjellklatrer som kunne kaste to spyd samtidig. Han sjonglerte med tre sverd i lufta, og var god til å balansere: Når vikingskipet hans ble rodd, hendte det at han løp på årene utenfor skipssiden!

Mange vikinger fikk med seg våpnene sine i graven.

90

Globus6SamfunnElev.indd 90

15.04.11 09.38


Vikingtid

De nordiske gudene Menneskene i vikingtiden trodde at jordkloden var en rund skive. Midt på denne skiva lå Åsgard, der alle gudene bodde. Utenfor og rundt gudenes rike lå Midgard. Der levde menneskene. Omkring Midgard lå Utgard. Menneskene kunne komme dit hvis de seilte langt til havs eller dro ut i ødemarka, til fjells eller ned i dype huler. I Utgard bodde de skumle og farlige jotnene, som både mennesker og guder måtte passe seg for. Odin var den mektigste og klokeste guden. Han var krigsguden og bestemte hvem som skulle seire eller

Vikingene trodde på mange guder. De viktigste var Odin, Tor, Frøy og Frøya.

Slik trodde vikingene at verden så ut.

91

Globus6SamfunnElev.indd 91

15.04.11 09.38


92

Globus6SamfunnElev.indd 92

15.04.11 09.38


Vikingtid dø når vikingene sloss. De krigerne som ble drept på slagmarken, ble ført til Odins bolig, Valhall. Der kunne de krige, ete, drikke og hygge seg med vakre kvinner. Odin hadde bare ett øye og red på en hest med åtte bein. For å vite hva som skjedde i verden, sendte han ut to ravner for å samle nyheter hver dag. Tor, sønnen til Odin, var godt likt blant vanlige folk. Han hadde rødt skjegg, var stor og sterk og måtte kjempe mot jotnene med hammeren sin. Når det var tordenvær, trodde menneskene at han reiste over himmelen i en vogn trukket av bukker, og at det gnistret og buldret fra vogna hans. Derfor ble han kalt tordenguden. Frøy var guden for fred og fruktbarhet. Folk ofret og bad til ham for å slippe krig og for å få mye korn og kjøtt på gårdene. Søsteren hans, Frøya, var kjærlighetsgudinne. Når folk var forelsket og ville ha barn, bad de til henne. Folk i Norden holdt fester og ga gaver til gudene for at de skulle få store krefter. Dette kalte de «å blote». Da slaktet de hester eller griser og tømte blodet i store kar. Etterpå sprutet de blodet fra dyra på støtter av gudene, spiste kjøttet og drakk mjød eller øl. Når de kjente rusen fra drikken, trodde de at de hadde fått gudenes kraft i kroppen.

Vikingene ofret og festet til gudenes ære.

Slik kan vi tenke oss at kvinnene fra Oseberg ble kjørt rundt på gården til ære for gudinnen Frøya.

93

Globus6SamfunnElev.indd 93

15.04.11 09.38


Vikingferdene Nordveg – veien nordover Navnet på landet vårt, Norge, betyr «veien nordover».

Fra slutten av 800-tallet fins den eldste fortellingen som inneholder navnet på landet vårt. Norge betyr «veien nordover» og betegner sjøveien fra Oslofjorden til NordNorge. Handelsmannen Ottar fra Hålogaland beskrev denne sjøruta for den engelske kongen Alfred. Ottar fortalte at han mottok mange varer fra samene. Det var skinn fra rein, bjørn, mår og oter, fuglefjær, hvalbein og skipstau av hval- og selskinn. Han fraktet disse varene til vikingbyene Skiringssal i Vestfold og Hedeby i Danmark. Ottar nevnte ikke hva samene fikk tilbake av Ottar. Kanskje beskyttet han dem mot andre folk og skaffet dem jern og korn.

Vesterveg – veien vestover Norske vikinger reiste helst vestover til øyene i Atlanterhavet.

I vikingtiden ble det så trangt om plassen på Vestlandet at noen bondefamilier bestemte seg for å seile til Shetland og Orknøyene for å slå seg ned der. Fra disse øyene var det kort vei til Færøyene, Hebridene,

Island Hålogaland Bjarmeland

er

is s re tar

Ot

Norge Sverige Skiringssal

England London

94

Globus6SamfunnElev.indd 94

Danmark Hedeby

Ottars reiser

067 Ottars reiser

15.04.11 09.38


Vikingtid Skottland, Man og Irland. I Irland bygde nordmennene byer for å drive handel. Der var Dublin den største vikingbyen, og den ble styrt av nordiske høvdinger i flere hundre år. Vikingene fra Danmark ble kalt daner, og mange av dem ryddet gårder i England i et område som fikk navnet Danelagen. Noen nordmenn, men flest daner, slo seg ned i Frankerriket. Frankerne kalte de nordiske innvandrerne for normannere, og området de bodde i, fikk navnet Normandie. Etterkommerne til vikingene på De britiske øyene og i Frankerriket begynte å snakke språkene til de menneskene som bodde der fra før. De giftet seg med dem og ble kristne, og snart så de ikke på seg selv som nordiske innvandrere lenger. De ble irer, skotter, engelskmenn og franskmenn. Mange nordmenn utvandret til Island fra slutten av 800-tallet. Omkring 400 bondefamilier delte øya mellom seg, og de fikk tak i tusenvis av irske og skotske slaver til å arbeide på gårdene. Slavene ble kalt treller.

Globus6SamfunnElev.indd 95

På Borg på Vestvågøy i Lofoten er det bygd et langhus som viser hvordan en høvdingfamilie kan ha bodd i vikingtiden.

15.04.11 09.38


Slik tenkte maleren Christian Krohg seg at Leiv Eiriksson oppdaget Vinland.

Både islendingene og færøyingene snakker i dag språk som likner på det vikingene hadde. En islending som het Eirik Raude, drepte en mann og ble dømt fredløs i tre år. Det betydde at hvem som helst kunne ta livet av ham i disse årene. For å slippe unna tok han familien sin med seg til et nytt land. Der bygde Eirik en gård. Etter tre år dro han tilbake til Island som fri mann for å få med seg flere folk til det nye landet. Han kalte landet Grønland, for å lokke med seg så mange islendinger som mulig. Han klarte å få med seg mange nok til å grunnlegge to store bygder på øya.

96

Globus6SamfunnElev.indd 96

15.04.11 09.38


Vikingtid Omkring år 1000 fant grønlendingen Leiv Eiriksson et land som lå enda lenger vest. Det fikk navnet Vinland, og flere reiste dit og slo seg ned der. Vinland heter i dag Newfoundland, som ligger i dagens Canada. De nordiske nybyggerne ble ikke lenge i Vinland. De ble angrepet av jegere som bodde der fra før, og valgte derfor å vende tilbake til Grønland. Etter dette gikk det nesten fem hundre år før andre europeere klarte å finne veien til Amerika på nytt.

Austerveg – veien østover De svenske vikingene krysset Østersjøen og grunnla Gardarike sør for innsjøen Ladoga og Kievriket ved elva Dnepr. Derfra reiste de videre på de russiske elvene til Svartehavet og hovedstaden Konstantinopel i Østromerriket. Svenskene tvang folkene som bodde der fra før til å skaffe dem skinn, honning, bivoks, rav og slaver. Disse varene solgte de videre til arabiske kjøpmenn som betalte med gull- og sølvmynter og kinesisk silke. Mange steder i Norden er det funnet store myntskatter som forteller om denne handelen.

V

isste du a

t........

......... . . . . ....

Da arkeologene undersøkte rester etter vikingbyen Jorvik (York) i England, fant de blant annet ut dette: • Vikingene var ikke alltid krigere. De var også fredelige handelsfolk. • Vikingene i byen spiste mye kornmat, fisk, frukt, nøtter og honning. • De fleste beholdt tennene livet ut. Få var plaget av tannverk, men mange

Globus6SamfunnElev.indd 97

Svenske vikinger slo seg ned i Russland.

• •

hadde nedslitte tenner, fordi det var mye møllesteinstøv i melet. Det ble funnet mange kammer, noe som kan tyde på at folk gredde seg mye for å bli kvitt hodelus. I fritiden var det vanlig å spille brettspill, og noen spilte på panfløyter. Om vinteren sto folk på skøyter som var lagd av dyreknokler.

97

15.04.11 09.38


Norge blir samlet under én kongsslekt Sagafortellingen om Harald og Gyda I en gammel saga blir det fortalt om Harald som var konge på Østlandet i tiden omkring år 900. En gang fikk han høre om en veldig pen jente som het Gyda, og henne ville han gjerne ha til kjæreste. Derfor sendte han noen krigere for å hente henne, men Gyda nektet å bli med. Hun sa at hun ikke ville gifte seg med Harald før han hersket over mer land. Bare hvis han klarte å bli konge over hele Norge, ville hun bli kona hans! Denne bildesteinen fra vikingtiden står på Gotland i Sverige.

.. . . . e . d t s . ua Vis t............ •

Globus6SamfunnElev.indd 98

.....

I flere europeiske byer og klostre ble det skrevet årbøker hvor vikingene blir omtalt. I årboka fra St.Vaast i Frankerriket står det om året 880: «Normannerne herjet byen Tournai og alle klostrene ved Schelde med jern og ild, de drepte landets innbyggere eller tok dem til fange.» Innskrifter på runesteiner inneholder flere opplysninger om personer og begivenheter. På en stein fra Evje i Setesdal står det: «Arnstein reiste denne steinen etter Bjor, sønnen sin. Han døde i krigerfølget da Knut angrep England.» Arabiske kjøpmenn og oppdagelsesreisende har skrevet flere fortellinger om vikingene i øst. Ibn Rustah skildret dem slik: «De er rene i tøyet, og mennene pryder seg med armbånd av gull. De behandler trellene pent, og de har fine klær, fordi de er ivrige handelsfolk. (…) De er gavmilde mot sine egne, ærer gjester og behandler fremmede pent som søker tilflukt hos dem.»

15.04.11 09.38


Vikingtid

Gyda snakker med kong Haralds menn. Maleri av Knut Bergslien fra slutten av 1800-tallet.

Haralds krigere syntes Gyda var både overlegen og frekk. De foreslo for kongen at han burde ta henne til fange og straffe henne. Hun hadde jo fornærmet ham. Men Harald bestemte seg for å høre på hva den stolte jenta hadde sagt, og han avga dette løftet: «Aldri skal jeg skjære håret eller kjemme det før jeg har vunnet hele Norge!» Harald måtte krige mot mange høvdinger i ti år før han kunne kalle seg konge over alle nordmenn. Da sendte han bud på Gyda, og han giftet seg med henne slik han hadde lovet. Seinere besøkte kongen en høvding som hadde hjulpet ham i flere slag. Fordi han var kongens beste venn, fikk han lov til å skjære håret hans. Da høvdingen gjorde det, sa han at kongen skulle hete Harald Hårfagre. Alle som så ham, sa at det var et godt navn, for han hadde et hår som var både stort og vakkert.

Harald Hårfagre vant over de andre høvdingene i Norge.

Harald Hårfagre var den første som kalte seg konge over alle nordmenn.

99

Globus6SamfunnElev.indd 99

15.04.11 09.39


Harald Hårfagre

Snorre Sturlason tegnet av kunstneren Christian Krohg.

Islendingen Snorre Sturlason, som levde omkring år 1200, skrev sagaen om Harald Hårfagre. Snorre fant ofte på mye selv for å gjøre fortellingene spennende. Derfor er kanskje ikke historien om Harald og Gyda sann. Likevel står det mye om de eldste norske kongene i sagaene, som vi kan regne med har skjedd. I begynnelsen av vikingtiden var Norden delt i mange småriker som ble styrt av høvdinger. Harald Hårfagre var en av dem, og som vikinger flest ville han skaffe seg mer makt, rikdom og ære. Harald hadde en stor hær, og med den dro han rundt i landet og tvang andre høvdinger til å underkaste seg. Mange høvdinger ville ikke ha en konge over seg, så de grep til våpen for å stoppe ham. Men Harald seiret. Det viktigste slaget han vant var i Hafrsfjord i Rogaland. Harald ville få slutt på at høvdingene fra Sørlandet og Vestlandet plyndret handelsskip som seilte langs kysten mellom Viken, Trøndelag og Nord-Norge. Da var det nødvendig å ha kontroll over områdene langs norskekysten. Harald overtok mange av gårdene til fiender som ble drept eller flyktet. Slike gårder ble gjort til kongsgårder, og kongen utnevnte menn som han stolte på, til å styre dem. De ble kalt årmenn. På denne tiden bodde ikke kongen på et fast sted. Han reiste omkring fra kongsgård til kongsgård med hæren sin, og bodde der så lenge det fantes nok mat og drikke. Kongen passet på at bøndene fulgte lovene, og han straffet forbrytere. Så dro han videre.

Disse sverdene er satt opp i Hafrsfjord til minne om Harald Hårfagre og slaget der.

Globus6SamfunnElev.indd 100

15.04.11 09.39


Vikingtid

Globus6SamfunnElev.indd 101

15.04.11 09.39


Håkon den gode

Håkon den gode prøvde å kristne Norge.

Håkon samarbeidet med bøndene om nye lover og forsvar langs kysten.

Harald Hårfagre hadde mange barn med forskjellige kvinner, og da han døde, begynte flere av sønnene å slåss om hvem som skulle bli konge etter faren. Den sønnen som seiret til slutt, hadde blitt oppfostret hos den engelske kongen. Han het Håkon og var godt likt av mange. Derfor fikk han tilnavnet «den gode». Da Håkon bodde i utlandet, lærte han mye om hvordan en kristen konge styrte landet sitt, og hvor stor makt han hadde. Håkon ble døpt, og da han kom hjem, prøvde han å få nordmennene til å gå over til kristendommen. Men de nektet, og tvang Håkon til å ofre til de gamle gudene. Det gikk lettere for kongen å få bøndene til å lage lover for hele landsdeler. Han fikk vestlendingene og sørlendingene til å sende folk til Gulen i Sogn for å diskutere og bestemme nye lover, og det samme gjorde trønderne på Frosta. Disse møtene ble kalt lagting. Håkon den gode fikk lagtingene til å opprette et nytt sjøforsvar. Bøndene langs kysten gikk med på å skaffe skip og krigere som kongen kunne få bruke, hvis landet ble angrepet. Denne forsvarsordningen ble kalt leidangen.

102

Globus6SamfunnElev.indd 102

15.04.11 09.39


Vikingtid Kampen om en ny tro Etter at Håkon den gode var død, prøvde flere slektninger av Harald Hårfagre å bli konge i Norge, men de fikk problemer. Det fantes fremdeles mange høvdinger som ikke ønsket å ha noen over seg. Flere danske konger ville gjøre områdene i Viken til en del av Danmark. To av kongene som kom etter Harald Hårfagre het Olav. Begge dro ut på vikingtokter og skaffet seg store rikdommer. I utlandet lærte de om Hvitekrist og ble døpt der. Da de kom tilbake til Norge, prøvde de å innføre kristendommen. Olav Tryggvason kom til landet først. Han ble konge i 995, men bare fem år seinere ble han drept i et stort sjøslag. I 1015 kom Olav Haraldsson til landet. Han hadde blitt døpt i Normandie og begynte straks kampen for Hvitekrist. Olav reiste omkring og samlet bøndene på bygdetingene for å overtale dem til å bli kristne. Langs kysten gikk det greit å få støtte for den nye troen, for der var folk godt kjent med kristendommen fra før, men i innlandet fikk han problemer.

Olav Tryggvason og Olav Haraldsson møtte stor motstand da de ville kristne Norge.

Dette korset ble reist i Gulen i Sogn på slutten av 900-tallet av folk som ville innføre kristendommen.

103

Globus6SamfunnElev.indd 103

15.04.11 09.39


Kristendom eller hedendom Slik kan vi tenke oss at kong Olav talte til bøndene på tinget: «Det er mange gode grunner til at dere bør kvitte dere med de gamle gudene og heller tro på Hvitekrist. Snart kommer Hvitekrist tilbake til jorda for å dømme både levende og døde. Da vil de som tror på ham, få leve evig i en flott hall i himmelen, mens alle andre vil bli pint i helvete! Hvitekrist er en god gud som vil gi dere mer lykke. Han har vekket opp døde, gjort syke folk friske, og skaffet mat til tusenvis av mennesker. I mange land sør for oss har folk gått over til kristendommen. Der har kongene skapt mektige riker og lagd nye lover som har gitt folk fred og gode tider. Husk også at Hvitekrist ikke krever at dere skal legge så mange fine gjenstander i graven til de døde. De som kommer til himmelen, får alt de trenger der, så fra nå av kan dere beholde alle gravgavene selv. Alle som lar seg døpe, skal få min støtte i kampen mot vikinger, tyver og trollfolk. Høvdinger som følger Hvitekrist, skal få inntekter fra kongsgårdene mine og rike pengegaver. Glem ikke at jeg vil straffe alle hardt som nekter å gå over til min tro!»

104

Globus6SamfunnElev.indd 104

15.04.11 09.39


Vikingtid

Slik kan kanskje en høvding ha forsvart de gamle gudene: «Her i bygda har vi liten lyst til å svikte gudene våre, særlig fordi de har gitt oss gode år og fred så lenge vi kan huske. Vi mener at det er du som skaper ufred, når du reiser rundt og tvinger folk til å bli kristne. Vi som er høvdinger, har alltid holdt store fester for gudene sammen med konene våre, og vi har fått mange gaver av bøndene som takk for dette. Nå hører vi at du ikke vil la oss være offerprester lenger, men vil overlate all ofring og bønn til dine egne prester, som vi ikke kjenner. Vi syns det er rart at kvinnene våre ikke kan være prester, og vi skjønner ikke hvorfor prestene dine ikke får lov til å gifte seg og få barn. Til slutt vil jeg nevne noe som vi er veldig redde for: Hva vil de gamle gudene gjøre med oss, hvis vi slutter å ofre til dem?»

105

Globus6SamfunnElev.indd 105

15.04.11 09.39


Olav Haraldsson blir drept

Kong Olav Haraldsson ble drept i slaget på Stiklestad i 1030.

Olav brukte harde midler for å få det som han ville. Snorre forteller at da Olav kom til Valdres, ropte og skrek bøndene imot ham og bad ham å tie stille. Olav svarte med å brenne ned mange gårder, helt til bøndene kom og bad om nåde. Andre steder knuste han gudebilder og rev ned hedenske gudshus. En gang, da han besøkte ei bygd på Østlandet, fortelles det at «om noen ikke ville holde opp å være hedninger, så tok han det så hardt at han drev noen ut av landet, noen lot han lemleste på hender eller føtter eller lot stikke øynene ut på dem, noen lot han henge eller halshogge, og han lot ingen være ustraffet, som ikke ville tjene Gud». Olav fikk mange fiender som gjerne ville bli kvitt ham. Den farligste var danskekongen Knut den mektige, som ønsket å erobre Norge. Han ga mye sølv og gull til norske høvdinger som lovte å hjelpe ham, og til slutt klarte de å samle en stor hær i Trøndelag. I 1030 møtte høvdingene Olav og mennene hans i et slag på Stiklestad i Verdal. Slik beskriver Snorre det som skjedde da Olav ble drept: «Torstein Knarresmed hogg til kong Olav med øksa, og det hogget kom i venstre beinet ovenfor kneet. (…) Da kongen fikk det såret, lente han seg opp til en stein og kastet sverdet og bad Gud hjelpe seg. Nå stakk Tore Hund til ham med spydet. Stikket gikk inn nedenfor brynjen og opp i magen. Da hogg Kalv til ham, og det hogget kom utenpå halsen på venstre side. (…) Disse tre sårene var det kong Olav døde av.»

106

Globus6SamfunnElev.indd 106

15.04.11 09.39


Vikingtid

107

Globus6SamfunnElev.indd 107

15.04.11 09.39


Oppgaver

1 Når var vikingtiden? 2 Hva fant arkeologene i gravhaugen

på gården Oseberg? 3 Hva betyr ordet viking? 4 Hvilke oppgaver hadde menn,

kvinner og barn i vikingtiden? 5 Hvor reiste vikingene? 6 Les «Visste du at …» på side 98.

Hvilke ulike kilder forteller om vikingene? 7 Hva hadde vikingene med seg i

båten når de dro på tokt? 8 Hva het vikingenes viktigste

guder? 9 Hvordan klarte Harald Hårfagre å

bli konge over hele Norge? 10 Hvorfor ønsket mange mennesker

å holde fast ved de gamle gudene? 11 Hvor ble Olav Haraldsson drept,

og hvem drepte ham?

12 Plasser disse kongene i riktig

rekkefølge: Olav Haraldsson, Olav Tryggvason, Harald Hårfagre og Håkon den gode. 13 Lag en tegning av et vikingskip. 14 Lag et kart som viser hvor

vikingene reiste. 15 Lag et rollespill om livet i

vikingtiden. Forslag til tema: Et vikingangrep På handelsplassen Møte mellom kristne og vikinger Trellene snakker sammen Om bord i vikingskipet 16 Hvilke oppgaver hadde de

forskjellige gudene? Lag et foredrag og fortell til klassen. 17 Hvilke årstall gjemmer seg bak

disse oppgavene? Vet du hva som skjedde i disse årene? 400 + 19 + 415 = 50 x 20 = 5970 : 6 = 1613,5 – 121,5 = 18 Hvilke opplysninger får vi fra

runesteinen og den arabiske oppdagelsesreisende?

108

Globus6SamfunnElev.indd 108

15.04.11 09.39


Vikingtid

19 Lag spørrekort med svar på

baksiden om vikingtiden. 20 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og løs oppgavene til dette kapitlet.

25 Lag en rebus om vikingene som

andre elever kan svare på. Bruk personer og fakta fra det du har lest. 26 Finn ut mer om de norske

kongene i vikingtiden. Presenter dem digitalt. 27 Skriv en historie som handler 21 Ta kontakt med nærmeste

historielag eller museum og finn ut om det er funnet spor fra vikingtiden i nærheten av din skole. Lag veggplakat.

om en jente eller gutt som blir tatt til fange av vikinger på tokt i utlandet.

22 Gå inn på «The viking network»,

www.viking.no, og lær om stedsnavn som kan fortelle om vikingenes religion. Fortell for medelever. 23 Hva fortalte den arabiske

kjøpmannen Ibn Rustah om vikingene? 24 Hvilket smårike eller

høvdingdømme tilhørte hjemstedet ditt i vikingtiden? Slå opp i registeret i Snorres kongesagaer og finn ut om sagaen forteller om hendelser som fant sted i kommunen din. Fortell til klassen.

109

Globus6SamfunnElev.indd 109

15.04.11 09.39


7 Middelalder i Norge

Bildene ble malt på 1300-tallet. De pyntet alteret i en stavkirke i Haltdalen i Nord-Trøndelag. Kunstneren lagde en slags tegneserie om Olav den hellige. Øverst til venstre drømmer Olav at han ser Jesus. Nederst til venstre gir han penger til en prest. Nederst til høyre blir han drept, og øverst til høyre blir han lagt i en kiste.

I dette kapitlet skal du lære om • hvorfor kong Olav Haraldsson ble helgen • kong Sverre og birkebeinerne • kongesagaene som historiske kilder • hvordan kongen styrte landet • hvordan bondefamiliene og folk i byene levde • samene som levde på Nordkalotten

110

Globus6SamfunnElev.indd 110

15.04.11 09.39


Middelalder i Norge

�

I middelaldernorge var Bergen hovedstad. Om dette kan du lese mer i sagaer og kvad. Da styrte kongen med stor makt som landets fremste herre. Og han het gjerne Harald, HĂĽkon, Olav eller Sverre.

�

111

Globus6SamfunnElev.indd 111

15.04.11 09.39


Etter slaget på Stiklestad i 1030 ble kong Olav Haraldsson helgen og Norge ble et kristent land. De neste 300 årene økte folketallet. De første byene vokste fram, men de fleste menneskene i Norge var bønder. Kongen, adelen og prestene styrte landet. I Norge kaller vi denne perioden middelalderen.

Olav Haraldsson blir Olav den hellige Folk trodde at Olav den hellige kunne helbrede og hjelpe dem.

Etter slaget på Stiklestad, begynte det å gå rykter i Nidaros (et gammelt navn på Trondheim) om at kong Olav var en hellig mann. Mange begynte å be til ham, og flere sa at de hadde fått hjelp av den døde kongen. Prestene fikk greie på hvor bøndene hadde begravd liket, og ett år seinere ble det gravd opp igjen. Da fortalte de som var til stede, at liket var like pent som om kongen nettopp var død. Håret og skjegget hadde vokst, og det luktet godt av den døde kroppen. Prestene la liket i en fin kiste. De pyntet den med kostbart tøy og satte den i Clemenskirken i Nidaros. Mange mennesker kom for å se Olavs kiste, og mange syke fortalte at de ble friske etter at de hadde tatt på kisten eller når de bad til Olav. Derfor bestemte prestene at Olav skulle bli helgen, og de kalte ham Olav den hellige eller Hellig-Olav.

Danskene blir jagd fra Norge Nordmennene ville ikke ha en dansk konge.

Etter slaget på Stiklestad, tok danskene makten i Norge, og danskekongen satte sønnen sin, Svein, til å styre landet. Men danskene ble snart upopulære, fordi de tvang bøndene til å betale mer skatt enn før. Bøndene

112

Globus6SamfunnElev.indd 112

15.04.11 09.39


Middelalder i Norge ga også Svein skylda for at været ble kaldt og vått, slik at kornet frøs og folk sultet. De mente at Svein var en mann som ikke hadde lykken med seg. Bøndene snakket ofte om at Olav den hellige hadde vært en god og mektig konge både da han levde og etter at han var død. Nå bestemte de at de ville ha en ny norsk konge. De visste at Olav hadde en liten sønn som bodde i Russland, og noen av dem reiste for å hente ham. I 1035 ble Olavs sønn Magnus konge i Norge. Det var en stor fordel både for kongen og kirken at Olav var blitt helgen. Alle kongene som kom etter Olav, kunne si at de var etterkommere av en hellig mann. Prestene kunne fortelle folk at Olav var hellig fordi Gud hadde bestemt at han skulle kristne Norge.

Dette korset er fra Horg kyrkje i Nord-Trøndelag. Jesus har kongekrone på hodet for at folk skulle forstå at han hadde stor makt.

113

Globus6SamfunnElev.indd 113

15.04.11 09.39


Fortellingen om bonden Torgils og biskop Sigurd

de fant det. Farligst er den fæle biskop Sigurd som danskekongen har sendt hit. Han har kalt kong Olav en røver og Bonden Torgils drev gården Stiklestad drapsmann. Han vil nok ha tak i liket i 1030. Før slaget hadde kong Olav for enhver pris. Det er Sigurd vi må sendt bud etter ham. «Hvis jeg skulle miste livet, må du ta vare på liket mitt,» lure!» hadde kongen sagt. «Det vil jeg, herre Grim forsto hva faren mente. Hvordan konge,» svarte Torgils. skulle de klare å lure den danske Da slaget var over, sa Torgils til biskopen som hadde så mange soldater Grim, sønnen sin: «Bli med meg gutt! med seg? Torgils fortsatte: «Hent noen Jeg trenger hjelp!» «Hva er det far?» av tjenestefolkene så de kan hjelpe oss. hvisket han. Torgils svarte: «I går Vi snekrer to likkister. I den ene legger kveld gjemte jeg kong Olavs lik i det vi liket til kong Olav. I den andre legger skuret som ligger i enden av den store vi stein. Så bærer vi kistene ned til åkeren vår. Jeg er redd for at noen av uvennene til kongen skal finne det. Før fjorden der båten vår ligger.» Grim gjorde som faren sa, og etter slaget hørte jeg at noen bønder ville tre timer var mennene nede ved båten brenne liket eller kaste det i sjøen hvis

114

Globus6SamfunnElev.indd 114

15.04.11 09.39


Middelalder i Norge

med de to kistene. Da sa Torgils: «Vi gjemmer kista med kongen i bunnen av båten. Sett den kista som er fylt med stein oppå!» Grim og tjenestefolkene satte de to kistene forsiktig ned i båten, og så rodde de mot Nidaros. Da de kom fram, gikk Torgils til biskop Sigurd. «Her kommer vi med liket av kong Olav,» sa han. «Det ligger i ei kiste i båten min.» Sigurd for opp og ropte til mennene sine: «Nå har vi

liket av Olav, røverkongen! Følg meg ned til brygga!» Da de kom fram, ga Torgils biskopsfolkene den kista som det var stein i. De rodde straks ut på fjorden og senket den i sjøen, og biskop Sigurd gikk fornøyd hjem. Men Torgils og folkene hans rodde bort med Olavs lik. Dagen etter grov de kista ned i en sandbanke ved Nidelva. Nå lå liket trygt.

115

Globus6SamfunnElev.indd 115

15.04.11 09.39


Norge blir et kristent land Kong Olav og Jesus Det tok tid før nordmennene sluttet å tro på de gamle gudene.

Det tok tid før alle nordmennene ble kristne. Selv om de hadde lovet bare å tro på Jesus da de ble døpt, var det vanskelig for bøndene å slutte å be til Odin, Tor, Frøya og de andre gudene. Derfor var det viktig for kirken å overbevise folk om at Olav den hellige hadde stor makt. Prestene sa at han kunne beskytte folk mot troll, brann, uvær, sykdom og alt annet som var vondt og farlig. Prestene fortalte også folk at Jesus var en mektig høvding. Etter som tiden gikk, sluttet de fleste å tro på de gamle gudene.

Kirker og pilegrimer

Nidarosdomen var den største kirken i Norden.

Kongen og bøndene bygde mange kirker i middelalderen. De fleste var trekirker. De blir kalt stavkirker fordi de ble bygd på en spesiell måte. Den aller fineste kirken var Nidarosdomen, men den ble bygd i stein. Nidarosdomen ble den største bygningen i Norden i middelalderen. På alteret sto kisten med Olav den hellige. Folk fra hele Europa kom til Nidaros for å bli friske eller for å få tilgivelse for syndene sine. Disse menneskene ble kalt pilegrimer.

Kongen, prestene og bøndene samarbeidet Bøndene måtte gi en del av det de dyrket til kirken.

De første hundre årene etter slaget på Stiklestad samarbeidet kongen, kirken og bøndene godt. Over hele landet var bøndene med på å velge sokneprester og betale dem lønn. Kongen ga prester, biskoper og klostre mye jord, slik at kirken kunne få enda større inntekter.

116

Globus6SamfunnElev.indd 116

15.04.11 09.39


Middelalder i Norge

Tidlig på 1100-tallet fikk kirken rett til å kreve tiende av bøndene. Alle måtte gi en tiendedel av det de dyrket, til kirken. Til gjengjeld holdt prestene gudstjenester, døpte barn og sørget for at folk fikk en kristen begravelse. Men i andre halvdel av 1100-tallet ble det strid mellom kongen og kirken.

Borgund kirke er den best bevarte stavkirken fra middelalderen. Den ligger i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane.

117

Globus6SamfunnElev.indd 117

15.04.11 09.39


Olavsfest i Nidaros! Tenk deg at du er på Olavsfest i Nidaros i middelalderen. Du er pilegrim og har gått den lange veien fra Oslo, langs Mjøsa, gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell for å være med på Olavsfesten 29. juli. Kanskje har du kommet dit for å bli frisk, eller fordi du har gjort noe galt som du vil ha tilgivelse for. Etter at du har gått tre ganger rundt Nidarosdomen, slik skikken var, går du inn i kirken: På høyalteret står kisten med Hellig-Olav! Ved siden av ligger øksen, hjelmen og sporene som han hadde i slaget på Stiklestad. Det hvite skjoldet med gullkorset er også der. Kirken er full av bønder, byfolk og utlendinger, noen fattige og noen rike. Lukten av røkelse og varmen fra fakler og levende lys skaper en underlig stemning. Plutselig gir erkebiskopen tegnet! Seksti sterke menn går fram. Noen av dem løfter Olavs kiste opp på skuldrene. De bærer den ut på kirkegården og ned i byen. Folk strømmer til for å ta på kisten eller for å legge penger i de små posene som er festet til den. Så bærer mennene kisten inn i kirken igjen, og folkefesten kan begynne. Det yrer av liv i vertshusene. Lukten av mat og øl driver gjennom de trange gatene. Unge og gamle spiser og drikker. Selv tiggerne får nok på denne festdagen. Noen synger folkeviser om Hellig-Olav, mens andre flokker seg om utenlandske pilegrimer for å høre nytt fra verden utenfor Norge.

118

Globus6SamfunnElev.indd 118

15.04.11 09.39


Middelalder i Norge

119

Globus6SamfunnElev.indd 119

15.04.11 09.40


F

akta om..

...........

........ . . . . ....

Kong Sverre og kongesagaene Historikerne har funnet ut at Sverre ikke kan ha vært sønn av kong Sigurd Munn. Til det var gutten for gammel, men det er mulig at han selv trodde at han var kongssønn. Islendingen Snorre Sturlason, som levde på 1200-tallet, skrev de norske kongesagaene fram til Sverres tid. Disse fortellingene er de viktigste kildene historikerne har når de skal forklare hvordan kongene og folk flest levde i middelalderen. Men mye av det Snorre

skrev, er ikke riktig. Det kommer av at Snorre skrev om konger og mennesker som hadde levd flere hundre år før hans tid. Derfor var det lett å gjøre feil. Sverre er en av middelalderkongene vi har sikker kunnskap om. Det kommer av at den første delen av Sverres saga ble skrevet mens kongen levde, og han kunne kontrollere det som ble skrevet. Den som skrev resten av sagaen, fikk høre om Sverre fra folk som hadde vært sammen med ham.

120

Globus6SamfunnElev.indd 120

15.04.11 09.40


Middelalder i Norge

Kong Sverre Sverre og Gunnhild snakker sammen Sverre kom til Norge i 1177. Han var 25 år gammel og hadde vokst opp på Færøyene. Moren hans, Gunnhild, var norsk. Hun og mannen hennes hadde latt Sverre gå i prestelære, så han var utdannet prest. Året før Sverre kom til Norge, skjedde det noe som kan ha foregått slik: En dag sa Gunnhild til Sverre: «Faren din var Sigurd Munn, konge i Norge. Jeg lå med ham da jeg var ung, og du ble født, Sverre. Derfor er du kongssønn. Det er du som har retten til å være konge i Norge. Magnus Erlingsson, som er konge nå, er ikke kongssønn. Men det kan bli vanskelig for deg å vinne over kong Magnus, for han har mange menn og gode våpen. Prestene og biskopene i Norge støtter også kong Magnus, for han har gitt kirken mange gaver. Særlig godt liker prestene at Magnus er født av gifte foreldre, men kongssønn slik som du, Sverre, det er han ikke!» Sverre tenkte seg om. Det virket umulig å slå en så sterk konge som Magnus. Men hvis det var slik at han, Sverre, hadde kongsblod i årene, ville han være feig hvis han ikke krevde retten sin. Han bestemte seg for å seile til Norge.

Sverre ville bli konge i Norge.

Sverre og birkebeinerne I Norge ble Sverre leder for en flokk menn som kjempet mot kong Magnus. De ble kalt birkebeinere fordi de var så fattige at mange av dem ikke hadde skikkelige sko. I stedet måtte de surre bjørkenever rundt føttene. Sverre var flink til å lede soldatene sine, og etter hvert vokste birkebeinerhæren. Sverre tok i bruk nye måter å slåss på. Hvis det var kamp på land, red Sverre ofte rundt på en hest og kommanderte og oppmuntret

Birkebeinerne var soldatene til kong Sverre.

Kong Sverre var flink til å lede soldatene sine.

121

Globus6SamfunnElev.indd 121

15.04.11 09.40


soldatene sine. Dette var noe nytt, for helt fra vikingtiden hadde det vært slik at kongen skulle kjempe i spissen for mennene sine. I sjøslag var det vanlig å binde skipene sammen. Kongen selv sto på det største skipet midt blant mennene sine, men det gjorde ikke Sverre. Han lot skipene sine flyte fritt, og han ledet kampen fra en liten båt som mennene hans raskt kunne ro fra ett sted til et annet.

Sverre dreper kong Magnus i 1184

Kong Magnus ble drept i sjøslaget ved Fimreite i Sogn.

Ved Fimreite i Sogn ble det kamp mellom birkebeinerne og soldatene til kong Magnus. Dette forteller Sverres saga om slaget: «Kongen rodde mellom skipene og egget sine menn, han sa dem hvor de skulle angripe. Birkebeinerne ble oppmuntret av kongens ord, de rykket djervt fram og ga de andre hard kamp og det samme fikk de igjen. Begge parter brukte alt de hadde av våpen. (…) Kong Magnus og alle som var på skipet sprang over bord. Nesten alle omkom. Birkebeinerne løp på land og møtte dem i fjæra da de prøvde å komme i land, og bare noen få klarte det. Noen skuter snudde og kom seg ut fjorden. Birkebeinerne rodde ut i småbåter og drepte folk som svømte, men noen lot de få beholde livet.» Etter at Magnus hadde druknet, var Sverre konge i Norge alene. Han ga de viktigste stillingene i landet til birkebeinerne.

122

Globus6SamfunnElev.indd 122

15.04.11 09.40


Middelalder i Norge Sverre blir bannlyst Etter slaget ved Fimreite, styrte Sverre over mesteparten av landet. Men i Viken, området rundt Oslofjorden, gjorde folk motstand. De fikk støtte av biskopene, som ikke likte at Sverre hadde drept kong Magnus. De bestemte seg for å kjempe mot Sverre og birkebeinerne, og de gikk sammen i noe de kalte baglerpartiet. Ordet bagler kommer av det gammelnorske ordet bagall, som betyr bispestav. Erkebiskopen i Nidaros bestemte at kong Sverre skulle lyses i bann. Det betydde at kongen ikke fikk være med på gudstjenestene, og hvis han døde som bannlyst, ville han komme til helvete.

Sverre ble stengt ute fra kirken.

Fra krig til fred Sverre lot seg ikke skremme av bannlysingen. Hele livet hevdet han at han hadde rett til å være konge i Norge. Kongen og birkebeinerne sloss mot baglerne i mange år, men ingen vant en endelig seier. Høsten 1201 omringet Sverre en flokk baglere på Slottsfjellet ved Tønsberg. De hadde forskanset seg på fjellet, og i 20 uker lå birkebeinerne rundt fjellet og passet på at ingen kom seg unna. Til slutt måtte baglerne overgi seg fordi de hadde lite mat. Sagaen forteller at kongen ga dem mat og drikke og lot dem bli med i birkebeinerhæren. Men kong Sverre ble syk under beleiringen, og han seilte derfor nordover til Bergen. Da han kjente at døden nærmet seg, bad han sønnen sin, Håkon, om at han måtte slutte fred med kirken og baglerne når han ble konge. Det rådet fulgte Håkon Sverreson, men Sverre selv døde bannlyst.

Globus6SamfunnElev.indd 123

Sverres sønn Håkon sluttet fred med kirken.

123

15.04.11 09.40


F

. . . .. . . . . . ................

akta om..

Håkon Håkonsson Håkon Håkonsson ble reddet fra baglerne da han var nyfødt. To birkebeinere som het Torstein Skeivla og Skjervald Skrukka bar ham over fjellet fra Lillehammer til Østerdalen om vinteren. Sagaen forteller at de måtte gi den lille kongssønnen smeltet snø, for de hadde ikke med seg mat. I vår tid minner Birkebeinerrennet oss om denne hendelsen. Dette

turlangrennet går hvert år fra Rena i Østerdalen til Lillehammer. Lillehammer har en birkebeiner med ski, skjold og spyd i kommunevåpenet sitt. Bildet (over) ble malt av Knud Bergslien i 1869.

124

Globus6SamfunnElev.indd 124

15.04.11 09.40


Middelalder i Norge

Gammelnorsk storhetstid 1217–1350 Håkon Håkonsson blir konge I 1217 ble birkebeinere og baglere enige om å velge en felles konge for hele Norge. De bestemte seg for kong Sverres sønnesønn, Håkon Håkonsson. I 1247 ble kong Håkon kronet til konge av en av de fremste prestene i Roma, en kardinal som paven sendte. Seremonien foregikk i Mariakirken i Bergen. Etter kroningen festet han og dronning Margrete i flere dager sammen med kardinalen, biskopene, hoffdamene og kongsmennene. Kongsgården hadde ikke store nok rom, så kroningsfesten ble holdt i et stort naust. I naustet var det plass til 500 mennesker. Kongen hadde også latt mennene sine sette opp telt for at alle gjestene skulle få plass. Håkon Håkonsson ville gjerne vise gjestene at han var like rik og mektig som andre konger i Europa.

Håkon Håkonsson ble kronet til konge i Bergen.

1200-tallet – en storhetstid for Norge! Ikke lenge etter kroningsfesten begynte kongen å bygge Håkonshallen i Bergen, for han ville ha et stort og flott hus å holde fester i. Andre flotte bygninger sto også ferdig på 1200-tallet, for eksempel Nidarosdomen i Trondheim og Akershus Festning i Oslo. Kongen og kirken hadde råd til å bygge så flotte bygninger på denne tiden. Det gjør at folk som lever i dag tenker på 1200-tallet som en god tid for Norge – en «storhetstid». Men flotte bygninger er bare én av grunnene til at vi bruker uttrykket storhetstid. På 1200-tallet styrte Norges konge over mer land enn noen gang, både før og siden. Det kan du se på kartet.

I dag kan vi se flotte bygninger fra storhetstiden.

125

Globus6SamfunnElev.indd 125

15.04.11 09.40


Globus6SamfunnElev.indd 126

15.04.11 09.40


Middelalder i Norge

Island

Grønland Tingvellir (Alltinget)

Færøyene Torshavn

Nidaros Hjaltland Orknøyene Bjørgvin Sudrøyene

SKOTTLAND

Stavanger

Tunsberg

Oslo

IRLAND Man

ENGLAND

WALES

OMRÅDER SOM DEN NORSKE KONGEN STYRTE I STORHETSTIDEN

087 Storhetstiden

Slik styrte kongen landet I vikingtiden hadde hver landsdel egne lover. På 1200tallet bestemte kongen at det skulle være en lovbok for hele landet. Den ble kalt landsloven. Kongen delte landet i 50 områder som ble kalt sysler, og han utnevnte en sysselmann i hver sysle. Sysselmennene og folkene deres krevde skatt av bøndene, og de var politimenn. De hadde også ansvaret for forsvaret (leidangen) i syslene. Bondefamiliene over hele landet holdt de enkle veiene og broene i orden. De ga også mat og husrom til fattigfolk, og mennene var soldater når kongen trengte det. Kongen kunne ikke klare å styre landet uten hjelp fra bondefamiliene.

På forrige side krones Håkon Håkonsson til Norges konge i 1247. Kunstneren Gerhard Munthe malte bildet i 1910.

Kongen styrte med hjelp fra bondefamiliene.

127

Globus6SamfunnElev.indd 127

15.04.11 09.40


F

akta om.

.............

...... . . . . . ....

Prinsesse Kristin Håkonsdatter De norske kongene giftet seg med utenlandske prinsesser for å bli venn med andre konger. På den måten prøvde de å unngå krig. Også norske prinsesser ble giftet bort. Det skjedde med Håkon Håkonssons datter Kristin. Hun ble sendt som brud til Spania i 1257. Året før hadde hun fått tilbud av kongen av Castilla om å gifte seg med den av brødrene hans som hun likte best. Hun seilte med et langskip til Normandie i Frankrike. Derfra dro

følget hennes videre til hest. Over hundre menn og kvinner fulgte henne, og overalt hvor hun kom, fikk hun god mottakelse. Da hun kom fram til kongens slott, valgte hun prins Filip. Sagaen forteller at prinsen var god til å slåss mot bjørner og villsvin. Han var glad og lystig og en god venn. Da Kristin ba ham om å bygge en kirke til ære for Hellig-Olav, svarte han ja med en gang. Men de fikk ikke leve lenge sammen, for Kristin Håkonsdatter døde bare fire år seinere.

128

Globus6SamfunnElev.indd 128

15.04.11 09.40


Middelalder i Norge

Hvordan levde folk i middelalderen? Bondefamiliene I middelalderen eide bondefamiliene i Norge bare 1/3 av den jorda de dyrket. Resten eide kirken, kongen og stormennene. Kirken eide mest, for både kongen, stormenn og vanlige bønder ga bort jord for at prestene og munkene skulle be til Gud for dem. En bonde som eide jorda han dyrket, ble kalt selveier, mens en bonde som leide jorda han dyrket, ble kalt leilending. Men både leilendinger og selveiere i Norge var frie og selvstendige bønder. Det kom blant annet av at Norge hadde lange fjorder, høye fjell og dype daler, og det var sjelden bondefamiliene så noe til jordeierne. De fikk være i fred så lenge de betalte leieavgiften til jordeierne og skatten til kongen. Bøndene i Sør-Sverige, Danmark, Tyskland og Frankrike hadde det ikke så fritt som nordmennene, fordi de bodde på gods. Etter hvert begynte folk å bygge årestuer istedenfor de gamle langhusene fra vikingtiden. Ildstedet (åren) lå midt på gulvet, og røyken slapp ut gjennom en åpning i taket. En bondefamilie prøvde å klare seg uten å kjøpe noe. Alle dyrket korn hvis de hadde muligheten til det, og grøt, melsuppe og flatbrød var den viktigste maten for vanlige folk. Helt fra vikingtiden hadde bondefamiliene dyrket kål, erter og bønner. Bondefamiliene hadde også husdyr. Sauer, geiter, kuer og okser var de viktigste. Av melka lagde kvinnene smør og ost, og av skinnet og ulla lagde de klær. Mennene gikk på jakt, og bønder som bodde langs kysten, var også fiskere. Bondefamilier i innlandet byttet til seg fisk fra bønder som bodde langs kysten, men salt og jern måtte de fleste kjøpe i byen. I middelalderen bodde bondefamiliene i årestuer. Ildstedet som ble kalt åren, lå midt på gulvet. Røyken slapp ut gjennom en åpning i taket. Denne årestua er fra Tolstad i Vågå i Oppland. I dag står den på det kjente museet Maihaugen på Lillehammer.

Globus6SamfunnElev.indd 129

Bondefamiliene betalte skatt til kongen.

Bondefamiliene bygde hus som ble kalt årestuer.

129

15.04.11 09.40


Fortellingen om Ulf, Finn og Gerd Ulf er 12 år gammel og bor sammen med foreldrene Finn og Gerd og ei tjenestejente. De bor på en liten gård. Munkene i et kloster som ligger tre mil unna, eier halve gården. Den andre halvdelen eier familien selv. Hvert år må familien betale leieavgift til munkene i klosteret, og i begynnelsen av september gjør Finn og Ulf seg klare til å reise dit: Finn: «Gerd, legg nisteskreppa i vogna! Vi kommer ikke hjem før i morgen kveld. Ta med et par vadmelstepper også. Vi må nok sove i vogna, og det er kaldt om natta. Og du, Ulf, spenn for hesten!» Gerd: «Har du funnet fram varene som munkene skal ha?» Finn: «Ja, jeg har lastet opp to kuskinn, to tønner korn og to spann smør. Det er alt vi kan klare i år, så vi blir skyldige

ei tønne korn og ett spann smør.» Ulf: «Men har vi råd til å gi fra oss så mye mat? I vinter sovnet jeg sulten nesten hver kveld, og ei av kuene våre døde fordi vi hadde for lite fôr. De to kuskinnene kunne vi ha solgt i byen.» Gerd: «Du stiller et klokt spørsmål, gutt, men du har mye å lære. Vi leier halve gården av klosteret, og vi må betale avgiften. Klarer vi ikke det, kan vi miste den delen av gården vi eier. Hvis abbeden i klosteret er snill, får vi betale resten av det vi skylder neste år.» Finn: «Du får leve vel, Gerd, til vi kommer tilbake. Be Jomfru Maria og Hellig-Olav beskytte deg og oss. Steng døra godt i kveld når vi mannfolkene er borte!»

130

Globus6SamfunnElev.indd 130

15.04.11 09.40


Middelalder i Norge Barna på gårdene Barna gikk ikke på skole, og det var svært få som lærte å lese og skrive. Men barna fikk god opplæring i gårdsarbeid. Jentene måtte lære å melke kuene, lage mat, sy klær og stelle barn og syke. Guttene var med faren i skogen når han skulle hogge ved og frakte tømmer. De måtte også lære å fiske. Barna lærte å bruke kniv og øks og å lage fiskegarn, og alle på gården måtte være med når kornet skulle skjæres og når høyet skulle i hus. Både jenter og gutter måtte være gjetere fra de var ganske små. Det kunne være skummelt og farlig, for det var mange bjørner og ulver som lusket rundt i skogen. Levealderen på denne tiden var mye lavere enn i dag. Derfor var det få barn som vokste opp sammen med besteforeldrene sine i middelalderen. Mange barn opplevde også at den ene eller begge foreldrene døde. En av årsakene til den lave levealderen, var at folk flest spiste den samme maten dag ut og dag inn. På den måten fikk de ikke alle næringsstoffene de trengte. Leger og medisiner fantes nesten ikke, og mange barn døde før de ble tenåringer.

Barna måtte arbeide fra de var små.

Jenter og gutter måtte gjete husdyra.

Middelalderbyene Nidaros, som i dag heter Trondheim, var en viktig by, for der bodde erkebiskopen. Han var lederen for alle kristne i Norge. Bergen var den største og rikeste byen i Norge i middelalderen. I år 1300 kan det ha bodd 7000 mennesker der. På 1200-tallet kom tyske kjøpmenn til byen for å kjøpe tørrfisk. De hadde med seg korn, vin og tøy som de solgte til nordmennene. Også engelskmenn handlet mye i Bergen.

Bergen var den største byen i Norge i middelalderen.

131

Globus6SamfunnElev.indd 131

15.04.11 09.40


Nidarosdomen i Trondheim er den største middelalderbygningen i Norden. Arbeidet med å reise denne flotte kirken begynte ca. 1150.

I byene var det liv og røre. I de smale gatene hadde håndverkerne butikkene sine. Skreddere og skomakere lagde klær og sko av skinn og tøy. Slakterne lagde spekemat og pølser. Tømmermenn satte opp hus. Håndverkere som drev med samme slags arbeid,

132

Globus6SamfunnElev.indd 132

15.04.11 09.40


Middelalder i Norge

bodde gjerne sammen i en gate i byen, og gatene fikk navn etter dem. De het Skreddergata, Skomakergata, Slaktergata og Møllergata. Kongene bygde borger, festninger og kirker i byene. I noen byer lü det flere klostre.

Byliv i Oslo i middelalderen. Kunstneren K.F. Keller malte bildet i 1989.

133

Globus6SamfunnElev.indd 133

15.04.11 09.40


Samene Folket på Nordkalotten Samene levde av jakt og fiske.

Samene tok godt vare på naturen.

Lederne i en sida deler ut mat til familiene.

I middelalderen bodde samene spredt over hele Nordkalotten i Nord-Norge, Nord-Sverige, NordFinland og på Kolahalvøya. I innlandet strakte bosetningen seg enda lenger mot sør. Samene var et veidefolk. Det vil si at de levde av jakt, fangst og fiske. De fulgte dyra og slo seg ned der de kunne jakte og fiske. Samene var avhengige av naturen, og de var nøye med å ta vare på den. Derfor jaktet og fisket de ikke mer enn de trengte for å klare seg. Samene som bodde langs kysten, fisket i sjøen og jaktet på sel ved siden av at de drev litt jordbruk. Samene byttet varer med norske høvdinger. Høvdingene fikk skinn og dun, mens samene fikk jern og korn. Den norske kongen krevde skatt av samene.

134

Globus6SamfunnElev.indd 134

15.04.11 09.40


Middelalder i Norge Sidaene Samene bodde i små samfunn, som kalles sidaer. Sidaene lå ved elver, sjøer og fjorder hvor det var mye fisk og vilt. Det var bare medlemmene av en sida som hadde lov til å jakte og fiske innenfor sidagrensene. Hver sida hadde sitt eget styre med en leder som medlemmene valgte selv. Både kvinner og menn var med i styret. Jakt på villrein, bever, bjørn og ulv var fellesjakt, og styret sørget for at byttet ble delt likt mellom familiene i sidaen, slik at ingen sultet. Syke og gamle som ikke kunne delta i jakt og fiske, fikk det de trengte for å klare seg.

En sida var et lite område der noen samefamilier bodde.

Samenes religion Samenes religion var en naturreligion, og sola hadde en viktig plass. Den ga liv til alt i naturen. Samene trodde at det var guder som styrte vinden, jaktlykken og fruktbarheten. Disse gudene kunne vise sin makt i spesielle steiner i naturen, eller i huler. Derfor ofret samene på disse stedene, og offerplassene var hellige. Hver sida hadde minst en noaide. Det var en person som kunne komme i kontakt med de dødes verden. Han kunne også se inn i framtiden og fortelle når det var best å fiske og jakte. For å få til det, brukte noaiden en runebomme (en tromme) som hadde tegninger av sola, ville dyr og guder. Han la en ring på tromma og trommet med en hammer. Det fikk ringen til å bevege seg, og bare noaiden forsto hva bevegelsene betydde. I middelalderen så mange kristne på samene som farlige trollfolk.

Samene trodde at gudene bodde i naturen.

Denne samiske noaiden bruker en runebomme.

135

Globus6SamfunnElev.indd 135

15.04.11 09.40


Oppgaver 1 Hvorfor ble Olav Haraldsson kalt

Olav den hellige? 2 Hva er en stavkirke? 3 Hva er en pilegrim? 4 Hvorfor vet vi mye om kong

Sverre? 5 Hvem var birkebeinerne og

baglerne? 6 Hva er Snorre Sturlason kjent for? 7 Hva var landsloven? 8 Hvilke oppgaver hadde en

sysselmann? 9 Hvorfor giftet kongene seg med

utenlandske prinsesser? 10 Hvordan levde en bondefamilie? 11 Hvordan var livet i byene? 12 Hvor bodde samene i

middelalderen? 13 Hva er et veidefolk?

14 Lag spørrekort med svar

på baksiden om Norge i middelalderen. 15 Lag en plakat hvor du tegner

og forteller fra livet til en bondefamilie. 16 Lag en tidslinje hvor du plasserer

disse personene og hendelsene: a

Slaget på Stiklestad

b

Tiende blir innført i Norge

c

Sverre kommer til Norge

d

Kong Sverre dreper kong Magnus

e

Kong Sverre omringer baglere på Slottsfjellet i Tønsberg

f

Håkon Håkonsson blir kronet til konge

g

Kristin Håkonsdatter gifter seg i Spania

17 Lag et rollespill om Norge i

middelalderen. Forslag til tema: Torgils lurer biskop Sigurd Birkebeinerne og baglerne velger ny konge Kristin Håkonsdatter møter prins Filip

136

Globus6SamfunnElev.indd 136

15.04.11 09.40


Middelalder i Norge

18 Lag intervju med et barn og en

prest som har opplevd Olavsfesten i Nidaros. 19 Se på kartet på side 127. Skriv ned

hvilke deler av Europa som Norges konge styrte over på 1200-tallet. Hvilke områder hører ikke med til Norge i dag?

25

Lag en faktatekst om hvordan en samefamilie levde i middelalderen.

26

Bruk internett eller oppslagsverk og finn stoff om Snorre Sturlason og kongesagaene. Fortell hvorfor sagaene er viktige historiske kilder.

20 Skriv en fortsettelse på historien

om Ulf, Finn og Gerd. Tenk deg hva som vil skje når Ulf og Finn kommer til klosteret. Hvordan har Gerd og tjenestejenta det hjemme på gården? Fortell for klassen. 21 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og løs oppgavene til dette kapitlet.

22 Bruk internett og finn ut om flere

helgener enn Olav den hellige. Lag en digital presentasjon eller et foredrag om dem. 23 Fortell om forskjellen på samenes

religion og kristendommen. 24 Finn ut hvilke andre byer enn

Nidaros og Bergen som fantes i Norge i middelalderen. Bruk internett, leksikon eller andre historiebøker.

137

Globus6SamfunnElev.indd 137

15.04.11 09.40


N

N

N

8 Europa – vår verdensdel

I dette kapitlet skal du lære • navnene på de seks verdensdelene • Europas lokalisering og grenser • hvordan været og vegetasjonen er i Europa • om Europa som tettbefolket verdensdel • landskap i Europa å kjenne • geografiske hovedtrekk i Europa 138

Globus6SamfunnElev.indd 138

15.04.11 09.40


Europa – vår verdensdel

N

139

Globus6SamfunnElev.indd 139

15.04.11 09.41


N

N

N

Jorda deles inn i seks verdensdeler. Verdensdelen vi bor i heter Europa. Europa grenser i nord til Barentshavet, i vest til Atlanterhavet, i sør til Middelhavet og i øst til verdensdelen Asia.Viktige storformer i Europa er fjellkjeden Alpene, elvene Rhinen og Donau, og mange havområder, halvøyer og øyer. Det gode været og god jordbruksjord gjør Europa til en tettbefolket verdensdel. Norge ligger i verdensdelen Europa.

Det er vanlig å dele jorda inn i seks verdensdeler der det bor mange mennesker. Europa, som er vår verdensdel, er den nest minste. De andre verdensdelene heter Nord-Amerika, Sør-Amerika, Afrika, Asia og Oseania. Antarktis regnes ikke som en verdensdel.

Europa

NordAmerika

Asia

Afrika SørAmerika Oseania

099 Europa i verden

Det bor ca. 700 millioner mennesker i Europa.

Det er ca. 150 millioner km2 land på hele jordkloden. Av dette dekker Europa ca. 10 millioner km2. Samtidig er Europa en av de tettest befolkede verdensdelene. Det bor mer enn 700 millioner mennesker i verdensdelen vår. Befolkningen på hele jorda er ca. 6,9 milliarder (6900 millioner) i 2010.

140

Globus6SamfunnElev.indd 140

15.04.11 09.41


Europa – vår verdensdel

N

Europa har antakelig navn etter «Eråb» eller «Ereb», navnet folk i Hellas brukte om vestsiden av Egeerhavet. Ordet betyr solnedgang eller aftenland. Europa strekker seg vestover fra Hellas og vil da være «solnedgangens land».

Europas lokalisering og grenser BARENTSHAVE T

NORSKE HAVE T

ten

vik

en

Dvina

ne

Onega

Bot

A

R

Kvitsjøen

lle

L

E

KOLA

T

fj e

T

T

A

E

al

A

N

H

V

Ur

Hekla

ISLAND

Ladoga

SKANDINAVIA NORDSJØEN

Sk

ra ager

Fi n s

k

kebu

kta

Volga

ØSTERSJØEN

DE BRITISKE ØYER er Od

Wi sla

Don r

Loire

Py

re

e

D

Po

AD

pe

en

A lp e n e

Ap

ro Eb

ne

RI

nn

in

AT E

in en e

DEN IBERISKE HALVØY

Ka

Donau Rhône

BISCAYABUKTA

Volg a

Dnep

e

in Se

en

be El

Rhin

Den engelske kanal

rp

at

en

KA

e Elbrus

ar

RH

is

ke

AV E

Donau

pe

SP

IH

AV E

T

SVARTEHAVET

Transsylvanske r alper

T

BALKAN

EG EE

Vesuv DET TYRRENSKE HAV

al

Ka uk as us

RH E AV T

M ID D E L HAVE T

0

350

700

1050 km

100_Europa_topografisk På kartet ser du Europa tegnet høyt ovenfra. Alt er kraftig forminsket, slik at vi får med hele verdensdelen på en bokside. Kartet er i målestokk 1:35 millioner. Det betyr at 1 cm på kartet tilsvarer 350 km i virkeligheten. Kilometerstreken (km-streken) under kartet forteller hvordan avstandene på kartet er.

141

Globus6SamfunnElev.indd 141

15.04.11 09.41


N

N

N

Kart er en tegning sett ovenfra, forminsket, forenklet og rettet mot nord.

Å lokalisere et land betyr å beskrive hvor det ligger.

F

akta om.

Kartet er også forenklet. Forenkling betyr at vi bruker tegninger, farger og tegn til å vise hvordan det er i virkeligheten. Formen på Europa er tegnet. Vann, elver, fjell, jord og skog er fargelagt. Tegn viser hvor det går grenser mellom verdensdelene. Kartet er rettet mot nord. Det betyr at opp på boksiden er nord. Å lokalisere et land eller en verdensdel betyr å beskrive hvor det ligger. Europa ligger nord på jordkloden. Europa grenser til havområder på tre kanter og til fastland på én. I nord grenser Europa til Barentshavet eller, som det også kalles, Ishavet. I sør ligger Middelhavet, i vest Atlanterhavet og den nordlige delen av dette, som heter Norskehavet. I øst grenser Europa til verdensdelen Asia langs fjellrygger, elver og innsjøer. Grensen følger Uralfjellene og deretter elva Ural ned til Kaspihavet. Den går videre gjennom Kaspihavet til fjellkjeden Kaukasus. Her følger den de høye toppene i fjellkjeden fram til Svartehavet. På veien passerer grensen det høyeste fjellet i Europa, Elbrus. Det er 5642 m høyt.

.............

....... . . . . . ....

Europas yttergrenser • Kapp Tarifa i Spania ligger lengst sør på Europas fastland. Lengst sør i Europa ligger øya Gaulis, like sør for Kreta. • Cabo da Roca i Portugal ligger lengst vest på fastlandet i Europa. Men Latrabjerg på Island er verdensdelens vestligste sted.

• Europas nordligste sted på fastlandet er Kinnarodden i Finnmark, mens Knivskjellodden er Europas nordligste sted. • Europas østligste sted ligger helt nord i Russland, der Uralfjellene møter Barentshavet.

142

Globus6SamfunnElev.indd 142

15.04.11 09.41


Europa – vår verdensdel

N

Europa-grensen følger så Svartehavet og går gjennom de smale stredene Bosporos og Dardanellene fram til Middelhavet. En slik grense deler Tyrkia i en liten europeisk del og en stor asiatisk del. I dag regner likevel mange hele Tyrkia til Europa. Derfor er Tyrkia skravert (tegnet med striper) på kartet.

Europas vær og vegetasjon Været i Europa er preget av ganske jevne temperaturer og rikelig med nedbør. Men, som i Norge, er det noen forskjeller. Været i nord er forskjellig fra været i sør. Det er også forskjell på temperaturene i områder som ligger inne i landet og områder nær kystene. Vi kan dele været i Europa inn i tre hovedtyper. Store deler av Vest-Europa og Nord-Europa har kystvær. Der faller det mye nedbør i form av regn og snø. Temperaturene jevner seg ut med forholdsvis kjølige somrer og ganske milde vintrer, men det er kaldere i nord enn i sør.

Broen over Bosporus forbinder europeisk Tyrkia med asiatisk Tyrkia. Den er 1560 meter lang.

Langs kysten er det kjølig om sommeren og mildt om vinteren.

143

Globus6SamfunnElev.indd 143

15.04.11 09.41


N

N

N

I innlandet er det varmt om sommeren og kaldt om vinteren.

Innlandet i Europa har innlandsvær. Det regner mest om sommeren, og nedbøren kommer ofte som korte, plutselige regnskyll. Det er større temperaturforskjeller på sommer og vinter enn langs kysten. I Sør-Europa er det middelhavsvær med varme og tørre somrer og milde vintrer med regn. Det er derfor mange mennesker reiser til strendene langs Middelhavet for å oppleve sol og badeliv om sommeren. For å få et inntrykk av temperaturforholdene i et land, kan vi sammenlikne temperaturen om vinteren og sommeren. I Helsinki, hovedstaden i Finland, er

Om vinteren er det stor forskjell på temperaturene nord og sør i Europa. Gjennomsnittet i januar i Helsinki (Helsingfors) er minus 6 °C, i Aten pluss 10 °C. Om sommeren, i juli, er forskjellen mellom Helsinki og Aten mindre.

144

Globus6SamfunnElev.indd 144

Helsinki (januar)

Helsinki (juli)

Aten (januar)

Aten (juli)

15.04.11 09.41


Europa – vår verdensdel

N

temperaturen (i gjennomsnitt) i januar ca. –6 ºC, og ca. +18 ºC i juli. Det forteller om en ganske kald vinter og en ganske varm sommer. I Aten, hovedstaden i Hellas, er temperaturen i januar ca. +10 ºC, mens den er +25 ºC i juli. Det forteller om en mild vinter og en svært varm sommer. Når vi skriver om land i Europa senere i boka, gjelder også opplysningene om temperatur for hovedstaden i januar og juli. Temperatur og nedbør er med på å bestemme hva slags vegetasjon som vokser et sted. Nord i Europa vokser det store gran-, furu- og bjørkeskoger. Lenger sør vokser de varmekjære løvtrærne eik, bøk, lønn og lind. Mye av skogen i Europa er hogd ned for å rydde jordbruksland. Helt i sør er også den opprinnelige skogen nesten helt borte. Her vokser det nå mye krattskog.

Temperatur og nedbør bestemmer hva som vokser et sted.

Steppelandskap med gressletter får for lite nedbør til at det kan vokse skog der. De store skoglandskapene i Norden og Russland får tilstrekkelig med nedbør til frodig skogvekst. Nord for skogområdene er det for kaldt til at trær kan vokse. Rikelig med nedbør og god jordbruksjord er hovedgrunner til at det bor mange mennesker i Europa. Bare få steder har brennende hete eller sterk kulde. Havlufta som kommer fra vest, fører til ganske jevne temperaturer og rikelig med nedbør.

....... . . . . e st d u a .. . . . Vis . t........ • Taiga er navnet på de enorme barskogområdene nord i Europa. • Steppe er navnet på gresslettene i det meste av Øst-Europa. • Puzta er navnet på gresslettene i Ungarn.

145

Globus6SamfunnElev.indd 145

15.04.11 09.41


N

N

N

Oppgaver 1 Hvor mange verdensdeler er det

vanlig å dele jorda inn i? Hva heter de? 2 Hvor stort er Europa i forhold til

alt land på jorda? 3 Hvordan har Europa antakelig fått

navnet sitt? 4 Hva er målestokken på kartet side

141? 5 Hvilke fire kjennetegn har et kart? 6 Hva betyr det å lokalisere et land

eller en verdensdel? 7 Hvilke tre hovedtyper vær kan vi

skille mellom i Europa? 8 Hva er typisk for middelhavsvær? 9 Hva er gjennomsnittstemperaturen

12 Bruk et omrisskart over Europa og

skriv inn navnet på hav, innsjøer, elver og fjell som Europa grenser til. 13 Bruk disse ordene i setninger:

landjord, lokalisering, grense, vær, vegetasjon, befolkning. 14 Lag spørrekort med svar på

baksiden om Europas grenser og yttergrenser. 15 Forklar forskjellen på kystvær og

innlandsvær. 16 Når på året reiser turister helst til

Middelhavet? Hvorfor er det slik? 17 Gå inn på

http://globus.cappelendamm.no og løs oppgavene om Europas grenser.

i Aten i januar og juli måned? 10 Hvilke varmekjære treslag vokser i

Europa? 11 Hva er de viktigste grunnene til

at det bor mange mennesker i Europa?

18 Finn ut hvor det er stepper i

Europa. 19 Gjennom hvilke land i Europa

strekker barskogen taigaen seg? 20 Lag og framfør en værmelding for

Europa.

146

Globus6SamfunnElev.indd 146

15.04.11 09.41


Europa – vår verdensdel

Landskapet i Europa

Bildet viser spisse og steile fjell i Alpene.

I Globus 5 lærte du at fjellene på jorda foldes langsomt opp og slites langsomt ned. Fjell som ble foldet opp for veldig lenge siden, og som er slitt kraftig ned, er runde og slake. Fjell som ikke har fått nok tid til å bli slitt ned, er steile og bratte. Alpene regnes som «unge» fjell og er steile og bratte. Pyreneene er «gamle» fjell og er runde og slake.

V

isste du a

t........

«Gamle» fjell er runde og slake. «Unge» fjell er steile og bratte.

......... . . . . ....

• De «unge» Alpene ble dannet for mellom 254 og 65 millioner år siden. • Alpene har mer enn 30 fjelltopper som er over 4000 meter høye.

Globus6SamfunnElev.indd 147

N

• Fjellkjeden Alpene strekker seg gjennom Italia, Frankrike, Sveits, Tyskland og Østerrike.

147

15.04.11 09.41


N

N

N

Utbrudd i vulkanen Etna som ligger øst på øya Sicilia i Italia. Under utbruddet i 2004 økte høyden på vulkanen med 35 meter.

Noen steder i Europa dannes fjell når vulkaner har utbrudd. På Island og i Italia finner vi aktive vulkaner. To av de mest kjente er Hekla på Island og Etna på Sicilia i Italia. Is, vann og vind former landskap.

Det er is, rennende vann og vind som sliter ned fjell og gir form til landskapet. I Norge er mange av landformene spor fra istiden. Slik er det også andre steder i Nord-Europa. Det svakt bølgende landskapet i Nord-Tyskland, Danmark og innover i Øst-Europa er dekket av morenejord og morenerygger. På et kart kan du også se at der ligger de største og fleste av innsjøene i Europa. Nedbøren gir vann til innsjøer og elver, som også er viktige innslag i landskapet. Andre steder i Europa er det slettelandskap med nesten uendelig lange og vide sletter, skoglandskap med nesten uendelige skoger, og fjellandskap som er enda høyere, brattere og villere enn i Norge. Og ikke minst finner vi bebygde områder og store byer med flotte bygninger og høye innbyggertall. Mange av byene har en lang historie.

148

Globus6SamfunnElev.indd 148

15.04.11 09.41


Europa – vår verdensdel Landskapet i et område består av landformene, vegetasjonen, vannet og det mennesker har skapt. I Globus 5 brukte vi en sirkel for å få oversikt over hvordan landskapstyper fordeler seg i Norge og i fylkene. Her er det tegning av den samme landskapssirkelen for Europa. Lenger bak i boka vil du finne landskapssirkler for alle landene som blir beskrevet.

Landskapsfordeling Europa

Vann 2 % Skog 29 %

Vis

s te d u a

Jord 35 % Annet 34 %

t...........

N

Landskap består av landformer, vegetasjon, vann og det mennesker har skapt.

Landskapsfordeling Norge

Vann 5,4 % Skog 24,9 %

Jord 3,3 % Annet 66,4 %

....... . . . . ...

• Norges eneste aktive vulkan heter Beerenberg og ligger på øya Jan Mayen. • Det største vulkanutbruddet i Europa i historisk tid skjedde for ca. 3500 år

siden på øya Santorini i Hellas. • I 1947 var det et så kraftig utbrudd i vulkanen Hekla at det ble gitt ut et frimerke om det (se side 198).

149

Globus6SamfunnElev.indd 149

15.04.11 09.41


N

N

N

Europas storformer og hovedtrekk Storformer er fjellkjeder, fjell, innsjøer, elver, halvøyer og øyer.

Storformer i naturen er fjellkjeder, fjell, innsjøer, elver, halvøyer og øyer. En fjellkjede er en rekke av fjell som er kjedet sammen. Den største og mest kjente fjellkjeden i Europa er Alpene. Den strekker seg gjennom flere land sør i Europa. Fjellene er spisse og steile og egner seg ypperlig til alpinsport. Vest i Europa ligger Pyreneene, som er grensefjell mellom Spania og Frankrike. Her ligger minilandet Andorra. Fjellkjeden Appenninene strekker seg ned gjennom Italia. I Øst-Europa strekker Karpatene seg inn i Slovakia, Romania og Ukraina. Og i Russland ligger grensefjellene i Ural og Kaukasus.

Innsjøer og lange elver En innsjø er et område inne på landjorda med vann.

F

akta om..

...........

En innsjø er et område inne på landjorda med vann. Store innsjøer i Europa er Onega og Ladoga i Russland, og Vänern og Vättern i Sverige. Sørover i Europa er innsjøene mindre. Kjente innsjøer der er Balatonsjøen, Bodensjøen og Gardasjøen.

........ . . . . ....

Europa De lengste elvene:Volga 3685 km, Donau 2850 km, Ural 2534 km, Dnepr 2201 km De største innsjøene: Ladoga 17 700 km2, Onega 9720 km2,Vänern 5585 km2 De høyeste fjellene: Elbrus 5642 moh., Mont Blanc 4807 moh., Monte Rosa 4634 moh. De største øyene: Storbritannia, Island, Irland Den største isbreen: Vatnajökull 8400 km2 Den lengste fjorden: Sognefjorden 205 km

150

Globus6SamfunnElev.indd 150

15.04.11 09.41


Europa – vür verdensdel

Gjennom nesten alle land i Europa renner det elver. Flere av de lange elvene renner gjennom mange land. Volga, som renner gjennom Russland, er den lengste. I Vest-Europa renner Rhinen fra Sveits gjennom Frankrike, Tyskland og Nederland. Donau renner gjennom flere land. Den begynner i Tyskland og fortsetter gjennom Ă˜sterrike, Slovakia, Ungarn, Serbia og Romania. Elva renner ogsĂĽ gjennom mange hovedsteder som begynner med den samme forbokstaven.

N

Her passerer elva Donau byen Budapest, hovedstaden i Ungarn.

151

Globus6SamfunnElev.indd 151

15.04.11 09.41


N

N

N

Flere havområder med halvøyer og øyer Europa grenser til de store havene Middelhavet, Atlanterhavet og Barentshavet. Det er store hav, men det fins også mange mindre hav og havområder i Europa. Flere av dem fins som store bukter inn fra de store havene. Biscayabukta ligger mot Atlanterhavet. Adriaterhavet ligger i Middelhavet. En halvøy har hav eller sjø på flere kanter.

Mallorca er en spansk øy i Middelhavet som er mest kjent for ferier og badeliv. Mer enn 12 millioner turister besøker øya hvert år.

En verdensdel som grenser til hav på tre kanter, har mange halvøyer og øyer. En halvøy har hav eller sjø på flere kanter. Vårt eget land ligger på Den skandinaviske halvøy. Mye av Italia ligger på en halvøy. Det samme gjør Spania og Portugal. De ligger på den Iberiske halvøy (Pyrenéhalvøya). Noen land i Europa er øyer eller ligger på øyer. Island, Irland og Storbritannia er slike land. Andre kjente øyer eller øygrupper er Færøyene, Mallorca, Sardinia, Korsika, Sicilia og Kreta.

152

Globus6SamfunnElev.indd 152

15.04.11 09.41


Europa – vår verdensdel

N

Oppgaver 15 Fortell hvor innsjøene Onega,

Vänern og Balaton ligger. 1 Nevn to aktive vulkaner i Europa. 2 Hva har gitt form til landskap i

Europa? 3 Hva består landskapet i et område

av? 4 Hvor mange prosent skog og

dyrket mark er det i Europa? 5 Hva er en fjellkjede?

16 Gjennom hvilke land renner

Rhinen og Dnepr? 17 Forklar hvor øyene Mallorca,

Korsika og Færøyene ligger. 18 Lag spørrekort med svar på

baksiden til dette kapitlet. 19 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og løs oppgavene til dette kapitlet.

6 Nevn tre kjente fjellkjeder i

Europa. 7 Hva heter de lengste elvene i

Europa? 8 Gjennom hvilke land renner elva

Donau? 9 Hva heter Europas største øy? 10 Hvor ligger den Iberiske halvøy?

20 Lag et stort omrisskart over

Europa og sett navn på fjellkjeder, fjell, innsjøer, elver, halvøyer og øyer som fins i teksten. 21 Sammenlikn landskapssirkelen for

Norge og den for Europa. Hvilke likheter og ulikheter finner du? 22 Elva Donau passerer flere

11 Tegn og forklar forskjellen på unge

og gamle fjell. 12 Lag setninger med disse ordene:

landskap, fjellkjede, innsjø, elv, halvøy og øy. 13 Bruk atlas og beskriv hvor

Appenninene og Karpatene ligger. 14 Til hvilke større hav hører

Adriaterhavet, Biscayabukta og Nordsjøen?

hovedsteder som begynner på bokstaven B. Hvilke er det? I hvilke land ligger de? 23 Se på kartet og beskriv hvor

disse havområdene ligger: Østersjøen, Nordsjøen, Egeerhavet, Svartehavet, Den engelske kanal, Det tyrrenske havet. 24 Bruk internett og finn flere elver,

innsjøer, fjell og øyer. Lag lister og plasser dem i land.

153

Globus6SamfunnElev.indd 153

15.04.11 09.41


30

30

30

25

25

25

20

20

15

30

20

15

30

15

30

25

10

25

10

25

20

5

20

5

20

15

0

15

0

15

10 5 0

10

10

10

5

5

5

0

0

0

E v N k v a a

9 Produksjon, forbruk og miljø i Europa

I dette kapitlet skal du lære • om ressurser i Europa • om forskjellige typer næringer og produksjon • hva forbruk dreier seg om • hva økosystemer og miljø er • hvordan forurensning kan forhindres og 154repareres

Globus6SamfunnElev.indd 154

15.04.11 09.41


30 25 20 15 10 5 0

Produksjon, forbruk og ogstor miljø i Europaav Europa er en rik verdensdel. Den har mange ressurser produksjon varer og tjenester. Mange av varene bruker innbyggerne i Europa i sitt daglige liv. Når vi bruker noe, sier vi at det foregår et forbruk. Hver dag forbruker vi mat, klær, aviser, blader og mange andre ting. Når vi ikke lenger har bruk for slike varer, blir de til avfall. Avfall og forurensning kommer også fra fabrikker, både fast avfall, avfall som renner ut i vann, og røyk som går ut i lufta. Alle land i Europa arbeider med å redusere forurensning til både jord, vann og luft.

155

Globus6SamfunnElev.indd 155

15.04.11 09.41


30

30

30

25

25

25

20

20

15

30

20

15

30

15

30

25

10

25

10

25

20

5

20

5

20

15

0

15

0

15

10 5 0

10

10

10

5

5

5

0

0

0

Ressursen olje brukes til å lage mange nyttige ting for forskjellige næringer.

Ressurs betyr hjelpemiddel, noe vi kan bruke.

Ressurs betyr hjelpemiddel eller noe vi kan bruke. Mange av ressursene vi finner i Europa er råvarer for industrien. På Europa-kartet på neste dobbeltside kan du se en rekke viktige ressurser i Europa. Du kan for eksempel se hvor det er mye kull, og hvor bøndene dyrker mye druer og sitrusfrukter.

Næringer og produksjon Næring betyr noe å leve av, levevei.

I Europa, som i Norge, arbeider mange i tjenestenæringer.

Næring betyr levevei. Vi kan dele inn næringene i råvarenæringer, industrinæringer og tjenestenæringer. De som arbeider i jordbruk, skogbruk, fiske og fangst, arbeider og produserer i råvarenæringer. De som arbeider i gruver, med olje og i fabrikker der de produserer varer, arbeider i industrinæringer. De som selger tjenester og transporterer varer, arbeider i tjenestenæringer. Som i Norge arbeider få mennesker i Europa i råvarenæringer og mange i tjenestenæringer.

156

Globus6SamfunnElev.indd 156

15.04.11 09.41


30 25 20 15 10 5 0

Produksjon, forbruk og miljø i Europa Råvarenæringer i Europa I Europa driver bønder jordbruk som likner på jordbruket i Norge. Korn, fôr og fedrift er viktig. Europa er mer enn selvforsynt med jordbruksvarer. Når et land eller et område er selvforsynt med mat, betyr det at det har nok til eget forbruk. Jordbruket drives med traktorer og maskiner på store, moderne gårder, men også på mindre gårder. Bildet viser kornåkrer i Ukraina. Der dyrker de korn på de enorme slettene. Området her blir kalt Europas kornkammer. Et produkt fra jordbruket som vi ikke produserer i Norge, er oliven. Oliventrær er varmekjære og trives sør i Europa. Oliven vokser på oliventreet og er en av Middelhavets viktigste frukter. Den brukes i salater og mye annen mat, det presses olje av den, og da kan en lage såpe av restene. Trevirket fra oliventreet kan brukes til husbygging, møbler og redskaper, og restene kan brukes til brensel. Nesten hver gård i middelhavslandene har sine egne oliventrær. Men oliven dyrkes også industrielt på store gårder.

I Europa dyrker vi mer mat enn det vi trenger.

De enorme slettene i Ukraina har blitt brukt til korndyrking både før og nå. Bildet er fra 1967.

157

Globus6SamfunnElev.indd 157

15.04.11 09.41


30

30

30

25

25

25

20

20

15

30

20

15

30

15

30

25

10

25

10

25

20

5

20

5

20

15

0

15

0

15

10 5 0

10

10

10

5

5

5

0

0

0

N O RS K

ISL

AN

HAV E T

N

D

E-

Nordlige polarsirkel

E

R E

T

Energikilder og mineraler 5 % 1 % av verdensproduksjonen

Færø (Dan

N

Olje

yene

mark )

Naturgass

Oslo

Uran

T

U

S

L

Brunkull U

NORGE

A

Kull

Jern

A

Bly Kobber

NORDSJØEN

Bauksitt Tinn

IRLA ND

Gull Sølv

STOR BRITA N Dubli

DANMARK

Køb

NIA

n

Råfosfat

Hamburg

Jordbruksproduksjonen

NEDER LAND

London

Berlin

5 % 1 % av verdensproduksjonen

TYSKLAND

BELGIA

Hvete og rug Mais

LUXEMBURG

Paris

Hirse og durra Vindruer Bananer

FRANKR

Bisca

Sitrusfrukter

bukta

Tobakk

ya-

IKE

U

ØS SVEITS L I ECH T.

Sukkerroer Bomull Industriområder 0

150

300 km

MONACO

POR TUG

AL

ANDO

SPAN IA

1 cm på kartet svarer til 150 km i virkeligheten

Madri

RRA

Barcelon

d

Korsica (Frankr.)

a

Roma

(Italia)

(Sp.)

MAR

OKK

158

Globus6SamfunnElev.indd 158

O

I

D

IT

Sardinia

Mallorca

M

SAN MA

D

E L

Si

H ALGERIE

TUNISIA

15.04.11 09.41

MA


30 25 20 15 10 5 0

Produksjon, forbruk og miljø i Europa ents Bar vet ha

sj

A

E-

R J LF

HAV E T

y Irt

ya

U

N O RS K

b

Ob

alvø

h Kola

O

dlige pola rsirkel

E

L

L

E

U

NORGE

SVERIGE Helsink

ga

ga

Lado St. Pe

i

tersb

S RU

SL

A

E

Ka ma

One

FINLAND

ND

N

urg

Oslo

Stockholm

D ESTLAN

RUSSL.

POLEN

Kiev U

TYSKLAND TSJEKKIA

SLOVAKIA

Kar

Wien

UNGARN

te

Krim

IA ROMAN

SLOVEN.

Svar

KROATIA

MONACO

BOSNIAHERCEG.

SAN MARINO

MONTENEGRO

Korsica (Frankr.)

Roma

SERBIA

ALBANIA

ITALIA

(Italia)

Istanb

MAKED.

avet

L

MALTA

A

V

E

T

G

A

ENI

ARM

N E JA AS JDS BA

N IRA

IA TYRK IA SYR

Sicilia

H

A

GI EOR

ul

Aten

E

TUNISIA

teh

K A U K A S U S R

IA BULGAR

HELLAS

Sardinia

isp Ka vet ha

OVA MOLD

ne

ØSTERRIKE SVEITS L I ECH T.

pa

D

U

NA UKRAI

U

LUXEMBURG

D

Vo lg a

HVITE ND A L RUSS

al

Minsk

on

t

Hamburg Berlin

AN ST K ZA KA

N LITAUE

Ur

Øs

København

kva

LATVIA

rs

DANMARK

e

DN

e n

M os

Kreta

OS KYPR

NON LIBA

K IRA

159

Globus6SamfunnElev.indd 159

15.04.11 09.41


30

30

30

25

25

25

20

20

15

30

20

15

30

15

30

25

10

25

10

25

20

5

20

5

20

15

0

15

0

15

10 5 0

10

10

10

5

5

5

0

0

0

Industriproduksjon i Europa Et i-land er et land med mye industri.

Europa er en verdensdel med mye industri. Vi sier at landene i Europa er i-land, det betyr industrialiserte land. Mye av industrien i Europa er automatisert. Maskiner gjør det meste av arbeidet, og arbeidere passer på maskinene. Industrien i Europa består av en blanding av små og store bedrifter. Et eksempel på en stor bedrift er Philips. Fabrikken går under navnet «den store lyssprederen», men er kanskje like mye kjent for lyd og bilde. Da fabrikken ble etablert i 1891, skulle den lage lyspærer. Den lager fremdeles lyspærer, men i dag lager den i tillegg nesten alt som trenger elektrisitet: husholdningsartikler, fjernsyn, cd- og dvd-spillere, radioer og mobiltelefoner, for å nevne noen viktige produkter. Bedriften har over 160 000 ansatte i over 40 forskjellige land, men hovedkvarteret ligger der bedriften en gang startet, i Eindhoven i Nederland. De siste årene har Philips og andre bedrifter i Europa fått hard konkurranse, særlig fra Asia.

Fremdeles lages biler i Europa. Her lages Renault-biler på samlebånd i Spania.

Moderne flate tvskjermer lages også i noen fabrikker i Europa.

160

Globus6SamfunnElev.indd 160

15.04.11 09.42


30 25 20 15 10 5 0

Produksjon, forbruk og miljø i Europa

Oppgaver 1 Hva betyr ordet ressurs?

14 Hva gjør Europa til en rik verdensdel?

2 Les ressurskartet og lag en liste

15 Skriv fem setninger om hva du ser

over fem viktige ressurser i Europa. 3 Hvilke tre typer næringer kan vi

dele arbeid inn i?

på oppslagsbildet side 154–155. 16

Gå inn på http://globus. cappelendamm.no og løs oppgavene til dette kapitlet.

4 Hva produseres i råvarenæringer? 5 Hva er oliven, og hva brukes det til? 6 Hva betyr det at Europa er

selvforsynt med mat? 7 Hvor ligger Europas kornkammer? 8 Hva produserer bedriften Philips? 9 Hva betyr i-land?

17 Finn noen avisannonser for biler.

Hvilke land kommer bilmerkene fra? Hvilke av bilmerkene er produsert i Europa? 18 Skjermene på bildet side 160

er lcd-skjermer. Finn ut hva bokstavene betyr. 19 Hvor stor (i forhold til verdens-

10 Lag setninger med disse ordene:

ressurs, næring, produksjon, selvforsynt, i-land. 11 Bruk ressurskartet på side 158–159

og finn ut i hvilke land de dyrker mye vindruer. 12 Bruk ressurskartet og finn ut i

hvilke land de har mye kull. 13 Hvilke områder i Europa

produksjonen) er produksjonen av vindruer i Spania, Frankrike og Italia? 20 Hvor stor (i forhold til verdens-

produksjonen) er produksjonen av kull og brunkull i Polen, Tyskland og Tsjekkia? 21 Velg andre ressurser og finn ut i

hvilke land de har mye av det.

er avmerket som viktige industriområder på ressurskartet side 158–159?

161

Globus6SamfunnElev.indd 161

15.04.11 09.42


30

30

30

25

25

25

20

20

15

30

20

15

30

15

30

25

10

25

10

25

20

5

20

5

20

15

0

15

0

15

10 5 0

10

10

10

5

5

5

0

0

0

Forbruk, økosystemer og miljø Forbruk betyr at vi skaffer oss og bruker noe.

Avfall er alt vi kaster.

På side 52–53 leste du at forbruk betyr at vi skaffer oss og bruker noe. Hver dag forbruker innbyggerne i Europa varer i sitt daglige liv. Det kan være mat, klær, aviser, blader, og større ting, som elektriske apparater, møbler og biler. Og alle hjem forbruker vann og energi. Både når vi produserer og forbruker fører det til avfall. Avfall er alt som vi kaster fra en fabrikk, et hjem eller en skole. Noe av avfallet kan vi sortere ut, som papir, glass og metall. Noe kan vi bruke til kompost. Det som blir igjen, kaller vi søppel.

162

Globus6SamfunnElev.indd 162

15.04.11 09.42


30 25 20 15 10 5 0

Produksjon, forbruk og miljø i Europa Avfall er en del av forurensningen av naturen. Forurensning er uønskede stoffer og gasser som blir sluppet ut i luft, vann og jord. Økosystemer er fellesskap av planter og dyr som lever sammen. I Europa finner vi mange naturlige økosystemer, som skoger, innsjøer, elver og fjorder. Mange økosystemer i Europa har gjennom århundrene blitt forandret eller ødelagt. Skog er blitt til dyrkbar jord. Dyrket jord er blitt til bebyggelse og veier. Et mye brukt navn på økosystemer og det mennesker har skapt er miljø. Miljø er et annet ord for omgivelsene som omgir mennesker, dyr og planter. Miljøet i vårt eget land, i Europa og i andre verdensdeler, blir påvirket av oss mennesker. Påvirkningen skjer både på grunn av forbruket, produksjonen og måten vi lever på. I forrige århundre var det store forstyrrelser av miljøet i Europa, særlig som forurensning av vann og luft.

Forurensning er uønskede stoffer som blir sluppet ut i naturen.

Miljø er omgivelsene til mennesker, dyr og planter.

Rent vann og ren luft For bare noen tiår siden var de fleste elver og innsjøer i Europa svært forurenset. I en bok om elva Rhinen sto det følgende: «Midt på 1900-tallet var store deler av Rhinen utdødd på grunn av forurensning. De fleste steder kunne en ikke se bunnen i elva». Både giftige kjemikalier, vaskemidler, kloakk og gjødsel fra jordbruket forurenset elva. I 1963 ble en internasjonal gruppe organisert for å ta seg av forurensningene. Det ble opprettet målestasjoner og gjort avtaler om hva som kunne slippes ut i elva, og hva som ikke kunne slippes ut.

Før var elver og innsjøer sterkt forurenset.

163

Globus6SamfunnElev.indd 163

15.04.11 09.42


30

30

30

25

25

25

20

20

15

30

20

15

30

15

30

25

10

25

10

25

20

5

20

5

20

15

0

15

0

15

10 5 0

10

10

10

5

5

5

0

0

0

Her renses avløpsvann et lite sted i Tyskland. De fleste steder i Europa renses kloakk og avløpsvann før det slippes ut i elver og innsjøer.

I dag renses vannet de fleste steder før det slippes ut.

Kull har lenge vært den viktigste energikilden i Europa.

I dag er Rhinen mye renere, og fisk trives igjen de fleste steder i elva. Det samme gjelder nesten alle de større elvene i Europa. Vannet fra fabrikker og husholdninger blir renset i store renseanlegg, før det kommer ut i elver og innsjøer. Luftforurensningene i Europa var også store før. For over 400 år siden uttalte dronning Elizabeth 1. av England at ingen måtte fyre med kull ved Westminster i London når Parlamentet hadde møte. Den stygge røyken fra kull kunne skade medlemmene av Parlamentet. Siden den gang har kull vært Europas viktigste energikilde, og energibruken førte store mengder sot og svovel ut i lufta. Før var det vanlig å bygge høye piper slik at røyken kunne spres bedre og drive vekk fra fabrikkene og byene. Mange steder drev den derfor av gårde til andre steder og til andre land. Norge fikk mye sur svovelrøyk fra land i Europa på den måten. Svovelet falt ned i Norge som sur nedbør. Elver og innsjøer ble sure og fisk døde.

164

Globus6SamfunnElev.indd 164

15.04.11 09.42


30 25 20 15 10 5 0

Produksjon, forbruk og miljø i Europa I dag er situasjonen i europeiske land mye bedre. Røyken fra de fleste fabrikker i Europa blir renset for både uønskede gasser og for stoffer som forurenser. Mye av problemet med luftforurensning er flyttet fra Europa til land med mye ny industri i Asia. Både i Kina og India er det mye luftforurensning.

Det er blitt mindre luftforurensning i Europa. I land med ny, stor industriproduksjon øker forurensningen. Dette bildet er fra India.

Bilbruk skaper fremdeles mye luftforurensning i Europas byer. Når bensin eller diesel forbrennes i bilmotoren, kommer det gasser ut av eksosrøret. I noen byer er det så mange biler og så mye forurensning at lufta kan bli helsefarlig. Noen steder prøver en å begrense bilkjøringen ved å ha gode kollektive reisetilbud, som buss, trikk og tunnelbaner. Andre steder demper de forurensningene ved å få bilene til å senke farten.

Bilkjøring forurenser lufta i byene.

165

Globus6SamfunnElev.indd 165

15.04.11 09.42


30

30

30

25

25

25

20

20

15

30

20

15

30

15

30

25

10

25

10

25

20

5

20

5

20

15

0

15

0

15

10 5 0

10

10

10

5

5

5

0

0

0

Usynlig luftforurensning

Drivhusgasser holder varme på plass i luftlaget rundt jorda.

Drivhuseffekten øker ved utslipp av CO2 fra industri og annen menneskelig aktivitet.

F

akta om.

Når vi brenner eller bruker bensin, olje, kull og gass, får vi energi til bruk i industri, til bilkjøring, til oppvarming og til andre aktiviteter som er viktige for menneskene. Men vi får også et avfallsprodukt, den usynlige gassen karbondioksid, CO2. Dette er en drivhusgass, som det også produseres mye av i naturen. Akkurat som glasset i et drivhus holder varme inne i drivhuset, holder drivhusgasser varme på plass i luftlaget rundt jorda. Uten drivhusgasser ville det vært så kaldt på jorda at planter, dyr og mennesker ikke kunne leve her. CO2 som vi mennesker slipper ut i lufta, bidrar til å forsterke og øke det vi kaller drivhuseffekten på jorda. Vi kan derfor si at det er en naturlig drivhuseffekt og en menneskeskapt drivhuseffekt. I hele forrige århundre økte mengden CO2 i luftlaget. Det forklares ofte med vekst i industri og annen menneskelig aktivitet. Dermed økte også drivhuseffekten. Forskere er ganske sikre på at det fører til varmere, våtere og villere vær. De er også redde for at mye av isen i isbreer skal smelte og få havet til å stige. Så alvorlig regner en med at dette er at det kalles for klimaproblemet. I de fleste land diskuterer en nå hvordan en kan redusere utslippene av CO2 og dermed forhindre alvorlig endring av vær og klima.

.............

....... . . . . . ....

CO2 Utslipp av CO2 per innbygger i: Nord-Amerika 15,7 tonn Sør-Amerika 2,7 tonn Europa (uten Russland) 7,9 tonn

Afrika 1,1 tonn Asia og Oceania 2,6 tonn Midtøsten 6,9 tonn Eurasia (tidl. Sovjetunionen) 8,6 tonn (Tallene er fra 2005)

166

Globus6SamfunnElev.indd 166

15.04.11 09.42


30 25 20 15 10 5 0

Produksjon, forbruk og miljø i Europa

Avfall Når vi bruker mat og andre varer, blir det avfall. Når et fjernsynsapparat går i stykker, blir det avfall. Når vi produserer varer, blir det også avfall. Før ble mye av slikt avfall kjørt på søppelfyllinger. Men fyllinger blir fort fulle. Dessuten kan mye av det vi kaster, brukes om igjen. De siste årene har folk i vårt land og i Europa blitt flinkere til å sortere avfall og bruke det om igjen som en ressurs. Dette skjer som kildesortering og gjenvinning.

I Venezia opplever de av og til flom innover byen. Økt drivhuseffekt vil øke nedbøren, få havet til å stige og øke faren for flom mange steder.

Kildesortering og gjenvinning Å kildesortere betyr å sortere avfallstypene hver for seg. Noe kan gjenvinnes og bli til nye produkter. Det som ikke kan gjenvinnes, blir brent og brukt til å lage strøm eller varmt vann. Det kalles energigjenvinning.

Å kildesortere betyr å legge forskjellig slags avfall hver for seg.

167

Globus6SamfunnElev.indd 167

15.04.11 09.42


30

30

30

25

25

25

20

20

15

30

20

15

30

15

30

25

10

25

10

25

20

5

20

5

20

15

0

15

0

15

10 5 0

10

10

10

5

5

5

0

0

0

Gjenvinning er å bruke avfall til å lage nye ting.

Gjenvinning er også å brenne avfall for å lage varme og strøm.

Tv-er, dataskjermer, radioer og andre elektriske apparater går i stykker og blir gamle. Før ble de kastet på søppelfyllinger og gravd ned. Men det fins mye verdifullt i dem. EU har vedtatt at slikt avfall skal tas fra hverandre og at delene skal være råvarer i ny produksjon. I dag blir slikt avfall tatt fra hverandre og delene grovsortert: plast for seg, glass for seg og metall for seg. Så blir materialet malt til mindre biter og sortert igjen. Dette oppmalte materialet kan brukes på nytt når en fabrikk skal produsere nye varer. På samme måte kan mye av det som er avfall brukes. Papir blir til nytt papir eller papp. Drikkekartonger blir til permer, skilleark eller konvolutter. Plast kan brukes om igjen, men vanligere er at plasten brennes til energi. Bildekk blir til nye dekk eller de brennes til energi. Når vi brenner avfall på denne måten, kaller vi det energigjenvinning.

13

168

Globus6SamfunnElev.indd 168

15.04.11 09.42


30 25 20 15 10 5 0

Produksjon, forbruk og miljø i Europa

Oppgaver 1 Hva menes med forbruk? 2 Hva er avfall? 3 Hva er forurensning? 4 Hva er et økosystem?

14 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og løs oppgaver fra dette kapitlet. 15 Lag spørrekort med svar på

baksiden fra dette kapitlet.

5 Hvilke områder i verden strir

særlig med luft- og vannforurensning i dag? 6 Hvor kommer den usynlige gassen

CO2 fra? 7 Hva kan være virkninger av økt

drivhuseffekt? 8 Hva er kildesortering? 9 Hva menes med

energigjenvinning?

16 Tenk deg at du er journalist. Lag

intervju med eldre mennesker om hvordan lufta og vannet var i 1950- og 1960-årene. 17 Undersøk hva som skjer med

avfallet der du bor. 18 Søk på nettet og finn ut mer om

forurensing av luft og vann og kildesortering. 19 I hvilke verdensdeler er utslippene 10 Gi eksempler på forbruk i en

familie i Europa. 11 Bruk disse ordene i setninger:

forbruk, miljø, avfall, gjenvinning, kildesortering. 12 Forklar forskjellen på avfall og

søppel.

av CO2 per innbygger høyest og lavest? 20 Midtøsten er en del av Asia og

det samme er mye av det tidligere Sovjetunionen. Hva kan grunnen være til at dette likevel er egne regioner i Faktaoppstillingen side 166?

13 Hvordan vil dere sortere avfallet

på tegningen side 168?

169

Globus6SamfunnElev.indd 169

15.04.11 09.42


10 Bosetting og levevis i Europa

I dette kapitlet skal du lære • hvor folk bor spredt og tett i Europa • hva de folkerikeste landene i Europa heter • hvorfor Europa er en tettbefolket verdensdel • hva Europas storbyer heter • kjennetegn på levevis • noen forskjeller i levevis 170

Globus6SamfunnElev.indd 170

15.04.11 09.42


Bosetting og levevis i Europa Europa regnes som en tett befolket verdensdel. Likevel er det store områder hvor befolkningen er spredt og det ikke bor så mange. Tettest bor folk der de har tatt i bruk ressurser og skapt industri. Viktige kjennetegn på levevis er hvordan folk bor, hva de spiser, hvordan helseforhold og skolegang er og hvor mye folk tjener. Levevis veksler i Europa, men ikke så mye som i andre verdensdeler. På bildene ser du eksempler på hvordan folk bor i Europa. Tre av bildene er fra byer eller tettbebyggelse. Flertallet av folk i Europa bor i byer, men en del bor også spredt på landsbygda. Folk bor tett når det bor mer enn 200 på ett sted og det ikke er mer enn 50 m mellom husene. Mange tettsteder er byer. Bildene på side 170 er fra Finland, Italia, Hellas, England og Russland. Kan du tenke deg hvilket bilde som er fra hvilket land?

........ . . . e . d t s . ua Vis t............ • Landet med færrest innbyggere i Europa er Vatikanstaten? Der bor det ca. 1000 mennesker. • Åtte land i Europa har mindre enn 1 million innbyggere: Island, Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino og Vatikanstaten? • 46 storbyer i Europa har mer enn 1 million innbyggere? • Mange regner Ruhrbyen (11,6 millioner) i Tyskland og Randstad (7,5 millioner) i Nederland blant Europas største storbyer (metropoler)?

171

Globus6SamfunnElev.indd 171

15.04.11 09.42


Spredt og tett bosetting Figuren under viser fordelingen mellom dem som bor i tettsteder og byer, og dem som ikke gjør det. I Europa bor tre firedeler av innbyggerne i tettsteder, akkurat som i Norge. Europa

0

10

Norge

20

Spredt bosetting 26 %

Spredt bosetting 25 %

Tett bosetting 74 %

Tett bosetting 75 %

30

40

50

60

70

0

80

10

20

30

40

50

60

70

80

På kartet kan du se hvor i Europa det bor mange mennesker og hvor det bor færre. Hver liten svart prikk betyr 1 million mennesker. Du finner fire prikker i Norge, og det betyr at det bor omtrent 4 millioner mennesker i landet vårt. Hvor mange ser det ut til at det bor i nabolandet Sverige? Eller Finland? Folk bor som oftest tett der det er ressurser og industri.

Det er flere grunner til at mange mennesker velger å bo i et område. De første menneskene i Europa bodde der de kunne fiske og jakte. Senere bosatte de seg der de kunne dyrke jorda. Det var gjerne ved havet eller ved elvene. Etter hvert som menneskene lærte å ta i bruk

F

akta om..

...........

........ . . . . ....

Land i Europa De ti mest folkerike landene i Europa er (folketallet i millioner i 2010 i parentes): Russland (140), Tyskland (82), Frankrike (64), Storbritannia (62), Spania (46), Ukraina (45), Polen (39), Romania (22), Nederland (17), Hellas (11)

172

Globus6SamfunnElev.indd 172

15.04.11 09.42


Bosetting og levevis i Europa

ISL

No rd

AN

D

lige

pola

rsirk el

Færø

(DAN yene MAR K)

FINLAND

NORGE

Oslo STOR BRIT ANN

IRLA

ND

RK

FRAN

Berlin

TYSKLAN D -

BOURG Paris

KRIK

E

0

1 va

KVITED

POLEN

I N A U K R A

TSJEKKIA SLOVAKIA

Wien

SVEITS LIECHT.ØSTERRIKE

MOLDOVA

UNGARN

RO MA NIA

KROATIA

TUG

AL

S PA

D

RUSSLAN

SLOVEN.

POR

Mosk

N

LITAUEN

NEDE RLAND

LUXEM

10

L A S S R U

LAT VIA

DANM A

n 8 BELGIA

sburg

er St. Pet

ESTLAND

IA

Lond o

5

SVERIGE

AND

5 Madr id

NIA

ORRA

MONA CO

Korsica

(FRANKR.

)

Mallorc

(SPAN

IA)

a

SAN MARINO BOSNIAHERCEG.

ITALIA

Roma

Sardinia

MONTENEGRO

SERBIA

KOSOVO

BULGARIA 10

MAKED.

Istanbul TYRKIA

ALBANIA

(ITALIA)

HELLAS 1 million innbyggere 9

Mer enn 5 millioner innbyggere (Tallet angir millioner innbyggere)

MALTA

Kreta

andre ressurser,1 million bosatte de seg nær disse. Oppå jorda innbyggere 9 enn 5 millioner fins store skogerMer der det innbyggere er rikelig med trevirke. Nede (Tallet angir millioner innbyggere) i jorda fins kull, jern, andre metaller, olje og gass. Nær slike ressurser ble det bygd industri. Europa politisk 1:32 Milj

Hvis du sammenlikner steder med mye industri med bosettingskartet, ser du at det er en sammenheng. Områder med mye industri har tett og stor befolkning. Et eksempel er Ruhr-området i det vestlige Tyskland og områder i Nederland og Belgia. Her ligger befolkningsprikkene svært tett, så her bor det mange mennesker. Så tett bor mange at det danner nye byer som Ruhr i Tyskland og Randstad i Nederland. I dette området er det rike kullforekomster og jern i jorda.

173

Globus6SamfunnElev.indd 173

15.04.11 09.42


Her gravde arbeiderne ut kull og jernmalm, og de lagde stål. Mange fabrikker brukte dette som råvarer. I tillegg til arbeidsplassene i fabrikkene er det arbeidsplasser i handel, skoler, transport osv. Når folk flytter til byer og tettsteder for å finne arbeid, øker andelen mennesker som bor tett.

På kartet kan du også se at store områder i Europa er spredt befolket. Her finner vi mye av Europas jordbruk. Moderne jordbruk foregår mer og mer på store gårder. Små gårder blir lagt ned i alle Europas land. Folk som arbeidet der må flytte inn til tettsteder og byer for å finne annet arbeid. Slik øker andelen mennesker som bor tett i Europa.

I Ruhr i Tyskland er det mye industri og området er tett befolket.

F

174

Globus6SamfunnElev.indd 174

akta om..

...........

......... . . . . ....

Byer i Europa Europas ti største storbyer (metropoler) er (folketallet i millioner i 2010 i parentes): Istanbul (10,8), Moskva (10,6), Paris (10,5), London (8,6), Madrid (6,3), St. Petersburg (4,6), Berlin (4,2), Roma (4,1), Ankara (3,7), Budapest (2,9)

15.04.11 09.42


Bosetting og levevis i Europa

Oppgaver

1 Hva betyr det at et område har tett

bosetting? 2 Hvor stor del av Europas

befolkning bor i tettsteder og byer? 3 Bruk kartet side 173 og finn ut

hvor mange millioner mennesker det bor i Sverige, Finland og Danmark. 4 Hvilke fem land i Europa har flest

innbyggere?

9 Bruk atlas og finn en by i hvert av

de ti folkerikeste landene. 10 Bruk lista over storbyene

(metropolene) og finn ut i hvilke land de ligger. 11 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og løs oppgaver fra dette kapitlet. 12 Hvilken sammenheng er det ofte

mellom tett befolkning og ressurser?

5 Store prikker forteller hvor

byer med mer enn 5 millioner innbyggere ligger. På kartet er det seks slike store prikker. Hva heter storbyene?

13 Bruk et omrisskart og skriv inn

navn og folketall for alle land i Europa. 14 46 storbyer i Europa har mer enn

6 Lag setninger med disse

uttrykkene: tett befolkning, spredt befolkning, prikk-kart, ressurser, industri. 7 Lag spørsmål til prikk-kartet på

side 173. 8 Bruk et omrisskart over Europa og

fargelegg de ti folkerikeste landene i Europa. Skriv på hvor mange millioner innbyggere som bor i hvert land.

1 million innbyggere. Bruk atlas og finn navn på mer enn 20 av dem. 15 Randstad i Nederland inkluderer

blant annet byene Amsterdam og Rotterdam. Søk på Randstad Netherlands i en søkemotor og finn ut mer om storbyen. 16 Undersøk hvilke land i Europa

som er med i EU.

175

Globus6SamfunnElev.indd 175

15.04.11 09.42


Maten på bildene er fra fem forskjellige land: Frankrike, Hellas, Ungarn, Danmark og Tyrkia. Greier du å koble mat og land?

Levevis i Europa Levevis betyr hvordan vi lever i et land.

Når vi skal beskrive en region eller et land i geografi, må vi beskrive mer enn lokalisering, storformer, ressurser og næringsliv. Folk har ulike måter å leve på, de spiser forskjellig slags mat, de kler seg ulikt, de bor forskjellig og er opptatt av ulike ting.

176

Globus6SamfunnElev.indd 176

15.04.11 09.42


Bosetting og levevis i Europa Noe av dette er bestemt av naturen. Vi som bor i et land med kalde vintrer, må bygge husene slik at de holder på varmen om vinteren. I Middelhavsområdet er det like viktig å bygge husene slik at de er kjølige om sommeren. Det som det er naturlig å dyrke i et område, bestemmer ofte hva folk spiser. Paprika er viktig i matlagingen i Ungarn. Oliven er viktig i matlagingen i Sør-Europa. Samtidig reiser folk så mye i vår tid at vi forandrer matvanene. Pizza fra Italia og hamburgere fra USA har fått plass på det norske matbordet. Ja, faktisk er matvanene våre endret ganske mye. Eller hva skal vi si om eleven som kom tilbake fra sommerskole i Østerrike og utbrøt til foreldrene: «Nå skal det bli godt med norsk mat igjen, kan vi ikke ha taco i kveld?» Når ble taco norsk mat?

Hva folk spiser bestemmes ofte av hva det er naturlig å dyrke.

Inntekt og forbruk Et veldig vanlig tall å bruke når vi sammenlikner rikdom i et land, er verdien av produksjon per innbygger (BNP per innb.). I Norge er den blant de høyeste i verden: 270 000 kr per innbygger i 2006. I de fleste andre land i Europa er den lavere. Polen har for eksempel en produksjon beregnet til 80 000 kr per innbygger. I fattigere land er tallet svært mye lavere. Levevis handler også om hva folk tjener på å arbeide og om hvordan folk bruker pengene sine. Det er inntekten og prisene som bestemmer hvor stort forbruk vi kan ha av mat, drikke, klær, transport, møbler og ferier og hva slags bolig vi har råd til.

Verdien av produksjon varierer fra land til land.

Hvis vi ser på tall over hva folk tjener i forskjellige europeiske land, vil vi se store forskjeller. En lærer i Norge har mye høyere inntekt enn en lærer i Russland. Men det er ikke alltid forskjellen forteller hvor god

177

Globus6SamfunnElev.indd 177

15.04.11 09.42


Samme arbeid lønnes ulikt i forskjellige land.

eller dårlig økonomi en familie har. Prisene på det en kan kjøpe, varierer mye fra land til land. Når inntekten et sted er lavere, er også ofte prisene på mat, bolig og andre ting lavere. Et tall som forteller noe om hva vi kan få for inntekten i et land er prisen på hamburgeren Big Mac. Dette koster en Big Mac i norske kroner i 2006 i noen europeiske land og land i andre verdensdeler: Island Norge Sveits Sverige Storbritannia Polen Russland USA Brasil Sør-Afrika Kina

kr 45 kr 41 kr 34 kr 28 kr 23 kr 13 kr 10 kr 20 kr 16 kr 14 kr 9

Kjennetegn på levevis Viktige kjennetegn på levevis: mat, vann, klær og helse.

I stedet for å sammenlikne inntekter kan vi bruke andre kjennetegn på levevis. Viktige kjennetegn på levevis er hvordan vi bor, hva vi spiser, hvordan vi kler oss og hva vi omgir oss med. Det aller viktigste er om vi kan spise oss mette, om vi har rent vann, om vi kan lese og skrive og om vi er friske. Norge er et av mange land i verden hvor vi ikke går sultne til sengs, hvor det renner rent og friskt vann ut av springen, hvor nesten alle kan lese og skrive og hvor sykdommer blir raskt behandlet hos leger og på sykehus. Noen kjennetegn på levevis kan vi gjøre om til tall. Et tall som forteller om god eller dårlig helse er hvor mange personer som må dele en lege. I Norge er vi bare 242 personer som må dele legen. I Egypt må 495

178

Globus6SamfunnElev.indd 178

15.04.11 09.42


Bosetting og levevis i Europa personer dele lege. Selv om landet er fattig, har de ganske god legedekning. I et annet fattig land i Afrika, Ghana, må 16 700 mennesker dele på én lege. Vi sier at land med så få leger har lav legedekning.

Et mål på god eller dårlig helse er hvor mange som må dele på en lege.

Et annet tall som sier noe om levevis er hvor mange fjernsynsapparater det er rundt om i boligene i landet. Vi regner ut hvor mange personer som må dele et fjernsynsapparat. I Norge er tallet 1,5 personer per fjernsynsapparat. Det betyr at de fleste familier i Norge har flere enn ett fjernsynsapparat.

Mange steder i Afrika er køene på legekontorene veldig lange.

179

Globus6SamfunnElev.indd 179

15.04.11 09.42


Det vanligste transportmidlet i vårt land er privatbilen. De fleste familier i Norge har bil eller tilgang på bil på en eller annen måte. Privatbil er også et kjennetegn på levevis. I den rike delen av verden brukes bil som transportmiddel av nesten alle. I fattigere deler av verden er bilene sjeldnere og andre transportmidler viktigere. Et mål på dette, er å se hvor mange personer i et land som må dele en bil. I Norge deler 2,5 personer en privatbil. Norge har høy biltetthet. I det asiatiske landet Pakistan må 141 personer dele hver personbil. Der har få familier privatbiler.

Biltetthet betyr hvor mange biler det er i forhold til personer.

F

....... . . . . . ................

akta om..

Levevis

Norge Sverige Danmark Frankrike Russland USA Egypt Pakistan Japan

Dele en lege 242 321 344 330 237 358 495 1754 518

Dele et fjernsyn 1,5 1,8 1,3 1,6 2,4 1,1 5,9 9,5 1,4

Dele en bil 2,5 2,2 2,9 2,1 74,8 1,3 44,7 141 2,4

180

Globus6SamfunnElev.indd 180

15.04.11 09.42


Bosetting og levevis i Europa

Oppgaver 1 Hva menes med levevis? 2 Hva kan være viktige kjennetegn

på levevis? 3 Hvorfor bygges hus forskjellig i

Nord-Europa og Sør-Europa? 4 Bruk tabellen side 178. Hvor

finner du den dyreste og billigste Big Mac-en? 5 Hvor mange personer må dele en

lege i Japan, Pakistan, Danmark og Norge?

12 Lag spørrekort med svar på

baksiden fra dette kapitlet. 13 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og løs oppgaver fra dette kapitlet. 14 Bruk nettet og lag en digital

presentasjon av typiske boliger i europeiske land. 15 Bruk nettet og finn typiske

matretter i europeiske land.

6 I hvilke land i tabellen side 180 må

flest og færrest personer dele på et fjernsynsapparat? 7 I hvilke land i tabellen side 180 er

de få om å dele på en bil? 8 I hvilke land i tabellen side 180 er

de mange om å dele på en bil?

9 Lag setninger med disse ordene:

levevis, forbruk, kjennetegn, legedekning, biltetthet. 10 Diskuter i klassen: Hva er typisk

16 Undersøk hva en Big Mac koster i

Norge. Undersøk på internett hva den koster i land som ikke er med i tabellen. 17 Diskuter hvorfor det kan skape

problemer i en by eller et land når det er mange som eier og kjører personbiler. 18 Finn navnet på tre kjente

bilmerker i Frankrike. 19 Lag en samling oppskrifter på mat

fra europeiske land.

norsk mat nå for tiden? 11 I hvilke verdensdeler ligger

landene i tabellen side 178?

181

Globus6SamfunnElev.indd 181

15.04.11 09.42


N

N

11 Regioner og utvalgte land i Europa

ISLA

Nord

ND

lige p o

larsirkel

(DAN røyene MAR K)

FINLAND NORGE

ND

SLA

RUS

SVERIGE ESTLAND

IRLA

ND

LATVIA

DANMARK

STORBRITAN

LITAUEN (RUSSL.)

NIA

NEDERLA

POLEN

ND

BELG.

TYSKLAND LUX.

FRANKR

IKE

LIECHT.

SVEITS

MONACO

SPAN

IA

PORT

UGA

ANDORR

A

HVITE D AN RUSSL

INA

TSJEKKIA

UKRA SLOVAKIA

ØSTERRIKE UNGARN SLOV. KROATIA SAN MARINO

ITALIA VATIKANSTATEN

L

BOSN.HERC.

OVA

MOLD

IA

ROMAN

SERBIA

MONTENEGRO

ALB.

RIA

KOSOVO MAK.

BULGA

IA

TYRK HELLAS

MALTA

I dette kapitlet skal du lære • navnene på regionene i Europa • hvilke land som ligger i de ulike regionene • navn på hovedsteder i Europa • hovedtrekk i utvalgte land i Europa • hvordan dere kan planlegge en reise i 182Europa

Globus6SamfunnElev.indd 182

¢ Nord-Europa ¢ Vest-Europa ¢ Øst-Europa ¢ Sør-Europa

15.04.11 09.42


Regioner og utvalgte land i EuropaN Det er vanlig å dele Europa inn i fire områder eller regioner. Norge ligger i Nord-Europa eller Norden. De tre andre har også navn etter hvor de ligger i verdensdelen: Vest-Europa, Øst-Europa og SørEuropa. Europa er en tettbefolket verdensdel med mange spennende land og reisemål.

Å reise i Europa For mange land i Europa er turisme en svært viktig næring. Det er mye som trekker turister til land i Europa. Europas historie går langt tilbake, og mange steder er det spor fra fortiden. Gamle byer og gamle bygninger forteller spennende historier. Vakker natur, varm sol og badevann trekker kanskje enda flere turister. Fra de nordiske landene reiser hundretusener hvert år til «syden» for å sole seg, bade, spise god mat og oppleve spennende ting. Et mål for arbeidet deres med Europa kan være å planlegge en reise. Dere skal bestemme hvor reiseruten skal gå, hvordan dere vil reise, og hvor lenge dere vil være på hvert sted. Dere kan også finne ut hva reise og opphold vil koste, og begrunne hvorfor dere valgte akkurat disse reisemålene.

Turisme er en viktig næring for mange land og steder i Europa.

Spennende historie, vakker natur og godt klima trekker turister.

Det fins mange steder du og de andre i klassen kan finne inspirasjon, hjelp og stoff om Europa, før dere planlegger en reise: – dere kan lese om Europa og om land i Europa i denne læreboka – dere kan kikke i andre lærebøker – dere kan låne bøker i biblioteket om Europa og land i Europa – dere kan be om å få reisekataloger – dere kan søke på Europa og land i Europa på internett

183

Globus6SamfunnElev.indd 183

15.04.11 09.42


N

N

Tankekart over Nederland Et tankekart kan være nyttig når vi skal få oversikt over et land og planlegge en reise dit.

Haag – Menneskerettighetsdomstol – Madurodam

Ferje, bil Tog

Amsterdam – Hovedstad

Fly

Rotterdam – Havn

Reisemåter Byer Regjering Statsminister

Politikk

Lavere enn havet

Konge/President Polderlandskap

Nederland Fakta Areal

Landskap/natur Valuta: Euro

Næringer EU

Folketall

Industribedrifter: – Philips – Unilever – Shell

Turistattraksjoner

Madurodam

Jordbruksprodukter: – Tulipaner – Goudaost – Edamerost

Lokalisering

Grenser: – Tyskland – Belgia

Ligger mot Nordsjøen

184

Globus6SamfunnElev.indd 184

15.04.11 09.42


Regioner og utvalgte land i EuropaN

Oppgaver 1 Hvilke regioner deler vi Europa

inn i? 2 Hvilke land regnes til regionen

Norden? 3 Hvor ligger Sapmi? 4 Hvilke land regnes til regionen

Vest-Europa? 5 Nevn fem hovedsteder i Vest-

Europa og landene de ligger i. 6 Hvor renner elva Rhinen? 7 Hva heter det største landet i Øst-

Europa? 8 Hvilke andre land ligger i Øst-

Europa? 9 Hva heter hovedstedene i landene i

14 Bruk et omrisskart over Sør-

Europa og plasser navn på land, havområder, øyer og byer på kartet. 15 Bruk atlas eller andre

oppslagsverk: Hva er Vesuv, Etna, Akropolis, Sicilia, Lago Maggiore, Po, Madrid, Sierra Nevada, Ebro, Costa Blanca, Olympos, Kreta, Aten, Egeerhavet, Tessaloniki og Milano navn på? I hvilke land finner vi dem? 16 Lag spørrekort med svar på

baksiden om Europa. 17 Gå inn på http://globus.

cappelendamm.no og gjør oppgavene om Europa.

Øst-Europa? 10 Hva heter den delen av Russland

som ligger i Asia?

11 Bruk et omrisskart over Europa

og fargelegg de fire regionene i verdensdelen i forskjellige farger. 12 Hvilke havområder ligger i

Norden? 13 Bruk et omrisskart over Norden og

plasser navn på land, havområder, øyer og byer på kartet.

18 Planegg en reise til minst fire

land i Europa som skal vare i minst 14 dager. Dere må bestemme reisemål, reisemåte, oppholdssteder og lage et budsjett. 19 Bruk et atlas og mål avstanden

fra Island til Norge, fra Sverige til Spania, fra Danmark til Hellas og fra Ukraina til Nederland i centimeter. Hvor mange ble det? Hva er da den omtrentlige avstanden i virkeligheten?

185

Globus6SamfunnElev.indd 185

15.04.11 09.42


N

N

186

Globus6SamfunnElev.indd 186

15.04.11 09.43


Regioner og utvalgte land i EuropaN Tegnforklaring Målestokk 1 : 15 mill. By med mer enn 5 000 000 innbyggere 1 000 000 – 5 000 000 innbyggere 250 000 – 1 000 000 innbyggere 50 000 – 250 000 innbyggere Mindre enn 50 000 innbyggere

KAIRO Hovedsteder er med store bokstaver Riksgrense Riksgrense i havet Omstridt, ubestemt riksgrense Delstatsgrense Nasjonalpark Hovedvei Bilferje Jernbane Kanal 4810 11 034

Høyde over havet i meter Havdyp i meter Saltsjø Isbre, innlandsis

Savanne

Tundra

Steppe

Snaufjell

Ørken, sand

Regnskog

Dyrket mark, eng

Barskog – Løvskog

Prærie, beitemark

Se mer om farger og karttegn på sidene 14 og 15.

0

150

300 km

1 cm på kartet svarer til 150 km i virkeligheten

Globus6SamfunnElev.indd 187

187

15.04.11 09.43


N

N

Norden

Grønland 221 Flagg Areal: ca. 2 175 600 km2 Folketall 2010: ca. 57 000 Hovedstad: Godthåb

GRØNLAND

I

SL (sid AND e 19 8)

Nord

lige p o

larsirkel

FÆR

Ø (DA YENE NM ARK )

NORGE

Færøyene 220 Flagg Areal: ca. 1400 km2 Folketall 2010: ca. 49 000 Hovedstad: Torshavn

F

188

akta om..

...........

D FINLAN6) (side 19

SVERIGE (side 192)

DANMARK (side 194)

ÅLAND

(FINLAND)

Åland Areal: ca. 1552 km2 Folketall 2010: ca. 27 000 Hovedstad: Mariehamn

......... . . . . ....

Gjennomsnittstemperatur Norge i Oslo: januar –5º, juli +18º Areal: ca. 324 000 km² (uten Svalbard) Landskapsfordeling: vann 5,4 %, jord Høyeste fjell: Galdhøpiggen 2469 moh. 3,3 %, skog 24,9 %, annet 66,4 % Lange elver: Glomma 600 km, Pasvikelva Folketall i 2010: 4,9 mill. 360 km, Numedalslågen 352 km Hovedstad: Oslo Store innsjøer: Mjøsa 362 km², Andre store byer: Bergen, Trondheim Røssvatnet 210 km², Femunden Myntenhet: Norske kroner (NOK) 204 km² Nasjonalitetsmerke: N Store øyer: Hinnøya 2198 km², Fordeling næringer: råvare 4 %, Senja 1590 km², Langøya 860 km² industri 21 %, tjeneste 75 %

Globus6SamfunnElev.indd 188

15.04.11 09.43


Regioner og utvalgte land i EuropaN

Vest-Europa

Nord

lige p o

larsirkel

Irland Areal: ca. 70 000 km2 Folketall 2010: 4,6 mill. Hovedstad: Dublin

Belgia Areal: ca. 31 000 km2 Folketall 2010: 10,4 mill. Hovedstad: Brussel IRLA

ND

STOR BRITA N

NIA

(side 2

06)

NEDER

(side 20 LAND 8) BELG.

TYSKLAND (side 202)

LUX.

FRANK

RIKE

(side 204)

LIECHT.

SVEITS

ØSTERRIKE

ANDORR

A

Østerrike Areal: ca. 84 000 km2 Folketall 2010: 8,2 mill. Hovedstad: Wien

Sveits Areal: ca. 41 000 km2 Folketall 2010: 7,6 mill. Hovedstad: Bern

Luxemburg Areal: ca. 2600 km2 Folketall 2010: 0,5 mill. Hovedstad: Luxemburg

Liechtenstein Areal: ca. 160 km2 Folketall 2010: 35 000 Hovedstad:Vaduz

Andorra Areal: ca. 500 km2 Folketall 2010: 85 000 Hovedstad: Andorra la Vella

189

Globus6SamfunnElev.indd 189

15.04.11 09.43


N

N

Ă˜st-Europa

Nord

Estland Areal: ca. 45 000 km2 Folketall 2010: 1,3 mill. Hovedstad: Tallinn

lige p o

larsirkel

ND0) SLA 21 e S d i U (s

R D

ESTLAN

LATVIA

LITAUEN

Latvia Areal: ca. 65 000 km2 Folketall 2010: 2,2 mill. Hovedstad: Riga

(RUSSL.)

POLEN

EHVIT LAND RUSS

(side 214) TSJEKKIA

INA UKRA212) (side

SLOVAKIA

UNGARN

(side 216)

OVA

MOLD

NIA

ROMA

RIA

BULGA

Litauen Areal: ca. 65 000 km2 Folketall 2010: 3,5 mill. Hovedstad:Vilnius

Hviterussland Areal: ca. 208 000 km2 Folketall 2010: 9,6 mill. Hovedstad: Minsk

Slovakia Areal: ca. 49 000 km2 Folketall 2010: 5,5 mill. Hovedstad: Bratislava

Moldova Areal: ca. 34 000 km2 Folketall 2010: 4,3 mill. Hovedstad: Chisinau

Tsjekkia Areal: ca. 79 000 km2 Folketall 2010: 10,2 mill. Hovedstad: Praha

Romania Areal: ca. 238 000 km2 Folketall 2010: 22 mill. Hovedstad: Bucuresti

Bulgaria Areal: ca. 111 000 km2 Folketall 2010: 7,1 mill. Hovedstad: Sofia

190

Globus6SamfunnElev.indd 190

15.04.11 09.43


Regioner og utvalgte land i EuropaN

Sør-Europa Portugal Areal: ca. 92 000 km2 Folketall 2010: 10,7 mill. Hovedstad: Lisboa Nord

Slovenia Areal: ca. 20 000 km2 Folketall 2010: 2 mill. Hovedstad: Ljubljana

Malta Areal: ca. 320 km2 Folketall 2010: 407 000 Hovedstad:Valletta

lige p o

Monaco Areal: ca. 2 km2 Folketall 2010: 31 000 Hovedstad: Monaco

larsirkel

Kroatia Areal: ca. 57 000 km2 Folketall 2010: 4,5 mill. Hovedstad: Zagreb

Bosnia-Hercegovina Areal: ca. 51 000 km2 Folketall 2010: 4,6 mill. Hovedstad: Sarajevo

Kosovo Areal: ca. 11 000 km2 Folketall 2010: 1,8 mill. Hovedstad: Priština SLOV. KROATIA

O

SPAN

IA

(side POR 218) TUG AL

AC

N

O

M

SAN MARINO

ITALIA

(side 220)

BOSN.HERC. SERBIA MONTESOVO NEGRO KO

VATIKANSTATEN

ALB.

MAK.

HELLAS

(side 222)

IA TYRK224) (side

MALTA

Serbia Areal: ca. 77 000 km2 Folketall 2010: 7,3 mill. Hovedstad: Beograd

Montenegro Areal: ca. 13 800 km Folketall 2010: 0,7 mill. Hovedstad: Podgorica

Makedonia Areal: ca. 26 000 km2 Folketall 2010: 2,1 mill. Hovedstad: Skopje

Albania Areal: ca. 29 000 km2 Folketall 2010: 3 mill. Hovedstad: Tirana

San Marino Areal: ca. 60 km2 Folketall 2010: 31 000

Vatikanstaten Areal: ca. 0,44 km2 Folketall 2010: 800

191

Globus6SamfunnElev.indd 191

15.04.11 09.43


N

N

Sverige Hva forteller frimerkene og bildene om Sverige?

Hej! Jag heter Madeleine. Jag är 12 år. Jag bor i Sverige.

Sverige er det største landet i Norden, både i utstrekning og i folketall. Det er vårt nærmeste naboland, og Norge og Sverige har en lang felles grense. I nord grenser Sverige i tillegg til Finland. I øst og sør har Sverige grense til hav. Hvis du er på reise i Sverige, vil du se at mye av Sverige består av åser og sletter med vakre innsjøer. Bare i nord har landet høye fjell. Over halvparten av Sverige er skogkledd, og skogene vokser og blir større for hvert år. Flyttingen inn til tettsteder har mange steder ført til nedlegging av jordbruket. Der blir jordene plantet til med skog i stedet. Skogen er for det meste barskog, men i sør er det også litt løvskog. Trevirke er en av Sveriges viktigste råvarer.

F

akta om..

Sverige

...........

......... . . . . ....

Areal: ca. 450 000 km2 Høyeste fjell: Kebnekaise 2106 moh. Lange elver: Muonielven og Torneelven 570 km, Klara-Göta elv 520 km Store innsjøer: Vänern 5585 km2, Vättern 1912 km2, Mälaren 1140 km2

Store øyer: Gotland, Öland Gjennomsnittstemperatur i Stockholm: januar: –3 ºC, juli +17 ºC Folketall i 2010: 9,3 mill. Hovedstad: Stockholm Andre store byer: Göteborg, Malmö Myntenhet: Svenske kroner (SEK) Nasjonalitetsmerke: S

192

Globus6SamfunnElev.indd 192

15.04.11 09.43


eine.

.

Regioner og utvalgte land i EuropaN Tre landsdeler Det er vanlig å dele Sverige i tre landsdeler. Den sørlige delen kalles Götaland, Midt-Sverige kalles Svealand og den nordlige delen Norrland. De fleste innbyggerne i Sverige bor i Svealand og Götaland. Lengst sør i Götaland ligger Skåne, med flate og fruktbare jorder tett i tett. Her dyrker bøndene korn, raps og sukkerroer. De dyrker så mye korn at Skåne blir kalt Sveriges kornkammer. Fra Skåne er det bygd bro over Öresund til Danmark. Ved vestkysten av Götaland ligger Göteborg, som er den nest største byen i Sverige. Der blir det produsert biler og andre industrivarer. Volvo, som betyr «jeg ruller» på latin, har store fabrikker der. Sverige er et viktig industriland i Europa og har mange kjente industribedrifter.

Landskapsfordeling:

I Svealand ligger hovedstaden Stockholm. Der holder den svenske Riksdagen til. Riksdagen er nasjonalforsamlingen i Sverige. Den svenske regjeringen og den svenske kongefamilien holder også til i Stockholm. Det nordlige Sverige er tynt befolket. Der bor de fleste innbyggerne langs kysten. Norrland har mange elver og mye skog. Elvene er demmet opp, og vannkraften gir Sverige elektrisitet. I Kiruna ligger noen av verdens største underjordiske jerngruver. Store maskiner borer hull til dynamittladninger. Midt på natta blir fjellet sprengt. Når støvet har lagt seg, kommer arbeiderne og laster jernmalmen på gruvetog med lastemaskiner. Etter at malmen er knust og renset, blir den sendt med tog til Narvik i Norge. Derfra går den med store skip til kjøpere ute i verden.

Fordeling næringer: råvare 2 % industri 24 % tjeneste 74 % 0

Vann 8,5 % Skog 62 %

Globus6SamfunnElev.indd 193

Jord 7,5 % Annet 22 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

193

15.04.11 09.43


N

N

Danmark Hva forteller frimerket og bildene om Danmark?

Hej! Jeg heder Peder. Jeg er 12 år. Jeg bor i Danmark.

Danmark er et flatt lavland, «flatt som ei pannekake», sier noen. Det høyeste punktet ligger bare 173 moh. Landet består av den store halvøya Jylland, de større øyene Sjælland, Fyn, Lolland og Bornholm, og flere mindre øyer. Sør på Jylland grenser Danmark til Tyskland, ellers er landet omgitt av hav. Over halvparten av Danmark er dyrket mark, men det fins noen bøkeskoger, eikeskoger og barskoger. Danmark selger flere hundre tusen juletrær til Norge hvert år. Juletrærne vokser på plantasjer og blir stelt som andre nytteplanter. Fordi Danmark ligger nær havet, er vintrene milde og somrene ganske varme. Men somrene kan være fuktige, og det blåser mye i Danmark. Ungdom

F

akta om..

...........

......... . . . . ....

Gjennomsnittstemperatur i København: januar 0 ºC, juli +17 ºC 2 Areal: ca. 43 000 km Folketall i 2010: 5,5 mill. Høyeste punkt: Yding Skovhøj 173 moh. Hovedstad: København Lengste elv: Gudenå 158 km Andre store byer: Århus, Odense, Store øyer: Sjælland, Fyn, Lolland, Ålborg, Esbjerg Langeland, Bornholm Myntenhet: Danske kroner (DKK) Største innsjø: Arresø 41 km2 Nasjonalitetsmerke: DK

Danmark

194

Globus6SamfunnElev.indd 194

15.04.11 09.43


er.

Regioner og utvalgte land i EuropaN som har vært på sykkeltur i Danmark, sier at de alltid sykler i motvind. Danmark er det landet i Norden som er tettest befolket. Her bor flere i byer enn i noe annet land i Europa. Hovedstaden København er den største byen, med omkring en million innbyggere. Den ligger på Sjælland. Ved byen ligger flyplassen Kastrup. I hovedstaden ligger også det danske Folketinget, som er Danmarks nasjonalforsamling. Dronning Margrethe bor på Amalienborg slott, og den danske regjeringen holder også til i København.

smør, ost, storfekjøtt og sukker. For å få store avlinger, bruker bøndene mye kunstgjødsel. Regnvannet løser opp gjødselen og fører noe av den ut i bekker og elver og videre ut til havet. Der blir det næring for alger. Slik algevekst regnes som forurensning. Et land som har lang kyst, har som oftest mange fiskere. I Nordsjøen, Skagerrak og Østersjøen fisker de torsk, rødspette, sild og flere andre fiskeslag.

Landbruket i Danmark

Varene fra jordbruket er viktige råvarer for industrien. Ellers har ikke Danmark mange råvarer selv. Råvarer som jern, stål, trevirke og kjemikalier må de kjøpe fra utlandet.

Bøndene i Danmark produserer mat nok til tre ganger så mange mennesker som det bor i landet. Det danskene ikke bruker selv, selger de til andre land. Danskene er berømte for svinekjøttet sitt, men de selger også

Danskene må også kjøpe kull til kraftverkene og olje til bilene sine. De har verken nok olje eller fosser som kan gi dem vannkraft, men de har store vindmøller. Ved siden av Nederland er Danmark selve vindmøllelandet.

Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 3 % industri 25 % tjeneste 72 % 0

Vann 1,5 % Skog 10 %

Globus6SamfunnElev.indd 195

Jord 63,5 % Annet 25 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

195

15.04.11 09.43


N

N

Finland Hva forteller frimerkene og bildene om Finland?

Hei, nimeni on Mika. Olen 12 vuotta vanha. Asun Suomessa.

Finland blir kalt «de tusen sjøers land». Det kan du forstå når du ser et kart over landet. Det er faktisk langt flere enn tusen sjøer. Finnene selv mener at det er over 188 000 sjøer i Finland. De fleste ligger i et morenelandskap som ble formet av innlandsisen for 10 000 år siden. Her veksler landskapet mellom sjøer og skogkledde områder. Som i Norge presset innlandsisen landet ned. Siden har landet steget, og det stiger litt fremdeles. I Vaasa (Vasa), ved kysten, stiger landet en centimeter i året. Finland ligger lengst øst av de nordiske landene. Det har lang felles grense med Russland. I nord grenser landet til Sverige og Norge. I vest ligger Bottenvika og i sør Finskebukta. Finland har varme, men ganske korte somrer. Vintrene er lange og kalde.

F

akta om.

Finland

.............

....... . . . . . ....

Areal: ca. 338 000 km2 Lengste elv: Kemijoki 522 km Høyeste fjell: Halti 1328 moh. Største innsjø: Saimaa 1377 km2 Gjennomsnittstemperatur i

Helsinki: januar –6 ºC, juli +18 ºC Folketall i 2010: 5,3 mill. Hovedstad: Helsinki (Helsingfors) Andre store byer: Tampere (Tammerfors), Turku (Åbo) Myntenhet: Euro (EUR) Nasjonalitetsmerke: SF

196

Globus6SamfunnElev.indd 196

15.04.11 09.43


a. ha.

Regioner og utvalgte land i EuropaN I Finland bor folk mer spredt enn i andre nordiske land. Byene er heller ikke så store, men Helsinki med forsteder har ca. en million innbyggere. I hovedstaden holder presidenten, den finske Riksdagen og regjeringen til.

Skog – viktigste naturressurs Skogen er den viktigste naturressursen i Finland. Ingen andre land i Europa har så mye skog i forhold til folketallet. Mange finner arbeider i skogen, og enda flere arbeider med å produsere varer av tømmer. I de store finske skogene er det mye elg, og det er mer ulv og bjørn enn i andre nordiske land. Finland har mer dyrket mark enn Norge. Den beste jorda er langs kysten. Der dyrker bøndene korn, poteter og sukkerroer, og mange har kyr. Fordi somrene er korte, blir ikke alltid avlingen moden. Da kan det bli uår, og

Landskapsfordeling:

det har finnene opplevd mange ganger. Det var etter slike uår at mange finner utvandret til Norge for flere hundre år siden. Mange steder i Norge lever det etterkommere av finner som utvandret til landet vårt den gangen. Nord i Norge kalles de kvener. Finnene er kjent for å lage vakre klær og glassvarer, møbler, fjernsynsapparater, mobiltelefoner og datamaskiner. Det finske mobilmerket Nokia er kjent i hele verden. Finnene liker å gå i sauna. Sauna er en badstue, et rom som er kraftig oppvarmet. Både unge og gamle går dit flere ganger i uka. Der sitter folk sammen, og når de har sittet en stund og blitt våte av svette, syns mange det er deilig å gå ut og avkjøle seg, til og med i snøen.

Fordeling næringer: råvare 5 % industri 26 % tjeneste 69 % 0

Vann 10 % Skog 68,5 %

Globus6SamfunnElev.indd 197

Jord 7,5 % Annet 14 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

197

15.04.11 09.43


N

N

Island Hva forteller frimerkene og bildene om Island?

Halló, ég heiti Baldur. Ég er 12 ára. Ég á heima á Íslandi.

Island er en øy langt ute i Norskehavet. Når islendingene skal til andre land, må de reise med båt eller fly. Island er annerledes enn de andre nordiske landene. Landet har nesten ikke skog, og landet er dannet på en helt spesiell måte. Det har islendingene fått merke også i nyere tid. I 1963 oppdaget noen fiskere store røykskyer som steg mot himmelen ute i havet sør for Island. Det var som om havet putret og kokte. Opp gjennom en sprekk i havbunnen strømmet det smeltet og flytende stein, lava. Da den glødende lavaen kom ut av vulkanrørene, ble den avkjølt av havvannet og størknet. I løpet av noen måneder bygde det seg opp en ny øy. Islendingene kalte den for Surtsey etter kjempen Surt i den islandske gudelæren.

F

akta om.

Island

.............

....... . . . . . ....

Areal: ca. 103 000 km2 Lengste elv: Thjórsá 237 km Høyeste fjell: Hvannadalshnúkur 2119 moh. Største innsjø: Thingvallavatn 84 km2

Største isbre: Vatnajökull 8400 km2 Gjennomsnittstemperatur: januar 0 ºC, juli +11 ºC Folketall i 2010: 309 000 Hovedstad: Reykjavik Myntenhet: Islandske kroner (ISK) Nasjonalitetsmerke: IS

198

Globus6SamfunnElev.indd 198

15.04.11 09.43


ur.

.

Regioner og utvalgte land i EuropaN Island – en lavaøy Island er dannet på samme måten som Surtsey. Landet er bygd opp av smeltet stein som har størknet. I flere millioner år har smeltet stein strømmet opp fra store sprekker i havbunnen. Denne smeltemassen har lagd en fjellkjede som ligger under havflaten mellom Europa og Amerika. Noen steder stikker toppene på fjellkjeden opp over havflaten. Island er en slik topp. Langs denne fjellkjeden er det flere vulkaner. Den største på Island heter Hekla. Den hadde siste gang et stort utbrudd i 1970.

Island er det minste landet i Norden, og det bor ikke flere mennesker der enn i Rogaland fylke. Fiske og jordbruk er viktige næringsveier. Jorda er karrig, men gresset gir likevel mat til nesten en million sauer. Fisket er likevel viktigere enn jordbruket. Islendingene har slitt hardt for å beskytte sin viktigste næring, fisket. De senere årene har man på Island brukt mye elektrisk kraft til å produsere aluminium. Island har ikke konge eller dronning. Landet er republikk med valgt president, slik som Finland.

Der det er vulkaner, er det ofte varme kilder, eller geysirer, som de heter. Det er oppvarmet vann som pipler eller spruter opp av jorda. På Island bruker folk det varme vannet til å varme opp hus og veksthus med, til å lage elektrisk kraft av og til å bade i. Island ligger langt mot nord og har flere isbreer. En av dem, Vatnajökull, er den største i Europa. Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 8 % industri 22 % tjeneste 70 % 0

Vann 2,5 % Skog 1 %

Globus6SamfunnElev.indd 199

Jord 22 % Annet 74,5 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

199

15.04.11 09.43


N

N

Sápmi (Sameland) Sápmi er navnet på samenes land. Det er ikke noe egentlig land med grenser, men navnet på området urfolket samer kommer fra. Kartet viser at dette området ligger nord i Norden og strekker seg gjennom Norge, Sverige, Finland og inn i Russland. Karasjok i Finnmark regnes som hovedstaden i Sameland. Det bor omtrent 60 000 mennesker i Sameland (anslag).

Kárášjohka / Ohcejohka / Utsjoki Karasjok Murmansk Guovdageaidnu / Lujávri / Kautokeino Eanodat / Lovozero Enontekiö Giron / Kiruna Jåhkåmåhkke / Jokkmokk

SVERIGE

FINLAND

NORGE Helsinki

Oslo Stockholm

RUSSLAND

Moskva

Landskapet i samenes land veksler mellom viddeområder, skog, områder med innsjøer og elver som renner ut i Barentshavet eller Bottenviken. Det nordlige Norden er rikt på naturressurser. Fisk i ferskvann og saltvann og rein som beiter på lav og annet naturlig fôr. Noen samer lever fremdeles av disse naturressursene. Men de fleste samer lever som andre

00_00_Sameland

folk i Norden av tradisjonelt jordbruk, i industrinæringer eller med turisme og andre tjenestenæringer. Nede i jorda er det flere steder rike malmleier og i havet nord for Finnmark er det funnet olje.

Kautokeino i Finnmark

200

Globus6SamfunnElev.indd 200

15.04.11 09.43


Regioner og utvalgte land i EuropaN

Svalbard Svalbard er navnet på en øygruppe som ligger nord for Norge, halvveis til Nordpolen. Svalbard betyr «den kalde kysten», og så langt nord er det virkelig kaldt. Sommeren er kort, og det er bare det øverste laget av jorda som tiner i sommerhalvåret. Lenger ned er jorda frosset hele året, det kaller vi permafrost. Naturen på Svalbard er spennende. Mest spennende er kanskje isbjørnen. Den lever av fisk og sel og oppholder seg på øyene og langs iskanten. En sjelden gang angriper den mennesker. Det skjedde så sent som i 1995, da en ung jente ble angrepet og drept av isbjørn like ved Longyearbyen. Det største stedet på Svalbard er Longyearbyen. Den ble anlagt av et amerikansk selskap i 1906 og ga kullgruvebyen navnet etter direktøren J.M. Longyear. I dag

F

akta om.

.............

er utgraving av kull den viktigste virksomheten på Svalbard. Ved siden av kullgraving, er turistbesøk en viktig næring. Mange besøker øyene for å oppleve villmarka. De oppsøker de store hvite viddene, de flotte fjellene, isbreene og stillheten.

....... . . . . . ....

Svalbard Areal: ca. 61 000 km2 Største øy: Spitsbergen Kjente steder: Longyearbyen, Barentsburg, Svea, Ny Ålesund Folketall i 2006: 2500 (anslag)

Globus6SamfunnElev.indd 201

201

15.04.11 09.43


N

N

Tyskland Hva forteller bildene om Tyskland?

Ich heiße Erika. Ich bin 12 Jahre alt. Ich lebe in Deutschland.

Tyskland ligger midt i Europa. Det strekker seg fra Nordsjøen og Østersjøen i nord til Alpene i sør. Grovt sett kan vi dele Tysklands landskaper i tre typer. I det nordtyske lavlandet fins det rikelig med spor fra istiden, særlig morenerygger og morenejord. MidtTyskland har skogkledde åser, daler og fjell. I sør skråner den bayerske høysletta oppover mot Alpene. Her renner Donau østover, mens landskapet ellers i Tyskland får elvene til å renne nordover. Mellom elvene går det store og små kanaler. Langs elvene og ved utløpet av dem ligger store byer som forteller om livlig handel. Til og med hovedstaden Berlin, langt inne i Tyskland, har store havneanlegg. Nær halvparten av landet er dyrket jord eller beitemark. Det gjelder særlig sletta

F

akta om.

Tyskland

.............

....... . . . . . ....

Areal: ca. 357 000 km2 Lengste elv: Rhinen 865 km Høyeste fjell: Zugspitze 2962 moh. Største innsjø: Bodensjøen 538 km2 Største øy: Rügen

202

Globus6SamfunnElev.indd 202

Gjennomsnittstemperatur i Berlin: januar 0 ºC, juli +19 ºC Folketall i 2010: 82 mill. Hovedstad: Berlin Andre store byer: Hamburg, München, Köln, Essen, Frankfurt am Main, Myntenhet: Euro (EUR) Nasjonalitetsmerke: D

15.04.11 09.43


and.

Regioner og utvalgte land i EuropaN i nord og høysletta i sør. Ingen andre steder i landet er jorda så god som der. Skogene i Tyskland er stort sett plantet og godt stelt. Tyskerne var de første i Europa som plantet nye trær med en gang et område var hogd ned. Tyskland har alltid vært kjent for sin effektive industri. Landet har forsynt både sitt eget land og andre land med mange kjente produkter, for eksempel bilmerkene Volkswagen og Mercedes. Ruhrdalen ved elva Ruhr regnes som et av de viktigste industriområdene. Der er det kull i jorda og det er lett å transportere varer på elva.

Flotte slott og domkirker fins i mange byer. Gamle ridderborger troner på høyder i landskapet. De ble bygd på høyder fordi det gjorde det lettere å forsvare dem mot mulige fiender. Mellom byer og landsbyer strekker et av Europas mest moderne veinett seg på kryss og tvers. De største veiene, motorveiene, kalles på tysk for Autobahn, og de var blant de første motorveiene som ble bygd i Europa. Hvis du skal reise fra nord til sør eller fra vest til øst i Europa, vil du sannsynligvis reise gjennom Tyskland.

Tyskland er kjent for store kunstnere som Bach, Beethoven og Goethe. Martin Luther og Johann Gutenberg levde også i Tyskland. Den ene av dem oppfant boktrykkerkunsten. Men hva gjorde den andre?

Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 2 % industri 31 % tjeneste 67 % 0

Vann 2,1 % Skog 30 %

Globus6SamfunnElev.indd 203

Jord 48,8 % Annet 19,1 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

203

15.04.11 09.44


N

N

Frankrike Hva forteller frimerkene og bildene om Frankrike?

Salut! Je m’appelle Natalie. J’ai 12 ans. J’habite en France.

Frankrike er det tredje største landet i Europa. Landet ligger langt mot vest, og det har en lang kyst både i nord og i sør. I nord grenser Frankrike til Belgia, Luxemburg og Tyskland. Grensen mot Tyskland følger Rhinen fram til Sveits. Her går østgrensen gjennom Alpene til Middelhavet. Fjellkjeden Pyreneene utgjør grensen mot Spania i sørvest. Fire store elver skjærer gjennom landet. Rhône munner ut i Middelhavet, Garonne og Loire i Biscayabukta og Seine i Den engelske kanal. Du har kanskje lest om tegneseriefiguren Asterix? På den tiden handlingen foregår, var Frankrike dekket av vakre løvskoger. I dag er bare 27 % av landet skogbevokst. En mye større del av landet er dyrket mark.

F

akta om..

Frankrike

...........

......... . . . . ....

Areal: ca. 550 000 km2 Lange elver: Rhône, Loire, Seine, Garonne Høyeste fjell: Mont Blanc 4810 moh. Største øy: Korsika 8799 km2

Gjennomsnittstemperatur i Paris: januar +3 ºC, juli +19 ºC Folketall i 2010: 65 mill. Hovedstad: Paris Andre store byer: Marseille, Lyon, Toulouse, Nice Myntenhet: Euro (EUR) Nasjonalitetsmerke: F

204

Globus6SamfunnElev.indd 204

15.04.11 09.44


Regioner og utvalgte land i EuropaN Jordbruket i Frankrike er moderne og veldrevet. På slettelandet i nord og nordvest dyrker bøndene hvete, poteter, sukkerroer og mais. I sør, og i de lange elvedalene, dyrker de mest frukt, grønnsaker og vindruer. Vin er noe av det Frankrike er mest kjent for. Vinsortene blir ofte kalt opp etter stedet hvor de blir produsert. Viner smaker forskjellig fordi jorda som vinplantene vokser i, er forskjellig, og fordi vindyrkerne bruker ulike sorter druer, og fordi været veksler. Bordeaux og Champagne er to av de mest kjente vindistriktene i Frankrike.

Frankrike er også et industriland. Det produserer fly, tog, biler, motorsykler, elektriske apparater, elektronikk, klær, kosmetikk og mye mer. All industri trenger energi, og det får landet fra olje, kull, gass, vannkraft og atomkraft. Mer enn halvparten av elektrisiteten lages i atomkraftverk.

I Bretagne har franskmennene bygd et tidevannskraftverk. Der utnytter de forskjellen på høyvann og lavvann. Utenfor kysten av Bretagne er forskjellen over elleve meter. Når tidevannet beveger seg mot høyvann (flo), strømmer det gjennom turbiner i kraftverket med en fart på 20 km/t. Det Frankrike produserer også mange kjente oster. Du har kanskje hørt navn samme skjer når vannet beveger seg som brie, camembert og roquefort? Det mot havet igjen. Et slikt kraftverk kan er franske oster som vi også kan kjøpe i lage nok strøm til en by med 250 000 norske butikker. Det franske kjøkken er mennesker. berømt for sine velsmakende retter.

Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 2 % industri 24 % tjeneste 74 % 0

Vann 0,3 % Skog 27 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

Jord 37,2 % Annet 35,5 %

205

Globus6SamfunnElev.indd 205

15.04.11 09.44


N

N

Storbritannia Hva forteller frimerkene og bildene om Storbritannia?

Hello! My name is Susan. I’m 12 years old. I live in England.

Storbritannia består av England, Skottland, Wales og Nord-Irland. Landet er omgitt av hav på alle kanter. Bare på den irske øya grenser Storbritannia til et annet land, Irland. Golfstrømmen gjør været ganske mildt. Dette er med på å gi landet rikelig med nedbør gjennom hele året, særlig i de vestlige delene. I Storbritannia finner vi mange slags landskap. Helt nord i Skottland er det høyland med noe fjell. Her er det også fjordlandskap

F

akta om..

...........

Storbritannia

......... . . . . ....

Areal: ca. 244 000 km2 Lange elver: Severn 354 km, Themsen 338 km Høyeste fjell: Ben Nevis i Skottland 1342 moh. Største innsjø: Lough Neagh 396 km2

Gjennomsnittstemperatur i London: januar +4 ºC, juli +18 ºC Folketall i 2010: 62 mill. Hovedstad: London Andre store byer: Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Liverpool Myntenhet: Britiske pund (GBP) Nasjonalitetsmerke: GB

206

Globus6SamfunnElev.indd 206

15.04.11 09.44


Regioner og utvalgte land i EuropaN som likner på det norske. Sør for Skottland strekker en lav fjellkjede, Penninene, seg sørover. Nordvest for fjellkjeden ligger det vakre landskapet Lake District, et område som er flott til turvandring. Sør-England er ganske flatt. Helt i sør dominerer kalkbergarter. Et kjent landemerke er de hvite klippene ved Dover. Det er helt hvite kalksteinsklipper som vi kan se på lang avstand ute fra sjøen. En gang vokste det mye skog i Storbritannia. De fleste steder er skogen hogd ned og landet tatt i bruk som jordbruksland. Men det fins fremdeles ganske store skogområder i Skottland og Lake District. England var det første landet i Europa som ble et industriland. Det begynte for 200 år siden med oppfinnelser av spinne- og vevemaskiner og med kull som energikilde. Oppfinnelsene og industrien er noe av grunnen til at så Landskapsfordeling:

mange bor i byer og så få arbeider i jordbruket. London-området og industriområdene i Midt-England er tettest befolket. Her er det aldri langt til nærmeste by. De fleste engelske byene har få høye bygninger. Gate opp og gate ned kan du finne nesten like hus, tett i tett. I Storbritannia kan en reise med bil, tog, fly eller på kanaler. Landet var det første i verden som bygde jernbane. Det første dampdrevne toget gikk mellom byene Stockton og Darlington i Nord-England så tidlig som i 1825. Hovedstaden London er et populært sted for turister. Kjente steder, som Buckingham Palace, Trafalgar Square, Tower Bridge og The Tower of London, Madame Tussauds vokskabinett og rockemuseet, er verdensberømte turistmål.

Fordeling næringer: råvare 1 % industri 25 % tjeneste 74 % 0

Vann 1,4 % Skog 10 %

Globus6SamfunnElev.indd 207

Jord 70,1 % Annet 18,5 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

207

15.04.11 09.44


N

N

Nederland

Hallo, ik heet Ria. Ik ben 12 jaar. Ik woon in Nederland.

Hva forteller frimerket og bildene om Nederland? Nederland ligger med «ansiktet» mot havet og grenser ellers til Tyskland og Belgia. Ofte nevnes Nederland som et av Beneluxlandene. Det er et fellesnavn på Belgia, Nederland og ministaten Luxemburg. Når de nevnes sammen, blir de en større gruppe som kan måle seg med «naboene» Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Havet er viktigere for Nederland enn for noe annet land i Europa. Det er viktig som fiskeplass og transportåre, men enda viktigere som areal. Det er blitt sagt at «Gud skapte himmel og jord, men nederlenderne skapte Nederland». Nederland er bygd opp av havet, for store deler av

F

akta om..

Nederland

...........

......... . . . . ....

Areal: ca. 42 000 km2 Lange elver: Maas, Lek, Waal (Rhinens delta) Høyeste punkt: Drielandenpunkt 321 moh. Største innsjø: Ijsselmeer

Gjennomsnittstemperatur: januar +2 ºC, juli +17 ºC Folketall i 2010: 16,8 mill. Hovedstad: Amsterdam Andre store byer: Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Haag Myntenhet: Euro (EUR) Nasjonalitetsmerke: NL

208

Globus6SamfunnElev.indd 208

15.04.11 09.44


d.

Regioner og utvalgte land i EuropaN Andre kjente produkter fra jordbruket i Nederland er ost. Gouda og edamer er nederlandske ostesorter.

landet er gammel havbunn. Omkring en firedel av landet ligger lavere enn havets overflate. Landet er så lavt at to tredeler av arealet ville blitt oversvømmet ved kraftig høyvann. Nederlenderne har bygd store voller til å stenge for vannet og diker for å lede vannet vekk. Hele tiden pumper de ut vann, og hele tiden erobrer de nytt land fra havet.

Nederland tar opp noe naturgass fra Nordsjøen, og det dekker nesten halvparten av energibehovet i landet. Fra gammelt av er Nederland kjent for sine vindmøller, og kraften fra disse bruker nederlenderne fremdeles.

Nederland er av de tettest befolkede landene i Europa og i verden. På et landareal mindre enn Nordland fylke bor det over 14 millioner mennesker. Tettest befolket er den ytre delen av landet der de store byene ligger. Mens andre land har styret i en hovedstad, holder de som styrer Nederland til i to byer, i hovedstaden og i Haag.

Nederland har også mye industri. Mest kjent er kanskje den elektroniske industrien. Philips, som du leste om på side 160, har hovedkvarter i Eindhoven. En av verdens største havner ligger i Nederland. Den ligger i og nær Rotterdam. Hvis du skal reise til Nederland, bør du besøke tulipanfarmene. I Haag ligger en lilleputtby som heter Madurodam. Der kan du se modeller av berømte byggverk, jernbaner, flyplasser og havneanlegg i Nederland. Alt er bygd i målestokk 1:25.

Vi forbinder ofte Nederland med blomster, særlig tulipaner. Blomster er et av de viktigste produktene fra jordbruket. Det meste av tulipanløkene vi bruker i Norge, kommer derfra. Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 3 % industri 21 % tjeneste 76 % 0

Vann 18,4 % Skog 7,7 %

Globus6SamfunnElev.indd 209

Jord 47,8 % Annet 26,1 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

209

15.04.11 09.44


N

N

Russland Hva forteller frimerket og bildene om Russland?

ЛРИВЕТ, МЕНЯ ЗОВУТ НАТАLLІА. МНЕ ДВЕНАДЦАТЬ ΛЕТ. Я ЖИВУ В РОССИИ.

Russland er verdens største land. Det dekker en tidel av landjorda og strekker seg inn i verdensdelen Asia. Vi arbeider likevel med Russland som en del av Europa. Størstedelen av befolkningen bor i den europeiske delen, som strekker seg fra Østersjøkysten til Uralfjellene. Den asiatiske delen heter Sibir. Dersom vi reiser med tog tvers gjennom hele Russland, vil reisen ta sju dager. I et så stort land er det mange ulike værforhold og store forskjeller i vegetasjonen. Helt i nord er det svært kaldt det meste av året. Jorda er frosset mange meter ned

F

akta om.

Russland

.............

....... . . . . . ....

Areal: ca. 17 000 000 km2, hvorav ca. 2/3 i Asia Lange elver: Lena, Volga, Ob, Jenisej, Amur Høyeste fjell: Elbrus 5642 moh. (Europas høyeste fjell) Store innsjøer: Ladoga, Onega, Asovhavet, Bajkalsjøen

Gjennomsnittstemperatur i Moskva: januar –10 ºC, juli +19 ºC Folketall i 2010: 139,4 mill. Hovedstad: Moskva Andre store byer: St. Petersburg, Nisjni Novgorod, Jekaterinburg, Novosibirsk, Samara, Tsjelabinsk, Omsk, Kazan, Perm, Volgograd Myntenhet: Russiske rubler (RUB) Nasjonalitetsmerke: RUS

210

Globus6SamfunnElev.indd 210

15.04.11 09.44


ВУТ

ΛЕТ. .

Regioner og utvalgte land i EuropaN i bakken, og bare det øverste laget tiner i løpet av den korte sommeren. Vannet greier ikke å trenge ned gjennom den frosne bakken, og det blir vått og sølete. Slike landskap der det alltid er frost eller tele, kaller vi tundra.

jordoverflaten er det store rikdommer, som jern, kull, olje, nikkel og sink. Andre metaller fins også i store mengder. De rike ressursene brukes i mange viktige næringer.

Det er mange flotte bygninger og Sør for tundraområdene ligger taigaen, steder i dette landet. Et slikt sted er som er verdens største barskogområde. Kreml, som betyr borg. Det ligger midt i Moskva, med vakre slott og Gran, furu og lerk strekker seg som kirker tett i tett. For lenge siden et belte tvers gjennom landet. I den varmeste delen av skogområdet vokser bodde tsaren og de rike i Russland i Kreml. Løkkuppelkatedralen er en av det også løvtrær. de mest kjente bygningene i verden. Det som kalles «den ungarske steppen», Den ble bygd på 1500-tallet av tsar Ivan den grusomme. Det fortelles om fortsetter gjennom Ukraina og inn i Ivan at han blindet arkitekten etter at Russland. På steppen er det for tørt til at det kan vokse trær. Det meste av den katedralen var bygd ferdig, slik at han ikke kunne lage noe like vakkert et er dyrket opp, og avlingene gror fordi annet sted. det er bygd store vanningsanlegg. Russland har rikelig med naturressurser. Landet har mye dyrket jord og beitemark. Ingen andre land har så mye skog som Russland. Under Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 11 % industri 29 % tjeneste 60 % 0

Vann 1,1 % Skog 45,6 %

Globus6SamfunnElev.indd 211

Jord 12,3 % Annet 41 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

211

15.04.11 09.44


N

N

Ukraina Hva forteller frimerket og bildene om Ukraina?

Pryvit, meni zvaty Lesja. Meni 12 rokiv. Ja zhyvu v Ukrajini.

Etter Russland er Ukraina det største landet i Europa. Det er nesten dobbelt så stort som Norge og har en befolkning på over 45 millioner mennesker. Ukraina ble egen nasjon da Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Landet grenser i sør til Svartehavet og ellers til Romania, Moldova, Ungarn, Polen, Hviterussland og Russland. Ukraina er et flatt sletteland med mye svært fruktbar jord. Den fruktbare jorda blir kalt svartjord. Jorda blir særlig brukt til korndyrking, og helt fra 1800-tallet er det kalt Europas kornkammer. Også sukkerroer, grønnsaker, frukt og vindruer blir det dyrket mye av. Landet har dessuten et stort husdyrhold. Vest i landet ligger den skogkledde fjellkjeden Karpatene. I sør ligger

F

akta om..

Ukraina

...........

......... . . . . ....

Areal: ca. 604 000 km2 Lange elver: Dnepr, Dnestr Høye fjell: Hoverla i Karpatene 2061 moh. Gjennomsnittstemperatur i Kiev: januar –6 ºC, juli +20 ºC

Folketall i 2010: 45,4 mill. Hovedstad: Kiev Andre store byer: Kharkov, Dnepropetrovsk, Donetsk, Odessa Myntenhet: Hryvnja (UAH) Nasjonalitetsmerke: UA

212

Globus6SamfunnElev.indd 212

15.04.11 09.44


esja.

Regioner og utvalgte land i EuropaN Sovjetunionen ble det mindre behov for våpen. For Ukraina har det ikke vært lett å selge våpnene, og industrien har gått dårlig.

Donets-platået. Her fins mye kull, jern og andre verdifulle malmer. De fleste elvene i Ukraina renner sørover til Svartehavet. Det er bygd mange kraftverk i elvene som er demmet opp og danner kunstige innsjøer flere steder.

Kiev er den største byen og hovedstaden i Ukraina. Det er en gammel by med mange flotte Befolkningen i Ukraina er sammensatt. bygninger. Den er også landets viktigste industriby. Det sies at byen ble til på Omtrent tre firedeler er ukrainere, 800-tallet, da svenske vikinger grunnla mens to av ti innbyggere er russere. et rike i området der Kiev ligger i dag. Mange av innbyggerne lever av Vikingene tok seg fram langs elvene fra jordbruk. Jordbruket i Ukraina var Østersjøen. også viktig den gang landet var en del av Sovjetunionen. Men det ble drevet lite effektivt og produksjonen var mindre enn tidligere. Industrien i Ukraina har særlig vært det som kalles tungindustri. Det betyr at den produserte jern og stål som det skulle lages forbruksvarer av andre steder. Landet hadde også stor produksjon av våpen til fellesforsvaret i Sovjetunionen. Med oppløsningen av Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 19 % industri 30 % tjeneste 51 % 0

Vann 4 % Skog 17,3 %

Globus6SamfunnElev.indd 213

Jord 69,2 % Annet 9,5 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

213

15.04.11 09.44


N

N

Cześć. Nazywam się Anna. Mam 12 lat. Mieszkam w Polsce.

Polen Hva forteller frimerkene og bildene om Polen? Storparten av Polen er en del av den største sletta i verden. Denne sletta strekker seg helt fra Nordsjøen til Uralfjellene i Russland. Ordet «pole» betyr slette, så til og med navnet på landet har med sletta å gjøre. Slettelandet har gjort Polen vanskelig å forsvare. Mektige naboer har flere ganger invadert og delt opp landet. I dag er Oder grenseelv mot Tyskland i vest. I sør finner vi Sudetene og Karpatene. I nord grenser landet til Østersjøen. Polen har kalde vintrer og varme somrer. Omtrent en firedel av landet er dekket av skog hvor det vokser nåletrær som gran, furu og lerk, samt løvtrær som eik, bøk og osp.

F

akta om..

Polen

...........

......... . . . . ....

Areal: ca. 313 000 km2 Lange elver: Wisla, Oder Høyeste fjell: Rysy 2499 moh. Stor innsjø: Sniardwy (i De masuriske sjøene)

Gjennomsnittstemperatur i Warszawa: januar –4 ºC, juli +20 ºC Folketall i 2010: 38,5 mill. Hovedstad: Warszawa Andre store byer: Lódz, Kraków, Wroclaw, Poznan, Gdansk Myntenhet: Zloty (PLN) Nasjonalitetsmerke: PL

214

Globus6SamfunnElev.indd 214

15.04.11 09.44


Regioner og utvalgte land i EuropaN Over halvparten av landet er dyrket mark. Jorda inneholder mye sand og er ganske skrinn. Men når den blir gjødslet, egner den seg godt til dyrking av blant annet poteter og rug. Bare Kina og Russland dyrker mer poteter enn Polen.

men fremdeles er hester vanlige i jordbruket. Før greide ikke jordbruket å skaffe polakkene nok mat. Nå kan landet også selge mat til andre land.

I kystbyene i nord er det flere store skipsverft. Mest kjent er skipsverftet i Gdansk, der fagbevegelsen Solidaritet Sør i Polen er det store kull- og jernfelt. ble stiftet i 1980. Polen har fostret flere kjente personer. Fysikeren Her er det bygd opp store jern- og stålfabrikker som er viktige for landet. og kjemikeren Marie Curie, som fikk to nobelpriser for sitt arbeid med radioaktivitet, ble født der. Polen er tett befolket. Selv om landet Komponisten Chopin ble også født i er omtrent like stort som Norge, er Polen, selv om han oppholdt seg mye befolkningen ni ganger så stor. Mange i andre land. Han bodde og spilte bor i byer, men hvis vi sammenlikner med Vest-Europa, bor fremdeles mange mye i Frankrike, og han ble gravlagt der, i Paris. Men hodet hans ble ført mennesker på landsbygda. Dette har til Warszawa og gravlagt der. Både med næringer å gjøre. Dyrkingen av franskmenn og polakker var så stolte de store jordbruksområdene krever av Chopin at de ønsket å ha ham i sitt mye arbeidskraft. Mekanisering av land. jordbruket har nok skutt fart etter at landet ble demokratisk i 1990. Det betyr at flere og flere skaffer seg traktor,

Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 19 % industri 30 % tjeneste 51 % 0

Vann 2,6 % Skog 28 %

Globus6SamfunnElev.indd 215

Jord 60 % Annet 9,4 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

215

15.04.11 09.44


N

N

Ungarn Hva forteller frimerket og bildene om Ungarn?

Szia, az én nevem Ildikó. 12 éves vagyok. Magyarországon lakom.

Ungarerne stammer fra et rytterfolk som innvandret fra øst for over 1000 år siden. Rytterfolket likte landskapet, jagde vekk mange av dem som bodde der, og slo seg ned. Språket deres, ungarsk, er svært forskjellig fra språkene i nabolandene. Ungarn ligger nesten midt i Europa. Det grenser til åtte andre land og har ingen kyst. To store elver renner gjennom landet fra nord til sør. Den mest kjente er Donau, som også renner gjennom hovedstaden Budapest. Vest for Donau er landskapet bakkete. Der ligger en av Europas mest kjente innsjøer, Balatonsjøen. Den er bare 11 meter dyp på det dypeste, så de fleste steder kan en god svømmer dykke ned til bunnen. Mange turister reiser til innsjøen for å fiske, bade eller kjøre båt. Øst for Donau strekker slettelandet seg ut og dekker nesten halve landet. Sletta er en del av steppen som strekker seg

F

akta om..

Ungarn

...........

......... . . . . ....

Areal: ca. 93 000 km2 Lange elver: Donau, Tisza Høye fjell: Kékes 1014 moh. Største innsjø: Balatonsjøen 598 km2

Gjennomsnittstemperatur i Budapest: januar 0 ºC, juli +22 ºC Folketall i 2010: 10 mill. Hovedstad: Budapest Myntenhet: Forint (HUF) Nasjonalitetsmerke: H

216

Globus6SamfunnElev.indd 216

15.04.11 09.44


kó.

m.

Regioner og utvalgte land i EuropaN Produkter fra jordbruket er viktige råvarer for industrien, men ellers har ikke ungarerne så mange andre råvarer selv. Det fins bauxitt, en rød jordart som blir brukt til å produsere Det er ganske stor forskjell på tempera- aluminium. Ungarn har lite olje. De fleste råvarene og energien til turene sommer og vinter. Det er fordi landet ligger langt inne på et kontinent. industrien må de kjøpe fra andre land. Vintrene er lange og ofte bitende kalde. Hovedstaden Budapest er delt i to av Somrene er varme og tørre. elva Donau. Opprinnelig var det to byer, Buda og Pest. Buda er den eldste Mange i Ungarn arbeider med og ble anlagt av romerne for nesten to jordbruk. Av landskapsoversikten tusen år siden. Da het den Aquinum, kan du lese at landet har svært mye dyrkbar jord og mye beite. De viktigste som betyr vannrik. Også i dag er Budapest kjent for sine varme kilder og produktene er hvete og mais, men bad. Åtte broer over Donau forbinder ungarerne dyrker også store mengder sukkerroer, poteter, solsikkefrø, tobakk, Buda og Pest. vindruer og frukt og grønnsaker, særlig paprika. Paprika kan nesten kalles et kjennetegn på Ungarn. Husdyrhold er også viktig, og bøndene selger kjøtt til mange land. Kjøtt og paprika bruker ungarerne til matretten gulasj, som er nasjonalretten i landet. østover langt inn i Russland. I Ungarn kalles steppe for puszta, og der har den navnet Alföld. Nord i landet er det fjell på opptil 1000 meters høyde.

Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 6 % industri 34 % tjeneste 60 % 0

Vann 0,7 % Skog 19 %

Globus6SamfunnElev.indd 217

Jord 65,7 % Annet 14,6 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

217

15.04.11 09.44


N

N

Spania Hva forteller frimerkene og bildene om Spania?

Hola, me llamo Rosa. Tengo 12 años. Vivo en España.

Spania ligger på den iberiske halvøya sammen med Portugal. Halvøya, som også kalles Pyrenéhalvøya, er omgitt av hav på tre kanter. I nordøst danner fjellkjeden Pyreneene grensen mot Frankrike. Det andre store fjellområdet i Spania ligger i sør og heter Sierra Nevada. «Sierra» betyr sagtakket fjell på spansk. Lengst i sør «peker» Spania mot en annen verdensdel. Ved det smale Gibraltarstredet kan en i klart vær se over til Afrika. Spania vender mot Middelhavet. I hele middelhavsområdet er sommerværet varmt og tørt, vinterværet fuktig og kjøligere. Somrene i det meste av Spania er så tørre at når høsten kommer, er mye

F

akta om.

Spania

.............

....... . . . . . ....

Areal: ca. 505 000 km2 Lange elver: Duero, Ebro, Guadalquivir, Guadiana, Tajo Høyeste fjell: Mulhacén 3481 moh. Store øyer: øygruppene Balearene med Mallorca og Kanariøyene med Tenerife, Gran Canaria og Lanzarote

Gjennomsnittstemperatur i Madrid: januar +5 ºC, juli +25 ºC Folketall i 2010: 46,5 mill. Hovedstad: Madrid Andre store byer: Barcelona,Valencia, Sevilla Myntenhet: Euro (EUR) Nasjonalitetsmerke: E

218

Globus6SamfunnElev.indd 218

15.04.11 09.44


Regioner og utvalgte land i EuropaN av landet brunsvidd og uttørret. Bare steder hvor de har vann nok til kunstig vanning, er grønne og frodige. Vannet kommer fra fjellene, fra brønner og fra kunstige magasiner. Den største byen i Spania, hovedstaden Madrid, ligger nesten midt i landet. Her fins et av verdens flotteste kunstmuseer, Pradomuseet. Den tettest befolkede delen av Spania er kysten mot Middelhavet. Her ligger det flere store byer, og turisme er den viktigste næringsveien. Det sies at det kommer flere turister til Spania på ett år enn det er innbyggere i landet. De store turistområdene heter Catalonia og Andalucía, eller Costa Blanca (den hvite kyst) og Costa del Sol (solkysten).

og frukt. Når du går i butikken hjemme, kan du finne mange slags frukt og grønnsaker som er dyrket i Spania. Både epler, appelsiner, druer, oliven, tomater og mer kan være derfra, eller fra Kanariøyene, som hører til Spania. Den rikelige tilgangen på råvarer har skapt spennende matskikker. En kjent spansk rett er paella. Den lages av ris, reker, kylling, blåskjell og safran. Ved Gibraltarstredet har engelskmennene en festning. Stedet fikk navn etter den arabiske erobreren Jamal-al Tarik, som bygde en festning der i år 711. Senere erobret araberne, eller maurerne som de blir kalt, store deler av Spania. I mer enn 700 år hadde araberne makten.

Jordbruk og fiske er også viktige næringer i Spania. Spania har stor produksjon av hvete, vindruer og vin, sukkerroer, bomull, tobakk, grønnsaker Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 6 % industri 31 % tjeneste 63 % 0

Vann 1,1 % Skog 32 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

Jord 59,3 % Annet 7,6 %

219

Globus6SamfunnElev.indd 219

15.04.11 09.44


N

N

Ciao, mi chiamo Gino. Ho 12 anni. Abito in Italia.

Italia Hva forteller frimerket og bildene om Italia? På et kart ser Italia ut som en støvel som stikker ut i Middelhavet. Landet er omgitt av Adriaterhavet i øst, Det joniske havet i sør og Middelhavet i vest. I nord ligger de mektige Alpene og gjør ferdsel til resten av Europa vanskelig. Flere steder, blant annet under Mont Blanc, er det i vår tid boret lange tunneler for tog og biltrafikk. I Nord-Italia dominerer Posletta rundt elva Po. Sør for Posletta begynner fjellkjeden Appenninene, som strekker seg ned gjennom hele resten av landet. Flere steder i Italia er det aktive vulkaner. Vesuv ved Napoli og Etna på Sicilia er de mest kjente.

F

akta om.

Italia

.............

....... . . . . . ....

Areal: ca. 301 000 km2 Lengste elv: Po 672 km Høyeste fjell: Monte Rosa 4633 moh. Store innsjøer: Comosjøen, Maggioresjøen, Gardasjøen Største øyer: Sicilia 25 708 km2, Sardinia 24 090 km2

Gjennomsnittstemperatur i Roma: januar +7 ºC, juli +26 ºC Folketall i 2010: 58,1 mill. Hovedstad: Roma Andre store byer: Milano, Napoli, Torino,Venezia, Genova Myntenhet: Euro (EUR) Nasjonalitetsmerke: I

220

Globus6SamfunnElev.indd 220

15.04.11 09.44


Regioner og utvalgte land i EuropaN De fleste steder i Italia har middelhavsvær med varme og tørre somrer og fuktige og milde vintrer. Men oppe i Alpene er det så kaldt at det blir skiføre. Opprinnelig var det meste av Italia dekket av skog, men det er flere tusen år siden. I dag er storparten av landet oppdyrket. Noen steder fins det små skoger av eik, kastanje og poppel.

I den nordlige delen av Italia er det mye industri. Her ligger blant annet Torino med de kjente Fiat-fabrikkene. Folk i Nord-Italia tjener mer og har bedre råd enn folk i det fattigere Sør-Italia.

Å reise gjennom Italia er som å reise gjennom historien. Det fins et ordtak som heter «Alle veier fører til Rom». Ordtaket oppsto i romertiden. Mange millioner turister besøker Italia På den fruktbare Posletta fins rike hvert år, og mange av dem reiser til jordbruksområder. Jorda sørover i hovedstaden Roma. I denne gamle Italia er mindre fruktbar. Italia har byen finner vi kjente bygninger som stor produksjon av vindruer og vin, Colosseum og Peterskirken. Kirken sitrusfrukter, som appelsiner og rommer 50 000 mennesker. Den er sitroner, og oliven. Gårdene i Italia er vanligvis ganske små. 20 mål (dekar) er reist over apostelen Peters grav. Kirken en vanlig størrelse, det er et område så og kapellet ligger inne i Vatikanstaten, hvor paven og pavekirken har makten. stort som fem fotballbaner. Italiensk mat er verdenskjent. Melkeproduksjonen er stor, og de lager kjente oster som gorgonzola og parmesan. Retter som pasta, pizza og risotto kommer opprinnelig fra Italia. Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 5 % industri 32 % tjeneste 63 % 0

Vann 2,3 % Skog 21,8 %

Globus6SamfunnElev.indd 221

Jord 52,1 % Annet 23,8 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

221

15.04.11 09.45


N

N

Γειάςου με λενε Γιάννη. Ειμαι 12 χρονων. Εγω μενω οτήν Ελλάδα.

Hellas Hva forteller frimerkene og bildene om Hellas? Området i Europa der Hellas ligger, kalles Balkan. Balkan er fellesnavnet på statene i det tidligere Jugoslavia, Albania, Romania, Bulgaria og Hellas. Hellas utgjør den sørligste delen av Balkan og er et land med utallige øyer. Øyene ligger spredd i Det joniske havet i vest og i Egeerhavet i øst. Langt ute i Middelhavet ligger den største øya, Kreta. Noen av øyene ligger helt inntil kysten av Tyrkia, og det er ikke tyrkerne særlig glade for. De syns grensen kommer for nær Tyrkia. Grensen mellom Hellas og Tyrkia har gått der siden Tyrkia tapte i den første verdenskrigen. Øyene i Hellas er populære turistmål, og turisme er en viktig næring i Hellas.

F

akta om.

Hellas

.............

....... . . . . . ....

Areal: ca. 132 000 km Høyeste fjell: Olympos 2911 moh. Største øy: Kreta (8336 km2) Gjennomsnittstemperatur i Aten: januar +10 ºC, juli +25 ºC 2

Folketall i 2010: 10,8 mill. Hovedstad: Aten Andre store byer: Tessaloniki Myntenhet: Euro (EUR) Nasjonalitetsmerke: GR

222

Globus6SamfunnElev.indd 222

15.04.11 09.45


Regioner og utvalgte land i EuropaN Hellas er et fjelland, og jorda gir mange steder liten avling. Likevel er jordbruk en viktig næring i landet. Mye av jorda er eng og beitemark. Nedbøren faller om vinteren og somrene er som regel varme og tørre. Et annet navn på Hellas er Grekenland. De som bor i landet, kalles grekere. Mer enn halvparten av befolkningen bor i og nær de to største byene, Aten og Tessaloniki. Aten ble opprinnelig bygd omkring Akropolis. Der fins det i dag ruiner av et gammelt tempel som ble bygd for gudinnen Athene. Aten hadde tidligere en egen havneby, Pireus, men i dag er de to byene vokst sammen. Aten er en moderne by som særlig om sommeren sliter med voldsom forurensning av lufta.

et viktig tre i Hellas. Oliventreet liker varme somrer og milde vintrer. Det kan tåle langvarig tørke. Frukten fra treet er grønn når den er umoden, og svart når den modner. Oljen som blir presset fra frukten, gir god smak til matlaging og selges til mange andre land. Flere av ordene vi har i språket vårt, kommer fra Hellas. Maraton, olympiade, termos, demokrati og gymnastikk er slike ord. Mange kjente tenkere har også levd i Hellas. Du har kanskje hørt om Sokrates, Platon og Aristoteles?

Jordbruk, fiske og turisme er viktige næringer i landet. Til utlandet selger grekerne frukt, grønnsaker, tobakk, tekstiler, jern og stål. Oliventreet er Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 16 % industri 22 % tjeneste 62 % 0

Vann 2,3 % Skog 19,8 %

Globus6SamfunnElev.indd 223

Jord 66,2 % Annet 11,7 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

223

15.04.11 09.45


N

N

Tyrkia Hva forteller frimerket og bildene om Tyrkia?

Merhaba! Benim adım Sinem. Ben 12 yaşındayım. Türkiye’ de yaşıyorum.

På et kart ser Tyrkia ut som et dyrehode som snuser på Hellas og Europa. Tyrkia ligger i to verdensdeler, i Europa og Asia, men nå er det vanlig å regne landet til Europa. Tyrkia er med i flere europeiske organisasjoner, blant annet Europarådet. Den «gamle» grensen mellom Asia og Europa går gjennom stredene Bosporos og Dardanellene. Ved Bosporos ligger byen Istanbul, den eneste byen i verden som ligger i to verdensdeler. Allerede i vikingtiden kjente nordmenn til denne byen. Da het den Konstantinopel, men vikingene kalte den Miklagard. Det betyr «den store byen». Tyrkia er et typisk fjelland. To store fjellkjeder strekker seg østover: den

F

akta om..

Tyrkia

...........

......... . . . . ....

Areal: ca. 784 000 km Lange elver: Eufrat, Tigris Høyeste fjell: Ararat 5165 moh. Største innsjø: Van (4000 km2) Gjennomsnittstemperatur i Ankara: januar 0 ºC, juli +23 ºC 2

Folketall i 2010: 77,8 mill. Hovedstad: Ankara Andre store byer: Istanbul, Izmir Myntenhet: Lira (TRY) Nasjonalitetsmerke: TR

224

Globus6SamfunnElev.indd 224

15.04.11 09.45


m.

Regioner og utvalgte land i EuropaN ene i nord, den andre i sør. Mellom fjellkjedene ligger en stor høyslette. Der ligger hovedstaden Ankara. I øst går fjellkjedene sammen til ett fjellområde. Her ruver det høyeste fjellet i Tyrkia, Ararat. Ifølge Bibelen var det her Noahs ark strandet etter syndfloden.

Der elvene Eufrat og Tigris renner sørover gjennom landet, er det bygd gigantiske demninger for å samle opp vannet. Vannet, som blir til store kunstige innsjøer, blir brukt til å lage elektrisk kraft og til kunstig vanning i jordbruket.

Over halvparten av befolkningen i Tyrkia bor i byer og større landsbyer. Tettest befolket er områdene rundt den største byen, Istanbul. Lengst øst i Tyrkia lever kurderne, et eget folk som vi også finner i flere av nabolandene.

Fjellene i Tyrkia skjuler store mengder av forskjellige mineraler. Det fins blant annet jern, kopper, krom og kvikksølv, men lite av det er utnyttet. Ofte er det mangel på transportmidler som gjør at det ikke blir gruvedrift.

Omtrent en firedel av Tyrkia er dyrket mark, og nesten like mye er beitemark. Bøndene produserer mange slags korn, grønnsaker og frukt. Hvete er det viktigste kornslaget. Fikener, druer og nøtter blir dyrket mange steder. Dessuten blir mye jord brukt til å dyrke tobakk og bomull.

I land der jordbruket begynner å bli mekanisert, vokser ofte industrien samtidig. Slik er det også i Tyrkia. Likevel er det stor arbeidsløshet. Mange tyrkere arbeider i andre land, spesielt i Tyskland.

Landskapsfordeling:

Fordeling næringer: råvare 32 % industri 24 % tjeneste 44 % 0

Vann 1,3 % Skog 25,9 %

Globus6SamfunnElev.indd 225

Jord 61,2 % Annet 11,6 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

225

15.04.11 09.45


226

Globus6SamfunnElev.indd 226

15.04.11 09.45


Stikkordregister

227

Globus6SamfunnElev.indd 227

15.04.11 09.45


A adel 72 Akershus Festning 125 Albania 191 Andorra 189 arkeolog 86, 87, 97 avfall 162 avis, illegal 8 B bagler 124 baglerpartiet 123 Belgia 189 Bergen 125, 131 bildestein 98 bilkjøring 165 biltetthet 180 birkebeiner 121–124 Birkebeinerrennet 124 bondefamilie 75, 76, 127, 129 borger 78 bosetting 172 bosettingskart 173 Bosnia-Hercegovina 191 bruk og kast 62 budsjett 19 budskap 57 Bulgaria 190 by 174 D Danelagen 95 Danmark 194–195 demokrati 5 demonstrasjon 36 den fjerde statsmakt 38 dommer 31 drivhuseffekt 166 drivhusgass 166 E Eirik Raude 96 elv 151 energigjenvinning 168 Estland 190 Europa 183

F Fimreite 122 Finland 196–197 fjell 147 fjellandskap 148 fjellkjede 150 fjernsynsapparat 179 folkestyre 5 forbruk 52, 162 forbruksvaner 52 forsamlingsfrihet 5 forsvarer 30 forurensning 61, 163 Frankerriket 68, 95 Frankrike 204–205 Frosta 102 Frøy 91, 93 Frøya 86, 91, 93, 116 fylkesordfører 28 fylkesting 28 fylkestingsvalg 22 Færøyene 94, 188 G Gardarike 97 gjenvinning 168 gods 72, 76 Gokstadskipet 87 Grønland 96, 97 Gulen i Sogn 102, 103 H Hafrsfjord 100 halvøy 152 Harald Hårfagre 99, 100, 102, 103 Hebridene 94 Hedeby 94 Hellas 68, 222–223 helse 179 Hviterussland 190 Håkon den gode 102, 103 Håkon Håkonsson 124, 125, 127 Håkon Sverresson 123 håndverker 80, 132

I Ibn Rustah 98 i-land 160 illegal avis 8 industrinæring 156 innlandsvær 144 innsjø 150 inntekt 177 Irland 95, 189 Island 95, 96, 198–199 Italia 220–221 J Jerusalem 81 Jorvik 97 K karbondioksid 166 Karl den store 66, 68–70 kart 142 Kievriket 97 kildesortering 167 klimaproblem 166 kloster 71, 130 Knut den mektige 106 kommunevalg 22 kommunestyre 26 konflikt 32 kongsgård 100 Konstantinopel 97 korsridder 81 korstog 66, 81, 82 Kristin Håkonsdatter 128 Kroatia 191 kystvær 143 L lagting 102 landformer 149 landskap 149 landskapssirkel 149 langhus 95, 129 Latvia 190 laug 80 leidang 102, 127 Leiv Eiriksson 96, 97 levevis 176 Liechtenstein 189 Litauen 190 lokalisering 142

228

Globus6SamfunnElev.indd 228

15.04.11 09.45


lov 19 luftforurensning 164 Luxemburg 189 M Magnus Erlingsson 113, 121, 122 Makedonia 191 Malta 191 Man 95 massemedium 35 middelhavsvær 144 Midgard 91 miljø 61, 163 Moldova 190 Monaco 191 monarki 15 Montenegro 191 Muhammed 81 N nasjonalforsamling 17 nazist 6 Nederland 208–209 Nidaros 112, 118, 123, 131 Nidarosdomen 116, 125, 132 noaide 135 Norden 188 Norge 188 Normandie 95, 103 næring 156 O Odin 91, 93, 116 Olav den hellige 103, 110, 112, 113, 116 Olav Tryggvason 90, 103 ordfører 26 Orknøyene 94 Oseberg 86 Osebergskipet 86, 87 Oslo 133 Ottar fra Hålogaland 94

P Palestina 82 paven 69, 70, 82 pilegrim 81, 118 Polen 214–215 politikk 21 politisk frihet 5 politisk parti 21 Portugal 191 privatbilisme 61 produkt 56 påvirkning 37 R region 183 regjering 19 reindriftssame 43 reklame 55 representere 15 ressurs 156 retten 30 rettsvesen 33 ridder 73, 75 Romania 190 Romerriket 68 runestein 98 Russland 210–211 råvarenæring 156 S Saladin 82 samer 42, 134 Sametinget 46 sametingspresident 47 samisk levemåte 43 San Marino 191 Sápmi (Sameland) 42, 200 selvforsyning 157 sensur 8 Serbia 191 Shetland 94 sida 134, 135 sivil sak 32 Skiringssal 94 skjult budskap 57 skoglandskap 145 Skottland 95 slettelandskap 148 Slovakia 190

Slovenia 191 Snorre Sturlason 100, 106, 120 Spania 218–219 statsminister 20 statsråd 20 stavkirke 117 stemmerett 22 steppelandskap 145 Stiklestad 106, 112, 114, 118 Storbritannia 206–207 storform 150 Stortinget 17 stortingsvalg 22 straffesak 30 Svalbard 201 Sveits 189 Sverige 192–193 Sverres saga 120 Sverre Sigurdsson 120–123 sysler 127 sysselmann 127 søppel 162 Sør-Europa 191 T tankekart 184 temperaturforhold 144 tettsted 171 tjenestenæring 156 Tor 91, 93, 116 trell 95 trontale 18 trosfrihet 5 trykkefrihet 5 Tsjekkia 190 Tuneskipet 87 turisme 183 Tyrkia 224–225 Tyskland 202–203 Tønsberg 123 U Ukraina 212–213 Ungarn 216–217 urbefolkning 42 Utgard 91

229

Globus6SamfunnElev.indd 229

15.04.11 09.45


V valg 5 Valhall 93 vannforurensning 163 vannrensning 164 Vatikanstaten 191 vegetasjon 145 veidefolk 134 verdensdel 140 Vest-Europa 189 Vestromerriket 68 vikingskip 88 Vinland 96, 97 vitne 31 vær 143

Ø økosystem 163 Østerrike 189 Øst-Europa 190 Østromerriket 97 øy 152 Å Åland 188 årbok 70, 98 årestue 129 årmann 100 Åsgård 91

Y York 97 ytringsfrihet 5 yttergrense 142

230

Globus6SamfunnElev.indd 230

15.04.11 09.45


Illustrasjoner Fotografier Alamy/1-images.no: s. 61, 62, 98, 139øh, 139m, 154–156, 160, 165, 176nh, 180, 192ø, 192n, 196, 198, 199, 203, 206v, 206h, 208ø, 214n, 224ø, 224n, 226 AllOverPress: s. 160 BAMA: s. 55 Bridgeman Art Library: Louvre, Paris s. 69 Cappelens arkiv: s. 70 De Sandvigske Samlinger, Lillehammer s. 129 Getty Images: s. 170m, 170nh, 212, 214ø, 216ø, 218ø, Jochem D.Wijnands s. 66–67, 167, 204ø GVpress: SFD s. 176øh, 176nv, 176m, 176øh NTNU/Vitenskapsmuseet/Seksjon for arkeologi og kulturhistorie/foto: Per E. Fredriksen s. 113 Oluf Olsen: s. 91 Opplysningskontoret for melk: s. 55 Samfoto: Espen Bratlie s. 17, 62, Bård Løken/NN s. 18n, 45ø, 47, 100, 117, Stig Tronvold/NN s. 33, Svein Erik Dahl s. 38, 50–51, 52, 53n, 58, 60, 178, 220ø, Bernt Eide 37, Trym Ivar Bergsmo s. 40–41, 43, Helge Sunde s. 44, 103, 210h, 223, Øystein Søbye/NN s. 63, Morten Andersen s. 170m, Cut Carnematk/Mira s. 170nv, 208v, 208h, 222, Peter Frischmut/Argus s. 174, Trygve Bølstad s. 179, Sigmund Krøvel-Velle s. 194n, Jørgen Schytte/BAM s. 194ø, Erlend Haarberg s. 200, 216n, Jan Rabben/NN s. 202, Victor Dimola s. 204n, Per-Anders Rosenkvist s. 213, Bjørn-Owe Holmberg s. 218n, Regin Hjertholm s. 220n Scanpix: s. 35, 59, 157, Krigsarkivet s. 4, 7, 8, 9, 11, 12, Bjørn Sigurdsøn s. 15, 20, Tor Ricardsen s. 18ø, Marit Hommedal s. 22, Gorm Kallestad s. 26, 31, Staffan Widstrand/Corbis s. 45nh, Svein Furulund s. 46, NTB s. 53ø Tara: s. 56 Universitetets Oldsaksamling/Historisk museum UiO s. 90 (begge), 110–111 O.Væring: Oscar Wergeland s. 15, Christian Krohg 1893 s. 96, Knud Bergslien s. 99, 124 Tekstkilder Din tanke er fri s. 4 Tysk folkevise. Norsk tekst: Alf Cranner © Opphavsmannen Kjøpe-vers (utdrag) s. 51 Sidsel Mørck fra Erta berta sukkererta, Aschehoug 1978

231

Globus6SamfunnElev.indd 231

15.04.11 09.45


Globus6SamfunnElev.indd 232

15.04.11 09.45


Globus Samfunnsfag 6 Elevbok