Friluftsliv og uteliv bla i bok

Page 1

Natu r, hels

e og beve

• naturopplevelse • sikkerhet og risikomestring • ledelse og profesjonalitet

. Bak ke

på elektor høgskol e med cand. ke er skol eim. H.K. Bak ne Høg i Trondh Hjørdis g Mauds Min reNTNU logi fra n- og vide Dronnin rad i øko st på grun tdanningen, ervi scient-g har und ehagelærerue kurs om . Bakke g i barn en rekk i barnehagen s utdannintillegg holdt plas fra i rfagets faring og har og natu sningser og naturfag også undervi n naturfag Hun har ende skole inne videregå biologi.

Natur 1

Natur 1

Hj ør di s h.k

. Ba kk e

Barn opplev

I boka presenteres åtte forslag til turer med barnehagen som kan brukes som utgangspunkt for videre arbeid med friluftsliv og uteliv i naturen.

er naturen

29.05.13

ISBN 978-8

2-02- 4062

11:04

2-6

226 202 406 9 788 .cda.no www

Målgruppa er barnehagelærerstudenter og alle som arbeider i barnehagen. Den er også aktuell for forskere og undervisere i sektoren.

Nat ur, hel

se og bev

ege lse

Boka har nettressurser, www.naturhelsebevegelse.cappelendamm.no

Hjø rd is h.k

fysiske er i den men med fenomen sam fer og e disse akunnskap r om stof kan utforsk vi ende fakt nnlegg t forslag til Blant vordan lder gru sam barn. inneho og teknikk men med til de i k, kjem imenter sam for å passe e ut rdrend t per valg og eks mer utfo ne er noe ntene noe er orslage nehagen og perime Alle eks boka er rikt rna i bar e barna. ksis og eldr for de prøvd ut i pra er rer. tetene , og figu bilder udenter n. erst med t agelær i barnehage r barneh arbeide boka er ppen for og andre som ere agelær

. Bak ke

.no

er: ndamm ressurs lse.cappele ege har nett elsebev naturh

Natur 2

Natur 2 Hj ør di s h.

ba rn ut fo

ISBN

2-02- 4062 ISBN 978-8

202 9 788

ktor skolele er høg le Høgsko . Bakke s H.K NTNU Minne Hjørdi Mauds i økologi fra nning d ervist på Dro d.scient-gra har und g i med can eim. Bakke tdannin og har i , i Trondh og videreu og gen nin urfag nnpå gru erutdan om nat har agelær rekke kurs n. Hun barneh en age ående t neh hold videreg s i bar tillegg ring fra gets plas naturfa ervisningserfa biologi. og også und en naturfag skole inn

k. Ba kk e

rs ke r na tu

rf en om en

er

3-3

406233

no www.cda.

e for interess alle med trale tema er: ok for . Sen er ei fagb ehagen Dette eid i barn helsearb

Natu r, hel

se og bev

egel se

Klaff

gende

forebyg

n • kroppe ring • ernæ • hygiene a • inneklim

Rolv Lun

aktuell opp mot på stoffet a er basert ning, knytte t på å Utvalg av tem gelærerutdan det lagt vek e. barneha nskapsområne. Det er g på temaen lan for i kun ingslinje forsknin om rammep ingsutbytta le retn ft av lær nasjona Forskri , ker flere bevegelse i de og dek tudenter . helse og gelærersi barnehagen eha Natur, barn ider boka er som arbe ppen for andre Målgru gelærere og barneha m.no urser: elendam nettress egelse.capp Boka har helsebev atur w.n ww

se dhe im Hel

Ro lv Lun

dh eim

Helse

beid de helsear Forebyggenrnehagen i ba

med scient) et og (dr. er biol har jobb deldheim lt. Han mid Rolv Lunsom spesialfe for nærings vært i fysiolog med oppdrag årene har han len år 15 Høgsko smange en. De siste nsis ved nom undervi industri e amanue ne. Gjen som 1. re åren ansatt g Mauds Min han de sene helsede har gen nnin g byg Dro forsknin av fore ning og ielt opptatt . vært spesbarnehagen i arbeid

14.05.13

11:39

ISBN 978-82-02-40625-7

4-0 2-02- 4062 ISBN ISBN 978-8

202 9 788

406240

no www.cda.

Natur, helse og bevegelse

gels e

Friluftsliv og uteliv i barnehagen er en profesjonsrettet og forskningsbasert bok. Formålet er å inspirere til å ta med barna på tur. Boka gir et solid faglig fundament for å planlegge, gjennomføre og evaluere turer. Sentrale temaer er:

Hjø rdi s h.k

gende grunnleg n gir en usjon og har d nature og evol k mangfol lever økologi ogis rn opp lser n biologi,begrepene bioler beskrive r. p inne i hold sk natu øring en innf Boka inne og dyr i nor kan kling. ter ter som og ftig utvi vanlige plan aktivite turog er r ge Det v man til ture område. forslag nær og ute. tillegg genes e inne barneha årstider båd øres i for alle deler forslag n dekker egelse i ure bev r nat helse og t knyttet oppleve . Barn rådet Natur, og er nær. skapsom anningen ehagen rutd agelære lanen for barn nter, rerstude ehagen. t rammep ehagelæ i barn a er barn arbeider som for bok andre uppen rere og hagelæ o r: damm.n ressurse appelen har nett ebevegelse.c hels w.natur

Torbjørn Lundhaug og Henrik Rosted Neegaard FRILUFTSLIV OG UTELIV I BARNEHAGEN

I samme serie:

Torbjørn Lundhaug er høgskolelektor i fysisk fostring ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Han er barnehagelærer og cand. scient i idrettspedagogikk. Lundhaug har siden 1998 undervist i fysisk fostring og friluftsliv i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen. Han har spesielt undervist på Natur og friluftslivslinjen, og i fordypningene utefag, og fysisk aktivitet og måltider i barnehagen. Han har erfaring fra barnehage og utviklingsarbeid med fokus på friluftsliv i barnehagen. Lundhaug har skrevet artikler i fagbøkene Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen og Folkehelsearbeid.

Torbjørn Lundhaug Henrik Rosted Neegaard

Friluftsliv og uteliv i barnehagen

Henrik Rosted Neegaard er høgskolelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har undervist i fysisk fostring ved barnehagelærerutdanningen siden 2009. Han har mastergrad i Kroppsøving, idrett og friluftsliv fra Høgskolen i Telemark og har arbeidet med friluftsliv i barneskolen, på folkehøgskole og ved lærerutdanningen. Neegaard er spesielt opptatt av sikkerhet, risikolek og friluftslivets egenart.

9 788202 406257 www.cda.no

ISBN 978-82-02-40625-7 Friluftsliv NY.indd 1-5

11.07.13 10:46