Engelsk ordbok (utdrag)

Page 1


England A5 ordbok 2016 - endelig_større tekst.pdf

1

26/04/16

15:14

Shetland Islands Area

Orkney Islands Area Shetland Islands Area

Western Isles Area

N

LEWIS Orkney Islands Area

S

The Minch E

E

Western Isles Area

ID R B

S

E

E

H

W

ID R B

WEST Ness Loch

H

E

SKYE

ay

or

HIGHLANDS

Ben Nevis 1344mpey

Glasgow

Carlisle

Blackpool

Channel

Arklow

Stoke-on-Trent

rn

Derby

ve

Se

WALES Anglesey

Liverpool Birmingham

Snowdon 1085m

New Ross Waterford

k

Dee

Swansea

Cardiff

Gloucester

Cardigan Bay EXMOOR

WALES

Bristol rn

Hull

O u

Derby

SALISBURY

Norwich

Cambridge

Stoke-on-Trent Oxford Luton

e o v Sen

Av

Humberside

Ipswich

Nottingham

London

The Wash Tha Southend-on-Sea PLAIN mes Leicester Estuary Thames Birmingham NORTH FENS THE DOWNS Southampton Cornwall Nen ENGLAND Portsmouth Plymouth Bournemouth Dover SOUTH DOWNS Brighton Strait of Isle of Avon Norwich Us Dover k Wight Northampton Great O u Swansea Cambridge Exe

Saint George's Channel

Sheffield Great

Northampton

Newport

Cork

The Wash

THE FENS

Nen Manchester ENGLAND

Avon

Us

Leeds York

Nottingham

Leicester

t

n no

an

Sh

n no an

Irish Sea Cardigan Bay

Hull

YORKSHIRE MOORS

se

Sh

Sheffield

Dee

Middlesbrough es Humberside

Ou

Killarney

1085m

Leeds York Te

Manchester

IES

Munster

Liverpool

Snowdon

NN

Anglesey

978m Scafell Pike

e

Foynes

Middlesbrough

PsE

Douglas

IRISH CorkREPUBLIC Saint George's Limerick Wicklow

e

Ou

a Blackpool S eMan s h of I r iIsle

Killarney

New Ross LeinsterWaterford Dublin

yn

Tees

Solway Firth MOORS LAKE DISTRICT YORKSHIRE Newcastle

GalwayFoynes Limerick Wicklow Munster Drogheda Tullamore Arklow

Aran Islands

Newcastle T

Carlisle

IES

Ree REPUBLIC LoughIRISH

978m Scafell Pike

Douglas

NN

Dublin

SOUTHERN ne UPLANDS PE

Leinster

e

Connaught

yd

Aran Islands

NORTH SEA

d

Twee

Solway Firth LAKE DISTRICT

Isle of Man

Belfast Monaghan Drogheda

Lough Ree

Galway Tullamore

NORTH SEA d SCOTLAND Twee

SOUTHERN UPLANDS Ty

Sligo Castlebar

e

yd

Belfast CastlebarNORTHERN IRELAND Monaghan

h

rt

Fi

Lough Neagh

of

EdinburghFirth of Forth SCOTLAND Edinburgh Cl

Glasgow ARRAN de KINTYRE ly ARRAN fC o KINTYRE th lyde ri C F

Lough Neagh Connaught

Dundee

Fife Firth of Forth Fife

NORTHERN IRELAND

Sligo

Donegal Bay

y

Lomond LochLoch Lomond Cl

Donegal

MOUNTAINS Ta

Dundee Perth Perth

ISLASY ISLASY

Donegal Bay

Aberdeen

GRAMPIAN Dee Aberdeen MOUNTAINS GRAMPIAN

Tay

JURA JURA

Dee

S

MULL

Donegal

ey

Sp

Inverness

Loch Ness

COLL TIREE MULLBen Nevis 1344m

ATLANTIC OCEAN

F

M

S

ATLANTIC OCEAN

M

h Inverness irt

NORTH

COLL TIREE

h

rt

Fi

Tren

S

ay

or

t

E

NORTH WEST HIGHLANDS

LEWIS

SKYEThe Minch

Tren

N

se

W

DARTMOOR

se

Isles of Scilly

Newport

Sark Avo n

Jersey

Exe

EXMOOR Islands Channel

Gloucester English el C h a n nOxford

Cornwall

SALISBURY PLAIN

Tha

mes

London

NORTH DOWNS

Southend-on-Sea Thames Estuary

Southampton Portsmouth Plymouth Bournemouth Dover SOUTH DOWNS Brighton Strait of of Isle Dover Wight

Guernsey

Channel Islands

Engelsk ordbok_forsatser.indd 2

Ipswich

FRANCE

DARTMOOR

Isles of Scilly

Luton

Bristol

Alderney Sark Jersey

English Channel FRANCE

02/05/16 10:12

Seattle

Guernsey

Cardiff Alderney


Dover ait of ver

Engelsk ordbok_forsatser.indd 3

li Ca

for

nia

Arizona

Tucson

Wyoming

Montana

Dallas

San Antonio

Austin

Texas

Fort Worth

Memphis

Tennessee

Nashville

Louisiana

Mobile

Gulf of Mexico

New Orleans

Mississippi

New io Hampshire tar n O New York L. husetts c a s Boston Ma s Buffalo e Rhode ri E C . o n L

Ohio

Tampa

BAHAMAS

Miami

ATLANTIC OCEAN

Jacksonville

Florida

Georgia

South Carolina

Charlotte

North Carolina

Norfolk

Maryland

Washington DC

Delaware

Virginia

West Virginia

Atlanta

Louisville

Kentucky

Birmingham

Arkansas

L

Maine

nec Island Detroit New York ticu t Cleveland Pennsylvania Philadelphia Pittsburgh New Jersey

Indiana

Indianapolis

Illinois

Chicago

Milwaukee

Missouri

Houston

uperior L. S Wisconsin

Saint Louis

Iowa

Tulsa

Oklahoma

Oklahoma City

M E X I C O

El Paso

New Mexico

Albuquerque

Kansas

Kansas City

Omaha

Nebraska

Minnesota Minneapolis

North Dakota

South Dakota

Denver

Colorado

Salt Lake City

Utah

Idaho

Phoenix

Los Angeles

Nevada

San Francisco

Sacramento

Oregon

C A N A D A

uron .H

San Diego

Ipswich

Portland

Norwich ge

Washington

t

PACIFIC OCEAN

end-on-Sea Estuary

Seattle

Vermon

Alabama

SEA

L. Michiga n

d Islands Area

02/05/16 10:12ENGELSK ORDBOK engelsk 路 norsk norsk 路 engelsk

Engelsk ordbok_innledende sider.indd 1

02/05/16 10:12


Engelsk ordbok_innledende sider.indd 2

02/05/16 10:12


Herbert Svenkerud Anne Helene Aarflot

ENGELSK ORDBOK engelsk 路 norsk norsk 路 engelsk

Engelsk ordbok_innledende sider.indd 3

02/05/16 10:13


© CAPPELEN DAMM AS 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Grafisk design: Tank Omslagsdesign: Tank Layout: Tank Minigrammatikk: Birgitte Grande Kart: Reidar Fossum Sats: Birgitte Hvidsten Trykk: UAB Balto Print, Litauen 2016 Forlagsredaktør: Inger-Ma Gabrielsen Utgave: 5 Opplag: 1 ISBN 978-82-02-50545-5 www.cappelendamm.no www.cdu.no

Engelsk ordbok_innledende sider.indd 4

02/05/16 10:13


Forord Engelsk ordbok er utviklet for elever i den videregående skolen, men den passer også godt for studenter og alle som bruker engelsk privat eller på jobben. Ordboka består av en engelsk-norsk del og en norsk-engelsk del, hver med ca. 30 000 oppslags­ord. Layout og grafiske virkemidler er valgt for å sikre en så oversiktlig framstilling som mulig. Målet er at elevene lett og raskt skal finne det de leter etter. Oversettelser som er gruppert etter et betydningsnummer i blått, hører naturlig sammen. Hvis det bare er én betydningsgruppe, er ikke den nummerert. Ofte er betydningsnummeret etterfulgt av en kursivert, kort og presis beskrivelse av betydningen, eller en markering av fagområde. Slike spesifiserende opplysninger kommer i parentes foran én eller flere oversettelser. I tillegg kan betydningsforskjeller tydeliggjøres ved hjelp av forklarende parenteser etter oversettelsene. Til sammen skulle dette sikre at alle betydningsforskjeller og betydningsnyanser kommer klart fram. Semikolon mellom oversettelser innenfor en betydningsgruppe markerer at de ligger nær opp til hverandre i betydning, men at de ikke er nær nok til å være utbyttbare med hverandre. Komma mellom oversettelser innenfor betydningsgruppa, derimot, markerer at de er så nær hverandre i betydning at de i de fleste kontekster er utbyttbare med hverandre. Engelsk ordbok har ellers et spesielt fokus på idiomer, ordtak, uttrykk og faste vendinger. Disse er alfabetisk ordnet i egne seksjoner under tilhørende oppslagsord. Ordboka prioriterer med dette det idiomatiske, noe som er ekstra viktig i språkopplæringen. Til hjelp for fremmedspråklige som lærer norsk, er det i den norsk-engelske delen oppgitt kjønn for de norske substantivene. Tipsrammene i den norsk-engelske delen belyser ting som erfaringsmessig volder problemer for norske elever som lærer engelsk. Midtsidene inneholder blant annet en minigrammatikk og en oversikt over preposisjonsbruk. Forlaget mottar gjerne tilbakemeldinger om videre utvikling av ordboka. Oslo, mai 2016

Engelsk ordbok_innledende sider.indd 5

Redaksjonen

02/05/16 10:13


Brukernøkkel ENGELSK–NORSK oppslagsord

Rumania [ru:ˈmeɪnjə] (geogr) → Romania Rumanian [ru:ˈmeɪnjən] s, adj → Romanian rumble1 [ˈrʌmbl] s 1 bulder; buldring 2 (amer, dgl) gatebråk; gjengslagsmål rumble seat åpent baksete; (dgl) svigermorsete (i bil)

rumble2 [ˈrʌmbl] v buldre; ramle, skramle; rulle; rumle rumblings [ˈrʌmblɪŋz] s (fl) murring ruminant1 [ˈru:mɪnənt] s (zool) drøvtygger like oppslagsord, forskjellig ordklasse ruminant2 [ˈru:mɪnənt] adj drøvtyggende eller opprinnelse ruminate [ˈru:mɪneɪt] v 1 tygge drøv 2 overveie, spekulere; gruble (lenge og vel over); grunne (på) rumour1, (amer) rumor [ˈru:mə] s rykte rumour has it that det går rykter om at rumour2, (amer) rumor [ˈru:mə] v språkområde be rumoured ryktes; bli fortalt rump [rʌmp] s 1 (på slakt) bakdel; (på fugl) halestykke 2 (hum) bak, bakende, rumpe 3 rest, slump rumple [ˈrʌmpl] v krølle, rynke; buste til, pjuske til rumpus [ˈrʌmpəs] s (dgl) bråk, leven; oppstyr lydskrift (IPA) run1 [rʌn] s 1 løp; løpetur, springmarsj, kappløp, renn 2 forløp, gang; tendens 3 rift, sterk pågang, stor etterspørsel; stormløp 4 snartur, tripp; (kort) besøk/visitt; test/trial run prøvekjøring; prøvetur 5 (tilbakelagt) strekning; dagstur; tur; seilas 6 rekke, serie; (lengre) periode; (fortløpende) drift; (fortløpende) produksjon 7 kurs; lei, rute; spor, tråkk; sti, vei 8 akebakke, bobbane 9 bekkefar; elveleie, elveløp 10 (data) kjøring (av maskiner, program) 11 vanlig art, vanlig slag 12 adgang; rett (til å bruke) 13 beitemark, beite, havning; løpegård 14 par, sett 15 rakne (i strømpe) 16 fiskestim; stim on the run på farten; på flukt faste uttrykk run (up)on sterk pågang etter; stor etterspørsel etter the usual run den daglige tralten

Engelsk ordbok_innledende sider.indd 6

henvisning

stilistisk nivå

grammatiske opplysninger alternative betydninger variant av oppslagsordet

beskrivelse av betydningsalternativ

eksempel på bruk

fagkode

02/05/16 10:13


7

brukernøkkel

NORSK–ENGELSK oppslagsord

fagkode

stilistisk nivå

faste uttrykk

like oppslagsord, forskjellig ordklasse eller opprinnelse

grammatiske opplysninger språkområde

Engelsk ordbok_innledende sider.indd 7

fire1 v 1 (heise ned) lower; fire en båt lower a boat 2 (gi etter) give way; budge; yield; jeg firer ikke en tomme I won't budge an inch fire2 determ four gå på alle fire walk on all fours under fire øyne in private firedel, fjerdedel m s fourth, quarter firehjulstrekk s n four-wheel drive firetaktsmotor s m four-stroke engine firfisle s m/f (zool) lizard firkant s m quadrangle; (kvadrat) square firkantet adj quadrangular; (kvadratisk) square firma s n firm, company firskåren adj (kraftig og bred) square-built; stocky, thickset fis s m (dgl) fart, wind fise v (dgl) fart, break wind fisk s m fish; han fikk bare to fisker he only caught two fish falle i fisk go wrong, go to pieces, go to pot frisk som en fisk fit as a fiddle som fisken i vannet in one's element verken fugl eller fisk neither fish nor fowl (nor good red herring) fiske 1 s n (fisking) fishing skitt fiske! good luck! fiske2 v fish; (om stangfiske især) angle; de fisket laks they fished salmon; hun fisket (etter) ørret she angled for trout fiske i rørt vann fish in troubled waters fiskebanke s m fishing bank, fishing ground fiskebein, fiskeben n s 1 fishbone 2 (i forbindelse med skigåing) herringbone fiskebolle s m fish ball fiskebutikk s m fishmonger's fiskebåt s m fishing boat fiskekake s m/f fish cake fiskekort s n fishing permit, fishing licence, fishing license (amer) fiskekrok s m fish-hook fiskekvote s m → fangstkvote

variant av oppslagsordet

beskrivelse av betydning

eksempler på bruk

alternative betydnigner

henvisning

02/05/16 10:13


Uttale og lydskrift Uttalen følger Jones/Gimson: English Pronouncing Dictionary med lydskrifttegn som definert i Principles of the International Phonetic Association (IPA). Stort sett er bare én uttaleform oppført, nemlig den som Jones/Gimson fører opp først, dvs. den som mest utbredt. Andre uttaleformer enn dem som er oppført, kan være like «riktige»; især kan så vel uttale som betoning skifte når ordene opptrer sammenhengende i dagligtalen. Ubetonte vokallyder angitt med lydtegnet [ə] faller da bort, likesom diftonglyden [əʋ] i ubetonte stavelser kan bli redusert til [ə]. Trykksterk stavelse, hovedtrykk (primary stress), er markert med ['], sekundært trykk, eller bitrykk (secondary stress) med [ˌ]. Aksenttegnet står foran den stavelsen som har trykket, f.eks. photograph ['fəʋtəɡrɑ:f] med trykk på første stavelse, photography [fə'tɒɡrəfi] med trykk på annen stavelse, og photographic [ˌfəʋtə'ɡræfik] med sekundært trykk på første stavelse og hovedtrykket på tredje. Lang vokal er markert med kolon [:] etter vokalen, for eksempel between [bi'twi:n]. Vokaler og diftonger 1) i: som i see [si:] 2) i som i sit [sit] 3) e som i ten [ten] 4) æ som i hat [hæt] 5) ɑ som i arm [ɑ:m] 6) ɒ som i got [ɡɒt] 7) ɔ: som i saw [sɔ:] 8) ʋ som i put [pʋt] 9) u: som i too [tu:] 10) ʌ som i cup [kʌp] 11) ɜ: som i fur [f ɜ:] 12) ə som i ago [ə'ɡəʋ] 13) ei som i page [peid] 14) əʋ som i home [həʋm] 15) ai som i five [faiv] 16) aʋ som i now [naʋ] 17) ɔi som i join [dɔin] 18) iə som i near [niə] 19) ə som i hear [heə] 20) ʋə som i pure ['pjʋə]

Konsonanter 1) p som i pen [pen] 2) b som i bad [bæd] 3) t som i tea [ti:] 4) d som i did [did] 5) k som i cat [kæt] 6) ɡ som i got [ɡɒt] 7) t som i chin [tʃin] 8) ʒ som i June [dʒu:n] 9) f som i fall [fɔ:l] 10) v som i voice [vɔis] 11) θ som i thin [θin] 12) ð som i then [ðen] 13) s som i so [səʋ] 14) z som i zoo [zu:] 15) ʃ som i she [ʃi:] 16) som i vision ['vin] 17) h som i how [haʋ] 18) m som i man [mæn] 19) n som i no [nəʋ] 20) ŋ som i sing [siŋ] 21) l som i leg [leɡ] 22) r som i red [red] 23) j som i yes [jes] 24) w som i wet [wet]

Dessuten brukes χ som lydtegn for ch som i skotsk loch [lɒχ].

Engelsk ordbok_innledende sider.indd 8

02/05/16 10:13


9

Forkortelser adj adjektiv adv adverb amer amerikansk, i amerikansk språkbruk anatomi, anatomisk anat art artikkel astro astronomi astrol astrologi austr australsk, i australsk språkbruk best bestemt bibl bibelsk biologi, biologisk biol bokl boklig botanikk, botanisk bot brit britisk, i britisk-engelsk språkbruk data databehandling determ determinativ dgl dagligtale dial dialekt det vil si dvs eg egentlig eller el eller lignende el.l. elektrisitet, elektrisk elek ent entall femininum, hunkjønn f for eksempel f.eks. fig figurlig, i figurlig/overført betydning filos filosofi flertall fl fotografi, fotografisk foto fork forkortelse fysikk, fysisk fys geografi, geografisk geogr geologi, geologisk geol geom geometri gml gammel, i gammeldags språkbruk

Engelsk ordbok_innledende sider.indd 9

grammatikk, grammatisk gram historie, historisk hist hum humoristisk inf infinitiv interjeksjon, utropsord interj ironisk iron jamfør, sammenlign jf jur juridisk kjemi, kjemisk kjem kollektiv(t), som kollektivord koll komp komparativ konj konjunksjon lat latinsk maskulinum, hankjønn m matematikk, matematisk mat medisin, medisinsk med mekanikk, mekanisk mek merk merkantilt, i forretningsspråket militært, i militær språkbruk mil motsatt, i motsetning til mots mus musikk myt mytologi, mytologisk nøytrum, intetkjønn n neds nedsettende og så videre osv part partisipp perf perfektum pers person petro petroleum, som har med oljeutvinning å gjøre på grunn av pga poet poetisk politikk, politisk pol prefiks, forstavelse pref prep preposisjon pres presens pret preteritum pron pronomen psykologi, psykologisk psyk ® registrert varemerke

02/05/16 10:13


10

rel religion, i religiøs språkbruk substantiv s sjø sjøfart språkvitenskap språkvit sup superlativ teat teater tele telefoni televisjon, fjernsyn tv ubest ubestemt ureg uregelmessig verb v vulg vulgært zoologi, zoologisk zool økonomi, økonomisk økon

Engelsk ordbok_innledende sider.indd 10

02/05/16 10:13


a

11

A a1, A [eɪ] s (bokstaven) a, A a2 [ə], (betont) [eɪ] determ (ubest art, foran ord som begynner med konsonantlyd) en, ei, et; a boy en gutt; a girl ei jente; a child et barn a3 [eɪ] 1 fork. for acreage 2 fork. for acre(s) 3 fork. for address 4 fork. for adjective 5 fork. for adult 6 fork. for age 7 fork. for amateur 8 fork. for article(s) 9 fork. for anno (lat) i året 10 fork. for ante (lat) før A1 [eɪ] (skole og universitet) symbol for beste karakter A2 [eɪ] fork. for atom(ic) A & E fork. for Accident and Emergency akuttmottak (på sykehus) AA [ˌeɪˈeɪ] 1 fork. for Alcoholics Anonymous 2 fork. for American Airlines 3 fork. for antiaircraft 4 (brit) fork. for Automobile Association AAA [ˌeɪˌeɪˈeɪ] 1 fork. for Amateur Athletic Association 2 fork. for American Automobile Association 3 fork. for Australian Automobile Association 4 fork. for anti-aircraft artillery AAB [ˌeɪˌeɪˈbi:] fork. for Aviation Accident Board ≈ Flyhavarikommisjonen AB [ˌeɪˈbi:] (amer) fork. for Bachelor of Arts aback [əˈbæk] adv 1 bakover; jf. abaft1 2 (sjø) bakk be taken aback bli forfjamset; bli overrasket; bli overrumplet abacus [ˈæbəkəs] s, fl: abacuses [ˈæbəkəsɪz] abakus; kuleramme abaft1 [əˈbɑ:ft] adv akter; akterut; akterover abaft2 [əˈbɑ:ft] prep aktenfor abandon1 [əˈbændən] s løssluppenhet; overgivenhet abandon2 [ɘˈbændɘn] v 1 forlate; svikte 2 avstå; oppgi; overgi 3 (sjø) abandonere abandoned [əˈbændənd] adj 1 forlatt; sviktet; oppgitt 2 løssluppen abandonment [əˈbændənmənt] s 1 det å forlate/ svikte; det å være forlatt/sviktet 2 avståelse; oppgivelse; overgivelse 3 løssluppenhet; overgivenhet abase [əˈbeɪs] v ydmyke; fornedre abasement [əˈbeɪsmənt] s ydmykelse; fornedrelse abashed [əˈbæʃt] adj flau; forlegen abate [əˈbeɪt] v 1 minke; avta; løye 2 dempe; nedsette; redusere

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 11

abjure abatement [əˈbeɪtmənt] s redusering; reduksjon abattoir [ˈæbətwɑ:] s slakteri; slaktehus abb, abbrev 1 fork. for abbreviated 2 fork. for abbreviation abbess [ˈæbɪs] s abbedisse abbey [ˈæbɪ] s 1 abbedi 2 kloster abbot [ˈæbət] s abbed abbreviate [əˈbri:vɪeɪt] v forkorte (særlig ord) abbreviation [əˌbri:vɪˈeɪʃn] s forkortelse ABC1 [ˌeɪbi:ˈsi:] s 1 abc, abc-bok 2 alfabet as easy as ABC (så lett) som fot i hose ABC2 [ˌeɪbi:ˈsi:] 1 fork. for American Broadcasting Company 2 fork. for Australian Broadcasting Commission 3 (mil) fork. for atomic, biological (and) chemical kjernefysisk, biologisk (og) kjemisk ABC weapons s (mil) ABC-våpen abdicate [ˈæbdɪkeɪt] v abdisere; si fra seg tronen abdication [ˌæbdɪˈkeɪʃn] s abdisering; abdikasjon; tronfrasigelse abdomen [ˈæbdəmən] s buk, underliv; mage abdominal [æbˈdɒmɪnl] adj buk-, underlivs-; mageabduct [æbˈdʌkt] v bortføre abduction [æbˈdʌkʃn] s bortføring, bortførelse abeam [əˈbi:m] adv (sjø) tvers abeam of (på) tvers av aberrant [əˈberənt] adj avvikende aberration [ˌæbəˈreɪʃn] s avvik, avvikelse; feil mental aberration sinnsforvirring abet [əˈbet] v oppmuntre (til forbrytelse) aid and abet somebody bistå og hjelpe noen (med å gjøre noe galt) abetment [əˈbetmənt] s oppmuntring, tilskyndelse; delaktighet abeyance [əˈbeɪəns] s in abeyance i bero abhor [əbˈhɔ:] v avsky abhorrence [əbˈhɒrəns] s avsky abhorrent [əbˈhɒrənt] adj avskyelig abide1 [əˈbaɪd] v, ureg: abode, abode el abided, abided tåle, utstå; she can't abide him hun kan ikke fordra ham abide by overholde; stå ved; være tro mot abide2 [əˈbaɪd] v, ureg: abode, abode el abided, abided 1 (bokl) forbli; abide with me bli hos meg 2 oppholde seg 3 avvente; vente på abiding [əˈbaɪdɪŋ] adj varig ability [əˈbɪlətɪ] s dyktighet, evne; (i fl også) åndsevner to the best of my ability så godt jeg kan abject [ˈæbdʒekt] adj 1 foraktelig, ynkelig; krypende; underdanig 2 (bokl) dårlig; elendig; ussel abjure [əbˈdʒʊə] v fornekte

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:33


ablaze ablaze [əˈbleɪz] adj, adv 1 i brann; i lys lue 2 strålende (opplyst) 3 (fig) glødende ablaze with glødende av; blussende av able [ˈeɪbl] adj dyktig, flink; kvalifisert be able to være i stand til å able-bodied [ˌeɪblˈbɒdɪd] adj 1 frisk og rask 2 fullbefaren ablutions [əˈblu:ʃnz] s (fl) renselse; (især hum) vask, vasking ably [ˈeɪblɪ] adv dyktig ABM [ˌeɪbɪˈem] fork. for anti-ballistic missile antirakett-rakett abnormal [æbˈnɔ:ml] adj unormal; abnorm abnormality [ˌæbnɔ:ˈmælətɪ] s avvik, abnormitet aboard [əˈbɔ:d] adv, prep om bord abode1 [əˈbəʊd] s (bokl) oppholdssted; (især hum) bolig of no fixed abode uten fast bolig abode2 [əˈbəʊd] v → abide1, abide2 abolish [əˈbɒlɪʃ] v avskaffe, oppheve abolition [ˌæbəˈlɪʃn] s 1 avskaffelse, opphevelse 2 (hist) avskaffelse av slaveriet A-bomb [ˈeɪbɒm] s atombombe abominable [əˈbɒmɪnəbl] adj avskyelig, fæl abominate [əˈbɒmɪneɪt] v (bokl) avsky abomination [əˌbɒmɪˈneɪʃn] s 1 plage; (fig) pest; styggedom 2 avsky hold something in abomination se med avsky på noe aboriginal1 [ˌæbəˈrɪdʒənl] s urinnbygger; innfødt (person) aboriginal2 [ˌæbəˈrɪdʒənl] adj opprinnelig, uraborigine [ˌæbəˈrɪdʒənɪ] s aborigin, urinnbygger Aborigine (særlig om urinnbyggerne i Australia) aborigin abort1 [əˈbɔ:t] s 1 (særlig mil) avbrutt oppdrag, ikke fullført oppdrag 2 (data) programbrudd abort2 [əˈbɔ:t] v 1 abortere 2 (også mil) mislykkes; ikke bli noe av; (dgl) gå i vasken 3 (data) avbryte abortion [əˈbɔ:ʃn] s 1 abort 2 (fig) bomskudd have an abortion ta abort abortive [əˈbɔ:tɪv] adj 1 abortiv 2 mislykket; (fig) dødfødt abound [əˈbaʊnd] v kry; myldre; vrimle; yre about1 [əˈbaʊt] adj 1 (rundt) omkring 2 i nærheten 3 på farten; i omløp; ute (blant folk) 4 om lag, omtrent it's about time det er på tide that's about the size of it (omtrent) sånn er det/ligger det an

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 12

12

absentee about2 [əˈbaʊt] prep 1 omkring (i); rundt (omkring); have money about one ha penger på seg 2 angående, om be about to skulle til å about-face [əˌbaʊtˈfeɪs] (især amer) → aboutturn1, about-turn2 about-turn1 [əˌbaʊtˈtɜ:n] s helomvending about-turn2 [əˌbaʊtˈtɜ:n] v gjøre helomvending; (som militær kommando) helt om! above1 [əˈbʌv] adv 1 over, ovenpå 2 ovenfor; lenger oppe 3 foran, tidligere as mentioned above som nevnt ovenfor; som nevnt tidligere from above ovenfra; fra oven above2 [əˈbʌv] prep 1 over; høyere enn 2 mer enn above all fremfor alt be above criticism/suspicion være hevet over kritikk/mistanke above board [əˌbʌvˈbɔ:d] adj, adv ærlig; likefrem; åpen; åpent above-mentioned [əˌbʌvˈmenʃnd] adj ovennevnt abr 1 fork. for abridge(d) 2 fork. for abridgement abrasion [əˈbreɪʒn] s 1 avskrapning; skrubbsår 2 avsliping, sliping abrasive [əˈbreɪsɪv] adj 1 slipe-; (som substantiv også) slipemiddel 2 avvisende; barsk, brysk; grov abrasive paper s sandpapir abreast [əˈbrest] adv side om side; (fig også) à jour keep abreast of somebody holde tritt med noen abridge [əˈbrɪdʒ] v forkorte (tekst); jf. abbreviate abridgement [əˈbrɪdʒmənt] s sammendrag; forkortet versjon, forkortet utgave abroad [əˈbrɔ:d] adv utenlands abrupt [əˈbrʌpt] adj 1 plutselig, uventet 2 barsk, brysk; brå; kort 3 bratt, steil ABS-brakes [ˌeɪbɪˈesbreɪks] s (fl) blokkeringsfrie bremser abscess [ˈæbsɪs] s (med) verkebyll, byll abscond [əbˈskɒnd] v stikke av absence [ˈæbsəns] s fravær; mangel; fraværenhet absence from fravær fra absence of mangel på; mangel av absence of mind åndsfraværenhet; fraværenhet leave of absence permisjon absent1 [æbˈsent] v absent oneself from something fjerne seg fra noe; holde seg borte fra noe absent2 [ˈæbsənt] adj fraværende; manglende absentee [ˌæbsənˈti:] s fraværende person

03/05/16 12:33


absenteeism absenteeism [ˌæbsənˈti:ɪzm] s fravær (særlig gjentatt eller hyppig); skulk absent-minded [ˌæbsəntˈmaɪndɪd] adj distré, åndsfraværende, fraværende absolute [ˈæbsəlu:t] adj 1 absolutt, fullstendig 2 eneveldig, uinnskrenket absolutely [ˈæbsəlu:tlɪ] adv 1 absolutt, ubetinget 2 [ˌæbsəˈlu:tlɪ] (dgl) absolutt!; ja visst!; det skal være sikkert (og visst)! absolute zero s det absolutte nullpunkt (dvs ÷273,15 °C) absolution [ˌæbsəˈlu:ʃn] s absolusjon, syndsforlatelse; tilgivelse absolve [əbˈzɒlv] v 1 gi syndsforlatelse; tilgi 2 frifinne absorb [əbˈsɔ:b] v absorbere, suge opp be absorbed in something være fordypet i noe absorbent1 [əbˈsɔ:bənt] s absorberende stoff absorbent2 [əbˈsɔ:bənt] adj absorberende; absorbent cotton bomull (bomullsvatt) absorbing [əbˈsɔ:bɪŋ] adj absorberende; (fig især) fengslende; spennende absorption [əbˈsɔ:pʃn] s absorbering; absorpsjon abstain [əbˈsteɪn] v 1 avstå, avholde seg 2 unnlate å stemme (ved valg) abstain from avstå fra; avholde seg fra abstainer [əbˈsteɪnə] s avholdskvinne, avholdsmann abstemious [əbˈsti:mɪəs] adj måteholden; nøysom abstention [əbˈstenʃn] s 1 avhold; avholdenhet 2 stemmeunnlatelse abstinence [ˈæbstɪnəns] s avhold, avholdenhet abstinent [ˈæbstɪnənt] adj avholdende abstract1 [ˈæbstrækt] s sammendrag, utdrag abstract2 [æbˈstrækt] v 1 abstrahere; skille (el. ta) ut 2 (dgl) rappe; stjele abstract3 [ˈæbstrækt] adj abstrakt (mots. concrete) abstracted [æbˈstræktɪd] adj uoppmerksom, åndsfraværende, fraværende; distré abstraction [æbˈstrækʃn] s 1 abstraksjon 2 abstrahering abstruse [æbˈstru:s] adj vanskelig å forstå; dunkel; dyp absurd [əbˈsɜ:d] adj absurd; latterlig, tåpelig; meningsløs absurdity [əbˈsɜ:dətɪ] s absurditet, meningsløshet abt fork. for about abundance [əˈbʌndəns] s mengde, overflod; rikelighet an abundance of en overflod av abundant [əˈbʌndənt] adj rikelig, mer enn nok

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 13

13

access be abundant in something ha rikelig av noe; være rik på noe abuse1 [əˈbju:s] s 1 misbruk 2 mishandling 3 overhøvling, skjellsord; (dgl også) kjeft abuse2 [əˈbju:z] v 1 misbruke 2 mishandle 3 rakke ned på; skjelle ut abusive [əˈbju:siv] adj 1 krenkende, støtende; grov 2 som mishandler; voldelig 3 ulovlig abv fork. for above abysmal [əˈbɪzml] adj bunnløs abyss [əˈbɪs] s avgrunn AC, a.c. [ˌeɪˈsi:] fork. for alternating current A/C, a/c 1 fork. for air-conditioning 2 (økon) fork. for account current = current account 3 (lat) fork. for ante Christum før Kristus; før Kristi fødsel; f.Kr.; jf. AD , BC academic1 [ˌækəˈdemɪk] s akademiker academic2 [ˌækəˈdemɪk] adj akademisk (især i betydningen teoretisk) academical [ˌækəˈdemɪkl] adj akademisk academic counsellor s studieveileder academician [əˌkædəˈmɪʃn] s akademimedlem academy [əˈkædəmɪ] s akademi the Academy award (amer, film) Oscar ACAS [ˈeɪkəs] fork. for Advisory Conciliation and Arbitration Service ≈ Riksmeglingsmannen acc, acct 1 fork. for account 2 fork. for accountant 3 fork. for accounting accede [ækˈsi:d] v accede to tiltre (dvs gå med på, slutte seg til); accede to an office tiltre et embete; accede to the throne bestige tronen accelerate [əkˈseləreɪt] v akselerere; øke farten, sette opp farten acceleration [ækˌseləˈreɪʃn] s akselerasjon; fartsøkning accelerator [əkˈseləreɪtə] s 1 (på bil) gasspedal 2 (data) snarveistast 3 (fys) akselerator accent1 [ˈæksənt] s 1 tyngde, vekt 2 aksent; speak with a foreign accent snakke med utenlandsk aksent 3 trykk; the accent is on the last syllable trykket ligger på siste stavelse 4 aksenttegn accent2 [ækˈsent] v 1 legge trykket på 2 aksentuere, betone; legge vekt på accent mark s aksenttegn accentuate [ækˈsentjʊeɪt] v fremheve, understreke; vektlegge accentuation [ækˌsentjʊˈeɪʃn] s betoning; vekt; vektlegging accept [əkˈsept] v akseptere, godta; motta acceptable [əkˈseptəbl] adj akseptabel acceptance [əkˈseptəns] s 1 godkjenning 2 (økon) aksept access1 [ˈækses] s adgang; (også data) tilgang gain access to få adgang til

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:33


access access2 [ˈækses] v (data) åpne, gå inn i (program); få tilgang til accessary [əkˈsesərɪ] s medskyldig (person) access code s (data) tilgangskode accessibility [əkˌsesəˈbɪlətɪ] s tilgjengelighet accessible [əkˈsesəbl] adj tilgjengelig, åpen accessible to the (general) public åpen for publikum accession [əkˈseʃn] s 1 tiltredelse; jf. accede 2 tilvekst accessory1 [əkˈsesərɪ] s rekvisitt; (særlig i fl) tilbehør, utstyr accessory2 [əkˈsesərɪ] s → accessary accessory3 [əkˈsesərɪ] adj hjelpe-, tilleggsaccess road s atkomstvei accident [ˈæksɪdənt] s 1 tilfelle, slump 2 uhell, ulykkestilfelle accidents will happen ulykker er ikke til å unngå by accident tilfeldigvis meet with an accident komme ut for en ulykke accidental [ˌæksɪˈdentl] adj tilfeldig accidentally [ˌæksɪˈdentəlɪ] adv tilfeldigvis accident insurance s ulykkesforsikring accident-prone [ˈæksɪdəntˌprəʊn] adj (tilbøyelig til å bli) utsatt for ulykker; she is accident-prone hun er en ulykkesfugl acclaim1 [əˈkleɪm] s bifall; bifallsrop, bifallsytring acclaim2 [əˈkleɪm] v hylle; utrope (f.eks. til konge) acclamation [ˌækləˈmeɪʃn] s bifall; akklamasjon acclimatization, acclimatisation [əˌklaɪmətaɪˈzeɪʃn] s akklimatisering acclimatize, acclimatise [əˈklaɪmətaɪz] v akklimatisere; akklimatiseres; tilpasse seg; venne seg til accommodate [əˈkɒmədeɪt] v 1 huse, romme; gi plass til, ha plass til 2 hjelpe 3 tilpasse; tillempe accommodating [əˈkɒmədeɪtɪŋ] adj imøtekommende, medgjørlig accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃn] s 1 innlosjering; husrom, losji 2 plass 3 tilpasning accommodation platform (petro) boligplattform accompaniment [əˈkʌmpənɪmənt] s 1 følge; tilbehør 2 (mus) akkompagnement accompanist [əˈkʌmpənɪst] s (mus) akkompagnatør accompany [əˈkʌmpənɪ] v 1 følge, ledsage 2 (mus) akkompagnere accomplice [əˈkʌmplɪs] s medskyldig (person)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 14

14

accrued charges accomplish [əˈkʌmplɪʃ] v 1 fullføre 2 oppnå accomplished [əˈkʌmplɪʃt] adj 1 fullført 2 oppnådd 3 dyktig, flink; (fullt) utlært 4 dannet accomplishment [əˈkʌmplɪʃmənt] s 1 fullføring 2 prestasjon 3 dyktighet; ferdighet accord1 [əˈkɔ:d] s 1 enighet, samstemmighet 2 overenskomst; pakt of one's own accord av egen (fri) vilje with one accord enstemmig; samstemmig accord2 [əˈkɔ:d] v 1 bevilge; gi; tildele 2 stemme (overens) accordance [əˈkɔ:dəns] s samsvar in accordance with i overensstemmelse med; i samsvar med according [əˈkɔ:dɪŋ] adv according to etter, ifølge; i overensstemmelse med; i samsvar med; according to the Bible ifølge Bibelen accordingly [əˈkɔ:dɪŋlɪ] adv altså, følgelig; deretter accordion [əˈkɔ:dɪən] s (mus) trekkspill accordionist [əˈkɔ:dɪənɪst] s trekkspiller accost [əˈkɒst] v 1 henvende seg til, snakke til 2 antaste account1 [əˈkaʊnt] s 1 konto 2 avregning; regnskap; (fig) mellomværende 3 beregning, utregning 4 beretning, utredning 5 hensyn; betydning; nytte by all accounts etter alt å dømme call to account kreve til regnskap on account of på grunn av on my account for min skyld on no account langt ifra; på ingen måte take account of, take into account regne med; ta i betraktning account2 [əˈkaʊnt] v betrakte som account for svare for; gjøre rede for accountable [əˈkaʊntəbl] adj ansvarlig accountancy [əˈkaʊntənsɪ] s 1 regnskap; regnskapsførsel; bokføring; bokholderi 2 revisjon accountant [əˈkaʊntənt] s 1 regnskapsfører; bokholder 2 revisor account book s regnskapsbok accounting [əˈkaʊntɪŋ] s regnskapsføring; bokføring; bokholderi accounts department s regnskapsavdeling accredit [əˈkredɪt] v akkreditere; utstyre (med fullmakter) accrual [əˈkru:əl] s tilvekst; økning accrue [əˈkru:] v vokse (gradvis), øke (gradvis) accrue from skrive seg fra accrue to tilfalle accrued charges s (fl) påløpne omkostninger

03/05/16 12:33


accrued interest accrued interest s påløpne renter accumulate [əˈkju:mjʊleɪt] v akkumulere; hope seg opp accumulation [əˌkju:mjʊˈleiʃn] s akkumulering; opphoping accumulative [əˈkju:mjʊlətɪv] adj akkumulerende; stigende, økende accumulator [əˈkju:mjʊleɪtə] s akkumulator; batteri accuracy [ˈækjʊrəsɪ] s nøyaktighet accurate [ˈækjʊrət] adj nøyaktig accursed [əˈkɜ:sɪd, əˈkɜ:st] , accurst [əˈkɜ:st] adj (dgl, gml) forbannet; fordømt accusation [ˌækju:ˈzeɪʃn] s anklage, beskyldning accuse [əˈkju:z] v anklage, beskylde accuse of anklage for accustom [əˈkʌstəm] v accustomed to vant til accustom oneself to venne seg til accustomed [əˈkʌstəmd] adj tilvant; vant; vanlig AC/DC [ˌeɪsi:ˈdi:sɪ] (slang) biseksuell (egentlig fork for alternating current/direct current) ace [eɪs] s 1 (i kortspill) ess 2 (i terningkast) ener 3 (om person) ener; stjerne have an ace up one's sleeve ha noe i bakhånden; ha et ess i ermet within an ace of på nippet til acetic [əˈsi:tɪk] adj eddiksur; eddiksyreacetic acid s eddiksyre acetylene [əˈsetɪli:n] s (kjem) acetylengass; acetylen; acetylene burner/torch acetylenbrenner ache1 [eɪk] s smerte ache2 [eɪk] v gjøre vondt, verke ache for lengte etter achievable [əˈtʃi:vəbl] adj oppnåelig achieve [əˈtʃi:v] v 1 fullføre 2 oppnå; vinne achievement [əˈtʃi:vmənt] s 1 fullføring 2 prestasjon; bragd; ytelse acid1 [ˈæsɪd] s 1 syre 2 (slang) LSD acid2 [ˈæsɪd] adj sur, syrlig; syreacidity [əˈsɪdətɪ] s syrlighet acid rain [ˌæsɪdˈreɪn] s sur nedbør acid test [ˌæsɪdˈtest] s syreprøve; (fig) avgjørende prøve ack, ackn fork. for acknowledge(d) acknowledge [əkˈnɒlɪdʒ] v 1 erkjenne, innrømme; they refused to acknowledge that they were defeated de nektet å erkjenne at de var slått 2 bekrefte 3 påskjønne acknowledge (receipt of) a letter bekrefte at en har mottatt et brev acknowledgement [əkˈnɒlɪdʒmənt] s 1 anerkjennelse, erkjennelse 2 bekreftelse; kvittering 3 påskjønnelse

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 15

15

act acme [ˈækmɪ] s høydepunkt acne [ˈæknɪ] s (med) kvise; filipens acorn [ˈeɪkɔ:n] s eikenøtt acoustic [əˈku:stɪk] adj akustisk acoustics [əˈku:stɪks] s (fl, men tar verbet i ent) akustikk acquaint [əˈkweɪnt] v gjøre kjent acquaint oneself with something gjøre seg kjent med noe acquaintance [əˈkweɪntəns] s 1 kjennskap 2 bekjentskap 3 bekjent, kjenning make somebody's acquaintance bli kjent med noen acquiesce [ˌækwɪˈes] v føye seg acquiesce in gå med på; samtykke i; finne seg i acquiescent [ˌækwɪˈesnt] adj føyelig; medgjørlig acquire [əˈkwaɪə] v skaffe (seg) acquired [əˈkwaɪəd] adj anskaffet; (særlig) tillært; tilvent an acquired taste noe man må venne seg til acquirement [əˈkwaɪəmənt] s ferdighet; (i fl også) kunnskaper; talent; talenter acquisition [ˌækwɪˈzɪʃn] s 1 anskaffelse, ervervelse 2 forøkelse; tilvekst acquisitive [æˈkwɪzɪtɪv] adj ivrig etter å erverve ting acquit [əˈkwɪt] v 1 frifinne; frikjenne 2 betale (gjeld) acquit oneself well of something klare seg bra; klare noe bra acquittal [əˈkwɪtl] s 1 frifinnelse; frikjennelse 2 innfrielse acre [ˈeɪkə] s 1 flatemål (drøyt 4 mål) 2 (særlig fl) jorder acreage [ˈeɪkərɪdʒ] s 1 areal (målt i 'acres') 2 land, landområde acrid [ˈækrɪd] adj bitter; skarp acrimonious [ˌækrɪˈməʊnɪəs] adj (bokl) bitende, skarp; sarkastisk acrimony [ˈækrɪmənɪ] s (bokl) bitterhet; barskhet; skarphet acrobat [ˈækrəbæt] s akrobat acrobatic [ˌækrəˈbætɪk] adj akrobatisk acrobatics [ˌækrəˈbætɪks] s (fl, men tar verbet i ent) akrobatikk acronym [ˈækrənɪm] s akronym; initialord laget av forbokstavene i et lengre navn eller uttrykk (f.eks. motell, NATO og radar) across [əˈkrɒs] prep, adv (tvers) over; (i kryssord) vannrett across-the-board [əˌkrɒsðəˈbɔ:d] adj generell, som gjelder alle; (dgl) over hele fjøla acrylic [əˈkrɪlɪk] s akryl act1 [ækt] s 1 gjerning 2 handling 3 lov 4 akt (i skuespill); opptreden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:33


act act of God naturkatastrofe; (også jur) force majeure in the act of i ferd med å put on an act gjøre seg til; spille (komedie) act2 [ækt] v 1 handle; foreta (seg) noe, gjøre noe 2 arbeide; virke; fungere 3 oppføre seg 4 utføre; oppføre, spille; opptre 5 late som; spille (komedie) act up to leve opp til actg fork. for acting = i betydningen fungerende, konstituert acting1 [ˈæktɪŋ] s opptreden acting2 [ˈæktɪŋ] adj 1 handlende 2 fungerende, konstituert action [ˈækʃn] s 1 gjerning; aksjon, handling 2 arbeid; virksomhet 3 oppførsel 4 innvirkning; virkning 5 kamp; kamphandling 6 (jur) sak bring an action against somebody anlegge sak mot noen; gå til sak mot noen put out of action stanse; stoppe; sette ut av virksomhet take action gå til aksjon/handling activate [ˈæktɪveɪt] v 1 aktivisere; sette i gang 2 aktivere 3 (data) starte active [ˈæktɪv] adj 1 aktiv, virksom; play an active part spille en aktiv rolle 2 (gram) the active voice aktiv active duty s (mil) (aktiv) tjeneste activist [ˈæktɪvɪst] s aktivist activity [ækˈtɪvətɪ] s 1 aktivitet; virksomhet 2 beskjeftigelse actor [ˈæktə] s (om mann) skuespiller actress [ˈæktrəs] s (om kvinne) skuespiller, skuespillerinne actual [ˈæktʃʊəl] adj 1 faktisk; reell, virkelig; egentlig 2 nåværende actuality [ˌæktʃʊˈælətɪ] s 1 virkelighet 2 (især i fl) kjensgjerninger actually [ˈæktʃʊəlɪ] adv egentlig; faktisk; i virkeligheten actuary [ˈæktjʊərɪ] s aktuar; forsikringsmatematiker actuate [ˈæktjʊeɪt] v (fig) bevege; drive acumen [ˈækjʊmən] s teft; skarpsindighet acupuncture [ˈækjʊpʌŋktʃə] s akupunktur acute [əˈkju:t] adj 1 fin; skarp 2 spiss; acute angle spiss vinkel 3 høy; skingrende 4 akutt (mots. chronic) acute accent s akutt-tegn (´) ad [æd] (kortform av advertisement) AD [ˌeɪˈdi:] (lat) fork. for Anno Domini etter Kristus, etter Kristi fødsel, e.Kr. adage [ˈædɪdʒ] s fyndord; ordtak adamant [ˈædəmənt] adj hard; ubøyelig adapt [əˈdæpt] v tilpasse; bearbeide

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 16

16

adenoids adapt for bearbeide for adapt to tilpasse til adaptable [əˈdæptəbl] adj tilpasningsdyktig; smidig adaptation [ˌædæpˈteɪʃn] s tilpasning; bearbeidelse; bearbeidet versjon adapter, adaptor [əˈdæptə] s 1 bearbeider, tilrettelegger; tilpasser 2 (elek, mek) omformer, adapter A-day [ˈeɪdeɪ] (mil) fork. for assault day angrepsdag add1, addr fork. for address add2 [æd] v addere, legge sammen; tilføye add in regne med add up legge sammen; summere it adds up det stemmer it adds up to det blir/utgjør (til sammen); det kommer (alt i alt) på; det betyr (så mye som) addend [əˈdend] s (mat) addend addendum [əˈdendəm] fl: addenda [əˈdendə] s tilføyelse, tillegg adder [ˈædə] s (zool) huggorm (også om andre små giftige slanger) addict1 [ˈædɪkt] s (fig) slave; drug addict narkoman addict2 [əˈdɪkt] v be addicted to something være avhengig av noe addiction [əˈdɪkʃn] s avhengighet addictive [əˈdɪktɪv] adj vanedannende addition [əˈdɪʃn] s tilføyelse, tillegg in addition to i tillegg til additional [əˈdɪʃənl] adj tilføyd, tillagt; ytterligere; tilleggsadditive [ˈædɪtɪv] s tilsetning; tilsetningsstoff addle [ˈædl] v 1 (om egg) råtne 2 gjøre forvirret addle-brained [ˈædlbreind] adj (fig) bløt, forvirret, røret add-on [ˈædˌɒn] adj tilleggs-; add-on equipment tilleggsutstyr add-on board s (data) ekspansjonskort address1 [əˈdres] s 1 adresse 2 henvendelse 3 tale 4 bønneskrift 5 opptreden form of address tiltaleform pay one's addresses to somebody gjøre kur til noen address2 [əˈdres] v 1 adressere 2 henvende seg (til); snakke (til), tale (til); rette address oneself to something gi seg i kast med noe address to rette til addressee [ˌædrəˈsi:] s adressat adduce [əˈdju:s] v (bokl) anføre; fremføre; fremlegge adenoids [ˈædɪnɔɪdz] s (fl) polypper (i nesen)

03/05/16 12:33


adept adept1 [ˈædept] s ekspert; mester adept in/at ekspert på; mester i adept2 [ˈædept] adj dyktig; flink adept at flink til adequacy [ˈædɪkwəsɪ] s tilstrekkelighet adequate [ˈædɪkwət] adj 1 nok, tilstrekkelig; adekvat 2 passende, skikket; brukbar adhere [ədˈhɪə] v adhere to 1 holde fast ved; fastholde; holde seg til 2 (om ideologi, tro) slutte seg til adherence [ədˈhɪərəns] s 1 det å holde fast 2 troskap adherent1 [ədˈhɪərənt] s tilhenger (av parti eller organisasjon) adherent2 [ədˈhɪərənt] adj som henger ved; vedhengende; klebende adhesion [ədˈhi:ʒn] s 1 fastklebing 2 støtte; tilslutning adhesive [ədˈhi:sɪv] adj klebrig adhesive tape s limbånd; teip ad infinitum [ædˌɪnfɪˈnaɪtəm] adv (lat) i det uendelige adj 1 fork. for adjacent 2 fork. for adjective 3 fork. for adjoining 4 fork. for adjourned 5 fork. for adjunct 6 fork. for adjutant adjacent [əˈdʒeɪsənt] adj nærliggende; tilgrensende adjectival [ˌædʒɪkˈtaɪvl] adj (gram) adjektivisk; adjektivadjective [ˈædʒɪktɪv] s (gram) adjektiv adjoin [əˈdʒɔɪn] v adjoin to grense til adjoining [əˈdʒɔɪnɪŋ] adj tilgrensende, tilstøtende; nærliggende adjourn [əˈdʒɜ:n] v 1 avbryte (et møte), heve (et møte); ta (en) pause 2 utsette adjournment [əˈdʒɜ:nmənt] s utsettelse; (midlertidig) avbrytelse adjudge [əˈdʒʌdʒ] v (jur) erklære; kjenne adjudicate [əˈdʒu:dɪkeɪt] v 1 (jur) pådømme; dømme 2 avgjøre; bedømme adjudication [əˌdʒu:dɪˈkeɪʃn] s 1 (jur) dom; pådømming 2 avgjørelse; bedømmelse adjunct [ˈædʒʌŋkt] s 1 tilføyelse 2 hjelpemiddel 3 medhjelper adjure [əˈdʒʊə] v besverge; be inntrengende; bønnfalle adjust [əˈdʒʌst] v justere, regulere; tilpasse adjustable [əˈdʒʌstəbl] adj regulerbar adjustable spanner s skiftenøkkel adjustment [əˈdʒʌstmənt] s justering, regulering; tilpasning adjutant [ˈædʒʊtənt] s adjutant ad lib1 [ˌædˈlɪb] v improvisere ad lib2 [ˌædˈlɪb] adj improvisert

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 17

17

adornment ad lib3 [ˌædˈlɪb] adv etter behag adman [ˈædmən] s (dgl) reklamemann administer [ədˈmɪnɪstə] v 1 administrere; bestyre, styre, forvalte 2 dele ut, porsjonere ut; gi administer the law håndheve loven administer to ta seg av administration [ədˌmɪnɪˈstreɪʃn] s 1 administrering; administrasjon 2 ledelse, styre 3 (især amer) forvaltning; regjering; styresmakter administrative [ədˈmɪnɪstrətɪv] adj administrativ administrator [ədˈmɪnɪstreɪtə] s administrator admirable [ˈædmərəbl] adj beundringsverdig admiral [ˈædmərəl] s (mil) admiral admiralty [ˈædmərəltɪ] s (mil) admiralsgrad; admiralsrang; admiralsstilling the Admiralty (brit) admiralitet (sjøforsvarets øverste ledelse) admiration [ˌædməˈreɪʃn] s beundring admire [ədˈmaɪə] v beundre admirer [ədˈmaɪərə] s beundrer admissible [ədˈmɪsəbl] adj 1 tillatelig 2 adgangsberettiget admission [ədˈmɪʃn] s 1 opptak (ved f.eks. skole); adgang 2 innrømmelse, tilståelse admit [ədˈmɪt] v 1 gi adgang, slippe inn 2 innrømme, vedgå admit to bekjenne; innrømme; tilstå admittance [ədˈmɪtəns] s adgang admittedly [ədˈmɪtɪdlɪ] adv riktignok; utvilsomt admonish [ədˈmɒnɪʃ] v advare; formane ad nauseam [ˌædˈnɔ:ziəm] adv (lat) til kjedsommelighet ado [əˈdu:] s oppstyr, ståhei; mas without further ado uten videre mas/ forsinkelse; umiddelbart adolescence [ˌædəˈlesns] s ungdom; ungdomstid adolescent1 [ˌædəˈlesnt] s ungdom; unggutt; ungjente adolescent2 [ˌædəˈlesnt] adj ung adopt [əˈdɒpt] v 1 adoptere, ta til seg; (som adj) an adopted child et adoptivbarn 2 tilegne seg 3 gå over til (tro, bekjennelse) adoption [əˈdɒpʃn] s adopsjon; adoptering; tilegnelse adoptive [əˈdɒptɪv] adj adoptivadorable [əˈdɔ:rəbl] adj bedårende adoration [ˌædəˈreɪʃn] s 1 tilbedelse 2 forgudelse adore [əˈdɔ:] v 1 dyrke, tilbe 2 forgude adorn [əˈdɔ:n] v pryde; smykke adornment [əˈdɔ:nmənt] s utsmykning; dekorasjon, pynt; pryd

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:33


ADP ADP [ˌeɪdɪˈpi:] (data) fork. for automatic data processing automatisk databehandling adrenalin [əˈdrenəlɪn] s adrenalin Adriatic [ˌeɪdrɪˈætɪk] adj the Adriatic (Sea) (geogr) Adriaterhavet adrift [əˈdrɪft] adj, adv drivende; i drift adroit [əˈdrɔɪt] adj 1 behendig; flink 2 smart ADSL [ˌeɪdɪˈesel] fork. for asymmetric digital subscriber line adulation [ˌædjʊˈleɪʃn] s (overdreven) smiger; smisking adult1 [ˈædʌlt] s voksen (person) adult2 [ˈædʌlt] adj 1 moden, voksen 2 for voksne adult education s voksenopplæring adulterate [əˈdʌltəreɪt] v forurense; forfalske (ved å blande opp, tynne ut) adulteration [əˌdʌltəˈreɪʃn] s forurensing; oppblanding; uttynning adulterous [əˈdʌltərəs] adj utro (mot ektefelle eller samboer) adultery [əˈdʌltərɪ] s utroskap (mot ektefelle eller samboer) adulthood [ˈædʌlthʊd] s voksen alder adv 1 fork. for advance(d) 2 fork. for adverb 3 fork. for advertisement, advertising 4 fork. for advice 5 fork. for advise(r), advisory advance1 [ədˈvɑ:ns] s 1 fremrykning; (i fl, fig) tilnærmelser 2 fremskritt 3 prisstigning; (økon) avanse 4 forskudd in advance på forskudd; i forveien; på forhånd make advances to somebody gjøre tilnærmelser til noen advance2 [ədˈvɑ:ns] v 1 avansere; gå/rykke frem 2 gjøre fremskritt 3 føre/sette frem; (fig) fremskynde 4 legge frem (forslag), sette frem (forslag) 5 fremme; hjelpe frem 6 forfremme 7 legge på (priser el.l.); stige 8 forskuttere advanced [ədˈvɑ:nst] adj 1 forskuttert; fremskyndet 2 avansert, fremskreden; advanced in years meget gammel 3 videregående; advanced course videregående kurs; kurs for viderekomne advancement [ədˈvɑ:nsmənt] s 1 fremskyndelse 2 forfremmelse; avansement 3 forskudd advance payment s forskudd; forskuddsbetaling advantage1 [ədˈvɑ:ntɪdʒ] s 1 fordel 2 overtak 3 gagn, nytte have the advantage over somebody ha (en) fordel fremfor noen take advantage of somebody utnytte/lure noen you have the advantage of me (gml) du kjenner meg, men jeg kjenner ikke deg advantage2 [ədˈvɑ:ntɪdʒ] v gagne; nytte advantageous [ˌædvənˈteɪdʒəs] adj fordelaktig

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 18

18

aerobics advent [ˈædvənt] s ankomst Advent advent adventitious [ˌædvənˈtɪʃəs] adj tilfeldig adventure [ədˈventʃə] s 1 eventyr; spennende opplevelse 2 vågestykke 3 fare, risiko; spenning adventurer [ədˈventʃərə] s eventyrer adventurous [ədˈventʃərəs] adj 1 eventyrlysten 2 farefull, risikabel adverb [ˈædvɜ:b] s (gram) adverb, adverbial adverbial1 [ædˈvɛ:bɪəl] s (gram) adverbial adverbial2 [ædˈvɛ:bɪəl] adj (gram) adverbiell, adverbialadversary [ˈædvəsərɪ] s motpart, motstander; fiende adverse [ˈædvɜ:s] adj motsatt; fiendtlig; ugunstig adversity [ədˈvɜ:sətɪ] s motgang advert [ˈædvɜ:t] s (dgl) (kortform av advertisement) advertise [ˈædvətaɪz] v 1 avertere 2 annonsere; kunngjøre 3 reklamere advertise for avertere etter; etterlyse advertisement [ədˈvɜ:tɪsmənt] s annonse; kunngjøring advertiser [ˈædvətaɪzə] s annonsør advertising [ˈædvətaɪzɪŋ] s 1 annonsering 2 reklame advertising agency s reklamebyrå advertising campaign s reklamekampanje advice [ədˈvaɪs] s råd a piece/word of advice et godt råd take legal advice søke juridisk hjelp advisable [ədˈvaɪzəbl] adj tilrådelig advise [ədˈvaɪz] v råde; tilrå advisedly [ədˈvaɪzɪdlɪ] adv med vilje, med forsett, med overlegg adviser [ədˈvaɪzə] s rådgiver, konsulent advisory [ədˈvaɪzərɪ] adj rådgivende advocacy [ˈædvəkəsɪ] s forsvar; støtte advocate1 [ˈædvəkət] s forkjemper, forsvarer; talskvinne, talsmann advocate2 [ˈædvəkeɪt] v 1 anbefale 2 forsvare 3 forfekte adz [ædz] , adze s tverrøks Aegean [ɪˈdʒi:ən] adj the Aegean Sea (geogr) Egeerhavet aegis [ˈi:dʒɪs] s beskyttelse, ledelse aerate [ˈeəreɪt] v lufte (ut) aerial1 [ˈeərɪəl] s antenne aerial2 [ˈeərɪəl] adj 1 luftig; luft- 2 flyaerial attack s flyangrep aerobatics [ˌeərəʊˈbætɪks] s (fl, men tar verbet i ent) kunstflyging; luftakrobatikk aerobics [eəˈrəʊbɪks] s (fl, men tar verbet i ent) aerobic

03/05/16 12:33


aerodrome aerodrome [ˈeərədrəʊm] s (gml) aerodrom; flyplass aerodynamic [ˌeərəʊdaɪˈnæmɪk] adj aerodynamisk aerodynamics [ˌeərəʊdaɪˈnæmɪks] s (fl, men tar verbet i ent) aerodynamikk aeroplane [ˈeərəpleɪn] s aeroplan, fly; jf. airplane , plane1 aerosol [ˈeərəsɒl] s aerosol; sprayboks aerospace1 [ˈeərəʊspeɪs] s luftrom aerospace2 [ˈeərəʊspeɪs] adj luft-, romaesthete [ˈi:sɵi:t] s estet aesthetic [i:sˈɵetɪk] adj estetisk aesthetics [ˌi:sˈɵetɪks] s (fl, men tar verbet i ent) estetikk afar [əˈfɑ:] adv langt borte from afar langt borte fra affability [ˌæfəˈbɪlətɪ] s elskverdighet; imøtekommenhet affable [ˈæfəbl] adj elskverdig, imøtekommende (og litt nedlatende); hyggelig; omgjengelig affair [əˈfeə] s 1 affære; begivenhet; hending 2 anliggende, sak 3 (i fl også) forretninger 4 kjærlighetshistorie; forhold 5 (dgl) dings; greie mind one's own affairs passe sine egne saker affect [əˈfekt] v 1 virke på 2 bevege; gjøre inntrykk på 3 (om sykdom) angripe 4 late som 5 like, ynde 6 jåle seg til med affectation [ˌæfekˈteɪʃn] s jåleri; tilgjorthet affected [əˈfektɪd] adj affektert, tilgjort; jålete affection [əˈfekʃn] s hengivenhet; kjærlighet affectionate [əˈfekʃnət] adj hengiven; kjærlig affidavit [ˌæfɪˈdeɪvɪt] s (skriftlig) erklæring, skrevet under ed, som kan fremlegges i retten som bevis affiliate [əˈfɪlɪeɪt] v knytte til (seg); oppta (som kompanjong el.l.) affinity [əˈfɪnətɪ] s 1 beslektet natur 2 slektskap ved giftermål 3 affinitet affirm [əˈfɜ:m] v bekrefte; forsikre affirmation [ˌæfəˈmeɪʃn] s bekreftelse; forsikring affirmative1 [əˈfɜ:mətɪv] s bekreftende svar answer in the affirmative svare bekreftende affirmative2 [əˈfɜ:mətɪv] adj bekreftende affirmative action tiltak for å forhindre diskriminering/forskjellsbehandling (f.eks. ulike former for kvoteordning) affix1 [ˈæfɪks] s 1 vedheng 2 forstavelse 3 endelse affix2 [əˈfɪks] v feste; tilføye afflict [əˈflɪkt] v plage afflicted with plaget av affliction [əˈflɪkʃn] s plage affluence [ˈæflʊəns] s overflod; velstand

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 19

19

Afrikaner affluent [ˈæflʊənt] adj rik; velstående the affluent society overflodssamfunnet; velstandssamfunnet afford [əˈfɔ:d] v 1 ha råd til 2 skaffe; gi; yte affray [əˈfreɪ] s bråk; slagsmål affront1 [əˈfrʌnt] s fornærmelse affront2 [əˈfrʌnt] v fornærme Afghan1 [ˈæfgæn] s 1 afghaner 2 (om språkene pashto og dari) afghansk Afghan2 [ˈæfgæn] adj afghansk Afghanistan [æfˈgænɪstɑ:n], (amer) [æfˈgænɪstæn] (geogr) Afghanistan afield [əˈfi:ld] adv 1 (ute) på jordet; ute i marken; (fig) på viddene 2 langt borte far afield 1 langt unna; langt borte 2 (fig) helt på jordet aflame [əˈfleɪm] adj, adv i flammer; (fig) flammende; glødende aflame with glødende av AFL-CIO [ˌeɪefˈel-ˌsi:aɪˈəʊ] fork. for American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations innflytelsesrik sammenslutning av uavhengige amerikanske fagforeninger afloat [əˈfləʊt] adj, adv 1 flytende; (fig) med hodet over vannet 2 til sjøs 3 i omløp; i drift; i gang; i gjenge AFN [ˌeɪefˈen] fork. for American Forces Network kringkastingsnettverk for de amerikanske militærstyrker afoot [əˈfʊt] adj, adv 1 på beina; til fots 2 i gang, i gjenge 3 (fig) i gjære afore [əˈfɔ:] prep, adv foran; (sjø) forut afore- [əˈfɔ:-] pref foran, foran-; før, føraforementioned [əˈfɔ:ˌmenʃənd] , aforesaid [əˈfɔ:ˌsed] adj forannevnt; ovennevnt aforethought [əˈfɔ:ɵɔ:t] adj (jur) overlagt; tilsiktet Afr fork. for Africa(n) afraid [əˈfreɪd] adj redd afraid of redd for afraid that redd for at afraid to redd for å I'm afraid so! jeg er redd for det! I'm afraid not! nei dessverre! afresh [əˈfreʃ] adv (om) igjen; på ny; på nytt Africa [ˈæfrɪkə] (geogr) Afrika African1 [ˈæfrɪkən] s 1 afrikaner 2 afrikansk (fellesbetegnelse på afrikanske språk) African2 [ˈæfrɪkən] adj afrikansk Afrikaans [ˌæfrɪˈkɑ:ns] s afrikaans (boerspråket, brukt av hvite sørafrikanere, variant av nederlandsk) Afrikaner [ˌæfrɪˈkɑ:nə] s afrikaner (hvit sørafrikaner med afrikaans som morsmål)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:33


Afro-American Afro-American1 [ˌæfrəʊəˈmerɪkən] s afroamerikaner Afro-American2 [ˌæfrəʊəˈmerɪkən] adj afroamerikansk aft [ɑ:ft] adv (sjø) akterut after1 [ˈɑ:ftə] adj påfølgende, følgende, senere after2 [ˈɑ:ftə] adv etter; etterpå; deretter after3 [ˈɑ:ftə] prep 1 etter 2 ifølge after all tross alt; i alle fall; likevel; i grunnen; egentlig after4 [ˈɑ:ftə] subjunksjon etter at aftercare [ˈɑ:ftəkeə] s 1 (med) etterbehandling 2 ettervern after-effects [ˈɑ:ftə(r)ɪˌfekts] s (fl) ettervirkninger; senvirkninger afterlife [ˈɑ:ftəlaɪf] s the afterlife livet etter døden aftermath [ˈɑ:ftəmɑ:ɵ] s ettervirkninger; følger afternoon [ˌɑ:ftəˈnu:n] s ettermiddag afters [ˈɑ:ftəz] s (fl) dessert; ettermat after-shave [ˈɑ:ftəʃeɪv] s etterbarberingsvann afterthought [ˈɑ:ftəɵɔ:t] s ettertanke afterwards [ˈɑ:ftəwədz] adv 1 etterpå; senere 2 deretter again [əˈgen] adv (om) igjen, på ny, på nytt again as many/much dobbelt så mange/mye now and again av og til; nå og da against [əˈgenst] prep imot, mot agape [əˈgeɪp] adj gapende, måpende; målløs Agape [ˈægəpɪ] s agape (dvs Guds kjærlighet, nestekjærlighet, i motsetning til den erotiske kjærlighet) age1 [eɪdʒ] s 1 alder, alderstrinn 2 menneskealder 3 tidsalder 4 (jur) myndighetsalder ages ago for en (hel) evighet siden be your age! ikke vær barnslig! come of age bli myndig; nå myndighetsalderen of age myndig old age alderdom under age mindreårig; umyndig age2 [eɪdʒ] v eldes; bli gammel; gjøre gammel aged adj 1 [ˈeɪdʒɪd] aldrende; gammel 2 [eɪdʒd] a boy aged ten en gutt på ti (år) age group [ˈeɪdʒgru:p] s aldersgruppe ageing1 [ˈeɪdʒɪŋ] s aldring ageing2 [ˈeɪdʒɪŋ] adj aldrende ageism [ˈeɪdʒɪzm] s aldersdiskriminering (dvs forskjellsbehandling av eldre mennesker) ageless [ˈeɪdʒləs] adj tidløs age limit [ˈeɪdʒˌlɪmɪt] s aldersgrense agency [ˈeɪdʒənsɪ] s 1 byrå; kontor; virksomhet; organ; instans 2 (merk) agentur; representasjon 3 innflytelse, påvirkning

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 20

20

ago 4 (påvirkende) kraft agenda [əˈdʒendə] s dagsorden, møteprogram, program; agenda; sakliste agent [ˈeɪdʒənt] s 1 (mil, pol) agent; spion 2 virkemiddel 3 (utløsende) årsak 4 (merk) agent; representant age of consent s (jur) seksuell lavalder age of discretion s (jur) kriminell lavalder Age of Reason s Opplysningstiden age-old [ˌeɪdʒˈəʊld] adj eldgammel agglomeration [əˌglɒməˈreɪʃn] s 1 opphopning; sammenhopning 2 dynge; haug aggravate [ˈægrəveɪt] v 1 forverre 2 irritere aggravating circumstances skjerpende omstendigheter aggravation [ˌægrəˈveɪʃn] s 1 forverring; skjerpelse 2 irritasjon aggregate1 [ˈægrɪgeɪt] s 1 oppsamlet masse, oppsamlet mengde 2 aggregat in the aggregate alt i alt; til sammen aggregate2 [ˈægrɪgeɪt] v hope (seg) opp aggregate3 [ˈægrɪgeɪt] adj (opp)samlet; sammensatt aggregation [ˌægrɪˈgeɪʃn] s ansamling; sammenhoping aggression [əˈgreʃn] s aggresjon aggressive [əˈgresɪv] adj aggressiv aggressiveness [əˈgresɪvnɪs] s aggressivitet aggressor [əˈgresə] s aggressor; angriper aggrieved [əˈgri:vd] adj forurettet; krenket aggro [ˈægrəʊ] s (dgl) (kortform av aggression) aggresjon aghast [əˈgɑ:st] adj forferdet agile [ˈædʒaɪl] adj livlig; smidig, spenstig; spretten agility [əˈdʒɪlətɪ] s livlighet; smidighet; spenst aging [ˈeɪdʒɪŋ] → ageing1, ageing2 agism [ˈeɪdʒɪzm] → ageism agitate [ˈædʒɪteɪt] v 1 riste, skake 2 ryste, skake opp 3 agitere agitated [ˈædʒɪteɪtɪd] adj oppskaket; rystet agitation [ˌædʒɪˈteɪʃn] s 1 risting, skaking 2 rystelse 3 agitasjon, agitering agitator [ˈædʒɪteɪtə] s agitator aglow [əˈgləʊ] adj, adv glødende, skinnende; (fig) blussende aglow with glødende av; blussende av AGM [ˌeɪdʒɪˈem] fork. for annual general meeting agn fork. for again agnostic1 [ægˈnɒstɪk] s (rel) agnostiker agnostic2 [ægˈnɒstɪk] adj (rel) agnostisk agnosticism [ægˈnɒstɪsɪzəm] s (rel) agnostisisme ago [əˈgəʊ] adv for ... siden; a week ago for en uke siden

03/05/16 12:33


agog agog [əˈgɒg] adj ivrig, spent agonize, agonise [ˈægənaɪz] v 1 pine, plage 2 lide kvaler agonizing, agonising [ˈægənaɪzɪŋ] adj pinefull; smertelig agony [ˈægənɪ] s 1 angst; kval 2 pine; smerte 3 dødskamp agony aunt s ≈ Klara Klok agony column s spørrespalte (spalte i avis/ tidsskrift, viet personlige problemer) agrarian [əˈgreərɪən] adj landbruks-; agrarisk, agraragree [əˈgri:] v 1 bli enige, være enige 2 samtykke 3 passe (sammen), stemme overens agree on bli/være enige om agree that bli/være enige om at agree to bli/være enige om å; samtykke i å agree with bli/være enig med; passe sammen med; stemme overens med; oysters don't agree with me jeg tåler ikke østers agreeable [əˈgrɪəbl] adj 1 behagelig 2 imøtekommende 3 overensstemmende agreed [əˈgri:d] adj 1 avtalt; bestemt, fastsatt (etter avtale) 2 (merk også) omforent agreement [əˈgri:mənt] s 1 enighet 2 avtale, overenskomst; forlik 3 overensstemmelse; samsvar agricultural [ˌægrɪˈkʌltʃərəl] adj jordbruksagriculture [ˈægrɪkʌltʃə] s jordbruk aground [əˈgraʊnd] adj, adv grunnstøtt; på grunn ague [ˈeɪgju:] s (gml) koldfeber; (særlig) malaria ahead [əˈhed] adj, adv 1 forover, fremover 2 foran; (sjø) forut 3 (om vær og vind) imot; motahead of foran; forut for full speed ahead full fart forover go ahead gå i gang ahoy [əˈhɔɪ] interj ohoi AI 1 fork. for Amnesty International 2 fork. for artificial insemination 3 fork. for artificial intelligence aid1 [eɪd] s 1 hjelp; hjelpemiddel; hjelpetiltak 2 assistanse, støtte be in aid of something være til hjelp/støtte for noe; være godt for noe aid2 [eɪd] v hjelpe; støtte AIDS, aids [eɪdz] s (med) fork. for Acquired Immune Deficiency Syndrome aids ail [eɪl] v 1 plage 2 skrante, være sykelig, være syk; feile noe ailing [ˈeɪlɪŋ] adj skrantende; sykelig ailment [ˈeɪlmənt] s plage; sykdom aim1 [eɪm] s 1 sikte 2 forsett; hensikt 3 formål; mål aim2 [eɪm] v 1 rette; sikte 2 strebe, trakte (etter)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 21

21

air raid aim at 1 rette mot; sikte på; (fig) mynte på; strebe/trakte etter 2 (amer) ha som mål; ha til hensikt aimless [eɪmlɪs] adj formålsløs; planløs air1 [eə] s 1 luft 2 luftning 3 melodi; strofe 4 mine, utseende put on airs gjøre seg til; skape seg air2 [eə] v 1 lufte (ut) 2 (fig) lufte, ventilere (dvs bringe på bane, slå frempå om) 3 gi luft (for); slå om seg med air3 [eə] adj fly-, luftair bag [ˈeəbæg] s luftpute; (særlig) kollisjonspute airbase [ˈeəbeɪs] s flybase, flystasjon air bed [ˈeəbed] s luftmadrass airborne [ˈeəbɔ:n] adj flybåren; be airborne være på vingene air chief marshal s (mil, brit) ≈ (full) general air commodore s (brit, mil) ≈ oberst I air-conditioned [ˌeəkənˈdɪʃnd] adj med friskluftanlegg; luftavkjølt air conditioning [ˈeəkənˌdɪʃənɪŋ] s friskluftanlegg, klimaanlegg air-cooled [ˌeəˈku:ld] adj luftkjølt aircraft [ˈeəkrɑ:ft] s fly aircraft carrier s (mil) hangarskip aircraftman [ˈeəkrɑ:ftmən] s (brit, mil) ≈ menig (flysoldat) aircrew [ˈeəkru:] s flybesetning airfield [ˈeəfi:ld] s (mindre) flyplass air force [ˈeəfɔ:s] s flystyrke, flyvåpen air gun [ˈeəgʌn] s luftgevær air hostess [ˈeəˌhəʊstɪs] s (brit) flyvertinne airily [ˈeərɪlɪ] adv 1 luftig 2 flyktig 3 lett (henkastet); muntert 4 jålete, tilgjort; overlegent airing [ˈeərɪŋ] s 1 utlufting, lufting 2 luftetur air letter [ˈeəletə] s luftpostbrev airlift [ˈeəlɪft] s luftbro airline [ˈeəlaɪn] s flyselskap airliner [ˈeəlaɪnə] s passasjerfly, rutefly airlock [ˈeəlɒk] s luftsluse airmail [ˈeəmeɪl] s luftpost airman [ˈeəmən] s 1 flyger 2 (amer, mil) → airman basic airman basic s (amer, mil) menig i flyvåpnet airman first class, airman second, third class s (amer, mil) korporal- og visekorporalgrader i flyvåpenet air marshal s (brit, mil) ≈ generalløytnant airplane [ˈeəpleɪn] s (amer) fly air pocket s luftlomme air pollution s luftforurensning airport [ˈeəpɔ:t] s lufthavn, (større) flyplass air raid s flyangrep

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:33


air-raid shelter air-raid shelter s tilfluktsrom air-raid warning s flyalarm airsick [ˈeəsɪk] adj luftsyk airspace [ˈeəspeɪs] s luftrom; luftterritorium airspeed s flyhastighet airstrip [ˈeəstrɪp] s flystripe air terminal s flyterminal airtight [ˈeətaɪt] adj 1 lufttett 2 (fig) vanntett (dvs uten mulighet for feil, misforståelser, uhell) air-to-air [ˌeətəˈeə] adj (mil, om styrte prosjektiler) luft-til-luftair-to-ground [ˌeətəˈgraʊnd] adj (mil, om styrte prosjektiler) luft-til-bakkeair traffic s flytrafikk air traffic control s flygeledelse, flytrafikkontroll; (med store forbokstaver) ≈ Flykontrollen air traffic controller s flygeleder air vice-marshal s (brit, mil) ≈ generalmajor airway [ˈeəweɪ] s 1 flyrute 2 (i fl) flyselskap airy [ˈeərɪ] adj 1 luftig 2 flyktig 3 lettlivet, munter 4 jålet; tilgjort aisle [aɪl] s 1 gang, midtgang, passasje 2 sideskip (i kirke) lead someone up the aisle gifte seg med noen ajar [əˈdʒɑ:] adv på klem, på gløtt AKA, a.k.a. fork. for also known as også kjent som; også kalt akimbo [əˈkɪmbəʊ] adv (with) arms akimbo med hendene i siden akin [əˈkɪn] adj beslektet; lik akin to beslektet med Ala [ˌælə] (geogr) fork. for Alabama delstat i USA Alabama [ˌæləˈbæmə] (geogr) delstat i USA alabaster [ˈæləbɑ:stə] s alabast alacrity [əˈlækrətɪ] s iver; villighet alarm1 [əˈlɑ:m] s 1 alarm; alarmklokke, alarmsignal 2 varsel 3 forskrekkelse; frykt; uro alarm2 [əˈlɑ:m] v 1 alarmere, varsle 2 forskrekke, skremme alarm clock [əˈlɑ:mklɒk] s vekkeklokke alarming [əˈlɑ:mɪŋ] adj foruroligende; skremmende alas [əˈlæs] interj akk!; dessverre! Alas (geogr) fork. for Alaska Alaska [əˈlæskə] (geogr) delstat i USA Albania [ælˈbeɪnjə] (geogr) Albania Albanian1 [ælˈbeɪnjən] s 1 albaner 2 (om språket) albansk Albanian2 [ælˈbeɪnjən] adj albansk albeit [ɔ:lˈbi:ɪt] subjunksjon (bokl) enskjønt; skjønt; selv om; he was making progress, albeit rather slowly han gjorde framskritt, selv om

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 22

22

alienation det gikk ganske sakte albino [ælˈbi:nəʊ] s albino Albion [ˈælbɪən] (poet) England (ofte i historisk tid) album [ˈælbəm] s album albumen [ˈælbjʊmən] s albumin, eggehvitestoff alchemist [ˈælkɪmɪst] s alkymist; gullmaker alchemy [ˈælkəmɪ] s alkymi; gullmakerkunst alcohol [ˈælkəhɒl] s alkohol alcoholic1 [ˌælkəˈhɒlɪk] s alkoholiker alcoholic2 [ˌælkəˈhɒlɪk] adj alkoholholdig; alkoholAlcoholics Anonymous s (fl) Anonyme Alkoholikere alcoholism [ˈælkəhɒlɪzəm] s alkoholisme Ald, Aldm fork. for Alderman alder [ˈɔ:ldə] s (bot) or alderman [ˈɔ:ldəmən] fl: aldermen s 1 (amer) kommunestyremedlem, bystyremedlem 2 rådmann 3 (hist) oldermann ale [eɪl] s øl (egentlig en engelsk øltype) alert1 [əˈlɜ:t] s alarm; varsel on the alert på vakt alert2 [əˈlɜ:t] v advare; varsle alert3 [əˈlɜ:t] adj 1 årvåken; på vakt 2 kjapp, våken alertness [əˈlɜ:tnəs] s vaktsomhet; årvåkenhet A-level [ˈeɪˌlevl] s (brit) fork. for Advanced Level eksamen etter utdanning tilsvarende norsk videregående skole, allmennfaglig studieretning; jf. AS-level alga [ˈælgə] fl: algae [ˈældʒi:] s alge algebra [ˈældʒɪbrə] s algebra Algeria [ælˈdʒɪərɪə] (geogr) Algerie Algerian1 [ælˈdʒɪərɪən] s algerier Algerian2 [ælˈdʒɪərɪən] adj algerisk algorithm [ˈælgərɪðəm] s (data, mat) algoritme algorithmic [ˈælgəˈrɪɵmɪk] adj (data, mat) algoritmisk algorithmic language s (data, mat) algoritmespråk alias1 [ˈeɪlɪəs] s alias, dekknavn, falskt navn alias2 [ˈeɪlɪəs] adv alias alibi [ˈælɪbaɪ] s 1 alibi 2 (dgl) unnskyldning alien1 [ˈeɪlɪən] s 1 utlending 2 fremmed 3 romvesen alien2 [ˈeɪlɪən] adj 1 utenlandsk 2 fremmedartet, fremmed alien from forskjellig fra alien to fremmed for; fjernt fra; uforenelig med alienate [ˈeɪlɪəneɪt] v 1 fremmedgjøre 2 skille seg av med; støte fra seg alienation [ˌeɪlɪəˈneɪʃn] s 1 fremmedgjøring 2 frastøting 3 overdragelse; overføring

03/05/16 12:33


alight alight1 [əˈlaɪt] v (formelt, brit) lande; slå seg ned (om fugler) alight from gå/stige av (buss, tog) alight on finne; komme over alight2 [əˈlaɪt] adj, adv 1 brennende; i brann 2 strålende alight with strålende av align [əˈlaɪn] v 1 rette inn; stille (seg) på linje, stille opp 2 (fig) komme på linje med alignment [əˈlaɪnmənt] s innretting; oppstilling på (rett) linje alike1 [əˈlaɪk] adj ens, lik alike2 [əˈlaɪk] adv likedan, likt, på samme måte alimentary [ˌælɪˈmentərɪ] adj 1 nærende; nærings- 2 fordøyelses-; the alimentary canal fordøyelseskanalen alimony [ˈælɪmənɪ] s barnebidrag, underholdsbidrag alive [əˈlaɪv] adj 1 levende 2 virksom 3 kvikk alive to våken for alive with yrende full av keep alive holde levende; holde ved lag; holde ved like all1 [ɔ:l] pron alle, alt; all she could hope for alt (dvs det eneste) hun kunne håpe på all2 [ɔ:l] determ 1 all, alt; alle 2 hel, helt; hele all ears lutter øre in all seriousness i fullt alvor all3 [ɔ:l] adv aldeles, fullstendig, ganske, helt all alike alle sammen all alone helt alene; på egen hånd; uten hjelp all along hele veien; (dgl) hele tiden all but alle unntatt; nesten all clear faren over all for (dgl) helt og holdent (stemt) for all in (dgl) helt utkjørt all out (dgl) fullstendig; total all over (the place) overalt; over (det) hele all the better desto bedre all the same likevel all up with it's all up with them (dgl) det er ute med dem at all i det hele tatt; overhodet not at all 1 overhodet ikke; slett ikke 2 ikke all4 [ɔ:l] pref all-, alt-; full, full-, hel, helall- [ɔ:l-] pref all-, alt-; full-, helallay [əˈleɪ] v 1 berolige 2 dempe; lindre; dulme allegation [ˌælɪˈgeɪʃn] s påstand allege [əˈledʒ] v 1 påstå 2 hevde, anføre allegedly [əˈledʒɪdlɪ] adv angivelig allegiance [əˈli:dʒəns] s 1 troskap 2 lydighet pledge of allegiance troskapsed allegorical [ˌælɪˈgɒrɪkəl] adj allegorisk allegory [ˈælɪgərɪ] s allegori; liknelse all-embracing [ˈɔ:ləmˌbreɪsɪŋ] adj altomfattende

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 23

23

all right allergic1 [əˈlɜ:dʒɪk] s allergiker allergic2 [əˈlɜ:dʒɪk] adj 1 allergisk 2 overfølsom allergic to allergisk mot; overfølsom for allergy [ˈælədʒɪ] s allergi alleviate [əˈli:vɪeɪt] v lindre, mildne; lette alleviation [əˌli:vɪˈeɪʃn] s lindring alley [ˈælɪ] s 1 bakgate; smug 2 allé alliance [əˈlaɪəns] s 1 allianse; forbund 2 forbindelse (basert på felles interesser) allied [əˈlaɪd] adj alliert allied to/with alliert med alligator [ˈælɪgeɪtə] s (zool) alligator see you later, alligator! (tilsvarer) ha det på badet (din dumme sjokolade)! all-important [ˈɔ:lɪmˈpɔ:tənt] adj svært viktig; av største viktighet all-in [ˈɔ:lˈɪn] adj 1 altomfattende, alt innbefattet; universal- 2 gjennomført; total, totalall-in wrestling s fribryting alliteration [əˌlɪtəˈreɪʃn] s alliterasjon; bokstavrim all-night [ˈɔ:lnaɪt] adj natt- (dvs som varer / holder åpent hele natten) allocate [ˈæləkeɪt] v 1 avsette; anvise, tildele 2 bevilge 3 tildele, reservere allocation [ˌæləˈkeɪʃn] s 1 avsetning, avsetting; anvisning; tildeling 2 anvist sum; bevilgning 3 kvote; rasjon allot [əˈlɒt] v 1 tildele 2 fordele; dele ut 3 anvise allotment [əˈlɒtmənt] s 1 tildeling 2 fordeling; utdeling 3 → allotment garden allotment garden s kolonihage; parsell all-out [ˈɔ:lˈaʊt] adj fullstendig, total; gjennomført allow [əˈlaʊ] v 1 tillate 2 bevilge; gi; tildele 3 innrømme allow for ta hensyn til; ta i betraktning; (dgl) ta høyde for allow of (fig) gi rom for be allowed to få lov til (å) allowable [əˈlaʊəbl] adj lovlig; tillatt allowance [əˈlaʊəns] s 1 tillatelse 2 bevilgning; lommepenger, kostgodtgjørelse, husholdningspenger 3 (fig) innrømmelse; spillerom 4 avslag; fradrag make allowance(s) for ta hensyn til; ta i betraktning; (dgl) ta høyde for alloy1 [ˈælɔɪ] s 1 legering 2 (fig) [əˈlɔɪ] (forringende) tilsetning alloy2 [əˈlɔɪ] v 1 legere 2 forringe (ved oppblanding) all-powerful [ˌɔ:lˈpaʊəfʊl] adj allmektig all right [ˌɔ:lˈraɪt] adj, adv 1 (alt) i orden; (helt) greit 2 frisk og rask 3 ålreit; (som svar også) ja vel

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:33


all-round all-round [ˈɔ:lˈraʊnd] adj allsidig; altomfattende; universal-, generell allspice [ˈɔ:lspaɪs] s (krydder) allehånde all-star [ˈɔ:lstɑ:] adj (film, sport) stjernespekket (dvs med mange berømte artister, spillere) all-time [ˈɔ:ltaɪm] adj 1 rekord- 2 heltidsan all-time high høyere enn noen sinne an all-time low bunnrekord allude [əˈlu:d] v hentyde allure [əˈljʊə] v forføre; friste; lokke alluring [əˈljʊərɪŋ] adj forførerisk; fristende allusion [əˈlu:ʒn] s hentydning allusive [əˈlu:sɪv] adj full av hentydninger all-weather [ˈɔ:lweðə] adj (om klær) allværsally1 [ˈælaɪ] s alliert, forbundsfelle ally2 [əˈlaɪ] v 1 alliere 2 forene, forbinde ally oneself with somebody alliere seg med noen; slå seg sammen med noen almighty [ɔ:lˈmaɪtɪ] adj allmektig the Almighty Den allmektige (Gud) almond [ˈɑ:mənd] s (bot) mandel almost [ˈɔ:lməʊst] adv nesten alms [ɑ:mz] s (med verbet i ent el fl) almisser aloft [əˈlɒft] adj, adv høyt oppe; (sjø) til værs (dvs oppe i masten/riggen) alone1 [əˈləʊn] adj alene, ensom alone2 [əˈləʊn] adv bare; (bokl) alene along1 [əˈlɒŋ] adv 1 av sted; i vei 2 videre all along hele tiden bring along ha med (seg); ta med (seg) come along bli/være med along2 [əˈlɒŋ] prep 1 langs (med) 2 bortover along with (sammen) med alongside [əˌlɒŋˈsaɪd] adj, adv langs (med); side om side (med); ved siden av aloof [əˈlu:f] adj, adv 1 for seg selv, (langt) unna 2 kjølig, reservert aloofness [əˈlu:fnɪs] s tilbakeholdenhet aloud [əˈlaʊd] adv 1 hørbart; høyt (nok til å høres) 2 høyt (dvs så det høres godt) alp [ælp] s alpetopp, fjelltopp; fjell the Alps Alpene ALP [ˌeɪelˈpi:] 1 fork. for American Labor Party 2 fork. for Australian Labour Party alphabet [ˈælfəbet] s alfabet alphabetical, alphabetic [ˌælfəˈbetɪk(l)] adj alfabetisk alphabetic character set s (data) alfabetisk tegnsett alphabetic key s (data) bokstavtast alphanumerical, alphanumeric [ˈælfənju:ˈmerɪk(l)] adj (data) alfanumerisk alphanumeric character set s (data) alfanumerisk tegnsett alpine [ˈælpaɪn] adj alpin; alpe-; fjell-

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 24

24

amalgamation already [ɔ:lˈredɪ] adv allerede; alt alright [ˌɔ:lˈraɪt] adj, adv → all right Alsatian1 [ælˈseɪʃn] s alsaser Alsatian2 [ælˈseɪʃn] adj alsasisk Alsatian (dog) (brit) schæferhund, schæfer also [ˈɔ:lsəʊ] adv også; dessuten also-ran [ˈɔ:lsəʊræn] s 1 (sport) uplassert konkurransedeltaker 2 (fig) taper altar [ˈɔ:ltə] s alter altarpiece [ˈɔ:ltəpi:s] s altertavle alter [ˈɔ:ltə] v endre; forandre (seg) alteration [ˌɔ:ltəˈreɪʃn] s endring, forandring altercation [ˌɔ:ltəˈkeɪʃn] s uoverensstemmelse; krangel alternate1 [ɔ:lˈtɜ:nət] s (amer) vara, vararepresentant alternate2 [ˈɔ:ltəneɪt] v alternere, veksle; skiftes (om) alternate3 [ɔ:lˈtɜ:nət] adj 1 avvekslende, vekslende, skiftevis; annenhver 2 (amer) reserve-; varaalternating current s vekselstrøm alternation [ˌɔ:ltəˈneɪʃn] s alternering, veksling; skifting alternative1 [ɔ:lˈtɜ:nətɪv] s alternativ alternative2 [ɔ:lˈtɜ:nətɪv] adj alternativ alternatively [ɔ:lˈtɜ:nətɪvlɪ] adv alternativt although [ɔ:lˈðəʊ] subjunksjon skjønt altimeter [ælˈtɪmɪtə] s høydemåler altitude [ˈæltɪtju:d] s høyde (over havet) alto [ˈæltəʊ] s (mus) altstemme, alt altogether1 [ˌɔ:ltəˈgeðə] s in the altogether splitter naken altogether2 [ˌɔ:ltəˈgeðə] adv 1 fullstendig; helt 2 alt i alt, til sammen 3 stort sett aluminium [ˌæljʊˈmɪnɪəm] , (amer) aluminum [əˈlu:mɪnəm] s aluminium alumnus [əˈlʌmnəs] fl: alumni [əˈlʌmnaɪ] s tidligere elev/student ved college eller universitet always [ˈɔ:lweɪz] adv alltid; bestandig am [æm], (ubetont) [əm] v presens, 1. pers. ent. av be; I am jeg er Am fork. for America(n) a/m fork. for above mentioned a.m. [ˌeɪˈem] (lat) fork. for ante meridiem før middag (føyes til ved tidsangivelser om klokkeslett mellom 0000 og 1200); jf. p.m. AMA [ˌeɪemˈeɪ] fork. for American Medical Association ≈ Den amerikanske legeforening amalgamate [əˈmælgəmeɪt] v 1 blande sammen; smelte sammen 2 forenes; slutte seg sammen amalgamation [əˌmælgəˈmeɪʃn] s 1 sammenblanding; sammensmelting 2 forening; sammenslutning

03/05/16 12:33


amass amass [əˈmæs] v hope opp; samle (sammen) amateur [ˈæmətə] s amatør amateurish [ˌæməˈtɜ:rɪʃ] adj amatørmessig amaze [əˈmeɪz] v forbause (sterkt); forbløffe amazement [əˈmeɪzmənt] s (stor) forbauselse; forbløffelse amazing [əˈmeɪzɪŋ] adj forbløffende ambassador [æmˈbæsədə] s ambassadør ambassadress [æmˈbæsədrɪs] s (om kvinne) ambassadør amber1 [ˈæmbə] s 1 rav 2 ravgult; (om trafikklys) gult amber2 [ˈæmbə] adj ravgul; gul; (om trafikklys) gult ambience [ˈæmbɪəns] s omgivelser; atmosfære, stemning; miljø ambient [ˈæmbɪənt] adj (bokl) omgivende ambiguity [ˌæmbɪˈgju:ətɪ] s tvetydighet ambiguous [æmˈbɪgjʊəs] adj 1 tvetydig 2 uklar ambition [æmˈbɪʃn] s ambisjon, ærgjerrighet ambitious [æmˈbɪʃəs] adj ambisiøs, ærgjerrig ambivalence [æmˈbɪvələns] s 1 ambivalens, motstridende følelser 2 vakling, usikkerhet ambivalent [æmˈbɪvələnt] adj ambivalent; vaklende, usikker amble1 [ˈæmbl] s slentring; (om dyr) passgang amble2 [ˈæmbl] v 1 (gå og) drive; slentre 2 gå/ri i passgang ambulance [ˈæmbjʊləns] s ambulanse, sykebil ambulant [ˈæmbjʊlənt] adj (med, om pasient) oppegående ambush1 [ˈæmbʊʃ] s bakhold ambush2 [ˈæmbʊʃ] v angripe/overfalle fra bakhold; ligge i bakhold (for) ameba [əˈmi:bə] s (amer) amøbe; → amoeba ameliorate [əˈmi:lɪəreɪt] v gjøre bedre; bedre; forbedre (seg); bedres; bli bedre amelioration [əˌmi:lɪəˈreɪʃn] s bedring; forbedring amen [ɑ:ˈmen] interj, s amen amenable [əˈmi:nəbl] adj 1 føyelig; medgjørlig 2 mottakelig; åpen amenable to 1 ansvarlig for; underlagt 2 mottakelig for; åpen for amend [əˈmend] v 1 forbedre (seg) 2 rette på amendment [əˈmendmənt] s 1 forbedring 2 endring; endringsforslag 3 (amer) grunnlovsendring; tilleggslov; lov amends [əˈmendz] s (fl) erstatning; oppreisning make amends gjøre det godt igjen amenity [əˈmi:nətɪ] s 1 behagelighet; bekvemmeligheter; fordeler, goder 2 høflighet America [əˈmerɪkə] 1 (geogr) Nord- og SørAmerika 2 USA

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 25

25

amoral American1 [əˈmerɪkən] s 1 amerikaner 2 (om språket) amerikansk (dvs amerikansk engelsk) American2 [əˈmerɪkən] adj amerikansk Americanism [əˈmerɪkənɪzəm] s 1 amerikanisme 2 amerikanskhet americanization, americanisation [əˌmerɪkənaɪˈzeɪʃn] s amerikanisering americanize, americanise [əˈmerɪkənaɪz] v amerikanisere; gjøre amerikansk American Revolution the American Revolution = the War of American Independence Den amerikanske uavhengighetskrigen Amerindian1 [ˌaməˈrɪndɪən] s indianer; amerikansk urinnbygger; innfødt amerikaner Amerindian2 [ˌaməˈrɪndɪən] adj indiansk; som angår den amerikanske urbefolkningen Amex [ˈæməks] s 1 fork. for American Express verdensomspennende amerikansk reisebyrå og kredittkortselskap 2 fork. for American Stock Exchange den amerikanske aksjebørsen amiability [ˌeɪmɪəˈbɪlətɪ] s vennlighet; elskverdighet amiable [ˈeɪmɪəbl] adj vennlig, elskverdig, hyggelig amicability [ˌæmɪkəˈbɪlətɪ] s 1 vennskapelighet 2 (jur) minnelighet amicable [ˈæmɪkəbl] adj 1 vennskapelig 2 (jur) minnelig amid, amidst [əˈmɪd(st)] prep 1 midt iblant; midt i 2 under; ledsaget av, omgitt av amidships [əˈmɪdʃɪps] adv (sjø) midtskips amiss [əˈmɪs] adj, adv feil, feilaktig, galt take something amiss ta noe ille opp amity [ˈæmətɪ] s 1 vennskap 2 vennlighet ammeter [ˈæmɪtə] s amperemeter ammo [ˈæməʊ] s (slang) → ammunition ammonia [əˈməʊnɪə] s ammoniakk; liquid ammonia salmiakk ammunition [ˌæmjʊˈnɪʃn] s ammunisjon ammunition dump s ammunisjonslager amnesia [æmˈni:zɪə] s amnesi; hukommelsestap amnesty1 [ˈæmnəstɪ] s amnesti amnesty2 [ˈæmnɪstɪ] v gi amnesti; benåde amoeba [əˈmi:bə] fl: amoebas, amoebae s amøbe amoebic [əˈmi:bɪk] adj amøbisk; amøbeamok, amuck [əˈmɒk] adv run amok gå amok among [əˈmʌŋ] prep blant, mellom among others blant andre among other things blant annet among themselves dem mellom; seg imellom; innbyrdes amongst [əˈmʌŋst] prep → among amoral [ˌeɪˈmɒrəl] adj amoralsk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:33


amorous amorous [ˈæmərəs] adj 1 kjærlig, øm; kjælen 2 forelsket amortization, amortisation [əˌmɔ:tɪˈzeɪʃn] s avskriving; nedbetaling (av lån) amortize, amortise [əˈmɔ:taɪz] v avskrive; tilbakebetale (lån) amount1 [əˈmaʊnt] s 1 beløp, sum 2 mengde 3 betydning amount2 [əˈmaʊnt] v amount to 1 beløpe seg til; komme på 2 innebære amount to the same thing komme ut på ett; være det samme amp fork. for ampere ampere [ˈæmpeə] s ampere (mål for strømstyrke) ampersand [ˈæmpəsænd] s et-tegn (dvs tegnet &) amphibian [æmˈfɪbɪən] s 1 (zool) amfibium 2 (mil) amfibiekjøretøy amphibious [æmˈfɪbɪəs] adj amfibisk; amfibieamphitheatre, (amer) amphitheater [ˈæmfɪˌɵɪətə] s amfiteater ampl fork. for amplifier ample [ˈæmpl] adj 1 rommelig; vid 2 rikelig; mer enn nok 3 utførlig amplification [ˌæmplɪfɪˈkeɪʃn] s 1 forsterkning 2 utdyping; utfyllende redegjørelse amplifier [ˈæmplɪfaɪə] s (i radio) forsterker amplify [ˈæmplɪfaɪ] v 1 forsterke; forstørre; utvide; øke 2 utdype; gå i detalj 3 (dgl) utbre seg ampoule [ˈæmpu:l] , (amer) ampule [ˈæmpju:l] s (med) ampulle amputate [ˈæmpjʊteɪt] v amputere amputation [ˌæmpjʊˈteɪʃn] s amputasjon amputee [ˌæmpjʊˈti:] s person med amputert arm eller fot amt fork. for amount Amtrak [ˈæmtræk] s ® jernbaneselskap som besørger passasjertrafikk i USA amuck [əˈmʌk] adv → amok amuse [əˈmju:z] v more; underholde amusement [əˈmju:zmənt] s moro, underholdning; fornøyelse amusement park s fornøyelsespark; tivoli amusing [əˈmju:zɪŋ] adj morsom an [ən], (betont) [æn] determ (ubest art, foran ord som begynner med vokallyd) en, ei, et; an apple et eple; an hour en time anabolic steroids [ˌænəˈbɒlɪk ˈsterɒɪdz] s (fl) anabole steroider anachronism [əˈnækrənɪzəm] s anakronisme anachronistic [əˌnækrəˈnɪstɪk] adj anakronistisk

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 26

26

anchor anaemia, (amer) anemia [əˈni:mɪə] s anemi, blodmangel anaemic, (amer) anemic [əˈni:mɪk] adj anemisk; (fig også) blodfattig anaesthesia, (amer) anesthesia [ˌænɪsˈɵi:zɪə] s 1 (med) anestesi; (dgl) bedøvelse 2 følelsesløshet general anaesthesia narkose anaesthetic1 [ˌænɪsˈɵetɪk] s bedøvelse; bedøvelsesmiddel anaesthetic2 [ˌænɪsˈɵetɪk] adj 1 (med) anestetisk; bedøvelses- 2 følelsesløs; (fig) ufølsom anaesthetist, (amer) anesthetist [əˈni:sɵətɪst] s anestesilege analgesic [ˌænəlˈdʒi:sɪk] s (med) smertestillende middel analog [ˈænəlɒg] adj (amer, særlig data) → analogous analogous [əˈnæləgəs] adj analog; samsvarende; tilsvarende analogue, (amer) analog [ˈænəlɒg] s analogi; motstykke analogy [əˈnælədʒɪ] s analogi; samsvar; samsvarighet analyse, (amer) analyze [ˈænəlaɪz] v analysere analysis [əˈnæləsɪs] fl: analyses [əˈnæləsi:z] s analyse (mots. synthesis) analyst [ˈænəlɪst] s analytiker analytic [ˌænəˈlɪtɪk] adj analytisk anarchism [ˈænəkɪzm] s anarkisme anarchist [ˈænəkɪst] s anarkist anarchistic [ˌænəˈkɪstɪk] adj anarkistisk anarchy [ˈænəkɪ] s anarki; lovløshet anathema [əˈnæɵɪmə] s 1 forbannelse; bannlyst/ forbannet ting (særlig i religiøs eller rituell sammenheng) 2 noe en avskyr/finner frastøtende; he is an anathema to her han virker som en rød klut på henne anatomical [ˌænəˈtɒmɪkl] adj anatomisk anatomist [əˈnætəmɪst] s anatom anatomy [əˈnætəmɪ] s 1 anatomi 2 (fig) oppbygning; analyse 3 (slang) beinrangel; skjelett anc fork. for ancient ANC [ˌeɪenˈsɪ] fork. for African National Congress = politisk parti og organisasjon i Sør-Afrika ancestor [ˈænsestə] s stamfar, stammor; (i fl) forfedre, formødre ancestral [ænˈsestrəl] adj 1 fars-; mors- (som gjelder forfedrene/formødrene) 2 nedarvet ancestry [ˈænsɪstrɪ] s 1 aner; forfedre; formødre 2 herkomst; slekt; ætt anchor1 [ˈæŋkə] s anker anchor2 [ˈæŋkə] v 1 ankre (opp) 2 forankre, feste

03/05/16 12:33


anchorage anchorage [ˈæŋkərɪdʒ] s 1 ankring; ankringsplass, havn 2 (fig) forankring; feste 3 havneavgift anchovy [ˈæntʃəvɪ] s ansjos ancient [ˈeɪnʃənt] adj 1 fordums; fortids; oldtids2 eldgammel 3 gammeldags ancillary [ænˈsɪlərɪ] adj hjelpe-, støtte-; sekundær and [ænd] konj og Andorra [ænˈdɔ:rə] (geogr) Andorra Andorran1 [ænˈdɔ:rən] s andorraner Andorran2 [ænˈdɔ:rən] adj andorransk anemia s → anaemia anemone [əˈnemənɪ] s anemone; soleie, symre blue anemone blåveis sea anemone sjøanemone white anemone, wood anemone hvitveis anesthesia s → anaesthesia anew [əˈnju:] adv om igjen; på nytt; på ny angel [ˈeɪndʒəl] s engel angelic [ænˈdʒelɪk] adj engleaktig anger1 [ˈæŋgə] s sinne anger2 [ˈæŋgə] v gjøre sint angina [ænˈdʒaɪnə] s (med) angina pectoris; (dgl også) hjertekrampe Angl 1 fork. for Anglican 2 fork. for Anglicize(d) angle1 [ˈæŋgl] s 1 vinkel 2 (fig) synsvinkel 3 bøy, sving 4 hjørne, krok angle2 [ˈæŋgl] s angel, fiskekrok, krok angle3 [ˈæŋgl] v 1 gi bestemt vinkel/vinkling; sikte inn 2 fordreie, forvrenge angle4 [ˈæŋgl] v angle, fiske (med snøre og krok) angler [ˈæŋglə] s sportsfisker; fisker Angles [ˈæŋglz] s (fl) (folkeslag) angler Anglican1 [ˈæŋglɪkən] s anglikaner Anglican2 [ˈæŋglɪkən] adj anglikansk; the Anglican Church den anglikanske kirke (den engelske statskirke) Anglicism [ˈæŋglɪˌsɪzəm] s anglisisme anglicize, anglicise [ˈæŋglɪsaɪz] v anglifisere; gjøre engelsk angling [ˈæŋglɪŋ] s sportsfiske; fiske Anglo- [ˈæŋgləʊ-] pref angel-, anglo-; engelsk, engelskAnglophile1 [ˈæŋgləʊfaɪl] s anglofil person, engelskvennlig person Anglophile2 [ˈæŋgləʊfaɪl] adj anglofil, engelskvennlig Anglophobe1 [ˈæŋgləʊfəʊb] s anglofob person, engelskfiendtlig person Anglophobe2 [ˈæŋgləʊfəʊb] adj anglofob, engelskfiendtlig Anglo-Saxon1 [ˌæŋgləʊˈsæksən] s angelsakser Anglo-Saxon2 [ˌæŋgləʊˈsæksən] adj angelsaksisk Angola [ænˈgəʊlə] (geogr) Angola

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 27

27

annoy Angolan1 [ænˈgəʊlən] s angolaner Angolan2 [ænˈgəʊlən] adj angolansk angrily [ˈæŋgrɪlɪ] adv sint; hissig angry [ˈæŋgrɪ] adj 1 sint 2 (om sår) hissig, rødflammet; betent 3 (om hav) opprørt angry about/at sint for angry with sint på anguish [ˈæŋgwɪʃ] s angst; kval; pine anguished [ˈæŋgwɪʃt] adj forpint angular [ˈæŋgjʊlə] adj 1 vinkelformet; vinkel- 2 med skarpe kanter; (fig) kantet; keitet 3 knoklet; radmager animal1 [ˈænɪml] s dyr animal2 [ˈænɪml] adj animalsk, dyrisk, dyreanimate1 [ˈænɪmeɪt] v 1 gjøre levende 2 (fig) bevege 3 lage (tegninger til) tegnefilm 4 live opp 5 inspirere, oppmuntre animate2 [ˈænɪmət] adj 1 levende 2 livlig animated [ˈænɪmeɪtɪd] adj livlig; opprømt animated cartoon s tegnefilm animation [ˌænɪˈmeɪʃn] s liv; livaktighet, livlighet animosity [ˌænɪˈmɒsətɪ] s fiendskap; motvilje, uvilje; hat; nag aniseed [ˈanɪsi:d] s (bot) anisfrø; anis ankle [ˈæŋkl] s (anat) ankel ankle socks s (fl) sokker annals [ˈænlz] s (fl) årbøker; annaler annex1 [ˈænəks] s 1 anneks; tilbygg 2 tillegg, vedlegg annex2 [əˈneks] v 1 annektere; innlemme 2 knytte til, legge til annexation [ˌænəkˈseɪʃn] s annektering, innlemmelse; tilknytning annihilate [əˈnaɪəleɪt] v tilintetgjøre annihilation [əˌnaɪəˈleɪʃn] s tilintetgjørelse, tilintetgjøring anniversary [ˌænɪˈvɜ:sərɪ] s 1 årsdag 2 bryllupsdag; he even forgot our tenth anniversary! han glemte til og med vår tiende bryllupsdag! annotate [ˈænəʊteɪt] v kommentere; forsyne med kommentarer announce [əˈnaʊns] v 1 annonsere; kunngjøre 2 melde; gi beskjed om, si fra om 3 bebude, forkynne announcement [əˈnaʊnsmənt] s 1 annonsering; kunngjøring 2 meddelelse, melding; beskjed 3 bebudelse, forkynnelse, forkynning announcer [əˈnaʊnsə] s (radio, tv) programannonsør, hallodame, hallomann annoy [əˈnɔɪ] v ergre, irritere; plage, sjenere be annoyed with somebody være ergerlig/ irritert på noen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:33


annoyance annoyance [əˈnɔɪəns] s ergrelse; irritasjon; plage; sjenanse annoying [əˈnɔɪɪŋ] adj irriterende; plagsom; sjenerende annual1 [ˈænjʊəl] s 1 årbok; årlig publikasjon 2 ettårig plante annual2 [ˈænjʊəl] adj 1 årlig; års- 2 ettårig annual general meeting s (økon) årlig/ordinær generalforsamling annual report s årsberetning annual return s (brit) selvangivelse (for selvstendig næringsdrivende) annuity [əˈnju:ətɪ] s annuitet; (life) annuity (liv) rente annul [əˈnʌl] v annullere, oppheve; tilbakekalle; erklære ugyldig annulment [əˈnʌlmənt] s 1 annullering, opphevelse 2 tilbakekalling annunciation [əˌnʌnsɪˈeɪʃn] s bebudelse, forkynnelse Annunciation Day Marias budskapsdag (25. mars) anoint [əˈnɔɪnt] v 1 salve (dvs smøre inn med olje eller salve) 2 innvie (ved salving) anointment [əˈnɔɪntmənt] s 1 salve; salveolje 2 salving anomalous [əˈnɒmələs] adj avvikende, uregelmessig; abnorm anomaly [əˈnɒməlɪ] s avvik, uregelmessighet; abnormitet anon1 [əˈnɒn] adv (gml) om litt, snart ever and anon rett som det er anon2 [əˈnɒn] fork. for anonymous anonymity [ˌænəˈnɪmətɪ] s anonymitet anonymous [əˈnɒnɪməs] adj anonym anorak [ˈænəræk] s anorakk anorexia [ˌænəˈreksɪə] s (med) anoreksi, spisevegring another [əˈnʌðə] determ, pron 1 (en) annen; en ny; (en) til, enda en 2 noe annet; noe nytt one way or another på den ene eller andre måten; på en eller annen måte ANSI [ˈænsɪ] fork. for American National Standard Institute ≈ Det amerikanske standardiseringsinstituttet answer1 [ˈɑ:nsə] s 1 svar 2 løsning 3 (jur) forsvarsinnlegg answer to løsning på in answer to som svar på answer2 [ˈɑ:nsə] v svare, besvare, svare på answer a charge forsvare seg mot en anklage answer back svare (uforskammet) igjen answer for svare for; gå god for answer the phone ta telefonen answer the purpose svare til hensikten

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 28

28

antibody answer to 1 svare på/til 2 etterkomme; lystre; answer to treatment reagere (positivt) på behandling answerable [ˈɑ:nsərəbl] adj 1 som kan besvares 2 ansvarlig 3 tjenlig answering machine s telefonsvarer ant [ænt] s (zool) maur antagonism [ænˈtægənɪzəm] s fiendskap, motsetningsforhold; antagonisme antagonist [ænˈtægənɪst] s motstander antagonistic [ænˌtægəˈnɪstɪk] adj antagonistisk; fiendtlig antagonize, antagonise [ænˈtægənaɪz] v bekjempe; motsette seg antarctic1 [ænˈtɑ:ktɪk] the Antarctic (geogr) Antarktis antarctic2 [ænˈtɑ:ktɪk] adj antarktisk, sydpolsthe Antarctic Circle Den sørlige polarsirkel the Antarctic Ocean Sørishavet anteater [ˈæntˌi:tə] s (zool) maursluker antecedence [ˌæntɪˈsi:dəns] s (bokl) forrang; prioritet antecedent1 [ˌæntɪˈsi:dənt] s 1 forutgående begivenhet/hendelse; (i fl) forhistorie; bakgrunn 2 forgjenger; forløper antecedent2 [ˌæntɪˈsi:dənt] adj forut; forutgående antecedent to forut for antechamber [ˈæntɪˌtʃeɪmbə] s forværelse antedate [ˌæntɪˈdeɪt] v antedatere antediluvian [ˌæntɪdɪˈlu:vɪən] adj 1 fra før syndfloden 2 (slang) fossil (dvs håpløst gammeldags) antelope [ˈæntɪləʊp] s (zool) antilope antenatal [ˌæntɪˈneɪtl] adj (med) antenatal (dvs som angår tiden før fødselen); svangerskapsantenna [ænˈtenə] fl: antennae [ænˈteni:] s 1 antenne 2 (zool) følehorn anterior [ænˈtɪərɪə] adj forutgående; tidligere; forut anterior to forut for ante-room [ˈæntɪˌrʊm] s forværelse anthem [ˈænɵəm] s hymne; salme anthill [ˈænthɪl] s maurtue anthology [ænˈɵɒlədʒɪ] s antologi anthropological [ˌænɵrəpəˈlɒdʒɪkl] adj antropologisk anthropologist [ˌænɵrəˈpɒlədʒɪst] s antropolog anthropology [ˌænɵrəˈpɒlədʒɪ] s antropologi anti-aircraft [ˌæntɪˈeəkrɑ:ft] adj (mil) luftvernantiballistic [ˈæntɪbəˌlɪstɪk] adj (mil) antirakettantibiotic1 [ˌæntɪbaɪˈɒtɪk] s antibiotikum antibiotic2 [ˌæntɪbaɪˈɒtɪk] adj antibiotisk antibody [ˈantɪbɒdɪ] s antistoff

03/05/16 12:33


anticipate anticipate [ænˈtɪsɪpeɪt] v 1 foregripe, komme i forkjøpet; ta på forskudd 2 forutse; forvente 3 glede seg til; se frem til anticipation [ænˌtɪsɪˈpeɪʃn] s forventning; foregripelse; det å komme noen i forkjøpet in anticipation of i forventning om anticipatory [ænˈtɪsɪpeɪtərɪ] adj 1 forhånds-; foregripende; forventningsfull 2 på forhånd anticlimax [ˌæntɪˈklaɪmæks] s antiklimaks anticlockwise [ˌæntɪˈklɒkwaɪz] adj, adv (om retning) mot klokken antics [ˈæntɪks] s (fl) ablegøyer; sprell antidote [ˈæntɪdəʊt] s motgift anti-freeze, anti-freeze solution s frostvæske Antigua [ænˈti:gə] (geogr) Antigua (del av øygruppen og staten Antigua og Barbuda) Antiguan1 [ænˈti:gən] s antiguaner Antiguan2 [ænˈti:gən] adj antiguansk antipathy [ænˈtɪpəɵɪ] s antipati (mots. sympathy) antipodes [ænˈtɪpədi:z] s (fl) antipoder antiquarian1 [ˌæntɪˈkweərɪən] s 1 oldsakssamler 2 antikvar, antikvarbokhandler antiquarian2 [ˌæntɪˈkweərɪən] adj 1 oldsaks-; oldtids- 2 antikvar-; antikvarisk antiquarian bookshop s antikvariat antiquary [ˈæntɪkwərɪ] s 1 antikvitetshandler 2 antikvitetssamler antiquated [ˈæntɪkweɪtɪd] adj foreldet, gammeldags antique1 [ænˈti:k] s antikvitet antique2 [ænˈti:k] adj 1 antikk 2 foreldet, gammel antique dealer s antikvitetshandler antique shop s antikvitetsforretning, antikvitetshandel antiquity [ænˈtɪkwətɪ] s 1 antikken 2 oldsak; (i fl også) antikviteter; fortidslevninger anti-Semitic [ˌæntɪsɪˈmɪtɪk] adj antisemittisk anti-Semitism [ˌæntɪˈsemɪtɪzəm] s antisemittisme; jødehat antiseptic1 [ˌæntɪˈseptɪk] s antiseptisk middel antiseptic2 [ˌæntɪˈseptɪk] adj antiseptisk antisocial [ˌæntɪˈsəʊʃl] adj 1 antisosial 2 (dgl) usosial antitank [ˌæntɪˈtæŋk] adj (mil) antitank-; panservernantithesis [ænˈtɪɵəsɪs] fl: antitheses [ænˈtɪɵəsi:z] s 1 antitese 2 motsetning 3 kontrast, motstykke antler [ˈæntlə] s gevir; hjortehorn; horn Antrim [ˈæntrɪm] (geogr) administrativt distrikt i Nord-Irland anvil [ˈænvɪl] s ambolt anxiety [æŋˈzaɪətɪ] s 1 engstelse, uro; frykt 2 bekymring 3 iver

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 29

29

apex anxious [ˈæŋʃəs] adj 1 engstelig, urolig; bekymret 2 ivrig; oppsatt, spent; utålmodig anxious about engstelig for; urolig for; bekymret for; bekymret over anxious to ivrig etter å; oppsatt på å; utålmodig etter å any1 [ˈenɪ] determ, pron 1 noe, noen 2 noe som helst, noen som helst 3 hva som helst, hvem som helst, hvilken som helst, hvilket som helst 4 alle; enhver, ethvert 5 eventuell any day når som helst any other business eventuelt (som post på dagsorden) any2 [ˈenɪ] adv 1 noe; do you feel any better? føler du deg (noe) bedre? 2 det minste, det grann, det spor anybody [ˈenɪˌbɒdɪ] pron hvem som helst; noen som helst; alle og enhver anyhow [ˈenɪhaʊ] adv 1 på noen som helst måte 2 i hvert fall; likevel; uansett 3 tilfeldig anyone [ˈenɪwʌn] pron → anybody anything [ˈenɪɵɪŋ] pron 1 hva som helst 2 noe (som helst) anything but alt annet enn like anything som bare det not for anything (in the world) ikke for noen pris anyway [ˈenɪweɪ] adv i hvert fall; likevel; uansett thanks anyway (men) takk (skal du/dere ha) likevel anywhere [ˈenɪweə] adv 1 hvor som helst; overalt 2 noesteds; I'm not getting anywhere jeg kommer ingen vei not anywhere enough langt fra nok; på langt nær nok a/o 1 fork. for among others 2 fork. for (merk) account of AOB, a.o.b. [ˌeɪəʊˈbi:] fork. for any other business eventuelt (som post på dagsorden) AP [ˌeɪˈpi:] fork. for Associated Press apace [əˈpeɪs] adv (poet, bokl) (meget) raskt apart [əˈpɑ:t] adv 1 unna; til side 2 fra hverandre apart from bortsett fra apartment [əˈpɑ:tmənt] s 1 rom, værelse; (i fl også) leilighet 2 (amer) leilighet apathetic [ˌæpəˈɵetɪk] adj apatisk; likegyldig; sløv apathy [ˈæpəɵɪ] s apati; likegyldighet; sløvhet ape1 [eɪp] s ape; menneskeape; (fig) apekatt ape2 [eɪp] v ape etter, herme etter aperture [ˈæpətjʊə] s 1 åpning; hull; spalte, sprekk 2 (foto) blender; blenderåpning apex [ˈeɪpeks] s spiss, topp; høydepunkt; toppunkt

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:33


Apex Apex [ˈeɪpeks] fork. for Advance Purchase Excursion system for forskuddskjøp av flybilletter til redusert pris aphrodisiac1 [ˌæfrəˈdɪzɪæk] s afrodisiakum (middel som stimulerer kjønnsdriften) aphrodisiac2 [ˌæfrəˈdɪzɪæk] adj afrodisiakisk, kjønnsstimulerende apiece [əˈpi:s] adv for hver, for stykket apish [ˈeɪpɪʃ] adj 1 apeaktig 2 apete; narraktig aplomb [əˈplɒm] s selvsikkerhet; sikkerhet apocalypse [əˈpɒkəlɪps] s apokalypse; dommedag apocalyptic [əˌpɒkəˈlɪptɪk] adj apokalyptisk; dommedagsapologetic [əˌpɒləˈdʒetɪk] adj 1 unnskyldende 2 forsvarsapologize, apologise [əˈpɒlədʒaɪz] v be om unnskyldning apology [əˈpɒlədʒɪ] s 1 unnskyldning 2 forsvar 3 (dårlig) erstatning, (dårlig) unnskyldning; surrogat apostle [əˈpɒsl] s apostel apostolic [ˌæpəˈstɒlɪk] adj apostolisk apostrophe [əˈpɒstrəfɪ] s apostrof app 1 fork. for apparatus 2 fork. for apparent(ly) 3 fork. for appended, appendix 4 fork. for appointed 5 fork. for approved 6 fork. for approximately appal [əˈpɔ:l] v forferde; sjokkere appalling [əˈpɔ:lɪŋ] adj 1 forferdelig, skrekkelig 2 (hum også) elendig, (forferdelig) dårlig apparatus [ˌæpəˈreɪtəs] s 1 apparat 2 innretning 3 utstyr; redskaper 4 system apparel1 [əˈpærəl] s antrekk, drakt; klær apparel2 [əˈpærəl] v (gml) ikle; kle; utstyre apparent [əˈpærənt] adj 1 synlig 2 tydelig, åpenbar apparently [əˈpærəntlɪ] adv 1 åpenbart 2 tilsynelatende, øyensynlig apparition [ˌæpəˈrɪʃn] s 1 tilsynekomst 2 fremtoning; skikkelse 3 gjenferd, spøkelse appeal1 [əˈpi:l] s 1 (innstendig) bønn 2 (også jur) anke; appell 3 tiltrekning; tiltrekningskraft appeal2 [əˈpi:l] v 1 appellere; henvende seg 2 be innstendig 3 (jur) anke; appellere appeal for be innstendig om appeal to 1 tiltale; virke tiltalende på; virke tiltrekkende på 2 appellere til; henvende seg til appealing [əˈpi:lɪŋ] adj 1 bedende, bønnfallende 2 tiltalende, tiltrekkende appear [əˈpɪə] v 1 komme til syne, vise seg 2 møte frem 3 (på scene) opptre 4 (om bøker e.l.) komme ut 5 se ut som appearance [əˈpɪərəns] s 1 tilsynekomst 2 fremmøte 3 opptreden 4 utseende; ytre

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 30

30

application form appease [əˈpi:z] v 1 forsone 2 berolige; dempe, stagge; bilegge appeasement [əˈpi:zmənt] s forsoning; beroligelse; bilegging append [əˈpend] v 1 tilføye 2 henge på appendage [əˈpendɪdʒ] s 1 vedheng 2 tilbehør appendicitis [əˌpendɪˈsaɪtɪs] s (med) blindtarmbetennelse appendix [əˈpendɪks] fl: appendices [əˈpendɪsi:z] s 1 tilføyelse, tillegg 2 vedheng 3 (anat) blindtarm appertain [ˌæpəˈteɪn] v angå, vedrøre; gjelde/ passe for appertain to høre med til appetite [ˈæpɪtaɪt] s appetitt work up an appetite få appetitt appetizer [ˈæpɪtaɪzə] s appetittvekker appetizing [ˈæpɪtaɪzɪŋ] adj appetittvekkende; delikat; lekker applaud [əˈplɔ:d] v 1 applaudere, klappe for 2 bifalle, godkjenne applause [əˈplɔ:z] s applaus, bifall apple [ˈæpl] s eple the apple of one's eye ens øyensten apple cart [ˈæplˌkɑ:t] s eplekjerre, fruktkjerre upset the apple cart stikke kjepper i hjulene apple core s epleskrott apple dumplings s (fl) ≈ innbakte epler applejack [ˈæpldʒæk] s ≈ eplebrennevin apple pie [ˈæplˌpaɪ] s eplekake as American as apple pie typisk amerikansk apple sauce [ˌæplˈsɔ:s] s ≈ eplemos applet [ˈaplɪt] s (data) miniprogram, programsnutt apple tree [ˌæplˈtri:] s epletre appliance [əˈplaɪəns] s 1 anvendelse, bruk 2 hjelpemiddel; middel; (i fl også) redskaper, verktøy; utstyr applicability [ˌæplɪkəˈbɪlətɪ] s anvendelighet, brukbarhet applicable [ˈæplɪkəbl] adj anvendelig, brukbar applicable to brukbar på; brukbar til; anvendelig til applicant [ˈæplɪkənt] s søker; kandidat applicant for søker på; kandidat til application [ˌæplɪˈkeɪʃn] s 1 anvendelse, bruk 2 (data) applikasjon; brukerprogram; program 3 praktisering 4 strøk, påføring (av maling o.l.) 5 flid; arbeidsomhet 6 ansøkning, søknad; anmodning application for søknad om/på; anmodning om hot applications varme omslag application form s søknadsskjema

03/05/16 12:34


application program application program s (data) program; brukerprogram applied [əˈplaɪd] adj 1 anvendt; praktisert 2 praktisk applied art s brukskunst apply [əˈplaɪ] v 1 anvende, bruke 2 legge på, smøre på, stryke på 3 søke apply for søke om; søke på apply oneself to gjøre seg flid med apply to gjelde for; passe for appoint [əˈpɔɪnt] v 1 bestemme, fastsette 2 peke ut 3 velge; ansette, utnevne appointment [əˈpɔɪntmənt] s 1 avtale; avtalt møte 2 ansettelse, utnevnelse 3 stilling; appointment vacant ledige stillinger by appointment etter avtale keep an appointment holde en avtale make an appointment gjøre en avtale apportion [əˈpɔ:ʃn] v fordele (likt), porsjonere ut; tildele apposite [ˈæpəʊzɪt] adj rammende; treffende appraisal [əˈpreɪzl] s vurdering; taksering, verdsettelse, verdsetting; evaluering appraise [əˈpreɪz] v vurdere; taksere; evaluere appreciable [əˈpri:ʃəbl] adj merkbar appreciate [əˈpri:ʃɪeɪt] v 1 anerkjenne; erkjenne; forstå (rett), være klar over 2 verdsette 3 sette pris på, være takknemlig for 4 stige (i verdi) appreciation [əˌpri:ʃɪˈeɪʃn] s 1 anerkjennelse; erkjennelse; (rett) forståelse 2 verdsettelse, verdsetting 3 takknemlighet 4 verdistigning appreciative [əˈpri:ʃjətɪv] adj 1 anerkjennende; forståelsesfull 2 takknemlig apprehend [ˌæprɪˈhend] v 1 oppfatte, fatte, begripe, forstå 2 anta, gå ut fra 3 frykte (for) 4 anholde, pågripe, gripe; arrestere apprehension [ˌæprɪˈhenʃn] s 1 oppfatning, forståelse; fatteevne 2 engstelse, frykt 3 pågripelse, anholdelse; arrest apprehensive [ˌæprɪˈhensɪv] adj 1 engstelig, fryktsom; urolig 2 oppvakt apprentice1 [əˈprentɪs] s lærling apprentice2 [əˈprentɪs] v 1 sette i lære 2 ta i lære be apprenticed to gå i lære hos apprenticeship [əˈprentɪʃɪp] s lære; læretid; she served her apprenticeship at the hair dresser's hun gikk i lære hos frisøren apprise [əˈpraɪz] v underrette appro [ˈæprəʊ] s (dgl) (kortform av approval) approach1 [əˈprəʊtʃ] s 1 tilnærming; (fig) fremgangsmåte; holdning, innstilling 2 adgang; innkjørsel; innseiling approach2 [əˈprəʊtʃ] v 1 nærme seg 2 bringe nærmere 3 henvende seg til

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 31

31

Arab approachable [əˈprəʊtʃəbl] adj 1 (om person) omgjengelig 2 (om sted) tilgjengelig approbate [ˈæprəʊbeɪt] v (amer) godkjenne, gå med på, bifalle approbation [ˌæprəʊˈbeɪʃn] s godkjenning appropriate1 [əˈprəʊprɪeɪt] v 1 tilegne seg 2 tilvende seg 3 bevilge; sette av (midler) appropriate2 [əˈprəʊprɪət] adj passende, tilbørlig appropriation [əˌprəʊprɪˈeɪʃn] s tilegnelse; tilvending; avsetning (av midler); bevilgning approval [əˈpru:vl] s godkjenning; bifall approve [əˈpru:v] v godkjenne, gå med på, bifalle approve of godkjenne; gå med på; bifalle approving [əˈpru:vɪŋ] adj bifallende; velvillig approx fork. for approximately approximate1 [əˈprɒksɪmeɪt] v nærme seg approximate2 [əˈprɒksɪmət] adj omtrentlig, tilnærmet approximate to nær opp til approximately [əˈprɒksɪmətlɪ] adv tilnærmelsesvis, tilnærmet; cirka, omtrent; om lag Apr fork. for April apricot [ˈeɪprɪkɒt] s aprikos April [ˈeɪprəl] april; April 10(th) the 10th of April (den) 10. april April Fool s aprilsnarr April Fool's Day s 1. april apron [ˈeɪprən] s forkle apron string [ˈeɪprənstrɪŋ] s forklebånd be tied to one's mother's apron strings henge i skjørtene på moren sin apt1, apts fork. for apartment(s) apt2 [æpt] adj 1 slående, treffende, velvalgt 2 passende, skikket 3 flink, lærenem, begavet 4 tilbøyelig; utsatt apt at flink til be apt to være tilbøylig til; ha lett for (å) aptitude [ˈæptɪtju:d] s 1 anlegg; dyktighet 2 tilbøyelighet aptitude test s ferdighetsprøve aqualung [ˈækwəlʌŋ] s oksygenflaske (brukt til dykking) aquarium [əˈkweərɪəm] fl: aquariums, aquaria s akvarium Aquarius [əˈkweərɪəs] s Vannmannen (stjernetegn i dyrekretsen) aquatic1 [əˈkwætɪk] s vanndyr; vannplante aquatic2 [əˈkwætɪk] adj vannaquatics [əˈkwætɪks] s (fl, men tar verbet i ent) vannsport aqueduct [ˈækwɪdʌkt] s akvedukt aquiline [ˈækwɪlaɪn] adj ørneArab1 [ˈærəb] s araber

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


Arab Arab2 [ˈærəb] adj araber-, arabisk Arabia [əˈreɪbɪə] (geogr) Arabia Arabian1 [əˈreɪbɪən] s → Arab1 Arabian2 [əˈreɪbɪən] adj arabisk Arabian camel s (zool) dromedar Arabian Nights s (fl) (også) Arabian Nights' Entertainment Arabiske netter (annet navn på eventyrsamlingen Tusen og én natt) Arabic1 [ˈærəbɪk] s (språket) arabisk Arabic2 [ˈærəbɪk] adj arabisk; arabisktalende Arabic numeral s arabisk tall; arabertall (i motsetning til romertall) arable [ˈærəbl] adj 1 dyrkbar 2 oppdyrket; dyrket arbiter [ˈɑ:bɪtə] s 1 herre; hersker 2 → arbitrator arbitrary [ˈɑ:bɪtrərɪ] adj 1 vilkårlig 2 skjønnsmessig arbitrate [ˈɑ:bɪtreɪt] v 1 mekle 2 avgjøre/dømme (ved voldgift) arbitration [ˌɑ:bɪˈtreɪʃn] s 1 (jur) voldgift; voldgiftsdom, voldgiftsavgjørelse 2 mekling arbitrator [ˈɑ:bɪtreɪtə] s 1 (jur) voldgiftsdommer, voldgiftsmann 2 forliksmann, mekler; oppmann arbour, (amer) arbor [ˈɑ:bə] s løvhytte arc [ɑ:k] s bue; sirkelbue ARC [ˌeɪɑ:ˈsi:] fork. for American Red Cross Amerikas Røde Kors arcade [ɑ:ˈkeɪd] s 1 arkade; buegang 2 ≈ spillehall (med spilleautomater) arch1 [a:tʃ] s bue, buegang; hvelv, hvelving arch2 [a:tʃ] v bue (seg), krumme (seg); hvelve (seg) arch3 [a:tʃ] adj skøyeraktig; underfundig arch- [a:tʃ-] pref erke-; hovedarchaeological, (amer) archeological [ˌɑ:kɪəˈlɒdʒɪkl] adj arkeologisk archaeologist, (amer) archeologist [ˌɑ:kɪˈɒlədʒɪst] s arkeolog archaeology, (amer) archeology [ˌɑ:kɪˈɒlədʒɪ] s arkeologi archaic [ɑ:ˈkeɪɪk] adj arkaisk; foreldet; gammeldags; gammelmodig archangel [ˈɑ:kˌeɪndʒəl] s erkeengel Archangel [ˈɑ:kˌeɪndʒəl] (geogr) Arkhangelsk archbishop [ˌɑ:tʃˈbɪʃəp] s erkebiskop archdiocese [ˌɑ:tʃˈdʌɪəsɪs] s erkebispedømme arch-enemy [ˌɑ:tʃˈenɪmɪ] s erkefiende archeological adj → archaeological archer [ˈɑ:tʃə] s bueskytter archery [ˈɑ:tʃərɪ] s bueskyting archetypal [ˌɑ:kɪˈtaɪp(ə)l] adj arketypisk archetype [ˈɑ:kɪtaɪp] s arketyp; grunnform; grunntype archipelago [ˌɑ:kɪˈpeləgəʊ] s arkipelag; øyrike architect [ˈɑ:kɪtekt] s arkitekt

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 32

32

Aries architectonic [ˌɑ:kɪtekˈtɒnɪk] adj arkitektonisk architectural [ˌɑ:kɪˈtektʃərəl] adj → architectonic architecture [ˈɑ:kɪtektʃə] s arkitektur archives [ˈɑ:kaɪvz] s (fl) arkiv archivist [ˈɑ:kɪvɪst] s arkivar archway [ˈɑ:tʃweɪ] s buegang; hvelv; hvelving arctic1 [ˈɑ:ktɪk] the Arctic (geogr) Arktis arctic2 [ˈɑ:ktɪk] adj 1 arktisk, nordpols- 2 iskald the Arctic Circle Den nordlige polarsirkel the Arctic Ocean Nordishavet Ardennes [ɑ:ˈden] the Ardennes (geogr) Ardennene ardent [ˈɑ:dənt] adj brennende; (fig) lidenskapelig ardour, (amer) ardor [ˈɑ:də] s glød; lidenskap arduous [ˈɑ:djʊəs] adj 1 anstrengende; slitsom; an arduous journey en anstrengende reise 2 vanskelig are [ɑ:] v (presens, fl og 2. person ent) er; you are du er; we/you/they are vi/dere/de er area [ˈeərɪə] s 1 område 2 areal; flate; flateinnhold area code [ˈeərɪəkəʊd] s (amer, tele) retningsnummer arena [əˈri:nə] s 1 scene; skueplass 2 arena; kampplass Argentina [ˌɑ:dʒənˈti:nə] (geogr) Argentina Argentine1 [ˈɑ:dʒənˌtaɪn, -ˌti:n] s argentiner the Argentine Argentina Argentine2 [ˈɑ:dʒənˌtaɪn, -ˌti:n] adj argentinsk Argentinean1, Argentinian [ˌɑ:dʒənˈtɪnɪən] s argentiner Argentinean2, Argentinian [ˌɑ:dʒənˈtɪnɪən] adj argentinsk arguable [ˈɑ:gjʊəbl] adj som kan bestrides/ diskuteres argue [ˈɑ:gju:] v 1 argumentere 2 hevde/påstå (i diskusjon) 3 bestride 4 diskutere; krangle, trette argue away bortforklare argue into overtale til (å) argument [ˈɑ:gjʊmənt] s 1 argument; bevis; (også data) argumentering, bevisføring 2 påstand; resonnement 3 diskusjon; krangel, trette 4 sammendrag argumentation [ˌɑ:gjʊmənˈteɪʃn] s argumentering, argumentasjon; bevisføring argumentative [ˌɑ:gjʊˈməntətɪv] adj påståelig; kranglete; stridslysten aria [ˈɑ:rɪə] s (mus) arie arid [ˈærɪd] adj tørr; (fig også) gold aridity [əˈrɪdətɪ] s tørrhet Aries [ˈeəri:z] s Væren (stjernetegn i dyrekretsen)

03/05/16 12:34


arise arise [əˈraɪz] v, ureg: arose, arisen 1 dukke opp, komme til syne; vise seg 2 reise seg; stå opp arise from komme av; oppstå av arisen [əˈrɪzn] v → arise aristocracy [ˌærɪˈstɒkrəsɪ] s 1 aristokrati; overklasse 2 overklassestyre aristocrat [ˈærɪstəkræt] s aristokrat aristocratic [ˌærɪstəˈkrætɪk] adj aristokratisk arithmetic1 [əˈrɪɵmətɪk] s aritmetikk; regning arithmetic2 [ˌærɪɵˈmetɪk] adj (særlig data) → arithmetical arithmetical [ˌærɪɵˈmetɪkl] adj aritmetisk; regneAriz fork. for Arizona Arizona [ˌærɪˈzəʊnə] (geogr) delstat i USA ark [ɑ:k] s ark Noah's ark Noas ark Ark fork. for Arkansas Arkansas [ˈɑ:kənsɔ:] (geogr) delstat i USA arm1 [ɑ:m] s 1 arm 2 erme 3 gren; utløper arm2 [ɑ:m] s (særlig i fl) våpen arm3 [ɑ:m] v 1 væpne; ruste (opp) 2 armere; pansre armada [ɑ:ˈmɑ:də] s armada; stor krigsflåte Armagh [ɑ:ˈmɑ:] (geogr) by og administrativt distrikt i Nord-Irland armament [ˈɑ:məmənt] s 1 (oftest i fl) krigsmateriell, krigsutstyr; tungt skyts 2 opprustning; rustning armband [ˈɑ:mbænd] s armbind armchair [ˈɑ:mtʃeə] s lenestol armed [ɑ:md] adj bevæpnet; væpnet armed forces s (fl) væpnede styrker armed services s (fl) → armed forces Armenia [ˈɑ:mi:nɪə] (geogr) Armenia Armenian1 [ˈɑ:mi:nɪən] s 1 armener, armenier 2 armensk (dvs språket) Armenian2 [ˈɑ:mi:nɪən] adj armensk armful [ˈɑ:mfʊl] s favn, fange armhole [ˈɑ:mhəʊl] s ermehull armistice [ˈɑ:mɪstɪs] s våpenstillstand armlet [ˈɑ:mlɪt] s armbind armour, (amer) armor [ˈɑ:mə] s 1 rustning 2 armering; pansring 3 panservåpen (stridsvogner o.l.) suit of armour rustning armoured, (amer) armored [ˈɑ:məd] adj pansret; panserarmourer, (amer) armorer [ˈɑ:mərə] s våpenfabrikant; våpensmed armoury, (amer) armory [ˈɑ:mərɪ] s 1 våpenarsenal; arsenal 2 våpenfabrikk; våpensmie armpit [ˈɑ:mpɪt] s armhule armrest [ˈɑ:mrest] s armlene

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 33

33

arrow key arms race [ˈɑ:mzˌreɪs] s rustningskappløp, våpenkappløp army [ˈɑ:mɪ] s 1 armé; hær 2 hærskare army chaplain [ˈɑ:mɪˌtʃæplɪn] s feltprest A-road [ˈeɪrəʊd] s ≈ riksvei; hovedvei; jf. B-road aroma [əˈrəʊmə] s aroma aromatherapy [əˈrəʊməˌɵerəpɪ] s aromaterapi aromatic [ˌærəˈmætɪk] adj aromatisk arose [əˈrəʊz] v → arise around [əˈraʊnd] adv, prep 1 rundt (omkring) 2 (amer) i nærheten all around overalt have been around (dgl) they've been around de har opplevd/sett litt av hvert arouse [əˈraʊz] v 1 vekke (opp) 2 egge, hisse opp arr 1 fork. for arrival, arrive(d) 2 fork. for arrange, arrangement 3 (mus) fork. for arranged by arraign [əˈreɪn] v 1 anklage 2 stevne (for retten) arrange [əˈreɪndʒ] v 1 arrangere, ordne 2 forberede, planlegge 3 avtale arrangement [əˈreɪndʒmənt] s 1 arrangement 2 avtale; ordning arrant [ˈærənt] adj fullstendig, erke-; notorisk array1 [əˈreɪ] s 1 fylking/oppstilling (til kamp) 2 mønstring, samling 3 (data) tabell 4 antrekk; drakt 5 antenne array2 [əˈreɪ] v 1 fylke/stille opp (til kamp); mobilisere 2 ikle; kle; pynte arrears [əˈrɪəz] s (fl) gjeld, restanser; rest arrears of work ugjort arbeid (som venter på en) in arrears with på etterskudd med; til rest med arrest1 [əˈrest] s 1 arrestasjon, arrestering 2 beslag, beslaglegging 3 stans, stopp arrest2 [əˈrest] v 1 arrestere 2 (fig) fengsle; fange oppmerksomheten 3 hemme, hindre; stanse, stoppe arresting [əˈrestɪŋ] adj fengslende; (fig) iøynefallende, slående arrival [əˈraɪvl] s ankomst fresh arrivals nyankomne personer on arrival ved ankomst arrive [əˈraɪv] v 1 ankomme, komme (frem) 2 nå (frem), rekke (frem) 3 (fig) slå igjennom; gjøre det bra, ha suksess arrive at/in komme frem til arrogance [ˈærəgəns] s arroganse; overlegenhet arrogant [ˈærəgənt] adj arrogant; hoven, overlegen arrow [ˈærəʊ] s pil arrowhead [ˈærəʊhed] s pilspiss arrow key s (data) piltast

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


arse arse [ɑ:s] s (vulg) ræv arsenal [ˈɑ:sənl] s våpenarsenal; arsenal; forråd; lager; lagerbeholdning arsenic [ˈɑ:snɪk] s arsenikk arson [ˈɑ:sn] s brannstiftelse; mordbrann art1 [ɑ:t] s 1 kunst; kunstart 2 (i fl) → arts 3 kunstgrep; list; påfunn 4 menneskeverk (i motsetning til naturprodukt) applied art brukskunst art2 [ɑ:t] v (gml) thou art du er artefact, (amer) artifact [ˈɑ:tɪfækt] s kulturgjenstand; artefakt arterial [ɑ:ˈtɪərɪəl] adj 1 pulsåre- 2 hovedartery [ˈɑ:tərɪ] s 1 arterie, pulsåre 2 gjennomfartsvei, hovedtrafikkåre artful [ˈɑ:tfʊl] adj listig, slu art gallery s kunstgalleri; kunstmuseum arthritic [ɑ:ˈɵrɪtɪk] adj giktisk arthritis [ɑ:ˈɵraɪtɪs] s (med) leddgikt artichoke [ˈɑ:tɪtʃəʊk] s (bot) artisjokk article1 [ˈɑ:tɪkl] s 1 artikkel; vare 2 (i avis el.l.) artikkel 3 artikkel; paragraf; punkt; (i fl også) vedtekter; kontrakt 4 (gram) artikkel article2 [ˈɑ:tɪkl] v 1 anføre punkt for punkt 2 sette i lære articulate1 [ɑ:ˈtɪkjʊleɪt] v 1 artikulere; snakke tydelig 2 forbinde med ledd articulate2 [ɑ:ˈtɪkjʊlət] adj 1 artikulert; tydelig (uttalt) 2 veltalende 3 leddet, leddelt articulated lorry s (brit) vogntog (dvs trekkvogn med trailer) articulation [ɑ:ˌtɪkjʊˈleɪʃn] s 1 artikulering; artikulasjon 2 leddforbindelse artifact [ˈɑ:tɪfækt] s (amer) → artefact artifice [ˈɑ:tɪfɪs] s 1 list; snedighet 2 knep; lureri 3 ferdighet artificial [ˌɑ:tɪˈfɪʃl] adj 1 kunstig; syntetisk 2 tilgjort artificial insemination s kunstig befruktning artificial intelligence s (data) kunstig intelligens artificial respiration s kunstig åndedrett artillery [ɑ:ˈtɪlərɪ] s artilleri artisan [ˌɑ:tɪˈzæn] s håndverker artist [ˈɑ:tɪst] s kunstner artiste [ɑ:ˈti:st] s artist artistic [ɑ:ˈtɪstɪk] adj artistisk, kunstnerisk artistry [ˈɑ:tɪstrɪ] s 1 kunstnerisk dyktighet, kunstnerisk sans 2 kunstnerisk kvalitet, kunstnerisk verdi 3 kunstferdighet artless [ˈɑ:tləs] adj 1 enkel, naturlig 2 endefrem, liketil arts [ɑ:ts] s (fl) the arts de humanistiske vitenskaper; humaniora

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 34

34

ash the fine arts de skjønne kunster (malekunst, litteratur el.l.) art school s ≈ kunstakademi arty [ˈɑ:tɪ] adj (dgl) tilgjort kunstig; anstrengt as1 [æz] adv likeså; så as much såpass; I thought as much jeg tenkte meg det; jeg kunne tenke meg det as well også; i tillegg; like godt as yet ennå as2 [æz] subjunksjon 1 da; idet; mens 2 da; ettersom; siden 3 etter (hvert) som 4 som as for hva angår; med hensyn til as if som om as it were faktisk; så å si as regards hva angår; med hensyn til as though som om as to hva angår; med hensyn til as well as så vel som as you were! (mil) (på stedet) hvil! so as to for å; slik at such as slik som a.s.a.p. [ˌeɪeseɪˈpi:, ˈeɪsæp] fork. for as soon as possible så snart som mulig asbestos [æzˈbestəs] s asbest ascend [əˈsend] v 1 gå opp; stige 2 gå/klatre (oppover) 3 bestige ascendancy, ascendency [əˈsendənsɪ] s makt; overherredømme; herredømme ascending order s stigende rekkefølge ascension [əˈsenʃn] s oppstigning; (særlig rel) himmelfart Ascension Day s Kristi himmelfartsdag ascent [əˈsent] s 1 motbakke; stigning 2 oppstigning ascertain [ˌæsəˈteɪn] v 1 finne ut 2 forvisse seg om; fastslå ascetic1 [əˈsetɪk] s asket ascetic2 [əˈsetɪk] adj asketisk; ytterst enkel og nøysom asceticism [əˈsetɪsɪzəm] s askese ASCII [ˈaskɪ] (data) fork. for American Standard Code for Information Interchange amerikansk standardkode for informasjonsutveksling ascorbic acid [əˈskɔ:bɪk ˈæsɪd] s askorbinsyre; C-vitamin ascribe [əˈskraɪb] v tillegge, tilskrive; henføre ascribe to henføre til ASE [ˌeɪesˈi:] fork. for American Stock Exchange den amerikanske aksjebørsen aseptic [əˈseptɪk] adj aseptisk; bakteriefri asexual [eɪˈsekʃʊəl] adj 1 aseksuell, ukjønnet 2 (om person) kjønnsløs ash1 [æʃ] s (bot) ask ash2 [æʃ] s 1 aske (bestemt slags); cigar ash sigaraske 2 (i fl) aske (generelt); the house

03/05/16 12:34


ashamed was burnt to ashes huset brant (helt) ned til grunnen 3 (i fl) aske, støv (dvs jordiske levninger) ashamed [əˈʃeɪmd] adj skamfull; it's nothing to be ashamed of det er ikke noe å skamme seg over ashcan [ˈæʃkæn] s (amer) søppelkasse ashen [ˈæʃən] adj aske-; askegrå ashore [əˈʃɔ:] adv 1 i land 2 på grunn ash pan [ˈæʃpæn] s askeskuffe ashtray [ˈæʃtreɪ] s askebeger Ash Wednesday s askeonsdag (første dag i faste) ashy [ˈæʃɪ] adj askeaktig, askeliknende, askeAsia [ˈeɪʃə] (geogr) Asia Asia Minor [ˌeɪʃəˈmaɪnə] (geogr) Lilleasia Asian1 [ˈeɪʃn] s asiat Asian2 [ˈeɪʃn] adj asiatisk Asiatic [ˌeɪʃɪˈætɪk] → Asian1, Asian2 aside1 [əˈsaɪd] s sidebemerkning aside2 [əˈsaɪd] adv 1 til side 2 avsides aside from bortsett fra asinine [ˈæsɪnaɪn] adj (ekstremt); dum; tåpelig ask [ɑ:sk] v 1 spørre (om) 2 be (om) 3 forlange, kreve 4 invitere, be; he asked her out for dinner han bad henne ut på middag ask about spørre om; forhøre seg om ask for be om (å få) ask if spørre om askance [əˈskæns] adv på skjeve look askance (at) skotte (på/til); (fig) se skjevt (på/til) askew1 [əˈskju:] adj skjev askew2 [əˈskju:] adv skjevt; på skjeve (skrå, snei) look askew skjele asking price s prisforlangende; pris a.s.l. fork. for above sea level over havet/havflaten aslant [əˈslɑ:nt] adv 1 skjevt, på skjeve, på skrå, på snei 2 på skrå over asleep [əˈsli:p] adj, adv i søvn, sovende be asleep sove fall asleep sovne; falle i søvn AS-level, A/S-level [eɪˈesˌlevl] s fork. for Advanced Supplementary Level = Engelsk eksamen, tillegg eller alternativ til A-level. For å bli opptatt som student ved universiteter og høyskoler kreves vanligvis en kombinasjon av A-level og AS-level. asp [æsp] → aspen asparagus [əˈspærəgəs] s (bot) asparges aspect [ˈæspekt] s 1 utseende 2 fremtidsutsikt, utsikt, utviklingsmulighet, mulighet 3 aspekt 4 side (av sak) 5 beliggenhet aspen [ˈæspən] s (bot) asp, osp asperity [əˈsperətɪ] s 1 barskhet 2 strenghet aspersion [əˈspɜ:ʃn] s bakvaskelse asphalt1 [ˈæsfælt] s asfalt

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 35

35

asset asphalt2 [ˈæsfælt] v asfaltere asphalt paper s tjærepapp asphyxiate [əsˈfɪksɪeɪt] v kvele (ved mangel på oksygen); røykforgifte asphyxiation [əsˌfɪksɪˈeɪʃn] s kvelning; kvelningsdød aspic [ˈæspɪk] s (til mat) aspik aspirant [əˈspaɪərənt] s aspirant; kandidat; søker aspiration [ˌæspəˈreɪʃn] s 1 ånding; innånding; pusting 2 lengsel 3 ambisjon; streben aspire [əˈspaɪə] v 1 hige etter (å), strebe etter (å), trakte etter (å) 2 stige aspiring [əˈspaɪərɪŋ] adj ærgjerrig ass [æs] s 1 esel; (fig ofte uttalt) [ɑ:s] tosk 2 (amer) → arse assail [əˈseɪl] v 1 angripe; overfalle 2 plage assailant [əˈseɪlənt] s angriper; overfallskvinne, overfallsmann assassin [əˈsæsɪn] s snikmorder; morder assassinate [əˈsæsɪneɪt] v snikmyrde; myrde assassination [əˌsæsɪˈneɪʃn] s attentat; snikmord; mord assault1 [əˈsɔ:lt] s angrep; stormangrep assault and battery (jur) trussel og vold assault2 [əˈsɔ:lt] v angripe, overfalle assay1 [əˈseɪ] s analyseprøve; prøve assay2 [əˈseɪ] v 1 prøve (finheten av metall) 2 forsøke assemble [əˈsembl] v 1 forsamles, samles, møtes; komme/kalle sammen 2 montere; sette sammen assembly [əˈsemblɪ] s 1 forsamling; samling; møte; sammenkomst 2 montering, montasje assembly hall [əˈsemblɪhɔ:l] s forsamlingssal; forsamlingshus assembly line [əˈsemblɪlaɪn] s samlebånd assent1 [əˈsent] s sanksjon; godkjenning, samtykke assent2 [əˈsent] v samtykke; godkjenne; bifalle assent to samtykke i assert [əˈsɜ:t] v 1 påstå 2 hevde, forfekte assert oneself markere seg; gjøre seg gjeldende assertion [əˈsɜ:ʃn] s påstand assertive [əˈsɜ:tɪv] adj 1 påståelig 2 sikker, selvsikker assess [əˈses] v 1 taksere 2 vurdere 3 beskatte 4 pålegge (særlig skatt) assessment [əˈsesmənt] s 1 taksering 2 vurdering 3 beskatning assessor [əˈsesə] s 1 takstkvinne, takstmann 2 (jur) teknisk sakkyndig asset [ˈæset] s 1 fordel, gode; aktivum; verdifull egenskap 2 (særlig i fl) formue, eiendom assets and liabilities aktiva og passiva

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


assiduity assiduity [ˌæsɪˈdju:ətɪ] s 1 flid 2 oppmerksomhet; påpasselighet assiduous [əˈsɪdjʊəs] adj arbeidsom, flittig; iherdig assign [əˈsaɪn] v 1 anvise, tildele; sette av; (data) tilordne 2 overdra 3 beramme; fastsette (tid, sted) 4 oppnevne; utpeke 5 anføre (oppgi som grunn) assign to sette av til assignation [ˌæsɪgˈneɪʃn] s 1 anvisning 2 overdragelse 3 avtale; møte; stevnemøte assignment [əˈsaɪnmənt] s 1 anvisning; tildeling 2 angivelse (av grunn) 3 lekse; oppdrag 4 utnevnelse 5 overdragelse; overdragelsesdokument assimilate [əˈsɪmɪleɪt] v 1 assimilere, oppta; gå opp i 2 gjøre lik, bli lik assimilation [əˌsɪmɪˈleɪʃn] s assimilering; assimilasjon assist [əˈsɪst] v 1 assistere, hjelpe 2 være med på assistance [əˈsɪstəns] s assistanse; hjelp assistant1 [əˈsɪstənt] s assistent; medhjelper; hjelper assistant2 [əˈsɪstənt] adj assisterende; hjelpe-; medassistant manager s assisterende direktør assizes [əˈsaɪzɪz] s (fl) ≈ (distrikts)domstoler; ≈ (distrikts)ting ((lokale) rettsmøter satt av High Court) assn fork. for association assoc 1 fork. for associate(d) 2 fork. for association associate1 [əˈsəʊʃɪət] s kollega; kompanjong; medlem associate2 [əˈsəʊʃɪeɪt] v 1 assosiere; forbinde 2 forene; slutte (seg) sammen associate with omgås; være sammen med associate3 [əˈsəʊʃɪət] adj assosiert, tilknyttet; med-; hjelpeassociate judge s (jur) hjelpedommer association [əˌsəʊsɪˈeɪʃn] s 1 assosiasjon 2 omgang, samvær 3 forbund, forening Association Football s (brit, formell betegnelse) fotball (i motsetning til rugby); jf. soccer assort [əˈsɔ:t] v assortere; sortere assorted [əˈsɔ:tɪd] adj 1 assortert, blandet 2 tilpasset, som passer sammen assortment [əˈsɔ:tmənt] s 1 sortering 2 utvalg; assortiment asst fork. for assistant assume [əˈsju:m] v 1 anta; formode; gå ut fra 2 late som 3 overta; påta seg an assumed look en påtatt mine assuming [əˈsju:mɪŋ] adj 1 innbilsk 2 påtrengende; overmodig

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 36

36

at assumption [əˈsʌmpʃn] s 1 antakelse, formodning 2 overtakelse on the assumption that forutsatt at; om man/ vi går ut fra at assurance [əˈʃʊərəns] s 1 forvissning; sikkerhet 2 sikkerhet; selvsikkerhet 3 forsikring; løfte 4 (brit) livsforsikring; forsikring; jf. insurance assure [əˈʃʊə] v 1 forsikre; garantere 2 livsforsikre; forsikre rest assured være sikker assuredly [əˈʃʊərɪdlɪ] adv sikkert aster [ˈæstə] s (bot) asters asterisk [ˈæstərɪsk] s asterisk; stjerne (dvs det typografiske tegnet *) astern [əˈstɜ:n] adv akterut; akterover asteroid [ˈæstərɔɪd] s asteroide (liten planet) asthma [ˈæsmə] s (med) astma asthmatic1 [æsˈmætɪk] s (med) astmatiker asthmatic2 [æsˈmætɪk] adj (med) astmatisk astir [əˈstɜ:] adv 1 på ferde 2 i vigør astonish [əˈstɒnɪʃ] v forbause (sterkt); forbløffe astonishing [əˈstɒnɪʃɪŋ] adj forbausende; forbløffende astonishingly [əˈstɒnɪʃɪŋlɪ] adv forbausende; astonishingly enough forbausende nok astonishment [əˈstɒnɪʃmənt] s (stor) forbauselse astound [əˈstaʊnd] v forbløffe, sjokkere astounding [əˈstaʊndɪŋ] adj forbløffende; sjokkerende astraddle [əˈstrædl] adj, adv overskrevs astray [əˈstreɪ] adj, adv på villspor, på villstrå to be led astray å bli ledet på gale veier astride1 [əˈstraɪd] adv overskrevs; på tvers astride2 [əˈstraɪd] prep skrevs over; tvers over astringent [əˈstrɪndʒənt] adj (med) sammentrekkende (om legemidler); snerpende, stram astrologer [əˈstrɒlədʒə] s astrolog astrological [ˌæstrəˈlɒdʒɪkl] adj astrologisk astrology [əˈstrɒlədʒɪ] s astrologi astronaut [ˈæstrənɔ:t] s astronaut; romfarer astronomer [əˈstrɒnəmə] s astronom astronomical [ˌæstrəˈnɒmɪkl] adj astronomisk astronomy [əˈstrɒnəmɪ] s astronomi astrophysics [ˌæstrəʊˈfɪzɪks] s (fl, men tar verbet i ent) astrofysikk astute [əˈstju:t] adj 1 gløgg; skarpsindig; skarp 2 slu asunder [əˈsʌndə] adv 1 (gml) atskilt; fra hverandre 2 i stykker asylum [əˈsaɪləm] s 1 fristed, tilfluktssted 2 (politisk) asyl at [æt] prep 1 (om retning, sted) på; i; hos; ved; mot; til; (dgl) etter; look at me se på meg; he threw a stone at the dog han kastet en stein etter

03/05/16 12:34


ATC hunden 2 (om måte, tilstand) i; med; ved; at war i krig; at a single leap med ett sprang/et eneste sprang; at the sight of ved synet av 3 (om tid og rekkefølge) i; ved; at the age of i en alder av at all i det hele tatt at best i beste fall at first først; til å begynne med at home hjemme at last til slutt at least minst; i det minste at length 1 omsider 2 omstendelig; utførlig at long last endelig; omsider at once straks; med en gang at worst i verste fall ATC [ˌeɪtɪˈsi:] fork. for Air Traffic Control ate [et, eɪt] v → eat2 atheism [ˈeɪɵɪɪzəm] s ateisme atheist [ˈeɪɵɪɪst] s ateist atheistic [ˌeɪɵɪˈɪstɪk] adj ateistisk Athenian1 [əˈɵi:nɪən] s atener, athener Athenian2 [əˈɵi:nɪən] adj atensk, athensk athlete [ˈæɵli:t] s 1 idrettsutøver; drettskvinne, idrettsmann 2 (brit) friidrettsutøver; friidrettskvinne, friidrettsmann 3 atlet; kraftkar athletic [æɵˈletɪk] adj 1 idretts-, friidretts2 atletisk; kraftig; muskuløs athletics [æɵˈletɪks] s (fl, som oftest med verbet i ent) idrett, friidrett Atlantic [ətˈlæntɪk] the Atlantic the Atlantic Ocean (geogr) Atlanterhavet atlas [ˈætləs] s atlas; kartbok ATM [ˌeɪtɪˈem] (amer) fork. for automatic teller machine bankautomat, minibank atmosphere [ˈætməˌsfɪə] s atmosfære atmospheric [ˌætməsˈferɪk] adj atmosfærisk; luftatmospherics [ˌætməsˈferɪks] s (fl) (atmosfæriske) forstyrrelser; radiostøy atoll [ˈætɒl] s atoll; korallrev atom [ˈætəm] s 1 atom 2 (fig) fnugg, snev atomic [əˈtɒmɪk] adj atomisk, atom-; kjernefysisk atomic bomb s atombombe atomic energy s atomenergi atomic power s atomkraft atomize, atomise [ˈætəmaɪz] v 1 pulverisere 2 forstøve atomizer, atomiser [ˈætəmaɪzə] s sprayflaske atone [əˈtəʊn] v sone; bøte; lide atone for bøte/lide for atonement [əˈtəʊnmənt] s (rel) bot; soning atrocious [əˈtrəʊʃəs] adj 1 grusom 2 (dgl) fæl, skrekkelig

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 37

37

attentive atrocity [əˈtrɒsətɪ] s grusomhet; grusom handling at sign [ˌætˈsaɪn] (data) krøllalfa (tegnet @) att 1 fork. for attach(ed) 2 fork. for attention 3 fork. for attorney attaboy [ˈætəbɔɪ] interj (amer) bravo! heia! attach [əˈtætʃ] v 1 feste 2 hefte, klebe 3 legge ved 4 beslaglegge 5 føye, knytte attached to (om følelser) knyttet til attach to 1 feste på/til 2 hefte fast på/til; klebe fast på/til; føye fast på/til; attach importance to tillegge betydning no strings attached uforpliktende (særlig uten underforståtte, unevnte betingelser) attaché [əˈtæʃeɪ] s attaché attaché case [əˈtæʃeɪkeɪs] s dokumentmappe; stresskoffert attachment [əˈtætʃmənt] s 1 festing; tilknytning 2 (fig) hengivenhet 3 tilføyelse, tillegg, vedlegg 4 (i fl også) tilbehør; utstyr attack1 [əˈtæk] s 1 angrep, overfall 2 (skarp) kritikk 3 (fig) angrep (dvs måte å gå i gang med noe på) attack2 [əˈtæk] v 1 angripe, overfalle 2 kritisere skarpt 3 gå i gang med, ta fatt på attacker [əˈtækə] s angriper attain [əˈteɪn] v 1 oppnå; nå 2 nå (fram) til attainable [əˈteɪnəbl] adj oppnåelig attainment [əˈteɪnmənt] s oppnåelse; prestasjon; resultat attempt1 [əˈtempt] s forsøk attempt at forsøk på attempt2 [əˈtempt] v forsøke, forsøke seg på attend [əˈtend] v 1 møte frem, møte opp; være til stede; delta i; attend school gå på skolen 2 være oppmerksom, høre etter; lytte 3 ta seg av; pleie, stelle 4 ledsage attend to lytte til; betjene; ekspedere attendance [əˈtendəns] s fremmøte, oppmøte; deltakelse; tilstedeværelse attendant1 [əˈtendənt] s 1 deltaker (i møte el.l.); tilstedeværende (person) 2 vakt; oppsynskvinne, oppsynsmann 3 tjener 4 ledsager attendant2 [əˈtendənt] adj 1 tilstedeværende 2 tjenestegjørende 3 ledsagende, medfølgende attention [əˈtenʃn] s 1 oppmerksomhet 2 hensyn; omsorg attention! giv akt! attention, please! pass på!; se opp!; hør etter! for the attention of til orientering for; med spesiell adresse til pay attention to legge merke til; merke seg attentive [əˈtentɪv] adj oppmerksom; påpasselig

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


attenuate attenuate1 [əˈtenjʊeɪt] v 1 gjøre magrere/ tynnere; fortynne 2 dempe, svekke; redusere attenuate2 [əˈtenjʊət] adj mager, tynn; svekket; avsvekket attenuation [əˌtenjʊˈeɪʃn] s svekking attest [əˈtest] v 1 attestere; bekrefte; bevitne 2 vise attestation [ˌætəˈsteɪʃn] s attestering; bekreftelse; bevitnelse attic [ˈætɪk] s loft; loftsrom; kvist attire1 [əˈtaɪə] s (bokl) antrekk, drakt attire2 [əˈtaɪə] v (bokl) kle; ikle; utstyre attitude [ˈætɪtju:d] s 1 holdning 2 innstilling 3 positur attn 1 fork. for attention 2 fork. for for the attention of attorney [əˈtɜ:nɪ] s 1 fullmektig 2 (amer) advokat power of attorney fullmakt Attorney General s 1 (brit) ≈ regjeringsadvokat 2 (amer) ≈ justisminister attract [əˈtrækt] v tiltrekke (seg) attraction [əˈtrækʃn] s 1 tiltrekning; tiltrekningskraft; (fig) sjarm 2 attraksjon attractive [əˈtræktɪv] adj attraktiv, tiltrekkende; he found her very attractive han syntes hun var veldig pen attributable [əˈtrɪbjʊtəbl] adj som kan henføres (tillegges el tilskrives); som skyldes; jf. attribute2 attribute1 [ˈætrɪbju:t] s attributt, (spesiell) egenskap attribute2 [əˈtrɪbju:t] v attribute to henføre til; tillegge; tilskrive attribution [ˌætrɪˈbju:ʃn] s 1 henføring 2 attributt attrition [əˈtrɪʃn] s 1 slitasje 2 utmattelse attune [əˈtju:n] v 1 avpasse, tilpasse 2 stemme (instrument) 3 stille (inn) attune to 1 avpasse etter; tilpasse til 2 stille inn etter ATV [ˌeɪtɪˈvɪ] (amer) fork. for all-terrain vehicle terrengkjøretøy aubergine [ˈəʊbəˈʒi:n] s aubergine auburn [ˈɔ:bən] adj kastanjebrun auction1 [ˈɔ:kʃn] s auksjon auction2 [ˈɔ:kʃn] v auksjonere (bort) auctioneer [ˌɔ:kʃəˈnɪə] s auksjonarius auction room s auksjonslokale audacious [ɔ:ˈdeɪʃəs] adj 1 dristig, vågal 2 dumdristig 3 frekk audacity [ɔ:ˈdæsətɪ] s 1 dristighet, vågemot 2 dumdristighet 3 frekkhet audible [ˈɔ:dəbl] adj hørbar, hørlig

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 38

38

Austria audience [ˈɔ:dɪəns] s 1 tilhørere; lyttere, tilskuere, publikum; the audience (også) forsamlingen; salen 2 audiens audio track [ˌɔ:dɪəʊtræk] s lydspor audio-visual [ˌɔ:dɪəʊˈvɪʒʊəl] adj audiovisuell; audio-visual aids audiovisuelle hjelpemidler audit1 [ˈɔ:dɪt] s revisjon audit2 [ˈɔ:dɪt] v revidere (regnskap) audition1 [ɔ:ˈdɪʃn] s 1 prøve (prøvespill, prøvesynging el.l. før engasjement) 2 hørsel audition2 [ɔ:ˈdɪʃn] v 1 prøvesynge; prøvespille 2 la prøvesynge; la prøvespille auditor [ˈɔ:dɪtə] s revisor Auditor General s ≈ riksrevisor auditorium [ˌɔ:dɪˈtɔ:rɪəm] s 1 auditorium; sal 2 konsertsal; teatersal Aug fork. for August auger [ˈɔ:gə] s bor; navar (tømmermannsbor) aught [ɔ:t] s, determ (poet) noe (som helst); for aught I know for alt (hva) jeg vet augment [ɔ:gˈmənt] v øke; forøke; vokse augmentation [ˌɔ:gmənˈteɪʃn] s forøkelse; økning; vekst augur1 [ˈɔ:gə] s spåmann, varseltyder augur2 [ˈɔ:gə] v 1 varsle; innvarsle; tyde på 2 spå august [ɔ:ˈgʌst] adj 1 majestetisk; opphøyd 2 ærverdig August [ˈɔ:gəst] s august; August 10(th) the 10th of August (den) 10. august auk [ɔ:k] s alke auld [ɔ:ld] adj (skotsk) gammel; auld lang syne (gode) gamle dager aunt [ɑ:nt] s tante auntie, aunty [ˈɑ:ntɪ] s (dgl) → aunt aura [ˈɔ:rə] s aura, glans, utstråling aural [ˈɔ:rəl] adj øreAus fork. for Australia(n) auspices [ˈɔ:spɪsɪz] s (fl) beskyttelse; (beskyttende) ledelse under the auspices of (someone) med hjelp/ støtte fra (noen) auspicious [ɔ:ˈspɪʃəs] adj lovende Aussie [ˈɒzɪ] s (dgl) australier austere [ɒˈstɪə] adj 1 barsk; streng 2 enkel; nøysom; spartansk austerity [ɒˈsterətɪ] s 1 barskhet; strenghet 2 enkelhet; nøysomhet 3 (som adj) krise-; spareAustralia [ɒˈstreɪljə] (geogr) Australia Australian1 [ɒˈstreɪlɪən] s 1 australier 2 australsk (språket, både australsk engelsk og fellesbetegnelse for språkene til urinnbyggerne) Australian2 [ɒˈstreɪljən] adj australsk Austria [ˈɒstrɪə] (geogr) Østerrike

03/05/16 12:34


Austrian Austrian1 [ˈɒstrɪən] s østerriker Austrian2 [ˈɒstrɪən] adj østerriksk authentic [ɔ:ˈɵentɪk] adj ekte, opprinnelig; autentisk authenticate [ɔ:ˈɵentɪkeɪt] v bekrefte/bevitne at noe er ekte; (også) fastslå/gå god for ektheten av noe authenticity [ˌɔ:ɵənˈtɪsətɪ] s autensitet; ekthet author [ˈɔ:ɵə] s 1 forfatter 2 opphavskvinne, opphavsmann, opphavsperson authoress [ˈɔ:ɵərɪs] s forfatter (om kvinne); opphavskvinne authoritarian [ɔ:ˌɵɒrɪˈteərɪən] adj autoritær authoritative [ɔ:ˈɵɒrɪtətɪv] adj 1 bydende; myndig 2 pålitelig; ansett; toneangivende 3 autoritativ; offisiell authority [ɔ:ˈɵɒrətɪ] s 1 autoritet, myndighet 2 fullmakt 3 fagkvinne, fagmann, fagperson 4 (pålitelig) kilde the Authorities myndighetene; styresmaktene authorization, authorisation [ˌɔ:ɵəraɪˈzeɪʃn] s 1 autorisering; autorisasjon; bemyndigelse 2 godkjenning authorize, authorise [ˈɔ:ɵəraɪz] v 1 autorisere; bemyndige 2 godkjenne Authorized Version s the Authorized Version (brit) den autoriserte utgaven (av Bibelen på engelsk, fra 1611, også kalt King James Version) authorship [ˈɔ:ɵəʃɪp] s forfatterskap autism [ˈɔ:tɪzəm] s autisme autistic [ɔ:ˈtɪstɪk] adj autistisk auto [ˈɔ:təʊ] s → automobile auto- [ˈɔ:təʊ-] pref auto-, egen-, selvautobiographical, autobiographic [ˈɔ:təˌbaɪəˈgræfɪk(l)] adj selvbiografisk autobiography [ˌɔ:təbaɪˈɒgrəfɪ] s selvbiografi autocracy [ɔ:ˈtɒkrəsɪ] s enevelde; autokrati autocrat [ˈɔ:təkræt] s 1 enehersker; autokrat 2 egenmektig person autocratic [ˌɔ:təˈkrætɪk] adj 1 eneveldig; autokratisk 2 selvrådig autograph1 [ˈɔ:təgrɑ:f] s autograf autograph2 [ˈɔ:təgrɑ:f] v skrive navnet sitt i/på automate [ˈɔ:təmeɪt] v automatisere automatic1 [ˌɔ:təˈmætɪk] s automatpistol automatic2 [ˌɔ:təˈmætɪk] adj 1 automatisk 2 uvilkårlig automatic teller machine s (amer, mest vanlig: forkortelsen ATM) minibank; bankautomat; jf. cash dispenser automation [ˌɔ:təˈmeɪʃn] s automatisering; automasjon automobile [ˈɔ:təməbi:l] s (gml) automobil; bil

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 39

39

aversion autonomous [ɔ:ˈtɒnəməs] adj autonom, selvstyrende; uavhengig autonomy [ɔ:ˈtɒnəmɪ] s autonomi, selvstyre; uavhengighet autopsy [ˈɔ:təpsɪ] s obduksjon autumn [ˈɔ:təm] s høst autumnal [ɔ:ˈtʌmnəl] adj høstlig; høstaux fork. for auxiliary auxiliary1 [ɔ:gˈzɪljərɪ] s 1 hjelper; (i fl også) hjelpetropper; reserver 2 (gram) hjelpeverb auxiliary2 [ɔ:gˈzɪljərɪ] adj hjelpe-, støtte-; reserveauxiliary troops s (fl) (mil) hjelpetropper; reserver auxiliary verb s (gram) hjelpeverb av fork. for avenue Av fork. for Avenue AV [ˌeɪˈvi:] fork. for audio-visual avail1 [əˈveɪl] s gagn, hjelp, nytte of no avail forgjeves; til ingen nytte avail2 [əˈveɪl] v hjelpe; (være til) nytte avail oneself of something benytte seg av noe; dra nytte av noe availability [əˌveɪləˈbɪlətɪ] s tilgjengelighet available [əˈveɪləbl] adj 1 brukbar 2 disponibel, tilgjengelig; for hånden 3 til stede avalanche [ˈævəlɑ:nʃ] s 1 snøskred; lavine 2 (fig) flom; lavine; ras; skred avant-garde [ˌævɒnˈgɑ:d] s (fransk) avantgarde, fortropp; pionerer avarice [ˈævərɪs] s griskhet, grådighet; gjerrighet avaricious [ˌævəˈrɪʃəs] adj grisk, grådig; gjerrig Ave fork. for Avenue avenge [əˈvendʒ] v hevne avenger [əˈvendʒə] s hevner avenue [ˈævənju:] s 1 aveny, bred gate; allé 2 innkjørsel; (fig) adgang; vei aver [əˈvɜ:] v bekrefte, forsikre; bevise average1 [ˈævərɪdʒ] s 1 gjennomsnitt 2 (sjø) havari above/below average over/under gjennomsnittet on the average i gjennomsnitt; gjennomsnittlig average2 [ˈævərɪdʒ] v 1 beregne gjennomsnittet av 2 utgjøre gjennomsnittlig, utgjøre i gjennomsnitt average3 [ˈævərɪdʒ] adj 1 gjennomsnittlig 2 middels averse [əˈvɜ:s] adj motvillig averse to uvillig til (å); lite tilbøyelig til (å) aversion [əˈvɜ:ʃn] s motvilje, uvilje; aversjon my pet aversion det verste jeg vet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


avert avert [əˈvɜ:t] v 1 vende bort 2 (fig) avlede 3 avverge, hindre aviary [ˈeɪvɪərɪ] s aviarium (stort bur eller hus for fugler, f.eks. i dyrehage) aviation [ˌeɪvɪˈeɪʃn] s flyging; luftfart aviator [ˈeɪvɪeɪtə] s flyger avid [ˈævɪd] adj 1 ivrig, entusiastisk 2 begjærlig, grådig avid for grådig etter; lysten på avidity [əˈvɪdətɪ] s grådighet; begjærlighet; begjær avocado [ˌævəˈkɑ:dəʊ] s (bot) avokado avocation [ˌævəˈkeɪʃn] s 1 bigeskjeft; fritidssyssel 2 (egentlig 'vocation') kall; yrke avoid [əˈvɔɪd] v sky, unngå, holde seg unna avoidable [əˈvɔɪdəbl] adj unngåelig; som kan unngås avoidance [əˈvɔɪdəns] s unngåelse avoirdupois [ˈævədəˈpɔɪz] s ≈ handelsvekt Avon [ˈeɪvən] (geogr) grevskap og elv i England avouch [əˈvaʊtʃ] v 1 erklære; påstå 2 bekrefte; garantere avow [əˈvaʊ] v innrømme, vedgå; tilstå avowal [əˈvaʊəl] s innrømmelse, vedgåelse; tilståelse avowed [əˈvaʊd] adj (åpent) erklært; svoren avowedly [əˈvaʊɪdlɪ] adv uforbeholdent; åpent await [əˈweɪt] v vente (på) long awaited lenge ventet; etterlengtet awake1 [əˈweɪk] v, awaked, awaked el ureg: awoke, awoken 1 våkne 2 vekke awake to våkne opp til; bli klar over awake2 [əˈweɪk] adj våken awake to klar over awaked [əˈweɪkt] v → awake1 awaken [əˈweɪkn] v 1 våkne 2 vekke awaken to gjøre klar over awakening [əˈweɪknɪŋ] s 1 oppvåkning 2 (fig) vekkelse award1 [əˈwɔ:d] s 1 belønning, premie 2 dommeravgjørelse; avgjørelse award2 [əˈwɔ:d] v tildele; bevilge; tilkjenne aware [əˈweə] adj klar; oppmerksom; bevisst aware of something klar over noe awareness [əˈweənəs] s oppmerksomhet; årvåkenhet awash [əˈwɒʃ] adj 1 overskylt (av vann); drivende (i vann); (liggende) i vannskorpa 2 (sjø) synkende away1 [əˈweɪ] adj borteaway2 [əˈweɪ] adv 1 borte; bortreist; vekk; unna 2 (sport) på bortebane 3 bort; av sted 4 i vei away match s (sport) bortekamp awe1 [ɔ:] s ærefrykt; frykt; (overveldende) respekt

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 40

40

AYHA awe2 [ɔ:] v 1 fylle med ærefrykt 2 kue; skremme awe-inspiring [ˈɔ:ɪnˌspaɪərɪŋ] adj fryktinngytende; som fyller med ærefrykt awesome [ˈɔ:ˌsəm] adj 1 fryktinngytende, skremmende 2 enorm, formidabel 3 (dgl) stilig awe-stricken, [ˈɔ:ˌstrɪkn] , awe-struck [ˈɔ:strʌk] adj fylt/grepet av ærefrykt awful [ˈɔ:fʊl] adj 1 forferdelig; grusom 2 fryktinngytende; skremmende awfully [ˈɔ:fʊlɪ] adv 1 grusomt; uhyggelig; skrekkelig 2 (dgl) [ˈɔ:flɪ] fryktelig, veldig; awfully nice of you fryktelig snilt av deg awhile [əˈwaɪl] adv en stund awkward [ˈɔ:kwəd] adj 1 keitet, klosset 2 kjedelig, pinlig; an awkward situation en pinlig situasjon 3 brysom; ubekvem, ubeleilig 4 tungvint; vanskelig; lei awkwardness [ˈɔ:kwədnəs] s 1 keitethet, klossethet 2 pinlighet awl [ɔ:l] s syl awning [ˈɔ:nɪŋ] s markise; solseil awoke [əˈwəʊk] v → awake1 awoken [əˈwəʊkən] v → awake1 AWOL [ˈeɪwɔ:l] (mil) fork. for absence/absent without official leave fravær/fraværende uten offisiell tillatelse; tjuvperm awry1 [əˈraɪ] adj skakk; skjev awry2 [əˈraɪ] adv skakt; på skakke; skjevt go awry gå dårlig; gå skjevt AWU [ˌeɪˌdʌbljʊˈju:] fork. for Australian Workers' Union axe1 [æks] s 1 øks 2 (fig) sparekniv get the axe bli rammet av sparekniven; få sparken pga innskrenkninger el nedskjæringer have an axe to grind (være ute for å) mele sin egen kake axe2 [æks] v 1 bruke øks på; hugge ned med øks 2 skjære ned på (utgifter); bruke sparekniven på 3 gi sparken axiom [ˈæksɪəm] s aksiom; grunnsetning (som ikke trenger bevis) axiomatic [ˌæksɪəˈmætɪk] adj aksiomatisk; selvinnlysende axis [ˈæksɪs] s akse axle [ˈæksl] s aksel; hjulaksel aye1, ay [aɪ] adv, interj (sjø) ja ay(e) ay(e), sir! ja vel! (sagt til overordnede ved parering av ordre) aye2, ay [aɪ] s ja; (pol) ja-stemme the ay(e)s have it det (forslaget el.l.) er vedtatt AYH [ˌeɪwaɪˈeɪtʃ] fork. for American Youth Hostels amerikanske ungdomsherberger AYHA [ˌeɪwaɪˌeɪtʃˈeɪ] fork. for American Youth Hostel Association forbund av amerikanske

03/05/16 12:34


Azores

41

ungdomsherberger Azores [əˈzɔ:z] (geogr) the Azores Azorene azure1 [ˈæʒə] s asurblått azure2 [ˈæʒə] adj asurblå

B b1, B [bi:] s (bokstaven) b, B b2 [bi:] 1 fork. for before 2 fork. for born B [bi:] 1 (skoleresultat) nest beste karakter 2 (mus) (tonetrinnet) H, h BA, B.A. [ˌbi:ˈeɪ] fork. for Bachelor of Arts babble [ˈbæbl] v 1 bable 2 pludre 3 plapre, skravle 4 (om bekk) klukke babe [beɪb] s 1 → baby1 2 (slang) søt jente babel [ˈbeɪbl] s (babelsk) forvirring; språklig kaos the Tower of Babel Babels tårn baboon [bəˈbu:n] s (zool) bavian baby1 [ˈbeɪbɪ] s 1 baby, spedbarn 2 barnslig person 3 yngstemann 4 (amer, slang) (søt) jente; kjæreste baby2 [ˈbeɪbɪ] adj 1 baby-; spedbarns- 2 minibaby boom [ˈbeɪbɪbu:m] s babyboom, fødselsbølge (kraftig oppsving i antall fødsler) baby carriage [ˈbeɪbɪˌkærɪdʒ] s (amer) barnevogn; jf. pram1 babyhood [ˈbeɪbɪhʊd] s spedbarnsalder, spedbarnstid baby minder [ˈbeɪbɪˌmaɪndə] s barnepasser; dagmamma; dagpappa babysit [ˈbeɪbɪˌsɪt] v sitte barnevakt, være barnevakt babysitter [ˈbeɪbɪsɪtə] s barnevakt bachelor [ˈbætʃələ] s ungkar Bachelor person med bachelorgrad (fra universitet el.l.) Bachelor of Arts bachelorgrad i humanistiske fag Bachelor of Science bachelorgrad i matematisk-naturvitenskapelige fag bachelor party s utdrikkingslag bacillus [bəˈsɪləs] fl: bacilli [bəˈsɪlaɪ] s sykdomsfremkallende bakterie back1 [bæk] s 1 bakside 2 rygg 3 back (i fotball) 4 (sjø) bakk get off someone's back slutte å plage noen on the back of all that på toppen av det hele put someone's back up ergre noen

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 41

back pay back2 [bæk] v 1 bakke, rygge; (sjø) skåte 2 hjelpe, støtte; (dgl) bakke opp 3 (merk) endossere back a horse satse på en hest back down trekke seg; frafalle krav back out (of) trekke seg (ut av) back up 1 underbygge; styrke 2 støtte back3 [bæk] adj 1 bakre; bak- 2 ryggtake a back seat holde seg i bakgrunnen back4 [bæk] adv igjen; tilbake; a few years back for noen (få) år siden back and forth frem og tilbake backache [ˈbækeɪk] s vondt i ryggen; ryggverk backbencher [ˌbækˈbentʃə] s (brit) menig medlem av parlamentet (sitter bakerst i Underhuset fordi han eller hun ikke sitter i regjering eller komité) backbite [ˈbækbaɪt] v baktale; bakvaske backbone [ˈbækbəʊn] s 1 ryggrad 2 (fig) karakterstyrke; (dgl også) tæl back-breaking [ˈbækbreɪkɪŋ] adj anstrengende; (svært) hardt; (fig) til å knekke nakken på, til å knekke ryggen på backchat [ˈbæktʃæt] s (dgl) oppkjeftighet, svar på tiltale; rappmunnethet; nesevishet backcloth [ˈbækˌklɒɵ] s (teat) bakteppe; (fig også) bakgrunn backcomb [ˈbækˌkəʊm] v tupere (hår) backdate [ˌbækˈdeɪt] v tilbakedatere; gi tilbakevirkende kraft back door [ˌbækˈdɔ:] s bakdør backdrop [ˈbækdrɒp] s → backcloth backer [ˈbækə] s bakmann, støttespiller, støtte backfire1 [ˌbækˈfaɪə] s 1 tilbakeslag 2 (om motor) ettertenning backfire2 [ˌbækˈfaɪə] v 1 (om motor) ettertenne 2 (fig) slå feil; slå tilbake background [ˈbækgraʊnd] s bakgrunn backhand [ˈbækhænd] s backhand; bakhånd, bakhåndsslag backhanded [ˈbækhændɪd] adj tvetydig, tvilsom; a backhanded compliment en tvilsom kompliment backhander [ˈbækhændə] s (dgl) bestikkelse; smøring backing [ˈbækɪŋ] s hjelp, støtte; (dgl) oppbakking backlash [ˈbæklæʃ] s 1 tilbakeslag, motstøt 2 dødgang 3 (fig også) kraftig reaksjon backlog [ˈbæklɒg] s ugjort arbeid; etterslep back number [ˈbæknʌmbə] s gammelt nummer (av f.eks. avis) backpack1 [ˈbækpæk] s (særlig amer) ryggsekk backpack2 [ˈbækpæk] v (særlig amer) dra på fottur (med ryggsekk) back pay [ˌbækˈpeɪ] s etterbetaling

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


back-pedal back-pedal [ˌbækˈpedl] v 1 (på sykkel) trå bakover 2 angre seg; ro; gå tilbake på (løfte, tilbud el.l.) back seat [ˈbæksi:t] s baksete take a back seat holde seg i bakgrunnen backside [ˌbækˈsaɪd] s (dgl) bakende; bak backslash [ˈbækslæʃ] s (typogr) omvendt skråstrek (\) backslider [ˈbækslaɪdə] s frafallen (person) backspace1 [ˈbækspeɪs] s (data) tilbaketast, rettetast backspace2 [ˈbækspeɪs] v (data) gå tilbake; tilbakeflytte backstage [ˌbækˈsteɪdʒ] adv 1 bak scenen 2 (fig) i hemmelighet backstitch [ˈbækstɪtʃ] s attersting backstreet [ˈbækstri:t] s bakgate; (fig, i fl) slum (skummelt distrikt/strøk) backstroke [ˈbækˌstrəʊk] s ryggsvømmetak; ryggsvømming back talk [ˈbæktɔ:k] s (amer) oppkjeftighet, svar på tiltale; rappmunnethet; nesevist svar backtrack [ˈbæktræk] v spore tilbake; følge spor tilbake back-up [ˈbækʌp] s 1 medhold, støtte; (dgl også) oppbakking 2 (data) sikkerhetskopi; sikkerhetskopiering 3 (amer) bilkø back-up copy s (data) sikkerhetskopi backward [ˈbækwəd] adj 1 tilbakeliggende, mindre utviklet 2 (fig) tilbakestående 3 sky, tilbakeholden backward glance blikk bakover; blikk tilbake backwards, backward [ˈbækwəd(z)] adv 1 bakover; tilbake 2 baklengs 3 bakvendt backwater [ˈbækwɔ:tə] s (også fig) bakevje backwoods [ˈbækwʊdz] s (fl) villmark, ødemark; (fig) avkrok backyard [ˌbækˈjɑ:d] s 1 bakgård 2 bakhage bacon [ˈbeɪkən] s bacon bring home the bacon tjene til livets opphold save one's bacon redde skinnet bacterial [bækˈtɪərɪəl] adj bakteriell; bakteriebacteriological [bækˌtɪərɪəˈlɒdʒɪkəl] adj bakteriologisk bacterium [bækˈtɪərɪəm] fl: bacteria [bækˈtɪərɪə] s bakterie bad1 [bæd] s go to the bad gå i hundene bad2 [bæd] adj, worse, worst 1 dårlig, slem 2 lei, ubehagelig 3 alvorlig, ondartet 4 vond; bedervet, skjemt feel bad about være lei (seg) for from bad to worse fra vondt til verre go bad råtne not half bad slett ikke (så) verst with bad grace motvillig; surmulende

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 42

42

bailiff bad blood s ondt blod bade [beɪd] v → bid2 bad feelings s (fl) misstemning badge [bædʒ] s merke, kjennetegn; politiskilt badger1 [ˈbædʒə] s (zool) grevling badger2 [ˈbædʒə] v 1 ergre, irritere 2 plage badly [ˈbædlɪ] adv dårlig, elendig; vondt badly beaten forslått; rundjult badly wounded hardt såret need/want something badly trenge noe sårt bad-mannered [bædˈmænəd] adj uhøflig; uoppdragen badness [ˈbædnəs] s dårlig egenskap/kvalitet bad-tempered [ˌbædˈtempəd] adj 1 gretten; irritabel 2 hissig; oppfarende baffle [ˈbæfl] v 1 forvirre; baffle all description trosse enhver beskrivelse 2 hindre bag1 [bæg] s 1 pose, sekk; veske 2 (fig) bytte, fangst 3 (i flertall, gml) bukser 4 (neds) kjerring; kvinnfolk 5 (i flertall) poser under øynene bag and baggage pikk og pakk bags of (dgl) massevis av in the bag i orden bag2 [bæg] v 1 putte i en pose 2 pose seg 3 sikre seg; snappe bags it! fritt for den/det! bagel [ˈbeɪgəl] s bagel (liten usøtet bolle eller kringle) baggage [ˈbægɪdʒ] s bagasje baggage claim [ˈbægɪdʒˌkleɪm] s bagasjeutlevering (f.eks. på flyplass) baggy [ˈbægɪ] adj posete, sekket; vid bag lady [ˈbægˌleɪdɪ] s (amer) uteliggerkvinne med plastposer der hun har alt hun eier bagpipe [ˈbægpaɪp] s (ofte i fl) sekkepipe bag snatcher [ˈbægˌsnætʃə] s veskenapper bah [bɑ:] interj pytt; pøh Bahamas [bəˈhɑ:məz] (geogr) the Bahamas Bahamas Bahamian1 [bəˈheɪmɪən] s bahaman, bahamaner Bahamian2 [bəˈheɪmɪən] adj bahamansk Bahrain [bɑ:ˈreɪn] (geogr) Bahrain Bahraini1 [bɑ:ˈreɪnɪ] s bahrainer Bahraini2 [bɑ:ˈreɪnɪ] adj bahrainsk bail1 [beɪl] s kausjon go/stand bail for kausjonere for; stille kausjon for bail2 [beɪl] v (jur) kausjonere bail out kausjonere for bail3 [beɪl] v lense, øse (båt tom for vann) bailiff [ˈbeɪlɪf] s 1 lensmann; fogd 2 rettsbetjent; stevnevitne 3 forvalter

03/05/16 12:34


bait bait1 [beɪt] s 1 agn, åte 2 (foreldet) lokkemat, lokkemiddel bait2 [beɪt] v 1 agne; legge ut åte (for) 2 egge; sette opp 3 sette (hest) på beite bake [beɪk] v 1 ovnssteke, bake; stekes 2 brenne (om keramikk, teglstein) baked beans s (fl) bønner i tomatsaus baker [ˈbeɪkə] s baker baker's dozen tretten (dvs godt mål, dusinet fullt pluss én) bakery [ˈbeɪkərɪ] s bakeri; brødfabrikk baking [ˈbeɪkɪŋ] s baking; bakst baking hot adj stekende het baking powder [ˈbeɪkɪŋˌpaʊdə] s bakepulver baking-tin [ˈbeɪkɪŋtɪn] s kakeform bal fork. for balance balance1 [ˈbæləns] s 1 skålvekt; vekt 2 balanse, likevekt 3 overskudd 4 (økon) saldo hang in the balance stå på vippen; være uavgjort on balance alt i alt; alt tatt i betraktning the balance resten balance2 [ˈbæləns] v 1 balansere; avveie 2 (merk) saldere balanced [ˈbælənst] adj balansert; avbalansert balance sheet [ˈbælənsʃi:t] s (økon) statusrapport; status balcony [ˈbælkənɪ] s balkong; galleri bald [bɔ:ld] adj 1 skallet 2 bar, naken; (fig) knapp, gold balderdash [ˈbɔ:ldədæʃ] s sludder; vrøvl baldly [ˈbɔ:ldlɪ] adv to put it baldly for å si det som det er/uten omsvøp baldness [ˈbɔ:ldnəs] s skallethet bale1 [beɪl] s balle (av papir, høy eller bomull) bale2 [beɪl] s (foreldet) ondskap bale3 [beɪl] v bale out hoppe ut (i fallskjerm) bale4 [beɪl] v → bail3 baleful [ˈbeɪlfʊl] adj hatefull; ondsinnet; truende balk [bɔ:k] → baulk Balkans [ˈbɔ:lkənz] the Balkans (geogr) Balkan, Balkanlandene ball1 [bɔ:l] s 1 ball; kule; nøste 2 ball; dansefest 3 (vulg) testikkel; → balls have a ball ha det gøy ball2 [bɔ:l] v klumpe (seg) sammen balled up floket; forvirret ballad [ˈbæləd] s ballade; vise; folkevise ballade [bæˈlɑ:d] s ballade ballast [ˈbæləst] s 1 ballast 2 kult/pukklag (i vei) ball bearings, ball bearing [ˈbɔ:lˌbeərɪŋ(z)] s (fl) kulelager ballcock s flottørkran

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 43

43

banana skin ball-dress [ˈbɔ:ldres] s ballkjole ballet [ˈbæleɪ] s 1 ballett 2 ballettensemble, ballettkompani ballet dancer [ˈbæleɪˌdɑ:nsə] s ballettdanser ball game [ˈbɔ:lgeɪm] s 1 ballspill 2 (amer) baseballkamp a whole new/different ball game en helt annen sak; en helt ny situasjon ballistic [bəˈlɪstɪk] adj ballistisk; intercontinental ballistic missiles interkontinentale (ballistiske) raketter go ballistic (slang) bli rasende; tørne helt ballistics [bəˈlɪstɪks] s (fl, men tar verbet i ent) ballistikk (vitenskapen om prosjektilers bane og bevegelse) balloon1 [bəˈlu:n] s ballong balloon2 [bəˈlu:n] v ese/svelle opp (som en ballong) balloonist [bəˈlu:nɪst] s ballongfarer ballot1 [ˈbælət] s 1 stemmeseddel 2 (skriftlig) avstemning, valg; valgresultat ballot2 [ˈbælət] v 1 stemme (skriftlig) 2 trekke lodd ballot box [ˈbælətbɒks] s valgurne ballpark [ˈbɔ:lpɑ:k] s (amer) baseballstadion ballpoint [ˈbɔ:lpɔɪnt] , ballpoint pen [ˌbɔ:lpɔɪntˈpen] s kulepenn ballroom [ˈbɔ:lrʊm] s dansesal ballroom dancing s selskapsdans balls [bɔ:ls] s (fl) 1 (vulg) baller (dvs testikler) 2 (fig) tæl balls! sludder! Ballymena [ˌbælɪˈmi:nə] (geogr) (administrativt) distrikt i Nord-Irland Ballymoney [ˌbælɪˈmʌnɪ] (geogr) (administrativt) distrikt i Nord-Irland balm [bɑ:m] s balsam; (fig) lindring; trøst balmy [ˈbɑ:mɪ] adj mild balsa [ˈbɔ:lsə] s balsa balsawood [ˈbɔ:lsəwʊd] s balsa; balsatre Balt [bɔ:lt] s balter Baltic1 [ˈbɔ:ltɪk] s baltisk (om språkgruppen) the Baltic the Baltic Sea (geogr) Østersjøen Baltic2 [ˈbɔ:ltɪk] adj 1 baltisk 2 Østersjøbalustrade [ˈbæləstreɪd] s balustrade; rekkverk bamboo [bæmˈbu:] s (bot) bambus bamboozle [bæmˈbu:zl] v 1 forvirre 2 lure; narre ban1 [bæn] s 1 bannlysing 2 forbud ban2 [bæn] v 1 bannlyse 2 forby be banned from være utestengt fra; be banned from driving få kjøreforbud banal [bəˈnɑ:l] adj banal, forslitt; dagligdags banana [bəˈnɑ:nə] s (bot) banan go bananas bli rasende; gå amok banana skin s bananskall

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


band band1 [bænd] s 1 bånd 2 stripe, bord 3 (glatt) ring band2 [bænd] s 1 band; orkester 2 bande; gjeng band3 [bænd] v 1 binde sammen 2 forene; forenes bandage1 [ˈbændɪdʒ] s bandasje, forbinding bandage2 [ˈbændɪdʒ] v bandasjere, forbinde Band-Aid [ˈbændˌeɪd] s ® plaster bandanna, bandana [bænˈdɑ:nə] s halstørkle bandbox [ˈbændbɒks] s hatteske just out of the bandbox (gml) elegant; lekker; smart (i klesveien) bandmaster [ˈbændmɑ:stə] s kapellmester; orkesterleder bandstand [ˈbændstænd] s podium; musikkpaviljong bandwagon [ˈbændwægn] s jump on the bandwagon climb on the bandwagon slutte seg til parti/sak som har vind i seilene bandy1 [ˈbændɪ] s 1 (sport) bandy 2 bandykølle bandy2 [ˈbændɪ] v 1 kaste (ball el.l.) frem og tilbake 2 krangle; utveksle (særlig ukvemsord) bandy about spre; have one's name bandied about komme/være på folkemunne bandy3 [ˈbændɪ] adj → bandy-legged bandy-legged [ˈbændɪlegd] adj hjulbeint bane [beɪn] s det som forårsaker sterk irritasjon; ulykke; undergang baneful [ˈbeɪnfʊl] adj 1 (foreldet) ondsinnet 2 giftig bang1 [bæŋ] s brak, drønn, smell bang on! (dgl) helt riktig! bang2, bangs [bæŋ(z)] s (amer) pannelugg bang3 [bæŋ] v 1 smelle (med) 2 banke; dundre bang at banke/dundre på bang4 [bæŋ] adv pladask bang5 [bæŋ] interj bang! pang! Bangalee1 [ˌbæŋgəˈli:] s bangladesher; jf. Bengalee1 Bangalee2 [ˌbæŋgəˈli:] adj bangladeshisk banger [ˈbæŋə] s 1 (dgl) kinaputt 2 skranglekasse; skrabb 3 pølse banger and mash pølse og potetstappe Bangladesh [ˌbæŋgləˈdeʃ] (geogr) Bangladesh bangle [ˈbæŋgl] s 1 armbånd 2 ankelring banish [ˈbænɪʃ] v 1 landsforvise 2 (fig) bannlyse, forvise (fra tankene) banishment [ˈbænɪʃmənt] s landsforvisning; bannlysing banister, banisters, bannister, bannisters [ˈbænɪstə(z)] s gelender, rekkverk banjo [ˈbændʒəʊ] s (mus) banjo bank1 [bæŋk] s 1 elvebredd; bredd; demning, dike 2 skrent, skråning; veikant 3 bakke; haug

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 44

44

bar 4 sandbanke; skybanke; snødrive 5 gruppe (av instrumenter, verktøy) 6 roerbenk 7 dossering; krengning bank2 [bæŋk] s 1 bank; sparebank 2 (i hasardspill) bank; pott bank3 [bæŋk] v 1 dossere 2 krenge bank up dynge sammen; drive/fyke sammen; hope (seg) opp; (også) demme opp bank4 [bæŋk] v ha (sette, spare) penger i bank bank upon bank on regne med; stole på bank account [ˈbæŋkəˌkaʊnt] s bankkonto banker [ˈbæŋkə] s 1 bankforbindelse 2 banksjef; bankier bank holiday [ˈbæŋkˌhɒlɪdeɪ] s fridag (da bankene er stengt) banking [ˈbæŋkɪŋ] s bankvirksomhet banking hours s (fl) bankens åpningstid bank manager s banksjef banknote [ˈbæŋknəʊt] s pengeseddel bank robber [ˈbæŋkrɒbə] s bankraner bankrupt1 [ˈbæŋkrʌpt] s person som er konkurs bankrupt2 [ˈbæŋkrʌpt] v slå konkurs bankrupt3 [ˈbæŋkrʌpt] adj konkurs, fallitt bankruptcy [ˈbæŋkrəptsɪ] s konkurs, fallitt; (dgl) bankerott bankrupt estate s konkursbo bank statement s kontoutskrift banner [ˈbænə] s banner, fane bannister, bannisters [ˈbænɪstə(z)] s → banister banns [bænz] s (fl) lysing; kunngjøring av ekteskap ask the banns ta ut lysing publish/put up/read the banns for kunngjøre ekteskap for; lyse (til ekteskap) for banquet1 [ˈbæŋkwɪt] s bankett, festmåltid banquet2 [ˈbæŋkwɪt] v arrangere/delta i bankett bant [bænt] v (gml) slanke seg bantam1 [ˈbæntəm] s 1 (zool) dverghøne 2 plugg (liten, kraftig kar) bantam2 [ˈbæntəm] adj 1 liten, men kraftig 2 (også fig) lettvektsbanter1 [ˈbæntə] s (godmodig) erting; fleiping; fleip banter2 [ˈbæntə] v erte; fleipe (med) baptism [ˈbæptɪzəm] s dåp baptist [ˈbæptɪst] s døper Baptist baptist baptize, baptise [ˈbæptaɪz] v døpe bar1 [bɑ:] s 1 stang; stolpe; slå 2 sprosse; (i fl) gitter; sprinkler 3 bom, sperre; hinder; hindring 4 skranke (særlig i rettsal) 5 disk; (særlig) bar; bardisk 6 bar; kafé; kafeteria 7 strime; stripe 8 (avlangt) stykke, barre; a bar of chocolate en sjokoladeplate; a bar of soap et såpestykke 9 tverrligger, tverrtre; bjelke (i

03/05/16 12:34


bar våpenskjold); stolpe (på medaljebånd) 10 sandbanke; banke; rev 11 (mus) taktstrek; takt be called to the Bar få advokatbevilling the Bar advokatstanden bar2 [bɑ:] v 1 sette slå for; sperre/stenge (med bom) 2 forby; hindre; stenge ute; utelukke bar3 [bɑ:] prep bortsett fra, unntatt bar none uten unntak barb1 [bɑ:b] s brodd, pigg; mothake barb2 [bɑ:b] v sette brodder på; sette pigger på Barbadian1 [bɑ:ˈbeɪdɪən] s barbader, barbadier Barbadian2 [bɑ:ˈbeɪdɪən] adj barbadisk Barbados [bɑ:ˈbeɪdəʊs] (geogr) Barbados barbarian1 [bɑ:ˈbeərɪən] s barbar barbarian2 [bɑ:ˈbeərɪən] adj barbarisk barbaric [bɑ:ˈbærɪk] adj barbar-; barbarisk barbarism [ˈbɑ:bərɪzəm] s barbari barbarous [ˈbɑ:bərəs] adj 1 barbarisk; grusom 2 usivilisert; vill 3 (om manerer) grov; uslepen barbecue [ˈbɑ:bɪkju:] s 1 hagegrill; grill 2 (amer) grillfest barbed wire s piggtråd barber [ˈbɑ:bə] s barberer Barbuda [bɑ:ˈbu:də] (geogr) Barbuda (del av øygruppen og staten Antigua og Barbuda) bar code [ˈbɑ:kəʊd] s strekkode bard [bɑ:d] s (gml, poet) skald the Bard of Avon William Shakespeare bare1 [beə] v avdekke; blotte, blottlegge bare one's teeth flekke tenner bare2 [beə] adj 1 bar, naken 2 (nesten) tom; bare of furniture sparsomt møblert 3 knapp, knepen; a bare majority et knapt flertall bareback [ˈbeəbæk] adv ride bareback ri uten sal barefaced [ˈbeəfeɪst] adj 1 skjeggløs 2 (fig) frekk; uforskammet barefoot [ˈbeəfʊt] adj barbeint bareheaded [ˌbeəˈhedɪd] adj barhodet barelegged [ˈbeəlegd] adj med bare legger barely [ˈbeəlɪ] adv 1 knapt; så vidt 2 sparsomt bareness [ˈbeənəs] s barhet; nakenhet; knapphet bargain1 [ˈbɑ:gɪn] s 1 (avsluttet) handel; (godt) kjøp 2 utsalg; salg into the bargain på kjøpet; attpå keep one's side of the bargain holde sin del av avtalen bargain2 [ˈbɑ:gɪn] v (for)handle, kjøpslå bargain for forhandle om; (fig) forvente bargain with forhandle med more than bargained for mer enn ventet bargain counter [ˈbɑ:gɪnˌkaʊntə] s utsalgsdisk bargaining table s forhandlingsbord bargain sale [ˈbɑ:gɪnseɪl] s utsalg; salg; billigsalg

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 45

45

barricade barge1 [bɑ:dʒ] s 1 lastepram; pram; lekter 2 sjalupp; sjefssjalupp 3 klubbåt barge2 [bɑ:dʒ] v komme farende; støte barge against støte mot barge in trenge (seg) inn; komme busende (inn) barge into buse inn i; støte på bargeman [ˈbɑ:dʒmən] s lekteskipper bargepole [ˈbɑ:dʒpəʊl] s båtshake baritone [ˈbærɪtəʊn] s (mus) baryton bark1 [bɑ:k] s bark (på tre) bark2 [bɑ:k] s gjøing, bjeffing bark3 [bɑ:k] s (gml, poet) bark (type skip) bark4 [bɑ:k] v 1 barke (tømmer) 2 skrubbe (seg opp) bark5 [bɑ:k] v gjø, bjeffe, gneldre bark up the wrong tree (dgl) kritisere feil person; være på villspor barkeeper [ˈbɑ:ˌki:pə] s barkeeper, bareier barker [ˈbɑ:kə] s (dgl) utroper (skal lokke kunder til auksjon, utstilling) barley [ˈbɑ:lɪ] s (bot) bygg barmaid [ˈbɑ:meɪd] s (om kvinne) barkeeper; bartender; barpike barman [ˈbɑ:mən] s (om mann) barkeeper; bartender barmy [ˈbɑ:mɪ] adj (dgl) skrullete; sprø barn [bɑ:n] s 1 låve; (amer) driftsbygning 2 (slang) rønne barnyard [ˈbɑ:nˌjɑ:d] s tun, gårdsplass barometer [bəˈrɒmɪtə] s barometer baron [ˈbærən] s 1 baron 2 (amer, slang) kakse baroness [ˈbærənəs] s baronesse baronet [ˈbærənɪt] s baronett (lav adelstittel) baronial [bəˈrəʊnɪəl] adj 1 baron- 2 (hist) adels-; ridderbaroque [bəˈrɒk] adj barokkbarrack1 [ˈbærək] s 1 brakke 2 (i fl) militærforlegning; forlegning; brakker; kaserne barrack2 [ˈbærək] v innkvartere (i brakker, el i militærforlegning) barrage [bəˈrɑ:ʒ] s 1 damanlegg; dam 2 sperre 3 sperreild; (fig også) storm barrage balloon s sperreballong barrage fire s sperreild barrel1 [ˈbærəl] s 1 tønne; fat 2 beholder (f.eks. i fyllepenn) 3 trommel; valse 4 geværløp, geværpipe barrel2 [ˈbærəl] v fylle på tønner; tappe på fat barrel organ [ˈbærəlˌɔ:gən] s lirekasse barren1 [ˈbærən] s (amer) ødemark barren2 [ˈbærən] adj 1 gold, ufruktbar 2 steril 3 mager, skrinn barricade1 [ˌbærɪˈkeɪd] s barrikade

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


barricade barricade2 [ˌbærɪˈkeɪd] v barrikadere barrier [ˈbærɪə] s 1 barriere, hindring 2 bom, skranke barring [ˈbɑ:rɪŋ] prep → bar3 barrister [ˈbærɪstə] s skrankeadvokat; advokat barrow [ˈbærəʊ] s 1 båre 2 håndkjerre 3 gravhaug Bart fork. for Baronet bartender [ˈbɑ:tendə] s bartender; jf. barkeeper , barmaid , barman barter1 [ˈbɑ:tə] s byttehandel, tuskhandel; bytte, utveksling barter2 [ˈbɑ:tə] v byttehandle, drive tuskhandel; bytte barter against/for utveksle mot base1 [beɪs] s 1 basis; grunnflate, grunnlinje; fot, sokkel 2 utgangspunkt 3 (mil) base; støttepunkt 4 (kjem) base 5 (i baseball) base 6 (amer) → bass1 base2 [beɪs] v basere; grunnlegge base upon basere på base3 [beɪs] adj 1 simpel; ussel 2 falsk; uekte 3 base metals uedle metaller 4 (amer) → bass4 baseless [ˈbeɪsləs] adj grunnløs basement [ˈbeɪsmənt] s 1 grunnmur 2 kjelleretasje, kjeller bases [ˈbeɪsi:z] s fl av basis bash1 [bæʃ] s 1 (kraftig) slag 2 (dgl) selskap; sosial sammenkomst 3 forsøk have a bash at something (dgl) forsøke seg på noe bash2 [bæʃ] v slå (hardt), delje bashful [ˈbæʃfʊl] adj blyg, sjenert basic [ˈbeɪsɪk] adj grunnleggende, elementær BASIC [ˈbeɪsɪk] (data) akronym for Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code Basic (programmeringsspråk) basically [ˈbeɪsɪklɪ] adv egentlig; i bunn og grunn basic benefit s grunnstønad basil [ˈbæzl] s (bot) basilikum basin [ˈbeɪsn] s 1 bolle; sugar basin sukkerkopp; sukkerskål 2 vaskevannsfat; fat; servant, vask; kum 3 basseng basis [ˈbeɪsɪs] fl: bases [ˈbeɪsi:z] s 1 basis, grunnlag 2 hovedbestanddel bask1 [bɑ:sk] s solbad bask2 [bɑ:sk] v kose seg i solen, slikke sol basket [ˈbɑ:skɪt] s kurv basketball [ˈbɑ:skɪtbɔ:l] s (sport) basketball basketry [ˈbɑ:skɪtrɪ] s kurvfletting Basle [bɑ:l] (geogr) Basel bass1 [beɪs] s 1 (mus) basstemme 2 bassanger bass2 [bæs] s 1 (zool) abbor 2 lindebast; bast bass3 [bæs] , bast s (bot) bast

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 46

46

batter bass4 [beɪs] adj bassbassoon [bəˈsu:n] s (mus) fagott basswood [ˈbæswʊd] s (amer) lind, lindetre bastard1 [ˈbɑ:stəd] s 1 bastard; kjøter 2 (gml, neds) løsunge bastard2 [ˈbɑ:stəd] adj bastard-, uekte baste1 [beɪst] v tråkle baste2 [beɪst] v dryppe (stek) bastion [ˈbæstɪən] s bastion; befestning; festning bat1 [bæt] s (zool) flaggermus bats in the belfry (dgl) bløt på pæra like a bat on a sticky wicket (dgl) som lus på en tjærekost bat2 [bæt] s 1 balltre 2 råemne (til keramikk) bat3 [bæt] v 1 slå (med balltre) 2 (amer) blunke (med) not bat an eye(lid) uten å løfte på øyebrynene; ikke (så mye som) blunke bat4 [bæt] 1 fork. for battalion 2 fork. for battery batch [bætʃ] s 1 porsjon (av f.eks. bakst); lott 2 flokk; gruppe 3 bunke batch file s (data) skriptfil bate [beɪt] s (gml, slang) raseri; raserianfall bated [beɪt] adj with bated breath i åndeløs spenning (eg. med tilbakeholdt pust) bath1 [bɑ:ɵ] s 1 karbad; bad (særlig i badekar) 2 badevann 3 (badeanstalt) bad 4 (kjem) bad bath2 [bɑ:ɵ] v bade (i badekar) bathe1 [beɪð] s bad (utendørs, i sjøen); dukkert bathe2 [beɪð] v 1 bade (utendørs, i sjøen) 2 vaske (seg); skylle bathing [ˈbeɪðɪŋ] s bading bathing suit [ˈbeɪðɪŋsu:t] s (amer) badedrakt bathing trunks [ˈbeɪðɪŋtrʌŋks] s (fl) badebukser bath mat [ˈbɑ:ɵmæt] s badematte bathrobe [ˈbɑ:ɵrəʊb] s badekåpe bathroom [ˈbɑ:ɵrʊm] s bad; toalett bathroom scales s (fl) badevekt bath towel [ˈbɑ:ɵˌtaʊəl] s badehåndkle bathtub [ˈbɑ:ɵtʌb] s badekar batman [ˈbætmən] s (mil) oppasser baton [ˈbætən] s 1 batong, kølle 2 (mus) taktstokk bats [bæts] adj (slang) skjør, sprø; tullete batt [bæt] 1 fork. for battalion 2 fork. for battery battalion [bəˈtæljən] s bataljon batten1 [ˈbætn] s 1 lekte; spikerslag; labank 2 (sjø) skalkelist batten2 [ˈbætn] v 1 feste med lekter, spikerslag 2 meske seg batten down the hatches (sjø) skalke lukene batten on meske seg med/på batter1 [ˈbætə] s røre (til pannekaker, vafler) batter2 [ˈbætə] v slå i stykker; ramponere; denge

03/05/16 12:34


battered battered [ˈbætəd] adj 1 medtatt; ramponert 2 (om person) forslått, mishandlet battering ram [ˈbætərɪŋræm] s murbrekker battery [ˈbætərɪ] s 1 batteri 2 kanonbatteri 3 gruppe; sett 4 (jur) legemsfornærmelse battery hens s (fl) burhøns battle1 [ˈbætl] s 1 kamp, strid; killed in battle drept i kamp 2 slag the Battle of Britain slaget om Storbritannia (under 2. verdenskrig) battle2 [ˈbætl] v bekjempe, kjempe, kjempe med, kjempe mot battleaxe [ˈbætlæks] s 1 stridsøks 2 (dgl) hurpe (hissig eldre dame) battlecruiser [ˈbætlkru:sə] s slagkrysser battledress [ˈbætldres] s battledress; stridsuniform; soldatuniform battlefield [ˈbætlfi:ld] s slagmark battlements [ˈbætlmənts] s (fl) brystvern battleship [ˈbætlʃɪp] s slagskip batty [ˈbætɪ] adj (slang) skrullete bauble [ˈbɔ:bl] s jugl; nips; (verdiløs) pyntegjenstand baud [bɔ:d] s (data) baud (måleenhet for faseskift per sekund); (også) moduleringshastighet baulk1 [bɔ:k] s 1 bærebjelke; bjelke 2 forhindring, hindring, hinder baulk2 [bɔ:k] v 1 forpurre; hindre 2 narre 3 nøle balk at vike tilbake for Bavaria [bəˈveərɪə] (geogr) Bayern Bavarian1 [bəˈveərɪən] s bayrer Bavarian2 [bəˈveərɪən] adj bayersk bawd [bɔ:d] s (foreldet) horemamma bawdy [ˈbɔ:dɪ] adj uanstendig bawl1 [bɔ:l] s brøl; skrik bawl2 [bɔ:l] v belje, skrike, skråle bawl out (amer, slang) skjelle ut bay1 [beɪ] s 1 havbukt; bukt 2 avdeling; fløy 3 karnapp, lite rom; nisje bay2 [beɪ] s 1 (bot) laurbær, laurbærtre 2 (i fl, fig) laurbær (dvs heder, ære) bay3 [beɪ] s gjøing; bjeffing bay4 [beɪ] s hold/keep at bay holde på avstand bay5 [beɪ] s fuks (dvs rødbrun hest) bay6 [beɪ] v gjø; halse bay7 [beɪ] adj rødbrun (om hest) bay leaf [ˈbeɪli:f] s laurbærblad bayonet1 [ˈbeɪənɪt] s bajonett bayonet2 [ˈbeɪənɪt] v stikke med bajonett bay window [ˌbeɪˈwɪndəʊ] s karnappvindu; karnapp bazaar [bəˈzɑ:] s 1 basar (med utlodning, kakelotteri o.l) 2 basar (orientalsk markedsgate med butikker, kafeer, verksteder)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 47

47

bean 3 billigbutikk bazooka [bəˈzu:kə] s bazooka; panservernkanon; panservernrakettkaster BBC [ˌbi:bɪ:ˈsi:] fork. for British Broadcasting Corporation BBS [ˌbi:bɪ:ˈes] (data) fork. for Bulletin Board System BC, B.C. [ˈbi:ˈsi:] 1 fork. for before Christ før Kristus, før Kristi fødsel; f.Kr.; jf. AD 2 fork. for British Council BCN [ˌbi:sɪ:ˈen] fork. for British Commonwealth of Nations Bde (mil) fork. for Brigade be [bi:] v, ureg: was, been 1 være 2 bli 3 eksistere; leve; være til; befinne seg 4 ha det 5 komme på, koste 6 hende, skje how are you? hvordan har du det/står det til (med deg)? B/E, b/e (økon) fork. for bill of exchange beach1 [bi:tʃ] s strand; strandbredd beach2 [bi:tʃ] v sette (båt) på grunn; trekke (båt) på land beach ball [ˈbi:tʃˌbɔ:l] s badeball beachcomber [ˈbi:tʃkəʊmə] s 1 strandboms 2 innrullende havbølge beachhead [ˈbi:tʃhed] s brohode beachwear [ˈbi:tʃweə] s strandklær beacon1 [ˈbi:kən] s 1 varde 2 fyr; fyrlykt; fyrtårn 3 signallys; (særlig) blinklys ved fotgjengerovergang beacon2 [ˈbi:kən] v 1 lyse for 2 merke med fyrlykt el.l. bead1 [bi:d] s 1 perle (av glass, metall, tre); (i fl også) rosenkrans 2 blære, dråpe 3 (på gevær) korn; siktekorn bead2 [bi:d] v 1 træ perler 2 perlebrodere; pynte med perler beadle [ˈbi:dl] s kirketjener beady [ˈbi:dɪ] adj perle-; perleaktig, perleliknende; beady eyes små (glitrende, stikkende) øyne beak [bi:k] s 1 (krumt) nebb 2 (slang) politidommer 3 lærer beaker [ˈbi:kə] s beger beam1 [bi:m] s 1 bjelke 2 (sjø) dekksbjelke; skipsbredde, skipsside; on the port/starboard beam på babord/styrbord side 3 bom; skinne; stang 4 stråle broad in the beam (hum) bred over baken beam2 [bi:m] v 1 stråle; utstråle; (fig) smile strålende 2 (radio) sende (i en bestemt retning) bean [bi:n] s 1 bønne 2 (slang) gryn (om penger) full of beans full av tæl spill the beans plapre (i vei); røpe (hemmelighet)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


beanbag beanbag [ˈbi:nbæg] s saccosekk ® beano [ˈbi:nəʊ] s (brit, slang) fest bean sprouts [ˈbi:nspraʊts] s (fl) (bot) bønnespirer beanstalk [ˈbi:nstɔ:k] s bønnestengel; (dgl, fig) langt rekel bear1 [beə] s (zool) bjørn bear2 [beə] v, ureg: bore, born, NB: borne i betydning 4 1 bære; (fig) bear away the prize hente/ta hjem seieren 2 holde ut, tåle 3 gi, yte; komme med 4 (NB: pp borne) føde; she has borne five children hun har født fem barn; he was born in 1982 han ble født i 1982 5 støtte seg; hvile tungt 6 dytte; presse, trykke 7 (økon) spekulere i prisfall bear on være relevant (for noe) bear oneself oppføre seg bear with somebody bære over med noen bear witness to vitne om bearable [ˈbeərəbl] adj tålelig; utholdelig beard1 [bɪəd] s 1 skjegg 2 snerp (på korn) beard2 [bɪəd] v trosse; utfordre bearded [ˈbɪədɪd] adj skjeggete, med skjegg bearer [ˈbeərə] s 1 bærer 2 budbringer; overbringer bearer bonds s (økon) ihendehaverobligasjoner bearing [ˈbeərɪŋ] s 1 holdning; oppførsel 2 forbindelse 3 retning; (sjø) peiling 4 lager; jf. ball bearings bearing on forbindelse med; innvirkning på; virkning på take one's bearings orientere seg bearskin [ˈbeəskɪn] s 1 bjørnefell 2 bjørneskinnslue beast [bi:st] s 1 dyr 2 best; udyr beast of burden lastedyr; kløvdyr beast of prey rovdyr beastly [ˈbi:stlɪ] adj 1 dyrisk 2 motbydelig; ondskapsfull 3 (foreldet) grusom; ond beat1 [bi:t] s 1 slag 2 (mus) taktslag; takt; rytme 3 patruljeringsdistrikt, runde be off one's beat be out of one's beat være på gyngende grunn beat2 [bi:t] v, ureg: beat, beaten 1 banke, hamre, slå; beat time slå takten 2 piske (egg, krem) 3 beseire; slå 4 overgå 5 (sjø) baute beat about the bush gå som katten om den varme grøten beat it (slang) stikke av beat off avverge; slå tilbake beat up denge; jule opp beat3 [bi:t] adj slått (ut), utkjørt beaten1 [ˈbi:tn] v → beat2 beaten2 [ˈbi:tn] adj 1 slått, banket 2 beseiret 3 utmattet

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 48

48

bedding off the beaten track utenfor allfarvei beater [ˈbi:tə] s visp beatification [bɪˌætɪfɪˈkeɪʃn] s saliggjøring; (i den romersk-katolske kirke) saligkåring beating [ˈbi:tɪŋ] s 1 juling 2 (fig) nederlag beat-up [ˈbi:tʌp] adj 1 medtatt; ramponert 2 dengt, rundjult; forslått; mishandlet beau [bəʊ] fl:beaux [bəʊz] s 1 (gml) beundrer, kavaler 2 (neds) jålebukk; moteløve beauteous [ˈbju:tɪəs] adj (poet) skjønn, vakker beautician [bju:ˈtɪʃn] s skjønnhetspleier; skjønnhetsspesialist beautiful [ˈbju:təfʊl] adj vakker; nydelig; skjønn beautify [ˈbju:tɪfaɪ] v forskjønne; gjøre vakker beauty [ˈbju:tɪ] s 1 skjønnhet 2 (fig) perle (dvs prakteksemplar, praktstykke) Sleeping Beauty Tornerose beauty parlour [ˈbju:tɪpɑ:lə] s skjønnhetssalong beauty queen [ˈbju:tɪkwi:n] s skjønnhetsdronning beauty spot [ˈbju:tɪspɒt] s 1 ≈ naturperle; naturskjønt/vakkert sted 2 skjønnhetsflekk beaux [bəʊz] s fl av beau beaver [ˈbi:və] s 1 (zool) bever 2 (fig) arbeidsjern; (flittig) maur became [bɪˈkeɪm] v → become because [bɪˈkɒz] subjunksjon fordi because of på grunn av beck [bek] s (poet) vink be at somebody's beck and call lystre noens minste vink beckon [ˈbekən] v gjøre tegn til; vinke (på) become [bɪˈkʌm] v, ureg: became, become 1 bli (til) 2 kle; that hat becomes you den hatten kler deg 3 passe/sømme seg for become of bli av; gå med; what will become of her? hvordan skal det gå med henne? becoming [bɪˈkʌmɪŋ] adj 1 kledelig 2 passende; sømmelig becquerel [ˌbekəˈrel] s (fys) becquerel (enhet for måling av radioaktivitet) bed1 [bed] s 1 seng 2 blomsterbed; bed 3 leie 4 fundament bed and board kost og losji bed and breakfast b&b seng og frokost (privat eller på mindre hotell eller vertshus) go/put to bed (om avis, trykksaker) (la) gå i trykken; sende til trykking bed2 [bed] v 1 legge (til sengs) 2 skaffe sengeplass til 3 fundamentere; støpe ned 4 plante i bed bedbug [ˈbedbʌg] s veggedyr, veggelus bedclothes [ˈbedkləʊðz] s (fl) sengeklær bedcover [ˈbedkʌvə] s sengeteppe bedding [ˈbedɪŋ] s 1 sengeklær; sengetøy 2 sengehalm 3 fundament, underlag; (sjø)

03/05/16 12:34


bedevil bedding bedevil [bɪˈdevl] v forkludre; skape forvirring/ rot i Bedfordshire [ˈbedfədʃə] (geogr) grevskap i England bedlam [ˈbedləm] s 1 spetakkel 2 (fig) galehus bedlinen [ˈbedˌlɪnɪn] s sengeklær bedpan [ˈbedpæn] s bekken (dvs potte for sengeliggende) bedpost [ˈbedpəʊst] s sengestolpe bedraggled [bɪˈdrægld] adj våt og skitten; tilsølt bedridden [ˈbedrɪdn] adj sengeliggende (pga sykdom) bedrock [ˈbedrɒk] s grunnfjell bedroom [ˈbedrʊm] s soverom beds [bedz] (i annonser)fork. for bedrooms Beds [bedz] (brit) fork. for Bedfordshire bedside [ˈbedsaɪd] s sengekant bedside table s nattbord bedsit [ˈbedsɪt] s (dgl) hybel (vanligvis ettroms) bed-sitting room s → bedsit bedsore [ˈbedsɔ:] s liggesår bedspread [ˈbedspred] s sengeteppe bedstand [ˈbedstænd] s (amer) nattbord bedstead [ˈbedstəd] s sengeramme bedtime [ˈbedtaɪm] s sengetid bee [bi:] s 1 (zool) bie 2 (amer) sammenkomst (med dugnadsarbeid eller tevlinger) busy as a bee flittig som en maur a bee in one's bonnet (dgl) en fiks idé beech [bi:tʃ] s (bot) bøk beechwood [ˈbi:tʃwʊd] s 1 bøkeskog 2 bøk (som materiale, trevirke) beef [bi:f] s 1 oksekjøtt 2 okse, storfe (som slaktedyr); okseslakt 3 (fig) kraft; styrke beefeater [ˈbi:fˌi:tə] s (dgl) kallenavn på vaktmann i Tower of London (offisiell betegnelse: Yeoman) beefsteak [ˈbi:fsteɪk] s biff beefy [ˈbi:fɪ] adj 1 kraftig; velfødd 2 som smaker biff beehive [ˈbi:haɪv] s bikube bee-keeper [ˈbi:ˌki:pə] s birøkter beeline [ˈbi:laɪn] s luftlinje been [bi:n] v → be beer [bɪə] s øl beer belly [ˈbɪəˌbelɪ] s (dgl) ølmage, ølvom beerhouse [ˈbɪəhaʊs] s ølstue, kneipe beer mat [ˈbɪəmæt] s ølbrikke beer mug [ˈbɪəmʌg] s ølkrus beeswax1 [ˈbi:zwæks] s bivoks beeswax2 [ˈbi:zwæks] v polere med bivoks beet [bi:t] s (bot) bete; roe beetle1 [ˈbi:tl] s 1 bille 2 (slang) boble (liten bil, særlig den lille folkevogntypen)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 49

49

behave beetle2 [ˈbi:tl] v 1 kravle 2 stampe 3 henge/rage utover beetle-browed [ˈbi:tlbraʊd] adj med buskete øyenbryn beetroot [ˈbi:tru:t] s (bot) rødbete beet-sugar [ˈbi:tʃʊgə] s roesukker befall [bɪˈfɔ:l] v, ureg: befell, befallen (poet, bokl) hende; ramme; tilstøte befit [bɪˈfɪt] v sømme seg for before1 [bɪˈfɔ:] adv 1 før, tidligere 2 i forveien before2 [bɪˈfɔ:] prep 1 før; foran 2 framfor 3 forut for 4 i nærvær av before3 [bɪˈfɔ:] subjunksjon før (enn) beforehand [bɪˈfɔ:hænd] adv på forhånd beforehand with (foreldet) på forskudd med befriend [bɪˈfrend] v 1 bli venner med 2 være hjelpsom mot, være snill mot befuddled [bɪˈfʌdld] adj forvirret beg [beg] v 1 tigge 2 be (om) beg off be (seg) fri; be (seg) fritatt for beg to differ I beg to differ jeg tillater meg å være uenig go begging være overflødig; være til overs began [bɪˈgæn] v → begin beget [bɪˈget] v, ureg: begot, begotten 1 (poet, bokl) avle; frembringe 2 (fig) føre til; resultere i beggar1 [ˈbegə] s tigger beggars can't be choosers man tar det man får lucky beggar! heldiggris! beggar2 [ˈbegə] v 1 ruinere 2 overgå; beggar description trosse enhver beskrivelse beggary [ˈbegərɪ] s (ekstrem) fattigdom begin [bɪˈgɪn] v, ureg: began, begun begynne (på) begin at begynne på (dvs fra et bestemt sted) begin on begynne på/ta til med (noe) to begin with for det første beginner [bɪˈgɪnə] s nybegynner beginning [bɪˈgɪnɪŋ] s begynnelse; right from the beginning helt fra begynnelsen av begone [bɪˈgɒn] interj (poet, bokl) forsvinn begot [bɪˈgɒt] v → beget begotten [bɪˈgɒtn] v → beget begrudge [bɪˈgrʌdʒ] v misunne beguile [bɪˈgaɪl] v 1 forføre; bedåre, sjarmere; fascinere 2 lure; narre 3 fordrive tiden for; underholde beguiling [bɪˈgaɪlɪŋ] adj forførerisk; sjarmerende; fascinerende begun [bɪˈgʌn] v → begin behalf [bɪˈhɑ:f] s on behalf of på vegne av on somebody's behalf på noens vegne behave [bɪˈheɪv] v oppføre seg

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


behaviour behaviour, (amer) behavior [bɪˈheɪvjə] s oppførsel behead [bɪˈhed] v halshugge beheld [bɪˈheld] v → behold behest [bɪˈhest] s (poet, bokl) at the King's behest på kongens bud/befaling behind1 [bɪˈhaɪnd] s bak, bakende behind2 [bɪˈhaɪnd] adv 1 bak 2 igjen, tilbake behind in behind with på etterskudd med fall behind lag behind sakke akterut behind3 [bɪˈhaɪnd] prep bak, bakom behind the times avleggs; foreldet behind time forsinket behold [bɪˈhəʊld] v, ureg: beheld, beheld (gml, poet) beskue; skue; se (på) beholden [bɪˈhəʊldən] adj takknemlig beholden to takk skyldig behove [bɪˈhəʊv] v 1 (formelt) påhvile; tilkomme 2 passe/sømme seg for being [ˈbi:ɪŋ] s 1 eksistens, tilværelse 2 skapning, vesen come into being bli til human being menneske bejewelled, (amer) bejeweled [bɪˈdʒu:əld] adj juvelsmykket belabour, (amer) belabor [bɪˈleɪbə] v 1 rundjule; slå løs på 2 (fig) bearbeide; gå løs på Belarus [beləˈru:s] (geogr) Hviterussland Belarusian1 [beləˈru:sɪən] s 1 hviterusser 2 hviterussisk (språk) Belarusian2 [beləˈru:sɪən] adj hviterussisk belated [bɪˈleɪtɪd] adj forsinket; sen belch1 [beltʃ] s 1 oppstøt; rap 2 sky (av røyk, flammer); bølge (av lyd) belch2 [beltʃ] v 1 rape 2 spy ut (røyk, ild, lyd) beleaguer [bɪˈli:gə] v beleire Belfast [ˌbelˈfɑst] (geogr) hovedstad og (administrativt) distrikt i Nord-Irland belfry [ˈbelfrɪ] s klokketårn have bats in the belfry ha en skrue løs; være skrullete/smårar Belgian1 [ˈbeldʒən] s 1 belgier 2 (om språket) belgisk (dvs flamsk (nederlandsk) eller belgisk fransk) Belgian2 [ˈbeldʒən] adj belgisk Belgium [ˈbeldʒəm] (geogr) Belgia Belgrade [ˌbelˈgreɪd] (geogr) Beograd belie [bɪˈlaɪ] v 1 fornekte; gjøre til skamme 2 motsi; gi et falskt inntrykk av belief [bɪˈli:f] s 1 (fast) tro, forvissning; overbevisning 2 tillit belief in tro på; tiltro til beyond belief utrolig in the belief that i den tro at to the best of my belief så vidt jeg vet

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 50

50

beloved believable [bɪˈli:vəbl] adj troverdig believe [bɪˈli:v] v 1 tro (fast og sikkert) 2 anta, tro; mene believe in tro på; ha tiltro til; stole på believer [bɪˈli:və] s troende; tilhenger belittle [bɪˈlɪtl] v nedvurdere; bagatellisere; redusere Belize [bəˈli:z] (geogr) Belize Belizean1 [bəˈli:zɪən] s belizer Belizean2 [bəˈli:zɪən] adj belizisk bell1 [bel] s 1 bjelle, klokke 2 (sjø) glass (etter gamle dagers timeglass, som målte vaktene i halvtimer) ring a bell høres kjent ut saved by the bell reddet av gongongen bell2 [bel] v henge bjelle på bell-bottomed [ˈbelbɒtəmd] adj (om bukser) med sleng bellboy [ˈbelbɔɪ] s pikkolo bell-buoy [ˈbelbɔɪ] s klokkebøye belle [bel] s (kvinnelig) skjønnhet bellhop [ˈbelhɒp] s (amer) → bellboy bellicose [ˈbelɪkəʊs] adj krigersk belligerent [beˈlɪʤər(ə)nt] adj 1 fiendtlig; aggressiv 2 krigførende bellow1 [ˈbeləʊ] s brøl bellow2 [ˈbeləʊ] v brøle; belje bellows [ˈbeləʊz] s (fl) blåsebelg; belg bell pull [ˈbelpʊl] s klokkestreng bell push [ˈbelpʊʃ] s ringeknapp belly1 [ˈbelɪ] s mage go belly up (dgl) død; konkurs belly2 [ˈbelɪ] v (få til å) svulme opp bellyache1 [ˈbelɪeɪk] s mageknip bellyache2 [ˈbelɪeɪk] v klage høylytt bellyacher [ˈbelɪeɪkə] s (slang) kverulant bellyband [ˈbelɪbænd] s 1 magebelte 2 bukgjord (til hest) belly button [ˈbelɪbʌtn] s (dgl) navle belly dance [ˈbelɪdɑ:ns] s magedans bellyflop [ˈbelɪflɒp] s (dgl) mageplask bellyful [ˈbelɪfʊl] s rikelig porsjon; mer enn nok; (slang) omgang juling belly landing [ˈbelɪˌlændɪŋ] s buklanding belly laugh [ˈbelɪlɑ:f] s gaplatter; skrallende latter, støyende latter belong [bɪˈlɒŋ] v høre hjemme; høre til belong to tilhøre; høre til belongings [bɪˈlɒŋɪŋz] s (fl) eiendeler, personlige effekter; tilbehør Belorussia [ˌb(j)eləʊˈrʌʃə] (geogr) → Byelorussia Belorussian [ˌb(j)eləʊˈrʌʃən] → Byelorussian1, Byelorussian2 beloved1 [bɪˈlʌvɪd] s elsket person; kjæreste beloved2 [bɪˈlʌvd] adj (høyt) elsket; avholdt

03/05/16 12:34


below below1 [bɪˈləʊ] adv 1 nede, nedenunder 2 (på brevark o.l.) nedenfor; nederst; (i bok o.l.) lenger ute 3 (sjø) under dekk below2 [bɪˈləʊ] prep 1 nedenfor 2 under belt1 [belt] s 1 belte; reim 2 belte, område belt2 [belt] v 1 feste med belte 2 slå med belte belt3 [belt] v belt out (dgl) skråle; vræle; synge høyt belt up (slang) holde kjeft; ta på seg sikkerhetssele belted [ˈbeltɪd] adj 1 med belter 2 (mek) med beltetrekk/reimtrekk; med larveføtter BEM [ˌbi:ɪˈem] fork. for British Empire Medal = medalje for ulike typer samfunnstjeneste bemoan [bɪˈməʊn] v gråte over bemused [bɪˈmju:zd] adj forvirret; omtåket bench [bentʃ] s benk, krakk be raised to the Bench bli utnevnt til dommer; bli utnevnt til biskop the Bench dommersetet; (fig) dommerstanden benchmark [ˈbentʃmɑ:k] s standardverdi (som noe kontrolleres eller testes mot) bend1 [bend] s 1 sving; kurve 2 bøy, bøying, krok 3 (sjø) stikk (dvs knute) the bends (sjø) dykkersyke bend2 [bend] v, ureg: bent, bent 1 bøye (seg); bend a bow spenne en bue; bend a sail beslå et seil 2 snu, vende; dreie bend one's mind to konsentrere seg om; rette oppmerksomheten mot bend over backwards anstrenge seg til det ytterste; være (nesten) altfor ivrig bend to føye seg for; underkaste seg beneath [bɪˈni:ɵ] adv under, nedenunder; nedenfor benediction [ˌbenɪˈdɪkʃn] s (kirkelig) velsignelse benefaction [ˌbenɪˈfækʃn] s velgjerning benefactor [ˈbenɪfæktə] s velgjører benefactress [ˈbenɪfæktrɪs] s (om kvinne) velgjører beneficent [bɪˈnefɪsənt] adj 1 god; snill 2 godgjørende; veldedig 3 gunstig; velgjørende beneficial [ˌbenɪˈfɪʃl] adj fordelaktig beneficiary [ˌbenɪˈfɪʃərɪ] s begunstiget person (i testamente) benefit1 [ˈbenɪfɪt] s 1 fordel; gagn 2 stønad; hjelp, støtte give somebody the benefit of the doubt la tvilen komme noen til gode benefit2 [ˈbenɪfɪt] v gagne, hjelpe, nytte benefit by dra nytte av; ha/høste fordel av Benelux [ˈbenɪˌlʌks] (geogr) Benelux (landene Belgia, Nederland og Luxembourg)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 51

51

beside benevolent [bɪˈnevələnt] adj velvillig; vennlig; imøtekommende Bengalee1, Bengali [benˈgɔ:lɪ] s bengali (dvs bengalsk språk) Bengalee2, Bengali [benˈgɔ:lɪ] adj bengalsk benighted [bɪˈnaɪtɪd] adj 1 (særlig fig) uvitende; formørket 2 overrasket av nattemørket benign [bɪˈnaɪn] adj 1 snill, vennlig; velvillig 2 gunstig 3 (med) godartet; a benign tumour en godartet svulst Benin [bəˈni:n] (geogr) Benin Beninois1 [bənɪnˈwɑ:(z)] s beniner Beninois2 [bənɪnˈwɑ:(z)] adj beninsk bent1 [bent] s 1 tilbøyelighet 2 anlegg 3 forkjærlighet bent for tilbøyelighet til; anlegg for to the top of one's bent av hjertens lyst bent2 [bent] v → bend2 benumb [bɪˈnʌm] v gjøre følelsesløs, gjøre nummen benzine [ˈbenzi:n] s 1 rensebensin 2 (gml) bensin bequeath [bɪˈkwi:ð] v testamentere bequest [bɪˈkwest] s testamentarisk gave bereave [bɪˈri:v] v, ureg: bereft, bereft el bereaved, bereaved berøve; frata; bereft of reason/speech berøvet forstanden/talens bruk bereaved [bɪˈri:vd] s the bereaved (den/de) sørgende; (den/de) etterlatte/gjenlevende (etter en avdød) bereavement [bɪˈri:vmənt] s (smertelig) tap bereft [bɪˈreft] v → bereave beret [ˈbereɪ], (amer) [bɪˈreɪ] s beret, alpelue; baskerlue Berks [bɑ:ks] (brit) fork. for Berkshire Berkshire [ˈbɑ:kʃə] (geogr) grevskap i England Bermuda [bəˈmju:də] (geogr) Bermuda Bermudan1 [bəˈmju:dən] s bermudaner, bermuder Bermudan2 [bəˈmju:dən] adj bermudisk berry [ˈberɪ] s bær berserk [bəˈsɜ:k] s, adj berserk be/go berserk gå berserk; bli/være helt gal berth1 [bɜ:ɵ] s 1 køye (i båt, tog) 2 kaiplass give a wide berth holde godt klar av; (fig) holde seg langt unna berth2 [bɜ:ɵ] v 1 fortøye ved kai 2 ordne køyeplass beseech [bɪˈsi:tʃ] v, ureg: besought, besought el beseeched, beseeched (poet, bokl) bønnfalle beset [bɪˈset] v, ureg: beset, beset 1 angripe 2 (særlig fig) besette; plage beside [bɪˈsaɪd] prep ved siden av beside oneself ute av seg beside the point irrelevant; uten betydning (for saken)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


besides besides1 [bɪˈsaɪdz] adv dessuten besides2 [bɪˈsaɪdz] prep foruten; i tillegg til besiege [bɪˈsi:dʒ] v 1 beleire 2 plage besmirch [bɪˈsmɜ:tʃ] v 1 (poet) skitne til; (fig) grise til; besudle 2 skade besotted [bɪˈsɒtɪd] adj 1 forelsket 2 (foreldet) sanseløs (av alkohol, narkotika) besought [bɪˈsɔ:t] v → beseech bespeak [bɪˈspi:k] v, ureg: bespoke, bespoken 1 vitne om; røpe, vise 2 bestille bespectacled [bɪˈspektəkəld] adj med briller bespoke [bɪˈspəʊk] adj (brit, om klær) skreddersydd best1 [best] v (slang) ta innersvingen på (dvs være bedre enn, vinne over, men også lure, utnytte) best2 [best] adj, adv best bestial [ˈbestjəl] adj bestialsk; dyrisk bestir [bɪˈstɜ:] v bestir oneself få fart på seg; ta seg sammen best man s forlover (for brudgommen) bestow [bɪˈstəʊ] v 1 gi, skjenke 2 anbringe bestow something (up)on somebody gi/ skjenke noen noe bestride [bɪˈstraɪd] v, ureg: bestrode, bestridden skreve over, ri på bet1 [bet] s 1 veddemål 2 innsats (i veddemål) bet2 [bet] v, ureg: bet, bet el betted, betted vedde you bet! vær sikker!; det skal være sikkert! betake [bɪˈteɪk] v, ureg: betook, betaken betake oneself to (poet, bokl) begi seg til; gå i gang med bethink [bɪˈɵɪŋk] v, ureg: bethought, bethought bethink oneself (gml, formelt) tenke seg om betide [bɪˈtaɪd] v (poet, bokl) hende (med) woe betide you! ve deg! betoken [bɪˈtəʊkən] v (bokl) bety; være tegn på betook [bɪˈtʊk] v → betake betray [bɪˈtreɪ] v 1 bedra, svike 2 forråde, røpe betrayal [bɪˈtreɪəl] s forræderi; svik betrothal [bɪˈtrəʊðl] s (gml, bokl) forlovelse betted [betɪd] v → bet2 better1 [ˈbetə] s overmann; en som er bedre better2 [ˈbetə] v bedre (seg); forbedre better3 [ˈbetə] adj bedre be (all) the better for it (bare) ha godt av det for better or for worse i medgang og motgang the better part mesteparten; størsteparten better4 [ˈbetə] adv bedre; you had better be there! det er best (for deg) at du møter opp! be better off være bedre stilt (dvs heldigere, rikere el.l.) better safe than sorry bedre føre var enn etter snar betting [ˈbetɪŋ] s veddemål

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 52

52

bibliophile betting shop s kiosk/butikk for veddeløp og andre veddemål between1 [bɪˈtwi:n] adv innimellom between2 [bɪˈtwi:n] prep mellom betwixt [bɪˈtwɪkst] (foreldet) → between1, between2 bevel1 [ˈbevl] s 1 (i tre) fas, skråkant 2 (i glass) fasettkant bevel2 [ˈbevl] v 1 avfase; skjære/slipe skrått 2 (i glass) fasettslipe beverage [ˈbevərɪdʒ] s drikk; brygg bevy [ˈbevɪ] s flokk; sverm bewail [bɪˈweɪl] v gråte over; klage over beware [bɪˈweə] v passe seg beware of passe seg for bewildered [bɪˈwɪldəd] adj desorientert; forvirret bewitch [bɪˈwɪtʃ] v 1 forhekse 2 fortrylle beyond1 [bɪˈjɒnd] adv bortenfor beyond2 [bɪˈjɒnd] prep 1 bortenfor; utenfor, utover, over 2 (dgl) hinsides beyond me over min forstand; hinsides min forstand beyond repair som ikke kan repareres; som ikke kan gjøres godt igjen b/f (økon) fork. for brought forward overført bhp fork. for brake horsepower Bhutan [bu:ˈtɑ:n] (geogr) Bhutan Bhutani1 [bu:ˈtɑ:nɪ] s bhutaner Bhutani2 [bu:ˈtɑ:nɪ] adj bhutansk Biafra [bɪˈæfrə] (geogr) Biafra (tidligere navn på del av Nigeria, som krevde selvstendighet i 1967) biannual1 [baɪˈænjʊəl] s halvårlig publikasjon; jf. biennial biannual2 [baɪˈænjʊəl] adj halvårlig; som skjer to ganger i året bias1 [ˈbaɪəs] s 1 ensidighet, partiskhet 2 skråretning/skråsnitt (på stoff) bias2 [ˈbaɪəs] v 1 gi et ensidig/skjevt bilde av 2 skjære på skrå biased, biassed [ˈbaɪəst] adj forutinntatt, partisk; tendensiøs bias-free [ˈbaɪəsfri:] adj fordomsfri biathlon [baɪˈæɵlɒn] s (sport) skiskyting bib1 [bɪb] s smekke in one's best bib and tucker (dgl) i finstasen bib2 [bɪb] v (foreldet) pimpe; drikke (alkohol) bible [ˈbaɪbl] s bibel the Bible Bibelen biblical [ˈbɪblɪkl] adj bibelsk bibliography [ˌbɪblɪˈɒgrəfɪ] s bibliografi bibliophile [ˈbɪblɪəfaɪl] s bibliofil; bokelsker; boksamler

03/05/16 12:34


bicentenary bicentenary [ˌbaɪsenˈti:nərɪ] s tohundreårsjubileum bicentennial1 [ˌbaɪsenˈtenɪəl] s tohundreårsjubileum bicentennial2 [ˌbaɪsenˈtenɪəl] adj 1 tohundreårs2 tohundreåring biceps [ˈbaɪseps] s biceps bicker [ˈbɪkə] v 1 krangle; kjekle 2 (om lys, flamme) blafre bicycle1 [ˈbaɪsɪkl] s sykkel bicycle2 [ˈbaɪsɪkl] v sykle bicycle path s sykkelsti bicycle pump s sykkelpumpe bicyclist [ˈbaɪsɪklɪst] s syklist; jf. biker bid1 [bɪd] s 1 bud (på auksjon, ved huskjøp) 2 (amer) anbud 3 melding (i bridge); no bid pass bid2 [bɪd] v, ureg: bade, bidden el bid, bid 1 by 2 (amer) gi/komme med anbud 3 (i bridge) melde 4 befale; påby; by bid defiance trosse bid fair to (gml, poet) se ut til å (bli) bid farewell si/ta farvel bid for by på bidder [ˈbɪdə] s en som byr/gir bud på noe; the highest bidder høystbydende bidding [ˈbɪdɪŋ] s befaling; påbud bide [baɪd] v (gml, dial) avvente; oppholde seg bide one's time se tiden an; vente til rette øyeblikk biennial [baɪˈenɪəl] adj 1 toårs-; toårig 2 som skjer hvert annet år; jf. biannual2 bier [bɪə] s likbåre; båre biff [bɪf] s (slang) fik; lusing bifocals [ˌbaɪˈfəʊkls] s (fl) bifokale briller big [bɪg] adj stor; svær Mr./Mrs. Big sjefen sjøl talk big skryte bigamy [ˈbɪgəmɪ] s bigami (mots. monogamy) Big Apple s (kallenavn) New York City big business s 1 storkapitalen 2 (dgl) viktige saker; svære saker big dipper s (brit) berg-og-dal-bane The Big Dipper (amer) Karlsvogna (stjernebilde) big game s storvilt big-headed [ˌbɪgˈhedɪd] adj blærete, hoven; innbilsk big-hearted [ˌbɪgˈhɑ:tɪd] adj godhjertet; storsinnet bight [baɪt] s 1 bukt 2 løkke; tauløkke bigot [ˈbɪgət] s bigott person (intolerant og skinnhellig person) bigoted [ˈbɪgətɪd] adj bigott (intolerant og skinnhellig)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 53

53

binder bigotry [ˈbɪgətrɪ] s sneversyn; skinnhellighet big shot s (slang) kakse bike1 [baɪk] s 1 (dgl) sykkel 2 motorsykkel on your bike! stikk! bike2 [baɪk] v 1 (dgl) sykle 2 kjøre motorsykkel biker [ˈbaɪkə] 1 (dgl) syklist 2 motorsyklist (ofte medlem i motorsykkelgjeng) bilateral [ˌbaɪˈlætərəl] adj bilateral; tosidig bilberry [ˈbɪlbərɪ] s ≈ blåbær bile [baɪl] s 1 galle 2 (fig) dårlig humør bilge1 [bɪldʒ] s 1 tønnebuk 2 (sjø) kimming/slag (dvs skipsbunnens runding og nederste del) 3 (slang) skrap; sludder bilge2 [bɪldʒ] v 1 bue seg ut 2 (sjø) springe lekk 3 (slang) dumpe; stryke bilge pump [ˈbɪldʒpʌmp] s (sjø) lensepumpe bilgy [ˈbɪldʒɪ] adj råtten; stinkende bilingual [baɪˈlɪŋgwəl] adj tospråklig bilious [ˈbɪlɪəs] adj 1 galle- 2 (fig) gretten bill1 [bɪl] s 1 regning; (økon) faktura; nota 2 (amer) pengeseddel 3 plakat; løpeseddel; post no bills! plakater forbudt! 4 fortegnelse; liste 5 attest 6 lovforslag bill2 [bɪl] s nebb bill3 [bɪl] s (hist) huggert; stridsøks bill4 [bɪl] v 1 sette på regningen; sende regning til; (merk) anføre; debitere 2 kunngjøre (ved plakater, oppslag) bill5 [bɪl] v bill and coo (dgl) pludre; kjæle (med hverandre) billboard [ˈbɪlbɔ:d] s oppslagstavle; (amer) plakattavle; (stor) reklameplakat billet1 [ˈbɪlɪt] s militærforlegning; forlegning billet2 [ˈbɪlɪt] v innkvartere (soldater) billfold [ˈbɪlfəʊld] s (amer) lommebok billiards [ˈbɪljədz] s (fl) biljard billion [ˈbɪljən] tallord billion; (amer) milliard bill of exchange s (økon) veksel bill of fare s (gml) meny; spisekart bill of health s (med) helseattest bill of lading s (økon) fraktbrev billow1 [ˈbɪləʊ] s (stor) bølge billow2 [ˈbɪləʊ] v bølge; svulme billposter [ˈbɪlpəʊstə] s plakatklistrer billy goat [ˈbɪlɪgəʊt] s geitebukk; jf. nanny goat bin [bɪn] s 1 binge, kasse 2 søppelbøtte, søppelkasse 3 silo binary [ˈbaɪnərɪ] adj (data) binær; totallsbind [baɪnd] v, ureg: bound, bound 1 binde, feste; forbinde; binde inn (bøker) 2 stramme; hemme; hindre 3 binde, forplikte bind somebody over gi noen betinget dom; løslate noen mot meldeplikt binder [ˈbaɪndə] s 1 bokbinder 2 selvbinder

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


binding binding1 [ˈbaɪndɪŋ] s 1 bokbind, bind, innbinding 2 (sport) skibinding; binding binding2 [ˈbaɪndɪŋ] adj bindende, obligatorisk binge [bɪndʒ] s (dgl) rangel; matorgie bingo [ˈbɪŋgəʊ] s bingo binnacle [ˈbɪnəkl] s (sjø) kompasshus binoculars [bɪˈnɒkjʊləz] s (fl) kikkert biochemistry [ˌbaɪəʊˈkemɪstrɪ] s biokjemi biodegradable [ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəbl] adj biologisk nedbrytbar (dvs som kan brytes ned på vanlig måte i naturen) biographer [baɪˈɒgrəfə] s biograf biographical, biographic [ˌbaɪəʊˈgræfɪk(l)] adj biografisk biography [baɪˈɒgrəfɪ] s biografi biological, biologic [ˌbaɪəʊˈlɒdʒɪk(l)] adj biologisk biologist [baɪˈɒlədʒɪst] s biolog biology [baɪˈɒlədʒɪ] s biologi biopsy [ˈbaɪɒpsɪ] s (med) biopsi biotech1 [ˈbaɪəʊˌtek] s 1 (dgl) bioteknikk 2 → biotechnology biotech2 [ˈbaɪəʊˌtek] adj (dgl) bioteknisk biotechnology [ˌbaɪəʊtekˈnɒlədʒɪ] s bioteknologi bipartisan [ˌbaɪpɑ:tɪˈzæn] adj toparti-; (pol også) tverrpolitisk biped [ˈbaɪped] s tobeint dyr (f.eks. fugl eller menneske) biplane [ˈbaɪpleɪn] s dobbeltdekker (om fly med to par vinger) birch1 [bɜ:tʃ] s 1 (bot) bjørk 2 bjørkeris; ris birch2 [bɜ:tʃ] v rise; straffe (med bjørkeris) bird [bɜ:d] s 1 (zool) fugl 2 (slang) ungjente a bird in the hand is worth two in the bush en fugl i hånden er bedre enn ti på taket birds of a feather flock together like barn leker best kill two birds with one stone slå to fluer i én smekk bird of passage s 1 trekkfugl 2 (fig) rastløs person bird of prey s rovfugl birth [bɜ:ɵ] s 1 fødsel 2 herkomst; byrd give birth to føde; (fig) gi støtet til birth certificate [ˈbɜ:ɵsəˌtɪfɪkət] s fødselsattest birth control [ˈbɜ:ɵkənˌtrəʊl] s prevensjon, fødselskontroll; barnebegrensning birthday [ˈbɜ:ɵdeɪ] s fødselsdag happy birthday gratulerer med dagen in one's birthday suit i Adams/Evas drakt (dvs naken) birthmark [ˈbɜ:ɵmɑ:k] s fødselsmerke birthplace [ˈbɜ:ɵpleɪs] s fødested birthrate [ˈbɜ:ɵreɪt] s fødselsprosent

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 54

54

blackcurrant biscuit [ˈbɪskɪt] s kjeks bisect [baɪˈsekt] v dele/skjære i to (oftest like store deler) bishop [ˈbɪʃəp] s 1 biskop 2 (i sjakk) løper bishopric [ˈbɪʃəprɪk] s 1 bispedømme 2 bispekontor bison [ˈbaɪsn] s bison; bøffel bit [bɪt] s 1 bit; (lite) stykke, stump 2 (fig) grann, smule 3 (på bor) egg, krone; (på tang) kjeft; (på nøkkel) skjær 4 (data) bit; binærsiffer 5 bissel, bitt bit by bit gradvis bitch [bɪtʃ] s 1 tispe 2 (dgl) hurpe a bitch (dgl) en ting eller situasjon som er ubehagelig eller vanskelig; life's a bitch livet er vanskelig son of a bitch sterkt skjellsord bitchy [ˈbɪtʃɪ] adj (dgl) gretten, sur; ondskapsfull bite1 [baɪt] s 1 bitt; napp (av fisk); stikk (av insekt) 2 smertesting; sting; (fig) snert 3 bit bite2 [baɪt] v, ureg: bit, bitten 1 bite; (om fisk) nappe; (om insekt) stikke 2 (om f.eks. hjul på glatt føre) bite seg fast; få tak; (om kulde/vind, bor) ta; (om kjemikalier) etse bite off more than one can chew ta seg vann over hodet bite the dust bite i gresset; dø; tape once bitten, twice shy brent barn skyr ilden biting [ˈbaɪtɪŋ] adj bitende; stikkende; skarp bitmap s (data) punktbilde bitten [ˈbɪtn] v → bite1 bitter1 [ˈbɪtə] s bitter (en engelsk øltype) bitter2 [ˈbɪtə] adj 1 bitter; besk 2 bitende, skarp biweekly [ˌbaɪˈwi:klɪ] adj 1 som skjer to ganger i uken 2 som skjer hver annen uke bizarre [bɪˈzɑ:] adj bisarr; selsom; underlig bk fork. for book B/L (økon) fork. for bill of lading blab [blæb] v bable, skravle; (fig) røre blabbermouth [ˈblæbəmaʊɵ] s løsmunnet person; skravlebøtte; sladrehank black1 [blæk] s 1 (farge) svart 2 svart (om folkegrupper med mørk hudfarge) in the black (økon) med overskudd black2 [blæk] adj 1 svart 2 dyster; mørk; nifs black and blue (både) gul og blå (dvs svært forslått) black art s svartekunst; svart magi blackball [ˈblækbɔ:l] v ≈ boikotte; utelukke (fra medlemskap i klubb, forening) black beetle [ˌblækˈbi:tl] s kakerlakk blackberry [ˈblækbərɪ] s bjørnebær blackbird [ˈblækbɜ:d] s svarttrost blackboard [ˈblækbɔ:d] s (skole) tavle blackcurrant [ˌblækˈkʌrənt] s solbær

03/05/16 12:34


blacken blacken [ˈblækn] v 1 (også fig) sverte 2 baktale 3 bli svart black eye s blått øye blackhead [ˈblækhed] s hudorm black hole s (fys) svart hull black ice s isdannelse; ising (på vei) blacking [ˈblækɪŋ] s sverte blacklead [ˈblækled] s grafitt blackleg1 [ˈblækleg] s (brit) streikebryter blackleg2 [ˈblækleg] v være streikebryter blacklist1 [ˈblæklɪst] s svarteliste blacklist2 [ˈblæklɪst] v svarteliste black magic s svart magi blackmail1 [ˈblækmeɪl] s pengeutpressing; utpressing blackmail2 [ˈblækmeɪl] v presse (penger av) blackmailer [ˈblækmeɪlə] s pengeutpresser Black Maria s (dgl) svartemarja (politibil til fangetransport) black market s svartebørs blackout1 [ˈblækaʊt] s 1 mørklegging, blending 2 strømbrudd 3 midlertidig bevisstløshet; hukommelsestap; (dgl også) jernteppe blackout2 [ˈblækaʊt] v 1 mørklegge; blende 2 miste bevisstheten et øyeblikk; (dgl også) få jernteppe black pudding s blodpølse Black Sea the Black Sea (geogr) Svartehavet black sheep s svart/sort får (dvs person som bringer skam el.l. over familien sin) blacksmith [ˈblæksmɪɵ] s grovsmed; smed black tie s 1 svart tversoversløyfe 2 (på innbydelse) smoking bladder [ˈblædə] s blære blade [bleɪd] s 1 blad (på kniv, sag, øks, åre); skjær (på plog, skøyte, veihøvel) 2 bryterkniv; propellvinge; sverdklinge; turbinskovl; vekseltunge 3 skulderblad 4 (gml) kjekkas blame1 [bleɪm] s feil, skyld; ansvar put the blame on legge skylden på blame2 [bleɪm] v skylde på blameless [ˈbleɪmlɪs] adj skyldfri; feilfri; uklanderlig blanch [blɑ:ntʃ] v 1 bleke 2 bli blek av sjokk el redsel 3 forvelle 4 blanched almonds skåldede mandler bland [blænd] adj 1 imøtekommende; (nedlatende) vennlig 2 behagelig; mild blandish [ˈblændɪʃ] v smigre; smiske for blank1 [blæŋk] s 1 tomrom; åpen plass; (data) blankfelt; mellomrom 2 blankett; skjema 3 lodd uten gevinst 4 løspatron; (fig) bomskudd

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 55

55

blear blank2 [blæŋk] adj blank; tom; ubeskrevet; (data) uformatert blank cartridge s løspatron blank cheque s blankosjekk blanket1 [ˈblæŋkɪt] s teppe; ullteppe blanket2 [ˈblæŋkɪt] v dekke (som) med et teppe; (fig) dekke; skjule blank verse s 1 vers uten enderim 2 blankvers (femfotede jamber uten enderim, vanlig i eldre engelske episke og dramatiske dikt) blare1 [bleə] s brøl; trompetstøt; støt blare2 [bleə] v gjalle, skingre; tute blasé [ˈblæzeɪ] adj blasert blaspheme [blæsˈfi:m] v spotte (Gud); (dgl) banne; sverge blasphemous [ˈblæsfəməs] adj blasfemisk blasphemy [ˈblæsfəmɪ] s blasfemi blast1 [blɑ:st] s 1 kraftig vindkast 2 eksplosjon; sprengning 3 ladning 4 (luft, lyd) trykkbølge at/in full blast med/på full styrke; i full sving blast from the past (dgl) gufs fra fortiden blast2 [blɑ:st] v 1 minere; sprenge 2 ruinere; skade, ødelegge blast! pokker ta! blasted [ˈblɑ:stɪd] adj 1 (dgl) forbasket, fordømt; pokkers 2 (dgl) dritings; overstadig full blast furnace [ˈblɑ:stˌfɜ:nɪs] s masovn blast-off [ˈblɑ:stˌɒf] s oppskyting; utskyting (av rakett/romfartøy) blatant [ˈbleɪtənt] adj bråkende; høyrøstet; påtrengende blather [ˈblaðə] v bable; lalle blaze1 [bleɪz] s 1 bluss; flamme 2 brann; (flammende) bål; blaze of colour glødende fargeprakt 3 utbrudd blaze2 [bleɪz] s 1 bles (hvit flekk i panne på hest o.l) 2 blink (på tre, merke etter tømmerblinking) blaze3 [bleɪz] v 1 brenne (klart) 2 skinne; stråle 3 bryte ut 4 utbasunere blaze away fyre løs (med skytevåpen) blaze up flamme opp blaze4 [bleɪz] v blinke (tømmer) blaze a trail merke/rydde en sti; (fig) bane vei blazer [ˈbleɪzə] s blazer blazon1 [ˈbleɪzn] s våpenskjold; våpen blazon2 [ˈbleɪzn] v utbasunere blazonry [ˈbleɪzənrɪ] s heraldikk bldg, bldgs fork. for building(s) bleach [bli:tʃ] v bleke bleaching agent s blekemiddel; (også) fargefjerner bleak [bli:k] adj 1 guffen; råkald 2 dyster; forblåst; gold blear1 [ˈblɪə] v gjøre tåkete, gjøre uklar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


blear blear2 [ˈblɪə] adj tåkete, uklar bleary-eyed [ˈblɪərɪˌaɪd] adj rødøyd bleat1 [bli:t] s breking; rauting; mekring bleat2 [bli:t] v (om sau) breke; (om ku) raute; (om geit) mekre bleed [bli:d] v, ureg: bled, bled 1 blø 2 svette, skille ut vann/væske 3 (slang) (få til å) punge ut / betale i dyre dommer bleed somebody dry/white flå noen til skinnet bleep [bli:p] s bipp; pipp (lyd som f.eks. i radioens tidssignal) bleeper [ˈbli:pə] s personsøker blemish1 [ˈblemɪʃ] s 1 flekk 2 (særlig fig) lyte, plett blemish2 [ˈblemɪʃ] v skjemme ut; vansire blench [blentʃ] v fare sammen; vike tilbake without blenching uten å blunke blend1 [blend] s blanding, mikstur blend2 [blend] v blande blender [ˈblendə] s (husholdningsapparat) mikser bless [bles] v 1 velsigne 2 love, prise bless me/my soul! bevares!; bevare meg vel! blessed [ˈblesɪd] adj 1 velsignet; hellig; salig 2 (slang) fordømt blessing [ˈblesɪŋ] s velsignelse blew [blu:] v → blow3 blight1 [blaɪt] s 1 (om plantesykdommer) brann, meldugg, rust 2 (fig) pest, plage blight2 [blaɪt] v 1 skade; ødelegge 2 (fig) forpeste; plage blimey [ˈblaɪmɪ] interj (slang) jøss blimp [blɪmp] s 1 lite luftskip 2 (amer) tjukkas 3 filmkassett; kassett Colonel Blimp trangsynt reaksjonær fyr (etter tegneseriefigur) blind1 [blaɪnd] s 1 rullegardin; skodde 2 bakhold, skjul; (fig) skalkeskjul 3 blindspor blind2 [blaɪnd] v 1 blinde 2 (data) skjerme blind3 [blaɪnd] adj blind turn a blind eye (to) (fig) lukke øynene for; nekte å innse blind alley s blindgate blind date s 1 stevnemøte med ukjent partner 2 ukjent partner (på et stevnemøte) blindfold1 [ˈblaɪndfəʊld] s bind for øynene blindfold2 [ˈblaɪndfəʊld] v binde for øynene på blindfold3 [ˈblaɪndfəʊld] adj, adv 1 med bind for øynene 2 (fig) i blinde blindman's buff s blindebukk blindness [ˈblaɪndnəs] s blindhet blind spot s the blind spot den blinde flekken (på øyets netthinne); dødsone; (fig) blind flekk (om noe en ikke skjønner eller kan innse)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 56

56

blood blink1 [blɪŋk] s 1 blink, blunk 2 glimt blink2 [blɪŋk] v 1 blinke, blunke 2 glimte 3 lukke øynene for; overse blinkers [ˈblɪŋkəz] s (fl) skylapper blinking [ˈblɪŋkɪŋ] adj (slang) jævlig blip [blɪp] s glimt; lysflekk (på radarskjerm) bliss [blɪs] s fryd; lykksalighet blissful [ˈblɪsfʊl] adj lykksalig blister1 [ˈblɪstə] s 1 blemme, vable; blære; gnagsår 2 (dgl) irriterende person; plagsom person blister2 [ˈblɪstə] v få blemmer; danne blærer; få gnagsår blithe [blaɪð] adj gladlynt; glad; munter blitz [blɪts] s blitz, lynkrig the Blitz blitzen (tyske luftangrep mot London og England i 1940-41) blizzard [ˈblɪzəd] s snøstorm bloated [ˈbləʊtɪd] adj 1 oppblåst, pløsen; fet 2 (fig) hoven blob1 [blɒb] s klatt, liten klump blob2 [blɒb] v klatte bloc [blɒk] s (pol) blokk (av partier eller stater) block1 [blɒk] s 1 blokk (av stein, tre); kloss; slakteblokk 2 (brit) papirblokk 3 (mek) motorblokk 4 blokk; leiegård; bygningskompleks; block of flats boligblokk 5 kvartal 6 hinder; sperring 7 taljeblokk; blokk; block and tackle talje have been around the block (a few times) ha vært ute en vinternatt før block2 [blɒk] v 1 blokkere; sperre 2 blokke (hatter, sko) blockade1 [blɒˈkeɪd] s blokade raise/run the blockade heve/bryte blokaden blockade2 [blɒˈkeɪd] v blokkere blockage [ˈblɒkɪdʒ] s blokkering; sperring blockbuster [ˈblɒkbʌstə] s 1 braksuksess 2 (fig) ≈ bulldoser (om energisk og hensynsløs person) 3 (mil) kvartalsbombe block diagram s stolpediagram blockhead [ˈblɒkhed] s (dgl) tosk blockish [ˈblɒkɪʃ] adj 1 stor, klumpete el uferdig i formen 2 dum; innskrenket block letters s (fl) blokkbokstaver bloke [bləʊk] s (dgl) fyr, kompis blond1 [blɒnd] s blond person blond2 [blɒnd] adj (som regel om mann) blond, lys blonde1 [blɒnd] s blondine blonde2 [blɒnd] adj (som regel om kvinne) blond, lys blood [blʌd] s 1 blod 2 (bot) sevje 3 (om slektskap) herkomst blood-and-thunder story bloddryppende historie; røverhistorie

03/05/16 12:34


blood bank in cold blood kaldblodig; med overlegg new blood nytt blod; nye/unge talenter blood bank [ˈblʌdbæŋk] s blodbank bloodbath [ˈblʌdbɑ:ɵ] s blodbad blood-curdling [ˈblʌdˌkɜ:dlɪŋ] adj nifs (eg som får blodet til å fryse/stivne i årene) blood donor [ˈblʌdˌdəʊnə] s blodgiver blood feud s ≈ blodhevn blood group [ˈblʌdgru:p] s blodtype bloodhound [ˈblʌdhaʊnd] s blodhund bloodless [ˈblʌdləs] adj 1 blek, blodfattig; tander 2 ublodig 3 (fig) følelseskald; kald bloodletting [ˈblʌdˌletɪŋ] s 1 årelating 2 blodsutgytelse blood poisoning [ˈblʌdˌpɔɪznɪŋ] s blodforgiftning blood pressure [ˈblʌdˌpreʃə] s blodtrykk blood relation [ˌblʌdrɪˈleɪʃən] s kjødelig slektskap bloodshed [ˈblʌdʃed] s blodsutgytelse; blodbad bloodshot [ˈblʌdʃɒt] adj blodskutt blood sports s (fl) jakt (særlig på fugl og rev) bloodstained [ˈblʌdsteɪnd] adj blodig, blodflekket bloodstream [ˈblʌdstri:m] s blodomløp bloodsucker [ˈblʌdˌsʌkə] s 1 (zool) blodsuger (blodigle eller mygg) 2 (fig) blodsuger blood test [ˈblʌdtest] s blodprøve bloodthirsty [ˈblʌdˌɵɜ:stɪ] adj blodtørstig blood transfusion [ˈblʌdˌtrænsˈfju:ʒən] s blodoverføring blood vessel [ˈblʌdˌvesl] s blodkar; blodåre bloody [ˈblʌdɪ] adj 1 blodig 2 (slang) fordømt, helvetes bloom1 [blu:m] s 1 blomst; blomstring 2 dun (på fruktskall, hud) 3 fargespill, skinn (f.eks. på olje); fluoresens in the bloom of youth i sin fagreste ungdom; i ungdommens vår bloom2 [blu:m] v blomstre; stå i (full) blomst bloomer [ˈblu:mə] s (brit, gml) flause; tabbe bloomers [ˈblu:məz] s (fl) gammeldagse dameunderbukser blooming [ˈblu:mɪŋ] adj 1 blomstrende 2 (brit, slang) fordømt, helvetes blooper [ˈblu:pə] s (amer) tabbe blossom1 [ˈblɒsəm] s 1 blomst; fruktblomst 2 blomst, blomstring blossom2 [ˈblɒsəm] v → bloom2 blot1 [blɒt] s (skjemmende, stygg) flekk; (fig) lyte blot2 [blɒt] v 1 lage/sette flekker på 2 bruke trekkpapir på blot out 1 dekke (over); skjule 2 utslette; utrydde blotchy [ˈblɒtʃɪ] adj flekkete; skjoldete

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 57

57

bluebottle blotter [ˈblɒtə] s (ark av) trekkpapir blotting paper [ˈblɒtɪŋˌpeɪpə] s trekkpapir blotto [ˈblɒtəʊ] adj (slang) dritings; døddrukken blouse [blaʊz] s bluse blow1 [bləʊ] s 1 blåst; vindkast, vindkule 2 blåsing (på instrument el.l.) blow2 [bləʊ] s 1 slag, støt; (flertall også) slagsmål 2 sjokk, slag cushion the blow (fig) dempe slaget; mildne smerten strike a blow for slå et slag for blow3 [bləʊ] v, ureg: blew, blown 1 blåse; blåse på 2 fløyte, pipe, tute 3 pese, pruste blow in komme fykende blow off steam (fig) slippe ut damp; avreagere blow one's lid/top fly i flint blow one's own trumpet skryte (av seg selv) blow up blåse/pumpe opp; sprenge/ bli sprengt i luften; (dgl) forstørre (f.eks. fotografi); (fig) overdimensjonere; overdrive blow-dry [ˈbləʊdraɪ] v føne (håret) blow-dryer [ˈbləʊˌdraɪə] s hårføner blowfly [ˈbləʊflaɪ] s spyflue blow job [ˈbləʊʤɒb] s (vulg) munnsex blowlamp [ˈbləʊlæmp] s (brit) blåselampe blown [bləʊn] v → blow3 blowout [ˈbləʊaʊt] s 1 eksplosjon 2 utblåsning (av f.eks. olje) 3 (fig) utblåsning (av sinne) 4 punktering 5 (slang) kalas blowpipe [ˈbləʊpaɪp] s 1 blåserør; pusterør 2 sveisebrenner blowtorch [ˈbləʊtɔ:tʃ] s → blowlamp blowzy [ˈblaʊzɪ] adj 1 (om kvinner) oppskjørtet; forkavet 2 sjuskete blubber1 [ˈblʌbə] s hvalspekk; spekk blubber2 [ˈblʌbə] v grine, tute blubber out hikste frem bludgeon1 [ˈblʌdʒən] s klubbe, kølle bludgeon2 [ˈblʌdʒən] v 1 slå, slå ned, klubbe ned 2 (fig) plage, terrorisere blue1 [blu:] s 1 blått 2 (i fl, mus) blues have got the blues være/føle seg trist, melankolsk blue2 [blu:] v 1 farge blå 2 (slang) sløse bort blue3 [ˌblu:] adj 1 blå 2 melankolsk; nedfor 3 (slang) pornografisk blue joke grov vits blue movie pornofilm once in a blue moon en sjelden gang bluebell [ˈblu:bel] s (bot) blåklokke blueberry [ˈblu:berɪ] s ≈ blåbær blue-blooded [ˈblu:ˈblʌdɪd] adj adelig; med blått blod bluebottle [ˈblu:ˌbɒtl] s spyflue

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


blue-collar blue-collar [ˈblu:kɒlə] adj blåsnipp- (om arbeidere, i motsetning til hvitsnipp- om funksjonærer) blue-eyed [ˈblu:aɪd] adj 1 blåøyd 2 (fig) enfoldig blueprint [ˈblu:prɪnt] s blåkopi at the blueprint stage (fig) på tegnebrettet blues [blu:z] s (fl) → blue1 bluff1 [blʌf] s bløff bluff2 [blʌf] s skrent bluff3 [blʌf] v bløffe bluff4 [blʌf] adj 1 bratt 2 barsk (men real) blunder1 [ˈblʌndə] s flause, tabbe blunder2 [ˈblʌndə] v gjøre en tabbe blunder into ramle/komme farende inn i; dumpe opp i blunt1 [blʌnt] v sløve blunt2 [blʌnt] adj 1 sløv, stump; butt 2 avvisende; barsk 3 rett frem, rett på sak blur1 [blɜ:] s uklarhet; uklart bilde blur2 [blɜ:] v dimme, sløre; bli/gjøre uklar blurb [blɜ:b] s omslagstekst (på bok) blurt [blɜ:t] v blurt out plumpe ut med blush1 [blʌʃ] s rødme blush2 [blʌʃ] v rødme bluster1 [ˈblʌstə] s 1 storming; buldring 2 bråk; mas; larm 3 skryt bluster2 [ˈblʌstə] v 1 storme; buldre; larme 2 bråke; bruke seg 3 skryte; braute blustery [ˈblʌstərɪ] adj 1 stormende; buldrende 2 bråkete; masete 3 skrytende; brautende BM [ˌbi:ˈem] fork. for British Museum BMA [ˌbi:emˈeɪ] fork. for British Medical Association Den britiske legeforening BMI [ˌbi:emˈaɪ] fork. for body mass index kroppsmasseindeks BMX [ˌbi:emˈeks] fork. for Bicycle Motocross konkurransekjøring med terrengsykkel bn (mil) fork. for battalion Bn fork. for Baron BO [ˌbi:ˈəʊ] 1 fork. for body odour 2 fork. for box office boar [bɔ:] s 1 villsvin 2 galte board1 [bɔ:d] s 1 planke; bord; brett; plate; tavle 2 (data) kretskort; kort 3 kost; pensjon 4 råd; styre; komité; utvalg 5 spillebord 6 (sjø) baut, slag; skipsside board and lodgings kost og losji go by the board gå over bord; (fig) gå i vasken the boards de skrå bredder (dvs teater) board2 [bɔ:d] v 1 bordkle; panele 2 ha losjerende 3 (sjø) borde, entre, gå om bord (i) board at/with losjere hos boarder [ˈbɔ:də] s 1 leieboer; pensjonær 2 kostskoleelev

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 58

58

bog board game s brettspill boarding1 [ˈbɔ:dɪŋ] s bordkledning; panel boarding2 [ˈbɔ:dɪŋ] s pensjon (kost og losji) boarding house [ˈbɔ:dɪŋhaʊs] s pensjonat boarding school [ˈbɔ:dɪŋsku:l] s internatskole; kostskole; jf. public school boardroom [ˈbɔ:drʊm] s styrerom boardsailing [ˈbɔ:dˌseɪlɪŋ] s → windsurfingbrettseiling boast1 [bəʊst] s 1 skryt 2 noe å skryte av boast2 [bəʊst] v 1 skryte 2 nevne med stolthet; rose seg av (å ha/være); our school boasts a fine swimming pool skolen er stolt av den fine svømmehallen sin boat1 [bəʊt] s båt miss the boat komme for sent; være for sent ute; gå glipp av noe boat2 [bəʊt] v reise med båt boater [ˈbəʊtə] s (flat, stiv) stråhatt boathook [ˈbəʊthʊk] s båtshake boatswain [ˈbəʊsn] s båtsmann bob1 [bɒb] s 1 nikk; kniks 2 kortklipt hår (frisyre, lik lengde rundt hele); stusset hale 3 dobbe; dupp; (lite) lodd; pendelskive bob2 [bɒb] v 1 nikke; knikse 2 kortklippe; stusse 3 duppe; rykke bob up dukke opp bobbin [ˈbɒbɪn] s spole; snelle bobby [ˈbɒbɪ] s (dgl) (engelsk) politimann bobby socks [ˈbɒbɪsɒks] s (amer) halvsokker bode [bəʊd] v bære bud om, innvarsle, varsle bodice [ˈbɒdɪs] s kjoleliv; liv bodily1 [ˈbɒdɪlɪ] adj kroppslig, legemlig bodily2 [ˈbɒdɪlɪ] adv i samlet tropp body [ˈbɒdɪ] s 1 kropp; person; legeme; lik 2 hoveddel; karosseri; skrog; stamme 3 gruppe; korps; forsamling in a body alle som en body art [ˈbɒdɪˌɑ:t] s kroppskunst (tatovering, piercing) bodybuilding [ˈbɒdɪˌbɪldɪŋ] s kroppsbygging body-conscious [ˈbɒdɪˌkɒnʃəs] adj kroppsbevisst bodyguard [ˈbɒdɪgɑ:d] s livvakt body language [ˈbɒdɪˌlæŋgwɪdʒ] s kroppsspråk body mass index s kroppsmasseindeks (viser over-/undervekt) body odour [ˈbɒdɪˌəʊdə] s kroppslukt body search s kroppsvisitering (ransaking) bodywork [ˈbɒdɪwɜ:k] s hoveddel (som karosseri, ramme el.l.) B of E fork. for Bank of England bog1 [bɒg] s gjørme; myr bog2 [bɒg] v be/get bogged down (også fig) kjøre seg fast bog off (dgl) pelle seg unna

03/05/16 12:34


bogey bogey, bogy [ˈbəʊgɪ] s 1 spøkelse; busemann; skrømt 2 (sport, i golf) et slag over par på et hull boggle [ˈbɒgl] v vike tilbake; (fig også) steile boggy [ˈbɒgɪ] adj myrlendt bogus [ˈbəʊgəs] adj humbug-; svindelBohemia [bəʊˈhi:mjə] (geogr) Bøhmen Bohemian1 [bəʊˈhi:mjən] s bøhmer Bohemian2 [bəʊˈhi:mjən] adj bøhmisk boil1 [bɔɪl] s kok boil2 [bɔɪl] s byll boil3 [bɔɪl] v koke boil down to koke ned til boiler [ˈbɔɪlə] s 1 kjele 2 varmtvannsbeholder boiler room [ˈbɔɪlərʊm] s fyrrom; kjelerom boiler suit [ˈbɔɪləsju:t] s kjeledress boiling point [ˈbɔɪlɪŋpɔɪnt] s kokepunkt boisterous [ˈbɔɪstərəs] adj bråkete; voldsom bold [bəʊld] adj 1 modig, djerv 2 klar, tydelig 3 (om skrift) halvfet boldface1 [ˈbəʊldfeɪs] s halvfet skrift boldface2 [ˈbəʊldfeɪs] adj (typogr) halvfet boldness [ˈbəʊldnəs] s 1 dristighet, djervhet 2 freidighet bole [bəʊl] s trestamme; stamme Bolivia [bəˈlɪvɪə] (geogr) Bolivia Bolivian1 [bəˈlɪvɪən] s bolivianer Bolivian2 [bəˈlɪvɪən] adj boliviansk bollard [ˈbɒləd] s 1 (sjø) puller 2 blinkfyr (til markering av kjørefelt o.l.) bollocks [ˈbɒləks] s (fl) (vulg) (fordømt) sludder bolster1 [ˈbəʊlstə] s støttepute; pute; underpute (under andre puter) bolster2 [ˈbəʊlstə] v støtte (opp) med puter bolster up sy puter under armene på bolt1 [bəʊlt] s 1 bolt; maskinskrue 2 reile; skåte 3 pil (særlig til armbrøst) 4 lyn 5 tøyrull bolt from the blue lyn fra klar himmel bolt2 [bəʊlt] v 1 bolte (fast) 2 sette bom/slå for 3 løpe løpsk; stikke av 4 sluke (mat) make a bolt for it stikke av bolt3 [bəʊlt] adv bolt upright rett opp og ned bomb1 [bɒm] s bombe bomb2 [bɒm] v bombe; bombardere bombard [bɒmˈbɑ:d] v bombardere bombardment [bɒmˈbɑ:dmənt] s bombardement bomber [ˈbɒmə] s bombefly bombing [ˈbɒmɪŋ] s bombing; bombardering; bombardement bombshell [ˈbɒmʃel] s (fig) bombe (dvs stor, ofte negativ overraskelse) bonanza [bəʊˈnænzə] s (amer) rik gull- eller sølvåre; (fig) gullgruve

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 59

59

bookmark bond1 [bɒnd] s 1 bånd; (fig, i fl) lenker 2 forpliktelse 3 (økon) obligasjon 4 (merk) frilager 5 (tekn) forband bond2 [bɒnd] v (merk) legge på frilager bondage [ˈbɒndɪdʒ] s (også fig) slaveri; trelldom bone1 [bəʊn] s bein; knokkel bone of contention stridens eple have a bone to pick (with somebody) ha en høne å plukke (med noen) bone2 [bəʊn] v rense for bein bone dry [bəʊndraɪ] adj knusktørr bonfire [ˈbɒnˌfaɪə] s bål bonk [bɒŋk] s 1 (dgl) dunk 2 (brit, slang) knull the bonk (fig) veggen (plutselig, sterk følelse av utmattelse) bonkers [ˈbɒŋkəz] adj (slang) skrullete; sprø bonnet [ˈbɒnɪt] s 1 kyse 2 skottelue 3 bilpanser; panser bonnie, bonny(skotsk) [ˈbɒnɪ] adj 1 kjekk 2 frodig; lubben bonus [ˈbəʊnəs] s bonus no claims bonus bonus for skadefri kjøring bony [ˈbəʊnɪ] adj radmager; knoklete boo1 [bu:] v pipe (ut) boo2 [bu:] interj fy! boob1 [bu:b] s 1 (dgl) tabbe 2 (slang) pupp 3 (amer) → booby boob2 [bu:b] v gjøre en tabbe booby [ˈbu:bɪ] s tosk booby prize [ˈbu:bɪpraɪz] s jumbopremie; trøstepremie (til dårligste eller siste deltaker) booby trap [ˈbu:bɪtræp] s minefelle (særlig som utløses ved snubletråd) book1 [bʊk] s bok; jf. books bring to book trekke til ansvar by the book (fig) etter boka; på korrekt måte book2 [bʊk] v 1 bokføre 2 notere (f.eks. for parkeringsforseelse) 3 bestille; I have booked a table for tonight jeg har bestilt bord til i kveld booked up utsolgt bookcase [ˈbʊkkeɪs] s bokhylle; bokskap bookends [ˈbʊkendz] s (fl) bokstøtter bookie [ˈbʊkɪ] (slang) → bookmaker booking clerk s billettselger booking office s billettkontor bookish [ˈbʊkɪʃ] adj boklig; boklærd; pedantisk bookkeeper [ˈbʊkˌki:pə] s regnskapsfører; bokholder bookkeeping [ˈbʊkˌki:pɪŋ] s bokføring; bokholderi, regnskapsføring; regnskapsførsel booklet [ˈbʊklɪt] s brosjyre; hefte bookmaker [bʊkˌmeɪkə] s veddeløpsagent bookmark, bookmarker [bʊkmɑ:k(ə)] s bokmerke

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


books books [bʊks] s (fl) bøker; (særlig merk) regnskapsbøker; regnskap cook the books fikse/pynte på regnskapene bookseller [ˈbʊkˌselə] s bokhandler; bokselger bookshop [ˈbʊkʃɒp] s bokhandel bookstall [ˈbʊkstɔ:l] s aviskiosk; kiosk bookstore [ˈbʊkstɔ:] s (amer) bokhandel book token s boksjekk (gavekort for bøker) bookworm [ˈbʊkwɜ:m] s (fig) bokorm; lesehest boom1 [bu:m] s brak, drønn; kanontorden boom2 [bu:m] s (økon) høykonjunktur; oppsving boom3 [bu:m] s 1 (sjø) bom 2 lense boom4 [bu:m] v drønne; tordne boom5 [bu:m] v 1 reklamere for; drive opp (salg el.l.) 2 stige sterkt, øke sterkt 3 (fig) blomstre boomerang [ˈbu:məræŋ] s bumerang boon1 [bu:n] s 1 fordel 2 gave; gratiale; (fig) velsignelse boon2 [bu:n] adj boon companion god kamerat boorish [ˈbʊərɪʃ] adj grov, ubehøvlet; simpel boost1 [bu:st] s 1 oppstiver; puff (i oppmuntrende retning) 2 (fig) innsprøytning; oppstrammer (særlig om reklamekampanje el.l.) boost2 [bu:st] v 1 oppmuntre; (fig) skyve på; stive opp 2 drive opp (salg ved reklamekampanje el.l.) 3 (om effekt el spenning) forsterke, øke booster [ˈbu:stə] s 1 (elek) forsterker; (mek) kompressor; hjelpemotor 2 startrakett (på romfartøy) 3 oppmuntring 4 (amer, dgl) butikktyv booster rocket s startrakett boot1 [bu:t] s støvel get/give the boot (slang) få/gi sparken boot2 [bu:t] s (brit) bagasjerom (i bil) boot3 [bu:t] s to boot i tillegg; på kjøpet boot4 [bu:t] v 1 gi sparken; avskjedige 2 (data) starte opp (maskin) bootable [ˈbu:təbl] adj (data) oppstartbar boot camp s (amer, mil) rekruttskole booth [bu:ɵ] s 1 salgsbod; bod 2 stemmeavlukke 3 bås (på restaurant) 4 (amer) telefonkiosk bootlace [ˈbu:tleɪs] s skolisse bootlegger [ˈbu:tˌlegə] s (amer) spritsmugler; langer; hjemmebrenner bootless [ˈbu:tləs] adj fåfengt bootlicker [ˈbu:tlɪkə] s (dgl) spyttslikker bootstrap [ˈbu:tstræp] s 1 støvelstropp 2 (data) oppstart; oppstartsprosedyre booty [ˈbu:tɪ] s bytte, rov; krigsutbytte booze1 [bu:z] s (dgl, om brennevin) børst booze2 [bu:z] v (dgl) rangle, ture boozer [ˈbu:zə] s (dgl) fyllik

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 60

60

botch border1 [ˈbɔ:də] s 1 kant, rand; bord 2 grense; grenseområde border2 [ˈbɔ:də] v avgrense; begrense border on grense til borderland [ˈbɔ:dəlænd] s grensedistrikt; grenseland borderline [ˈbɔ:dəlaɪn] s grenselinje; grense borderline case s grensetilfelle Borders [ˈbɔ:dəz] (geogr) administrativ region i Skottland bore1 [bɔ:] s 1 borevidde; kaliber; løp (på skytevåpen) 2 borehull bore2 [bɔ:] s kjedelig person; (fig) plage bore3 [bɔ:] v bore; bore a hole in the wall bore hull i veggen bore4 [bɔ:] v kjede be bored kjede seg bore5 [bɔ:] v → bear2 boredom [ˈbɔ:dəm] s kjedsomhet boring [ˈbɔ:rɪŋ] adj kjedelig born [bɔ:n] v → bear2 borne [bɔ:n] v → bear2 borough [ˈbʌrə] s 1 by, bykommune, kjøpstad (med rett til representasjon i Parlamentet) 2 valgkrets borrow [ˈbɒrəʊ] v låne (av andre) borrower [ˈbɒrəʊə] s låntaker; låner borstal [ˈbɔ:stl] s (brit, hist) barnevernsinstitusjon; skolehjem (for unge lovbrytere) Bosnia [ˈbɒznɪə] (geogr) Bosnia (del av BosniaHercegovina) Bosnia-Herzegovina [ˈbɒznɪəˌhɜ:tsəgəˈvi:nə] (geogr) Bosnia-Hercegovina Bosnian1 [ˈbɒznɪən] s 1 bosnier 2 bosnisk (om språket bosnisk-kroatisk-serbisk) Bosnian2 [ˈbɒznɪən] adj bosnisk bosom [ˈbʊzəm] s barm, bryst; favn in the bosom of one's family i familiens skjød bosom friend s hjertevenn boss1 [bɒs] s (dgl) sjef, bas boss2 [bɒs] v (dgl) dominere; styre boss about herse med; you're always bossing us about du er alltid så sjefete bossy [ˈbɒsɪ] adj (dgl) sjefete, dominerende, herskesyk bossyboots [ˈbɒsɪˌbu:ts] s (brit, dgl) sjefete person botanical, botanic [bəˈtænɪk(l)] adj botanisk botanist [ˈbɒtənɪst] s botaniker botany [ˈbɒtənɪ] s botanikk botch1 [bɒtʃ] s (dgl) mislykket utførelse av noe; I've probably made a botch of things jeg har antagelig ødelagt alt

03/05/16 12:34


botch botch2 [bɒtʃ] v (dgl) gjøre en dårlig el slurvete jobb both1 [bəʊɵ] determ, adv begge have it both ways få i både pose og sekk both2 [bəʊɵ] konj both ... and både ... og bother1 [ˈbɒðə] s 1 bry, bryderi 2 plage; mas bother2 [ˈbɒðə] v 1 bry (seg med); gidde 2 mase på, plage bothersome [ˈbɒðəsəm] adj brysom, plagsom Bothnia [ˈbɒɵnɪə] the Gulf of Bothnia (geogr) Bottenviken Botswana [bɒtˈswɑ:nə] (geogr) Botswana Botswanan1 [bɒtˈswɑ:nən] s botswaner Botswanan2 [bɒtˈswɑ:nən] adj botswansk bottle1 [ˈbɒtl] s flaske bottle2 [ˈbɒtl] v fylle, tappe på flaske bottle bank s flaskeautomat bottled [ˈbɒtld] adj flaske- (dvs tappet på flaske) bottle-feed [ˈbɒtlfi:d] v mate med flaske; jf. breastfeed bottleneck [ˈbɒtlnek] s (også fig) flaskehals bottle opener s flaskeåpner bottom [ˈbɒtəm] s 1 bunn; underside; nederste del; (fig) innerste vesen 2 havbunn; dalbunn 3 (dgl) bakende; bak; rumpe; sete at the bottom (of) nederst (i/på); på bunnen (av) bottomless [ˈbɒtəmləs] adj bunnløs bottom line s (økon) sluttresultat; (fig) kjernepunkt; hovedpoeng bough [baʊ] s hovedgren; gren bought [bɔ:t] v → buy2 boulder [ˈbəʊldə] s kampestein; rullestein bounce1 [baʊns] s 1 hopp, sprett 2 selvtillit 3 plutselig stigning i nivå; a bounce in prices bounce2 [baʊns] v 1 hoppe; (få til å) sprette 2 bykse, jumpe; dumpe, humpe 3 (amer) kaste ut (fra en jobb) bounce back (dgl) komme seg; reise seg igjen bounce into komme brasende/farende inn bouncer [ˈbaʊnsə] s (dgl) utkaster bouncing [ˈbaʊnsɪŋ] adj kraftig; bumset bound1 [baʊnd] s grense out of bounds adgang forbudt; (fig) utover det som er akseptert bound2 [baʊnd] s byks, hopp; sprett bound3 [baʊnd] v avgrense; begrense bound4 [baʊnd] v bykse, hoppe; sprette bound5 [baʊnd] v → bind bound6 [baʊnd] adj bound for på vei til; bestemt for bound to nødt til (å); forutbestemt til (å) bound up in fordypet i; sterkt interessert i/ opptatt av bound up with nøye forbundet med

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 61

61

Boxing Day boundary [ˈbaʊndərɪ] s grenselinje; grense bounden [ˈbaʊndən] adj your bounden duty din simple plikt boundless [ˈbaʊndləs] adj ubegrenset; grenseløs bountiful [ˈbaʊntɪfʊl] adj rikelig; gavmild, rundhåndet bounty [ˈbaʊntɪ] s 1 dusør; skuddpremie 2 bonus; premie 3 gavmildhet bouquet [bʊˈkeɪ] s 1 bukett 2 (vin) bouquet bourbon [ˈbɜ:bən] s (type amerikansk) whisky bourgeois1 [ˈbʊəʒwɑ:] s besteborger bourgeois2 [ˈbʊəʒwɑ:] adj besteborgerlig; middelklassebourgeoisie [ˌbʊəʒwɑ:ˈzi:] s borgerskap bout [baʊt] s 1 anfall, ri; raptus 2 omgang, runde, tørn boutique [bu:ˈti:k] s boutique (liten, luksuriøs butikk) bow1 [bəʊ] s 1 bue 2 løkke, sløyfe 3 kurve bow2 [baʊ] s bukk take a bow bukke og takke bow3 [baʊ] s (sjø) baug bow4 [baʊ] v bukke bow to bøye seg for bowdlerize, bowdlerise [ˈbaʊdləraɪz] v sensurere (og tilrettelegge tekst, bok) bowel [ˈbaʊəl] s 1 tarm 2 (i fl) innvoller 3 (i fl, fig) indre bowel movement s avføring bower [ˈbaʊə] s 1 (poet, bokl) lysthus; hytte 2 (poet, bokl) jomfrubur bowl1 [bəʊl] s bolle, skål bowl2 [bəʊl] s bowlingkule bowl3 [bəʊl] v 1 bowle 2 kaste ball, spille ball 3 rulle; trille bowl over kaste over ende bow-legged [ˈbəʊlegd] adj hjulbeint bowler [ˈbəʊlə] s 1 bowlingspiller 2 (cricket) kaster 3 skalk (type hatt) bowling alley [ˈbəʊlɪŋˌælɪ] s bowlingbane; kjeglebane bowls [bəʊlz] s (fl) ≈ boccia bowsprit [ˈbəʊsprɪt] s baugspryd bow tie [ˌbəʊˈtaɪ] s sløyfe; tversoverslips bow window [ˌbəʊˈwɪndəʊ] s karnappvindu box1 [bɒks] s 1 boks, eske; kasse 2 rute, ramme (i bok, på skjerm) 3 postboks 4 vaktstue; (teat) losje; (jur) vitneboks box2 [bɒks] s ørefik box3 [bɒks] v legge i boks box in stenge inne box4 [bɒks] v bokse; fike til boxer [ˈbɒksə] s bokser boxing [ˈbɒksɪŋ] s boksing Boxing Day [ˈbɒksɪŋdeɪ] s annen juledag

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


boxing gloves boxing gloves [ˈbɒksɪŋglʌvz] s (fl) boksehansker boxing match [ˈbɒksɪŋmætʃ] s boksekamp box number s (i avisannonser) billett merket box office [ˈbɒksˌɒfɪs] s billettkontor boxwood [ˈbɒkswʊd] s (prydbusk) buksbom boy [bɔɪ] s gutt boycott1 [ˈbɔɪkɒt] s boikott boycott2 [ˈbɔɪkɒt] v boikotte boyfriend [ˈbɔɪfrend] s (om gutt el mann) kjæreste; venn boyhood [ˈbɔɪhʊd] s (om gutt) barndom; guttedager boyish [ˈbɔɪɪʃ] adj gutteaktig Boy Scout [ˌbɔɪˈskaʊt] s (amer) speidergutt bp fork. for boiling point BP [ˌbi:ˈpi:] fork. for British Petroleum bpi [ˌbi:pɪˈaɪ] (data) fork. for bits per inch biter per tomme bps [ˌbi:pɪˈes] (data) fork. for bits per second biter per sekund Bq (fys) fork. for becquerel Br 1 fork. for British 2 (i religiøs orden)fork. for brother BR fork. for British Rail bra [brɑ:] s (dgl) behå, brystholder brace1 [breɪs] s 1 støtte (bandasje el.l.); avstiver (bjelke, stang) 2 (ofte flertall) tannregulering 3 (i fl) bukseseler; seler 4 (i fl, typogr) klammer, parentestegn brace2 [breɪs] s par (om fugler og hunder) brace3 [breɪs] v 1 avstive; styrke; støtte 2 stramme; spenne (inn) 3 (sjø) brase brace oneself stramme seg opp; ta seg sammen bracelet [ˈbreɪslɪt] s 1 (smykke) armbånd; armlenke; jf. armband 2 (i fl, slang) håndjern bracer [ˈbreɪsə] s (slang) oppstiver; hjertestyrker (drink) bracing [ˈbreɪsɪŋ] adj forfriskende; styrkende bracken [ˈbrækn] s (bot) bregne bracket1 [ˈbrækɪt] s 1 (typogr) hakeparentes; klamme 2 gruppe, klasse; those in a high income bracket de i høy inntektsgruppe; de med høy inntekt 3 hylleknekt bracket2 [ˈbrækɪt] v sette i parentes bracket together sette i samme klasse/gruppe brackish [ˈbrækɪʃ] adj brackish water brakkvann (blanding av saltvann og ferskvann) brad [bræd] s brodd; stift bradawl [ˈbrædɔ:l] s syl brag [bræg] v skryte braid1 [breɪd] s 1 snor; pyntebånd; bånd 2 (amer) flette 3 lisse (av kobbertråd el.l.)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 62

62

brass tack braid2 [breɪd] v 1 kante med bånd; besette med snorer 2 flette (snor, lisse) Braille [breɪl] s blindeskrift brain1 [breɪn] s 1 hjerne 2 (i fl) forstand, vett rack one's brain(s) vri hjernen brain2 [breɪn] v (dgl) slå skallen inn på brainchild [ˈbreɪnˌtʃaɪld] s (dgl) fiks idé brain-dead [ˈbreɪnded] adj hjernedød brain drain [ˈbreɪndreɪn] s (dgl) tapping av spesialistkompetanse fra et land brainless [ˈbreɪnləs] adj tomhjernet; ubegavet brainstorming [ˈbreɪnstɔ:mɪŋ] s idédugnad brainwash [ˈbreɪnwɒʃ] v hjernevaske brainwashing [ˈbreɪnwɒʃɪŋ] s hjernevask brainwave [ˈbreɪnweɪv] s 1 hjerneimpuls 2 (fig) lys idé brainy [ˈbreɪnɪ] adj intelligent; skarp braise [breɪz] v grytesteke; bresere brake1 [breɪk] s brems brake2 [breɪk] v bremse brake fluid [ˈbreɪkflu:ɪd] s bremsevæske bramble [ˈbræmbl] s 1 tornebusk, tornekratt 2 bjørnebærbusk; bjørnebær bran [bræn] s kli branch1 [brɑ:ntʃ] s 1 gren; (fig også) arm; utløper 2 (merk) bransje; avdeling, filial branch2 [brɑ:ntʃ] v skyte grener; (fig) forgrene seg branch off svinge/ta av (fra hovedretningen) brand1 [brænd] s 1 (merk) varemerke; fabrikat; a new brand of soup et nytt suppemerke 2 svijern; svimerke; (fig) skamplett brand2 [brænd] v 1 brennemerke (f.eks. kveg); (fig) stemple; he was branded a liar han ble stemplet som løgner 2 varemerke (dvs forsyne/utstyre med varemerke) branding iron [ˈbrændɪŋˌaɪən] s svijern brandish [ˈbrændɪʃ] v svinge; vifte med (sverd, kniv) brand new [ˌbrænˈnju:] adj splitter ny brandy [ˈbrændɪ] s konjakk brash [bræʃ] adj 1 frekk; påtrengende; smakløs 2 forhastet, ubesindig brass1 [brɑ:s] s 1 messing 2 messinginstrumenter brass2 [brɑ:s] s 1 (dgl) gryn (dvs penger) 2 frekkhet top brass høyere offiserer/embetsmenn brass band [ˌbrɑ:sˈbænd] s ≈ korps; messingorkester, janitsjarorkester, hornorkester brass hat [ˈbrɑ:shæt] s (brit, dgl) høyere offiser brassiere, brassiére [ˈbræsɪə] s brystholder; → bra brass tack s messingstift

03/05/16 12:34


brassy get down to brass tacks komme til saken brassy1 [ˈbrɑ:sɪ] s golfkølle brassy2 [ˈbrɑ:sɪ] adj 1 messingaktig; messing2 skingrende; skurrende 3 (slang) frekk 4 smakløst brautende brat [bræt] s drittunge; uskikkelig unge bravado [brəˈvɑ:dəʊ] s 1 dumdristighet 2 skryt brave1 [breɪv] v være tapper; møte tappert brave2 [breɪv] adj modig, tapper bravery [ˈbreɪvərɪ] s tapperhet, mot brawl1 [brɔ:l] s 1 krangel, trette 2 slagsmål 3 bråk, spetakkel brawl2 [brɔ:l] v 1 krangle, trette 2 bråke brawn [brɔ:n] s 1 muskler; (fysisk) styrke 2 (brit) grisesylte; sylte brawny [ˈbrɔ:nɪ] adj muskuløs bray1 [breɪ] s 1 skrik, skrål 2 eselskryt bray2 [breɪ] v 1 skråle; gjalle 2 (om esel) skryte; knegge bray3 [breɪ] v støte, finknuse (i morter); male brazen1 [ˈbreɪzn] v brazen it out frekt late som ingenting brazen2 [ˈbreɪzn] adj → brassy2 brazier [ˈbreɪzɪə] s 1 fyrfat 2 (amer) grill Brazil [brəˈzɪl] (geogr) Brasil Brazilian1 [brəˈzɪljən] s brasilianer Brazilian2 [brəˈzɪljən] adj brasiliansk breach1 [bri:tʃ] s 1 brudd (på lov, løfte) 2 revne; sprekk; gjennombrudd, bresje (i frontlinje el.l.) breach of contract kontraktsbrudd breach2 [bri:tʃ] v bryte gjennom (forsvarslinje, mur) bread1 [bred] s 1 brød 2 (slang) gryn (om penger) loaf of bread brød (om det enkelte brød) want one's bread buttered on both sides ville ha både i pose og sekk bread2 [bred] v griljere; panere breadbasket [ˈbredˌbɑ:skɪt] s 1 brødkurv 2 (dgl) vom; stor mage bread bin [ˈbredbɪn] s brødboks breadboard [ˈbredˌbɔ:d] s brødfjel breadcrumb [ˈbredˌkrʌm] s brødsmule breadfruit [ˈbredfru:t] s brødfrukt breadline [ˈbredˌlaɪn] s 1 (brit) eksistensminimum 2 (amer) brødkø; kø som venter på gratis mat on the breadline på sosialen breadth [bredɵ] s bredde; (fig) vidde breadwinner [ˈbredˌwɪnə] s forsørger, familieforsørger break1 [breɪk] s 1 brudd; revne, rift; lekkasje 2 avbrudd, avbrytelse; pause 3 (skole) frikvarter, friminutt 4 omslag, skifte; (i jazz) overgang 5 (dgl) gjennombrudd; sjanse

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 63

63

breast pump break of day daggry give someone a break gi noen en sjanse break2 [breɪk] v, ureg: broke, broken 1 brekke; bryte; knekke, knuse; gå/slå i stykker 2 (fig) bryte, knuse; overtre 3 ruinere, ødelegge 4 ta pause break a leg! lykke til! break down bryte ned; ta fra hverandre; bryte sammen; (fig også) analysere; spesifisere break even spille uavgjort; holde det så vidt gående; (økon) gå i balanse (dvs verken tjene eller tape noe) break in ri/kjøre inn; temme break loose bryte/rive seg løs break the news meddele (sørgelig) nyhet så skånsomt som mulig break through bryte igjennom break up 1 bryte opp; splitte (folkemasse); (fig) 2 skilles; gå fra hverandre 3 bryte ned; ødelegge 4 falle fra hverandre 5 forfalle; falle sammen 6 klarne (om vær) breakable [ˈbreɪkəbl] adj skjør; skrøpelig breakage [ˈbreɪkɪdʒ] s 1 bruddsted; brudd 2 brekkasje breakdown [ˈbreɪkdaʊn] s 1 sammenbrudd 2 driftsstans, motorstopp 3 analyse, spesifikasjon breakdown service s veiredningstjeneste breakdown truck s kranbil; servicebil breaker [ˈbreɪkə] s 1 brekker, bryter; knekker; knuser; a rule-breaker en som bryter regler 2 brottsjø; (i fl) brenning 3 breakdanser breakfast1 [ˈbrekfəst] s frokost breakfast2 [ˈbrekfəst] v spise frokost breakneck [ˈbreɪknek] adj halsbrekkende breakout [ˈbreɪkaʊt] s 1 utbrudd 2 flukt; rømming break point s (data) avbruddspunkt breakthrough [ˈbreɪkɵru:] s gjennombrudd break-up [ˈbreɪkʌp] s 1 brudd; slutt; sammenbrudd 2 oppbrudd 3 (før ferie) avslutning 4 forfall, oppløsning breakwater [ˈbreɪkˌwɔ:tə] s bølgebryter bream1 [bri:m] s (zool) brasme bream2 [bri:m] v (foreldet) skrape (båt) breast1 [brest] s bryst make a clean breast of tilstå åpent og ærlig breast2 [brest] v 1 sette brystet mot 2 stevne mot (strøm, vind); (fig) trosse; utfordre breastbone [ˈbrestbəʊn] s brystbein breastfeed [ˈbrestfi:d] v amme; gi bryst; jf. bottle-feed breast implant s brystimplantat (ofte av silikon) breast pocket s brystlomme breast pump s brystpumpe

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


breaststroke breaststroke [ˈbrestˌstrəʊk] s brystsvømmetak; brystsvømming breastwork [ˈbrestwɜ:k] s brystvern breath [breɵ] s pust, åndedrag under one's breath hviskende Breathalyzer, Breathalyser [ˈbreɵəlaɪzə] s ® alkotester (blåseapparat til promillekontroll) breathe [bri:ð] v 1 puste 2 hviske 3 (tekn) avlufte; lufte breather [ˈbri:ðə] s 1 (i sammensatte uttrykk) a heavy breather en som puster tungt 2 (dgl) pause, rast breathing [ˈbri:ðɪŋ] s pust, pusting; åndedrag breathing space s pusterom breathless [ˈbreɵləs] adj 1 andpusten 2 åndeløs breathtaking [ˈbreɵˌteɪkɪŋ] adj som får en til å miste eller snappe etter pusten bred [bred] v → breed2 breech [bri:tʃ] s bakstykke; kammer (på skytevåpen) breeches [ˈbrɪtʃɪz] s (fl) ridebukser; bukser breed1 [bri:d] s husdyrrase; rase breed2 [bri:d] v, ureg: bred, bred 1 avle, føde; (fig) frembringe; forårsake 2 ale/fø opp; oppdrette 3 fostre, oppdra breeder [ˈbri:də] s oppdretter breeding [ˈbri:dɪŋ] s 1 oppdrett 2 oppdragelse; (gode) manerer; a girl of good breeding en jente fra fin familie breeding fire s stikkflamme breeding ground s yngleplass; (fig) utklekkingsanstalt breeze1 [bri:z] s 1 bris; luftning 2 (dgl) småkrangel; utidighet in a breeze lekende lett shoot the breeze (amer, dgl) skravle breeze2 [bri:z] v 1 blåse (lett) 2 fare, feie, fyke breezy [ˈbri:zɪ] adj 1 frisk; luftig 2 jovial; livlig brethren [ˈbreðrɪn] s (fl) (foreldet) brødre (i religiøs orden) brevity [ˈbrevətɪ] s korthet brew1 [bru:] s brygg, drikk brew2 [bru:] v 1 brygge (øl); trakte (te og kaffe) 2 (fig) brygge på brewer [ˈbrʊə] s ølbrygger; brygger brewery [ˈbrʊərɪ] s bryggeri bribe1 [braɪb] s bestikkelse bribe2 [braɪb] v bestikke bribery [ˈbraɪbərɪ] s bestikkelse (om handlingen) bric-a-brac [ˈbrɪkəbræk] s jugl; krimskrams; nips brick1 [brɪk] s 1 murstein, teglstein 2 liten blokk; byggekloss; kloss be a brick (gml) være en knupp; you are a brick du er en knupp

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 64

64

brimstone brick2 [brɪk] v mure brick in/up mure igjen brickfield [ˈbrɪkfi:ld] s teglverk bricklayer [ˈbrɪkˌleɪə] s murer brickwork [ˈbrɪkwɜ:k] s 1 murverk 2 (i fl) teglverk bridal [ˈbraɪdl] adj brude-, bryllupsbridal suite s brudesuite bride [braɪd] s brud bridegroom [ˈbraɪdgrʊm] s brudgom bridesmaid [ˈbraɪdzmeɪd] s brudepike bridge1 [brɪdʒ] s 1 bro 2 neserygg bridge2 [brɪdʒ] s (kortspill) bridge bridge3 [brɪdʒ] v lage/slå bro over bridle1 [ˈbraɪdl] s bissel, tøyle bridle2 [ˈbraɪdl] v 1 beksle; legge bissel på; (også fig) tøyle 2 kneise med nakken bridleway [ˈbraɪdlˌweɪ] s (brit) ridesti brief1 [bri:f] s 1 sammendrag 2 (advokats) saksframstilling; (i fl) saksdokumenter; rettssaker; saker brief2 [bri:f] v 1 engasjere advokat 2 (mil) brife; instruere/orientere (før et oppdrag) brief3 [bri:f] adj kort, kortfattet, kortvarig be brief fatte seg i korthet in brief kort sagt briefcase [ˈbri:fkeɪs] s dokumentmappe briefing [ˈbri:fɪŋ] s brifing, instruering, orientering briefly [ˈbri:flɪ] adv kort (og godt) briefs [bri:fs] s (fl) truser brig [brɪg] s 1 (sjø) brigg 2 arrest (på krigsskip) Brig [brɪg] (mil) fork. for brigadier brigade [brɪˈgeɪd] s 1 (mil) brigade 2 arbeidsbrigade, korps; fire brigade brannkorps brigadier [ˌbrɪgəˈdɪə] s 1 (brit, mil) ≈ oberst I 2 brigader (i Frelsesarmeen) brigadier general [ˈbrɪgəˌdɪəˈdʒenərəl] s (amer, mil) ≈ oberst I; brigadegeneral, brigadesjef brigand [ˈbrɪgənd] s landeveisrøver; røver bright [braɪt] adj 1 klar, lys 2 munter 3 gløgg, oppvakt brighten [ˈbraɪtn] v 1 lysne; lyse opp 2 blankpusse; pusse 3 kvikne til; live opp brilliance [ˈbrɪljəns] s 1 stråleglans; glans 2 overlegen dyktighet; strålende begavelse brilliant [ˈbrɪljənt] adj 1 glitrende, strålende 2 glimrende 3 strålende begavet brim1 [brɪm] s 1 kant, rand; he filled her glass to the brim han fylte glasset hennes til randen 2 brem brim2 [brɪm] v 1 fylle til randen 2 renne over brimful [ˌbrɪmˈfʊl] adj breddfull brimstone [ˈbrɪmstən] s svovel

03/05/16 12:34


brindled brindled, brindle [ˈbrɪndl(d)] adj brannet; stripet brine [braɪn] s saltlake bring [brɪŋ] v, ureg: brought, brought bringe; hente; ha/ta med (seg); komme med bring about få i stand; forårsake; (sjø) vende bring an action/a charge against somebody reise sak/tiltale mot noen bring back hente; få til å huske (på) bring down hente/ta ned; felle (skyte ned); (fig) få ned på jorden igjen bring down the house få stormende mottakelse; høste øredøvende applaus bring forward legge frem; (økon) overføre bring off gjennomføre; greie; klare; lykkes med bring on fremkalle; føre til; resultere i bring oneself to do something få seg til å gjøre noe bring out få (klart) frem; utgi (bøker, tidsskrifter) bring round få til bevissthet; overtale bring through få/gjøre frisk (igjen) bring to få til bevissthet bring up oppdra; bringe på bane; fremstille (for retten); (slang) kaste opp brink [brɪŋk] s kant, rand be on the brink of doing something være på nippet til å gjøre noe brinkmanship [ˈbrɪŋkmənʃɪp] s (fig) (farlig) balansegang briny1 [ˈbraɪnɪ] s the Briny (dgl) blåmyra (dvs havet) briny2 [ˈbraɪnɪ] adj ramsalt brioche adj (strikking) patent brioche stich patentstrikking brisk [brɪsk] adj frisk; kvikk, livlig; sprek bristle1 [ˈbrɪsl] s bust bristle2 [ˈbrɪsl] v stritte; strutte be bristling with something strutte av noe; være breddfull av noe bristle up reise bust bristly [ˈbrɪslɪ] adj stiv, strittende Brit1 [brɪt] s (dgl) brite Brit2 [brɪt] 1 fork. for Britain 2 fork. for British Britain [ˈbrɪtn] Great Britain (geogr) Storbritannia Britannic [brɪˈtænɪk] adj britisk (særlig i titler); Her/His Britannic Majesty Hennes/Hans Britiske Majestet British [ˈbrɪtɪʃ] adj britisk British English britisk engelsk (i motsetning til amerikansk el australsk engelsk) the British Commonwealth of Nations Det britiske samvelde

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 65

65

broker the British Empire Det britiske imperium British Broadcasting Corporation (BBC) s offentlig britisk fjernsyns- og kringkastingsselskap Britisher [ˈbrɪtɪʃə] s (dgl, amer) brite British Isles s (geogr) De britiske øyer British Rail s ≈ De britiske jernbaner Briton [ˈbrɪtn] s brite Brittany [ˈbrɪtənɪ] (geogr) Bretagne brittle [ˈbrɪtl] adj skjør; sprø Bro [brəʊ] (særlig rel) (kortform av brother) broach [brəʊtʃ] v 1 ta hull på (fat, tønne el.l.) 2 bringe på bane broad1 [brɔ:d] s (amer, slang) kvinnfolk broad2 [brɔ:d] adj 1 bred; (også fig) vid 2 grov a broad hint et tydelig vink broad awake lys våken broad daylight høylys dag in broad outline i store trekk B-road [ˈbi:rəʊd] s ≈ fylkesvei; → A-road broadband1 [ˈbrɔ:dbænd] s (data) bredbånd broadband2 [ˈbrɔ:dbænd] adj (data) bredbåndbroadcast1 [ˈbrɔ:dkɑ:st] s kringkasting; radiosending; sending broadcast2 [ˈbrɔ:dkɑ:st] v, ureg: broadcast, broadcast kringkaste broadcast3 [ˈbrɔ:dkɑ:st] adj kringkastet broadcloth [ˈbrɔ:dklɒɵ] s (fint) klede broaden [ˈbrɔ:dn] v bli/gjøre bredere; utvide; her interests broadened as she grew up hun fikk et videre interessefelt etter hvert som hun vokste opp broad-gauged [ˈbrɔ:dˌgeɪdʒd] adj bredsporet broadly [ˈbrɔ:dlɪ] adv i det store og hele broad-minded [ˌbrɔ:dˈmaɪndɪd] adj vidsynt; frisinnet broadsheet [ˈbrɔ:dʃi:t] s 1 plakat 2 avis i stort format (ikke tabloid) broadside [ˈbrɔ:dsaɪd] s (sjø) bredside brochure [ˈbrəʊʃʊə] s brosjyre brogue1 [brəʊg] s (hist) (solid type) tursko brogue2 [brəʊg] s dialekt (særlig engelsk med irsk eller skotsk aksent) broil1 [brɔɪl] s (foreldet) bråk; krangel broil2 [brɔɪl] v (amer) steke (over åpen varme) broke1 [brəʊk] v → break2 broke2 [brəʊk] adj blakk; pengelens broken1 [ˈbrəʊkən] v → break2 broken2 [ˈbrəʊkən] adj brukket; ødelagt broken home oppløst hjem; skilsmissehjem broken-down [ˈbrəʊkəndaʊn] adj 1 nedslitt; i stykker 2 nedbrutt broken-hearted [ˌbrəʊkənˈhɑ:tɪd] adj sønderknust broker [ˈbrəʊkə] s mekler

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


brokerage brokerage [ˈbrəʊkərɪdʒ] s 1 meklerprovisjon 2 meklervirksomhet brolly [ˈbrɒlɪ] s (dgl) paraply bronchitis [brɒŋˈkaɪtɪs] s (med) bronkitt bronco [ˈbrɒŋkəʊ] s (amer) halvvill hest bronze [brɒnz] s bronse brooch [brəʊtʃ] s brosje, pyntenål brood1 [bru:d] s 1 (særlig om fugleunger) kull 2 (slang) avkom, yngel brood2 [bru:d] v 1 ruge 2 (fig) gruble, sture broody [ˈbru:dɪ] adj grublende; tungsindig brook1 [brʊk] s bekk brook2 [brʊk] v (formelt) tillate; tåle; finne seg i brooklet [ˈbrʊklɪt] s liten bekk broom [bru:m] s feiekost, sopelime broomstick [ˈbru:mstɪk] s kosteskaft Bros [ˈbrʌðə(z)] (særlig merk) fork. for Brothers broth [brɒɵ] s 1 kjøttsuppe 2 kraft brothel [ˈbrɒɵl] s bordell brother [ˈbrʌðə] s bror brotherhood [ˈbrʌðəhʊd] s brorskap brother-in-law [ˈbrʌðərɪnlɔ:] s svoger brotherly1 [ˈbrʌðəlɪ] adj broderlig brotherly2 [ˈbrʌðəlɪ] adv broderlig brought [brɔ:t] v → bring brow [braʊ] s 1 (ansiktsdel) panne 2 (i fl) øyenbryn; bryn 3 (om ås, bakke el.l.) kam; bryn, pynt browbeat [ˈbraʊbi:t] v trakassere; hundse brown1 [braʊn] v brune browned off (slang) grinete; lei og kei brown off (slang) skjelle ut brown2 [braʊn] adj brun brown goods s (merk) brunevarer (elektriske varer som radio, TV) brownie [ˈbraʊnɪ] s 1 liten sjokoladekake 2 nisse (type husnisse) Brownie [ˈbraʊnɪ] s meise; jentespeider (sju til ti år) browse [braʊz] v 1 beite; gnage 2 kikke/titte på; skumlese; I'm just browsing jeg bare kikker litt 3 (data) bla gjennom; surfe; søke browser [ˈbraʊzə] s (data) nettleser Bruges [bru:ʒ] (geogr) Bruges; Brugge bruise1 [bru:z] s skramme, skrubbsår; blått merke bruise2 [bru:z] v slå; skrubbe opp; få blåmerke bruiser [ˈbru:zə] s 1 proffbokser; bokser 2 bølle; slåsskjempe brunch [brʌntʃ] s brunsj (måltid senere enn frokost og tidligere enn lunsj) Brunei [bru:ˈnaɪ] (geogr) Brunei Bruneian1 [bru:ˈnaɪən] s bruneier Bruneian2 [bru:ˈnaɪən] adj bruneisk brunette [bru:ˈnet] s brunette

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 66

66

buck Brunswick [ˈbrʌnzwɪk] (geogr) Braunschweig brunt [brʌnt] s bear the brunt bære hovedbyrden; ta støyten brush1 [brʌʃ] s 1 børste, kost, pensel; børsting 2 streif 3 revehale brush2 [brʌʃ] s (amer) buskas; kratt brush3 [brʌʃ] v 1 børste, feie 2 streife brush aside/away feie til side/vekk; (fig) avfeie brush off feie av; (fig) avvise brush up pusse opp; (fig) friske opp brushwood [ˈbrʌʃwʊd] s krattskog; småskog brusque [bru:sk] adj brysk; avvisende; kort Brussels [ˈbrʌslz] (geogr) Brussel Brussels sprout [ˌbrʌslzˈspraʊt] s (bot) rosenkål brutal [ˈbru:tl] adj brutal, rå brutality [bru:ˈtælətɪ] s brutalitet; råskap brutalize, brutalise [ˈbru:təlaɪz] v brutalisere; gjøre brutal brute1 [bru:t] s 1 udyr; brutal type 2 dyr (i motsetning til menneske) brute2 [bru:t] adj dyrisk, rå brutish [ˈbru:tɪʃ] adj dyrisk, rå; grov BS, B.S. [ˌbi:ˈes] , BSc, B.Sc. [ˌbi:esˈsi:] fork. for Bachelor of Science BSA [ˌbi:esˈeɪ] fork. for Boy Scouts of America ≈ Det amerikanske speiderguttforbundet BSE [ˌbi:esˈi:] fork. for Bovine Spongiform Encephalopatia kugalskap; jf. mad cow disease BSI [ˌbi:esˈaɪ] fork. for British Standard Institution Det britiske standardiseringsbyrået BST [ˌbi:esˈti:] fork. for British Summer Time BT [ˌbi:ˈti:] fork. for British Telecom (= British Telecommunications) BTA [ˌbi:tɪˈeɪ] fork. for British Tourist Authority ≈ Det britiske turistkontoret bubble1 [ˈbʌbl] s 1 boble 2 (fig) luftig foretak; svindel bubble2 [ˈbʌbl] v boble bubble bath [ˈbʌblbɑ:ɵ] s skumbad bubblegum [ˈbʌblgʌm] s tyggegummi bubbly1 [ˈbʌblɪ] s (slang) sjampis; sjampanje bubbly2 [ˈbʌblɪ] adj boblende; sprudlende, skummende buccaneer [ˌbʌkəˈnɪə] s (hist) sjørøver buck1 [bʌk] s 1 (zool) bukk (om hjortedyr); hann (om hare og kanin) 2 bukk (til gymnastikk); sagkrakk 3 (amer, dgl) dollar a fast buck lettjente penger pass the buck skyve fra seg ansvaret the buck stops here det er jeg som har (det endelige) ansvaret buck2 [bʌk] v gjøre bukkesprang; (om hest) skyte rygg; sparke bakut; (fig også) slå seg vrang buck up! opp med humøret!

03/05/16 12:34


bucket bucket [ˈbʌkɪt] s bøtte; spann in buckets i store mengder; bøttevis bucket seat [ˈbʌkɪtsi:t] s bøttesete (i bil eller fly) Buckingham Palace [ˌbʌkɪŋəmˈpælɪs] s den britiske kongefamilies offisielle residens i London Buckinghamshire [ˈbʌkɪŋəmʃə] (geogr) grevskap i England buckle1 [ˈbʌkl] s (til belte, hår og sko) spenne buckle2 [ˈbʌkl] v 1 spenne fast; stramme med spenne 2 bulke; krølle seg; sige sammen buckle down to ta fatt på buckling [ˈbʌklɪŋ] s solslyng buck naked adj (amer, dgl) splitter naken buckram [ˈbʌkrəm] adj stiv; (fig også) stram Bucks [bʌks] (brit) fork. for Buckinghamshire buckshot [ˈbʌkʃɒt] s dyrehagl buckskin [ˈbʌkskɪn] s 1 hjorteskinn 2 (i fl) klær av hjorteskinn buck-teeth [ˈbʌkti:ɵ] s (fl) utstående tenner buckwheat [ˈbʌkwi:t] s (bot) bokhvete bud1 [bʌd] s (bot) knopp nip something in the bud kvele noe i fødselen bud2 [bʌd] v spire; skyte knopper Buddhism [ˈbʊdɪzəm] s buddhisme Buddhist1 [ˈbʊdɪst] s buddhist Buddhist2 [ˈbʊdɪst] adj buddhistisk budding [ˈbʌdɪŋ] adj 1 spirende 2 (fig også) gryende, vordende; budding young actors lovende unge skuespillere buddy [ˈbʌdɪ] s (amer, slang) kamerat, kompis budge [bʌdʒ] v rikke, røre (seg); flytte på (seg) budgerigar [ˈbʌdʒərɪgɑ:] s undulat budget1 [ˈbʌdʒɪt] s 1 budsjett 2 (gml) bunke, haug (med brev, dokumenter) on a budget med begrensede midler budget2 [ˈbʌdʒɪt] v budget for budsjettere (med); (slang) regne med budgie [ˈbʌdʒɪ] s (dgl) → budgerigar buff1 [bʌf] s 1 semsket lær 2 gulbrunt in the buff (dgl) splitter naken buff2 [bʌf] v 1 semske 2 polere buff3 [bʌf] adj 1 semsket 2 gulbrun buffalo [ˈbʌfələʊ] s (zool) bøffel buffer1 [ˈbʌfə] s 1 buffer; støtdemper 2 (data) buffer, mellomlager buffer2 [ˈbʌfə] s (slang) (gammel) knark; (brit, dgl) stabeis buffer3 [ˈbʌfə] v (data) bufre; mellomlagre buffet1 [ˈbʊfeɪ] s 1 lunsjbord; koldtbord 2 kafeteria; jernbanerestaurant 3 (amer) serveringsdisk, anretningsbord buffet2 [ˈbʌfɪt] s (gml) slag; støt

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 67

67

bulge buffet3 [ˈbʌfɪt] v 1 (om bølger og vind) slå voldsomt 2 puffe, skumpe ut av kurs 3 (fig) påvirke el skade noen gjentatte ganger el over en lang periode buffet car s spisevogn (på tog) buffet lunch s lunsjbord; stående buffet buffoon [bəˈfu:n] s klovn, bajas, narr bug1 [bʌg] s 1 basill; (fig) dille; mani 2 (amer) insekt 3 veggelus; (i fl) utøy 4 skjult mikrofon 5 (data) feil (i program, system) bug2 [bʌg] v 1 avlytte (med skjult mikrofon) 2 (dgl) plage bug off! (amer) pell deg vekk! what's bugging you? hva går det av/feiler det deg? bugaboo [ˈbʌgəbu:] s (amer) busemann bugbear [ˈbʌgbeə] s 1 noe som fremkaller sykelig redsel 2 (foreldet) busemann bug-eyed [ˈbʌgaɪd] adj, adv med utstående (store, stirrende) øyne; storøyd; med øynene på stilk bugger1 [ˈbʌgə] s (slang, vulg) ≈ drittsekk bugger2 [ˈbʌgə] v bugger off! (slang, vulg) dra til helvete! bugger up (slang, vulg) forkludre; ødelegge buggy1 [ˈbʌgɪ] s 1 tralle, vogn 2 (amer) trille; barnevogn buggy2 [ˈbʌgɪ] adj 1 befengt med utøy 2 (amer, slang) gal bugle [ˈbju:gl] s signalhorn; horn; trompet build1 [bɪld] s 1 byggemåte, konstruksjon 2 kroppsbygning; bygning; fasong, figur build2 [bɪld] v, ureg: built, built bygge builder [ˈbɪldə] s 1 bygger 2 byggmester building [ˈbɪldɪŋ] s 1 bygging 2 bygning building site [ˈbɪldɪŋsaɪt] s byggeplass building society [ˈbɪldɪŋsəˌsaɪətɪ] s ≈ boligbyggelag built [bɪlt] v → build2 built-in [ˈbɪltɪn] adj 1 innebygd 2 (om karaktertrekk) iboende; medfødt built-up area [ˈbɪltʌpˈeərɪə] s bebygd/utbygd område; tettbebyggelse bulb [bʌlb] s 1 lyspære 2 kolbe; kule 3 blomsterløk; knoll bulbous [ˈbʌlbəs] adj pæreformet; kuppelformet; løkformet Bulgar [ˈbʌlgɑ:] s bulgarer Bulgaria [bʌlˈgeərɪə] (geogr) Bulgaria Bulgarian1 [bʌlˈgeərɪən] s 1 bulgarer 2 (om språket) bulgarsk Bulgarian2 [bʌlˈgeərɪən] adj bulgarsk bulge1 [bʌldʒ] s 1 bule, bulk; kul 2 (på kurve el.l.) topp bulge2 [bʌldʒ] v (få til å) bule ut, svulme opp

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


bulimia bulging with something sprekkeferdig/ svulmende av noe bulimia [bju:ˈlɪmɪə] s (med) bulimi bulk1 [bʌlk] s 1 masse, mengde; omfang 2 (stor) kropp 3 (sjø) last, parti the bulk of mesteparten av bulk2 [bʌlk] v ruve bulk cargo s (sjø) massegods bulkhead [ˈbʌlkhed] s (sjø) skott bulky [ˈbʌlkɪ] adj ruvende; svær bull1 [bʊl] s 1 okse; hann (av elefant, hval og andre store dyr) 2 (slang) purk, snut (dvs politimann) like a bull in a china shop som en elefant i en porselensbutikk take the bull by the horns ta tyren ved hornene The Bull Tyren (stjernetegn) bull2 [bʊl] s (slang) skryt Irish bull nonsens; tullprat; tull bull3 [bʊl] s bulle; pavelig forordning; pavebulle bull4 [bʊl] v (slang) bløffe; skryte; sludre bulldoze [ˈbʊldəʊz] v 1 rydde med bulldozer; planere med bulldozer 2 → bully2 bulldozer [ˈbʊldəʊzə] s bulldoser (også fig) bullet [ˈbʊlɪt] s geværkule; kule bulletin [ˈbʊlɪtɪn] s bulletin; (offisiell) melding bulletin board s oppslagstavle bulletproof [ˈbʊlɪtpru:f] adj skuddsikker bullfight [ˈbʊlfaɪt] s tyrefekting bullfinch [ˈbʊlfɪntʃ] s dompap bullheaded [ˈbʊlˌhedɪd] adj sta; stri bullion [ˈbʊljən] s barre (av gull eller sølv); umyntet gull/sølv bullock [ˈbʊlək] s kastrert okse; kastrat bullring [ˈbʊlrɪŋ] s tyrefekterarena bullseye [ˈbʊlzaɪ] s blinkskudd; innertier; (fig) midt i blinken bullshit [ˈbʊlʃɪt] s (slang, vulg) sludder; tull bully1 [ˈbʊlɪ] s bølle; tyrann bully2 [ˈbʊlɪ] v mobbe; hundse, tyrannisere bully3 [ˈbʊlɪ] adj, interj (amer) flott, fint, kjempefint bulrush, bullrush [ˈbʊlrʌʃ] s 1 (bot) dunkjevle 2 sivaks bulwark [ˈbʊlwək] s 1 bastion, bolverk; (fig) vern 2 (sjø) skansekledning bum1 [bʌm] s 1 (amer) lasaron 2 (dgl) rumpe ski bum skientusiast bum2 [bʌm] v 1 gå på bommen 2 tigge, bomme bum3 [bʌm] adj elendig, ynkelig bumbag [ˈbʌmbæg] s (dgl) rumpetaske; beltesekk bumblebee [ˈbʌmblbi:] s (zool) humle

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 68

68

bunk bump1 [bʌmp] s 1 dunk, støt, slag 2 kul 3 dump, hump bump2 [bʌmp] v dunke, skumpe, støte; dumpe borti bump into somebody støte på noen (dvs treffe tilfeldig) bump off (slang) ekspedere (dvs drepe); krepere bump3 [bʌmp] adv bums bumper1 [ˈbʌmpə] s støtfanger bumper-to-bumper (om trafikk) tett kø; (fig) alt inkludert; heldekkende (om forsikring) bumper2 [ˈbʌmpə] s (foreldet) breddfullt glass bumper3 [ˈbʌmpə] adj (dgl) rekord-, toppbumper crop rekordavling bumper harvest toppår (med rekordavling) bumpkin [ˈbʌm(p)kɪn] s naiv fyr; knøl bumptious [ˈbʌmpʃəs] adj hoven, innbilsk, overlegen bumpy [ˈbʌmpɪ] adj dumpete, humpete bun [bʌn] s 1 hvetebolle; bolle 2 (frisyre) hårtopp; topp bunch1 [bʌntʃ] s 1 bunt, knippe; bunch of flowers blomsterbukett 2 klase, klynge; kvast 3 (om mennesker) flokk, gjeng bunch2 [bʌntʃ] v bunte bunch up bunte sammen; samle seg; hope seg opp bundle1 [ˈbʌndl] s 1 bunt, bylt; pakke 2 (dgl) masse penger bundle2 [ˈbʌndl] v bundle off sende/komme seg vekk bundle up bunte, samle sammen; hope seg opp; kle godt bung1 [bʌŋ] s propp, spuns bung2 [bʌŋ] v spunse bung up tette igjen; my nose is bunged up jeg er tett i nesen bungalow [ˈbʌŋgələʊ] s bungalow; enebolig på ett plan bungee cord [ˈbʌndʒɪˌkɔ:d] s (elastisk) bagasjestropp bungee-jumping s strikkhopping bungee rope [ˈbʌndʒɪˌrəʊp] s → bungee cord bungle1 [ˈbʌŋgl] s feil, mistak; fiasko bungle2 [ˈbʌŋgl] v forkludre; fomle, slurve (med); gjøre feil slik at det mislykkes bungler [ˈbʌŋglə] s klossmajor, kløne; fommel; rotebukk bunion [ˈbʌnɪən] s (med) liktorn; ilke bunk1 [bʌŋk] s køye bunk2 [bʌŋk] s (slang) flukt do a bunk stikke av bunk3 [bʌŋk] v (amer) køye bunk4 [bʌŋk] v

03/05/16 12:34


bunk bunk off (slang) stikke av bunk5 [bʌŋk] , (gml) bunkum [ˈbʌŋkəm] s sludder; tøv bunk bed [ˈbʌŋkbed] s køyeseng bunker1 [ˈbʌŋkə] s 1 bunker (beskyttelsesrom) 2 bunker (sandgrop på golfbane) 3 (fig) hindring bunker2 [ˈbʌŋkə] v (sjø) bunkre be bunkered være i vanskeligheter bunker fuel s (petro) bunkerolje bunny [ˈbʌnɪ] s (barnespråk) kanin bunting1 [ˈbʌntɪŋ] s (zool) buskspurv bunting2 [ˈbʌntɪŋ] s flaggduk; (fig) flagging bunting3 [ˈbʌntɪŋ] , bunting bag [ˈbʌntɪŋbæg] s (amer) babypose buoy1 [bɔɪ] s (sjø) bøye buoy2 [bɔɪ] v (sjø) merke med bøyer buoy up holde flytende; (fig) oppmuntre; stramme opp buoyancy [ˈbɔɪənsɪ] s 1 oppdrift 2 overskudd; tiltakslyst buoyant [ˈbɔɪənt] adj 1 (sjø) flytende; med oppdrift 2 lett; spenstig; optimistisk bur, burr [bɜ:] s (bot) borre burble [ˈbɜ:bl] v gurgle, klukke; boble burden1 [ˈbɜ:dn] s byrde burden2 [ˈbɜ:dn] v lesse på; legge byrde på burdensome [ˈbɜ:dnsəm] adj tung; byrdefull burdock [ˈbɜ:dɒk] (bot) borre bureau [ˈbjʊərəʊ] s 1 kontor (særlig offentlig); byrå 2 skrivebord; skatoll 3 (amer) kommode bureaucracy [bjʊəˈrɒkrəsɪ] s byråkrati bureaucrat [ˈbjʊərəʊkræt] s byråkrat bureaucratic [ˌbjʊərəʊˈkrætɪk] adj byråkratisk burg [bɜ:g] s (amer, slang) by burgeon [ˈbɜ:dʒən] v 1 (særlig fig og poet) knoppes, spire 2 (ofte som adj, fig) vokse fort; burgeoning demand voksende etterspørsel burger [ˈbɜ:gə] s (dgl) hamburger; burger burgess [ˈbɜ:dʒɪs] s (hist) borger burgh [ˈbʌrə] (skotsk, hist) → borough burglar [ˈbɜ:glə] s innbruddstyv burglar alarm [ˈbɜ:glərəˌlɑ:m] s innbruddsalarm burglary [ˈbɜ:glərɪ] s innbrudd burgle [ˈbɜ:gl] v gjøre innbrudd (i) burgundy [ˈbɜ:gəndɪ] s (farge) burgunder Burgundy [ˈbɜ:gəndɪ] (geogr) Bourgogne (landskap i Frankrike, tidligere kalt Burgund) burial [ˈberɪəl] s begravelse burial ground [ˈberɪəlgraʊnd] s gravplass, gravlund; kirkegård burka, burkha [ˈbə:kə] s burka (heldekkende drakt, brukt av muslimske kvinner)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 69

69

bury Burkina Faso [ˌbʊəki:nəˈfæsəʊ] (geogr) Burkina Faso Burkinan1 [bʊəˈki:nən] s burkiner Burkinan2 [bʊəˈki:nən] adj burkinsk burlap [ˈbɜ:læp] s sekkestrie burlesque1 [bɜ:ˈlesk] s 1 parodi (særlig som revynummer) 2 (amer, show) burlesk burlesque2 [bɜ:ˈlesk] v parodiere burlesque3 [bɜ:ˈlesk] adj burlesk burly [ˈbɜ:lɪ] adj røslig; bastant, svær; sterk Burma [ˈbɜ:mə] (geogr) Burma Burmese1 [ˌbɜ:ˈmi:z] s 1 burmeser 2 burmesisk (språk); jf. Myanmar , Myanmarese Burmese2 [ˈbɜ:mi:z] adj burmesisk burn1 [bɜ:n] s brannsår burn2 [bɜ:rn] s (skotsk) (liten) bekk burn3 [bɜ:n] v, ureg: burnt, burnt el burned, burned 1 brenne; svi; etse 2 (fig også) gløde burn the midnight oil jobbe ut i de små timer burn with gløde av; brenne av; burning with anger glødende av sinne burner [ˈbɜ:nə] s brenner burnish [ˈbɜ:nɪʃ] v 1 polere (metall) 2 (fig) forbedre noe (f.eks. ens rykte) burnt [bɜ:nt] v → burn3 burp1 [bɜ:p] s rap burp2 [bɜ:p] v rape burr1 [bɜ:] s surrende lyd burr2 [bɜ:] v 1 surre 2 skarre burrow1 [ˈbʌrəʊ] s jordhull; jordtunnel burrow2 [ˈbʌrəʊ] v 1 (om smådyr) grave et hull eller en tunnel 2 (fig) grave (seg ned) bursar [ˈbɜ:sə] s 1 (brit) regnskapsfører 2 universitetsstipendiat; stipendiat; student med stipendium bursary [ˈbɜ:sərɪ] s 1 (brit) kasse, regnskapskontor (særlig ved universitet) 2 stipendium burst1 [bɜ:st] s 1 eksplosjon, sprengning; brak, smell 2 brudd, revne, sprekk 3 utbrudd; (fig) anfall, raptus, ri 4 salve, skuddserie burst2 [bɜ:st] v, ureg: burst, burst 1 eksplodere; sprenge 2 briste, revne, sprekke 3 fare, styrte bursting with sprekkeferdig/struttende av burst into briste/bryte ut i; sette i å burst in upon komme stormende inn til; (trenge seg på og) forstyrre burst out utbryte; sette i å burst up eksplodere; sprenge; (slang) gå i vasken Burundi [bʊˈrʊndɪ] (geogr) Burundi Burundian1 [bʊˈrʊndɪən] s burundier Burundian2 [bʊˈrʊndɪən] adj burundisk bury [ˈberɪ] v 1 begrave 2 (fig også) skjule; she buried her face in her hands hun skjulte ansiktet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


burying ground i hendene burying ground [ˈberɪɪŋgraʊnd] s gravplass, gravlund; kirkegård bus1 [bʌs] s buss bus2 [bʌs] v 1 busse, ta bussen 2 frakte med buss, kjøre med buss bus driver [ˈbʌsˌdraɪvə] s bussjåfør bush1 [bʊʃ] s 1 busk; (amer) kratt 2 utmark, villmark bush2 [bʊʃ] s (mek) fôring; bøssing bush3 [bʊʃ] s → bushel bush4 [bʊʃ] v (mek) fôre (ut) bushel [ˈbʊʃl] s ≈ skjeppe bushman [ˈbʊʃmən] s nybygger (i Australia) bushranger [ˈbʊʃreɪndʒə] s 1 (amer) nybygger; skogskar; villmarkens sønn 2 (hist også) fredløs; røver bush telegraph s (dgl) jungeltelegraf bushy [ˈbʊʃɪ] adj buskete; bushy eyebrows buskete øyebryn busily [ˈbɪzəlɪ] adv travelt; busily engaged travelt opptatt business [ˈbɪznəs] s 1 forretninger, handel; bransje 2 butikk; forretningsforetakende 3 gjøremål, yrke 4 oppgave, plikt; ærend 5 (dgl) affære, sak, greie business as usual alt går som vanlig come/get (down) to business komme til saken mean business mene det alvorlig mind one's own business passe sine egne saker that's none of your business det har ikke du noe med; det raker deg ikke business administration s ≈ bedriftsøkonomi (studium på universitetsnivå) business hours s kontortid; åpningstid businesslike [ˈbɪznɪslaɪk] adj forretningsmessig; praktisk; saklig businessman [ˈbɪznɪsmən] s forretningsmann businesswoman [ˈbɪznɪsˌwʊmən] s forretningskvinne busker [ˈbʌskə] s gateartist, gatemusikant, gatesanger busman [ˈbʌsmən] s bussjåfør bus shelter [ˈbʌsˌʃeltə] s leskur (på bussholdeplass) bus stop [ˈbʌsstɒp] s bussholdeplass bust1 [bʌst] s 1 byste 2 kvinnebryst bust2 [bʌst] s 1 (slang, amer) slag, støt 2 fiasko; konkurs 3 politirazzia 4 noe verdiløst bust3 [bʌst] v 1 (slang) knuse, ødelegge 2 degradere; ruinere 3 gå konkurs bust away stikke av bust out rømme; kaste ut; stryke (til eksamen)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 70

70

buttery bust4 [bʌst] adj 1 (slang) blakk; ruinert 2 brukket; ødelagt go bust gå konkurs; gå dukken buster [ˈbʌstə] s 1 (slang) kraftkar; stor og kraftig type 2 (amer, dgl, i tiltale) kamerat; kompis 3 kraftig bombe bustle1 [ˈbʌsl] s mas; travelhet; geskjeftighet bustle2 [ˈbʌsl] s (hist) kø (bak på kjole) bustle3 [ˈbʌsl] v skynde seg; mase, kjase bust-up [ˈbʌstʌp] s (dgl) krangel; oppgjør; slagsmål busy1 [ˈbɪzɪ] v busy oneself about something beskjeftige seg/være (travelt) opptatt med noe busy2 [ˈbɪzɪ] adj travel; (travelt) opptatt busy bee driftig person; arbeidsjern busybody [ˈbɪzɪbɒdɪ] s masekopp; geskjeftig person but1 [bʌt] s innvending; men no buts! ikke noe men! but2 [bʌt] adv bare; had I but known hadde jeg bare visst but3 [bʌt] prep unntatt; uten; but for him uten ham; hadde det ikke vært for ham; one cannot but sympathize en kan ikke annet enn å føle sympati; who but? hvem annen enn? last but one nest sist but4 [bʌt] konj men; uten at last, but not least sist, men ikke minst butane [ˈbju:teɪn] s butan (gass) butcher1 [ˈbʊtʃə] s slakter butcher2 [ˈbʊtʃə] v slakte butchery [ˈbʊtʃərɪ] s 1 slakting; nedslakting; myrderier 2 slakteri butler [ˈbʌtlə] s hovmester butt1 [bʌt] s 1 tykkende (f.eks. kolbe, skaft til øks/ hammer) 2 sigarettstump; stump 3 (amer, dgl) rumpe butt2 [bʌt] s 1 (i fl) skytebane 2 (fig) skyteskive butt of skyteskive for butt3 [bʌt] s 1 vinfat; øltønne 2 butt; vanntønne butt4 [bʌt] v 1 stange hodet 2 (amer) stumpe butt against renne/stange hodet mot butt in (dgl) avbryte; legge seg borti butt out! (amer, slang) pass dine egne saker! butter1 [ˈbʌtə] s smør butter2 [ˈbʌtə] v smøre smør på butter up (dgl) smigre; smiske for buttercup [ˈbʌtəkʌp] s (bot) smørblomst butterfingered [ˈbʌtəˌfɪŋgəd] adj slipphendt butterfly [ˈbʌtəflaɪ] s sommerfugl buttermilk [ˈbʌtəmɪlk] s kjernemelk butterscotch [ˈbʌtəskɒtʃ] s fløtekaramell; knekk buttery1 [ˈbʌtərɪ] s (brit) universitetskantine

03/05/16 12:34


buttery buttery2 [ˈbʌtərɪ] adj 1 smør- 2 (fig) glatt, sleip, slesk buttocks [ˈbʌtəks] s (fl) bak, bakende, rumpe button1 [ˈbʌtn] s knapp; knott press/push the button trykke på knappen button2 [ˈbʌtn] v knappe button one's lip (dgl) klappe igjen; holde munn buttonhole1 [ˈbʌtnhəʊl] s 1 knapphull 2 knapphullsblomst buttonhole2 [ˈbʌtnhəʊl] v gripe fatt i (og oppholde med snakk) buttress1 [ˈbʌtrɪs] s støttepilar; (fig også) støtte, støttespiller buttress2 [ˈbʌtrɪs] v buttress up stive av; støtte (opp); holde oppe; (fig) underbygge buxom [ˈbʌksəm] adj ferm, yppig buy1 [baɪ] s handel, kjøp buy2 [baɪ] v, ureg: bought, bought 1 kjøpe 2 (fig) godta, tro på; do you buy that? (fig) kjøper du den?; biter du på den? buy off kjøpe (seg) fri; kjøpe ut; bestikke buy time vinne tid buyer [ˈbaɪə] s kjøper, oppkjøper buzz1 [bʌz] s summing, surring give somebody a buzz slå på tråden til noen; ringe til noen buzz2 [bʌz] v 1 summe, surre; (om rykter) svirre 2 vimse buzz off! (slang) forsvinn! buzzard [ˈbʌzəd] s 1 (zool) musvåk; våk 2 (zool) gribb 3 (slang) knark; stabeis buzzer [ˈbʌzə] s alarmsignal; summer buzzword [ˈbʌzwɜ:d] s 1 (dgl) moteord; slagord 2 floskel B/W, b/w (foto, film) fork. for svart-hvitt by1 [baɪ] adv i nærheten; (like) ved; forbi; til side by and by etter hvert; om litt by and large stort sett by the by(e), by the way apropos; forresten by2 [baɪ] prep 1 (om sted) hos; (like) ved; ved siden av; have something by one ha noe på seg/i lommen 2 (om retning) forbi; gjennom; langs (med); over, via; by land til lands; north by northeast nord til nordøst 3 (om middel og måte) av, på, ved; etter, ifølge; med; ved hjelp av; for; know by sight kjenne av utseende 4 ( om tidspunkt) om, på, til; innen, senest; by night om natten better by far mye/langt bedre by all means ja visst; for all del by chance tilfeldigvis by no means langt ifra; på ingen måte by oneself alene

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 71

cabin

71

bye-bye [ˌbaɪˈbaɪ] (dgl) ha det!; hei (så lenge)! by-election [ˈbaɪɪˌlekʃn] s (pol) suppleringsvalg Byelorussia [ˌbjeləʊˈrʌʃə] (geogr) Hviterussland Byelorussian1 [ˌbjeləʊˈrʌʃən] s 1 hviterusser 2 hviterussisk (språk) Byelorussian2 [ˌbjeləʊˈrʌʃən] adj hviterussisk bygone1 [ˈbaɪgɒn] s noe fra en tidligere tid let bygones be bygones la gjemt være glemt bygone2 [ˈbaɪgɒn] adj fordums, tidligere by-law, bye-law [ˈbaɪlɔ:] s (lokal) forordning, forskrift; politivedtekt BYOB [ˈbi:ˌwaɪəʊˈbi:] (akronym for) Bring Your Own Bottle ta med medbrakt (dvs drikkevarer til festen) bypass1 [ˈbaɪpɑ:s] s 1 omkjøring; ringvei 2 (med) → bypass operation bypass2 [ˈbaɪpɑ:s] v kjøre forbi, kjøre utenom bypass operation s (med) bypassoperasjon by-product [ˈbaɪˌprɒdʌkt] s biprodukt byre [ˈbaɪə] s (brit) fjøs byroad [ˈbaɪrəʊd] s sidevei bystander [ˈbaɪˌstændə] s tilskuer byte [baɪt] s (data) byte byway [ˈbaɪweɪ] s 1 sidevei 2 (fig) ukjent terreng; avkrok byword [ˈbaɪwɜ:d] s 1 munnhell 2 gjetord; (fig) legende 3 eksempel (til etterfølgelse eller til skrekk og advarsel)

A B C D E F G H I J K L M N O P

C

Q R

c1, C [si:] s (bokstaven) c; C c2 [si:] 1 fork. for cent(s) 2 fork. for century 3 fork. for circa 4 fork. for cubic C [si:] 1 fork. for Centigrade 2 fork. for Celsius (grader) 3 100 (romertall) C & W [ˌsi:ən(d)ˈdʌblju:] fork. for Country and Western ca fork. for circa CA [ˌsi:ˈeɪ] 1 fork. for Chartered Accountant 2 fork. for Consumers' Association 3 fork. for Computer-Aided , fork. for Computer-Assisted 4 fork. for Central America c/a 1 fork. for capital account 2 fork. for credit account 3 fork. for current account cab [kæb] s 1 drosje 2 førerhus cabaret [ˈkæbəreɪ] s kabaret cabbage [ˈkæbɪdʒ] s (bot) kål, hodekål cabby [ˈkæbɪ] s (dgl) drosjesjåfør cabin [ˈkæbɪn] s 1 hytte (som oftest tømmerhytte) 2 (sjø) lugar 3 førerhus, kabin

S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


cabinet cabinet [ˈkæbɪnət] s skap; monter the Cabinet (i Storbritannia) regjeringen cabinetmaker [ˈkæbɪnətˌmeɪkə] s møbelsnekker cabinet minister s (brit) regjeringsmedlem; statsråd cable1 [ˈkeɪbl] s 1 kabel 2 (dgl) kabel-TV 3 (sjø) ankerkjetting; trosse 4 telegram cable2 [ˈkeɪbl] v 1 feste med kabel 2 telegrafere (til) cable car [ˈkeɪblkɑ:] s 1 gondol, stol i taubane 2 (amer) trikk cable railway [ˈkeɪblˌreɪlweɪ] s taubane cable television [ˌkeɪblˈtelɪvɪʒən] s kabelfjernsyn cabman [ˈkæbmən] s (hist) drosjekusk (på hestedrosje) caboodle [kəˈbu:dl] s the whole (kit and) caboodle (dgl) hver smitt og smule cacao [kəˈkɑ:əʊ] s kakao cache1 [kæʃ] s 1 depot, lager 2 (data) hurtiglager cache2 [kæʃ] v lagre cache memory s (data) hurtigminne cackle1 [ˈkækl] s kakling, snadring; skravling cut the cackle! hold munn!; hold snavla! cackle2 [ˈkækl] v kakle, snadre; skravle cactus ['kæktəs] fl: cactuses el cacti ['kæktaɪ] s (bot) kaktus cad [kæd] s (gml) pøbel, simpel fyr cadaver [kəˈdeɪvə] s kadaver, lik cadence [ˈkeɪdəns] s 1 (mus) kadens 2 tonefall; talerytme; rytme 3 (jevn) omløpshastighet, rytme; (om sykling) tråkk (dvs pedalrytme) cadet [kəˈdet] s kadett cadge [kædʒ] v snike; tigge (til seg) cadger [ˈkædʒə] s snik; snylter caesarean, caesarian [si:ˈzeərɪən] s (med) keisersnitt caesarean section s (med) keisersnitt CAF, caf [ˌsi:eɪˈef] (merk) fork. for fork for cost and freight fraktfritt café [ˈkæfeɪ] s kafé cafeteria [ˌkæfɪˈtɪərɪə] s kafeteria; kantine caffeine [ˈkæfi:n] s koffein cage1 [keɪdʒ] s 1 bur 2 (i gruveheis) heisestol cage2 [keɪdʒ] v sette i bur; sperre inne caged [keɪdʒd] adj 1 innesperret 2 burcagey [ˈkeɪdʒɪ] adj (slang) forsiktig; tilbakeholden cairn [keən] s 1 varde 2 gravhaug cajole [kəˈdʒəʊl] v overtale med smiger; smigre Cajun [ˈkeɪdʒ(ə)n] adj (amer) Cajun (om musikk og mat fra særpreget kultur i sørlig del av Louisiana)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 72

72

call cake1 [keɪk] s 1 kake 2 (liten) blokk; klatt, klump; stykke go/sell like hot cakes gå som varmt hvetebrød have one's cake and eat it too få både i pose og sekk piece of cake (dgl) bare barnematen; lett jobb; smal sak cake2 [keɪk] v klumpe (seg) sammen; skorpe seg caked [keɪkt] adj tilklint; skorpete cake tin [ˈkeɪktɪn] s 1 kakeform 2 kakeboks Cal fork. for California calamitous [kəˈlæmɪtəs] adj elendig; katastrofal calamity [kəˈlæmətɪ] s elendighet; katastrofe; ulykke calcium [ˈkælsɪəm] s kalsium; kalk calculable [ˈkælkjʊləbl] adj kalkulerbar; som kan beregnes; (også) forutsebar; forutsigelig calculate [ˈkælkjʊleɪt] v 1 beregne, kalkulere 2 (amer) anta, gå ut fra calculate on regne med; stole på calculated [ˈkælkjʊleɪtɪd] adj 1 beregnet 2 bevisst; overlagt calculated to beregnet på å calculating [ˈkælkjʊleɪtɪŋ] adj 1 beregnende, slu 2 forsiktig; omtenksom calculation [ˌkælkjʊˈleɪʃn] s beregning calculator [ˈkælkjʊleɪtə] s kalkulator calculus ['kælkjʊləs] fl: -es, calculi ['kælkjʊlaɪ] s 1 matematisk analyse 2 (med) stein (f.eks. galleel nyrestein) Caledonia [ˌkælɪˈdəʊnɪə] (geogr, poet) Skottland Caledonian [ˌkælɪˈdəʊnɪən] adj (poet) skotsk calendar [ˈkælɪndə] s 1 kalender, tidsregning 2 almanakk, kalender calf1 [kɑ:f] fl: calves [kɑ:vz] s kalv; unge (av hval, sel, elefant og andre dyr) calf2 [kɑ:f] fl: calves [kɑ:vz] s tykklegg; legg calf-legged [ˈkɑ:flegd] adj kalvbeint calf love [ˈkɑ:flʌv] s ungdomsforelskelse; → puppy love calfskin [ˈkɑ:fskɪn] s kalveskinn calibrate [ˈkælɪbreɪt] v kalibrere; justere (måleinstrumenter) calibration [ˌkælɪˈbreɪʃn] s kalibrering; justering calibre, (amer) caliber [ˈkælɪbə] s 1 kaliber; (om skytevåpen også) boring 2 (fig) kvalitet Calif fork. for California California [ˌkælɪˈfɔ:njə] (geogr) delstat i USA caliper, calliper [ˈkælɪpə] s 1 (i fl) krumpasser; passer 2 tømmerklave 3 beinskinne (for bevegelseshemmet) caliph [ˈkeɪlɪf] s kalif (muslimsk hersker) call1 [kɔ:l] s 1 rop, skrik; anrop; kalling; oppkalling, oppringning; navneopprop;

03/05/16 12:34


call opprop 2 (fig) dragning 3 (kort) besøk/ opphold; skipsanløp; anløp 4 fordring, krav 5 anmodning; oppfordring 6 foranledning, grunn 7 (i kortspill) melding call for 1 rop om; skrik om 2 anmodning om; oppfordring til call2 [kɔ:l] v 1 rope, skrike; anrope; kalle opp; purre, vekke; sende bud på 2 kalle (for); betegne (som) 3 melde (i kortspill) call a meeting beramme et møte call a strike erklære streik call at/on besøke; stanse (i/ved, f.eks. om tog); anløpe (havn) call forth forårsake; fremkalle; (fig) mobilisere (energi, krefter) call off kalle/trekke tilbake; (fig også) avlyse; få slutt på call over rope opp call the roll foreta navneopprop call (up)on appellere til; henvende seg til call box [ˈkɔ:lbɒks] s telefonboks, telefonkiosk caller [ˈkɔ:lə] s 1 besøkende 2 en som ringer calligraphy [kəˈlɪgrəfɪ] s kalligrafi; skjønnskrift calling [ˈkɔ:lɪŋ] s 1 oppkalling 2 yrke; kall callous [ˈkæləs] adj hardhudet; ufølsom callow [ˈkæləʊ] adj (fig) grønn, uerfaren callus [ˈkæləs] s træl; hard hud calm1 [kɑ:m] s 1 ro, stillhet 2 vindstille dead calm havblikk calm2 [kɑ:m] v roe calm down berolige; falle til ro; roe (seg) ned calm3 [kɑ:m] adj rolig, behersket calmness [ˈkɑ:mnəs] s ro, beherskelse Calor gas [ˈkæləˌgæs] s (brit, ®) propangass; gass calorie [ˈkælərɪ] s kalori calumniate [kəˈlʌmnɪeɪt] v (bokl) baktale; bakvaske Calvary [ˈkælvərɪ] (geogr, hist) Golgata calve [kɑ:v] v kalve calves [kɑ:vz] fl av calf calypso [kəˈlɪpsəʊ] s kalypso Cam, Camb (brit) fork. for Cambridge Cambodia [kæmˈbəʊdjə] (geogr) Kambodsja Cambodian1 [kæmˈbəʊdjən] s kambodsjaner Cambodian2 [kæmˈbəʊdjən] adj kambodsjansk Cambridge [ˈkeɪmbrɪdʒ] 1 (geogr, brit) universitetsby i England, der Cambridge University ligger 2 (amer) by i staten Massachusetts, der Harvard University ligger Cambridgeshire [ˈkeɪmbrɪdʒʃə] (geogr) grevskap i England Cambridge University s universitetet i Cambridge (et av de eldste universitetene i England, grunnlagt i 1230) Cambs (brit) fork. for Cambridgeshire

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 73

73

canal camcorder [ˈkæmˌkɔ:də] s videokamera came [keɪm] v → come camel [ˈkæməl] s kamel; jf. Arabian camel camel hair [ˈkæməlheə] s kamelhår cameo [ˈkæmɪəʊ] s kamé (smykke) camera [ˈkæmərə] s fotoapparat; kamera in camera for lukkede dører; i enerom; i fortrolighet cameraman [ˈkæmərəmæn] s kameramann; fotograf Cameroon [ˌkæməˈru:n] (geogr) Kamerun Cameroonian1 [ˌkæməˈru:nɪən] s kameruner Cameroonian2 [ˌkæməˈru:nɪən] adj kamerunsk camomile [ˈkæməmaɪl] s (bot) kamille camomile tea s kamillete camouflage1 [ˈkæmʊflɑ:ʒ] s kamuflasje camouflage2 [ˈkæmʊflɑ:ʒ] v kamuflere camp1 [kæmp] s leir camp2 [kæmp] v slå leir; kampere, ligge i telt; campe camp out ligge ute camp3 [kæmp] adj (slang) ekstravagant; teatralsk campaign1 [kæmˈpeɪn] s 1 felttog 2 kampanje campaign2 [kæmˈpeɪn] v delta i felttog/ kampanje; drive kampanje campaigner [kæmˈpeɪnə] s 1 kampanjedeltaker 2 kriger camp bed s (brit) feltseng camper [ˈkæmpə] s campingturist campfire [ˈkæmpˌfaɪə] s leirbål campground s (amer) leirplass; campingplass camphor [ˈkæmfə] s kamfer camping [ˈkæmpɪŋ] s leirliv, teltliv; camping; campingturisme go camping dra på campingtur/telttur camp meeting [ˈkæmpˌmi:tɪŋ] s (rel) teltmøte; (i fl også) bibelcamp (religiøst stevne på campingplass) campsite [ˈkæmpsaɪt] s leirplass; campingplass campus [ˈkæmpəs] s (amer) universitetsområde; universitet can1 [kæn] s 1 hermetikkboks; boks 2 kanne; dunk; spann 3 (amer) kasjott, fengsel 4 (amer, slang) do a can of worms en pinlig affære can2 [kæn] v 1 hermetisere 2 (slang) holde opp med; kaste ut; gi sparken can3 [kæn] v (pres) kan; er i stand til Can fork. for Canada , fork. for Canadian Canada [ˈkænədə] (geogr) Canada Canadian1 [kəˈneɪdjən] s canadier, kanadier Canadian2 [kəˈneɪdjən] adj canadisk, kanadisk canal [kəˈnæl] s 1 (kunstig) kanal 2 gang, renne, rør

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


canary canary1 [kəˈneərɪ] s 1 (zool) kanarifugl 2 kanarigult canary2 [kəˈneərɪ] adj kanarigul cancel [ˈkænsl] v 1 annullere, oppheve 2 tilbakekalle 3 avlyse; avbestille 4 (data) avbryte cancel key s (data) slettetast cancellation [ˌkænsəˈleɪʃn] s annullering; tilbakekalling; avlysning; avbestilling cancer [ˈkænsə] s (med) kreft Cancer [ˈkænsə] s Krepsen (stjernetegn) cancerous [ˈkænsərəs] adj kreftsyk; kreftC and F [ˌsi:ən(d)ˈef] (merk) fork. for cost and freight fraktfritt candid [ˈkændɪd] adj oppriktig; ærlig; jf. candour candidacy [ˈkændɪdəsɪ] s kandidatur candidate [ˈkændɪdeɪt] s kandidat candidature [ˈkændɪdətʃə] s kandidatur candied [ˈkændɪd] adj kandisert; (fig) sukkersøt candied (lemon) peel sukat candle [ˈkændl] s lys, stearinlys be able to hold a candle to kunne måle seg med candlelight [ˈkændllaɪt] s levende lys candlelight dinner middag med levende lys candlelit [ˈkændllɪt] adj opplyst med levende lys candlepower s lysstyrke candlestick [ˈkændlstɪk] s lysestake candour, (amer) candor [ˈkændə] s oppriktighet; ærlighet; jf. candid candy1 [ˈkændɪ] s 1 (amer) konfekt, sukkertøy; godteri 2 kandissukker candy2 [ˈkændɪ] v kandisere (frukt) cane1 [keɪn] s 1 spaserstokk 2 sukkerrør 3 rør; spanskrør cane2 [keɪn] v slå; pryle (med spanskrør) cane chair [ˈkeɪntʃeə] s kurvstol cane sugar [ˈkeɪnˌʃʊgə] s rørsukker canine1 [ˈkeɪnaɪn] s hund; dyr av hundefamilien canine2 [ˈkænaɪn] s → canine tooth canine3 [ˈkeɪnaɪn] adj hundeliknende, hundecanine tooth s hjørnetann canister [ˈkænɪstə] s blikkboks canker [ˈkæŋkə] s 1 soppangrep (på trær, frukt) 2 munnsår 3 (fig) kreftsvulst; onde cannabis [ˈkænəbɪs] s (bot) cannabis canned [kænd] adj 1 hermetisert, hermetisk 2 (slang) full, beruset cannery [ˈkænərɪ] s hermetikkfabrikk cannibal [ˈkænɪbl] s kannibal, menneskeeter cannibalism [ˈkænɪbəlɪzm] s kannibalisme cannon [ˈkænən] s 1 (gammeldags) kanon; jf. gun1 2 maskinkanon (i f.eks. krigsfly) 3 artilleri; skyts

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 74

74

capable cannonball [ˈkænənbɔ:l] s (gammeldags) kanonkule; jf. shell1 cannon fodder s kanonføde cannot [ˈkænɒt] v (kortform av can not) kan ikke canny [ˈkænɪ] adj 1 omtenksom; forsiktig (særlig i pengesaker) 2 listig, lur, utspekulert canoe1 [kəˈnu:] s kano canoe2 [kəˈnu:] v padle i kano canoeing [kəˈnu:ɪŋ] s kanopadling; kanosport canon [ˈkænən] s 1 (rel) kirkelov; (fig) rettesnor 2 (rel) kanon (om Bibelens kanoniske skrifter) 3 (mus) kanon (dvs kjedesang) 4 liste over en klassisk forfatters autentiske verk canonical [kəˈnɒnɪkl] adj kanonisk; kirkelig canonize, canonise [ˈkænənaɪz] v kanonisere; opphøye til helgen canopy [ˈkænəpɪ] s baldakin, kalesje cant1 [kænt] s 1 hykleri; uoppriktighet 2 sjargong cant2 [kænt] s helling, skråning cant3 [kænt] v helle, skråne; tippe Cantab [ˈkæntæb] (lat) fork. for Cantabrigiensis Cambridge- (dvs som angår, kommer fra eller er typisk for Cambridge University i England) cantankerous [kænˈtæŋkərəs] adj gretten; kranglete cantata [kənˈtɑ:tə] s (mus) kantate canteen [kænˈti:n] s 1 kantine; messe 2 feltflaske; kokekar (til feltbruk) 3 (brit) eske med sølvtøy canter1 [ˈkæntə] s kort (dvs langsom) galopp canter2 [ˈkæntə] v ri/sette i kort galopp Canterbury [ˈkæntəb(ə)rɪ] (geogr) by i England (erkebispesete) canticle [ˈkæntɪkl] s kort salme cantilever [ˈkæntɪli:və] s 1 utkragning 2 utligger 3 hevarm canto [ˈkæntəʊ] s sang (som del av et større epos) canvas [ˈkænvəs] s 1 lerret; seilduk 2 presenning; teltduk 3 seil canvass [ˈkænvəs] v 1 agitere (særlig politisk, ved husbesøk) 2 diskutere, drøfte canvassing [ˈkænvəsɪŋ] s 1 kundeverving; stemmeverving 2 meningsmåling canyon [ˈkænjən] s fjellkløft; dalsluk, slukt cap1 [kæp] s 1 lue; skyggelue 2 hette, kappe; deksel; flaskekapsel; kapsel 3 tennhette; kruttlapp screw cap skrulokk cap2 [kæp] v 1 sette lue/hette/deksel på; dekke; tekke 2 overgå to cap it all for å sette kronen på verket capability [ˌkeɪpəˈbɪlətɪ] s dyktighet capable [ˈkeɪpəbl] adj 1 dyktig; flink 2 kapabel, i stand be capable of være i stand til

03/05/16 12:34


capacious capacious [kəˈpeɪʃəs] adj rommelig; vid capacitate [kəˈpæsɪteɪt] v sette i stand capacitate to sette i stand til capacity [kəˈpæsətɪ] s 1 kapasitet 2 plass, volum 3 evne; dyktighet 4 egenskap; stilling capacity as egenskap av; stilling som seating capacity (samlet antall) sitteplasser cape1 [keɪp] s (ermeløs) kappe; cape (ofte kort) cape2 [keɪp] s kapp, nes, odde The Cape of Good Hope (geogr) Kapp det gode håp caper1 [ˈkeɪpə] s hopp og sprett (vanligvis om barns gange) caper2 [ˈkeɪpə] s (i fl) kapers caper3 [ˈkeɪpə] v hoppe og sprette (vanligvis om barn) capillary [kəˈpɪlərɪ] s kapillarrør; hårrør capital1 [ˈkæpɪtl] s 1 hovedstad 2 stor bokstav 3 kapital capital account kapitalkonto make capital out of utnytte til egen fordel capital2 [ˈkæpɪtl] adj 1 hoved-, størst, viktigst 2 kapital- 3 døds- (dvs som medfører dødsstraff) 4 (dgl) fantastisk, flott, kjempefin capitalism [ˈkæpɪtəlɪzəm] s kapitalisme capitalist [ˈkæpɪtəlɪst] s kapitalist capitalistic [ˌkæpɪtəˈlɪstɪk] adj kapitalistisk capitalize, capitalise [ˈkæpɪtəlaɪz] v 1 kapitalisere 2 skrive med stor bokstav capitalize on slå mynt på; utnytte capital letter s stor bokstav capital punishment s dødsstraff capitulate [kəˈpɪtjʊleɪt] v kapitulere, overgi seg capitulation [kəˌpɪtjʊˈleɪʃn] s kapitulasjon capon [ˈkeɪpən] s kapun; kastrert hane capricious [kəˈprɪʃəs] adj lunefull Capricorn [ˈkæprɪkɔ:n] s Steinbukken (stjernetegn i dyrekretsen) capsicum [ˈkæpsɪkəm] s spansk pepper capsize [kæpˈsaɪz] v kantre, velte capstan [ˈkæpstən] s (sjø) gangspill; ankerspill capsule [ˈkæpsju:l] s flaskekapsel; romkapsel; pillekapsel Capt (mil) fork. for Captain captain1 [ˈkæptɪn] s 1 (sjø) skipsfører; skipskaptein 2 (mil) kaptein 3 (marine) kommandør 4 anfører, leder; (hist) feltherre; høvding 5 (sport) lagkaptein; kaptein captain2 [ˈkæptɪn] v lede; være kaptein for caption [ˈkæpʃn] 1 kapitteloverskrift; overskrift 2 bildetekst 3 filmtekst captivate [ˈkæptɪveɪt] v fange interesse; fortrylle captive1 [ˈkæptɪv] s fange captive2 [ˈkæptɪv] adj 1 fanget 2 fengslet, betatt captivity [kæpˈtɪvətɪ] s fangenskap

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 75

75

cardinal number captor [ˈkæptə] s en som tar til fange capture1 [ˈkæptʃə] s 1 fanging; (sjø) kapring 2 bytte, fangst capture2 [ˈkæptʃə] v fange; erobre; kapre car [kɑ:] s 1 bil 2 jernbanevogn; kupé (i tog, heis) 3 gondol; kurv (under ballong og luftskip) 4 (bokl) vogn car allowance s bilgodtgjørelse caramel [ˈkærəməl] s 1 karamell 2 sukkerkulør carapace [ˈkærəpeɪs] s (zool) ryggskjold (på skilpadde) carat, (amer) karat [ˈkærət] s karat caravan [ˈkærəvæn] s 1 karavane 2 campingvogn caraway [ˈkærəweɪ] s (bot) karve; jf. cumin carbine [ˈkɑ:baɪn] s karabin carbohydrate [ˌkɑ:bəʊˈhaɪdreɪt] s (særlig i fl) karbohydrater carbon [ˈkɑ:bən] s karbon carbonated [ˈkɑ:bəneɪtɪd] adj (særlig om leskedrikker) tilsatt karbondioksid; (dgl) kullsyreholdig carbon copy s gjenpart; (fig) tro kopi carbon dioxide [ˈkɑ:bənˌdaɪˈɒksaɪd] s karbondioksid; (dgl også) kullsyre carbon monoxide [ˈkɑ:bənˌmɒˈnɒksaɪd] s karbonmonoksid; (dgl) kullos carbon paper [ˈka:bənˌpeɪpə] s karbonpapir; blåpapir car boot sale s utsalg (av omreisende selgere, fra bil) carbuncle [ˈkɑ:bʌŋkl] s (med) byll carburettor, (amer) carburetor [ˌkɑ:bjʊˈretə] s forgasser carcase, carcass [ˈkɑ:kəs] s kadaver, skrott (av dyr) card1 [kɑ:d] s kort give somebody their card gi noen sparken it's on the cards det ligger i kortene put one's cards on the table legge (alle) kortene på bordet card2 [kɑ:d] s karde (redskap til karding) card3 [kɑ:d] v karde Card fork. for Cardinal cardamom [ˈkɑ:dəməm] s kardemomme cardboard [ˈkɑ:dbɔ:d] s kartong; cardboard box pappkartong card deck s kortstokk card game [ˈka:dgeɪm] s kortspill cardiac [ˈkɑ:dɪæk] adj hjertecardiac arrest s (med) hjertestans; hjertesvikt cardiac failure s (med) hjertefeil cardigan [ˈkɑ:dɪgən] s kardigan, strikkejakke cardinal1 [ˈkɑ:dɪnl] s kardinal cardinal2 [ˈkɑ:dɪnl] adj hoved-, viktigst cardinal number s grunntall

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


cardinal sin cardinal sin s (rel) dødssynd card index [ˌka:dˈɪndeks] s kortkartotek card pack s → card deck card sharper [ˈkɑ:dʃɑpə] s falskspiller card trick [ˈka:dtrɪk] s kortkunst care1 [keə] s 1 forsiktighet, omtanke, påpasselighet 2 omsorg; pass, pleie, stell 3 varetekt 4 bekymring care of (i varetekt) hos; (på brev) (som bor) hos take care! vær forsiktig!; ha det bra! take care of passe på; sørge for; ta seg av care2 [keə] v 1 bry seg om 2 like; kunne tenke seg care about ha lyst til; interessere seg for care for bry seg om; være glad i; passe; pleie; ta seg av for all I care gjerne for meg CARE [ˈkeə] fork. for Cooperative for American Relief to Everywhere en (opprinnelig) amerikansk hjelpeorganisasjon career1 [kəˈrɪə] s 1 yrke; karriere 2 kurs; løpebane career2 [kəˈrɪə] v fare; styrte career counselling s yrkesrådgivning, yrkesveiledning careerist [kəˈrɪərɪst] s karrierejeger; streber career woman [kəˈrɪəˌwʊmən] s yrkeskvinne carefree [ˈkeəfri:] adj sorgløs, ubekymret careful [ˈkeəfʊl] adj 1 forsiktig; påpasselig 2 omhyggelig careless [ˈkeələs] adj likegyldig; likeglad, uvøren; nonchalant carelessness [ˈkeəlɪsnəs] s likegyldighet, likegladhet; uvørenhet caress1 [kəˈres] s kjærtegn caress2 [kəˈres] v kjærtegne, kjæle for, kjæle med caretaker [ˈkeəˌteɪkə] s 1 vaktmester 2 oppsynsmann care worker s omsorgsarbeider careworn [ˈkeəwɔ:n] adj sorgtynget carfare [ˈkɑ:feə] s 1 (amer) billett (på buss, trikk) 2 billettpris; takst (på buss, trikk) car ferry [ˈkɑ:ˌferɪ] s bilferge cargo [ˈkɑ:gəʊ] s (på fly, skip, lastebil) last Caribbean1 [ˌkærɪˈbi:ən] s karibier the Caribbean 1 (geogr) Karibia; De karibiske øyer 2 Det karibiske hav Caribbean2 [ˌkærɪˈbi:ən] adj karibisk caricature1 [ˈkærɪkəˌtjʊə] s karikatur caricature2 [ˈkærɪkəˌtjʊə] v karikere, lage karikatur av caricaturist [ˈkærɪkəˌtjʊərɪst] s karikaturtegner caries [ˈkeərɪs] s karies; tannråte caring [ˈkeərɪŋ] adj omsorgsfull; kjærlig, øm be past caring være likeglad (dvs ikke lenger bry seg om noe)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 76

76

carry carnage [ˈkɑ:nɪdʒ] s blodbad, massakre carnal [ˈkɑ:nl] adj kjødelig; sanselig carnal abuse sedelighetsforbrytelse carnal desire kjødets lyst carnation [kɑ:ˈneɪʃn] s (bot) nellik carnival [ˈkɑ:nɪvl] s karneval carnivore [ˈkɑ:nɪvɔ:] s kjøttetende dyr/plante carnivorous [kɑ:ˈnɪvərəs] adj kjøttetende carol1 [ˈkærəl] s lovsang Christmas carol julesang carol2 [ˈkærəl] v juble; lovsynge go carolling synge julesanger (mens en går fra hus til hus) carouse [kəˈraʊz] v rangle; ture carp1 [kɑ:p] s karpe carp2 [kɑ:p] v kritisere (smålig) carp at somebody hakke på noen car park [ˈkɑ:pɑ:k] s parkeringsområde; parkeringsplass; parkeringshus carpenter [ˈkɑ:pɪntə] s bygningssnekker; snekker; tømmermann; jf. cabinetmaker , joiner carpentry [ˈkɑ:pɪntrɪ] s snekkerarbeid carpet1 [ˈkɑ:pɪt] s teppe, gulvteppe carpet2 [ˈkɑ:pɪt] v legge teppe på carpet bag [ˈkɑ:pɪtbæg] s vadsekk; skipssekk carpet-bombing [ˈkɑ:pɪtˌbɒmɪŋ] s (mil) teppebombing (tett, intens bombing) carpet slippers s (fl) (brit) filttøfler carport [ˈkɑ:pɔ:t] s carport; biloppstillingsplass under halvtak carriage [ˈkærɪdʒ] s 1 kjøretøy, vogn 2 passasjervogn 3 transport; (merk) frakt 4 holdning, måte å føre seg på carriage return s (data) linjeskift; returtast (vanligvis Enter-tasten) carriageway [ˈkærɪdʒweɪ] s kjørebane carrier [ˈkærɪə] s 1 bærer; speditør; transportfirma; bud; (amer) postbud 2 transportmiddel 3 bagasjebrett 4 understell 5 smittebærer aircraft carrier hangarskip carrier bag [ˈkærɪəbæg] s bærepose carrier pigeon [ˈkærɪəˌpɪdʒən] s brevdue carrion [ˈkærɪən] s åtsel carrot [ˈkærət] s (bot) gulrot carry1 [ˈkærɪ] s 1 grep, tak; bæring; løft 2 rekkevidde 3 (mat) overføring av tall i mente carry2 ['kærɪ] v 1 bære; bringe; frakte, transportere; føre 2 føre frem; carry a joke too far drive en spøk for langt/for vidt 3 bære; holde oppe, understøtte, støtte; (fig) tåle 4 gå med/ha på seg (av f.eks. klær); ha med seg; carry in one's head ha i hodet (dvs huske) 5 inkludere, medføre 6 (opp)nå; gjennomføre 7

03/05/16 12:34


carrycot vinne; rive med seg; carried by a vote of 67 to 43 vedtatt med 67 mot 43 stemmer carried off one's feet revet/slått over ende; (fig) revet med carry away bære/føre med seg; (fig) rive med carry by assault ta med storm carry forward (økon) overføre; transportere carry off bære/føre bort; (fig) gjennomføre carry on as drive/praktisere som carry oneself (opp)føre seg carry on with fortsette/drive på med; stå i med carry out utføre; oppfylle carry over (merk) overføre, transportere carry the day vinne; bli dagens helt/ seierherre carry through gjennomføre; fullføre carrycot [ˈkærɪkɒt] s bærebag (for spedbarn) carry-on [ˈkærɪɒn] s 1 (brit, dgl) bråk, ståk, leven 2 håndbagasje på fly carsick [ˈkɑ:sɪk] adj bilsyk cart1 [kɑ:t] s 1 kjerre, arbeidsvogn, vogn 2 handlevogn cart2 [kɑ:t] v 1 kjøre (bort med) kjerre 2 (dgl) slepe (på) cartage [ˈkɑ:tɪdʒ] s kjerretransport carthorse [ˈkɑ:thɔ:s] s arbeidshest; gamp cartilage [ˈkɑ:tɪlɪdʒ] s (anat) brusk cartload [ˈkɑ:tləʊd] s kjerrelass, vognlass cartographer [kɑ:ˈtɒgrəfə] s kartograf; karttegner cartographic [ˌkɑ:təˈgræfɪk] adj kartografisk cartography [kɑ:ˈtɒgrəfɪ] s kartografi carton [ˈkɑ:tn] s kartong, pappeske cartoon1 [kɑ:ˈtu:n] s 1 tegneserie 2 tegnefilm 3 karikatur; vittighetstegning (gjerne dagsaktuell) cartoon2 [kɑ:ˈtu:n] v karikere cartoonist [kɑ:ˈtu:nɪst] s 1 tegneserieforfatter 2 vittighetstegner cartridge [ˈkɑ:trɪdʒ] s 1 filmrull, filmspole, spole 2 (med blekk el farger) patron 3 (ammunisjon) patron; kruttpatron cartridge belt [ˈkɑ:trɪdʒbelt] s patronbelte cartwheel1 [ˈkɑ:twi:l] s kjerrehjul, vognhjul cartwheel2 [ˈkɑ:twi:l] v slå hjul cartwright [ˈkɑ:traɪt] s (hist) vognmaker carve [kɑ:v] v 1 hugge (ut), skjære (ut); meisle 2 (om kjøtt) skjære opp carving [ˈkɑ:vɪŋ] s 1 oppskjæring; uthugging; utmeisling 2 treskjæring carving knife [ˈkɑ:vɪŋˌnaɪf] s forskjærskniv cascade1 [kæˈskeɪd] s foss, vannfall; kaskade cascade2 [kæˈskeɪd] v flomme; fosse case1 [keɪs] s 1 tilfelle 2 sak, rettssak 3 kasus

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 77

77

casket have a strong case stå sterkt in any case i hvert fall in that/this case i så fall just in case for sikkerhets skyld case2 [keɪs] s 1 eske; etui, futteral; skrin 2 boks; kasse; monter 3 hylse; hylster, kapsel; slire 4 mappe; veske case3 [keɪs] v 1 kle; bygge inn 2 legge i eske/ skrin/kasse casebook [ˈkeɪsbʊk] s 1 lærebok (som bygger på typiske tilfeller) 2 (med) journal; rapporteringsbok case history [ˌkeɪsˈhɪstərɪ] s sykehistorie (til pasient) casement [ˈkeɪsmənt] s vindu (sidehengslet, i motsetning til skyvevindu) case-sensitive [ˈkeɪsˌsensətɪv] adj (data) som skiller mellom store og små bokstaver caseworker [ˈkeɪsˌwɜ:kə] s saksbehandler (på sosialkontor) cash1 [kæʃ] s 1 kontanter; (rede) penger 2 (økon) kasse cash in hand kontant; svart betaling (uten å ha betalt skatt) cash on delivery kontant ved levering; mot oppkrav cash2 [kæʃ] v innløse; heve cash in on something tjene (penger) på noe cash account [ˈkæʃəˌkaʊnt] s kassakonto cashbook [ˈkæʃbʊk] s kassabok cash card [ˈkæʃkɑ:d] s minibankkort cash crop s avling for salg cash desk s kassadisk; kasse cash dispenser [ˈkæʃdɪsˌpensə] s (brit) minibank; jf. ATM cashier1 [kæˈʃɪə] s kasserer cashier2 [kəˈʃɪə] v kassere, vrake; avskjedige (i unåde, med vanære) cashmere [kæʃˈmɪə] s kasjmirull; kasjmir cash order [ˈkæʃˌɔ:də] s (økon) pengeanvisning; anvisning cash payment s kontant betaling cashpoint [ˈkæʃpɔɪnt] s minibank; jf. cash dispenser cash price s kontantpris cash receipt [ˈkæʃrɪˌsi:t] s kvittering; kassalapp cash register [ˈkæʃˌredʒɪstə] s kassaapparat casing [ˈkeɪsɪŋ] s 1 hylster; kapsel; innkapsling; omslag; overtrekk; trekk; futteral 2 fôringsrør 3 løpegang (til snøring, strikk o.l.) casino [kəˈsi:nəʊ] s spillekasino; kasino cask [kɑ:sk] [ˈkæsk] s (amer) vinfat; fat; tønne casket [ˈkɑ:skɪt], (amer) [ˈkæskɪt] s 1 skrin (til smykker, verdisaker) 2 (amer) likkiste

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


casserole casserole [ˈkæsərəʊl] s 1 ildfast form 2 ≈ gryterett; mat tilberedt i ildfast form cassette [kəˈset] s kassett cassette player s kassettspiller cassette tape s kassettbånd cassock [ˈkæsək] s 1 prestekjole 2 korkappe cast1 [kɑ:st] s 1 kast 2 støpeform; avstøpning; (fig) form, preg 3 anstrøk, tilbøyelighet 4 (petro) fargespill (f.eks. på oljeflak); skinn cast2 [kɑ:st] s (film, teat) rollebesetning cast3 [kɑ:st] v, ureg: cast, cast 1 kaste, hive, slenge; kassere 2 støpe be cast down være nedfor cast about spekulere; tenke frem og tilbake cast a vote avgi stemme cast away lide skibbrudd cast off felle av (masker); seile ut (båt eller skip) cast on legge opp (masker) cast4 [kɑ:st] v, ureg: cast, cast fordele roller, tildele rolle (i skuespill, film) castanets [ˌkæstəˈnets] s (fl) kastanjetter castaway [ˈkɑ:stəweɪ] s 1 skibbrudden (person) 2 (fig) utstøtt (person) caste [kɑ:st] s kaste (indisk klassesystem) castigate [ˈkæstɪgeɪt] v refse; tukte casting [ˈkɑ:stɪŋ] s 1 støping 2 (film, teat) rollebesetning, rollefordeling casting vote s avgjørende stemme cast-iron [ˌkɑ:stˈaɪən] adj 1 støpejerns- 2 (fig) bombesikker, urokkelig castle [ˈkɑ:sl] s 1 borg; slott 2 tårn (i sjakk) castle(s) in the air luftslott cast-off1 [ˈkɑ:stɒf] s 1 felling (i strikking) 2 (særlig i fl) avlagte klær 3 utstøtt person cast-off2 [ˈkɑ:stɒf] adj avdanket; utstøtt, vraket cast-on [ˈkɑ:stɒn] s opplegging, opplegg (i strikking) castor [ˈkɑ:stə] s 1 trinse 2 bøsse; strødåse castor oil [ˌkɑ:stəˈɔɪl] s laksérolje castor sugar s farin; strøsukker castrate [kæˈstreɪt] v kastrere casual [ˈkæʒjʊəl] adj 1 tilfeldig 2 ledig, utvungen 3 skjødesløs casual clothes s (fl) fritidsklær casual labourer s midlertidig ansatt; løsarbeider casualty [ˈkæʒjʊəltɪ] s ulykke, ulykkestilfelle casualties ofre; forulykkede; døde og sårede Casualty Ward s legevakt; skadestue casual wear s → casual clothes cat1 [kæt] s katt let the cat out of the bag slippe katta ut av sekken; forsnakke seg when the cat's away, the mice will play når katten er borte, danser musene på bordet

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 78

78

catchy cat2 [kæt] v 1 (sjø) katte (anker) 2 (slang) kaste opp, spy cataclysm [ˈkætəklɪzəm] s kataklysme; totalomfattende flomkatastrofe catacomb [ˈkætəku:m] s katakombe catafalque [ˈkætəfælk] s katafalk catalogue1 [ˈkætəlɒg] s katalog; fortegnelse, register catalogue2 [ˈkætəlɒg] v katalogisere; registrere catalyst [ˈkætəlɪst] s katalysator catalytic [ˌkætəˈlɪtɪk] adj katalytisk catamaran [ˌkætəməˈræn] s (sjø) katamaran catapult1 [ˈkætəpʌlt] s 1 sprettert; slynge 2 katapult catapult2 [ˈkætəpʌlt] v kaste/slynge ut (med kastemaskin) cataract [ˈkætərækt] s 1 katarakt; stor foss 2 (med) grå stær catarrh [kəˈtɑ:] s (med) katarr catastrophe [kəˈtæstrəfɪ] s katastrofe catastrophic [ˌkætəˈstrɒfɪk] adj katastrofal cat burglar s fasadeklatrer (som er innbruddstyv) catcall1 [ˈkætkɔ:l] s piping; (i fl) pipekonsert catcall2 [ˈkætkɔ:l] v pipe catch1 [kætʃ] s 1 grep, tak 2 bytte, fangst; (fig) fordel; (dgl) godt parti 3 sperrehake; hake; dørstopper; smekklås; haspe; klinke 4 aber, hake; there's a catch in it det er en hake ved det catch-22 vanskelig dilemma uten mulig løsning; a catch 22-situation en fastlåst situasjon catch2 [kætʃ] v, ureg: caught, caught 1 fange (opp); gripe; ta (fatt i); få tak; henge/sitte fast; hekte/ henge seg opp 2 fange/samle opp 3 overraske/ ta (på fersk gjerning) 4 begripe, oppfatte 5 nå, rekke 6 få, pådra seg 7 treffe; ramme, råke catch a cold bli forkjølet catch fire begynne å brenne; ta fyr catch it få kjeft/juling catch on slå an catch oneself ta seg i det catch on to oppdage; få mistanke om catch out avsløre catch somebody a clip gi noen en ørefik catch up on komme à jour med catch up with innhente caught up in oppslukt av; rotet opp i catching [ˈkætʃɪŋ] adj 1 smittsom 2 (fig) fengende, smittende catchment area [ˈkætʃməntˈeərɪə] nedslagsdistrikt, nedslagsfelt catchphrase [ˈkætʃfreɪz] s populært uttrykk catchword [ˈkætʃwɜ:d] s slagord catchy [ˈkætʃɪ] adj fengende

03/05/16 12:34


catechism catechism [ˈkætɪkɪzəm] s katekisme catechize, catechise [ˈkætɪkaɪz] v katekisere (undervise i kristen lære) categorical [ˌkætɪˈgɒrɪkl] adj kategorisk categorization, categorisation [ˌkætɪgəraɪˈzeɪʃn] s kategorisering categorize, categorise [ˈkætɪgəraɪz] v kategorisere category [ˈkætəgərɪ] s kategori cater [ˈkeɪtə] v levere mat cater for levere mat til; skaffe; tilgodese (særlig med underholdning el.l.) cater to sørge for; ta seg av caterer [ˈkeɪtərə] s ferdigmatleverandør catering [ˈkeɪtərɪŋ] s catering; kafé- eller restaurantvirksomhet caterpillar1 [ˈkætəpɪlə] s 1 (zool) kålorm; larve 2 (i fl) belter, beltetrekk; larveføtter (på kjøretøy) caterpillar2 [ˈkætəpɪlə] adj belte-, med beltetrekk Cath fork. for Catholic catharsis [kəˈɵɑ:sɪs] s katarsis, renselse; (psyk også) avreagering cathartic1 [kəˈɵɑ:tɪk] s avføringsmiddel cathartic2 [kəˈɵɑ:tɪk] adj 1 katartisk; rensende 2 avførende Cathay [kæˈɵeɪ] (geogr, gml) Kina cathedral [kəˈɵi:drəl] s katedral, domkirke Catherine wheel [ˈkæɵəri:nˌwi:l] s fyrverkerisol cathode [ˈkæɵəʊd] s katode cathode ray tube s katodestrålerør catholic [ˈkæɵəlɪk] adj 1 alminnelig; omfattende 2 frisinnet Catholic1 [ˈkæɵəlɪk] s katolikk Catholic2 [ˈkæɵəlɪk] adj katolsk, romerskkatolsk catkin [ˈkætkɪn] s (bot) rakle cat litter s kattestrø, kattesand catnap [ˈkætnæp] s høneblund, (liten) lur cat-o'-nine-tails [ˈkætəˈnaɪnteɪlz] s (hist) nihalet katt (= pisk med ni tamper) catsuit [ˈkætsu:t] s trikot cattish [ˈkætɪʃ] adj → catty cattle [ˈkætl] s storfe, kveg, fe cattle grid [ˈkætlgrɪd] s ferist catty [ˈkætɪ] adj 1 spydig; ondskapsfull 2 katteaktig catty-corner [ˈkætɪˌkɔ:nə] adv diagonalt, skrått; på skrå; catty-corner from/to the chemist's på skrå overfor apoteket CATV [ˈsi:ˌeɪtɪˈvi:] fork. for cable television catwalk [ˈkætwɔ:k] s 1 catwalk 2 gangbro; gangplanke; (petro også) rørbro

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 79

79

cavort Caucasian1 [kɔ:ˈkeɪzjən] s 1 europeer; hvit (om folkegruppe) 2 kaukasier Caucasian2 [kɔ:ˈkeɪzjən] adj 1 europeisk; hvit (om folkegruppe) 2 kaukasisk caucus [ˈkɔ:kəs] s (amer, pol) partistyremøte; nominasjonsmøte caught [kɔ:t] v → catch2 cauldron [ˈkɔ:ldrən] s 1 gryte, stor kjele 2 (fig) heksegryte cauliflower [ˈkɒlɪflaʊə] s (bot) blomkål causal [ˈkɔ:zl] adj kausal; årsakscausality [kɔ:ˈzælətɪ] s kausalitet; årsakssammenheng cause1 [kɔ:z] s 1 årsak, opphav 2 grunn 3 formål; sak cause of årsak/opphav til common cause felles sak cause2 [kɔ:z] v forårsake causeless [ˈkɔ:zləs] adj uten (påviselig) årsak, ubegrunnet, uforklarlig causeway [ˈkɔ:zweɪ] s veifylling; vei (over myr eller vann) caustic [ˈkɔ:stɪk] adj 1 kaustisk 2 (fig) bitende, skarp caustic soda s kaustisk soda; lut cauterize, cauterise [ˈkɔ:təraɪz] v etse; brenne ut (f.eks. et sår) caution1 [ˈkɔ:ʃn] s 1 forsiktighet 2 advarsel 3 (amer) kausjon caution2 [ˈkɔ:ʃn] v advare cautionary [ˈkɔ:ʃnərɪ] adj advarende cautious [ˈkɔ:ʃəs] adj forsiktig; varsom cavalcade [ˌkævlˈkeɪd] s 1 (fig) kavalkade 2 rytteropptog cavalier1 [ˌkævəˈlɪə] s 1 ridder; rytter 2 kavaler; (hist) rojalist cavalier2 [ˌkævəˈlɪə] adj 1 feiende; flott 2 overlegen; hensynsløs cavalry [ˈkævlrɪ] s kavaleri cave1 [keɪv] s hule cave2 [keɪv] v 1 utforske hule 2 (amer) falle sammen cave in falle sammen; rase sammen caveman [ˈkeɪvmən] s huleboer cavern [ˈkævən] s 1 hule; grotte 2 hulrom cavernous [ˈkævənəs] adj 1 hul, uthult; (om personer) hulkinnet; huløyd 2 bunnløs caviar, caviare [ˈkævɪɑ:] s kaviar caviar to the general perler for svin cavil1 [ˈkævɪl] s kverulering; smålig kritikk cavil2 [ˈkævɪl] v kverulere; komme med smålig kritikk cavity [ˈkævətɪ] s 1 hulrom 2 hull (i tann) cavort [kəˈvɔ:t] v (dgl) hoppe og sprette; gjøre krumspring

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


caw caw1 [kɔ:] s kra; kråkeskrik caw2 [kɔ:] v skrike (som kråke, ravn el.l.) cayenne [keɪˈen] , cayenne pepper s kajennepepper CB [ˌsi:ˈbi:] fork. for Citizens' Band (Radio) CBC [ˌsi:bɪˈsi:] fork. for Canadian Broadcasting Corporation CBE [ˌsi:bɪˈi:] fork. for Commander of the Order of the British Empire CBI [ˌsi:bɪˈaɪ] fork. for Confederation of British Industry ≈ Det britiske industriforbundet CBS [ˌsi:bɪˈes] (amer) fork. for Columbia Broadcasting System cc 1 fork. for carbon copy 2 fork. for cubic centimetre(s) CC 1 fork. for County Council 2 fork. for City Council ccw fork. for counterclockwise CD1 [ˌsi:ˈdi:] (fransk) fork. for Corps Diplomatique det diplomatiske korps CD2, cd [ˌsi:ˈdi:] fork. for compact disc CD-plate Cdr (mil) fork. for Commander Cdre (mil) fork. for Commodore CD-ROM [ˌsi:ˈdi:ˈrɒm] (data) fork. for compact disc read-only memory CE [ˌsi:ˈi:] 1 fork. for Common Era 2 fork. for Church of England cease1 [si:s] s opphør, stans cease2 [si:s] v slutte (med), holde opp (med) ceasefire [ˈsi:sfaɪə] s våpenhvile, våpenstillstand ceaseless [ˈsi:sləs] adj endeløs; uavbrutt cedar [ˈsi:də] s (bot) sedertre; seder cede [si:d] v 1 avstå, oppgi; overdra; levere fra seg 2 innrømme ceiling [ˈsi:lɪŋ] s 1 (innvendig) tak; himling 2 (fig) tak; øverste grense hit the ceiling fly i taket (f.eks. av sinne) celebrate [ˈselɪbreɪt] v 1 feire 2 gjøre ære på celebrated [ˈselɪbreɪtɪd] adj berømt; feiret celebration [ˌselɪˈbreɪʃn] s feiring celebrity [sɪˈlebrətɪ] s berømthet, berømt person; (dgl) kjendis celery [ˈselərɪ] s (bot) selleri; stangselleri celery root sellerirot celestial [sɪˈlestɪəl] adj himmelsk; himmelcelestial body s himmellegeme celibacy [ˈselɪbəsɪ] s sølibat celibate1 [ˈselɪbət] s person som lever seksuelt avholdende celibate2 [ˈselɪbət] adj seksuelt avholdende cell [sel] s celle cellar [ˈselə] s kjeller cellist [ˈtʃelɪst] s cellist cellmate [ˈselmeɪt] s cellekamerat cello [ˈtʃeləʊ] s (mus) cello

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 80

80

centralization cellphone [ˈselfəʊn] s mobiltelefon; jf. mobile phone cellular1 [ˈseljʊlə] s (dgl) mobiltelefon cellular2 [ˈseljʊlə] adj cellecellular phone s (amer) mobiltelefon; → cellphone Celsius [ˈselsɪəs] s, adj Celsius Celt [selt] s kelter Celtic [ˈseltɪk] adj keltisk cement1 [sɪˈment] s 1 sement; bindemiddel (som kitt, lim) 2 (fig) bånd cement2 [sɪˈment] v 1 sementere; kitte; lime 2 (fig) forene; styrke cement mixer s sementblander cemetery [ˈsemɪtrɪ] s gravlund, gravplass (uten kirke) cenotaph [ˈsenətɑ:f] s kenotaf; monument; (særlig) minnesmerke over falne i en krig censor1 [ˈsensə] s sensor censor2 [ˈsensə] v 1 sensurere 2 kritisere strengt censorious [senˈsɔ:rɪəs] adj dømmesyk censorship [ˈsensəʃɪp] s 1 sensur 2 sensorstilling censure1 [ˈsenʃə] s mishag, misnøye; kritikk censure2 [ˈsenʃə] v klandre; kritisere census [ˈsensəs] s folketelling; manntall cent [sent] s 1 (amer) cent (= 1/100 dollar) 2 hundredel per cent prosent centaur [ˈsentɔ:] s (myt) kentaur (fabeldyr) centenarian [ˌsentɪˈneərɪən] s hundreåring centenary1 [senˈti:nərɪ] s 1 hundreårsjubileum 2 hundreårsdag 3 hundreårsperiode centenary2 [senˈti:nərɪ] adj hundreårig; hundreårscentennial [senˈtenɪəl] s, adj → centenary1, centenary2 center [ˈsentə] (amer) → centre1, centre2, centre3 centigrade [ˈsentɪgreɪd] s, adj (tidligere vanlig ved angivelse av temperatur) Celsius centilitre [ˈsentɪli:tə] s centiliter centimetre, (amer) centimeter [ˈsentɪmi:tə] s centimeter centipede [ˈsentɪpi:d] s tusenbein central1 [ˈsentrəl] s (amer, gml) telefonsentral; sentral central2 [ˈsentrəl] adj sentral, sentral-; viktig; viktigst Central [ˈsentrəl] (geogr) administrativ region i Skottland central heating s sentralvarme, sentraloppvarming Central Intelligence Agency s (amer) → CIA centralization, centralisation [ˌsentrəlaɪˈzeɪʃn] s sentralisering

03/05/16 12:34


centralize centralize, centralise [ˈsentrəlaɪz] v sentralisere; sentrere; konsentrere; samle (seg) central processing unit s (data) sentralenhet central reservation s midtrabatt (i vei) centre1, (amer) center [ˈsentə] s sentrum; (fig også) midte; kjerne; midtpunkt centre2, (amer) center [ˈsentə] v sette i sentrum; stå i sentrum; sentrere centre about samle (seg) om centre3, (amer) center [ˈsentə] adj senter-; sentral-; sentral; sentrums-; kjerne-; midtcentreboard [ˈsentəbɔ:d] s (sjø) senkekjøl centrefield, (amer) centerfield [ˈsentəfi:ld] s (sport) midtbane centre of gravity s tyngdepunkt centrepiece, (amer) centerpiece [ˈsentəpi:s] s 1 pynteoppsats; oppsats 2 (fig) blikkfang centrifugal [senˈtrɪfjʊgəl] adj sentrifugal-; sentrifugal centrifugal force s sentrifugalkraft century [ˈsentʃərɪ] s århundre ceramic [sɪˈræmɪk] adj keramisk ceramics [sɪˈræmɪks] s (fl) keramikk (også om kunsthåndverket) ceramist [ˈserəmɪst] s keramiker cereal1 [ˈsɪərɪəl] s korn; (i fl) kornprodukter; (særlig) frokostblanding hot cereal grøt (ofte havre-) cereal2 [ˈsɪərɪəl] adj korncerebral [ˈserɪbrəl] adj cerebral, hjerne-; (fig også) intellektuell cerebral palsy s (med) cerebral parese ceremonial1 [ˌserɪˈməʊnɪəl] s seremoni; seremoniell ceremonial2 [ˌserɪˈməʊnɪəl] adj seremoniell ceremonious [ˌserɪˈməʊnɪəs] adj (overdrevent) høytidelig; formell ceremony [ˈserɪmənɪ] s seremoni stand on ceremony holde på (de formelle) formene cert1 [sɜ:t] s (dgl) noe som er sikkert a dead cert en opplagt sak cert2 [sɜ:t] 1 fork. for certificate 2 fork. for certified certain [ˈsɜ:tn] adj 1 sikker, viss 2 pålitelig, sikker 3 bestemt, viss be certain to forvisse seg om (at); huske/passe på å certain about/of sikker/viss på make certain of forvisse seg om; få bekreftet certainly [ˈsɜ:tnlɪ] adv 1 sikkert; utvilsomt 2 (som svar) ja visst; selvsagt certainty [ˈsɜ:tntɪ] s sikkerhet; visshet certifiable [ˌsɜ:tɪˈfaɪəbl] adj beviselig, påviselig; som en kan få bevis på

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 81

81

chaff certificate1 [səˈtɪfɪkət] s attest; vitnemål; sertifikat; bevis certificate2 [səˈtɪfɪkeɪt] v gi/utstede attest/ vitnemål/bevis Certificate of Origin s (merk) opprinnelsesbevis (tolldokument som viser hvor en vare opprinnelig kommer fra) Certificate of Pre-Vocational Education s (brit) eksamen og vitnemål fra videregående skole for elever fra yrkesfaglig studieprogrammer; jf. A-level , AS-level Certificate of Seaworthiness s (sjø) sjødyktighetsbevis Certificate of Secondary Education s (brit) tidligere eksamen og vitnemål fra videregående skole (nå avløst av General Certificate of Secondary Education); jf. GCSE certification [ˌsɜ:tɪfɪˈkeɪʃn] s attestering; bevitnelse; sertifisering certified [ˈsɜ:tɪfaɪd] adj attestert; bevitnet; sertifisert certified public accountant s (særlig amer) statsautorisert revisor certify [ˈsɜ:tɪfaɪ] v attestere, bevitne; sertifisere; (også) autorisere certitude [ˈsɜ:tɪtju:d] s sikkerhet; visshet cervical [ˈsɛ:vɪkl] adj 1 (anat) hals- 2 livmorhalscervical vertebra halsvirvel cervical smear s (med) livmorhalsprøve (kreftprøve) cervix [ˈsɜ:vɪks] s (anat) livmorhals cessation [seˈseɪʃn] s opphør; stans cession [ˈseʃn] s fraskrivelse (av rettigheter); avståelse (av eiendom, landområde) cesspit [ˈsespɪt] s kloakkum, septiktank; (fig) kloakk, pøl cesspool [ˈsespu:l] s → cesspit Ceylon [sɪˈlɒn] (geogr) Ceylon ( gml navn på Sri Lanka) cf fork. for confer jamfør, sammenlikn c/f (økon) fork. for carried forward overført ch 1 fork. for chapter 2 fork. for central heating C/H fork. for central heating Chad [tʃæd] (geogr) Tsjad Chadian1 [ˈtʃædɪən] s tsjader Chadian2 [ˈtʃædɪən] adj tsjadisk chafe1 [tʃeɪf] s 1 gnagsår 2 (foreldet) irritasjon chafe2 [tʃeɪf] v 1 gni (for å varme) 2 gnage; skrape/skrubbe (opp) 3 (fig) ergre, irritere, ergre seg chafe at ergre seg over chaff1 [tʃɑ:f] s 1 agner (på korn/blomster) 2 hakkelse (småbiter av halm) 3 (fig) skrot; avfall chaff2 [tʃɑ:f] s (godmodig) erting

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


chaff chaff3 [tʃɑ:f] v hakke (halm) chaff4 [tʃɑ:f] v erte (godmodig); fleipe/drive gjøn (med) chaffinch [ˈtʃæfɪntʃ] s (zool) bokfink chain1 [tʃeɪn] s 1 kjetting, lenke; kjede 2 rekke, serie chain2 [tʃeɪn] v lenke (fast) chain gang [ˈtʃeɪngæŋ] s lenkegjeng chain letter [ˈtʃeɪnˌletə] s kjedebrev chain reaction [ˌtʃeɪnrɪˈækʃən] s kjedereaksjon chain-smoker [ˈtʃeɪnˌsməʊkə] s kjederøyker chain stitch [ˈtʃeɪnstɪtʃ] s kjedesting chain store [ˈtʃeɪnstɔ:] s kjedebutikk, kjedeforretning chair1 [ˈtʃeə] s 1 stol 2 (fig) forsete; formann; ordstyrer; president 3 lærestol; professorat 4 bærestol be in the chair være ordstyrer take the chair innta/overta formannsplassen/ ordstyrervervet chair2 [ˈtʃeə] v 1 være ordstyrer; lede forhandlinger/møte 2 bære på gullstol chairlift [ˈtʃeəlɪft] s stolheis chairman [ˈtʃeəmən] s formann; jf. chairperson chairperson [ˈtʃeəˌpɜ:sn] s leder; ordstyrer; president chairwoman [ˈtʃeəˌwʊmən] s forkvinne; jf. chairperson chalet [ˈʃæleɪ] s 1 hytte (særlig i sveitserstil) 2 (brit) campinghytte chalice [ˈʃælɪs] s (hist) alterkalk; kalk chalk1 [tʃɔ:k] s kritt chalk2 [tʃɔ:k] v kritte (opp) chalk out skissere/streke opp chalk up notere (opp); skrive på regningen challenge1 [ˈtʃælɪndʒ] s 1 utfordring 2 anrop (fra vaktpost) challenge2 [ˈtʃælɪndʒ] v 1 trosse, utfordre 2 bestride challenger [ˈtʃælɪndʒə] s utfordrer challenging [ˈtʃælɪndʒɪŋ] adj utfordrende chamber [ˈtʃeɪmbə] s 1 værelse; kammer; lite rom 2 (i fl også) leilighet; kontorlokaler; lokaler 3 (i fl, jur) advokatkontor, dommerkontor 4 møtesal 5 forsamling 6 (i nasjonalforsamling) kammer 7 (i skytevåpen) kammer chamber concert s kammerkonsert chamberlein [ˈtʃeɪmbəlɪn] s kammerherre Lord Chamberlein (of the Household) hoffmarskalk town chamberlein kemner chambermaid [ˈtʃeɪmbəmeɪd] s kammerpike; værelsespike (på hotell)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 82

82

change chamber music [ˈtʃeɪmbəˌmju:zɪk] s kammermusikk Chamber of Commerce s ≈ handelskammer chamber pot [ˈtʃeɪmbəpɒt] s nattpotte; potte chambers [ˈtʃeɪmbəz] s (fl) (jur) → chamber chameleon [kəˈmi:lɪən] s (zool) kameleon chamois1 [ˈʃæmwɑ:] s (zool) gemse chamois2 [ˈʃæmɪ] s → chamois leather chamois leather [ˈʃæmɪleðə] s 1 semsket lær; semsket skinn 2 pusseskinn chamomile [ˈkæməʊmaɪl] s → camomile champ1 [ˈtʃæmp] s mester;  vinner; (sport også) champion champ2 [ˈtʃæmp] v 1 gumle; knaske 2 (særlig om hest) tygge på bissel 3 (fig) være utålmodig champagne [ˌʃæmˈpeɪn] s sjampanje champion1 [ˈtʃæmpjən] s 1 forkjemper; forsvarer 2 mester; vinner; (sport også) champion champion of mester i; vinner av; forkjemper for; forsvarer av champion2 [ˈtʃæmpjən] v forsvare, støtte; kjempe for champion3 [ˈtʃæmpjən] adj mester-, vinnerchampionship [ˈtʃæmpjənʃɪp] s mesterskap chance1 [tʃɑ:ns] s 1 tilfeldighet, tilfelle; slump, slumpetreff; do you by any chance know du skulle vel ikke tilfeldigvis vite 2 anledning; mulighet, sjanse stand a fair/good chance ha rimelige/gode muligheter chance2 [tʃɑ:ns] v 1 hende; falle seg; slumpe til 2 risikere, våge chance upon komme over; finne tilfeldig chance3 [tʃɑ:ns] adj tilfeldig chancel [ˈtʃɑ:nsl] s kor (del av kirkebygning) chancellor [ˈtʃɑ:nsələ] s 1 kansler 2 (ved ambassade) ≈ førstesekretær Chancellor of the Exchequer (i Storbritannia) finansminister Lord (High) Chancellor lordkansler (Overhusets president og Englands høyeste juridiske embetsmann) chancy [ˈtʃɑ:nsɪ] adj (dgl) sjansepreget, uviss; risikabel chandelier [ˌʃændəˈlɪə] s lysekrone chandler [ˈtʃɑ:ndlə] s 1 lysestøper 2 kremmer; ship's chandler skipshandler change1 [tʃeɪndʒ] s 1 forandring, forvandling; ombytte, bytte, skifte; change of address adresseforandring 2 vekslepenger; småpenger for a change til en avveksling/forandring change2 [tʃeɪndʒ] v 1 forandre/forvandle (seg); bytte/skifte 2 veksle (penger); gi igjen change down/up gire ned/opp change for bytte/skifte ut med

03/05/16 12:34


changeable change hands skifte eier change into forandre/forvandle (seg) til change one's mind ombestemme seg; skifte mening change over bytte plass; skifte changeable [ˈtʃeɪndʒəbl] adj foranderlig, skiftende; (om været også) ustadig; vekslende changeover [ˈtʃeɪndʒˌəʊvə] s 1 overgang; forandring, skifte; omstilling 2 (sport) bytte av banehalvdel; veksling changing [ˈtʃeɪndʒɪŋ] s forandring; bytte, skifte the changing of the guards vaktskifte channel1 [ˈtʃænl] s 1 kanal (fortrinnsvis naturlig); strede, sund 2 skipslei; lei; rute 3 elveleie 4 (radio, tv) kanal 5 (fig) kanal, vei the (English) Channel Kanalen (Den engelske kanal) channel2 [ˈtʃænl] v 1 grave ut (kanal) 2 kanalisere Channel Islands the Channel Islands (geogr) Kanaløyene chant1 [tʃɑ:nt] s 1 messing; monoton sang 2 (gammel) melodi/sang; Gregorian chant gregoriansk sang chant2 [tʃɑ:nt] v messe (synge f.eks. liturgi) chantarelle [ˌtʃæntəˈrel] s (bot) kantarell chaos [ˈkeɪɒs] s kaos; forvirring chaotic [keɪˈɒtɪk] adj kaotisk chap1 [tʃæp] s sprekk; sprukken hud chap2 [tʃæp] s (oftest i fl) kjaker; kjever (særlig på dyr) chap3 [tʃæp] s (dgl) fyr; kar chap4 [tʃæp] v (få til å) sprekke/bli sår chapel [ˈtʃæpl] s 1 kapell 2 bedehus chaperon1 [ˈʃæpərəʊn] s anstand chaperon2 [ˈʃæpərəʊn] v være anstand chap-fallen [ˈtʃæpˌfɔ:lən] adj (foreldet) lang i ansiktet (av skuffelse el.l.) chaplain [ˈtʃæplɪn] s prest (særlig ved institusjon, f.eks. fengselsprest, sykehusprest); feltprest; skipsprest chapter [ˈtʃæptə] s kapittel char1 [tʃɑ:] s (zool) røye char2 [tʃɑ:] s (dgl) te char3 [tʃɑ:] v forkulle; forkulles char4 [tʃɑ:] v gjøre rent; skure; vaske character [ˈkærɪktə] s 1 karakter, natur 2 skussmål; særpreg 3 person; personlighet 4 bokstav; skrifttegn; tegn in character typisk; (teat) i rollefiguren out of character ikke typisk (i forhold til ens karakter eller sakens natur) quite a character (dgl) litt av en type characteristic1 [ˌkærɪktəˈrɪstɪk] s eiendommelighet; særpreg

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 83

83

charm characteristic2 [ˌkærɪktəˈrɪstɪk] adj karakteristisk characterization, characterisation [ˌkærɪktəraɪˈzeɪʃn] s karakterisering characterize, characterise [ˈkærɪktəraɪz] v karakterisere character set s (data) tegnsett character witness s karaktervitne (i rettssak) charade [ʃəˈrɑ:d] s 1 farse; parodi 2 ordlek, stavelsesgåte charcoal [ˈtʃɑ:kəʊl] s trekull charge1 [tʃɑ:dʒ] s 1 anklage, beskyldning; tiltale 2 pris; priskrav; gebyr; is there a charge ? koster det noe? 3 (i fl) omkostninger; utgifter 4 stormangrep; angrep 5 ladning (av sprengstoff, elektrisk strøm) 6 (petro) innsats; sats 7 belastning; byrde; (fig) ansvar 8 oppdrag, oppgave; pålegg 9 omsorg; varetekt; person en har omsorgsansvar for 10 (jur) instruks; direktiv, pålegg free of charge uten omkostninger in charge ansvarlig; be in charge of something ha ansvaret for noe take charge ta styringen; påta seg ansvar charge2 [tʃɑ:dʒ] v 1 anklage, beskylde; sikte/ tiltale 2 angripe; storme 3 forlange; ta (i pris); (økon) anføre, debitere; belaste; charge it to my account før det på min konto 4 belaste; laste; fylle (opp); lade 5 pålegge; (fig) betro 6 formane; instruere; oppfordre; beordre charge with sikte/tiltale for; charge somebody with something gi noen noe i oppdrag; pålegge noen noe chargeable [ˈtʃɑ:dʒəbl] adj 1 som kan siktes/ tiltales/anklages 2 som kan belastes; (økon) som kan debiteres (konto) charge account [ˈtʃɑ:dʒəˌkaʊnt] s (amer) konto (i forretning) charger1 [ˈtʃɑ:dʒə] s stridshest charger2 [ˈtʃɑ:dʒə] s stort fat chariot [ˈtʃærɪət] s (hist) vogn, stridsvogn (tohjuls, til hest) charisma [kəˈrɪzmə] s karisma charismatic [ˌkærɪzˈmætɪk] adj karismatisk charitable [ˈtʃærətəbl] adj veldedig, godgjørende; snill charity [ˈtʃærətɪ] s 1 nestekjærlighet; kjærlighet 2 veldedighet 3 veldedig stiftelse charity begins at home hjelp dine nærmeste først charlady [ˈtʃɑ:leɪdɪ] s → charwoman charlatan [ˈʃɑ:lətən] s svindler; sjarlatan charm1 [tʃɑ:m] s 1 sjarm 2 amulett 3 trolldom; tryllemiddel; (fig) fortryllelse charm2 [tʃɑ:m] v 1 sjarmere 2 forhekse, fortrylle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


charming charming [ˈtʃɑ:mɪŋ] adj sjarmerende chart1 [tʃɑ:t] s 1 (sjø) sjøkart, draft 2 diagram; skjema; tabell 3 (data) diagram top of the charts listetopp (innen f.eks. musikk, underholdning) chart2 [tʃɑ:t] v 1 kartlegge 2 stikke ut kurs 3 vise ved diagram charter1 [ˈtʃɑ:tə] s 1 dokument 2 fribrev; privilegium 3 (fly, sjø) befraktning; befraktningskontrakt the Charter of the United Nations FN-pakten charter2 [ˈtʃɑ:tə] v 1 privilegere 2 (merk) autorisere 3 (fly, sjø) befrakte, chartre charter3 [ˈtʃɑ:tə] adj (fly, sjø) befraktnings-, charter-; charter flight charterfly(tur) Chartered Accountant s statsautorisert revisor charwoman [ˈtʃɑ:wʊmən] s (brit, gml) rengjøringshjelp; vaskehjelp; vaskekone chary [ˈtʃeərɪ] adj tilbakeholden; forsiktig chase1 [tʃeɪs] s 1 forfølgelse, jakt 2 forfulgt (person); jaget (dyr) in chase of på jakt etter chase2 [tʃeɪs] v 1 forfølge 2 jage (etter); jakte på 3 (dgl) fly etter, løpe etter chase down oppspore (og innhente) chase3 [tʃeɪs] v siselere (på metall) chaser1 [ˈtʃeɪsə] s 1 forfølger; jeger 2 slurk øl (el.l. etter en dram) chaser2 [ˈtʃeɪsə] s siselør chasm [ˈkæzəm] s dyp kløft; (også fig) avgrunn chassis [ˈʃæsɪ] s chassis; understell chaste [tʃeɪst] adj 1 kysk; ren; ærbar 2 enkel; stilren chasten [ˈtʃeɪsn] v 1 (foreldet) refse; tukte 2 ha en modererende virkning på chastise [tʃæˈstaɪz] v straffe (strengt); tukte chastisement [tʃæˈstaɪzmənt] s (streng) straff; tukt chastity [ˈtʃæstətɪ] s kyskhet, renhet; uskyld; ærbarhet chat1 [tʃæt] s prat, snakk; småprat chat2 [tʃæt] v prate, småsnakke; slå av en prat chat somebody up (dgl) slå an på noen; sjekke (opp) noen chattel [ˈtʃætl] s løsøre chatter1 [ˈtʃætə] s skravling chatter2 [ˈtʃætə] v 1 skravle 2 (særlig om fugler) skvaldre, skvatre chatterbox [ˈtʃætəbɒks] s (dgl) skravlebøtte chatty [ˈtʃætɪ] adj skravlete; pratsom; snakkesalig chauffeur [ˈʃəʊfə] s privatsjåfør; sjåfør; jf. driver chauvinism [ˈʃəʊvɪnɪzəm] s 1 sjåvinisme 2 (dgl) sterk følelse av overlegenhet

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 84

84

checkpoint chauvinist [ˈʃəʊvɪnɪst] s sjåvinist, kraftpatriot male chauvinist mannssjåvinist chauvinistic [ˈʃəʊvɪnɪstɪk] adj sjåvinistisk cheap [tʃi:p] adj 1 billig 2 lettkjøpt; dårlig, simpel, tarvelig hold cheap forakte; se ned på cheapen [ˈtʃi:pən] v 1 bli billigere, gjøre billigere 2 forsimple cheat1 [tʃi:t] s 1 bedrag, lureri; svindel 2 bedrager, svindler cheat2 [tʃi:t] v 1 bedra, lure; snyte; svindle 2 fuske, jukse check1 [tʃek] s 1 (amer, merk) sjekk 2 nota, regning 3 spillemerke; bagasjemerke check2 [tʃek] s 1 hindring; stans, stopp; demper 2 kontroll; kontrollpost, kontrollpunkt; kontrollør 3 undersøkelse 4 sjakk (dvs situasjonen); jf. chess check3 [tʃek] s ruter; rutete stoff check4 [tʃek] v (særlig amer) registrere, skrive inn; levere inn check in registrere (seg); stemple inn (på arbeidsplass); sjekke inn (på hotell) check out stemple ut (etter endt arbeidstid); sjekke ut (av hotell); klarere (etter kontroll, undersøkelse); melde seg ut check5 [tʃek] v 1 kontrollere, undersøke; sjekke 2 stanse, stoppe; dempe 3 irettesette 4 (data) krysse av for 5 sette i sjakk check off hake av; krysse av check up (on) undersøke (nærmere) check6 [tʃek] interj 1 sjakk! 2 (amer, slang) det stemmer! checkbox [ˈtʃekbɒks] s avkryssingsrute check digit s (data) kontrollsiffer checked [tʃekt] adj rutete; a checked suit en rutete dress checker [ˈtʃekə] s 1 kontrollør; kontrollpost 2 (amer) → chequer1 checkers [ˈtʃekəz] s (fl) (amer) dam (brettspill) check-in [ˈtʃekɪn] s 1 innsjekking 2 innsjekkingsskranke, innsjekkingssted; resepsjon checking account s (amer) sjekkonto; (også) brukskonto; jf. deposit account checkmate1 [ˈtʃekmeɪt] sb sjakkmatt checkmate2 [ˈtʃekmeɪt] v gjøre/sette sjakkmatt; (fig) slå ut checkmate3 [ˈtʃekmeɪt] interj sjakkmatt! checkout [ˈtʃekaʊt] s 1 utsjekking (fra hotell) 2 kassadisk; kasse (i butikk) 3 utklarering; klarering checkpoint [ˈtʃekpɔɪnt] s kontrollpunkt, kontrollpost

03/05/16 12:34


check-up check-up [ˈtʃekʌp] s 1 kontroll 2 (med) legeundersøkelse; undersøkelse cheek1 [tʃi:k] s 1 kinn 2 bakke, kjeft (på verktøy); nebb 3 frekkhet cheek by jowl tett sammen turn the other cheek (fig) vende det andre kinnet til cheek2 [tʃi:k] v (dgl) være frekk mot cheekbone [ˈtʃi:kbəʊn] s kinnbein cheeky [ˈtʃi:kɪ] adj frekk; uforskammet cheep1 [tʃi:p] s kvitter, kvitring cheep2 [tʃi:p] v kvitre cheer1 [tʃɪə] s 1 (godt) humør; (høy) stemning 2 bevertning; traktement 3 hurrarop; hurra cheer2 [tʃɪə] v 1 glede; oppmuntre, trøste 2 hylle; rope hurra (for) 3 heie, heie for, heie på cheer up! friskt mot!; opp med humøret! cheer3 [tʃɪə] interj → cheers cheerful [ˈtʃɪəfʊl] adj 1 glad; lystig; munter 2 gledelig cheering1 [ˈtʃɪərɪŋ] s 1 oppmuntring 2 hyllest cheering2 [ˈtʃɪərɪŋ] adj oppmuntrende cheerio [ˌtʃɪərɪˈəʊ] interj 1 (dgl) ha det! 2 (gml) skål! cheerleader [ˈtʃɪərˌli:də] s 1 (amer) medlem av heiagjeng (som leder heiing på idrettsstevner) 2 (fig) kritikkløs beundrer/tilhenger cheerless [ˈtʃɪələs] adj bedrøvelig, sørgelig; nedtrykt, trist cheers [tʃɪəz] interj (dgl) skål! cheery [ˈtʃɪərɪ] adj livlig, munter; lystig cheese [tʃi:z] s ost cheesecake [ˈtʃi:zkeɪk] s ostekake cheetah [ˈtʃi:tə] s (zool) gepard; jaktleopard chef [ʃef] s kjøkkensjef chemical1 [ˈkemɪkl] s kjemikalie chemical2 [ˈkemɪkl] adj kjemisk chemist [ˈkemɪst] s 1 kjemiker 2 apoteker chemistry [ˈkemɪstrɪ] s kjemi chemotherapy [ˌkemə(ʊ)ˈɵerəpɪ] s cellegiftkur (kreftbehandling) cheque [tʃek] s (økon) sjekk pay by cheque betale med sjekk chequebook [ˈtʃekbʊk] s sjekkhefte chequer1 [ˈtʃekə] s 1 rute; firkantet felt 2 rutemønster 3 dambrett 4 (i fl, brettspill) dam chequer2 [ˈtʃekə] v dele opp i ruter chequered [ˈtʃekəd] adj 1 rutete 2 broket; skiftende; variert chequered flag (motorsport) stoppflagg (sort/ hvitt) cherish [ˈtʃerɪʃ] v 1 verdsette; sette høyt 2 holde levende; fostre, nære (f.eks. håp, ønske)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 85

85

chief cheroot [ʃəˈru:t] s cerutt (liten tvert avskåret sigar) cherry1 [ˈtʃerɪ] s 1 (bot) kirsebær 2 kirsebærtre cherry2 [ˈtʃerɪ] adj kirsebærrød cherry picker s 1 kirsebærplukker 2 (petro) heiskurv cherub [ˈtʃerəb] s 1 (fl: cherubim) kjerub 2 (fl: cherubs) basunengel; engel Ches (brit) fork. for Cheshire Cheshire [ˈtʃeʃə] (geogr) grevskap i England chess [tʃes] s sjakk (spillet) chessboard [ˈtʃesbɔ:d] s sjakkbrett chessman [ˈtʃesmæn] s sjakkbrikke chest [tʃest] s 1 kiste; kasse; skrin 2 brystkasse; bryst get something off one's chest lette sitt hjerte for noe chestnut1 [ˈtʃestnʌt] s 1 (bot) kastanjetre; kastanje 2 (slang) gammel vits chestnut2 [ˈtʃestnʌt] adj kastanjebrun chest of drawers [ˌtʃestəvˈdrɔ:z] s kommode chevron [ˈʃevrən] s (mil) vinkel (dvs distinksjon som angir befals grad) chew1 [tʃu:] s 1 tygging 2 munnfull chew2 [tʃu:] v 1 tygge (på) 2 (fig) gruble (over) chewing gum [ˈtʃu:ɪŋgʌm] s tyggegummi chewy [ˈtʃu:ɪ] adj seig, hard (å tygge) chic1 [ʃi:k] s → chick chic2 [ʃi:k] adj elegant; moteriktig chick [tʃɪk] s 1 kylling; fugleunge 2 (amer, slang) ungjente chicken1 [ˈtʃɪkɪn] s 1 kylling; (også) høne 2 (slang) feiging count one's chickens before they are hatched (ordtak) selge skinnet før bjørnen er skutt (ta ting på forskudd) chicken2 [ˈtʃɪkɪn] v (slang) bli redd chicken out trekke seg (av feighet) chicken3 [ˈtʃɪkɪn] adj 1 kylling-; (også) hønse2 (slang) feig chicken feed [ˈtʃɪkɪnfi:d] s 1 (slang) fjærkrefôr 2 bagateller; småpenger chicken-hearted [ˌtʃɪkɪnˈhɑ:tɪd] adj (slang) feig, lettskremt chickenpox [ˈtʃɪkɪnpɒks] s (med) vannkopper chicken run [ˈtʃɪkɪnrʌn] s hønsegård chickenshit [ˈtʃɪkɪnʃɪt] s 1 (slang, vulg) ussel feiging 2 noe verdiløst chicken soup [ˈtʃɪkɪnsu:p] s kyllingsuppe chicken wire [ˈtʃɪkɪnˌwaɪə] s hønsenetting chickweed [ˈtʃɪkwi:d] s (bot) vassarv chicory [ˈtʃɪkərɪ] s 1 (bot) sikori 2 endiv (tilhører salatfamilien) chide [tʃaɪd] v klage, mase; skjenne (på) chief1 [tʃi:f] s leder, sjef; hersker; høvding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


chief in chief hovedsakelig; stort sett; først og fremst chief2 [tʃi:f] adj 1 viktigst; hoved- 2 først; størst; høyest; øverstchief constable s (brit) ≈ politimester chief editor s sjefredaktør chief inspector s (brit) ≈ politiførstebetjent Chief Justice s (særlig amer) ≈ høyesterettsjustitiarius chiefly [ˈtʃi:flɪ] adv 1 hovedsakelig; stort sett 2 særlig, først og fremst chief master sergeant s (mil, amer) ≈ oversersjant; stabssersjant chief of staff s stabssjef chief petty officer s (mil) ≈ flaggkvartermester chief superintendent s ≈ politifullmektig chieftain [ˈtʃi:ftən] s høvding chief technician s (mil, brit) ≈ vingsersjant, stabssersjant chief warrant officer s (mil) ≈ fenrik chignon [ˈʃɪnjɒŋ] s (frisyre) knute (i nakken) chilblain [ˈtʃɪlbleɪn] s frostknute child [tʃaɪld] fl: children [ˈtʃɪldrən] s barn child's play barnemat (dvs noe som er svært enkelt eller lett å gjøre) with child gravid child abuse [ˈtʃaɪldəˌbju:s] s barnemishandling childbearing [ˈtʃaɪldˌbeərɪŋ] s barnefødsel, fødsel; (som adj) women of childbearing age kvinner i fruktbar alder childbed [ˈtʃaɪldbed] s barselseng child benefit [ˈtʃaɪldˌbenɪfɪt] s barnetrygd childbirth [ˈtʃaɪldbɜ:ɵ] s barnefødsel; fødsel childcare [ˈtʃaɪldkeə] s barnepass (f.eks. i barnehage, når foreldre jobber) childhood [ˈtʃaɪldhʊd] s barndom be in one's second childhood gå i barndommen childish [ˈtʃaɪldɪʃ] adj barnslig childless [ˈtʃaɪldləs] adj barnløs childlike [ˈtʃaɪldlaɪk] adj barnlig; uskyldig (som et barn) childminder [ˈtʃaɪldmaɪndə] s (brit) dagmamma childproof [ˈtʃaɪldpru:f] adj barnesikret children [ˈtʃɪldrən] fl av child Chile [ˈtʃɪlɪ] (geogr) Chile Chilean1 [ˈtʃɪlɪən] s chilener Chilean2 [ˈtʃɪlɪən] adj chilensk chill1 [tʃɪl] s kulde, kjølighet; kuldegysning cast a chill over something legge en demper på noe chill2 [tʃɪl] v bli/gjøre kald; (fig) legge en demper på; ta motet fra chill out slappe av chill3 [tʃɪl] adj kald, kjølig

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 86

86

chirpy chilli [ˈtʃɪlɪ] s (bot) chilipepper; chili chilling [ˈtʃɪlɪŋ] adj skremmende chilly [ˈtʃɪlɪ] adj 1 kjølig 2 (fig) kjølig; avvisende chime1 [tʃaɪm] s 1 klokkeklang; kiming; ringing 2 (i fl) klokkespill 3 harmoni, samklang chime2 [tʃaɪm] v 1 kime; ringe 2 harmonere chime in stemme i; erklære seg enig chimney [ˈtʃɪmnɪ] s 1 pipe; skorstein 2 grue; ildsted 3 lampeglass (på parafinlampe) 4 (dyp og bratt) fjellsprekk chimney corner [ˈtʃɪmnɪˌkɔ:nə] s peiskrok chimney piece [ˈtʃɪmnɪpi:s] s kaminhylle chimney pot [ˈtʃɪmnɪpɒt] s piperør (i skorstein) chimney stack [ˈtʃɪmnɪstæk] s skorstein (på tak) chimney sweep [ˈtʃɪmnɪˌswi:p] s skorsteinsfeier; feier chimp [tʃɪmp] s (dgl) → chimpanzee chimpanzee [ˌtʃɪmpənˈzi:] s (zool) sjimpanse chin [tʃɪn] s hake china1 [ˈtʃaɪnə] s porselen china2 [ˈtʃaɪnə] adj porselensChina [ˈtʃaɪnə] (geogr) Kina Chinese1 [ˌtʃaɪˈni:z] s 1 kineser 2 (om språket) kinesisk Chinese2 [ˌtʃaɪˈni:z] adj kinesisk chink1 [tʃɪŋk] s revne, sprekk, glippe chink2 [tʃɪŋk] s klirring; skrangling chink3 [tʃɪŋk] v klirre/skrangle (med) Chinky [ˌtʃɪŋkɪ] s (slang, neds) kineser chinless [ˈtʃɪnləs] adj 1 hakeløs 2 (fig, dgl) uten ryggrad chip1 [tʃɪp] s 1 flis, spon 2 hakk, skår; skall 3 skive (av eple, potet el.l. stekt i smult) 4 spillemerke 5 (data) integrert krets; brikke (med integrerte kretser) chip off the old block (fig) alen av samme stykke have a chip on one's shoulder være hissig/ snarsint chip2 [tʃɪp] v 1 hugge (til); meisle 2 flise (seg) opp; få/slå hakk i; hakke løs 3 (brit) skjære i strimler chipboard [ˈtʃɪpbɔ:d] s sponplate chipmunk [ˈtʃɪpmʌŋk] s (zool) jordekorn chippy [ˈtʃɪpɪ] s 1 (dgl) → chip shop 2 (amer, slang) ludder chips [tʃɪps] s (fl) 1 (brit) chips, pommes frites (frityrstekte potetstrimler) 2 (amer) potetgull chip shop s ≈ gatekjøkken (med fish and chips som spesialitet) chiropodist [kɪˈrɒpədɪst] s fotpleier chiropractor [ˌkaɪrəˈpræktə] s kiropraktor chirp1 [tʃɜ:p] s kvitring, kvitter chirp2 [tʃɜ:p] v kvitre chirpy [ˈtʃɜ:pɪ] adj kvitrende; livlig; munter

03/05/16 12:34


chirrup chirrup [ˈtʃɪrəp] → chirp1, chirp2 chisel1 [ˈtʃɪzl] s meisel, huggjern chisel2 [ˈtʃɪzl] v 1 hugge/meisle ut 2 (amer, slang) snyte, svindle chit1 [tʃɪt] s (neg) (ung) jente; (liten) spirrevipp chit2 [tʃɪt] s gjeldsbrev; skyldseddel chit-chat [ˈtʃɪttʃæt] s småprating; prating chivalrous [ˈʃɪvlrəs] adj 1 ridder- 2 ridderlig chivalry [ˈʃɪvlrɪ] s 1 ridderskap 2 ridderlighet chives [tʃaɪvz] s (bot) gressløk chlorine [ˈklɒri:n] s klor chloroform [ˈklɒrəfɔ:m] s kloroform chlorophyll [ˈklɒrəfɪl] s klorofyll chock1 [tʃɒk] s trekloss, kloss, klamp; kile chock2 [tʃɒk] v chock up 1 støtte opp; sikre (med klosser, kiler) 2 feste (med klamp); kile fast; fylle (opp) chocolate [ˈtʃɒklət] s sjokolade; a bar of chocolate en sjokoladeplate choice1 [tʃɔɪs] s 1 valg (både om det å velge og det en velger) 2 utvalg; a large choice of bags et stort utvalg av vesker by/for choice fortrinnsvis; helst choice2 [tʃɔɪs] adj utsøkt choir [ˈkwaɪə] s 1 sangkor 2 (del av kirkebygg) kor choirboy [ˈkwaɪəbɔɪ] s korgutt, gutt som synger i kirkekor choirgirl [ˈkwaɪəgɜ:l] s korjente, jente som synger i kirkekor choke1 [tʃəʊk] s 1 kvelning; kvelningsanfall; klump i halsen 2 choke (i forbrenningsmotor) choke2 [tʃəʊk] v 1 kveles 2 kvele, strupe choke back choke down svelge; (særlig fig) bite i seg choked up rystet; opprørt choked with choked with sobs gråtkvalt cholera [ˈkɒlərə] s (med) kolera choose [tʃu:z] v, ureg: chose, chosen 1 velge, velge ut; kåre til; velge til 2 foretrekke choose from velge blant choosy [ˈtʃu:zɪ] adj kresen; kravstor; fordringsfull chop1 [tʃɒp] s 1 hugg; kutt; hakk 2 avhugd stykke 3 kotelett chop2 [tʃɒp] v hugge, kappe; kutte (av/opp); hakke (opp) chop3 [tʃɒp] v chop about/round slå om (dvs skifte retning, om vind) chop and change (brit, dgl) vingle; være ustadig chophouse [ˈtʃɒphaʊs] s billig kafé; (amer) spesialrestaurant (med kjøttretter) chopper1 [ˈtʃɒpə] s (mindre) øks, kjøttøks

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 87

87

chronic chopper2 ['tʃɒpə] s 1 helikopter 2 (motorsykkel) chopper 3 (slang, vulg) pikk chopping block [ˈtʃɒpɪŋblɒk] s hoggestabbe choppy [ˈtʃɒpɪ] adj krapp (om sjø) chopsticks [ˈtʃɒpstɪks] s (fl) spisepinner choral [ˈkɒrəl] adj kor-; sanger-; sangchord [kɔ:d] s 1 bånd; streng 2 akkord; (fig) tone 3 (mat) korde (i en sirkel) chore [tʃɔ:] s 1 tung/ubehagelig jobb; vanskelig oppgave; slit 2 (i fl) husarbeid; rutineoppgaver choreographer [ˌkɒrɪˈɒgrəfə] s koreograf choreography [ˌkɒrɪˈɒgrəfɪ] s koreografi chorister [ˈkɒrɪstə] s 1 korist, korsanger (særlig om medlem av kirkekor) 2 (amer) forsanger (som leder menighet i sang) chortle [ˈtʃɔ:tl] v klukke, klukkle chorus1 [ˈkɔ:rəs] s 1 kor 2 omkved, refreng chorus2 [ˈkɔ:rəs] v rope/synge i kor chose [tʃəʊz] v → choose chosen ['tʃəʊzn] v → choose chow [tʃaʊ] s (amer, slang) mat Chr 1 fork. for Christ 2 fork. for Christian(ity) 3 fork. for Christmas Christ [kraɪst] s Kristus christen [ˈkrɪsn] v døpe; gi navn Christendom [ˈkrɪsndəm] s kristenheten (dvs den kristne verden); jf. Christianity christening [ˈkrɪsnɪŋ] s barnedåp; dåp Christian1 [ˈkrɪstjən] s kristen (person) Christian2 [ˈkrɪstjən] adj kristen Christianity [ˌkrɪstɪˈænətɪ] s kristendommen (dvs den kristne religion); jf. Christendom Christian name s døpenavn, fornavn Christmas [ˈkrɪsməs] s jul Merry Christmas! god jul! Christmas box s julegave (til melkemann, postbud og andre regelmessige tjenesteytere) Christmas card s julekort Christmas carol s julesang Christmas cracker s smellbonbon Christmas Day s 1. juledag Christmas Eve s julaften Christmas present s julegave Christmas stocking s julestrømpe Christmas tree s juletre chrome [krəʊm] s krom; kromgult chromium1 [ˈkrəʊmɪəm] s krom chromium2 [ˈkrəʊmɪəm] adj kromchromium-plated [ˈkrəʊmɪəmˌpleɪtɪd] adj forkrommet chromium plating s forkromming; (dgl) krom chromosome [ˈkrəʊməzəʊm] s kromosom chronic [ˈkrɒnɪk] adj 1 kronisk (mots. acute) 2 (dgl) forferdelig, fæl

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


chronicle chronicle1 [ˈkrɒnɪkl] s historie; krønikebok; krønike chronicle2 [ˈkrɒnɪkl] v berette (om); (særlig) skrive ned chronological [ˌkrɒnəˈlɒdʒɪkl] adj kronologisk chronology [krəˈnɒlədʒɪ] s kronologi chronometer [krəˈnɒmɪtə] s kronometer chrysalis [ˈkrɪsəlɪs] s sommerfuglpuppe; puppe chrysanthemum [krɪˈsænɵəməm] s (bot) krysantemum chubby [ˈtʃʌbɪ] adj lubben; chubby cheeks bollekinn chuck1 [tʃʌk] s 1 klukking; klukk 2 smatting; smatt chuck2 [tʃʌk] s 1 kast; kasting 2 klapp; klask 3 dikking; dikk get/give the chuck få/gi sparken chuck3 [tʃʌk] s bakker/chuck (på dreiebenk) chuck4 [tʃʌk] v 1 klukke (som høne) 2 smatte (som på hest) chuck5 [tʃʌk] v 1 hive/slenge (vekk) 2 klappe; klaske 3 dikke (under haken) chuck it! klapp igjen!; hold opp! chuckle1 [ˈtʃʌkl] s klukking; klukklatter chuckle2 [ˈtʃʌkl] v klukke; klukkle; godte seg chuck wagon [ˈtʃʌkˌwægən] s (amer) feltkjøkken chug1 [tʃʌg] s dunking; dunk; tøffing (om motorbåt el.l.) chug2 [tʃʌg] v dunke; tøffe (som f.eks. motorbåt) chum1 [tʃʌm] s (dgl) nær kamerat chum2 [tʃʌm] v chum up with (dgl) bli/være godvenner med chummy1 [ˈtʃʌmɪ] s (dgl) kamerat chummy2 [ˈtʃʌmɪ] adj (dgl) kameratslig; vennskapelig chump [tʃʌmp] s 1 stort kjøttstykke 2 (slang) dumskalle chunk [tʃʌŋk] s tykk skive; klump; solid stykke chunky [ˈtʃʌŋkɪ] adj tettbygd church [tʃɜ:tʃ] s kirke churchgoer [ˈtʃɜ:tʃgəʊə] s kirkegjenger church service [ˌtʃɜ:tʃˈsɜ:vɪs] s gudstjeneste churchwarden [ˌtʃɜ:tʃˈwɔ:dən] s ≈ kirkeverge churchyard [ˈtʃɜ:tʃjɑ:d] s kirkegård churlish [ˈtʃɜ:lɪʃ] adj gretten; tverr churn1 [tʃɜ:n] s 1 smørkjerne; kjerne 2 (stort) melkespann churn2 [tʃɜ:n] v 1 kjerne (smør) 2 kverne, male; virvle churn out sprøyte/spy ut churn up piske opp chute1 [ʃu:t] s 1 transportrenne; renne; -sjakt; sjakt; -slisk 2 elvestryk; stryk 3 akebakke; rutsjebane chute2 [ʃu:t] s fallskjerm

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 88

88

circularize chute3 [ʃu:t] v sende/sette utfor (transportrenne, stryk) chutney [ˈtʃʌtnɪ] s chutney (indisk, sterkt krydret blanding av frukt/grønnsaker som smakstilsetning) chw fork. for constant hot water CI 1 fork. for Channel Island(s) 2 fork. for Chief Inspector CIA [ˌsi:aɪˈeɪ] fork. for Central Intelligence Agency USAs sentrale etterretningsorganisasjon cicada [sɪˈkɑ:də] s sikade CID [ˌsi:aɪˈdi:] fork. for Criminal Investigation Department kriminalavdelingen ved britiske politikamre cider [ˈsaɪdə] s sider, eplesider (type alkoholholdig drikk) cif (merk) fork. for cost, insurance, freight cig [sɪg] s (dgl) (kortform av cigarette) cigar [sɪˈgɑ:] s sigar cigarette [ˌsɪgəˈret] s sigarett cigarette butt [ˌsɪgəˈretbʌt] s sigarettsneip cigarette end [ˌsɪgəˈretend] s → cigarette butt cigarette holder s sigarettmunnstykke cigarette paper s sigarettpapir C-in-C [ˌsi:ɪnˈsi:] (mil) fork. for Commander-inChief cinch1 [sɪntʃ] s (dgl) plankekjøring; lett oppgave it's a cinch! det er en smal sak! cinch2 [sɪntʃ] v (dgl) sikre cinder [ˈsɪndə] s kull; aske Cinderella [ˌsɪndəˈrelə] (eventyrfigur) Askepott cinema [ˈsɪnəmə] s 1 kino 2 filmkunst; film cinnamon [ˈsɪnəmən] s kanel CIO fork. for Congress of Industrial Organizations → AFL-CIO cipher1 [ˈsaɪfə] s 1 siffer; talltegn 2 monogram 3 skriftkode; chiffer (hemmelig skrifttegn) cipher2 [ˈsaɪfə] v 1 (dgl) regne (ut) 2 skrive i kode; sifrere circa [ˈsɜ:kə] prep omtrent; circa; omkring; om lag circle1 [ˈsɜ:kl] s 1 ring, sirkel 2 bane; omløp, runde 3 gruppe; krets (av mennesker) dress/upper circle første/annen losjerad (eller balkong) i teater circle2 [ˈsɜ:kl] v 1 kretse, sirkle 2 omringe circuit [ˈsɜ:kɪt] s 1 omkrets 2 runde 3 kretsløp; (elek) strømkrets 4 rettskrets closed circuit (elek) lukket krets circuit-breaker s strømbryter; bryter; (også) relé circuitous [səˈkju:ɪtəs] adj lang og krokete (om omvei); (fig) omstendelig circularize, circularise [ˈsɜ:kjʊləraɪz] v sende rundskriv til; masseutsende (reklame, offentlig informasjon)

03/05/16 12:34


circulate circulate [ˈsɜ:kjʊleɪt] v 1 sirkulere; være i omløp 2 sende rundt; sette i omløp circulation [ˌsɜ:kjʊˈleɪʃn] s 1 omløp, sirkulasjon; kretsløp 2 opplag (av avis, tidsskrift) circumcise [ˈsɜ:kəmsaɪz] v (med) omskjære circumcision [ˌsɜ:kəmˈsɪʒn] s (med) omskjæring circumference [səˈkʌmfərəns] s omkrets; område circumnavigate [ˌsɜ:kəmˈnævɪgeɪt] v seile rundt (jorden) circumnavigation [ˌsɜ:kəmˌnævɪˈgeɪʃn] s jordomseiling circumscribe [ˈsɜ:kəmskraɪb, ˌsɜ:kəmˈskraɪb] v 1 (geom) sirkle inn 2 begrense circumspect [ˈsɜ:kəmspekt] adj forsiktig, varsom circumstance [ˈsɜ:kəmstəns] s kjensgjerning; (særlig i fl) forhold, omstendigheter; økonomiske kår in/under no circumstances ikke under noen omstendigheter in/under the circumstances under de foreliggende omstendigheter circumstantial [ˌsɜ:kəmˈstænʃl] adj detaljert, omstendelig circumstantial evidence (jur) indisium; indisier; indirekte bevis circumvent [ˌsɜ:kəmˈvent] v 1 gå utenom (hindring); omgå (bestemmelser, regler) 2 (foreldet) lure; overliste circumvention [ˌsɜ:kəmˈvenʃn] s omgåelse; unnaluring circus [ˈsɜ:kəs] s 1 sirkus 2 rund plass/rundt torg (i by) 3 rundkjøring cissy [ˈsɪsɪ] adj → sissy cistern [ˈsɪstən] s sisterne, vanntank citation [saɪˈteɪʃn] s 1 sitering, sitat 2 hedring; hederlig omtale (av bragd) cite [saɪt] v 1 sitere; anføre 2 gi hederlig omtale (særlig av militær bragd) 3 stevne (for retten) citizen [ˈsɪtɪzn] s 1 byborger; borger 2 innbygger; statsborger citizenship [ˈsɪtɪznʃɪp] s 1 statsborgerskap 2 samfunnsånd citric [ˈsɪtrɪk] adj sitron-; citric acid sitronsyre citron [ˈsɪtrən] s sitron; sitrontre citrous [ˈsɪtrəs] adj sitruscitrus [ˈsɪtrəs] s sitrustre city [ˈsɪtɪ] s (større) by (the) City Londons (og andre storbyers) forretningssentrum (og/eller gamleby) city hall [ˌsɪtɪˈhɔ:l] s (amer) ≈ rådhus civic [ˈsɪvɪk] adj 1 borgerlig, borger-; by2 kommunal; kommune- 3 samfunns-

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 89

89

clamour civics [ˈsɪvɪks] s (fl, men tar verbet i ent) samfunnsfag; samfunnslære civil [ˈsɪvl] adj 1 sivil; borgerlig; borger2 samfunns-; stats- 3 dannet, kultivert; høflig; hyggelig; vennlig civil defence s sivilforsvar civil engineer s bygg- og anleggsingeniør civilian1 [sɪˈvɪljən] s sivilist, sivilperson civilian2 [sɪˈvɪljən] adj sivil civility [sɪˈvɪlətɪ] s høflighet; dannelse civilization, civilisation [ˌsɪvɪlaɪˈzeɪʃn] s sivilisasjon; kultur civilize, civilise [ˈsɪvɪlaɪz] v sivilisere civil law s (jur) sivilrett (i motsetning til strafferett) Civil List the Civil List appanasje (de årlige bevilgninger til kongehuset) civil marriage s borgerlig vielse civil rights s (fl) borgerrettigheter civil servant s embetskvinne, embetsmann; statstjenestekvinne, statstjenestemann Civil Service s the Civil Service statsadministrasjonen; embetsverket civil war s borgerkrig civvies [ˈsɪvɪz] s (fl) (mil, slang) sivile klær, siviltøy civvy [ˈsɪvɪ] s (mil, slang) sivilist CJ [ˌsi:ˈdʒeɪ] fork. for Chief Justice ckw fork. for clockwise cl 1 fork. for centilitre(s) 2 fork. for class clack [klæk] v 1 klapre (som f.eks. tastatur); klirre (som f.eks. strikkepinner) 2 plapre, skravle clad [klæd] adj (foreldet) dekket; iført; ikledd claim1 [kleɪm] s 1 krav, fordring; påstand 2 erstatningskrav (til forsikringsselskap); (dgl) skade claim2 [kleɪm] v 1 kreve, fordre, forlange 2 hevde; påstå claim damages kreve erstatning claimant [ˈkleɪmənt] s fordringshaver clairvoyant1 [kleəˈvɔɪənt] s synsk person clairvoyant2 [kleəˈvɔɪənt] adj synsk clam1 [klæm] s 1 (spiselig) skjell 2 (amer, slang) dollar close as a clam stum som en østers clam2 [klæm] v sanke skjell clamber [ˈklæmbə] v klatre/klyve (på alle fire); kravle clammy [ˈklæmɪ] adj klam, rå clamour1, (amer) clamor [ˈklæmə] s 1 bråk, leven 2 høylytt protest; skrik, skrål (særlig for å oppnå noe)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


clamour clamour2, (amer) clamor [ˈklæmə] v 1 skrike, skråle 2 forlange; protestere høylytt clamp1 [klæmp] s klamp, klemme; skrutvinge; tvinge clamp2 [klæmp] v spenne fast clamp down on legge press på; stramme grepet om clan [klæn] s 1 klan, stamme 2 klikk (med mennesker) clandestine [klænˈdestɪn] adj hemmelig, skjult; i smug clang1 [klæŋ] s metallklang, klang, klirring, klirr clang2 [klæŋ] v klinge; klirre (med) clangour, (amer) clangor [ˈklæŋgə] s metallklang; klang; larm clank1 [klæŋk] s klirring; klirr clank2 [klæŋk] v klirre; rasle/skramle (med) clannish [ˈklænɪʃ] adj klan-, stamme-; (fig, neds) klikkete (dvs som gjerne rotter seg sammen) clap1 [klæp] s 1 brak; skrall; smell 2 klapp; klask clap2 [klæp] s (dgl) gonoré clap3 [klæp] v klappe; klaske; kyle, slenge clap someone in jail sperre inne; fengsle clapped-out [ˌklæptˈaʊt] adj utrangert; nedslitt clapperboard [ˈklæpəbɔ:d] s (film) klapper (todelt plate en klapper sammen når en begynner filmopptak) clapping [ˈklæpɪŋ] s klapping, klappsalver; applaus claret1 [ˈklærət] s 1 rødvin (særlig fra Bourdeaux) 2 burgunderrødt; vinrødt 3 (slang) blod claret2 [ˈklærət] adj burgunderrød, vinrød clarification [ˌklærɪfɪˈkeɪʃn] s avklaring; klaring clarify [ˈklærɪfaɪ] v 1 avklare; oppklare 2 klare (væske for grums) clarinet [ˌklærɪˈnet] s (mus) klarinett clarion [ˈklærɪən] s skingrende trompetstøt; trompetsignal clarity [ˈklærətɪ] s klarhet clash1 [klæʃ] s 1 skramling 2 kollisjon, sammenstøt 3 (fig) konflikt clash2 [klæʃ] v 1 skramle; skrangle 2 kollidere 3 (fig) hende samtidig; falle sammen (i tid) 4 støte sammen; ryke uklar clasp1 [klɑ:sp] s 1 hekte; lås; spenne 2 grep; (fast) tak; håndtrykk 3 omfavnelse clasp2 [klɑ:sp] v 1 folde sammen; hekte sammen; huke sammen 2 gripe; ta (et fast) tak i; holde fast class1 [klɑ:s] s 1 klasse, skoleklasse, kull, parti, årgang, årsklasse 2 skoletime; time 3 samfunnsklasse; klasse 4 (fig) klasse (dvs kvalitet, stil) class2 [klɑ:s] v klassifisere; sette i klasse class-conscious [ˈklɑsˌkɒnʃəs] adj klassebevisst

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 90

90

clean-shaven classic1 [ˈklæsɪk] s klassiker (om forfatter, bok, film) classics klassiske språk/studier/forfattere classic2 [ˈklæsɪk] adj 1 klassisk 2 hevdvunnen, tradisjonsrik 3 førsteklasses 4 typisk classical [ˈklæsɪkl] adj klassisk (særlig om gresk og romersk kultur) classification [ˌklæsɪfɪˈkeɪʃn] s klassifisering; gruppering; gradering; hemmeligstempling classified [ˈklæsɪfaɪd] adj 1 plassert i kategorier 2 gradert; hemmeligstemplet classify [ˈklæsɪfaɪ] v 1 klassifisere; arrangere; gruppere 2 gradere (dvs hemmeligstemple, om dokumenter el.l.) classless [ˈklɑ:sləs] adj klasseløs; the classless society det klasseløse samfunn classmate [ˈklɑ:smeɪt] s klassekamerat classroom [ˈklɑ:srʊm] s klasserom clatter1 [ˈklætə] s 1 skramling 2 skravling clatter2 [ˈklætə] v 1 skramle, skrangle; slamre 2 skravle clause [klɔ:z] s 1 setning; leddsetning 2 avsnitt, paragraf 3 klausul claustrophobia [ˌklɔ:strəˈfəʊbɪə] s klaustrofobi clavicle [ˈklævɪkl] s (anat) kragebein; jf. collarbone claw1 [klɔ:] s klo claw2 [klɔ:] v gripe/krafse (etter); klore clay [kleɪ] s leire clay pigeon shooting s leirdueskyting clay pipe [ˈkleɪpaɪp] s krittpipe clean1 [kli:n] v gjøre ren; pusse, rense, vaske cleaned out (dgl) blakk; pengelens clean up gjøre rent; rydde opp clean2 [kli:n] adj 1 ren 2 (fig) anstendig; uskyldig 3 jevn, regelmessig come clean tilstå clean3 [kli:n] adv fullstendig, helt clean-cut [ˌkli:nˈkʌt] adj 1 klar; tydelig (avgrenset) 2 respektabel cleaner [ˈkli:nə] s 1 rensemiddel; rensevæske 2 vasker, vaskehjelp 3 renseri dry cleaner kjemisk renseri take someone to the cleaners (dgl) bedra/flå noen; loppe noen for penger cleaning [ˈkli:nɪŋ] s rengjøring; rensing cleanliness [ˈklenlɪnəs] s renslighet cleanliness is next to godliness renslighet er en dyd cleanly1 [ˈklenlɪ] adj renslig cleanly2 [ˈkli:nlɪ] adv rent cleanse [klenz] v 1 rense; vaske 2 (fig) rense cleanse from/of rense for clean-shaven [ˌkli:nˈʃeɪvn] adj glattbarbert

03/05/16 12:34


clean-up clean-up [ˈkli:nʌp] s 1 opprenskning; opprydding 2 (amer, slang) godt kupp; stort utbytte clear1 [klɪə] v 1 klare (hinder); gå/styre klar av 2 (sjø) klarere 3 (data) tømme; nullstille 4 (dgl) tjene (netto) 5 renske/rydde (opp i) clear away rydde unna; (fig) rydde av veien cleared out (dgl) blakk; pengelens clear off få/gjøre unna; forsvinne clear out renske/rydde opp (i); (dgl) fordufte clear up 1 rydde opp 2 oppklare; klarne (opp) clear2 [klɪə] adj 1 klar; blank; lys 2 ren 3 (petro) blyfri 4 klar; tydelig 5 gjennomsiktig; klar 6 fullstendig; hel all clear faren over (bl.a. signalet etter flyalarm) clear of fri for clear3 [klɪə] adv 1 fullstendig; helt 2 klart; tydelig clearance [ˈklɪərəns] s 1 klaring; spillerom 2 (sjø) klarering 3 opprydding, opprensking clearance sale s oppryddingssalg; utsalg clear-cut [ˌklɪəˈkʌt] adj 1 renskåren 2 klar; tydelig clear-headed [ˌklɪəˈhedɪd] adj klartenkt clearing [ˈklɪərɪŋ] s 1 rydding; opprensing 2 rydning; ryddet/åpen plass 3 (økon) avregning clearly [ˈklɪəlɪ] adv klart; tydeligvis; åpenbart clearness [ˈklɪənəs] s klarhet clear-out [ˈklɪəraʊt] s opprydding cleavage [ˈkli:vɪdʒ] s 1 (anat) kløft (kløften mellom kvinnebrystene) 2 (dyp) utringning 3 spalte, spaltning; celledeling; deling; (fig) brudd cleave1 [kli:v] v, ureg, pret: cleaved, cleft el clove, pp: cleft el cloven kløyve; dele, spalte; splitte cleave2 [kli:v] v (poet, bokl) klebe; (fig) holde fast cleave to holde fast ved clef [klef] s (mus) nøkkel cleft1 [kleft] s kløft; spalte cleft2 [kleft] v → cleave1 cleft lip s (med) hareskår cleft palate s (med) ganespalte; åpen gane clemency [ˈklemənsɪ] s 1 barmhjertighet; nåde 2 mildhet clement [ˈklemənt] adj 1 barmhjertig 2 mild clench [klentʃ] v 1 klemme/presse sammen; clench one's teeth/jaws bite tennene sammen 2 ta et fast tak 3 → clinch2 clergy [ˈklɜ:dʒɪ] s geistlighet; presteskap clergyman [ˈklɜ:dʒɪmən] s prest; religiøs leder cleric [ˈklerɪk] s → clergyman clerical [ˈklerɪkl] adj 1 geistlig; preste- 2 kontor-; kontorist-

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 91

91

clinic clerk [klɑ:k] s 1 kontorist; fullmektig; sekretær 2 (amer) [klɜ:k] butikkekspeditør; ekspeditør 3 (gml) skriver; geistlig chief clerk kontorsjef desk clerk portier junior clerk kontorist; kontorlærling Cleveland [ˈkli:vlənd] 1 (geogr) grevskap i England 2 by i Ohio, USA clever [ˈklevə] adj 1 klok (særlig på en litt slu måte); durkdreven, dreven, smart 2 dyktig; flink clever at flink til clew [klu:] s (gml) garnnøste cliché [ˈkli:ʃeɪ] s klisjé; frase; forslitt vending click1 [klɪk] s klikk, knepp click2 [klɪk] v klikke, kneppe, smekke/smelle med click one's heels slå hælene sammen click one's tongue smekke med tungen client [ˈklajənt] s 1 klient; kunde 2 (data) klient; gjest clientele [ˌkli:ɑ:nˈtel] s klientell; kundekrets cliff [klɪf] s klippe; fjellskrent; skrent cliffhanger [ˈklɪfˌhæŋə] s dramatisk situasjon (på slutten av en episode, et kapittel el.l.) climactic [klaɪˈmæktɪk] adj som danner høydepunkt/klimaks climate [ˈklaɪmɪt] s klima, værlag; (fig) himmelstrøk climatic [klaɪˈmætɪk] adj klimatisk climax1 [ˈklaɪmæks] s klimaks, høydepunkt climax2 [ˈklaɪmæks] v nå/bringe til høydepunkt climb1 [klaɪm] s klatring; klatretur climb2 [klaɪm] v klatre; klyve; bestige; gå oppover; gå opp climb down (fig) gi seg; innrømme feil climbdown [ˈklaɪmdaʊn] s (fig) nedtur; tilbaketog climber [ˈklaɪmə] s 1 fjellklatrer; klatrer 2 (fig) streber 3 (bot) klatreplante climbing [ˈklaɪmɪŋ] s klatring; fjellklatring climbing frame s klatrestativ climbing wall s klatrevegg clinch1 [klɪntʃ] s klinsj; (dgl) omfavnelse clinch2 [klɪntʃ] v 1 klinke, nagle 2 gå i klinsj; omfavne (hverandre) 3 avgjøre, slå fast clincher [ˈklɪntʃə] s (dgl) avgjørende argument cling [klɪŋ] v, ureg: clung, clung klynge seg cling to klynge seg til cling film [ˈklɪŋfɪlm] s plastfolie clinging [ˈklɪŋɪŋ] adj 1 (om klær) ettersittende 2 klamrende; altfor avhengig av noen følelsesmessig clinic [ˈklɪnɪk] s klinikk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


clinical clinical [ˈklɪnɪkl] adj 1 klinisk 2 syke-; sykehus-; clinical thermometer syketermometer clink1 [klɪŋk] s klirr clink2 [klɪŋk] s (slang) kasjott clink3 [klɪŋk] v klirre (med) clinker [ˈklɪŋkə] s 1 klinker; glassert teglstein 2 slagg clip1 [klɪp] s klipp; klipping; avklipp; utklipp clip2 [klɪp] s 1 klemme, klype; binders 2 øreklips; klips clip3 [klɪp] s 1 (slang) lusing; ørefik 2 (amer) (stor) fart clip4 [klɪp] v 1 klippe; stusse 2 sluke (endestavelser) clip5 [klɪp] v hefte sammen; holde fast clip6 [klɪp] v (slang) slå; dra til clipboard [ˈklɪpbɔ:d] s (også data) utklippstavle clipper [ˈklɪpə] s 1 (hist) klipper (særlig om store, hurtiggående seilskip) 2 (i fl) klipper, klippemaskin; saks clipping [ˈklɪpɪŋ] s utklipp; klipp clique [kli:k] s klikk, gruppe cloak1 [kləʊk] s 1 kappe (uten ermer) 2 (fig) skalkeskjul; dekke, skinn cloak2 [kləʊk] v dekke til; skjule cloak-and-dagger [ˌkləʊkənˈdægə] adj kappe-og-dolk- (betegnelse på en type røverromaner) cloakroom [ˈkləʊkrʊm] s garderobe clobber [ˈklɒbə] v (dgl) denge, jule (opp); slå sønder og sammen clock1 [klɒk] s 1 klokke 2 (brit, slang) fjes round the clock døgnet rundt clock2 [klɒk] v ta tiden (for/på) clock in/on stemple inn (på arbeidsplass) clock out/off stemple ut (på arbeidsplass) clockmaker [ˈklɒkˌmeɪkə] s klokkemaker; urmaker clockwise [ˈklɒkwaɪz] adj (om retning) med klokken/sola clockwork [ˈklɒkwɜ:k] s urverk like clockwork (fig) som smurt clockwork toy s leke til å trekke opp; trekkoppleke clod [klɒd] s 1 jordklump 2 (dgl) dumrian clog1 [klɒg] s 1 klamp, kloss; (fig) hemsko 2 tresko clog2 [klɒg] v 1 tette igjen; hemme; hindre 2 belaste; legge byrde på clog dance s treskodans (særlig folkedans fra Skottland, Irland og Nord-England) clogging snow s kladdeføre cloister1 [ˈklɔɪstə] s 1 buegang; søylegang 2 kloster; (fig) avsondrethet cloister2 [ˈklɔɪstə] v sette i kloster

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 92

92

clothes peg clone1 [kləʊn] s (biol, fig) klon clone2 [kləʊn] v (biol, fig) klone close1 [kləʊs] s inngjerding; (stor, lukket) gårdsplass close2 [kləʊz] s 1 opphør, slutt 2 utløp draw to a close li mot/nærme seg slutten close3 [kləʊz] v 1 lukke, stenge 2 avslutte; slutte close in (up)on nærme seg (truende); omringe close up lukke; stenge; tette igjen; følge på; slutte rekkene closing date siste frist (for søknad el.l.) close4 [kləʊs] adj 1 nær; nær- 2 inngående; nærgående; nøyaktig; påpasselig 3 innelukket; lukket; tett; trang; (fig) innesluttet 4 innestengt; lummer 5 hemmelig; skjult a close call/shave på nære nippet at close quarters på nært hold keep a close watch on holde et skarpt/våkent øye med close5 [kləʊs] adv like ved; kloss (innpå); snau-; tettclose-cropped [ˌkləʊsˈkrɒpt] adj kortklipt; snauklipt close-down [ˈkləʊzdaʊn] s lukking; stenging close-fisted [ˌkləʊsˈfɪstɪd] adj gjerrig; påholden close-grained [ˌkləʊsˈgreɪnd] adj 1 finkornet 2 tettvokst close-knit [ˌkləʊsˈnɪt] adj fast/tett sammenspleiset closely [ˈkləʊslɪ] adv nært; nærgående; inngående closeness [ˈkləʊsnəs] s nærhet; påpasselighet close-set [ˌkləʊsˈset] adj tettsittende (f.eks. om øyne) closet1 [ˈklɒzɪt] s 1 kott; (innbygd) skap; (amer) garderobe 2 (foreldet) klosett a skeleton in the closet svin på skogen closet2 [ˈklɒzɪt] v be closeted with være/snakke i enerom med close-up [ˈkləʊsʌp] s nærbilde closure [ˈkləʊʒə] s 1 nedleggelse (av bedrift, virksomhet); lukking, stenging 2 avslutning clot1 [klɒt] s klump, klatt (særlig av levret blod) clot2 [klɒt] v klumpe/levre (seg); størkne cloth [klɒɵ] s 1 klede, stoff, tøy; klut; tøystykke 2 prestekjole the Cloth geistligheten cloth cap s (lue) sikspens clothe [kləʊð] v 1 kle (på) 2 holde/utstyre med klær 3 (fig) ikle; kle clothes [kləʊðz] s (fl) klær; tøy clothes horse [ˈkləʊðzhɔ:s] s tørkestativ clothes line [ˈkləʊðzlaɪn] s klessnor clothes peg [ˈkləʊðzpeg] s klesklype

03/05/16 12:34


clothespin clothespin [ˈkləʊðzpin] s (amer) → clothes peg clothes rack [ˈkləʊðzræk] s → clothes horse clothing [ˈkləʊðɪŋ] s klær, tøy; (fig) drakt clotted [ˈklɒtɪd] adj klumpet; sammenklumpet; (om blod) levret; størknet cloud1 [klaʊd] s 1 sky 2 sverm 3 uklarhet 4 skygge cloud2 [klaʊd] v 1 skye over 2 bli/gjøre uklar 3 (fig) formørke; kaste skygge over cloudburst [ˈklaʊdbɜ:st] s skybrudd clouded [ˈklaʊdɪd] adj → cloudy cloudy [ˈklaʊdɪ] adj 1 overskyet 2 grumset, uklar clout1 [klaʊt] s 1 fille; klut 2 ørefik clout2 [klaʊt] v slå; dra til clove1 [kləʊv] s kryddernellik; nellik clove2 [kləʊv] s fedd (av hvitløk, sjalottløk) clove3 [kləʊv] v → cleave1 cloven [ˈkləʊvn] v → cleave1 cloven hoof s (zool) klov clover [ˈkləʊvə] s (bot) kløver; kløverplante clown1 [klaʊn] s 1 klovn; bajas 2 (foreldet) slamp clown2 [klaʊn] v klovne; spille bajas cloying [ˌklɔɪɪŋ] adj kvalmende; (altfor) sukkersøt; a rather cloying story en ganske sukkersøt historie club1 [klʌb] s klubbe, kølle club2 [klʌb] s 1 forening, klubb 2 klubblokale club3 [klʌb] v slå med klubbe/kølle club4 [klʌb] v gå/slå seg sammen; gjøre felles sak club foot [ˈklʌbfʊt] s klumpfot clubhouse [ˈklʌbhaʊs] s klubbhus clubs [klʌbz] s (fl) kløver (i kortspill) ace of clubs kløveress club soda s (amer) ≈ selters cluck1 [klʌk] s klukk cluck2 [klʌk] v klukke clue [klu:] s 1 ledetråd; nøkkel; spor 2 nøkkelord (i kryssord) 3 stikkord (til skuespiller) not have a clue (dgl) ikke ha peiling clump1 [klʌmp] s klynge, gruppe clump2 [klʌmp] v 1 plante tett (sammen) 2 danne en klynge clump3 [klʌmp] v klampe, trampe; gå tungt clumsiness [ˈklʌmzɪnəs] s klossethet, klønethet clumsy [ˈklʌmzɪ] adj klosset, klønet clung [klʌŋ] v → cling clunk1 [klʌŋk] s skramling, skrangling clunk2 [klʌŋk] v skramle, skrangle cluster1 [ˈklʌstə] s 1 klase 2 flokk, klynge cluster2 [ˈklʌstə] v 1 vokse i klaser 2 flokke seg; ligge i klynge omkring cluster bomb [ˈklʌstəbɒm] s (mil) klasebombe clutch1 [klʌtʃ] s 1 grep; (fast) tak 2 (i fl, fig) klør (dvs makt, vold) 3 kløtsj, kobling clutch2 [klʌtʃ] s kull (kyllinger)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 93

93

coaster brake clutch3 [klʌtʃ] v gripe, ta clutch at ta etter; gripe etter clutch bag [ˈklʌtʃbæg] s (liten) håndveske clutter1 [ˈklʌtə] s rot, virvar clutter2 [ˈklʌtə] v clutter up rote til; urydde Clwyd [ˈklu:ɪd] (geogr) tidligere navn på Denbighshire og Flintshire, grevskap i Wales Cmdr (mil) fork. for Commander Cmdre (mil) fork. for Commodore Cmdt (mil) fork. for Commandant CND [ˌsi:ənˈdi:] fork. for Campaign for Nuclear Disarmament kampanjen for kjernefysisk nedrustning CNN [ˌsi:ənˈen] fork. for Cable News Network amerikansk tv-selskap som bare sender nyheter Co 1 fork. for Company 2 fork. for County CO [ˌsi:ˈəʊ] 1 (mil) fork. for Commanding Officer 2 fork. for Conscientious Objector c/o 1 (på brev)fork. for care of hos 2 (økon) fork. for carried over overført 3 (økon) fork. for cash order pengeanvisning; anvisning coach1 [kəʊtʃ] s 1 (stor) vogn 2 ekspressbuss, langdistansebuss (i motsetning til lokalbuss); turistbuss 3 jernbanevogn coach2 [kəʊtʃ] s instruktør, trener coach3 [kəʊtʃ] v instruere, trene coachwork [ˈkəʊtʃwɜ:k] s karosseri coagulate [kəʊˈægjʊleɪt] v koagulere; størkne coal1 [kəʊl] s kull carry coals to Newcastle (ordtak) gi bakerens barn brød (gjøre noe helt unødvendig) coal2 [kəʊl] v bunkre; forsyne med/ta inn kull coalesce [ˌkəʊəˈles] v forenes; smelte/vokse sammen coalescence [ˌkəʊəˈlesns] s sammensmelting; sammenvoksing coalfield [ˈkəʊlfi:ld] s kullfelt coalfish [ˈkəʊlfɪʃ] s (zool) sei coalition [ˌkəʊəˈlɪʃn] s forbund, koalisjon coalmine [ˈkəʊlmaɪn] s kullgruve coalmining [ˈkəʊlmaɪnɪŋ] s kullgruvedrift coalpit [ˈkəʊlpɪt] s (mindre) kullgruve coal scuttle [ˈkəʊlˌskʌtl] s kullboks coaming [ˈkəʊmɪŋ] s (sjø) lukekarm coarse [kɔ:s] adj 1 grov, ru 2 grov, ubearbeidet 3 rå, ubehøvlet; vulgær coast1 [kəʊst] s kyst coast2 [kəʊst] v 1 seile langs kysten 2 trille utforbakke coastal [ˈkəʊstl] adj kystcoaster [ˈkəʊstə] s 1 kystbåt 2 ølbrikke; bordskåner 3 (amer) kjelke coaster brake s navbrems (på sykkel)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


coastguard coastguard [ˈkəʊstgɑ:d] s kystvakt coastline [ˈkəʊstlaɪn] s kystlinje coat1 [kəʊt] s 1 frakk; kappe; kåpe; draktjakke 2 dyreham; ham; fjærdrakt; drakt 3 hinne; lag, strøk (maling, lakk) coat2 [kəʊt] v 1 dekke; bekle, kle, trekke 2 legge strøk (maling, lakk) coat hanger [ˈkəʊtˌhæŋə] s kleshenger coating [ˈkəʊtɪŋ] s 1 stoff (til kappe, kåpe) 2 belegg, hinne; lag; trekk; strøk coat of arms s våpenskjold coat-tail [ˈkəʊtteɪl] s frakkeskjøt (på kjole-oghvitt) coax [kəʊks] v lokke; overtale cob [kɒb] s 1 hannsvane 2 (liten, kraftig) ridehest 3 maiskolbe 4 klump; stump; skalk; brødskalk cobble1 [ˈkɒbl] , cobblestone s kuppelstein, (rund) brostein cobble2 [ˈkɒbl] v brolegge (med kuppelstein) cobble3 [ˈkɒbl] v (gml) flikke/lappe (sko) cobbler [ˈkɒblə] s 1 skomaker; lappeskomaker 2 (fig) fusker (i faget) cobra [ˈkəʊbrə] s (zool) kobra; kobraslange cobweb [ˈkɒbweb] s spindelvev cocaine [kəʊˈkeɪn] s kokain cock1 [kɒk] s 1 (zool) hane 2 hann; hannfugl 3 bas; leder 4 kran; tapp 5 hane (på skytevåpen) 6 (vulg) kukk cock2 [kɒk] s høysåte, såte, høystakk, stakk cock3 [kɒk] v spenne (hanen på skytevåpen) cock one's ears spisse ører cock one's eye skotte; kikke cock up 1 brette opp 2 heve; løfte; reise cock4 [kɒk] v samle i såte cockade [kɒˈkeɪd] s kokarde (luemerke, rosett) cock-a-doodle-doo [ˌkɒkəˌdu:dlˈdu:] s, interj kykeliky cock and bull story s (dgl) røverhistorie; skrøne cockatoo [ˌkɒkəˈtu:] s (zool) kakadue cockcrow [ˈkɒkkraʊ] s hanegal; (bokl) daggry cockerel [ˈkɒkərəl] s hanekylling cock-eyed [ˈkɒkaɪd] adj 1 (slang) blingset 2 skjev; kroket 3 skrudd; skrullet; tåpelig cockfight [ˈkɒkfaɪt] s hanekamp cockle [ˈkɒkl] s hjerteskjell; saueskjell cockleshell [ˈkɒklʃel] s 1 muslingskall, skjell 2 (fig) nøtteskall (dvs liten båt) cockney1 [ˈkɒknɪ] s 1 østkantlondoner 2 (språkvariant) østkantlondonsk cockney2 [ˈkɒknɪ] adj østkantlondonsk cockpit [ˈkɒkpɪt] s cockpit; førerhus; kabin cockroach [ˈkɒkrəʊtʃ] s kakerlakk cockscomb [ˈkɒkskəʊm] s hanekam cocksure [ˌkɒkˈʃʊə] adj skråsikker cocktail [ˈkɒkteɪl] s cocktail

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 94

94

cog cock-up [ˈkɒkʌp] s fiasko; dårlig/slurvete jobb cocky [ˈkɔkɪ] adj (dgl) kjepphøy coco [ˈkəʊkəʊ] s kokos; kokospalme cocoa [ˈkəʊkəʊ] s kakao coconut [ˈkəʊkənʌt] s kokosnøtt cocoon [kəˈku:n] s 1 kokong 2 (beskyttende) hylster/lag/overtrekk cod, [kɒd] , codfish s torsk COD [ˌsi:əʊˈdi:] fork. for Cash on Delivery kontant (betaling) ved levering; (særlig) mot oppkrav; mot postoppkrav coddle [ˈkɒdl] v degge med/for code1 [kəʊd] s 1 kode 2 kodeks, lovsamling; (fig) regler; (uskrevne) lover code2 [kəʊd] v (skrive i) kode codeine [ˈkəʊdi:n] s (med) kodein code page s (data) tegntabell codify [ˈkɒdɪfaɪ] v kodifisere codling [ˈkɒdlɪŋ] s småtorsk cod liver oil s tran (av torskelever) co-ed [ˌkəʊˈed] s elev ved skole med blandede klasser (dvs hvor gutter og jenter undervises sammen) co-education [ˌkəʊedju:ˈkeɪʃn] s undervisning i blandede klasser coerce [kəʊˈɜ:s] v presse (frem); tvinge (frem) coercion [kəʊˈɜ:ʃn] s press; tvang coercive [kəʊˈɜ:sɪv] adj tvangs-; tvingende coexist [ˌkəʊɪgˈzɪst] v eksistere/finne sted samtidig coexistence [ˌkəʊɪgˈzɪstəns] s sameksistens; peaceful coexistence fredelig sameksistens C of C fork. for Chamber of Commerce C. of E. fork. for Church of England coffee [ˈkɒfɪ] s kaffe coffee bar [ˈkɒfɪbɑ:] s kaffebar; kafé coffee break [ˈkɒfɪˌbreɪk] s kaffepause coffee cup [ˈkɒfɪkʌp] s kaffekopp coffee grinder [ˈkɒfɪˌgraɪndə] s kaffekvern coffee grounds [ˈkɒfɪgraʊndz] s (fl) kaffegrut coffee house [ˈkɒfɪhaʊs] s kaffebar; (amer) kafé (med ulike typer kulturelle innslag) coffee mill [ˈkɒfɪmɪl] s kaffekvern coffee pot [ˈkɒfɪpɒt] s kaffekjele coffee shop [ˈkɒfɪʃɒp] s kafé coffee table [ˈkɒfɪˌteɪbl] s kaffebord, salongbord coffer [ˈkɒfə] s 1 pengeskrin; bankboks 2 (i fl) bankhvelv; hvelv; (fig) (økonomiske) midler coffin [ˈkɒfɪn] s likkiste; kiste C of L fork. for City of London C of O fork. for Certificate of Origin C of S 1 fork. for Certificate of Seaworthiness 2 fork. for Chief of Staff 3 fork. for Church of Scotland cog [kɒg] s tann (i tannhjul); kam, knast

03/05/16 12:34


cogency cogency [ˈkəʊdʒənsɪ] s overbevisningskraft; tyngde; vekt cogent [ˈkəʊdʒənt] adj overbevisende (om argument) cogitate [ˈkɒdʒɪteɪt] v grunne (på); spekulere (på); tenke (ut) cognate [ˈkɒgneɪt] adj beslektet cognizance [ˈkɒgnɪzəns] s 1 kjennskap; kunnskap; kompetanse 2 kompetanseområde cognizant [ˈkɒgnɪzənt] adj (bokl) ha kunnskap be cognizant of ha kjennskap til; ha kunnskap om cogwheel [ˈkɒgwi:l] s tannhjul c.o.h. (økon) fork. for cash on hand kontanter; rede penger (eg. penger på hånden) cohabit [kəʊˈhæbɪt] v bo/leve sammen (som samboere) cohabitant [kəʊˈhæbɪtənt] s samboer coherence [kəʊˈhɪərəns] s sammenheng coherent [kəʊˈhɪərənt] adj sammenhengende; logisk cohesion [kəʊˈhi:ʒən] s 1 (fys) kohesjon 2 samhold; samhørighet cohesive [kəʊˈhi:sɪv] adj 1 (fys) kohesiv; sammenhengende; sammenhengs2 samhørig COI [ˌsi:əʊˈaɪ] (brit) fork. for Central Office of Information Statens sentrale opplysningskontor coil1 [kɔɪl] s 1 kveil, rull; spiral 2 spole; vikling; (mek) koil coil2 [kɔɪl] v 1 kveile (seg) opp 2 spole (opp); vikle coin1 [kɔɪn] s mynt, pengestykke coin2 [kɔɪn] v 1 mynte; prege (mynt) 2 (fig) finne opp coin a phrase/a word lage et (nytt) uttrykk/ ord coinage [ˈkɔɪnɪdʒ] s 1 mynting; preging (av mynt) 2 myntsystem 3 nydannet ord; nydannelse coin box [ˈkɔɪnbɒks] s 1 myntautomat 2 telefonboks, telefonkiosk coincide [ˌkəʊɪnˈsaɪd] v falle sammen (i tid og/ eller rom); hende samtidig; (fig) stemme overens coincide with stemme overens med coincidence [kəʊˈɪnsɪdəns] s sammentreff; tilfeldighet by coincidence tilfeldigvis coincident [kəʊˈɪnsɪdənt] adj samtidig; sammenfallende (i tid) coincidental [kəʊˌɪnsɪˈdentl] adj 1 samtidig 2 tilfeldig coincidentally [kəʊˌɪnsɪˈdentəlɪ] adv tilfeldigvis coke1 [kəʊk] s koks

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 95

95

collar coke2 [kəʊk] s 1 (amer, dgl, drikk) cola 2 kokain coke3 [kəʊk] v forkokse col [kɒl] s skar (mellom to fjelltopper) Col 1 fork. for Colonel 2 fork. for Colorado colander [ˈkʌləndə] s dørslag cold1 [kəʊld] s 1 kulde 2 forkjølelse be left out in the cold bli frosset ut; gå for lut og kaldt vann catch a cold bli forkjølet cold2 [kəʊld] adj kald give somebody the cold shoulder gi/vise noen en kald skulder in cold blood med kaldt blod leave one cold ikke gjøre inntrykk på en cold-blooded [ˌkəʊldˈblʌdɪd] adj kaldblodig cold comfort s mager trøst cold cuts s (fl) (amer) ≈ kjøttpålegg; kaldt (oppskåret) kjøtt cold front [ˌkəʊldˈfrʌnt] s (om vær) kaldfront cold-hearted [ˌkəʊldˈhɑ:tɪd] adj kald; likegyldig cold-shoulder [ˌkəʊldˈʃəʊldə] v cold-shoulder somebody gi noen en kald skulder cold sore [ˈkəʊldsɔ:] s forkjølelsessår cold spell s (kort) kuldeperiode cold storage [ˌkəʊldˈstɔ:rɪdʒ] s 1 kjølelagring 2 kjølelager put something into cold storage legge noe på is (dvs utsette det inntil videre) cold sweat s kaldsvette break out in a cold sweat kaldsvette cold turkey s (fig) ≈ brå avvending (fra alkohol, stoff) go cold turkey (dgl) slutte tvert med noe cold war s kald krig the cold war den kalde krigen (1945-1990) cold wave s kuldebølge coleslaw [ˈkəʊlslɔ:] s råkostsalat (vesentlig basert på kål, i lett syrlig dressing) colic [ˈkɒlɪk] s kolikk; barnekolikk; mageknip colicky [ˈkɒlɪkɪ] adj kolikk-; med kolikk/ mageknip Coll fork. for college collaborate [kəˈlæbəreɪt] v samarbeide collaboration [kəˌlæbəˈreɪʃn] s samarbeid collaborator [kəˈlæbəreɪtə] s 1 medarbeider 2 kollaboratør collage [kɒˈlɑ:ʒ] s collage; fotomontasje collapse1 [kəˈlæps] s sammenbrudd; fiasko collapse2 [kəˈlæps] v 1 bryte/falle sammen; kollapse 2 (være til å) slå sammen collapsible [kəˈlæpsəbl] adj sammenleggbar; til å folde/klappe sammen collar1 [ˈkɒlə] s 1 krage 2 snipp 3 halsbånd; klave 4 hylse; mansjett; muffe; ring

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


collar collar2 [ˈkɒlə] v 1 ta i kragen; gripe; dra/hale med seg 2 (slang) rappe; knabbe collarbone [ˈkɒləbəʊn] s kragebein; (også) nøklebein; jf. clavicle collar stud [ˈkɒləstʌd] s krageknapp; skjorteknapp collate [kɒˈleɪt] v 1 sammenholde; kontrollere 2 (data) sortere; ordne (ved utskrift) 3 kalle (til prest) collateral1 [kəˈlætərəl] s sikkerhet (for lån) collateral2 [kəˈlætərəl] adj 1 sideordnet, sidestilt; side- 2 bi-, støttecolleague [ˈkɒli:g] s kollega collect1 [ˈkɒlekt] s kollekt collect2 [kəˈlekt] v 1 samle (på); samle inn; sanke sammen; collect stamps samle på frimerker 2 forsamles, komme sammen; samle seg 3 hente; innkassere, kreve inn collect oneself ta seg sammen collected [kəˈlektɪd] adj (fig) fattet; samlet collection [kəˈlekʃn] s 1 innsamling; pengeinnsamling; (rel) kollekt 2 (økon) inkasso 3 ansamling; samling; flokk 4 samling (av kunst, frimerker el.l.) collective1 [kəˈlektɪv] s fellesskap, kollektiv; kollektivbruk collective2 [kəˈlektɪv] adj felles, felles-, kollektiv, kollektivcollective noun s (gram) kollektiv (dvs mengdeord som har entallsform, mots. countable noun) collectivization, collectivisation [kəˌlektɪvaɪˈzeɪʃn] s kollektivisering collector [kəˈlektə] s 1 samler; innkrever 2 (elek) strømavtaker; strømsamler college [ˈkɒlɪdʒ] s 1 college; høyere skole 2 (særlig amer) universitet 3 universitetsavdeling; fakultet; lærerkollegium 4 akademi; høyskole 5 fagskole; yrkesskole agricultural college landbruksskole college of agriculture landbrukshøyskole college of education lærerhøyskole college of further education folkehøyskole college of music musikkhøyskole college of nursing sykepleierhøyskole collide [kəˈlaɪd] v kollidere collier [ˈkɒlɪə] s 1 kullgruvearbeider 2 kullbåt colliery [ˈkɒlɪərɪ] s kullgruve collision [kəˈlɪʒn] s kollisjon collision course s kollisjonskurs collocate [ˈkɒləkeɪt] v (gram, om ord) gå/passe sammen; høre naturlig sammen collocation [ˌkɒləˈkeɪʃn] s (gram) sammenstilling av ord; kollokasjon

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 96

96

column colloquial [kəˈləʊkwɪəl] adj dagligdags (om ord og uttrykk); folkelig; muntlig; samtalecolloquialism [kəˈləʊkwɪəlɪzəm] s ord/uttrykk fra dagligtalen collusion [kəˈlu:ʒn] s sammensvergelse in collusion with i ledtog med Colo fork. for Colorado Cologne [kəˈləʊn] (geogr) Köln Colombia [kəˈlʌmbɪə] (geogr) Colombia Colombian1 [kəˈlʌmbɪən] s colombianer Colombian2 [kəˈlʌmbɪən] adj colombiansk colon1 [ˈkəʊlən] s kolon colon2 [ˈkəʊlən] s (anat) tykktarm colonel [ˈkɜ:nl] s 1 (mil) oberst (II) 2 (amer, dgl, hum) oberst (brukes i tiltale til eldre herrer) colonial1 [kəˈləʊnɪəl] s innbygger i koloni colonial2 [kəˈləʊnɪəl] adj kolonicolonialism [kəˈləʊnɪəlɪzəm] s kolonialisme colonist [ˈkɒlənɪst] s kolonist, nybygger (i koloni) colonization, colonisation [ˌkɒlənaɪˈzeɪʃn] s kolonisering colonize, colonise [ˈkɒlənaɪz] v kolonisere colonnade [ˌkɒləˈneɪd] s kolonnade; søylegang colony [ˈkɒlənɪ] s koloni color [ˈkʌlə] s, v (amer) → colour Colorado [ˌkɒləˈrɑ:dəʊ] (geogr) delstat i USA colossal [kəˈlɒsl] adj kolossal; diger; kjempediger colossus [kəˈlɒsəs] s koloss colour1, (amer) color [ˈkʌlə] s 1 farge; fargestoff; kulør 2 ansiktsfarge 3 (i fl) fane; skipsflagg; flagg 4 anstrøk, skinn have high colour være rød i ansiktet local colour lokalkoloritt off colour nedfor; utilpass; uvel under colour of under påskudd av colour2, (amer) color [ˈkʌlə] v 1 farge; få/ta farge; rødme 2 (fig) overdrive; pynte på colour bar [ˈkʌləbɑ:] s raseskille colour-blind [ˈkʌləblaɪnd] adj fargeblind colour code [ˈkʌləkəʊd] s fargekode colour display s fargeskjerm coloured1 [ˈkʌləd] s (neg) farget person (regnes i dag som svært diskriminerende betegnelse) coloured2 [ˈkʌləd] adj farget colour fast [ˈkʌləfɑ:st] adj fargeekte colourful [ˈkʌləfʊl] adj fargerik colouring [ˈkʌlərɪŋ] s 1 fargestoff; farger 2 koloritt colourless [ˈkʌlələs] adj fargeløs colour scheme [ˈkʌləski:m] s fargesammensetning colour sergeant s (mil) ≈ flaggsersjant (en sersjantgrad) colt [kəʊlt] s 1 (zool) unghest 2 jypling column [ˈkɒləm] s 1 søyle; tårn 2 kolonne; tallrekke 3 spalte (i avis el.l.)

03/05/16 12:34


columnist columnist [ˈkɒləmnɪst] s spaltist Com 1 fork. for Commander 2 fork. for Commissary 3 fork. for Commissioner 4 fork. for Committee 5 fork. for Commonwealth 6 fork. for Communist coma [ˈkəʊmə] s koma in a coma i koma comb1 [kəʊm] s 1 kam 2 (redskap) karde 3 bikake, vokskake comb2 [kəʊm] v 1 gre, kjemme; (fig) finkjemme 2 karde (ull) 3 bryte (om bølge) comb out (fig) renske ut combat1 [ˈkɒmbæt] s kamp, strid combat2 [ˈkɒmbæt] v kjempe (mot), slåss (med) combat3 [ˈkɒmbæt] adj felt-, stridscombatant1 [ˈkɒmbətənt] s stridende part/ person combatant2 [ˈkɒmbətənt] adj stridende combat fatigue [ˈkɒmbætˌfəti:g] s stridstrøtthet; krigsnevrose combination [ˌkɒmbɪˈneɪʃn] s kombinasjon; sammenslutning combination lock [ˌkɒmbɪˈneɪʃənlɒk] s kodelås combine1 [ˈkɒmbaɪn] s 1 sammenslutning; syndikat 2 skurtresker combine2 [kəmˈbaɪn] v kombinere; forene; gå sammen, slutte seg sammen comb-over [ˌkəʊmˈəʊvə] s hentehår; hentesveis combust [kəmˈbʌst] v forbrenne combustible1 [kəmˈbʌstəbl] s brennbart stoff combustible2 [kəmˈbʌstəbl] adj 1 brennbar; lettantennelig 2 (fig) lett å irritere/hisse opp combustion [kəmˈbʌstʃn] s forbrenning combustion engine s forbrenningsmotor combustion plant s (petro) forbrenningsanlegg come [kʌm] v, ureg: came, come 1 komme, gå, dra/reise, nå/rekke; come spring til våren; the years to come årene som kommer 2 bli, være; falle (seg); utvikle seg; come cheap være billig; come easy falle/være lett 3 (dgl) agere, spille; come the great man spille den store mann come about 1 hende; gå for seg 2 (sjø) gå baut 3 (om vind) springe om come across komme over (dvs finne, oppdage ved et tilfelle) come at komme til; få tak i; angripe come away gå/komme seg unna; falle av, løsne come by 1 komme forbi; stikke innom 2 finne; komme over; få tak i come down 1 komme ned; falle ned/sammen 2 (fig) forfalle 3 gå i arv come down (up)on (fig) kaste seg over come down with 1 bli angrepet av (sykdom) 2 (dgl) punge ut med come forward komme/gå fram; melde seg

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 97

97

comic come in komme inn come in handy/useful komme godt med come into being/existence bli til come into money arve/komme til penger come it gjøre seg til come now! gi deg (litt nå)! come off løsne, falle av; (fig) gå av stabelen; gå i orden come off it! hold opp (med det der)! come on komme inn; møte, treffe på come on! kom igjen! sett i gang! come out komme/gå ut; bryte/slå ut; blomstre, spire; bli kjent; debutere (i selskapslivet); gå til streik come out with komme (fram) med; (dgl) røpe come over komme over; (dgl) (begynne å) bli come round komme igjen/rundt/tilbake; komme innom; komme til seg selv; la seg overtale/overbevise come to 1 komme til (å); komme til seg selv; resultere i; komme på 2 (sjø) legge bi; now that I come to think of it (nå) når jeg tenker på det; ved nærmere ettertanke; come to this/that for den saks skyld; they had it coming to them det kan de takke seg selv for; det har de (bare) godt av come under komme/høre inn under come up komme fram/opp; komme inn (til byen, universitetet el.l.) come up against støte på som hindring come upon komme over; finne tilfeldig; ta på fersk gjerning come up with komme med; foreslå; legge fram; innhente comedian [kəˈmi:dɪən] s komiker comedienne [kəˌmi:dɪˈen] s gjøgler/komiker (om kvinne); komedienne comedown [ˈkʌmdaʊn] s fall, nedtur; tilbakegang, tilbakeskritt comedy [ˈkɒmədɪ] s komedie; lystspill comely [ˈkʌmlɪ] adj (nokså) pen comet [ˈkɒmɪt] s komet comfort1 [ˈkʌmfət] s 1 komfort; velvære 2 trøst; støtte comfort2 [ˈkʌmfət] v trøste; oppmuntre comfortable [ˈkʌmfətəbl] adj behagelig, komfortabel; hyggelig; sorgløs comfortably [ˈkʌmfətəblɪ] adv komfortabelt; med letthet comforter [ˈkʌmfətə] s 1 trøster; støtte 2 (brit) narresmokk 3 (gml) skjerf; ullskjerf 4 (amer) et varmt vatteppe comfy [ˈkʌmfɪ] (dgl) → comfortable comic1 [ˈkɒmɪk] s 1 komiker 2 (i fl) tegneserie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


comic comic2 [ˈkɒmɪk] adj komedie-; morsom; underholdende comical [ˈkɒmɪkl] adj 1 morsom 2 komisk, latterlig comic book [ˈkɒmɪkˌbʊk] s tegneseriehefte comic strip [ˈkɒmɪkˌstrɪp] s tegneserie coming1 [ˈkʌmɪŋ] s ankomst comings and goings ferdsel; trafikk; (dgl) renn, tråkk coming2 [ˈkʌmɪŋ] adj kommende, som kommer comma [ˈkɒmə] s komma command1 [kəˈmɑ:nd] s 1 befaling; påbud; bud 2 myndighet 3 herredømme; have a good command of English beherske engelsk godt 4 disposisjon 5 (data) kommando 6 (mil) kommando; militæravdeling at someone's command til rådighet be in command of ha kommandoen over command2 [kəˈmɑ:nd] v 1 befale; påby 2 (mil) kommandere; ha kommandoen over 3 beherske; råde over, rå over 4 forlange, kreve command respect inngyte respekt commandant [ˌkɒmənˈdænt] s (mil) kommandant commandeer [ˌkɒmənˈdɪə] v rekvirere commander [kəˈmɑ:ndə] s 1 kommandant; sjef 2 (marine) kommandørkaptein 3 kommandør (av en orden) Commander-in-Chief [kəˌmɑ:ndə(r)ɪnˈtʃi:f] s (mil) øverstkommanderende commanding [kəˈmɑ:ndɪŋ] adj 1 kommanderende; bydende; myndig 2 dominerende commanding officer s (mil) befalshavende; kommanderende offiser (kompanisjef, bataljonssjef, stasjonssjef el.l.) commandment [kəˈmɑ:ndmənt] s bud; påbud the Ten Commandments De ti bud commando [kəˈmɑ:ndəʊ] s 1 kommandosoldat 2 kommando; kommandostyrke commemorate [kəˈmeməreɪt] v feire (minnet om); være til minne om; minnes commemoration [kəˌmeməˈreɪʃn] s 1 jubileum; minnemarkering 2 minnegudstjeneste commemorative [kəˈmemərətɪv] adj minne-; jubileumscommence [kəˈmens] v begynne commend [kəˈmend] v 1 rose 2 anbefale 3 betro; overgi til commendable [kəˈmendəbl] adj 1 prisverdig, rosverdig 2 anbefalelsesverdig commensurate [kəˈmenʃəreɪt] adj rimelig (dvs som står i et rimelig forhold til) comment1 [ˈkɒment] s kommentar; (kritisk) bemerkning

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 98

98

common comment2 [ˈkɒment] v kommentere; bemerke comment on kommentere; uttale seg om commentary [ˈkɒməntrɪ] s kommentar commentate [ˈkɒmənteɪt] v kommentere; referere commentator [ˈkɒmənteɪtə] s kommentator commerce [ˈkɒmɜ:s] s 1 handel 2 (gml) samkvem commercial1 [kəˈmɜ:ʃl] s 1 reklame (i radio- el. fjernsyn) 2 handelsreisende commercial2 [kəˈmɜ:ʃl] adj kommersiell, handels-, merkantil; (petro) drivverdig commercial radio/television reklamefinansiert radio/fjernsyn commercial break reklamepause (i radio- eller fjernsynsprogram) commercial college s handelshøyskole; handelsskole commercialization, commercialisation [kəˌmɜ:ʃəlaɪˈzeɪʃn] s kommersialisering commercialize, commercialise [kəˈmɜ:ʃəlaɪz] v kommersialisere, utnytte kommersielt; (dgl) tjene/slå mynt på Commie [ˈkɒmɪ] s (dgl, neds) kommunist commingle [kɒˈmɪŋgl] v (bokl) blande (seg) commiserate [kəˈmɪzəreɪt] v synes synd på; ha medlidenhet med commissary [ˈkɒmɪsərɪ] s 1 representant; utsending 2 intendant 3 kommissær commission1 [kəˈmɪʃn] s 1 fullmakt 2 bestilling; oppdrag 3 (mil) offisersutnevnelse; utnevnelse 4 nemnd; commission of inquiry undersøkelseskommisjon 5 utøvelse 6 (merk) kommisjon; provisjon in commission i aktiv tjeneste commission2 [kəˈmɪʃn] v 1 gi fullmakt til 2 gi i oppdrag 3 utnevne (til offiser) commissionaire [keˌmɪʃəˈneə] s dørvakt; portier commissioned officer s (mil) (regulær, utnevnt) offiser (i motsetning til underoffiser) commissioner [kəˈmɪʃnə] s 1 medlem av en nemnd/et utvalg 2 kommissær (høyere embetsmann) commit [kəˈmɪt] v 1 begå (forbrytelse, tabbe) 2 betro; overlate commit oneself forplikte seg commit suicide begå selvmord commit to memory lære (seg) utenat commitment [kəˈmɪtmənt] s forpliktelse; engasjement committee [kəˈmɪtɪ] s komité; nemnd commodity [kəˈmɒdətɪ] s (i fl) varer commodore [ˈkɒmədɔ:] s (marine) offisergrad (mellom kommandør og kontreadmiral) common1 [ˈkɒmən] s allmenning; friareal; løkke in common (til) felles

03/05/16 12:34


common out of the common utenom det vanlige common2 [ˈkɒmən] adj 1 felles; offentlig 2 alminnelig, vanlig 3 simpel common knowledge noe alle vet for the common good for det felles beste the common man mannen i gata; folk flest common denominator s fellesnevner commoner [ˈkɒmənə] s 1 borger 2 (brit, pol) underhusmedlem common law [ˈkɒmənlɔ:] s ≈ sedvanerett common-law [ˌkɒmənˈlɔ:] adj ≈ papirløs; som sedvane (dvs som ikke er fastsatt eller regulert i skrevne lover) common-law marriage s samboerskap (tidl. papirløst ekteskap) commonly [ˈkɒmənlɪ] adv 1 i alminnelighet; vanligvis; it is commonly believed that det blir/ er vanligvis antatt at; it is commonly known that det er allment kjent at 2 (neds) simpelt, vulgært Common Market the Common Market Fellesmarkedet (tidligere betegnelse for EU) commonplace1 [ˈkɒmənpleɪs] s alminnelighet commonplace2 [ˈkɒmənpleɪs] adj dagligdags common room [ˈkɒmənrʊm] s fellesrom, oppholdsrom; dagligstue (f.eks. på internatskole); lærerværelse commons [ˈkɒmənz] s (fl) the commons allmennheten the House of Commons Underhuset (i det britiske parlament) common sense [ˌkɒmənˈsens] s sunn fornuft, alminnelig fornuft commonwealth [ˈkɒmənwelɵ] s statssamfunn the (British) Commonwealth (of Nations) Det britiske samveldet commotion [kəˈməʊʃn] s bråk; oppstyr communal [ˈkɒmjʊnl] adj 1 offentlig 2 felles; kollektiv commune1 [ˈkɒmju:n] s 1 kommune 2 fellesskap, kollektiv commune2 [kəˈmju:n] v omgås (nært og fortrolig) communicant [kəˈmju:nɪkənt] s 1 (rel) nattverdsgjest 2 (bokl) hjemmelsmann communicate [kəˈmju:nɪkeɪt] v 1 meddele; overføre 2 kommunisere; stå i forbindelse (med hverandre) communication [kəˌmju:nɪˈkeɪʃn] s kommunikasjon; meddelelse communicative [kəˈmju:nɪkətɪv] adj meddelsom; åpenhjertig communion [kəˈmju:njən] s 1 fellesskap 2 rådslagning; samtale 3 trossamfunn

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 99

99

comparison Holy Communion altergang; nattverd communiqué [kəˈmju:nɪkeɪ] s kommuniké communism [ˈkɒmjʊnɪzəm] s kommunisme communist1 [ˈkɒmjʊnɪst] s kommunist communist2 [ˈkɒmjʊnɪst] adj kommunistisk, kommunistcommunity [kəˈmju:nətɪ] s 1 samfunn 2 fellesskap community centre s samfunnshus, velhus community police s ≈ bydelspoliti community service s (jur) samfunnstjeneste (kan idømmes i stedet for fengselsstraff) community singing s allsang commute [kəˈmju:t] v 1 forandre 2 bytte, skifte (ut) 3 pendle (mellom bosted og arbeidsplass) commuter [kəˈmju:tə] s pendler compact1 [ˈkɒmpækt] s etui; (særlig) pudderdåse compact2 [ˈkɒmpækt] s overenskomst, pakt compact3 [kəmˈpækt] adj kompakt, tett (sammenpakket) compact disk s cd-plate companion [kəmˈpænɪən] s 1 kamerat; ledsager 2 motstykke 3 håndbok companionable [kəmˈpænjənəbl] adj omgjengelig companionship [kəmˈpænjənʃɪp] s 1 kameratskap 2 selskap companionway [kəmˈpænɪənweɪ] s (sjø) lugartrapp company [ˈkʌmpənɪ] s 1 samvær 2 flokk, følge; gjester, selskap; besetning; kompani 3 (merk) kompani; selskap keep somebody company holde noen med selskap part company with somebody skilles fra noen company car s firmabil company law s (jur) selskapsrett company secretary s ≈ direksjonssekretær comparable [ˈkɒmprəbl] adj sammenliknbar comparative1 [kəmˈpærətɪv] s (gram) komparativ comparative2 [kəmˈpærətɪv] adj forholdsvis, sammenlikningscomparatively [kəmˈpærətɪvlɪ] adv forholdsvis, relativt compare1 [kəmˈpeə] s beyond compare uten sammenlikning compare2 [kəmˈpeə] v 1 sammenlikne 2 (gram) gradbøye compare to sammenlikne med comparison [kəmˈpærɪsn] s 1 sammenlikning 2 (gram) gradbøying by comparison til sammenlikning in comparison with sammenliknet med

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


compartment compartment [kəmˈpɑ:tmənt] s avdeling; jernbanekupé; kupé; (sjø) skott compass1 [ˈkʌmpəs] s 1 kompass 2 omfang; rekkevidde (pair of) compasses passer compass2 [ˈkʌmpəs] v 1 omgi 2 prøve å oppnå noe compassion [kəmˈpæʃn] s medfølelse, medlidenhet, barmhjertighet compassionate [kəmˈpæʃənət] adj medfølende, medlidende compassionate leave s velferdspermisjon compatible [kəmˈpætəbl] adj 1 forenelig, overensstemmende 2 (data) kompatibel compatible with forenelig med compatriot [kəmˈpætrɪət] s landsmann compel [kəmˈpel] v tvinge (fram) compelling [kəmˈpelɪŋ] adj tvingende; som avtvinger beundring og respekt; fengslende; vinnende; overbevisende compensate [ˈkɒmpənseɪt] v kompensere, oppveie; erstatte compensation [ˌkɒmpənˈseɪʃn] s kompensasjon; erstatning compensatory [kəmˈpensətərɪ] adj erstatningscompère1 [ˈkɒmpeə] s (brit) konferansier (på varieté, revyteater); jf. master of ceremonies compère2 [ˈkɒmpeə] v være konferansier for (varieté, revy) compete [kəmˈpi:t] v konkurrere competence [ˈkɒmpɪtəns] s kompetanse; dyktighet; skikkethet competent [ˈkɒmpətənt] adj 1 kompetent, sakkyndig 2 dyktig, flink 3 passende; tilstrekkelig; (vel) skikket competition [ˌkɒmpəˈtɪʃn] s konkurranse competitive [kəmˈpetətɪv] adj konkurrerende; konkurransecompetitor [kəmˈpetɪtə] s 1 konkurrent 2 konkurransedeltaker; deltaker compilation [ˌkɒmpɪˈleɪʃn] s 1 innsamling (av materiale); kompilering 2 samlearbeid; samleverk compile [kəmˈpaɪl] v 1 skrive, utarbeide (på grunnlag av innsamlet materiale) 2 (data) kompilere compiler [kəmˈpaɪlə] s (data) kompilator complacence [kəmˈpleɪsəns] s selvgodhet; selvtilfredshet complacent [kəmˈpleɪsənt] adj selvgod; selvtilfreds complain [kəmˈpleɪn] v 1 beklage seg, klage 2 (merk) reklamere complain of klage over

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 100

100

comply

complainant [kəmˈpleɪnənt] s (jur) saksøker; klager complaint [kəmˈpleɪnt] s 1 klage; (merk) reklamasjon 2 lidelse; plage; sykdom complaisant [kəmˈpleɪzənt] adj omgjengelig, imøtekommende; snill complement1 [ˈkɒmplɪmənt] s 1 komplettering; supplering 2 fullt antall 3 (gram) preposisjonsfrase complement2 [ˈkɒmplɪment] v komplettere; supplere; they complement each other de utfyller hverandre complementary [ˌkɒmplɪˈmentərɪ] adj 1 tilleggs-; utfyllende 2 komplementærcomplete1 [kəmˈpli:t] v 1 fullføre 2 komplettere complete2 [kəmˈpli:t] adj 1 fullstendig; hel; komplett 2 fullført completion [kəmˈpli:ʃn] s fullføring; komplettering complex1 [ˈkɒmpleks] s 1 kompleks; sammensatt hele 2 (psyk) kompleks complex2 [ˈkɒmpleks] adj 1 innviklet, komplisert 2 sammensatt, kompleks complexion [kəmˈplekʃn] s 1 ansiktsfarge 2 utseende; ytre complexity [kəmˈpleksətɪ] s innviklethet; kompleksitet; forvikling compliance [kəmˈplaɪəns] s 1 føyelighet 2 overensstemmelse; samsvar compliant [kəmˈplaɪənt] adj 1 føyelig 2 overensstemmende complicate [ˈkɒmplɪkeɪt] v komplisere; gjøre innviklet/vanskelig complicated [ˈkɒmplɪkeɪtɪd] adj komplisert; innviklet; floket complication [ˌkɒmplɪˈkeɪʃn] s forvikling; komplikasjon complicity [kəmˈplɪsətɪ] s delaktighet; medskyld (i forbrytelse) compliment1 [ˈkɒmplɪmənt] s 1 kompliment; ros 2 (i fl) (nokså formell) hilsen with the compliments of the season med ønsker om god jul og godt nytt år compliment2 [ˈkɒmplɪmənt] v 1 komplimentere; rose 2 gratulere; they complimented each other de gratulerte hverandre compliment on komplimentere med; gratulere med complimentary [ˌkɒmplɪˈmentrɪ] adj 1 rosende 2 fri-, gratis-; gavecomplimentary copy s frieksemplar (av bok, tidsskrift) complimentary ticket s fribillett comply [kəmˈplaɪ] v imøtekomme; innvilge

03/05/16 12:34


component

101

comply with something etterkomme noe; rette seg etter noe component1 [kəmˈpəʊnənt] s bestanddel, del, løs del; element; komponent component2 [kəmˈpəʊnənt] adj delcomport [kəmˈpɔ:t] v comport oneself oppføre seg comport with (foreldet) stemme overens med compose [kəmˈpəʊz] v 1 lage; sette sammen 2 forfatte; sette opp (skriv) 3 (mus) komponere 4 arrangere, ordne 5 berolige; bilegge be composed of bestå av compose oneself samle seg; ta seg sammen compose one's thoughts samle tankene composed [kəmˈpəʊzd] adj behersket; fattet; rolig composer [kəmˈpəʊzə] s komponist composite [ˈkɒmpəzɪt] adj sammensatt composition [ˌkɒmpəˈzɪʃn] s 1 sammensetning; beskaffenhet; natur 2 (mus) komposisjon 3 artikkel; skrift; skolestil; stil 4 ordning; overenskomst compositor [kəmˈpɒzɪtə] s (typogr) setter composure [kəmˈpəʊʒə] s fatning; sinnsro compound1 [ˈkɒmpaʊnd] s 1 blanding; sammensetning 2 (gram) sammensatt ord compound2 [ˈkɒmpaʊnd] s (inngjerdet) område/ tomt; leir (f.eks. del av fangeleir) compound3 [kəmˈpaʊnd] v blande (sammen); sette sammen compound4 [ˈkɒmpaʊnd] adj sammensatt compound fraction s (mat) brudden brøk compound fracture s (med) komplisert brudd compound interest s (bank) rentesrente compound larceny s (jur) grovt tyveri comprehend [ˌkɒmprɪˈhend] v 1 fatte, forstå, begripe 2 omfatte comprehensible [ˌkɒmprɪˈhensəbl] adj fattbar; forståelig comprehension [ˌkɒmprɪˈhenʃn] s 1 fatteevne 2 omfang comprehensive [ˌkɒmprɪˈhensɪv] adj omfattende; altomfattende comprehensive school s videregående skole (med undervisning for alle utdanningsprogrammer) compress1 [ˈkɒmpres] s kompress compress2 [kəmˈpres] v 1 komprimere; presse/ trenge sammen 2 forkorte compression [kəmˈpreʃn] s komprimering; sammenpressing; kompresjon compressor [kəmˈpresə] s kompressor comprise [kəmˈpraɪz] v omfatte compromise1 [ˈkɒmprəmaɪz] s kompromiss

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 101

concentrated

compromise2 [ˈkɒmprəmaɪz] v 1 inngå kompromiss 2 kompromittere 3 utsette for fare compulsion [kəmˈpʌlʃn] s tvang compulsive [kəmˈpʌlsɪv] adj tvangs-; tvingende compulsive gambler person som lider av spillegalskap compulsory [kəmˈpʌlsərɪ] adj obligatorisk, tvungen; tvangscompulsory school age s skolepliktig alder compulsory school attendance s skoleplikt compunction [kəmˈpʌŋkʃn] s samvittighetsnag; skrupler compute [kəmˈpju:t] v anslå; beregne computer [kəmˈpju:tə] s datamaskin computer-assisted [kəmˈpju:tərəˌsɪstɪd] adj (data) med datastøtte computer crime s datakriminalitet computer game s dataspill computer-generated [kəmˌpju:təˈdʒenəreɪtɪd] adj datatstyrt computerize, computerise [kəmˌpju:təraɪz] v 1 (data) databehandle 2 (data) ta i bruk datateknologi computer-literate [kəmˌpju:təˈlɪtərət] adj datakyndig computer-operated adj (data) datastyrt computer science s (data) informatikk computing [kəmˈpju:tɪŋ] s databruk comrade [ˈkɒmreɪd] s kamerat comradeship [ˈkɒmrɪdʃɪp] s kameratskap con1 [kɒn] s motargument pros and cons fordeler og ulemper; for og mot con2 [kɒn] s svindel con3 [kɒn] s (slang) (kortform av convict) con4 [kɒn] v (slang) bløffe, svindle con5 [kɒn] v (foreldet) pugge, studere con6 [kɒn] v (sjø) dirigere, styre con7 [kɒn] adj (slang) bløff-, svindel-; jf. confidence2 concave [ˈkɒŋkeɪv] adj konkav conceal [kənˈsi:l] v gjemme, skjule concede [kənˈsi:d] v 1 innrømme 2 avstå; gi etter conceit [kənˈsi:t] s 1 innbilskhet 2 vittig bemerkning/formulering conceited [kənˈsi:tɪd] adj innbilsk conceivable [kənˈsi:vəbl] adj tenkelig, mulig conceive [kənˈsi:v] v 1 forestille seg, tenke seg; komme (til å tenke) på; finne på 2 bli gravid, unnfange concentrate [ˈkɒnsəntreɪt] v konsentrere seg, samle seg concentrate on/upon konsentrere seg om concentrated [ˈkɒnsəntreɪtɪd] adj 1 konsentrert; samlet 2 fortettet; intens

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


concentration concentration [ˌkɒnsənˈtreɪʃn] s konsentrasjon concentration camp s konsentrasjonsleir concentric [kənˈsentrɪk] adj konsentrisk concept [ˈkɒnsept] s begrep, forestilling, idé conception [kənˈsepʃn] s 1 begrep, forestilling, idé 2 oppfatning; måte å se tingene på 3 befruktning, unnfangelse conceptual [kənˈseptjʊəl] adj begrepsmessig; begrepsconcern1 [kənˈsɜ:n] s 1 anliggende; sak 2 konsern; (større) firma 3 andel 4 bekymring, engstelse concern2 [kənˈsɜ:n] v 1 angå 2 bekymre, gjøre bekymret; uroe as far as I am concerned for min egen del concern oneself about beskjeftige seg med; interessere seg for concerned [kənˈsɜ:nd] adj bekymret; urolig concerning [kənˈsɜ:nɪŋ] prep angående, om concert1 [ˈkɒnsət] s 1 (mus) konsert (dvs musikkfremførelse, særlig offentlig); concert grand konsertflygel; → concerto 2 samstemmighet concert2 [kənˈsɜ:t] v arrangere, ordne concerted [kənˈsɜ:tɪd] adj forent; samlet concert hall [ˈkɒnsəthɔ:l] s konsertsal concertina [ˌkɒnsəˈti:nə] s konsertina (lite sekskantet trekkspill) concerto [kənˈtʃeətəʊ] s (mus) konsert (dvs større musikkverk, særlig med tanke på form og komposisjon); jf. concert1 concession [kənˈseʃn] s 1 innrømmelse 2 avståelse; oppgivelse 3 konsesjon concessionary [kənˈseʃnərɪ] s konsesjonshaver, konsesjonær; (også) rettighetshaver conch [kɒntʃ] s (zool) konkylie conciliate [kənˈsɪlɪeɪt] v 1 berolige 2 (bokl) forlike, forsone 3 (foreldet) vinne (for seg) conciliation [kənˌsɪlɪˈeɪʃn] s forsoning; forlik conciliatory [kənˈsɪlɪətərɪ] adj forsonende; forsonlig concise [kənˈsaɪs] adj konsis; fyndig; kortfattet concl 1 fork. for concluded 2 fork. for conclusion conclude [kənˈklu:d] v 1 avslutte; slutte 2 konkludere; slutte (seg til) 3 (særlig amer) beslutte conclusion [kənˈklu:ʒn] s konklusjon, slutning; slutt in conclusion til slutt conclusive [kənˈklu:sɪv] adj avgjørende concoct [kənˈkɒkt] v 1 brygge sammen, koke sammen 2 finne på; spekulere ut concoction [kənˈkɒkʃn] s 1 brygg, drikk 2 (fig) oppkok

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 102

102

conditioner

concord [ˈkɒŋkɔ:d] s enighet, samstemmighet; samsvar concordance [kənˈkɔ:dəns] s → concord concordant [kənˈkɔ:dənt] adj samstemmig concourse [ˈkɒnkɔ:s] s 1 sammenstimling 2 sammenfall 3 (amer) stor hall (f.eks. stasjonshall) concrete1 [ˈkɒŋkri:t] s 1 konkret (ting) (mots. abstract) 2 betong concrete2 v 1 [ˈkɒŋkri:t] støpe i betong; dekke med betong 2 [ˈkɒnkri:t] størkne concrete3 [ˈkɒŋkri:t] adj konkret (mots. abstract) concrete jungle s (dgl) asfaltjungel concrete mixer s sementblander concubine [ˈkɒŋkjʊbaɪn] s konkubine concur [kənˈkɜ:] v 1 istemme; være enig 2 hende samtidig concur to bidra/medvirke til concurrence [kənˈkʌrəns] s enighet; sammenfall; samtidighet concurrent1 [kənˈkʌrənt] s medvirkende årsak concurrent2 [kənˈkʌrənt] adj 1 enig; samstemmig 2 samtidig 3 medvirkende concussion [kənˈkʌʃn] s 1 risting 2 hjernerystelse condemn [kənˈdem] v 1 fordømme 2 dømme 3 kondemnere condemnation [ˌkɒndemˈneɪʃn] s 1 fordømmelse 2 kondemnering condemned cell s (brit) dødscelle condensate [kənˈdenseɪt] s kondensat condensation [ˌkɒndenˈseɪʃn] s 1 kondens 2 sammendrag condense [kənˈdens] v 1 fortette; kondensere 2 forkorte; trekke sammen condenser [kənˈdensə] s 1 kondensator 2 (foto) kondensatorlinse condescend [ˌkɒndɪˈsend] v 1 nedlate seg 2 gå med på (aller nådigst) condescend to nedlate seg til condescending [ˌkɒndɪˈsendɪŋ] adj nedlatende condiment [ˈkɒndɪmənt] s smakstilsetning (salt, sennep, krydder) condition1 [kənˈdɪʃn] s 1 betingelse; vilkår 2 tilstand; (fysisk) form; kondisjon 3 (i fl) forhold; omstendigheter condition2 [kənˈdɪʃn] v 1 bestemme; betinge 2 forberede; legge til rette; kondisjonere; gjøre egnet conditioned by avhengig/betinget av conditional [kənˈdɪʃənl] adj betinget; betingelsesconditioned [kənˈdɪʃnd] adj betinget conditioner [kənˈdɪʃnə] s hårbalsam, hårpleiemiddel

03/05/16 12:34


condo condo [ˈkɒndəʊ] s (dgl) → condominium condole [kənˈdəʊl] v kondolere condolences [kənˈdəʊlənsɪz] s (fl) kondolanser; please accept my condolences (jeg) kondolerer condom [ˈkɒndɒm] s kondom condominium [ˌkɒndəˈmɪnɪəm] s 1 sameie (boligblokk el. rekkehus med selveierleiligheter) 2 (pol) fellesstyre condone [kənˈdəʊn] v 1 overse; tilgi 2 oppveie conduce [kənˈdju:s] v bidra; føre; tjene conduce to tjene til conducive [kənˈdju:sɪv] adj medvirkende conduct1 [ˈkɒndʌkt] s 1 oppførsel 2 føring, ledelse conduct2 [kənˈdʌkt] v 1 føre, lede 2 dirigere, styre 3 lede (elektrisitet el.l.) conduct oneself oppføre seg conducted tour s selskapsreise (med reiseleder); tur med omvisning conduction [kənˈdʌkʃn] s (elek) ledning; overføring conductive [kənˈdʌktɪv] adj (elek) ledende conductor [kənˈdʌktə] s 1 fører, leder; dirigent 2 konduktør (på tog, trikk) 3 (elek) leder (av elektrisitet el.l.) lightning conductor lynavleder conductress [kənˈdʌktrəs] s konduktør (om kvinne) conduit [ˈkɒndɪt] s rørledning; rør cone1 [kəʊn] s 1 kongle 2 kjegle; (i veitrafikk) avviserkjegle, trafikkjegle 3 iskremkjeks; kremmerhus cone2 [kəʊn] v cone off sperre av/regulere (trafikk) med avviserkjegler confection [kənˈfekʃn] s 1 syltetøy; søt kake 2 (i fl) søtsaker 3 blanding 4 damekonfeksjon; konfeksjon confectioner [kənˈfekʃnə] s konditor confectionery [kənˈfekʃnərɪ] s 1 godteri 2 godtebutikk confederacy [kənˈfedərəsɪ] s forbund; konføderasjon; føderasjon the Confederacy De konfødererte stater (allianse av sørstatene under den amerikanske borgerkrigen) confederate1 [kənˈfederət] s 1 alliert, forbundsfelle 2 medskyldig 3 (amer, hist) person fra sørstatene 4 (amer, hist) stat i sørstatsalliansen (under den amerikanske borgerkrigen) confederate2 [kənˈfedəreɪt] v forene; forenes; slutte (seg) sammen confederate3 [kənˈfederət] adj 1 alliert, forbunds- 2 konføderert

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 103

103

confiscate

confederation [kənˌfedəˈreɪʃn] s allianse, forbund, union; konføderasjon; føderasjon; jf. federation confer [kənˈfɜ:] v 1 overdra; skjenke; tildele 2 konferere 3 sammenlikne conference [ˈkɒnfərəns] s 1 konferanse 2 møte; samtale conferment [kənˈfɜ:mənt] s overdragelse; tildeling confess [kənˈfes] v 1 innrømme (feil); tilstå (forbrytelse) 2 bekjenne (synd); skrifte 3 (om prest, skriftefar) motta skriftemål confession [kənˈfeʃn] s bekjennelse; tilståelse; (rel) trosbekjennelse confessional [kənˈfeʃnl] s skriftestol confessor [kənˈfesə] s 1 skriftefar 2 en som bekjenner noe confidant [ˌkɒnfɪˈdænt] s fortrolig (venn) confide [kənˈfaɪd] v 1 stole 2 betro seg confide in stole på; betro seg til confide to (gml) betro seg til confidence1 [ˈkɒnfɪdəns] s 1 tillit; tiltro 2 fortrolighet 3 selvtillit confidence in tiltro til in strict confidence i dyp fortrolighet vote of confidence tillitsvotum confidence2 [ˈkɒnfɪdəns] adj bløff-; svindelconfidence man bløffmaker; svindler confidence trick/game bløff; svindel confident [ˈkɒnfɪdənt] adj 1 selvsikker; sikker 2 tillitsfull confidential [ˌkɒnfɪˈdenʃl] adj 1 fortrolig, konfidensiell 2 betrodd confiding [kənˈfaɪdɪŋ] adj tillitsfull configuration [kənˌfɪgjʊˈreɪʃn] s 1 fasong; skikkelse; fremtoning 2 konfigurering; konfigurasjon configure [kənˌfɪgjʊr] v 1 konfigurere 2 bygge opp confine1 [ˈkɒnfaɪn] s (ofte i fl) grense, grenser confine2 [kənˈfaɪn] v 1 begrense; innskrenke 2 sperre inne be confined 1 (gml) ligge i barselseng 2 være bundet til; be confined to a wheelchair være bundet til en rullestol confinement [kənˈfaɪnmənt] s 1 innesperring 2 (gml) barselseng solitary confinement enecelle confirm [kənˈfɜ:m] v 1 bekrefte 2 konfirmere confirmation [ˌkɒnfəˈmeɪʃn] s 1 bekreftelse 2 konfirmasjon confirmed [kənˈfɜ:md] adj 1 bekreftet 2 uforbederlig; kronisk confiscate [ˈkɒnfɪskeɪt] v beslaglegge, konfiskere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


confiscation confiscation [ˌkɒnfɪˈskeɪʃn] s beslag, beslaglegging conflagration [ˌkɒnfləˈgreɪʃn] s storbrann conflict1 [ˈkɒnflɪkt] s 1 konflikt; motsetning 2 kamp conflict2 [kənˈflɪkt] v strides; være i strid conflict with være i strid med conflicting [kənˈflɪktɪŋ] adj motstridende confluence [ˈkɒnflʊəns] s 1 sammenløp (av elver) 2 møte 3 sammenslåing (av selskaper) confluent1 [ˈkɒnflʊənt] s bielv confluent2 [ˈkɒnflʊənt] adj sammenflytende; sammenløpende conform [kənˈfɔ:m] v 1 føye/rette seg 2 tilpasse (seg) 3 ensrette; konformere conform to føye/rette seg etter; tilpasse (seg) til conformist [kənˈfɔ:mɪst] s konformist (dvs person som i ett og alt forsøker å tilpasse seg hevdvunne normer) conformity [kənˈfɔ:mətɪ] s 1 likhet; overensstemmelse 2 ensrettethet; konformitet confound [kənˈfaʊnd] v 1 forbløffe; gjøre målløs 2 forveksle 3 (foreldet) kullkaste; ødelegge confound it! (gml) pokker ta det! confounded [kənˈfaʊndɪd] adj (gml) fordømt; pokkers confront [kənˈfrʌnt] v 1 konfrontere 2 møte (dristig); trosse confrontation [ˌkɒnfrənˈteɪʃn] s konfrontering; tross; konfrontasjon confuse [kənˈfju:z] v 1 forvirre; gjøre forfjamset 2 forveksle confused [kənˈfju:zd] adj forvirret; forfjamset confusion [kənˈfju:ʒn] s 1 forvirring 2 forveksling confute [kənˈfju:t] v tilbakevise, gjendrive; motbevise congeal [kənˈdʒi:l] v stivfryse; stivne; størkne congenial [kənˈdʒi:nɪəl] adj 1 åndsbeslektet 2 behagelig; tiltalende; gunstig congenital [kənˈdʒenɪtl] adj medfødt congested [kənˈdʒestɪd] adj 1 overfylt 2 overbefolket 3 (med) blokkert; tilstoppet congestion [kənˈdʒestʃn] s 1 opphopning; sterk tilstrømning; traffic congestion trafikkork 2 overbefolkning conglomerate1 [kənˈglɒmərət] s konglomerat conglomerate2 [kənˈglɒməreɪt] v klumpe (seg) sammen conglomerate3 [kənˈglɒmərət] adj sammensatt; uensartet conglomeration [kənˌglɒməˈreɪʃn] s 1 sammenhopning; sammenhopet masse 2 konglomerat

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 104

104

conjuncture

Congo [ˈkɒŋgəʊ] (geogr) Kongo (land og elv) Democratic Republic of Congo Den demokratiske republikk Kongo Congolese1 [ˌkɒŋgəˈli:z] s kongoleser Congolese2 [ˌkɒŋgəˈli:z] adj kongolesisk congratulate [kənˈgrætʃʊleɪt] v gratulere; lykkønske congratulate on gratulere med congratulation [kənˌgrætʃʊˈleɪʃn] s gratulasjon congregate [ˈkɒŋgrɪgeɪt] v forsamles; samle (seg) congregation [ˌkɒŋgrɪˈgeɪʃn] s 1 forsamling 2 menighet congregational [ˌkɒŋgrɪˈgeɪʃənl] adj frikirkelig; menighetscongress [ˈkɒŋgres] s kongress (the) Congress Kongressen (nasjonalforsamlingen i USA) Congressman [ˈkɒŋgresmən] s (amer) kongressmann (medlem av Kongressen, nasjonalforsamlingen i USA) Congresswoman [ˈkɒŋgreswʊmən] s (amer) kongresskvinne (medlem av Kongressen, nasjonalforsamlingen i USA) congruence [ˈkɒŋgrʊəns] s 1 overensstemmelse; samsvar 2 (geom, mat) kongruens congruent [ˈkɒŋgrʊənt] adj 1 overensstemmende; samsvarende 2 (geom, mat) kongruent congruous [ˈkɒŋgrʊəs] adj 1 → congruent 2 passende be congruous with something harmonisere med noe; passe til noe conic, conical [ˈkɒnɪk(l)] adj konisk; kjegleconifer [ˈkɒnɪfə] s (bot) bartre; nåletre coniferous [kəˈnɪfərəs] adj konglebærende; bar-; bartreconjectural [kənˈdʒektʃərəl] adj antatt; teoretisk; tvilsom conjecture1 [kənˈdʒektʃə] s antakelse; gjetning; formodning conjecture2 [kənˈdʒektʃə] v anta; formode; gjette conjugal [ˈkɒndʒʊgəl] adj ekteskapelig conjugate [ˈkɒndʒʊgeɪt] v (gram) konjugere; bøye (verb) conjugation [ˌkɒndʒʊˈgeɪʃn] s (gram) konjugering; verbbøying; konjugasjon conjunction [kənˈdʒʌŋkʃn] s 1 forbindelse; sammenheng 2 (gram) konjunksjon conjunctive1 [kənˈdʒʌŋktɪv] s (gram) konjunksjon conjunctive2 [kənˈdʒʌŋktɪv] adj forbindende conjuncture [kənˈdʒʌŋktʃə] s sammenfall; sammentreff

03/05/16 12:34


conjure

105

conjure1 [ˈkʌndʒə] v trylle conjure up mane fram; trylle fram; framkalle i sinnet conjure2 [kənˈdʒʊə] v (foreldet) besverge; bønnfalle conjurer, conjuror [ˈkʌndʒərə] s trollmann; tryllekunstner conjuring trick s tryllekunst conk1 [kɒŋk] s (slang) snyteskaft conk2 [kɒŋk] v conk out (dgl) fuske; streike (om motor, maskin) con man [ˈkɒnmən] s (dgl) bløffmaker; svindler Conn (amer) fork. for Connecticut connect [kəˈnekt] v 1 forbinde; knytte sammen 2 korrespondere (om kommunikasjonsmidler) Connecticut [kəˈnetɪkət] (geogr) delstat i USA connection, connexion [kəˈnekʃn] s 1 forbindelse; tilknytning; tilkobling 2 korrespondanse (med buss, tog, fly) 3 (amer, dgl) langer connective1 [kəˈnektɪv] s (gram) bindeord; konjunksjon connective2 [kəˈnektɪv] adj binde-, forbindende, sammenbindende conning tower s (sjø) kommandotårn (særlig på ubåt) connive [kəˈnaɪv] v connive at lukke øynene for; se gjennom fingrene med (f.eks. ulovlig/umoralsk handling) connive with konspirere med connoisseur [ˌkɒnəˈsɜ:] s kjenner, skjønner; ekspert connotation [ˌkɒnəʊˈteɪʃn] s bibetydning; konnotasjon connote [kəˈnəʊt] v 1 (om ord) ha som bibetydning (mots. denote) 2 innebære conquer [ˈkɒŋkə] v 1 erobre 2 beseire, overvinne conqueror [ˈkɒŋkərə] s erobrer conquest [ˈkɒŋkwest] s erobring the Norman Conquest normannernes erobring av England i 1066 Cons fork. for Conservative consanguinity [ˌkɒnsæŋˈgwɪnətɪ] s blodsslektskap conscience [ˈkɒnʃəns] s samvittighet a clear conscience en ren samvittighet a matter of conscience en samvittighetssak have something on one's conscience ha noe på samvittigheten conscientious [ˌkɒnʃɪˈenʃes] adj 1 samvittighetsfull 2 samvittighetsconscientious objector militærnekter

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 105

consideration

conscious [ˈkɒnʃəs] adj 1 ved bevissthet; våken 2 bevisst, vitende be conscious of something være klar over noe consciousness [ˈkɒnʃəsnəs] s bevissthet conscript1 [ˈkɒnskrɪpt] s vernepliktig (soldat) conscript2 [kənˈskrɪpt] v utskrive (til militærtjeneste) conscription [kənˈskrɪpʃn] s utskrivning (til militærtjeneste) consecrate [ˈkɒnsɪkreɪt] v innvie, vigsle; hellige consecutive [kənˈsekjʊtɪv] adj fortløpende, sammenhengende; etterfølgende; sekvensiell consensus [kənˈsensəs] s (alminnelig) enighet consent1 [kənˈsent] s samtykke consent2 [kənˈsent] v samtykke consent to samtykke i consequence [ˈkɒnsɪkwəns] s 1 konsekvens; resultat 2 betydning in consequence of som følge av consequent [ˈkɒnsɪkwənt] adj følgende, som følger (av) consequential [ˌkɒnsɪˈkwenʃl] adj 1 → consequent 2 viktig; betydningsfull consequently [ˈkɒnsɪkwəntlɪ] adv altså, følgelig conservation [ˌkɒnsəˈveɪʃn] s 1 bevaring, fredning; conservation of the environment miljøvern 2 konservering conservationist [ˌkɒnsəˈveɪʃnɪst] s miljøverner, naturverner; forkjemper for fredning conservative1 [kənˈsɜ:vətɪv] s (pol) konservativ (person) conservative2 [kənˈsɜ:vətɪv] adj 1 bevarende; fredende 2 (pol) konservativ 3 måteholden; a conservative estimate et forsiktig overslag the Conservative Party (i Storbritannia) Det konservative parti (det ene av de to store partiene i britisk politikk) conservatoire [kənˈsɜ:vətwɑ:] s konservatorium conservatory [kənˈsɜ:vətrɪ] s 1 drivhus 2 konservatorium conserve1 [kənˈsɜ:v] s (i fl) syltetøy conserve2 [kənˈsɜ:v] v 1 bevare; frede 2 spare på (så det varer lenger) 3 konservere consider [kənˈsɪdə] v 1 overveie; tenke på 2 ta hensyn til 3 betrakte som all things considered alt tatt i betraktning considerable [kənˈsɪdərəbl] adj betraktelig; betydelig considerate [kənˈsɪdərət] adj hensynsfull; omtenksom consideration [kənˌsɪdəˈreɪʃn] s 1 overveielse 2 hensyn; hensynsfullhet; omtanke;

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


considering oppmerksomhet 3 betydning; betydningsfull faktor 4 godtgjørelse out of consideration for av hensyn til take into consideration ta i betraktning under consideration under overveielse considering [kənˈsɪdərɪŋ] prep i betraktning av; med tanke på consign [kənˈsaɪn] v 1 sende (varer el.l.) 2 levere; overlate consignment [kənˈsaɪnmənt] s varesending; sending consist [kənˈsɪst] v bestå consist in bestå i consist of bestå av consist with (foreldet) stemme (overens) med consistence [kənˈsɪstəns] s konsistens consistency [kənˈsɪstənsɪ] s 1 konsekvens; (indre) sammenheng; overensstemmelse 2 → consistence consistent [kənˈsɪstənt] adj 1 konsekvent; sammenhengende 2 forenelig; i samsvar consistent with forenelig med consolation [ˌkɒnsəˈleɪʃn] s trøst consolation prize s trøstepremie consolatory [kənˈsɒlətrɪ] adj trøstende; trøsteconsole1 [ˈkɒnsəʊl] s 1 hylleknekt; konsoll 2 radiokabinett 3 (data) konsoll 4 styrepult console2 [kənˈsəʊl] v trøste consolidate [kənˈsɒlɪdeɪt] v 1 konsolidere; befeste 2 styrke; samle (krefter) consolidation [kənˌsɒlɪˈdeɪʃn] s 1 konsolidering; befesting 2 samling consonant1 [ˈkɒnsənənt] s konsonant consonant2 [ˈkɒnsənənt] adj harmonisk, samstemmig consort1 [ˈkɒnsɔ:t] s 1 gemal, gemalinne 2 ledsager; (særlig) ledsagerskip (i f.eks. konvoi) the prince consort prinsgemalen (dvs dronningens mann) consort2 [kənˈsɔ:t] v consort with omgås; være sammen med; gå/ passe sammen med conspicuous [kənˈspɪkjʊəs] adj iøynefallende; påfallende make oneself conspicuous vekke oppsikt conspiracy [kənˈspɪrəsɪ] s konspirasjon; sammensvergelse conspiratorial [kənˌspɪrəˈtɔ:rɪəl] adj konspiratorisk conspire [kənˈspaɪə] v konspirere; sammensverge (seg) constable [ˈkɒnstəbl] s politikonstabel; konstabel constabulary1 [kənˈstæbjʊlərɪ] s

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 106

106

consultant

the Constanbulary politiet (i en bestemt by el. distrikt); politikorpset; politistyrken; politietaten constabulary2 [kənˈstæbjʊlərɪ] adj politiConstance [ˈkɒnstəns] the Lake of Constance (geogr) Bodensjøen constant [ˈkɒnstənt] adj 1 stadig; (dgl) evinnelig 2 bestandig, uforanderlig; konstant; stabil 3 standhaftig; trofast constantly [ˈkɒnstəntlɪ] adv konstant; hele tiden constellation [ˌkɒnstəˈleɪʃn] s 1 stjernebilde 2 konstellasjon; gruppering; gruppe consternation [ˌkɒnstəˈneɪʃn] s forferdelse; bestyrtelse constipation [ˌkɒnstɪˈpeɪʃn] s forstoppelse; treg mave constituency [kənˈstɪtjʊənsɪ] s (pol) valgkrets constituent1 [kənˈstɪtjʊənt] s 1 velger 2 bestanddel constituent2 [kənˈstɪtjʊənt] adj 1 grunnlovgivende 2 velgerconstitute [ˈkɒnstɪtju:t] v 1 konstituere, utnevne 2 etablere, stifte 3 danne, utgjøre constitution [ˌkɒnstɪˈtju:ʃn] s 1 forfatning; grunnlov 2 helse; konstitusjon 3 beskaffenhet, natur; sammensetning constitutional1 [ˌkɒnstɪˈtju:ʃənl] s (gml) spasertur; mosjonstur constitutional2 [ˌkɒnstɪˈtju:ʃənl] adj 1 forfatningsmessig, grunnlovsmessig 2 konstitusjonell, medfødt constrain [kənˈstreɪn] v presse/tvinge (fram) constrained [kənˈstreɪnd] adj anstrengt, unaturlig; hemmet constraint [kənˈstreɪnt] s press, tvang; (fig) forlegenhet constrict [kənˈstrɪkt] v 1 stramme; snøre sammen 2 innsnevre constriction [kənˈstrɪkʃn] s sammensnøring construct [kənˈstrʌkt] v konstruere; bygge; reise (byggverk el.l.) construction [kənˈstrʌkʃn] s 1 konstruering; bygging; konstruksjon 2 fortolkning; mening constructional [kənˈstrʌkʃənl] adj konstruksjons-; byggeconstructive [kənˈstrʌktɪv] adj konstruktiv construe [kənˈstru:] v 1 fortolke 2 (gml) analysere (setning) 3 kombinere (ord, uttrykk) consul [ˈkɒnsl] s konsul consular [ˈkɒnsjʊlə] adj konsulær; konsulconsulate [ˈkɒnsjʊlət] s konsulat consult [kənˈsʌlt] v 1 konsultere, rådspørre 2 ta hensyn til consult with rådføre seg med consultant1 [kənˈsʌltənt] s konsulent, rådgiver

03/05/16 12:34


consultant consultant2 [kənˈsʌltənt] adj rådgivende consultation [ˌkɒnsəlˈteɪʃn] s konsultering; konsultasjon consultative [kənˈsʌltətɪv] adj rådgivende consume [kənˈsju:m] v 1 forbruke; bruke 2 fortære; tære; ødelegge 3 spise be consumed with være oppslukt av; være fylt av consumer [kənˈsju:mə] s forbruker consumer society s forbrukersamfunn consuming [kənˈsju:mɪŋ] adj ≈ altoppslukende; som legger beslag på tid og krefter consummate1 [ˈkɒnsəmeɪt] v 1 fullbyrde; their marriage was never consummated ekteskapet deres ble aldri fullbyrdet (dvs seksuelt) 2 fullende; fullføre consummate2 [kənˈsʌmət] adj fullendt, perfekt consumption [kənˈsʌmpʃn] s 1 forbruk 2 fortæring 3 (gml) tæring (dvs tuberkulose) consumptive1 [kənˈsʌmptɪv] s (gml) tæringssyk person, tuberkulosepasient consumptive2 [kənˈsʌmptɪv] adj 1 tærende 2 (gml) tæringssyk, tuberkuløs cont1, contd 1 fork. for contain(ed) 2 fork. for continue(d) cont2 fork. for contents contact1 [ˈkɒntækt] s 1 kontakt 2 berøring 3 forbindelse 4 kontaktperson contact2 [kənˈtækt] v kontakte; sette (seg) i forbindelse med contact lens [ˈkɒntæktˌlenz] s kontaktlinse contagious [kənˈteɪdʒəs] adj smittefarlig; smittsom (ved berøring, kontakt); (fig) smittende contain [kənˈteɪn] v 1 inneholde; romme 2 beherske; holde på container [kənˈteɪnə] s 1 beholder 2 konteiner contaminate [kənˈtæmɪneɪt] v forurense; smitte (med) contamination [kənˌtæmɪˈneɪʃn] s forurensning; smitte contemplate [ˈkɒntempleɪt] v 1 meditere over 2 overveie; tenke på 3 betrakte contemplation [ˌkɒntemˈpleɪʃn] s kontemplasjon; betraktning contemplative adj 1 [ˈkɒntəmpleɪtɪv] tankefull 2 [kənˈtemplətɪv] kontemplativ contemporary1 [kənˈtemprərɪ] s samtidig (person) contemporary2 [kənˈtemprərɪ] adj 1 samtidig (både om fortid og nåtid) 2 moderne; tidsmessig contempt [kənˈtempt] s 1 forakt 2 respektløshet hold in contempt forakte; se ned på

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 107

107

contingent

contemptible [kənˈtemptəbl] adj foraktelig; ynkelig contemptuous [kənˈtemptjʊəs] adj hånlig; full av forakt contend [kənˈtend] v 1 kjempe; konkurrere 2 hevde, påstå contender [kənˈtendə] s 1 konkurransedeltaker; konkurrent 2 utfordrer contending [kənˈtendɪŋ] adj motstridende content1 [kənˈtent] s tilfredshet content2 [ˈkɒntənt] s (ofte i fl) innhold content3 [kənˈtent] v tilfredsstille content oneself with nøye seg med content4 [kənˈtent] adj fornøyd, tilfreds contented [kənˈtentɪd] adj fornøyd, tilfreds contention [kənˈtenʃn] s 1 påstand 2 diskusjon 3 konflikt, strid; (dgl) krangel the bone of contention stridens eple contentious [kənˈtenʃəs] adj 1 kranglevoren 2 omstridd contentment [kənˈtentmənt] s tilfredshet; tilfredsstillelse contest1 [ˈkɒntest] s 1 kamp 2 konkurranse contest2 [kənˈtest] v 1 bestride 2 konkurrere om, slåss om contestant [kənˈtestənt] s konkurransedeltaker contested [kɒnˈtestɪd] adj omstridd context [ˈkɒntekst] s kontekst, sammenheng (i tekst) contiguous [kənˈtɪgjʊəs] adj nærliggende; tilstøtende continence [ˈkɒntɪnəns] s måtehold; (seksuell) avholdenhet continent1 [ˈkɒntɪnənt] s kontinent, verdensdel the Continent Kontinentet (dvs Europa, fastlandet, sett fra De britiske øyer) continent2 [ˈkɒntɪnənt] adj 1 måteholden; (seksuelt) avholdende 2 (med) kontinent (med blærekontroll) continental [ˌkɒntɪˈnentl] adj 1 kontinental, fastlands- 2 europeisk (sett fra De britiske øyer) continental breakfast s kontinental frokost; hotellfrokost (rundstykke med syltetøy og kaffe/te); jf. cooked breakfast continental shelf s kontinentalsokkel contingency [kənˈtɪndʒənsɪ] s 1 en mulig, fremtidig hendelse 2 tilfelle, (tilfeldig) omstendighet 3 (som adj) krise-; unntakscontingency plan s beredskapsplan contingent1 [kənˈtɪndʒənt] s (mil) kontingent; troppestyrke; styrke contingent2 [kənˈtɪndʒənt] adj 1 tilfeldig 2 avhengig contingent upon avhengig av

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


continual continual [kənˈtɪnjʊəl] adj 1 uavbrutt 2 stadig continuation [kənˌtɪnjʊˈeɪʃn] s fortsettelse continue [kənˈtɪnju:] v 1 fortsette 2 forbli; vare ved to be continued fortsettes (i neste nummer el episode) continuity [ˌkɒntɪˈnju:ətɪ] s 1 kontinuitet; ubrutt rekke, ubrutt sammenheng 2 handlingsforløp (i film) 3 annonsering (av hallodame/-mann i radio/tv) continuous [kənˈtɪnjʊəs] adj 1 kontinuerlig, sammenhengende 2 stadig, uavbrutt contort [kənˈtɔ:t] v fordreie; vri contortion [kənˈtɔ:ʃn] s fordreining; vridning contortionist [kənˈtɔ:ʃnɪst] s slangemenneske contour1 [ˈkɒnˌtʊə] s kontur, omriss contour2 [ˈkɒntʊə] v streke opp contour line s (geogr) kote contra [ˈkɒntrə] adv, prep kontra; mot contra- [ˈkɒntrə-] pref kontracontraband1 [ˈkɒntrəbænd] s kontrabande; smugling; smuglergods contraband2 [ˈkɒntrəbænd] adj ulovlig; (særlig) smuglercontraception [ˌkɒntrəˈsepʃn] s prevensjon contraceptive1 [ˌkɒntrəˈseptɪv] s prevensjonsmiddel contraceptive2 [ˌkɒntrəˈseptɪv] adj befruktningshindrende contract1 [ˈkɒntrækt] s kontrakt contract2 [kənˈtrækt] v 1 inngå avtale/kontrakt; kontrahere 2 pådra/skaffe seg (f.eks. sykdom) 3 bli ansvarlig for contract3 [kənˈtrækt] v 1 trekke (seg) sammen 2 forkorte contractible [kənˈtræktɪbl] adj som kan trekke seg sammen contraction [kənˈtrækʃn] s sammentrekning contractor [kənˈtræktə] s 1 leverandør 2 entreprenør contradict [ˌkɒntrəˈdɪkt] v 1 benekte 2 motsi contradiction [ˌkɒntrəˈdɪkʃn] s motsigelse contradiction in terms selvmotsigelse contradictory [ˌkɒntrəˈdɪktərɪ] adj selvmotsigende; motsigende contraption [kənˈtræpʃn] s (dgl) hjemmesnekret innretning contrarily [kənˈtreərɪlɪ] adv egensindig; i trass contrariness [kənˈtreərɪnəs] s egensindighet, stahet; motsigelseslyst contrary1 [ˈkɒntrərɪ] s det motsatte on the contrary tvert imot contrary2 [ˈkɒntrərɪ] adj motsatt; imot contrary to i strid med; i motsetning til contrary3 [kənˈtreərɪ] adj (dgl) sta; vrang, vrien

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 108

108

convalescence

contrast1 [ˈkɒntrɑ:st] s kontrast; (sterk) motsetning contrast2 [kənˈtrɑ:st] v 1 kontrastere 2 sammenlikne contravene [ˌkɒntrəˈvi:n] v 1 gå imot; stå i strid med 2 overtre 3 bestride contravention [ˌkɒntrəˈvenʃn] s 1 imøtegåelse 2 overtredelse; brudd (på lov) contribute [kənˈtrɪbju:t] v bidra (med) contribute to bidra til contribution [ˌkɒntrɪˈbju:ʃn] s 1 bidrag 2 medvirkning contributor [kənˈtrɪbjʊtə] s bidragsyter contributory [kənˈtrɪbjʊtərɪ] adj 1 bidrags2 medvirkende contrite [ˈkɒntraɪt] adj angrende; sønderknust (av anger) contrition [kənˈtrɪʃn] s anger contrivance [kənˈtraɪvəns] s 1 oppfinnsomhet 2 påfunn; innretning; mekanisme contrive [kənˈtraɪv] v 1 finne på; klekke ut 2 klare (å skape en ubehagelig situasjon) control1 [kənˈtrəʊl] s 1 kontroll; kontrollstasjon; kontrolltiltak; regulering; ledelse, styring 2 (i fl) styreinnretning (som ratt, spak, stikke); kontrollpanel be in/take control ha/overta makten (ledelsen, styringen) be out of control være uten styring get out of control løpe løpsk lose control (of) miste kontrollen (over) control2 [kənˈtrəʊl] v 1 kontrollere; styre 2 beherske 3 regulere control3 [kənˈtrəʊl] adj kontroll-, styre-, styringscontrol key s (data) kontrolltast controllable [kənˈtrəʊləbl] adj kontrollerbar controller [kənˈtrəʊlə] s kontrollør; styrer control panel s (data) kontrollpanel; styrepanel control point s kontrollpost; kontrollpunkt control tower [kənˈtrəʊlˌtaʊə] s kontrolltårn (på flyplass) controversial [ˌkɒntrəˈvɜ:ʃl] adj kontroversiell; omdiskutert controversy [kɒnˈtrɒvəsɪ] s kontrovers; uenighet contusion [kənˈtju:ʒn] s blått merke (i huden etter slag, støt) conv 1 fork. for convenience(s) 2 fork. for convenient 3 fork. for convent 4 fork. for convention(al) 5 fork. for conversation 6 fork. for converter 7 fork. for convertible convalesce [ˌkɒnvəˈles] v komme seg; bli bedre (etter sykdom) convalescence [ˌkɒnvəˈlesns] s bedring; rekonvalesens

03/05/16 12:34


convalescent

109

convalescent1 [ˌkɒnvəˈlesnt] s rekonvalesent convalescent2 [ˌkɒnvəˈlesnt] adj på bedringens vei convene [kənˈvi:n] v møtes; samle (seg); kalle sammen convenience [kənˈvi:njəns] s 1 passende anledning 2 bekvemmelighet; fordel, nytte 3 (ofte i fl) bekvemmeligheter, komfort at your (earliest) convenience når/så snart det måtte passe deg convenience food s ≈ ferdigmat convenience store s (amer) storkiosk convenient [kənˈvi:njənt] adj 1 beleilig; passende 2 fordelaktig; nyttig convent [ˈkɒnvənt] s kloster convention [kənˈvenʃn] s 1 kongress; møte 2 avtale, overenskomst 3 skikk og bruk conventional [kənˈvenʃənl] adj konvensjonell; tradisjonell; vanlig convent school s klosterskole converge [kənˈvɜ:dʒ] v konvergere; (få til å) løpe sammen; (få til å) nærme seg hverandre conversant [kənˈvɜ:sənt] adj fortrolig, vel kjent conversant with fortrolig med conversation [ˌkɒnvəˈseɪʃn] s konversasjon, samtale conversational [ˌkɒnvəˈseɪʃənl] adj konversasjons-; samtaleconverse1 [ˈkɒnvɜ:s] s motsetning; omvendt forhold converse2 [kənˈvɜ:s] v konversere; snakke sammen converse3 [ˈkɒnvɜ:s] adj motsatt, omvendt conversion [kənˈvɜ:ʃn] s 1 forandring; ombygging; omdannelse 2 (mat) omregning; (merk) konvertering 3 (rel) omvendelse conversion table s omregningstabell convert1 [ˈkɒnvɜ:t] s konvertitt, nyomvendt, omvendt convert2 [kənˈvɜ:t] v 1 forandre, omdanne; bygge om 2 (data, merk) konvertere, omforme; omsette, oversette; veksle 3 (mat) omregne 4 (rel) omvende converter [kənˈvɜ:tə] s omformer convertible1 [kənˈvɜ:təbl] s (om bil) kabriolet convertible2 [kənˈvɜ:təbl] adj 1 foranderlig; som kan bygges om/omdannes 2 (økon) konvertibel convex [ˈkɒnveks] adj konveks convey [kənˈveɪ] v 1 bære; overføre; transportere 2 formidle; meddele 3 (jur) overdra, overføre conveyance [kənˈveɪəns] s 1 transport; transportmiddel; transportmåte 2 (jur) overdragelse; skjøte

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 109

cooking oil

conveyor, conveyer [kənˈveɪə] s 1 en som overbringer 2 speditør; transportør conveyor belt s transportbånd convict1 [ˈkɒnvɪkt] s straffange; domfelt (person) convict2 [kənˈvɪkt] v convict of a crime finne skyldig i en forbrytelse convict of an error overbevise om en feil conviction [kənˈvɪkʃn] s 1 domfellelse; dom 2 overbevisning carry conviction virke overbevisende convince [kənˈvɪns] v overbevise convince of overbevise om convince that overbevise om at convincing [kənˈvɪnsɪŋ] adj overbevisende convivial [kənˈvɪvɪəl] adj lystig, munter; selskapelig (anlagt) convocation [ˌkɒnvəˈkeɪʃn] s 1 sammenkalling 2 kirkemøte; forsamling convoluted [ˌkɒnvəˈlu:tɪd] adj 1 oppkveilet; spiralsnodd; snodd; vridd 2 (fig) innviklet convolution [ˌkɒnvəˈlu:ʃn] s 1 kveil, oppkveiling; spiral; vinding 2 innviklet sak convoy1 [ˈkɒnvɔɪ] s konvoi convoy2 [ˈkɒnvɔɪ] v eksortere (i konvoi) convulse [kənˈvʌls] v 1 få krampe; få krampetrekninger; ryste; skake 2 fremkalle krampetrekninger convulsion [kənˈvʌlʃn] s 1 rystelse; (fig) omveltning 2 krampetrekning; krampe convulsive [kənˈvʌlsɪv] adj 1 rystende; skakende 2 krampaktig coo1 [ku:] s kurring coo2 [ku:] v kurre cook1 [kʊk] s kokk, kokke cook2 [kʊk] v 1 lage/tilberede mat 2 egne seg til koking (el. steking, sylting) 3 (dgl) fikse (dvs forfalske) be cooking være i gjære cook the books fikse på/forfalske regnskapene cook up brygge sammen; pønske ut cookbook [ˈkʊkbʊk] s kokebok cooked breakfast s varm frokost (med egg, bacon, pølser); (også) engelsk frokost; jf. continental breakfast cooker [ˈkʊkə] s kokeapparat; kokeplate; komfyr cookery [ˈkʊkərɪ] s matlaging cookery book s (brit) kokebok cookie [ˈkʊkɪ] s 1 (særlig amer) småkake 2 (data) informasjonskapsel cooking1 [ˈkʊkɪŋ] s → cookery cooking2 [ˈkʊkɪŋ] adj mat-, spisecooking oil [ˈkʊkɪŋɔɪl] s matolje

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


cool

110

cool1 [ku:l] s 1 kjølighet 2 det som er moteriktig eller imponerende cool2 [ku:l] v avkjøle; kjølne cool down/off avkjøle; kjøle ned; (fig) roe (seg) ned cool one's heels (være nødt til å) vente cool3 [ku:l] adj 1 kjølig; sval 2 (fig) kald, likegyldig; rolig 3 (dgl) freidig, frekk 4 (slang) kul cool as a cucumber (dgl) kald som is play it cool ta det rolig coolant [ˈku:lənt] s (petro) kjølemiddel; kjølevæske cool bag s kjølebag cooler [ˈku:lə] s 1 vinkjøler; kjøler 2 (petro) kjøler; kondensator 3 (dgl) kasjotten; fengsel cool-headed [ˌku:lˈhedɪd] adj som holder hodet kaldt coolie [ˈku:lɪ] s (neds) kuli (betegnelse på person av indisk avstamning) cooling tower s kjøletårn coop1 [ku:p] s kyllingbur; bur coop2 [ku:p] v sette i bur cooped up innesperret co-op [ˈkəʊɒp] s (dgl) (kortform av Co-operative (Society)) kooperativ, samvirkelag cooper [ˈku:pə] s bøkker (tønnemaker) cooperate, co-operate [kəʊˈɒpəreɪt] v 1 samarbeide 2 medvirke cooperation, co-operation [kəʊˌɒpəˈreɪʃn] s 1 samarbeid 2 medvirkning 3 kooperasjon; samvirke cooperative1, co-operative [kəʊˈɒpərətɪv] s kooperativ; samvirkelag cooperative2, co-operative [kəʊˈɒpərətɪv] adj 1 samarbeidende; medvirkende 2 kooperativ, samvirkelagscooperative society samvirkelag (dvs laget) cooperative store samvirkelag (dvs butikken) co-opt [kəʊˈɒpt] v velge inn; co-opt to a committee velge inn i en komité coordinate1, co-ordinate [ˌkəʊˈɔ:dənət] s koordinat coordinate2, co-ordinate [ˌkəʊˈɔ:dɪneɪt] v koordinere, samordne; sideordne coordinate3, co-ordinate [ˌkəʊˈɔ:dənət] adj koordinert coordination, co-ordination [kəʊˌɔ:dɪˈneɪʃn] s koordinering; samordning; sideordning; koordinasjon cop1 [kɒp] s spole cop2 [kɒp] s (slang) snut (dvs politimann) play cops and robbers leke politi og røver cop3 [kɒp] v 1 fakke; huke 2 snappe; sikre seg

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 110

cord

cop out stikke av; trekke seg (for å unngå ansvar, skyld) co-parenting [ˌkəʊˈpeərəntɪŋ] s delt foreldreansvar cope1 [kəʊp] s messehagel; bispekåpe cope2 [kəʊp] v cope with klare; mestre; hamle opp med Copenhagen [ˌkəʊpənˈheɪgən] (geogr) København coping [ˈkəʊpɪŋ] s dekklist (på murverk) coping saw s løvsag coping stone s 1 dekkstein 2 (fig) sluttstein; kronen på verket copious [ˈkəʊpɪəs] adj rikelig copper1 [ˈkɒpə] s kobber; kopperkjele; koppermynt copper2 [ˈkɒpə] s (slang) snut; purk copper3 [ˈkɒpə] v kle med kobberplater (kirketårn, skipsbunn el.l.) copper4 [ˈkɒpə] adj kobbercopper beech [ˈkɒpəbi:tʃ] s (bot) blodbøk copper-bottomed [ˌkɒpəˈbɒtəmd] adj 1 (sjø) kobberkledd, med kobberbunn 2 (fig) solid; sikker; trygg copperplate [ˈkɒpəpleɪt] s kobberstikk coppice [ˈkɒpɪs] s krattskog; kratt co-product [ˈkəʊˌprɒdʌkt] s biprodukt copse [kɒps] s → coppice copulate [ˈkɒpjʊleɪt] v pare seg copy1 [ˈkɒpɪ] s 1 kopi, etterlikning; avskrift 2 eksemplar (av bok, tidsskrift) 3 forskrift; mønster 4 manuskript 5 nyhetsstoff; avisstoff fair copy renskrevet manuskript rough copy kladd copy2 [ˈkɒpɪ] v 1 etterlikne 2 kopiere; skrive av copybook [ˈkɒpɪbʊk] s skrivebok (til trening på skjønnskrift) copycat [ˈkɒpɪkæt] s (dgl) hermegås (dvs en som hermer etter andre) copy-protection [ˈkɒpɪˌprəˈtekʃn] s (data) kopibeskyttelse copyright [ˈkɒpɪraɪt] s opphavsrett copywriter [ˈkɒpɪˌraɪtə] s tekstforfatter (av reklametekst el.l.) coquet [kəʊˈket] v kokettere coquetry [kəʊˈketrɪ] s kokettering coquette [kəʊˈket] s kokotte, kokett kvinne coral1 [ˈkɒrəl] s korall coral2 [ˈkɒrəl] adj korallrød, korallcoral reef s korallrev cord1 [kɔ:d] s 1 snor; (tykk) hyssing 2 bånd; streng 3 riflet stoff, særlig kordfløyel cut the cord (fig) klare seg selv cord2 [kɔ:d] v 1 snøre; binde fast 2 besette med snorer

03/05/16 12:34


cordage cordage [ˈkɔ:dɪdʒ] s tauverk cordial1 [ˈkɔ:dɪəl] s hjertestyrker (medisin eller drink) cordial2 [ˈkɔ:dɪəl] adj hjertelig cordless [ˈkɔ:dɪəl] adj trådløs cordon1 [ˈkɔ:dn] s 1 kjede/ring (av politimenn, vakter) 2 ordensbånd 3 pyntesnor cordon2 [ˈkɔ:dn] v cordon off sperre av corduroy [ˈkɔ:dərɔɪ] s kordfløyel core1 [kɔ:] s 1 kjerne; kjernehus 2 (fig) kjerne core2 [kɔ:] v stikke/ta ut kjernehuset av core time s kjernetid (dvs den delen av fleksiregulert arbeidstid da alle arbeidstakere må være til stede); jf. flexitime cork1 [kɔ:k] s kork cork2 [kɔ:k] v korke corker [ˈkɔ:kə] s (slang) kjernekar; fantastisk/ fenomenal ting; he's a corker han er alle tiders; it's a corker det er toppen corkscrew [ˈkɔ:kskru:] s korketrekker cormorant [ˈkɔ:mərənt] s (zool) skarv corn1 [kɔ:n] s korn (brit særlig hvete, i Skottland havre, i USA som oftest mais) corn2 [kɔ:n] s liktorn corn3 [kɔ:n] v lettsalte; salte ned Corn fork. for Cornwall cornbread [ˈkɔ:nbred] s maisbrød corn cob [ˈkɔ:nkɒb] s maiskolbe corn dolly s halmdukke cornea [ˌkɔ:nɪə] s (anat) (øyets) hornhinne corned beef s corned beef (saltet oksekjøtt på boks) corner1 [ˈkɔ:nə] s 1 hjørne, krok 2 avkrok 3 (sport) corner, hjørnespark corner2 [ˈkɔ:nə] v 1 runde et hjørne 2 drive opp i et hjørne; sette til veggs 3 kontrollere et marked corner shop [ˈkɔ:nəʃɒp] s ≈ nærbutikk, storkiosk cornerstone [ˈkɔ:nəstəʊn] s 1 hjørnestein 2 (fig) grunnlag; (fast) holdepunkt cornet [ˈkɔ:nɪt, kɔ:ˈnet] s 1 (mus) kornett 2 kremmerhus (iskjeks) cornflour [ˈkɔ:nˌflaʊə] s maisenna ®; maismel cornice [ˈkɔ:nɪs] s 1 gesims; taklist 2 gardinbrett 3 (overhengende) snøskavl Cornish1 [ˈkɔ:nɪʃ] s kornisk (om det gamle keltiske språket) Cornish2 [ˈkɔ:nɪʃ] adj Cornwall-, kornisk Cornishman [ˈkɔ:nɪʃmən] s Cornwaller, mann fra Cornwall Cornishwoman [ˈkɔ:nɪʃwʊmən] s Cornwaller, kvinne fra Cornwall cornstarch [ˈkɔ:nstɑ:tʃ] s (amer) → cornflour

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 111

111

correction fluid

cornucopia [ˌkɔ:nju:ˈkəʊpɪə] s overflødighetshorn Cornwall [ˈkɔ:nwəl] (geogr) grevskap i England corny [ˈkɔ:nɪ] adj 1 kornet 2 (slang) rar, skrullete, sprø 3 (slang) forslitt, platt corollary [kəˈrɒlərɪ] s naturlig følge/resultat corona [kəˈrəʊnə] fl: -s, coronae [kəˈrəʊni:] s 1 (astro) korona (glorie rundt sola) 2 krans; rosett; krone coronary1 [ˈkɒrənərɪ] s (dgl) hjerteanfall coronary2 [ˈkɒrənərɪ] adj (med) koronar-; hjerte-; som angår hjertets kransarterier coronary thrombosis [ˈkɒrənərɪˌɵrɒmˈbəʊsɪs] fl: -ses [-si:z] s (med) koronartrombose (blodpropp i hjertets kransarterier); (dgl) hjerteanfall coronation [ˌkɒrəˈneɪʃn] s kroning coroner [ˈkɒrənə] s rettsmedisiner coronet [ˈkɒrənət] s liten adelskrone Corp (amer) fork. for corporation corporal1 [ˈkɔ:prəl] s (mil) korporal corporal2 [ˈkɔ:prəl] adj korporlig, legemlig corporal punishment korporlig straff (som f.eks. ris) corporate [ˈkɔ:pərət] adj 1 korporasjons-; (amer) aksjeselskaps-; selskaps- 2 felles; samlet corporation [ˌkɔ:pəˈreɪʃn] s 1 korporasjon; (amer) aksjeselskap; selskap 2 bystyre; (som adj) kommunecorporeal [kɔ:ˈpɔ:rɪəl] adj 1 fysisk; legemlig 2 fysisk; materiell (i motsetning til åndelig) corps [kɔ:] s korps corpse [kɔ:ps] s lik corpulent [ˈkɔ:pjʊlənt] adj korpulent; tykkfallen; tykk corpus ['kɔ:pəs] fl: corpora ['kɔ:pərə] s 1 kropp; legeme; korpus 2 samlet masse/mengde; ansamling corpuscle [ˈkɔ:pʌsl] s (med) blodlegeme corr 1 fork. for correct(ed) , fork. for correction , fork. for corrective 2 fork. for correspond(ence) , fork. for correspondent , fork. for corresponding 3 fork. for corrugate(d) 4 fork. for corrupt(ed) , fork. for corruption corral1 [kəˈrɑ:l], (amer) [kəˈræl] s innhegning, kve; hestehage corral2 [kəˈrɑ:l], (amer) [kəˈræl] v drive sammen; samle (i innhegning) correct1 [kəˈrekt] v 1 rette; korrigere 2 irettesette stand corrected innrømme (og beklage) feil correct2 [kəˈrekt] adj 1 nøyaktig; riktig; sann 2 korrekt, passende correcting key s (data) rettetast correction [kəˈrekʃn] s retting; rettelse correction fluid s korrekturlakk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


corrective

112

corrective1 [kəˈrektɪv] s 1 korrektiv 2 botemiddel corrective2 [kəˈrektɪv] adj forbedrings-; rettingscorrelate [ˈkɒrəleɪt] v 1 bringe i samsvar (med hverandre) 2 svare til (hverandre) correlation [ˌkɒrəˈleɪʃn] s 1 samsvar, korrelasjon 2 vekselvirkning correspond [ˌkɒrɪˈspɒnd] v 1 tilsvare 2 brevveksle, korrespondere correspond to svare til correspond with brevveksle med; korrespondere med correspondence [ˌkɒrɪˈspɒndəns] s 1 overensstemmelse, samsvar 2 brevveksling, korrespondanse correspondent1 [ˌkɒrɪˈspɒndənt] s 1 korrespondent 2 aviskorrespondent, reporter 3 (merk) forretningsforbindelse correspondent2 [ˌkɒrɪˈspɒndənt] adj overensstemmende, samsvarende, tilsvarende corresponding [ˌkɒrɪˈspɒndɪŋ] adj tilsvarende corridor [ˈkɒrɪdɔ:] s korridor corroborate [kəˈrɒbəreɪt] v bekrefte; (fig) støtte corrode [kəˈrəʊd] v 1 ruste, korrodere 2 tære, ødelegge 3 (om syre) etse corrosion [kəˈrəʊʒn] s rust; rustskade; korrosjon corrosive1 [kəˈrəʊsɪv] s etsende middel corrosive2 [kəˈrəʊsɪv] adj korroderende; etsende corrugated [ˈkɒrʊgeɪtɪd] adj bølget; foldet, rynket; riflet corrugated cardboard s bølgepapp corrugated iron s bølgeblikk corrupt1 [kəˈrʌpt] v 1 korrumpere; ødelegge moralsk 2 bederve, råtne; forurense 3 forvanske (betydning/uttale av ord, innhold i tekst) corrupt2 [kəˈrʌpt] adj 1 korrupt; (moralsk) fordervet 2 bedervet; forurenset 3 forvansket corruptible [kəˈrʌptəbl] adj korrupt; lett å bestikke corruption [kəˈrʌpʃn] s 1 korrumpering; fordervelse; korrupsjon 2 oppråtning 3 (data) magnetlus corsage [kɔ:ˈsɑ:ʒ] s 1 (amer) blomst/liten blomsterbukett til kjolepynt 2 kjoleliv corset [ˈkɔ:sɪt] s korsett cortège [kɔˈteɪʒ] s kortesje; (høytidelig) følge/ opptog cortex ['kɔ:teks] fl: cortices ['kɔ:tɪsi:z] s bark; (anat) hjernebark, korteks cortical [ˈkɔ:tɪkl] adj bark-; (anat) hjernebark-, kortikal cos [kɒz] (dgl) fork. for because cosh1 [kɒʃ] s batong, kølle cosh2 [kɒʃ] v slå med batong/kølle

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 112

cotton

co-signatory [kəʊˈsɪgnətərɪ] s medunderskriver cosiness [ˈkəʊzɪnəs] s ≈ kos; hygge cos lettuce [ˈkɒsˈletɪs] s (bot) romersalat cosmetic [kɒzˈmetɪk] adj kosmetisk cosmetician [ˌkɒzməˈtɪʃn] s skjønnhetsekspert; sminkør cosmetics [kɒzˈmetɪks] s kosmetikk, sminke cosmic [ˈkɒzmɪk] adj kosmisk cosmonaut [ˈkɒzmənɔ:t] s kosmonaut; romfarer cosmopolitan1 [ˌkɒzməˈpɒlɪtən] s kosmopolitt cosmopolitan2 [ˌkɒzməˈpɒlɪtən] adj kosmopolitisk cosmos [ˈkɒzmɒs] s the cosmos kosmos; verdensaltet cosset [ˈkɒsɪt] v forkjæle; skjemme bort; overbeskytte cost1 [kɒst] s 1 omkostning, utgift; kost 2 (fig) bekostning at all costs for enhver pris at the cost of på bekostning av cost2 [kɒst] v, ureg: cost, cost 1 koste; that'll cost you dear det der blir en dyr historie (for deg) 2 (økon) kostnadsberegne co-star [ˌkəʊˈstɑ:] v co-starring Hugh Grant med Hugh Grant i den andre hovedrollen Costa Rica [ˌkɒstəˈri:kə] (geogr) Costa Rica Costa Rican1 [ˌkɒstəˈri:kən] s kostarikaner Costa Rican2 [ˌkɒstəˈri:kən] adj kostarikansk coster [ˈkɒstə] s → costermonger costermonger [ˈkɒstəmʌŋgə] s (brit, gml) gateselger (med fruktkjerre) costly [ˈkɒstlɪ] adj 1 kostbar, verdifull 2 (fig) dyrebar cost of living s levekostnader, leveomkostninger cost price [ˌkɒstˈpraɪs] s (økon) kostpris cost sheet s (økon) kalkyle costume1 [ˈkɒstju:m] s 1 kostyme 2 drakt (dvs jakke og skjørt) costume2 [ˈkɒstju:m] v kle i kostyme; kle costume jewellery, (amer) jewelry s bijouteri; motesmykker cosy1 [ˈkəʊzɪ] s tevarmer cosy2, (amer) cozy [ˈkəʊzɪ] adj koselig, hyggelig cot1 [kɒt] s barneseng; køye cot2 [kɒt] s 1 bu; sauefjøs; fjøs 2 (poet) → cottage cot death s (med) krybbedød cote [kəʊt] s lite hus (for dyr, særlig duer) cottage [ˈkɒtɪdʒ] s hytte, lite hus (på landet); landsted cottage industry s husflid; hjemmeindustri cotton1 [ˈkɒtn] s bomull; bomullsplante; bomullstråd cotton2 [ˈkɒtn] v cotton on (to) (slang) gå med på; begripe/ forstå (etter hvert)

03/05/16 12:34


cotton mill

113

cotton up bli venner cotton mill [ˈkɒtnmɪl] s bomullsspinneri cotton-picking [ˈkɒtnˌpɪkɪŋ] adj (amer, slang) jævla; forbannet cotton wool [ˌkɒtnˈwʊl] s bomull, vatt couch1 [kaʊtʃ] s benk, sofa couch2 [kaʊtʃ] s → couch grass couch3 [kaʊtʃ] v 1 legge seg 2 krype sammen (på lur, i dekning) 3 kle (tanker) i ord; uttrykke couch grass [ˈkaʊtʃgrɑ:s] s (bot) kveke couch potato s (dgl) stuegris (om person som trives best i sofaen foran tv-en) cougar [ˈkəʊgə] s (amer, zool) kuguar; puma cough1 [kɒf] s hoste cough2 [kɒf] v hoste cough mixture [ˈkɒfˌmɪkstʃə] s hostesaft could [kʊd] v → can1 council [ˈkaʊnsl] s 1 råd (dvs rådsforsamling, rådsmøte); (rel) konsil, kirkemøte 2 styre; (også) ≈ formannskap; city council bystyre 3 (som adj) kommunal; by-; herreds-; kommunecouncil estate s ≈ kommunal eiendom; ≈ kommunalt gårdsselskap council house s ≈ kommunal leiegård councillor [ˈkaʊnsələ] s 1 rådsmedlem 2 bystyremedlem; byråd Council of Europe s Europarådet council of war s krigsråd council tax s (brit) ≈ boligskatt (lokal statsskatt innført 1993) counsel1 [ˈkaʊnsl] s 1 rådslagning 2 forslag; råd; mening 3 juridisk bistand Counsel juridisk rådgiver (særlig om advokat engasjert i rettssak) Counsel for the Crown/for the Prosecution aktor (dvs anklager i straffesak) Counsel for the Defence forsvarer (i straffesak) Counsel for the Defendant/Plaintiff saksøktes/saksøkerens prosessfullmektig (i sivil sak) hold/take counsel with rådføre seg med take counsel (together) rådslå (sammen) counsel2 [ˈkaʊnsl] v råde; tilrå counsellor [ˈkaʊnsələ] s 1 rådgiver 2 (i USA og Irland) advokat count1 [kaʊnt] s 1 opptelling; telling; oppregning 2 beregning 3 (jur) anklagepunkt count2 [kaʊnt] s greve (i europeiske land unntatt England); jf. earl count3 [kaʊnt] v 1 telle (opp); regne (sammen) 2 inkludere 3 betrakte (som); holde (for å være) count in regne/telle med

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 113

counterpoise

count out ikke regne med; sette ut av betraktning count something against somebody holde noe mot noen (dvs la det telle i vedkommendes disfavær) count up summere (opp) count (up)on regne med; stole på every little bit counts alle monner drar countable1 [ˈkaʊntəbl] s → countable noun→ uncountable countable2 [ˈkaʊntəbl] adj tellelig, som kan telles countable noun s (engelske) substantiv som kan brukes med 'a' eller 'an' foran, og i flertall med 'many' eller et tallord foran (mots. collective noun) countdown [ˈkaʊntdaʊn] s nedtelling countenance1 [ˈkaʊntɪnəns] s 1 ansikt; mine; uttrykk 2 godkjenning; støtte countenance2 [ˈkaʊntɪnəns] v godkjenne; oppmuntre; støtte counter1 [ˈkaʊntə] s disk, skranke, luke counter2 [ˈkaʊntə] s 1 telleverk; teller 2 spillemerke counter3 [ˈkaʊntə] v gå/kjempe mot; imøtegå counter4 [ˈkaʊntə] adv mot; imot; motsatt counter to i strid med counteract [ˌkaʊntərˈækt] v motvirke counterattack1 [ˈkaʊntərəˌtæk] s motangrep counterattack2 [ˈkaʊntərəˌtæk] v gå til motangrep counterbalance1 [ˈkaʊntəbæləns] s motvekt counterbalance2 [ˌkaʊntəˈbæləns] v oppveie counter-clockwise [ˌkaʊntəˈklɒkwaɪz] adv (om retning) mot klokken/sola counter-espionage [ˌkaʊntərˈespɪənɑ:ʒ] s kontraspionasje counterfeit1 [ˈkaʊntəfɪt] s forfalskning counterfeit2 [ˈkaʊntəfɪt] v forfalske counterfeit3 [ˈkaʊntəfɪt] adj forfalsket, uekte counterfeiter [ˈkaʊntəfɪtə] s falskmyntner counterfoil [ˈkaʊntəfɔɪl] s gjenpart; talong (på giro, kvitteringsblokk) counter-intelligence [ˌkaʊntərɪnˈtelɪdʒəns] s → counter-espionage countermand1 [ˌkaʊntəˈmɑ:nd] s tilbakekalling countermand2 [ˌkaʊntəˈmɑ:nd] v oppheve; tilbakekalle countermeasure [ˈkaʊntəmeʒə] s mottiltak counteroffer [ˈkaʊntərɒfə] s mottilbud counterpane [ˈkaʊntəpeɪn] s (gml) sengeteppe counterpart [ˈkaʊntəpɑ:t] s motstykke counterpoise1 [ˈkaʊntəpɔɪz] s likevekt; motvekt counterpoise2 [ˈkaʊntəpɔɪz] v oppveie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


counterproductive counterproductive [ˌkaʊntəprəˈdʌktɪv] adj som virker motsatt av hensikten counter-revolution [ˌkaʊntəˌrevəˈlu:ʃn] s kontrarevolusjon, motrevolusjon counter-revolutionary [ˌkaʊntəˌrevəˈlu:ʃnərɪ] adj kontrarevolusjonær countersign1 [ˈkaʊntəsaɪn] s feltrop; passord countersign2 [ˈkaʊntəsaɪn] v kontrasignere countertop [ˈkaʊntətɒp] s (amer) benkeplate countess [ˈkaʊntɪs] s grevinne (i England om 'earl's' hustru) countless [ˈkaʊntləs] adj talløs, utallig countrified [ˈkʌntrɪfaɪd] adj landlig; landsens country [ˈkʌntrɪ] s 1 land; folk; nasjon; stat 2 landsbygd 3 → countryside appeal to the country gå til valg; utskrive nyvalg the country folket; nasjonen; velgerne country cousin s (dgl) gudsord fra landet (godtroende, naiv person) country dancing s ≈ folkedans country house [ˈkʌntrɪhaʊs] s 1 gods; herregård 2 landsted countryman [ˈkʌntrɪmən] s 1 ≈ bonde; mann fra landet 2 landsmann country seat [ˌkʌntrɪˈsi:t] s gods; herregård countryside [ˈkʌntrɪsaɪd] s 1 landskap; terreng 2 distrikt countrywoman [ˈkʌntrɪˌwʊmən] s 1 ≈ bondekvinne; kvinne fra landet 2 landskvinne county [ˈkaʊntɪ] s fylke County Council s ≈ fylkesting coup [ku:] s kupp coupé [ˈku:peɪ] [ku:ˈpeɪ] s (amer) kupé (også om biltypen) couple1 [ˈkʌpl] s 1 par 2 kobbel couple2 [ˈkʌpl] v 1 forene (seg); koble (sammen) 2 (om dyr) pare (seg) couple up danne par couplet [ˈkʌplɪt] s kuplett (verselinjepar som rimer) coupling [ˈkʌplɪŋ] s 1 sammenføyning; sammenkobling 2 kobling coupon [ˈku:pɒn] s 1 kupong; football coupon tippekupong 2 rasjoneringsmerke courage [ˈkʌrɪdʒ] s mot, tapperhet take courage ta mot til seg courageous [kəˈreɪdʒəs] adj modig, tapper courier [ˈkʊrɪə] s kurér; ilbud course1 [kɔ:s] s 1 forløp, løp, gang; kurs, retning; bane 2 rekke, serie 3 lag, skifte 4 matrett; rett 5 golfbane 6 veddeløpsbane a matter of course en selvfølge course of action framgansmåte; handlemåte course of life livsløp

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 114

114

cover

in due course i sin tid; i tur og orden in (the) course of time omsider of course naturligvis course2 [kɔ:s] v 1 forfølge, jage 2 drive losjakt (på hare) 3 flomme, renne; styrte coursing [ˈkɔ:sɪŋ] s losjakt court1 [kɔ:t] s 1 (jur) rett (både om rettssalen og rettens medlemmer) 2 hoff 3 gårdsplass, gård 4 kur, oppvartning at court ved hoffet court of justice/law domstol in court i retten in the court i rettssalen settle out of court inngå forlik; ordne i minnelighet court2 [kɔ:t] v 1 kurtisere; beile til 2 søke; strebe etter 3 utfordre court danger utsette seg for fare courteous [ˈkɜ:tɪəs] adj 1 elskverdig 2 høflig courtesy [ˈkɜ:tɪsɪ] s 1 elskverdighet 2 høflighet by courtesy of med elskverdig tillatelse fra; takket være courthouse [ˈkɔ:thaʊs] s rettssal; tinghus courtier [ˈkɔ:tɪə] s hoffmann courtly [ˈkɔ:tlɪ] adj høflig court martial [ˌkɔ:tˈmɑ:ʃl] s krigsrett court-martial [ˌkɔ:tˈmɑ:ʃl] v stille for krigsrett court order [ˈkɔ:tˌɔ:də] s rettslig påbud courtship [ˈkɔ:tʃɪp] s kurtise courtyard [ˈkɔ:tjɑ:d] s gårdsplass cousin [ˈkʌzn] s 1 søskenbarn; fetter; kusine 2 (dgl) slektning second cousin tremenning cove1 [kəʊv] s bukt; liten vik cove2 [kəʊv] s (gml, dgl) fyr, kar covenant1 [ˈkʌvənənt] s pakt covenant2 [ˈkʌvənənt] v inngå pakt Coventry [ˈkɒvəntrɪ] (geogr) by i England send someone to Coventry boikotte noen; fryse ut noen cover1 [ˈkʌvə] s 1 dekning, ly; skjulested; beskyttelse 2 dekke; deksel, lokk; hette; kapsel 3 sengeteppe; ullteppe 4 innpakning, omslag 5 innbinding; bind, perm 6 skalkeskjul 7 kuvert 8 dekning (av gjeld, utlegg) under cover of (fig) under dekke av under separate cover i egen konvolutt cover2 [ˈkʌvə] v 1 dekke (over/til); kle, trekke; sette bind på 2 (fig) dekke (dvs betale gjeld, utgifter); (om bussruter el.l.) betjene; (om journalister, reportere) referere 3 beskytte 4 holde dekket (med skytevåpen) 5 inkludere, omfatte; cover a wide field spenne over et vidt felt 6 tilbakelegge covered against dekket (dvs forsikret) mot

03/05/16 12:34


cover address cover for steppe inn for cover up skjule; dekke over cover address s dekkadresse coverage [ˈkʌvərɪdʒ] s 1 dekning; beskyttelse 2 reportasje cover charge [ˈkʌvətʃɑ:dʒ] s kuvertpris covering [ˈkʌvərɪŋ] s dekke; deksel, lokk; futteral, trekk; hette; kapsel coverlet [ˈkʌvəlɪt] s sengeteppe covert1 [ˈkʌvə(t)] s dekning, skjulested; kratt covert2 [ˈkʌvət] adj fordekt, hemmelig covet [ˈkʌvɪt] v begjære cow1 [kaʊ] s 1 ku 2 hunn (av f.eks. elefant, hval, sjiraff) cow2 [kaʊ] v underkue; kue coward [ˈkaʊəd] s feiging, pyse cowardice [ˈkaʊədɪs] s feighet cowardly [ˈkaʊədlɪ] adj 1 feig 2 ynkelig cowbane [ˈkaʊbeɪn] s (bot) selsnepe cowboy [ˈkaʊbɔɪ] s cowboy cower [ˈkaʊə] v krype sammen cowgirl [ˈkaʊgɜ:l] s cowgirl (kvinne med samme oppgaver som en cowboy) cowhand [ˈkaʊhænd] s 1 → cowboy 2 fjøsrøkter; sveiser cowherd [ˈkaʊhɜ:d] s gjeter cowhide [ˈkaʊhaɪd] s 1 kuhud, oksehud; okselær (om garvet hud) 2 pisk av ku- el oksehud cow-house [ˈkaʊhaʊs] s (brit) fjøs cowl [kaʊl] s 1 munkekutte 2 munkehette; hette 3 damphette, røykhatt 4 kjølerkappe; motorpanser; panser cowlick [ˈkaʊlɪk] s pannelokk; dårelokk cowl neck s rullekrave; jf. polo neck , turtleneck cowpat [ˈkaʊpæt] s kuruke cowpie [ˈkaʊpaɪ] s (amer) → cowpat cowpox [ˈkaʊpɒks] s (med) kukopper cowshed [ˈkaʊʃed] s sommerfjøs cowslip [ˈkaʊslɪp] s (bot) marianøklebånd cox1 [kɒks] s (dgl) styrmann i kapproingsbåt; jf. coxswain cox2 [kɒks] v være cox coxcomb [ˈkɒkskəʊm] s (foreldet) snobb; viktigper coxswain [ˈkɒksn] s 1 kvartermester (i marinen) 2 cox (styrmann i kapproingsbåt) coy [kɔɪ] adj blyg; unnselig (ofte på en skjelmsk måte); kokett Coy (mil) fork. for Company coyote [ˈkɔɪəʊt], (amer) [kaɪˈəʊtɪ] s (zool) coyote, prærieulv cp fork. for compare sammenlikn CP [ˌsi:ˈpi:] 1 fork. for Chief of Police 2 fork. for Communist Party

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 115

115

craftwork

CPA [ˌsi:pɪˈeɪ] (amer) fork. for certified public accountant cph fork. for cycles per hour omdreininger per time CPI [ˌsi:piˈaɪ] fork. for Consumer Price Index konsumprisindeks Cpl (mil) fork. for Corporal cpm fork. for cycles per minute omdreininger per minutt cps fork. for cycles per second omdreininger per sekund Cpt (mil) fork. for Captain CPU [ˌsi:pɪˈju:] (data) fork. for central processing unit CPU time s (data) prosessortid CPVE [ˌsi:pɪ:vɪˈi:] fork. for Certificate of PreVocational Education CR [ˌsi:ˈɑ:] (data) fork. for carriage return crab1 [kræb] s 1 (zool) krabbe 2 løpekatt (på kranutligger) 3 → crab apple crab2 [kræb] v (dgl) rakke ned på crab apple [ˈkræbæpl] s villeple crabbed [ˈkræbɪd] adj 1 gretten; sur 2 innviklet; vanskelig 3 knudret (om skrift) crab pot [ˈkræbpɒt] s teine (til krabbefiske) crack1 [kræk] s 1 revne, sprekk; brudd; skår 2 brak; drønn 3 knall, (skarpt) smell; smekk; (fig) snert 4 (dgl) øyeblikk 5 (dgl) mester; (som adj) elite-, topp- 6 forsøk crack at forsøk på crack of dawn/day daggry crack2 [kræk] v 1 knekke, knuse; slå i stykker 2 (få til å) revne/sprekke 3 smelle (med); smekke (med) 4 (petro) krakke, spalte crack down on (fig) slå ned på crack up ødelegge; krasje; (fig) bryte sammen cracker [ˈkrækə] s 1 smørbrødkjeks; kjeks 2 kinaputt 3 (brit, dgl) et flott eksemplar av noe crackers [ˈkrækəs] adj (slang) skrullete; sprø crackle1 [ˈkrækl] s knitring; spraking crackle2 [ˈkrækl] v knitre, sprake; smatre; knake crackling [ˈkræklɪŋ] s 1 sprøstekt fleskesvor 2 (brit, neds) støkke (om kvinne som sexobjekt) crackpot [ˈkrækpɒt] s (dgl) skrulling; tulling crack-up [ˈkrækʌp] s sammenbrudd cradle1 [ˈkreɪdl] s vugge cradle2 [ˈkreɪdl] v vugge craft [krɑ:ft] s 1 fag, håndverk 2 dyktighet, evne; kunst 3 knep, list 4 fartøy, skip craftiness [ˈkrɑ:ftɪnəs] s listighet, sluhet craftsman [ˈkrɑ:ftsmən] s fagmann; håndverker craftwork [ˈkrɑ:ftwɜ:k] s husflid; håndverksprodukter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


crafty crafty [ˈkrɑ:ftɪ] adj listig, slu; utspekulert; sleip crag [kræg] s berghammer, fjellhammer, knaus; klippe craggy [ˈkrægɪ] adj forreven; full av klipper cram [kræm] v 1 proppe, stappe 2 pugge cram course s intensivkurs cramp1 [kræmp] s krampe, krampetrekning cramp2 [kræmp] s krampe (bøyle av metall) cramp3 [kræmp] v 1 hemme, hindre 2 forårsake krampe cramp somebody's style (dgl) hindre noen i å utfolde seg cramp4 [kræmp] v beslå/feste med kramper cramped [kræmpt] adj 1 krampaktig 2 sammentrengt; trang 3 knudret (om skrift) 4 hemmet; hindret cranberry [ˈkrænbərɪ] s (bot) tranebær crane1 [kreɪn] s 1 (zool) trane 2 heisekran; kran crane2 [kreɪn] v strekke (hals) crane fly s (zool) stankelbein crane operator s kranfører cranial [ˈkreɪnɪəl] adj (anat) kraniecranium [ˈkreɪnɪəm] s (anat) kranium, hodeskalle crank1 [kræŋk] s sveiv crank2 [kræŋk] s original, særling, underlig skrue; (amer) grinebiter crank3 [kræŋk] v sveive (i gang); dreie (på) crankshaft [ˈkræŋkʃɑ:ft] s veivaksel cranky [ˈkræŋkɪ] adj 1 falleferdig; vaklevoren (om en maskin) 2 forskrudd, rar; (amer) gretten cranny [ˈkrænɪ] s revne, sprekk in every nook and cranny i alle kriker og kroker crap [kræp] s 1 (slang) sludder, vrøvl 2 (vulg) dritt; møkk cut the crap! kutt ut tullpratet!; slutt å tulle! crape [kreɪp] s sørgeflor; svart krepp crappy [ˈkræpɪ] adj (vulg) dritt-; skrotcrash1 [kræʃ] s 1 kollisjon, sammenstøt; krasj 2 brak; splintrende lyd 3 sammenbrudd; konkurs, krakk crash2 [kræʃ] s (gml) dreil (type tøystoff) crash3 [kræʃ] v 1 kollidere; krasje; styrte (ned) 2 bryte sammen; styrte sammen; (fig) gå over ende (dvs gå konkurs) crash barrier [ˈkræʃˌbærɪə] s autovern crash course [ˈkræʃkɔ:s] s lynkurs crash helmet [ˈkræʃhelmɪt] s styrthjelm crash-landing [ˈkræʃˌlændɪŋ] s krasjlanding crass [kræs] adj grov; taktløs; crass ignorance grov uvitenhet crate [kreɪt] s 1 pakkasse; sprinkelkasse; trekasse 2 (slang) skranglekasse

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 116

116

creature

crater [ˈkreɪtə] s krater cravat [krəˈvæt] s halstørkle crave [kreɪv] v 1 hige etter 2 (gml) kreve; be om crave for lengte etter craven1 [ˈkreɪvn] s (foreldet) feiging craven2 [ˈkreɪvn] adj feig craving [ˈkreɪvɪŋ] s begjær, trang, sug craving for sug etter; he had a craving for chocolate han var veldig sugen på sjokolade crawl1 [krɔ:l] s 1 krabbing 2 (svømming) crawl crawl2 [krɔ:l] v 1 krabbe, krype; kravle; snegle seg (av sted) 2 crawle (svømmegren) 3 kry, myldre crawl to krype for; smiske for make one's flesh crawl gi en gåsehud crayfish [ˈkreɪfɪʃ] s (zool) kreps crayon1 [ˈkreɪən, ˈkreɪɒn] s fargeblyant; tegnekritt crayon2 [kreɪən] v tegne med fargeblyant/ tegnekritt craze [kreɪz] s galskap; mani; (dgl) dille the latest craze siste skrik crazy [ˈkreɪzɪ] adj 1 sinnsforvirret; forvirret 2 gal; tullet; vilt begeistret 3 sinnssvak; tåpelig 4 forvirrende 5 skakk, skjev; falleferdig crazy about vilt begeistret for; gal etter creak1 [kri:k] s knirk; knirking creak2 [kri:k] v knirke cream1 [kri:m] s 1 fløte, krem; whipped cream pisket krem 2 (fig) elite cream2 [kri:m] v 1 skumme fløten av 2 tilsette fløte 3 røre hvitt (sukker og smør) 4 smøre inn med fett 5 (amer, dgl) slå grundig i idrettskonkurranse cream cheese [ˌkri:mˈtʃi:z] s fløteost creamer [ˈkri:mə] s fløtemugge creamery [ˈkri:mərɪ] s meieri; (gml) melkebutikk creamy [ˈkri:mɪ] adj fløteaktig; kremgul; (fig) glatt, myk crease1 [kri:s] s 1 brett; fold; pressefold 2 fure, rynke crease2 [kri:s] v brette, krølle; presse creaseproof [ˈkri:sˌpru:f] adj krøllfri, som ikke krøller create [krɪˈeɪt] v 1 skape; frembringe 2 (data) opprette 3 forårsake 4 utnevne til creation [krɪˈeɪʃn] s 1 skapelse 2 skapning creative [krɪˈeɪtɪv] adj skapende, kreativ; oppfinnsom creativity [ˌkrɪəˈtɪvətɪ] s skaperevne, kreativitet; oppfinnsomhet creator [krɪˈeɪtə] s skaper creature [ˈkri:tʃə] s 1 skapning; vesen 2 krøtter

03/05/16 12:34


crèche crèche [kreɪʃ] s daghjem, barnehage (for små barn); jf. kindergarten cred [kred] s (slang) fork. for street credibility credence [ˈkri:dəns] s tillit, tiltro credentials [krɪˈdenʃəlz] s (fl) anbefalingsbrev; akkreditiver credibility [ˌkredɪˈbɪlətɪ] s troverdighet credible [ˈkredəbl] adj troverdig credit1 [ˈkredɪt] s 1 tillit, tiltro 2 anerkjennelse; poeng (for deleksamen, prøve) 3 (i fl) → credit titles 4 anseelse; (godt) skussmål 5 (økon) kreditpostering; kreditt be/add to one's credit tale/tjene til ens fordel give credit to/place credit in feste lit til credit2 [ˈkredɪt] v 1 ha tiltro til; tro på 2 godskrive; tillegge; (merk også) kreditere creditable [ˈkredɪtəbl] adj aktverdig; fortjenstfull credit account s kredittkonto credit card [ˈkredɪtkɑ:d] s kredittkort creditor [ˈkredɪtə] s kreditor credit titles [ˈkredɪttaɪtlz] s (fl) ≈ rulletekst (i f.eks. film) creditworthy [ˈkredɪtˌwɜ:ðɪ] adj kredittverdig credulity [krɪˈdju:lətɪ] s godtroenhet credulous [ˈkredjʊləs] adj godtroende creed [kri:d] s tro; trosbekjennelse creek [kri:k] s 1 bukt, vik 2 (amer) bekk; bielv creep1 [kri:p] s 1 kryping 2 (fig) krypinn; smutthull 3 kryp, usling 4 (i fl) frysninger, gåsehud give someone the creeps få noen til å grøsse creep2 [kri:p] v, ureg: crept, crept 1 krype 2 liste seg, snike seg 3 (om planter) slynge seg creeper [ˈkri:pə] s 1 kryper (om dyr og planter); slyngplante 2 transportbånd creepy [ˈkri:pɪ] adj nifs; uhyggelig cremate [krɪˈmeɪt] v kremere cremation [krɪˈmeɪʃn] s kremering; kremasjon crematorium [ˌkreməˈtɔ:rɪəm] s krematorium crematory [ˈkremətərɪ] s → crematorium Creole1 [ˈkri:əʊl] s kreol Creole2 [ˈkri:əʊl] adj kreolsk (betegner bl.a. type musikk/mat) crepe, crêpe [kreɪp] s krepp crepe paper s kreppapir crepe rubber s rågummi crept [krept] v → creep cres, cresc (mus) fork. for crescendo crescendo1 [krɪˈʃendəʊ] s (mus) crescendo crescendo2 [krɪˈʃendəʊ] adj 1 (mus) stigende, tiltagende 2 (fig) økende (mot et klimaks) crescent1 [ˈkresnt] s 1 månesigd 2 halvmåneformet bukt/gate/vei

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 117

117

cringe

crescent2 [ˈkresnt] adj 1 halvmåneformet 2 tiltakende, voksende cress [kres] s (bot) karse crest [krest] s 1 kam, fjærtopp; fjærbusk 2 våpenmerke; våpen 3 kam (dvs bølgetopp, åsrygg el.l.) crestfallen [ˈkrestˌfɔ:l(ə)n] adj slukkøret; nedtrykt Cretan1 [ˈkri:tn] s kreter Cretan2 [ˈkri:tn] adj kretisk Crete [kri:t] (geogr) Kreta cretin [ˈkretɪn] s (dgl, neds) idiot crevasse [krɪˈvæs] s bresprekk crevice [ˈkrevɪs] s fjellsprekk; revne crew [kru:] s 1 besetning, mannskap 2 flokk, gjeng crew cut [ˈkru:kʌt] s type piggsveis crew neck [ˌkru:ˈnek] s rund hals (på genser); jf. cowl neck , turtleneck crib1 [krɪb] s 1 (amer) barneseng 2 krybbe 3 binge crib2 [krɪb] s 1 plagiat 2 avskrift (særlig kopiert oversettelse) crib3 [krɪb] v (foreldet) sperre/stenge inne crib4 [krɪb] v 1 plagiere 2 fuske crib death s (med, amer) krybbedød; jf. cot death crick1 [krɪk] s kink crick2 [krɪk] v få kink cricket1 [ˈkrɪkɪt] s (zool) siriss cricket2 [ˈkrɪkɪt] s (sport) cricket not cricket (dgl) usportslig cricketer [ˈkrɪkɪtə] s cricketspiller cried [kraɪd] v → cry2 crier [ˈkraɪə] s 1 utroper 2 skrikerunge crime [kraɪm] s forbrytelse commit a crime begå en forbrytelse Crimea [kraɪˈmɪə] (geogr) Krim Crimean [kraɪˈmɪən] adj Krimthe Crimean War Krimkrigen criminal1 [ˈkrɪmɪnl] s forbryter criminal2 [ˈkrɪmɪnl] adj forbrytersk, kriminell; a criminal act en kriminell handling criminal assault s voldtekt Criminal Investigation Department s → CID criminal law s strafferett criminal record s (kriminelt) rulleblad criminal responsibility s strafferettslig ansvar criminology [ˌkrɪmɪˈnɒlədʒɪ] s kriminologi crimp [krɪmp] v kruse, krølle; kreppe crimson1 [ˈkrɪmzn] v farge høyrød; bli rød; rødme crimson2 [ˈkrɪmzn] adj høyrød cringe [krɪndʒ] v 1 krype (sammen); (fig) krype; smiske 2 bli flau; krype sammen innvendig cringe before/to krype/smiske for

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


crinkle crinkle1 [ˈkrɪŋkl] s krøll; rynke crinkle2 [ˈkrɪŋkl] v krølle (seg); rynke; rynkes; sno cripple1 [ˈkrɪpl] s (neds) krøpling cripple2 [ˈkrɪpl] v 1 forkrøple; slå helseløs 2 (særlig fig) lamme; handikappe; hemme crisis ['kraɪsɪs] fl: crises ['kraɪsi:z] s krise; nødstilstand; cabinet crisis regjeringskrise crisp1 [krɪsp] s (brit) potetgull crisp2 [krɪsp] v gjøre sprø; bli knasende/sprø crisp3 [krɪsp] adj 1 knasende, sprø 2 (om vind og vær) frisk, skarp 3 (om uttrykksmåte) bestemt, fyndig; klar, konsis 4 småkruset, småkrøllet criss-cross1 [ˈkrɪskrɒs] v gå på kryss og tvers; slå streker på kryss og tvers criss-cross2 [ˈkrɪskrɒs] adj kryss-; som går på kryss og tvers; som går i sikksakk criss-cross3 [ˈkrɪskrɒs] adv på kryss og tvers criterion [kraɪˈtɪərɪən] fl: criterions el criteria [kraɪˈtɪərɪə] s kriterium; kjennetegn critic [ˈkrɪtɪk] s 1 kunstkritiker; bokanmelder; musikkanmelder; teateranmelder 2 kritiker, kritisk person; (streng) dommer critical [ˈkrɪtɪkl] adj 1 kritisk; streng 2 alvorlig; skjebnesvanger 3 anmeldercriticism [ˈkrɪtɪsɪzəm] s kritikk; kritisk/ nedsettende bemerkning criticize, criticise [ˈkrɪtɪsaɪz] v kritisere critique [krɪˈti:k] s kritikk (dvs kritisk artikkel, avhandling o.l.); (av bok, kunstverk) ≈ anmeldelse croak1 [krəʊk] s kvekking; kvekk croak2 [krəʊk] v 1 kvekke 2 (foreldet) varsle ulykke 3 (slang) krepere Croat1 [ˈkrəʊæt] s kroat Croat2 [ˈkrəʊæt] adj kroatisk Croatia [krəʊˈeɪʃə] (geogr) Kroatia Croatian1 [krəʊˈeɪʃən] s kroat Croatian2 [krəʊˈeɪʃən] adj kroatisk crochet1 [ˈkrəʊʃeɪ] s hekling, hekletøy crochet2 [ˈkrəʊʃeɪ] v hekle crochet hook [ˈkrəʊʃeɪhʊk] s heklenål crock1 [krɒk] s 1 krukke 2 potteskår crock2 [krɒk] s 1 (dgl) (gammel) stakkar; ynkelig person 2 skranglekasse crock3 [krɒk] v skade; bli skadet crocked up (dgl) skrøpelig; slått ut crock up (dgl) knekke; ødelegge; bryte sammen crockery [ˈkrɒkərɪ] s steintøyservise crocodile [ˈkrɒkədaɪl] s krokodille crocodile tears krokodilletårer crocus [ˈkrəʊkəs] s krokus croft [krɒft] s ≈ leilendingsgård; hustuft (med leid jord)

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 118

118

cross-country race

crofter [ˈkrɒftə] s ≈ leilending crony [ˈkrəʊnɪ] s (dgl, også neds) kompis crook1 [krʊk] s 1 hake, krok; krumstav 2 bøy; sving 3 (dgl) kjeltring crook2 [krʊk] v bøye (seg); krøke; krøkes crooked [ˈkrʊkɪd] adj 1 kroket 2 (fig) uhederlig croon1 [kru:n] s nynning croon2 [kru:n] v nynne; småsynge crooner [ˈkru:nə] s fløtesanger (vokalist) crop1 [krɒp] s 1 avling 2 mengde; flokk crop2 [krɒp] s snauklipt hår crop3 [krɒp] s fuglekro; kro; (dgl) mage crop4 [krɒp] v 1 beplante; så til 2 bære (avling) crop up/out dukke opp crop5 [krɒp] v 1 snauklippe 2 beite (av), snaugnage 3 beskjære; kupere; stusse crop failure s feilslått avling/høst; uår cropper [ˈkrɒpə] s 1 beskjærer (menneske eller maskin) 2 good cropper vekst som gir god avling 3 (dgl) fall; (fig) fiasko come a cropper falle/styrte (ned); (fig) mislykkes; gå på et nederlag; stryke croquet [ˈkrəʊkeɪ] s krokket crosier, crozier [ˈkrəʊzɪə] s bispestav cross1 [krɒs] s 1 kors 2 kryss, tverrstrek 3 krysning, mellomting 4 (fig) plage 5 (fig) strek i regningen cross2 [krɒs] v 1 krysse; gå (tvers) over; korse, legge i/over kors; cross a cheque krysse en sjekk 2 motarbeide 3 → cross-breed2 cross my heart kors på halsen cross oneself korse seg cross out krysse/stryke ut; slå en strek over keep one's fingers crossed krysse fingrene cross3 [krɒs] adj 1 kryssende; skrå-; tverr2 motsatt; (om vind) mot- 3 gretten, sint cross- [krɒs-] pref kors-, kryss-, tverrcrossbar [ˈkrɒsbɑ:] s tverrstang, tverrtre; overligger, tverrligger (over f.eks. fotballmål) cross-beam [ˈkrɒsbi:m] s tverrbjelke; tverrdrager cross-bencher [ˈkrɒsbentʃə] s uavhengig kandidat i det britiske parlamentet crossbow [ˈkrɒsbəʊ] s armbrøst cross-breed1 [ˈkrɒsbri:d] s krysning; blandingsrase; (neds) kjøter, bastard cross-breed2 [ˈkrɒsbri:d] v kryssavle; krysse (f. eks. hunderaser) cross-check1 [ˌkrɒsˈtʃek] s krysskontroll, kryssjekk; dobbeltkontroll cross-check2 [ˌkrɒsˈtʃek] v krysskontrollere, krysssjekke; dobbeltkontrollere cross-country [ˌkrɒsˈkʌntrɪ] adj terreng- (dvs som går uavhengig av vei og sti) cross-country race s (sport) terrengløp

03/05/16 12:34


cross-country skiing

119

cross-country skiing s (sport) langrenn cross-current [ˈkrɒsˌkʌrənt] s 1 tverrstrøm 2 (fig) (gruppe med) holdninger/meninger som går mot flertallets oppfatninger cross-cut [ˈkrɒsˌkʌt] s 1 tverrslag (i gruve) 2 kryssklipping cross-examination [ˌkrɒsɪgˌzæmɪˈneɪʃn] s kryssforhør; krysseksaminering cross-examine [ˌkrɒsɪgˈzæmɪn] v kryssforhøre, krysseksaminere cross-eyed [ˈkrɒsaɪd] adj skjeløyd cross-fertilization, cross-fertilisation [ˌkrɒsˌfɛ:tɪlaɪˈzeɪʃn] s kryssbefruktning; kryssbestøvning crossfire [ˈkrɒsfaɪə] s kryssild cross-grained [ˌkrɒsˈgreɪnd] adj 1 (om trematerialer) med tverrgående fibre; med motved; (også) vridd 2 (fig) vrien; umedgjørlig; vrang crossing ['krɒsɪŋ] s 1 kryssing 2 kryss, gatekryss, veikryss; jernbanekryss 3 fotgjengerovergang 4 overfart (med båt) cross-legged [ˌkrɒsˈlegd] adj, adv med beina over kors; med korslagte bein crossness [ˈkrɒsnəs] s ergrelse, sinne; grettenhet crossover [ˈkrɒsˌəʊvə] s 1 overgang 2 (fig) krysning (f.eks. mellom ulike musikksjangrer) crosspatch [ˈkrɒspætʃ] s grinebiter; surpomp cross reference [ˌkrɒsˈrefərəns] s krysshenvisning, kryssreferanse crossroad [ˈkrɒsrəʊd] s (amer) korsvei, tverrvei crossroads [ˈkrɒsrəʊdz] s 1 veikryss 2 (fig) korsvei cross section [ˌkrɒsˈsekʃn] s (også fig) tverrsnitt; snitt cross stitch [ˈkrɒsstɪtʃ] s korssting crosswalk [ˈkrɒswɔ:k] s (amer) fotgjengerovergang crosswise [ˈkrɒswaɪz] adv i kryss; over kors; på kryss og tvers; på tvers crossword, crossword puzzle [ˈkrɒswɜ:d (ˈpʌzl)] s kryssord; kryssordoppgave crotch [krɒtʃ] s 1 kløft (mellom f.eks. gren og stamme) 2 (kroppsdel) skrev; skritt crotchet [ˈkrɒtʃɪt] s (mus) firedelsnote crotchety [ˈkrɒtʃətɪ] adj gretten, grinete; lunefull; sær crouch1 [kraʊtʃ] s sammenkrøpet stilling crouch2 [kraʊtʃ] v krype sammen croup1 [kru:p] s (med) krupp croup2 [kru:p] s (zool, anat) kryss (på f.eks. hest) croupier [ˈkru:pɪeɪ] s croupier (person som leder spillet ved et spillebord i et kasino) crow1 [krəʊ] s 1 kråke 2 hanegal 3 hvin; (lite) gledeshyl

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 119

cruiser

as the crow flies i luftlinje; i rett linje; korteste vei crow2 [krəʊ] v, crowed, crowed el ureg: crew, crowed 1 gale (som hane el.l.) 2 hvine (av fryd) 3 triumfere; godte seg crowbar [ˈkrəʊbɑ:] s brekkjern; (dgl) kubein crowd1 [kraʊd] s 1 folkemasse 2 flokk, gjeng, klikk 3 dynge, haug crowd2 [kraʊd] v 1 flokke seg; stimle sammen 2 stue sammen; overlesse 3 presse; legge press på don't crowd me! ikke mas!; gi meg litt pusterom! crowded [ˈkraʊdɪd] adj overfylt, stappfullt crown1 [kraʊn] s 1 krone 2 (jur) påtalemyndigheten 3 krans (som seierstrofé el.l.) 4 topp, fjelltopp 5 isse the Crown kronen (dvs kongemakten) the crown of one's labours kronen på verket crown2 [kraʊn] v 1 krone 2 bekranse 3 avslutte 4 toppe to crown it all (for å) sette kronen på verket; på toppen av alt crown court s (jur) ≈ lagmannsrett crown gear s (motor) krondrev; kronhjul crown land s ≈ statsallmenning crown prince s kronprins crown princess s kronprinsesse crown witness s kronvitne CRT [ˌsi:ɑ:ˈti:] (data) fork. for cathode ray tube crucial [ˈkru:ʃl] adj avgjørende, kritisk at the crucial moment i det avgjørende/ kritiske øyeblikket the crucial question det avgjørende spørsmål crucial component s nøkkelkomponent crucible [ˈkru:səbl] s 1 smeltedigel 2 (fig) ildprøve crucifix [ˈkru:sɪfɪks] s krusifiks crucifixion [ˌkru:sɪˈfɪkʃn] s korsfestelse the Crucifixion Jesu korsfestelse crucify [ˈkru:sɪfaɪ] v korsfeste crude1 [kru:d] s (petro) = crude oil crude2 [kru:d] adj 1 rå; ubearbeidet, uraffinert 2 uferdig 3 (fig) grov, primitiv 4 (fig) umoden crude facts nakne fakta crude oil s (petro) råolje cruel [krʊəl] adj grusom; forferdelig, skrekkelig cruelty [ˈkrʊəltɪ] s grusomhet cruet [ˈkru:ɪt] s flaske; krukke (til kryddersaus el.l) cruise1 [kru:z] s 1 krysstokt; kryss 2 cruise, sjøreise 3 seiltur cruise2 [kru:z] v 1 krysse 2 være på cruise (seiltur, sjøreise) 3 gå med marsjfart cruiser [ˈkru:zə] s krysser

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


cruiser missile cruiser missile s (mil) krysserrakett cruising speed s marsjfart crumb [krʌm] s smule crumble [ˈkrʌmbl] v 1 smuldre (opp); (få til å) falle fra hverandre 2 forfalle; synke i grus crumbly [ˈkrʌmblɪ] adj oppsmuldret, smuldrende; morken; falleferdig crumpet [ˈkrʌmpɪt] s slags tebrød a piece of crumpet (brit, dgl) ei lekker jente crumple [ˈkrʌmpl] v krølle (seg); rynke; rynkes crumple up krølle sammen; falle/synke sammen crunch1 [krʌntʃ] s knasing crunch2 [krʌntʃ] v knase, knuse; knitre; sprake crunchy [ˈkrʌntʃɪ] adj knasende, sprø crusade1 [kru:ˈseɪd] s 1 korstog 2 (fig) kampanje crusade2 [kru:ˈseɪd] v dra på korstog; (fig) føre korstog/kampanje crusade against føre korstog mot crusader [kru:ˈseɪdə] s korsfarer crush1 [krʌʃ] s 1 knusing; pressing; (presset) fruktsaft 2 trengsel 3 (dgl) (kort og heftig) forelskelse have a crush on være forelsket i crush2 [krʌʃ] v 1 knuse; presse 2 krølle (seg); rynkes 3 (fig) undertrykke crushing [ˈkrʌʃɪŋ] adj knusende; a crushing defeat et knusende nederlag crust1 [krʌst] s 1 skorpe; (hardt) skall 2 skare crust2 [krʌst] v crust over skorpe seg; danne skare crustacean [krʌˈsteɪʃən] s (zool) skalldyr crusty [ˈkrʌstɪ] adj 1 skorpete; skare- 2 (fig) gretten; irritabel crutch [krʌtʃ] s 1 krykke 2 (kroppsdel) skrev; skritt crux [krʌks] s problemets kjerne, problematisk punkt; springende punkt cry1 [kraɪ] s 1 rop, skrik 2 gråt a far/long cry from langt fra have a good cry (få) gråte ordentlig ut cry2 [kraɪ] v, ureg: cried, cried 1 rope, skrike 2 gråte cry down (gml) rakke ned på cry off (dgl) sende avbud; trekke seg cry one's heart out gråte som om hjertet skulle briste crying [ˈkraɪɪŋ] adj 1 gråtende, skrikende 2 himmelropende it's a crying shame det er synd og skam crypt [krɪpt] s krypt cryptic [ˈkrɪptɪk] adj kryptisk; gåtefull crystal [ˈkrɪstl] s krystall

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 120

120

cuff

crystalline [ˈkrɪstəlaɪn] adj krystallinsk; krystallklar; krystallcrystallization, crystallisation [ˌkrɪstəlaɪˈzeɪʃn] s krystallisering crystallize, crystallise [ˈkrɪstəlaɪz] v krystallisere CS [ˌsi:ˈes] fork. for Civil Service CSE [ˌsi:esˈi:] (brit) fork. for Certificate of Secondary Education CS gas [ˌsi:esˈgæs] s tåregass CST [ˌsi:esˈti:] (amer) fork. for Central Standard Time cu. fork. for cubic cub [kʌb] s valp; unge (av dyr) Cuba [ˈkju:bə] (geogr) Cuba Cuban1 [ˈkju:bən] s cubaner Cuban2 [ˈkju:bən] adj cubansk cubbyhole [ˈkʌbɪhəʊl] s avlukke; (liten) bås; kott cube1 [kju:b] s 1 terning 2 kubikktall cube2 [kju:b] v 1 kutte i terninger 2 (mat) opphøye i tredje potens cubic [ˈkju:bɪk] adj 1 kubikk- 2 kubisk, terningformet cubical [ˈkju:bɪkl] adj → cubic cubic capacity s kubikkinnhold, rominnhold cubicle [ˈkju:bɪkl] s 1 lite avlukke/rom 2 alkove, kammers cubic root s (mat) kubikkrot cuckold1 [ˈkʌkəʊld] s (gml) hanrei, bedratt ektemann cuckold2 [ˈkʌkəʊld] v bedra (ektemann) cuckoo [ˈkʊku:] s (zool) gjøk cuckoo clock [ˈkʊku:klɒk] s gjøkur cucumber [ˈkju:ˈkʌmbə] s (bot) agurk cool as a cucumber (dgl) kald som is; rolig cud [kʌd] s drøv chew the cud tygge drøv; (fig) diskutere/prate i det uendelige cuddle1 [ˈkʌdl] s kjæling cuddle2 [ˈkʌdl] v kjæle (med); omfavne cuddle up krype sammen/inntil hverandre; (ligge og) kose seg cuddly [ˈkʌdlɪ] adj kjælen, kosete; søt cudgel1 [ˈkʌdʒəl] s klubbe, kølle cudgel2 [ˈkʌdʒəl] v slå med klubbe cudgel one's brain vri hjernen cue1 [kju:] s hint, vink; (på scenen) stikkord take one's cue from somebody følge noens eksempel/forslag; rette seg etter noen cue2 [kju:] s biljardkø; kø cue card s ≈ huskelapp (med stikkord) cuff1 [kʌf] s 1 mansjett 2 (amer) oppbrett (på bukseben) 3 håndjern off the cuff improvisert; på stående fot cuff2 [kʌf] s slag, ørefik

03/05/16 12:34


cuff cuff3 [kʌf] v dra til, fike til; slå cufflink [ˈkʌflɪŋk] s mansjettknapp cuisine [kwɪˈzi:n] s kjøkken (finere kokekunst) culinary [ˈkʌlɪnərɪ] adj kulinarisk; koke-; matcull [kʌl] v luke ut; håndplukke culminate [ˈkʌlmɪneɪt] v kulminere culmination [ˌkʌlmɪˈneɪʃn] s kulminering; høydepunkt culpable [ˈkʌlpəbl] adj straffskyldig; (fig) syndig culprit [ˈkʌlprɪt] s skyldig (person); forbryter; (fig) synder cult [kʌlt] s kult; kultus; gudsdyrkelse cultivate [ˈkʌltɪveɪt] v 1 dyrke (jord) 2 (fig) dyrke (ha sterk og aktiv interesse for); rendyrke; utvikle cultivated [ˈkʌltɪveɪtɪd] adj dannet, kultivert cultivation [ˌkʌltɪˈveɪʃn] s dyrking; kultivering cultivator [ˈkʌltɪveɪtə] s 1 jordbruker 2 harv; kultivator cultural [ˈkʌltʃərəl] adj kulturell; kulturculture [ˈkʌltʃə] s 1 kultur (dvs odling, oppdyrking, rendyrking, foredling) 2 dannelse 3 kultur (dvs kunst, forskning, vitenskap) 4 sivilisasjon cultured [ˈkʌltʃəd] adj kulturell; kultivert culvert [ˈkʌlvət] s stikkrenne; kulvert cumbersome [ˈkʌmbəsəm] adj besværlig, brysom; tungvint Cumbria [ˈkʌmbrɪə] (geogr) grevskap i England cumin [ˈkʌmɪn] s (bot) spisskarve; jf. caraway cumulative [ˈkju:mjʊlətɪv] adj kumulativ; (stadig) økende cumulus ['kju:mjʊləs] fl: cumuli ['kju:mjʊlɪ] s kumulussky cuneiform [ˈkjunɪˌfɔ:m] adj kileformet cuneiform characters/writing kileskrift cunning1 [ˈkʌnɪŋ] s 1 list; sluhet 2 dyktighet cunning2 [ˈkʌnɪŋ] adj 1 listig, slu 2 (dgl) flink 3 (amer) tiltrekkende cunt [kʌnt] s (vulg) fitte cup1 [kʌp] s 1 kopp 2 beger; kalk 3 (sport) pokal cup final cupfinale in one's cups beruset not my cup of tea (dgl) ikke noe for meg cup2 [kʌp] v 1 forme (hendene) til en kopp 2 (hist, med) koppsette cupboard [ˈkʌbəd] s skap cupcake [ˈkʌpkeɪk] s muffin Cup Final [ˌkʌpˈfaɪnl] s (sport) cupfinale Cupid [ˈkju:pɪd] s Cupido (romersk kjærlighetsgud, tilsvarer Amor som kjærlighetssymbol) cupidity [kju:ˈpɪdətɪ] s grådighet; pengegriskhet

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 121

121

current

cupola [ˈkju:pələ] s kuppel cuppa [ˈkʌpə] s (dgl) (kortform av cup of tea) = kopp te cup tie [ˈkʌptaɪ] s (brit) cupkamp (i fotball) cur [kɜ:] s kjøter curable [ˈkjʊərəbl] adj helbredelig curate [ˈkjʊərət] s kapellan curative [ˈkjʊərətɪv] adj helbredende, legende; helsebringende; helsecurator [kjʊəˈreɪtə] s konservator; bestyrer/ direktør (for museum) curb1 [kɜ:b] s 1 tøyle; bånd 2 (amer) → kerb curb2 [kɜ:b] v 1 tøyle 2 holde i tømme; legge bånd på curd [kɜ:d] s ostemasse curdle [ˈkɜ:dl] v (få melk el.l. til å) løpe sammen eller skille/skjære seg make one's blood curdle få blodet til å fryse i årene på en cure1 [ˈkjʊə] s 1 helbredelse 2 behandling; kur cure2 [kjʊə] v 1 helbrede, kurere 2 avhjelpe; hjelpe mot 3 konservere (ved å røyke, salte, speke, tørke) cure of kurere for cure-all [ˈkjʊərɔ:l] s vidundermedisin curfew [ˈkɜ:fjʊ] s 1 portforbud 2 (hist) aftenklokke (klokkeringing som bl.a. varslet at byportene skulle stenges) curio [ˈkjʊərɪəʊ] s kuriositet, sjeldenhet; raritet curiosity [ˌkjʊərɪˈɒsətɪ] s nysgjerrighet curiosity killed the cat! nysgjerrigper! curious [ˈkjʊərɪəs] adj 1 nysgjerrig 2 merkverdig; uvanlig curl1 [kɜ:l] s krøll; curl of smoke røykspiral curl2 [kɜ:l] v 1 krølle (seg) 2 (sport) spille curling curl up rulle (seg) sammen curler [ˈkɜ:lə] s 1 curlingspiller 2 krøllspenne curlew [ˈkɜ:lju:] s (zool) spove curling [ˈkɜ:lɪŋ] s (sport) curling curling stone s (sport) curling-stein curling tongs s (fl) krølltang curly [ˈkɜ:lɪ] adj krøllet, kruset currant [ˈkʌrənt] s (bot) korint white currant hvitrips currency [ˈkʌrənsɪ] s 1 myntsort, valuta; penger 2 omløp; utbredelse 3 gangbarhet; aktualitet gain currency bli alminnelig akseptert; bli aktuelt på nytt current1 [ˈkʌrənt] s 1 (elek) strøm 2 (særlig fig) strømdrag; strømning; retning; tendens 3 forløp; løp; gang alternating current vekselstrøm direct current likestrøm current2 [ˈkʌrənt] adj 1 gangbar, gjengs; akseptert 2 aktuell, nåværende; gjeldende

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


current account current issue siste nummer/utgave (av avis, tidsskrift) current account s 1 brukskonto; sjekkonto; jf. deposit account 2 (økon) driftsbalanse current affairs s (fl) ≈ aktuelt (aktualitetsprogram i radio/fjernsyn) currently [ˈkʌrəntlɪ] adv 1 for tiden 2 stadig curriculum [kəˈrɪkjʊləm] fl: curriculums el curricula [kəˈrɪkjʊlə] s pensum; fagplan, leseplan curriculum vitae [kəˈrɪkjʊləm ˈvi:taɪ] s CV (levnetsbeskrivelse som vedlegges jobbsøknad) curry1 [ˈkʌrɪ] s karri curry2 [ˈkʌrɪ] v krydre/tilberede med karri curry3 [ˈkʌrɪ] v 1 strigle 2 berede (lær og skinn) curry favour (with somebody) innynde seg (hos noen) curse1 [kɜ:s] s 1 banneord; ed 2 forbannelse the curse (slang) mensen curse2 [kɜ:s] v forbanne; banne be cursed with something være forbannet med noe; være sterkt plaget av noe cursive [ˈkɜ:sɪv] adj 1 (om håndskrift) lettflytende 2 kursiv; jf. italic2 cursor [ˈkɜ:sə] s (data) markør; peker cursory [ˈkɜ:sərɪ] adj flyktig; overflatisk curt [kɜ:t] adj brysk; kort (og avvisende) curtail [kɜ:ˈteɪl] v korte inn på; korte av; forkorte curtain1 [ˈkɜ:tn] s 1 gardin; forheng 2 (fig) slør; teppe 3 sceneteppe 4 teppefall (i teater) curtain2 [ˈkɜ:tn] v henge gardin/forheng foran curtain off dele av med forheng curtain call s (teat) framkalling (av skuespillerne for applaus etter forestillingen) curtsy1, curtsey [ˈkɜ:tsɪ] s neiing; kniks drop a curtsy make a curtsy neie curtsy2, curtsey [ˈkɜ:tsɪ] v neie curvature [ˈkɜ:vətʃə] s krumning; bue curve1 [kɜ:v] s kurve, sving; bue, bøy; krumning curve2 [kɜ:v] v svinge; krumme (seg) cushion1 [ˈkʊʃn] s 1 sofapute; pute; (fig) demper 2 vant (på biljardbord) cushion2 [ˈkʊʃn] v støtte opp med puter; (fig) dempe cushion the blow (fig) dempe slaget cushy [ˈkʊʃɪ] adj (dgl) behagelig; lett cusp [kʌsp] s spiss (ende) cuss1 [kʌs] s (slang, neds) (plagsom) type cuss2 [kʌs] s, v (slang) → curse not worth a tinker's cuss ikke verdt en dritt cussed [ˈkʌsɪd] adj 1 (dgl) forbannet 2 gretten; vrang, vrien

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 122

122

cut

custard [ˈkʌstəd] s 1 eggekrem 2 vaniljesaus; vaniljepudding custodian [kʌˈstəʊdɪən] s 1 vaktmann, vokter; bestyrer 2 (særlig amer) vaktmester, oppsynsmann custody [ˈkʌstədɪ] s 1 forvaring; oppbevaring 2 varetekt, varetektsfengsel be in custody sitte i varetekt be taken into custody bli varetektsfengslet custom1 [ˈkʌstəm] s 1 skikk (og bruk) 2 regel; sedvane; vane 3 (brit) søkning; (fast) kundeforhold; we should very much like to have your custom vi vil svært gjerne ha Dem som kunde 4 (i fl) toll customs officer tollfunksjonær; toller the Customs tollvesenet; tollen custom2 [ˈkʌstəm] adj (særlig amer) spesialbestilt, spesiallaget; bestillingscustomary [ˈkʌstəmərɪ] adj alminnelig, vanlig custom-built [ˈkʌstəmbɪlt] adj spesialbygd; spesiallaget (etter kundens spesifikasjoner) customer [ˈkʌstəmə] s 1 kunde 2 (dgl) type, kar a cool customer en kald fisk customize, customise [ˈkʌstəmaɪz] v brukertilpasse; (fig) skreddersy custom-made [ˈkʌstəmˌmeɪd] adj spesiallaget (etter kundens spesifikasjoner); brukertilpasset; (om klær, fig) skreddersydd cut1 [kʌt] s 1 oppskjæring; avkutting; oppkapping 2 flenge, kutt, sår 3 hugg, slag 4 hakk, skår 5 klipp, utklipp; skive, stykke; andel, del, part 6 (petro) fraksjon, utsnitt 7 beskjæring, kutt, kutting; nedsettelse 8 fasong, snitt; utseende 9 fornærmelse; stikk 10 gjennomskjæring, skjæring; sti, tråkk 11 klisjé, trykkplate a cut above (the others) (dgl, fig) et hakk over (bedre enn) de andre give somebody the cut (gml) overse noen short cut snarvei cut2 [kʌt] v, ureg: cut, cut 1 skjære; hugge; kappe; klippe; kutte; spikke (til); file/slipe (til); grave/ hule (ut); felle; slå 2 skjære (seg); kastrere; (særlig fig) såre 3 begrense; beskjære; sløyfe 4 løpe, stikke (av) (badly) cut up, cut to pieces (fig) (sterkt) opprevet cut across skrå/ta en snarvei over cut and dried fiks og ferdig; (fig) ferdigspikret cut a (nice) figure gjøre godt inntrykk; opptre flott cut both ways (fig) slå begge veier (om argument) cut class/school skulke skolen cut down hugge ned; beskjære; redusere

03/05/16 12:34


cut and paste

123

cut in avbryte; kjøre brått inn (f.eks. foran bil i trafikken) cut into gjøre innhugg i; avbryte cut it fine beregne (tiden) hårfint cut no ice (with) ikke komme noen vei (med); ikke duge/nytte (mot) cut off hugge av; koble ut; (fig) avskjære; isolere; slå hånden av cut out for egnet til; bestemt for cut short avbryte; stanse; forkorte cut the cards ta av (i kortspill) cut the red kjøre/gå mot rødt lys cut to the chase (amer) komme til saken cut up skjære opp; (fig) såre; cut up rough bli sint; slå seg vrang cut and paste v (data) klippe ut og lime inn cutaway [ˈkʌtəweɪ] s 1 sjakett; snippkjole 2 røntgentegning (dvs tegning som viser det indre av maskiner) cutback [ˈkʌtbæk] s nedskjæring (av utgifter el.l.) cute [kju:t] adj 1 søt, yndig; (dgl også) nusselig 2 (neds) (litt for) gløgg, smart cut glass s slipt krystallglass; slipt krystall cuticle [ˈkju:tɪkl] s neglbånd cutlass [ˈkʌtləs] s huggert cutler [ˈkʌtlə] s knivsmed; bestikkmaker cutlery [ˈkʌtlərɪ] s bestikk; (også) kniver; knivsmedarbeid cutlet [ˈkʌtlɪt] s 1 kotelett 2 filet; snitsel cut-out [ˈkʌtaʊt] s 1 utklipp 2 sikringsbryter cut-price [ˈkʌtpraɪs] adj til nedsatt pris; lavpriscut-rate [ˌkʌtˈreɪt] adj (amer) til nedsatt pris; rabattcutter [ˈkʌtə] s 1 tilskjærer 2 oppskjæringsmaskin 3 avbitertang, avbiter, kutter 4 (sjø) kutter cut-throat1 [ˈkʌtɵrəʊt] s (gml) knivstikker; snikmorder cut-throat2 [ˈkʌtɵrəʊt] adj morderisk; (fig) drepende cutting1 [ˈkʌtɪŋ] s 1 skjæring; klipping; hugging; utklipp; press cuttings (avis)utklipp 2 bit; avskjær 3 avlegger; stikling cutting2 [ˈkʌtɪŋ] adj 1 skjærende 2 gjennomtrengende, skarp 3 (fig også) bitende, sårende cutting edge s 1 egg (på kniv, øks) 2 (fig) spydspiss (om person) cuttlefish [ˈkʌtlfɪʃ] s (tiarmet) blekksprut CV, cv [ˌsi:ˈvi:] fork. for curriculum vitae c.w.o. (merk) fork. for cash with order kontant ved bestilling cwt. fork. for hundredweight

Engelsk ordbok_engno_materie.indd 123

Czech Republic

cyanide [ˈsaɪənaɪd] s cyanid; potassium cyanide blåsyre; cyankalium cybernetic [ˌsaɪbəˈnetɪk] adj kybernetisk cybernetics [ˌsaɪbəˈnetɪks] s (fl, men tar verbet i ent) kybernetikk (læren om kontrollsystemer og styringsmekanismer innen elektronikk og mekanikk) cyberpunk [ˈsaɪbəpʌŋk] s (data) kyberpunk (stilretning som preges av datagrafikk, kybernetikk, graffiti, science fiction o.l.) cyberspace [ˈsaɪbəspeɪs] s (data) kyberrommet (det virtuelle "rommet" for datakommunikasjon) cycle1 [ˈsaɪkl] s 1 syklus 2 sykkel cycle2 [ˈsaɪkl] v 1 gå rundt; gå i ring 2 sykle cycle race s sykkelritt cycle rack s sykkelstativ cyclic [ˈsaɪklɪk] adj syklisk cyclist [ˈsaɪklɪst] s syklist cyclo-cross [ˈsaɪkləʊˌkrɒs] s (sport) terrengsykkelritt; jf. motocross cyclone [ˈsaɪkləʊn] s syklon cygnet [ˈsɪgnɪt] s (zool) svaneunge cyl fork. for cylinder , fork. for cylindrical cylinder [ˈsɪlɪndə] s sylinder cylinder head s topplokk cylindrical [sɪˈlɪndrɪkl] adj sylindrisk cymbal [ˈsɪmbl] s (mus) cymbal; bekken cynic [ˈsɪnɪk] s kyniker cynical [ˈsɪnɪkl] adj kynisk cynicism [ˈsɪnɪsɪzəm] s kynisme cypher [ˈsaɪfə] s → cipher1 cypress [ˈsaɪprəs] s (bot) sypress, sypresstre Cypriot1 [ˈsɪprɪət] s kypriot Cypriot2 [ˈsɪprɪət] adj kypriotisk Cyprus [ˈsaɪprəs] (geogr) Kypros cyst [sɪst] s cyste, blære; svulst cystitis [sɪˈstaɪtɪs] s (med) cystitt; blærekatarr czar [zɑ:] s tsar czarina [zɑ:ˈri:nə] s tsarina Czech1 [tʃek] s 1 tsjekker 2 (om språket) tsjekkisk Czech2 [tʃek] adj tsjekkisk Czechoslovak1 [ˌtʃekəʊˈsləʊvæk] s (hist) tsjekkoslovak Czechoslovak2 [ˌtʃekəʊˈsləʊvæk] adj (hist) tsjekkoslovakisk Czechoslovakia [ˌtʃekəʊsləʊˈvækɪə] (geogr, hist) Tsjekkoslovakia (nå Tsjekkia og Slovakia ) Czechoslovakian1 [ˌtʃekəʊsləʊˈvækɪən] s (hist) tsjekkoslovak Czechoslovakian2 [ˌtʃekəʊsləʊˈvækɪən] adj (hist) tsjekkoslovakisk Czech Republic [ˌtʃekrɪˈpʌblɪk] the Czech Republic (geogr) Den tsjekkiske republikk; (dgl) Tsjekkia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

03/05/16 12:34


Innhold Minigrammatikk Artikler

Den ubestemte artikkel Den bestemte artikkel

Substantiv

Tellelige substantiv Utellelige substantiv

Genitiv

Genitiv med apostrof Genitiv med of

Adjektiv

Gradbøying av adjektiv Predikativ bruk av adjektiv

Adverb

Gradbøying av adverb Adverb og adjektiv med samme form Adverb med to former

Verb

Verbets former To be i alle former Verb med regelmessig bøyning Verb med uregelmessig bøyning Modale hjelpeverb

Pronomen

Personlige pronomen Refleksive pronomen Det resiproke pronomen Relative pronomen Eiendomspronomen Spørrepronomen Ubestemte pronomen

540 540 540 540 541 541 543 543 544 544 545 545 546 547 548 549 549 550 550 552 552 553 558 559 559 559 560 560 561 561 562


innhold

538

Determinativ

Possessiv Demonstrativ Kvantorer

Konjunksjoner og subjunksjoner Konjunksjoner Subjunksjoner

Tall

Grunntall Ordenstall

THere og it som foreløpig subjekt There It

Ordstilling

Normal ordstilling Omvendt ordstilling

Tegnsetting Punktum Komma

Preposisjonsbruk Preposisjoner i faste uttrykk Substantiv etterfulgt av faste preposisjoner Adjektiv etterfulgt av faste preposisjoner Verb etterfulgt av faste preposisjoner Mål og vekt Omregning til metriske mål Omregning fra metriske mål Myntenheter i Storbritannia og USA Storbritannia USA Dag og tid Klokkeslett Dato og årstall

565 565 565 566 569 569 569 569 569 570 570 570 571 572 572 572 573 573 573 574 574 577 578 580 583 583 584 585 585 586 587 587 588


innhold

539

Formelle brev og e-poster Dato og adresse Ă…pningshilsen Emne Innledning Avslutning Avslutningshilsen Vedlegg Eksempler pĂĽ formelle brev

589 589 590 590 591 591 591 592 592


minigrammatikk

540

Minigrammatikk ARTIKLER Den bestemte og ubestemte artikkel hører til ordklassen determinativ. De andre ordene i denne klassen omtales på side 565.

▶▶ Den ubestemte artikkel Den ubestemte artikkel brukes oftere på engelsk enn på norsk og er a foran konsonantlyd, an foran vokallyd. Det betyr at et ord som har en konsonant som første bokstav, kan ta an som ubestemt artikkel hvis konsonanten uttales med vokallyd, f.eks.: an hour. Legg merke til at det heter: She worked as a United Nations official. Hun jobbet i FN. There is a university in Oslo. Det er et universitet i Oslo. I motsetning til norsk brukes bestemt artikkel foran betegnelser av yrker, nasjonalitet eller religion, f.eks.: My brother is a teacher, but he wanted to become a doctor. Broren min er lærer, men han ville bli lege. Mr Svensson is a Swede. Herr Svensson er svensk. He is a Catholic. Han er katolikk. She was a Conservative in the 1930s but became a Communist after the war. Hun var konservativ på 1930-tallet, men ble kommunist etter krigen.

▶▶ Den bestemte artikkel Den bestemte artikkel er the. På engelsk brukes den bestemte artikkel ofte annerledes enn på norsk. Foran abstrakte substantiv brukt i generell betydning eller i sin alminnelighet, utelates den på engelsk, f.eks.: There is no medicine against death. Det er ingen medisin mot døden. Life is wonderful. Livet er herlig.


541

substantiv

I denne kategorien finner vi substantiv som: kunsten, livet, døden, naturen, samfunnet. Snakker vi om spesielle ting, brukes den bestemte artikkel på engelsk, f.eks.: The life of Martin Luther King. Martin Luther Kings liv. På norsk bruker vi den bestemte artikkel ved tellelige substantiv brukt i generell betydning. Slik er det ikke på engelsk. På norsk sier vi: Advokatene har god lønn. På engelsk blir det: Lawyers are well paid.

SUBSTANTIV Substantiv betegner personer og ting. På engelsk kan vi dele substantiv inn i tre grupper: tellelige utellelige en kombinasjon av tellelige og utellelige

◼ ◼ ◼

Flertall dannes ved endelsen -s eller -es avhengig av uttalelyden substantivet ender på. Det gjelder spesielle regler for uttale av uregelmessige substantiv og substantiv av fremmed opprinnelse.

▶▶ Tellelige substantiv De fleste substantiv har to former: entall og flertall. Disse kalles tellelige fordi de viser til noe som kan telles: one dog en hund one apple et eple one building en bygning

two dogs to hunder two apples to epler several buildings flere bygninger

Noen substantiv får omlyd i flertallsformen istedenfor endelsen -s: one man en mann one child et barn one mouse en mus

two men to menn two children to barn two mice to mus

Det finnes også enkelte substantiv som har samme form i entall og flertall, og her er betydningen av substantivet bestemmende for verbets form, som f.eks. i det følgende: The hostile aircraft was detected immediately. Det fiendtlige flyet ble umiddelbart oppdaget.


minigrammatikk

542

The aircraft that were used for transportation could also carry seven passengers. Flyene som ble brukt til transport, kunne også frakte sju passasjerer. Noen substantiv som har samme form i entall og flertall, er: aircraft luftfartøy deer hjort, hjortedyr headquarters hovedkvarter hovercraft luftputefartøy means middel series orden, rekkefølge, serie sheep sau spacecraft romskip Noen substantiv har bare flertallsform og tar alltid verbet i flertall. Ofte er dette substantiv som betegner todelte objekter – ting som logisk sett har to bestanddeler – slik som bukser (to bein) og briller (to glass). Vi sier derfor: My spectacles are rather old-fashioned. Brillene mine er litt gammeldagse. His trousers were green. Han hadde grønne bukser. Noen substantiv som betegner todelte objekter og følgelig bare tar flertallsform, er ord som: binoculars kikkert glasses briller jeans jeans, dongeribukser pants bukser pincers knipetang pliers flattang, nebbtang pyjamas pyjamas shorts shorts spectacles briller tights strømpebukser tongs tang En markerer entall og flertall av slike ord ved hjelp av konstruksjonen pair(s) of, f.eks.: I have bought two new pairs of trousers. Jeg har kjøpt to nye par bukser There is a pair of scissors on the table. Det er en saks på bordet. Andre substantiv som bare tar flertallsform, er: thanks takk, takksigelser goods gods, varer, ting Merk at substantivene cattle storfe, clergy presteskap og police politi alltid tar flertallsform av verbet.


543

genitiv

▶▶ Utellelige substantiv Det finnes en del substantiv som ikke kan telles, som vi ikke kan sette ubestemt artikkel a/an, tallbetegnelser eller ord som several og many foran, og som dermed heller ikke får noen flertallsending -s. Slike substantiv tar alltid verbet i entall. For å angi mengde av slike substantiv kan vi bruke konstruksjoner som bl.a. piece(s) of, some, a lot of, much, any, all, som i det følgende: My teacher gave me some good advice. Læreren min gav meg noen gode råd. I have bought a new piece of furniture. Jeg har kjøpt et nytt møbel. The explosion caused much damage to the factory. Eksplosjonen forårsaket store skader på fabrikken. Utellelige substantiv er: advice råd bread brød cash kontanter damage skade equipment utstyr evidence bevismateriale, spor fighting kamp, strid furniture møbler homework hjemmelekse income inntekt(er) information informasjon knowledge kunnskap luggage bagasje money penger news nyheter progress framgang, utvikling scenery sceneri, landskap, omgivelser

GENITIV På engelsk kan genitiv – eiendomsforhold – komme til uttrykk på to måter: ved bruk av apostrof og s ved bruk av konstruksjonen eiendel + preposisjonen of + eier

◼ ◼


minigrammatikk

544

▶▶ Genitiv med apostrof Genitiv med apostrof og s brukes vanligvis om mennesker og dyr: Stella’s new car is a convertible. Stellas nye bil er en kabriolet. The dog’s growl was rather frightening. Hundens knurring var ganske skremmende. Manchester United’s new manager is doing a fine job. Den nye manageren til Manchester United gjør en god jobb. I flertall sløyfes genitivs-s dersom flertallsformen ender på -s. Apostrofen beholdes: The children’s laughter – The boys’ bicycles Barnas latter – Guttenes sykler Genitiv med apostrof og s brukes også ved substantiv som angir tid, mål og vekt: It’s been a hard day’s night. That is yesterday’s news. Det er gammelt nytt. The priory is a kilometre’s walk from here. Klosteret er en kilometers gange unna. I enkelte uttrykk med apostrof-genitiv er substantivet etter genitiven utelatt: I am going over to Joan’s (house). Jeg skal til Joan. I bought it at the butcher’s (store) yesterday. Jeg kjøpte den i går hos slakteren. Dersom entallsformen ender på s, kan vi velge om vi vil bruke apostrof + s eller bare apostrofen: The actress’s performance was a success. Skuespillerinnens opptreden var en sukess. The actress’ home has been made into a museum. Skuespillerinnens hus har blitt omgjort til et museum.

▶▶ Genitiv med of Genitiv med of brukes normalt om ting: The colour of the dress was dark red. Fargen på kjole var mørkerød. The roof of the building was badly in need of repair. Taket på bygningen trengte virkelig reparasjon. The title of the article confused many readers. Artikkelens tittel forvirrret mange lesere. Genitiv med of brukes også ved enkelte geografiske navn og betegnelser: Oslo is the capital of Norway. Oslo er hovedstaden i Norge. On the island of Crete, you can relax in the sun. På Kreta kan du slappe av i sola.


545

adjektiv

ADJEKTIV Et adjektiv beskriver et substantiv. Det sier noe om en person, en ting eller et sted: He is a man. – He is a brave man. Han er en mann. – Han er en tapper mann. The house was demolished. – The old house was demolished. Huset ble revet. – Det gamle huset ble revet. Will you take out the bottles? – Will you take out the empty bottles? Vil du ta med deg flaskene ut? – Vil du ta med deg tomflaskene ut? He gave me a rose. – He gave me a yellow rose. Han ga meg en rose. – Han ga meg en gul rose.

▶▶ Gradbøying av adjektiv Ofte brukes et adjektiv for å uttrykke graden av noe. Det tar endingene -er og -est når en sammenligning skal foretas: positiv

komparativ

superlativ

dark mørk happy glad, lykkelig cruel ond

darker happier crueller

darkest happiest cruellest

I am still fairly young. Jeg er ennå ganske ung. I am two years younger than my sister, who turned thirty in January. Jeg er to år yngre enn søsteren min, som fylte tretti i januar. The youngest member of our family is my little brother, Mark. Den yngste i vår familie er min lillebror, Mark. Don’t be silly! Ikke vær tullete! She’s no sillier than the rest of us. Hun er ikke mer tullete enn oss andre. That’s the silliest thing I’ve ever heard. Det er det mest tullete jeg noen gang har hørt. Merk at flere viktige adjektiv gradbøyes uregelmessig: positiv good god well bra, frisk bad dårlig, vond evil ond, vond ill syk little liten, litt many mange much mye

komparativ

superlativ

⎞ better ⎠⎬

best

⎞ ⎟ ⎬ worse ⎟⎠

worst

less ⎞ more ⎠⎬

least most


minigrammatikk

546

Når adjektivet er et ord som består av tre stavelser eller flere, brukes et gradsord istedenfor bøyningsendingen -er/-est: positiv

komparativ

superlativ

important viktig beautiful vakker interesting interessant

more important more beautiful more interesting

most important most beautiful most interesting

He seems very suspicious. Han virker meget mistenkelig. He doesn’t look more suspicious than the average bloke, does he? Han ser da ikke mer mistenkelig ut enn den vanlige mann i gata? You must be joking. He is the most suspicious man that I have ever met. Tuller du med meg? Han er den mest mistenkelige fyren jeg noensinne har truffet.

▶▶ Predikativ bruk av adjektiv Adjektiv kan også brukes predikativt. Da sier adjektivet noe om subjektet og ikke om verbalhandlingen: The meal tasted very good. Måltiden smakte meget godt. The way he said it sounded strange. Måten han sa det på hørtes merkelig ut. Adjektiv brukes predikativt etter følgende verb: appear komme til syne, se ut som be være, bli become bli (til), bli (av) feel føle, kjenne get få grow vokse, bli keep beholde look se, se ut remain forbli seem synes, se ut som smell lukte sound gi lyd, høres taste smake turn snu (seg), vende (seg) The food tasted good. Maten smakte godt. The dish looks good but smells bad. Retten ser bra ut men lukter vondt.


547

adverb

Noen adjektiv kan bare brukes predikativt og ikke stå foran et substantiv: she was afraid – a frightened woman he was asleep – a sleeping man they were all alive – a living person you look well – a healthy family you are not alone – a lonely child

hun var redd – en redd dame han sov – en sovende mann de var alle i live – en levende person du ser godt ut – en sunn familie du er ikke alene – et ensomt barn

ADVERB Et adverb beskriver et verb, et adjektiv eller et annet adverb, og sier vanligvis noe om omstendighetene rundt en handling eller tilstand. Mange adverb er avledet fra adjektiv. Slike adverb dannes ved at suffikset -ly legges til adjektivet: adjektiv

adverb

honest ærlig dangerous farlig quick rask

honestly dangerously quickly

Vi har også adverb som er enkle, det vil si at ordene bare har én form og at de ikke kan deles opp i mindre meningsbærende enheter. Eksempler på slike adverb er: ever, fast, here, now, soon, then, there med flere. Adverb gir oss i de fleste tilfeller informasjon om omstendighetene rundt en handling, prosess eller tilstand, f.eks. om måten handlingen ble utført på, tidspunktet det hele fant/ finner sted, eller stedet/området det er snakk om: He beat the other man violently. (måte) Han slo den andre mannen kraftig. She willingly accepted his offer. Hun aksepterte tilbudet hans med glede. Our team is playing Chelsea next weekend. (tid) Laget vårt skal spille mot Chelsea neste helg. Two years ago, I had no plans of becoming a nurse. For to år siden hadde jeg ingen planer om å bli sykepleier. The house was located at the end of the street. (sted) Huset lå ved enden av gata. At Seljord, there is a sea monster in the lake. I Seljord er det en sjøorm i innsjøen.


minigrammatikk

548

Adverb kan også fortelle oss om graden av den kvaliteten som blir uttrykt av et adjektiv eller av et annet adverb: He is an extremely generous man. (adverb + adjektiv) Han er en ekstremt generøs mann. The team played incredibly skillfully. (adverb + adverb) Laget spilte utrolig godt. Adverb kan gi oss fortellerens evaluering av eller kommentar til informasjonen han/hun formidler: The battalion will probably be sent to Kosovo. Bataljonen blir trolig sendt til Kosovo. Fortunately, we made it to the airport in time. Heldigvis kom vi til flyplassen i tide. Noen adverb fungerer som bindeledd mellom setninger: Moreover, I would like to visit the United States next summer. Dessuten vil jeg gjerne besøke USA neste sommer. They had been missing for three days. Nevertheless, their families never gave up hope. De hadde vært savnet i tre dager. Likevel mistet ikke familiene deres håpet. Merk at enkelte adverb kan plasseres forskjellige steder i en setning: She willingly accepted his offer. She accepted his offer willingly. Willingly, she accepted his offer. He disagreed on the latter point, however. However, he disagreed on the latter point. He, however, disagreed on the latter point.

▶▶ Gradbøying av adverb Som tilfellet er med adjektiv, kan også adverb gradbøyes. Ved enstavelsesord legges endingene -er og -est til positivformen: positiv

komparativ

superlativ

soon raskt, snart close nært, nærme long langt

sooner closer longer

soonest closest longest


549

adverb

Ellers dannes komparativ og superlativ av adverb ved hjelp av gradsordene more og most: positiv

komparativ

superlativ

quickly raskt reluctantly motvillig peacefully fredelig

more quickly more reluctantly more peacefully

most quickly most reluctantly most peacefully

Noen viktige adverb gradbøyes uregelmessig: positiv

komparativ

badly dårlig ⎞ ⎠⎬ worse ill late sent later little litt less much mye more well godt better

superlativ worst last least most best

▶▶ Adverb og adjektiv med samme form Det finnes også en del adjektiv og adverb som har samme form: adjektiv

adverb

My boyfriend has a hard job. Kjæresten min har en vanskelig jobb. That is a cheap skirt. Dette er et billig skjørt. He drew a straight line. Han tegnet en rett linje. She has long hair. Hun har langt hår.

He works very hard. Han jobber veldig hardt. You can buy it cheap. Du kan få kjøpt det billig. He couldn’t walk straight. Han klarte ikke å gå rett. She likes to wear her hair long. Hun liker å ha håret langt.

▶▶ Adverb med to former Til sist finnes det adverb som har to former: She held her head high. They were highly surprised when seeing him. Hun holdt hodet hevet. De var svært overrasket da de så ham. He works hard, but his brother hardly works at all. Han jobber hardt, men broren hans jobber nesten ikke i det hele tatt. We stood close to each other. I watched him closely while he was making tea. Vi sto tett inntil hverandre. Jeg holdt øye med ham mens han laget te.


minigrammatikk

550

VERB Et verb kan defineres på flere måter. Vanligvis sier man at et verb er et ord som uttrykker handlingen i en setning; hva som gjøres/har blitt gjort, eller hva som hender/har hendt. Et verb kan også defineres ut fra hvilken funksjon det har i setningen, eller hvordan det bøyes. Det finnes f.eks. ulike former for hjelpeverb. Hovedverb kan deles inn i to grupper: regelmessige verb, som danner preteritum og perfektum partisipp (fortid) ved tilføyelse av endelsen -(e)d uregelmessige verb, som vanligvis danner preteritum og perfektum partisipp ved at stammevokalen endres. ◼

▶▶ Verbets former Presens Enkel presens kan brukes i forbindelse med vanlige handlinger og vaner. My mother drives to work every day. Moren min kjører til jobben hver dag. Enkel presens brukes også om det som alltid skjer, om generelle sannheter. The sun rises in the east. Sola går opp i øst. Presens -ing-form (samtidsform) Presens -ing-form brukes om handlinger som skjer nå, i dette øyeblikk, og som trolig vil fortsette en stund. Father is working in the garden. Far arbeider i hagen. My sister is writing a letter. Søsteren min skriver et brev. Preteritum Preteritum brukes om handlinger som er avsluttet i fortiden. Ofte angis tidspunktet da handlingen fant sted. The train arrived two hours ago. Toget kom for to timer siden. We all worked hard last night. Vi jobbet alle sammen hardt i går kveld. Preteritum -ing-form (samtidsform) Preteritum -ing-form brukes for å uttrykke handlinger som har pågått en tid i forveien, men uten at begynnelsen eller slutten av handlingen er tidfestet. It was getting darker when we drove home. I det vi kjørte hjem, begynte det å bli mørkt. Denne formen brukes også til å uttrykke en eller flere handlinger som pågikk samtidig. I was reading while they were writing. Jeg leste mens de skrev.


551

verb

Formen kan også angi at noe inntraff mens noe annet pågikk. I was shopping when someone stole my wallet. Jeg var ute og handlet da noen stjal lommeboka mi. Perfektum Perfektum brukes om handlinger i fortid, men uten at tidspunktet for handlingene er angitt. She has lost all her money. Hun har mistet alle pengene sine. They have moved to Italy. De har flyttet til Italia. Perfektum -ing-form (samtidsform) Perfektum -ing-form brukes om handlinger som har pågått mer eller mindre uavbrutt en stund, og/eller som fremdeles pågår mens det snakkes om dem. We have been living in Italy since last summer. Vi har bodd i Italia siden i fjor sommer. Fremtid (futurum) Engelsk har flere måter å uttrykke fremtidige handlinger på. Enkel presens kan brukes om planlagte handlinger, særlig i forbindelse med reiser, arrangementer, o.l. The party begins at seven. Festen begynner kl. 7. Going to: Hvis noe høyst sannsynlig vil skje eller man er sikker på at det vil skje: The sky is clear. It is going to be a very cold night. Det er klar himmel. Det kommer til å bli en veldig kald natt. Hvis man akter å gjøre noe og ofte også har gjort forberedelser: I have bought some paint. I am going to paint my house. Jeg har gått til innkjøp av maling. Jeg skal male huset mitt. Shall/will + infinitiv (grunnform) er den nøytrale fremtidsformen. Shall brukes vanligvis i spørsmål og sjelden i vanlige utsagn. Shall og will forkortes ofte til ‘ll og trekkes sammen med pronomenet. We’ll er en sammentrekning av we will eller we shall. Shall we dance? Skal vi danse? We’ll discuss this problem later. Vi får diskutere dette problemet senere. Presens samtidsform brukes om en avtale eller en plan som allerede er bestemt. I’m seeing him at noon tomorrow. Jeg skal treffe ham kl. 12 i morgen. Shall/ will + samtidsform er den vanligste uttrykksmåten om noe som kommer til å skje i fremtiden. The plane will be landing in a short time. Flyet vil lande om kort tid. I’ll be seeing you. Vi sees.


minigrammatikk

552

Futurum (samtidsform) Kan kombineres med will og betegner da at en handling vil være uavsluttet på et tidspunkt i fremtiden: This time next month I’ll be lying on a beach in Mexico. På dette tidspunktet neste måned ligger jeg på en strand i Mexico.

▶▶ To be i alle former presens

presens

spørsmål

nektelser

I am, I’m you are, you’re she is, he’s we are, they’re

am I, aren’t I? are you? is she/he/it? are we/they?

I am not, I’m not you are not, you’re not, you aren’t it is not, he’s not, she isn’t we are not, they’re not, we aren’t

preteritum preteritum

spørsmål

nektelser

I you she/he/it we/they

was I? were you? was she/he/it? were we/they?

I was not, I wasn’t you were not, you weren’t he was not, it wasn’t we were not, they weren’t

I you she/he/it we/they

presens partisipp being

I was you were he was we were

partisipp been

▶▶ Verb med regelmessig bøyning infinitiv presens preteritum perfektum partisipp presens partisipp imperativ

walk walk, walks (3. p. entall) walked walked walking walk

gå går gikk gått gående gå

I 3. person entall får både regelmessige og uregelmessige verb endelsen -(e)s i presens. I preteritum har alle personer samme form.


verb

553

▶▶ Verb med uregelmessig bøyning De fleste verb i listen nedenfor forekommer også som oppslagsord i engelsk-norsk del, der en foruten uttaleangivelse og norske definisjoner også finner alle opplysninger om uregelmessigheter osv. infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

abide overholde arise oppstå, stige opp awake våkne, vekke be være, bli bear bære, føde beat banke, slå become bli begin begynne (på) bend bøye (seg) bereave berøve, frata beset angripe, plage bet vedde bid by, gi anbud bind binde, feste bite bite bleed blø blow blåse break bryte, brekke breed avle bring bringe, hente broadcast kringkaste build bygge burn brenne burst briste, eksplodere buy kjøpe cast kaste, slenge catch fange (opp) chide klage, mase choose velge cleave kløyve, dele cling klynge seg (til) clothe kle (på) come komme cost koste creep krype, snike crow gale cut skjære, kutte

abode, abided arose awoke was bore beat became began bent bereaved, bereft beset bet, betted bade, bid bound bit bled blew broke bred brought broadcast built burnt, burned burst bought cast caught chid chose clove, cleft clung clothed came cost crept crowed, crew cut

abode, abided arisen awoken been borne, born beaten become begun bent, bended bereaved, bereft beset bet, betted bid bound bitten bled blown broken bred brought broadcast built burnt, burned burst bought cast caught chid chosen cloven, cleft clung clothed come cost crept crowed cut


minigrammatikk

554

infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

dare våge deal fordele, gi dig grave dive stupe ned i, dykke do gjøre, lage draw trekke, tegne dream drømme drink drikke drive kjøre, drive dwell bo eat spise fall falle feed mate, fôre feel føle, kjenne fight kjempe (mot), krangle find finne flee flykte, rømme fling hive, kaste fly fly forbear avholde seg forbid forby forecast forutsi, varsle (om) foresee forutse foretell forutsi, varsle (om) forget glemme forgive tilgi forsake forlate, svikte freeze fryse gainsay (be)nekte, motsi get få, fullføre gild forgylle give gi go gå, dra grind knuse, kverne grow vokse, bli hang henge have ha hear høre heave heve hew hugge (i stykker) hide gjemme, skjule (seg) hit slå

dared dealt dug dived, (amer) dove did drew dreamed, dreamt drank drove dwelt ate fell fed felt fought found fled flung flew forbore forbade, forbad forecast, forecasted foresaw foretold forgot forgave forsook froze gainsaid got gilded, gilt gave went ground grew hung, hanged had heard heaved, hove hewed hid hit

dared dealt dug dived done drawn dreamed, dreamt drunk driven dwelt eaten fallen fed felt fougt found fled flung flown forborne forbidden forecast, forecasted foreseen foretold forgotten forgiven forsaken frozen gainsaid got, gotten gilded given gone ground grown hung, hanged had heard heaved, hove hewed, hewn hidden, hid hit


verb

555

infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

hold holde hurt skade inlay innlegge keep beholde kneel knele knit strikke know vite, kjenne lay legge lead føre, lede lean helle, skråne leap hoppe learn lære (seg) leave gå (fra), dra (fra) lend låne ut let la lie ligge light tenne (på), lyse opp lose miste, tape make lage mean mene, bety meet møte, treffe mislay forlegge, rote bort mislead villede misspell stave feil mistake ta feil, forveksle misunderstand misforstå mow skjære, klippe outbid overby outdo overgå outgrow vokse fra outride ri fra, ri fortere enn outrun løpe fra, løpe fortere enn outshine overstråle overcast skye over, kaste over overcome overvinne overdo overdrive overhang henge (ut) over overhear overhøre overlay dekke (over), belegge overlie ligge over override overtrumfe, dominere overrun oversvømme, løpe ned

held hurt inlaid kept knelt knitted, knit knew laid led leant, leaned leapt, leaped learnt, learned left lent let lay lighted, lit lost made meant met mislaid misled misspelt, misspelled mistook misunderstood mowed outbid outdid outgrew outrode outran outshone overcast overcame overdid overhung overheard overlaid overlay overrode overran

held hurt inlaid kept knelt knitted, knit known laid led leant, leaned leapt, leaped learnt, learned left lent let lain lighted, lit lost made meant met mislaid misled misspelt, misspelled mistaken misunderstood mown, mowed outbid outdone outgrown outridden outrun outshone overcast overcome overdone overhung overheard overlaid overlain overridden overrun


minigrammatikk

556

infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

oversee overvåke, kontrollere overshoot skyte over oversleep forsove seg overtake innhente, overraske overthrow styrte, beseire partake delta pay betale prove bevise put legge, sette read lese rebind binde inn igjen rebuild gjenoppbygge redo gjøre om (igjen) relay legge om remake gjøre om (igjen) rend rive (i stykker) repay betale tilbake rerun kjøre om igjen reset tilbakeføre, nullstille retell gjenta, fortelle om igjen rewrite omskrive, skrive på nytt rid befri, rense ride ri, kjøre ring omringe, ringe rise reise seg, stige, avansere rive splintre, rive run løpe, drive saw sage say si, mene see se seek lete (etter), søke sell selge send sende set sette sew sy shake riste shave barbere (seg) shear klippe (om sauer) shed skifte (ham), felle shine skinne shoe sko shoot skyte

oversaw overshot overslept overtook overthrew partook paid proved put read rebound rebuilt redid relaid remade rent repaid reran reset retold rewrote rid rode rang rose rived ran sawed said saw sought sold sent set sewed shook shaved sheared shed shone shod shot

overseen overshot overslept overtaken overthrown partaken paid proved, proven put read rebound rebuilt redone relaid remade rent repaid rerun reset retold rewritten rid ridden rung risen riven run sawn, sawed (amer) said seen sought sold sent set sewn, sewed shaken shaved, shaven shorn, sheared shed shone shod shot


verb

557

infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

show vise (fram), vise (seg) shred rive/trevle opp shrink (få til å) krympe shut lukke, stenge sing synge sink synke slit flenge smell lukte smite slå, drepe sow så speak tale speed skynde seg spell stave, bety spend bruke penger, forbruke spill søle (ut) spin rotere, snurre (rundt) spit spytte split sprekke, dele (likt) spoil ødelegge, skjemme bort spread spre, utbre spring hoppe, sprenge stand stå steal stjele, liste seg stick stikke, feste sting stikke (med brodd el.l.) stink stinke strew strø (ut) stride skride strike slå string forsyne med snor, strenge strive kjempe, streve swear sverge, banne sweep feie swell svulme, vokse swim svømme swing svinge take ta teach undervise (i) tear rive tell fortelle think tenke thrive blomstre, trives

showed shredded shrank shut sang sank slit smelt, smelled smote sowed spoke sped, speeded spelt, spelled spent spilt, spilled spun spat split spoilt, spoiled spread sprang stood stole stuck stung stank, stunk strewed strode struck strung strove, strived swore swept swelled swam swung took taught tore told thought throve, thrived

shown, showed shredded shrunk, shrunken shut sung sunk slit smelt, smelled smitten sown, sowed spoken sped, speeded spelt, spelled spent spilt, spilled spun spat split spoilt, spoiled spread sprung stood stolen stuck stung stunk strewn, strewed stridden struck, stricken strung striven, strived sworn swept swollen, swelled swum swung taken taught torn told thought thriven, thrived


minigrammatikk

558

infinitiv

preteritum

perfektum partisipp

throw kaste thrust støte, dytte tread gå, trampe (på) unbend løsne, rette (ut) unbind frigjøre, løse underbid underby undergo gjennomgå understand forstå, skjønne undertake gå i gang med, påta seg undo løsne, omstøte, ødelegge upset velte, forstyrre wake vekke, våkne waylay overfalle wear ha på (seg) weave veve wed gifte seg (med) weep gråte win vinne wind sno (seg), vikle (opp) withdraw trekke (seg) tilbake withhold holde tilbake withstand motstå wring vri (seg), pine write skrive

threw thrust trod unbent unbound underbid underwent understood undertook undid upset woke, waked waylaid wore wove wedded wept won winded, wound withdrew withheld withstood wrung wrote

thrown thrust trodden, trod unbent unbound underbid undergone understood undertaken undone upset woken, waked waylaid worn woven, wove wedded, wed wept won winded, wound withdrawn withheld withstood wrung written

▶▶ Modale hjelpeverb Engelsk har de modale hjelpeverbene can – could, may – might, must, ought to, shall – should, will – would. Der det er to former, uttrykker den ene – could, might, should, would – en større grad av høflighet og forsiktighet enn den mer direkte formen – can, may, shall, will. May I use your telephone? Kan jeg låne telefonen din? If you ask me nicely, I might do it. Hvis du spør pent, kan jeg kanskje gjøre det. Can I have one too? Kan jeg også få en? Could you pass the bread, please? Kunne du sende brødet, vær så snill? I wouldn’t do that, if I were you. Jeg ville ikke ha gjort det, var jeg deg. The report will be on your desk tomorrow. Rapporten vil ligge på pulten din i morgen. Shall we dance? Skal vi danse? I think you should have done it yesterday. Jeg synes at du burde ha gjort det i går.


559

pronomen

PRONOMEN Pronomen er ord som kan erstatte en substantivfrase.

▶▶ Personlige pronomen subjektsform

objektsform

I gave him a hug. Jeg ga ham en klem. You did a fine job there. Der gjorde du en god jobb. He calls me on the phone. Han ringer meg på telefonen. She looks like a supermodel. Hun ser ut som en supermodell.

He kissed me on the cheek. Han kysset meg på kinnet. Did somebody help you? Var det noen som hjalp deg? Sometimes I call him too. Det hender at jeg også ringer ham. I wouldn’t mind looking like her. Det hadde ikke gjort meg noe om jeg så ut som henne. So we all gave it a hard push. Derfor ga vi det et kraftig dytt. She introduced us to her new boss. Hun introduserte oss for den nye sjefen sin. Perhaps I can help you sometime. Kanskje jeg kunne hjulpet dere en gang. Nobody has seen them since. Ingen har sett dem siden.

It moved when we pushed it. Det beveget seg da vi dyttet det. We met Linda last week. Vi traff Linda forrige uke. You have all been very helpful. Dere har alle vært veldig hjelpsomme. They escaped prison last night. De rømte fra fengsel i natt.

▶▶ Refleksive pronomen Refleksive pronomen viser hovedsakelig tilbake på den eller de som utfører en handling. De kan også brukes forsterkende for å fremheve subjektet eller et annet substantiv eller pronomen i setningen. entall

flertall

I’ll get it myself. Jeg henter det selv. Get it yourself! Hent det selv! He got it himself.

We got it ourselves. Vi hentet det selv. Hide yourselves! Gjem dere! They made it themselves.


minigrammatikk

560

entall

flertall

Han hentet det selv. She got it herself. Hun hentet det selv. It hid itself. Det gjemte seg.

De laget det selv.

For nordmenn kan det være vanskelig å bruke det engelske oneself som betyr ‘en selv’, ‘seg selv’: One cannot trust oneself too far. En kan ikke stole for mye på seg selv.

▶▶ Det resiproke pronomen Det norske resiproke pronomen ‘hverandre’ kan på engelsk hete each other eller one another. Begge har flertallsbetydning og kan også brukes i genitiv. They have never met each other/one another before. De har aldri møtt hverandre før. They hate each other’s guts. De misliker hverandre sterkt.

▶▶ Relative pronomen Den norske determinativet ‘som’ tilsvarer de engelske relative pronomenene who, which og that. Who Who viser tilbake på personer. I just saw the man who was here yesterday. Jeg så akkurat den samme mannen som var her i går. Which Which kan ikke vise tilbake på personer, men brukes særlig om ting og dyr. The house, which dated back to the 18th century, was up for sale. Huset, som daterte seg tilbake til det 18. århundret, var lagt ut for salg.


561

pronomen

That That brukes om både personer og ting. Isteden kan en bruke who (om personer) eller which (om ting). I would like to meet the person that helped me. Jeg skulle ha likt å møte personen som hjalp meg.

▶▶ Eiendomspronomen Det er to typer ord som beskriver eiendomsforhold – eiendomspronomen og possessiv. Possessivene brukes substantivisk. De står ikke som en bestemmer til substantivet etter, slik possessivene gjør. Se side 565. entall

flertall

This car is mine. This car is yours. This car is his. This car is hers.

These keys are ours. These keys are yours. These keys are theirs.

Our house is nicer than theirs. Vårt hus er finere en deres. I cannot find my passport, but yours is in the drawer. Jeg kan ikke finne passet mitt, men ditt er i skuffen. Her qualifications are better than his. Hennes kvalifikasjoner er bedre enn hans.

▶▶ Spørrepronomen Who Who brukes som subjekt om personer: Who is that man? Hvem er den mannen? Who is the owner of the dog? Hvem er hundens eier? Who’s there? Hvem er det?


minigrammatikk

562

Whom Whom brukes som objekt om personer, men vanligvis bare i skriftspråket – i dagligtalen sier man oftest who: Who(m) did you just talk to? Hvem snakket du med i stad? Who(m) did you see yesteday? Hvem så du i går? Merk at etter en preposisjon må en alltid bruke whom: To whom it may concern. Til den det gjelder. With whom did she leave? Hvem dro hun sammen med? What What brukes om ting og anvendes når det foreligger flere muligheter og en vil vite hva som er aktuelt, best osv., jf which nedenfor. What are we going to do? Hva skal vi gjøre? What’s up? Hva skjer? Which Which brukes om ting på samme måte som what, men bare når en har en oppfattelse av at antall muligheter er kjent eller begrenset til noen få. Which is your favourite team? Hva er yndlingslaget ditt?

▶▶ Ubestemte pronomen Somebody, someone – anybody, anyone Somebody – someone, anybody – anyone betyr ‘noen’ og brukes om personer i entall. Somebody has stolen my sandwich! (bekreftende) Noen har stjålet sandwichen min! Someone must have seen it happen. (bekreftende) Noen må ha lagt merke til at det skjedde. Is there anybody out there? (spørrende) Er det noen der ute? I can’t see anybody, but it is very dark. (nektende) Jeg ser ingen, men det er svært mørkt.


a

595

A a, A (bokstaven) a, A à prep 1 (om inndeling i mindre enheter) of; to kasser à 25 flasker two cases of 25 bottles 2 (om pris pr enhet) to flasker à 50 pence two bottles at 50p each 3 (eller) or; 2 à 3 dager two or three days abbed s m abbot abbedi s n abbey abbedisse s m/f abbess abbor s m (zool) perch abc s m, abc-bok m/f ABC book; spelling book abdikasjon s m abdication abdisere v abdicate aber s n 1 (ulempe) drawback 2 (hake) catch, snag ablegøyer s (fl) frolics, pranks; fun abnorm adj abnormal abnormitet s m abnormality abonnement s n subscription abonnent s m subscriber; fast abonnent regular subscriber abonnere v subscribe; abonnere på en avis subscribe to a paper abort s m (fremkalt abort) abortion; (spontanabort) miscarriage ta abort have an abortion abortere v have a miscarriage absolutt adj 1 absolute 2 (som adverb) absolutely, completely; definitely absolutt ikke by no means; certainly not; not at all absolutt nødvendig absolutely necessary absorbere v absorb absorberende adj absorbent, absorbing absorpsjon s m absorption abstinens s m abstinence abstinenssymptom s n (med) withdrawal symptom abstraksjon s m abstraction abstrakt adj abstract (mots. concrete) absurd adj absurd absurditet s m absurdity acetylen s n acetylene adamseple s n (anat) Adam's apple addere v (mat) add up; do an addition addisjon s m (mat) addition adel s m nobility, peerage; aristocracy

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 595

ad undas

adelig adj noble; of noble birth adelsdame s m/f noblewoman, peeress adelsmann s m nobleman, peer; aristocrat adelsstand s m nobility, peerage adgang s m 1 (vei til) access, approach; adgang til sjøen access to the sea 2 (tillatelse til å komme inn) admission, admittance adgang forbudt no admittance; no entry adgangsbegrensning s m limited entry, restricted admission adgangsbillett s m entry ticket, pass adgangskort s n entry card, entry ticket, pass adjektiv s n (gram) adjective adjektivisk adj adjectival adjunkt s m ≈ secondary school teacher adjutant s m (mil) aide-de-camp adjø1 s n goodbye adjø2 interj goodbye, so long adle v 1 (opphøye i adelsstanden) raise to the peerage 2 (slå til ridder) knight 3 (foredle) ennoble adlyde v obey; han adlød sin mor he obeyed his mother; ikke adlyde disobey administrasjon s m administration, management administrasjonsomkostninger s (fl), administrasjonsutgifter (fl) overhead costs, overhead charges; administrative expenses administrativ adj administrative administrator s m administrator administrere v administer administrerende direktør s m managing director, chief executive; president and CEO (Chief Executive Officer)(amer) admiral s m admiral adopsjon s m adoption adoptere v adopt adoptert adj adopted adoptivbarn s n adopted child adoptivbror s m adoptive brother adoptivdatter s m/f adopted daughter, adoptive daughter adoptivfar s m adoptive father adoptivmor s m/f adoptive mother adoptivsønn s m adopted son, adoptive son adoptivsøster s m/f adoptive sister adrenalin s n adrenaline adrenalinkick s n adrenaline kick adrenalinsjokk s n adrenaline shock adressat s m addressee adresse s m address adresseforandring s m/f change of address, new address adressere v address ad undas adv

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:44


A-dur

596

gå ad undas go to pot; go to rack and ruin; go to the dogs A-dur s m (mus) A major advare v warn, caution; jeg advarte henne mot (å gjøre) det I warned her against (doing) it advarsel s m warning, caution; de slapp med en advarsel they were let off with a warning advent s m Advent adventskalender s m Advent calendar adverb s n (gram) adverb adverbial s n (gram) adverb advokat s m (generelt for jurist) lawyer; (brit, har ikke rett til å føre saker for høyere domstoler) solicitor; (prosederende advokat) barrister; (i retten ofte kalt) counsel; (amer, prosederende advokat) attorney Advocate betyr en forkjemper for en sak She is an advocate of disarmament. aerobic s m aerobics aerodynamikk s m aerodynamics aerodynamisk adj aerodynamic affeksjonsverdi s m sentimental value affekt s m excitement, passion; (psyk) affect komme i affekt get excited affektert adj affected affisere v affect uten å la seg affisere without batting an eyelid; without turning a hair affære s m 1 (sak) affair, matter 2 (kjærlighetshistorie) affair afghaner s m Afghan(i) Afghanistan (geogr) Afghanistan afghansk1 s m Afghan, Afghani (dvs språkene pashto og dari) afghansk2 adj Afghan; Afghani Afrika (geogr) Africa afrikaner s m African afrikansk adj African afroamerikaner s m Afro-American afroamerikansk adj Afro-American aften s m 1 (tidlig aften) evening 2 (sen aften) night 3 (dagen før en helg eller en spesiell begivenhet) eve 4 god aften good evening; i aften tonight; this evening; i morgen aften tomorrow evening; tomorrow night; i går aften last night; om aftenen at night; in the evening; om aftenen den 9. april on the evening of April 9th aftenkjole s m evening dress aftens s m (aftensmat) supper spise aftens have supper

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 596

akkompagnere

agent s m 1 (representant) agent, representative 2 (spion) agent, spy agentur s n agency agere v act, play; pose as aggregat s n aggregate; sum; unit aggresjon s m aggression aggressiv adj aggressive aggressivitet s m aggressiveness agitasjon s m agitation; propaganda; (husagitasjon, stemmeverving) canvassing agitator s m agitator; propagandist agitatorisk adj propagandistic agitere v agitate; make propaganda; (pol også) canvass agn s n bait; fisken tok agnet the fish took the bait agne v bait; agne kroken med mark bait the hook with a worm agnostiker s m agnostic agnostisisme s m agnosticism agnostisk adj agnostic agronom s m agronomist agurk s m cucumber agurktid s m/f (fig) silly season aha interj aha! aha-opplevelse s m aha-experience, eye-opener aids s m (med) aids, AIDS (fork. for Acquired Immune Deficiency Syndrome) airbag s m air bag aircondition s m → klimaanlegg à jour adv up to date; bringe à jour update; bring up to date; holde seg à jour (med noe) keep up to date (with something); komme à jour med noe catch up with something ajourføre v update; bring up to date ajourføring s m/f updating akademi s n academy akademiker s m academic; university man/ woman akademisk adj 1 academical 2 (i betydningen teoretisk) academic; av akademisk interesse of academic interest ake v slide, toboggan akilleshæl s m Achilles’ heel; heel of Achilles akillessene s m/f Achilles’ tendon akk interj ah, alas akklamasjon s m acclamation valgt med akklamasjon elected by/with acclamation vedta med akklamasjon carry by/with acclamation akklimatisere v acclimatize, acclimatise akklimatisere seg adapt oneself; adjust akklimatisering s m/f acclimatization akkompagnement s n accompaniment akkompagnere v accompany

04/05/16 08:44


akkord akkord s m 1 (om arbeid) piecework contract 2 (mus) chord; hun slo an en akkord she struck a chord arbeide på akkord do piecework gå på akkord med compromise with akkordarbeid s n piecework akkumulator s m accumulator akkumulere v accumulate akkumulerende adj accumulating, accumulative akkumulering s m/f accumulation akkurat1 adj (nøyaktig) accurate, exact akkurat2 adv 1 (nøyaktig) accurately, exactly; i akkurat seks uker for exactly six weeks 2 (nettopp) exactly, just; akkurat det jeg sa just what I said akkusativ s m (gram) accusative akrobat s m acrobat akrobatikk s m acrobatics (fl, men tar verbet i ent) akrobatisk adj acrobatic akryl s m/n acrylic (resin) aks s n (bot) ear akse s m axis aksel1 s m 1 (hjulaksel) axle 2 (drivaksel) shaft aksel2 s m/f (skulder) shoulder akselerasjon s m acceleration akselerere v accelerate akselererende hastighet increasing speed akseltrykk s n axle load aksent s m accent; snakke med aksent speak with an accent aksept s m 1 (godkjennelse) acceptance 2 (merk) acceptance akseptabel adj acceptable akseptere v accept aksess s m (data) access; jf tilgang aksiom s n (mat) axiom aksiomatisk adj (mat) axiomatic aksje s m share, stock (amer) aksjeeier s m shareholder, stockholder (amer) aksjekapital s m share capital, capital stock(amer) aksjekurs s m share price; (stock exchange) rate aksjemajoritet s m majority (share)holding; bulk of the shares; controlling interest (amer) aksjemegler s m stockbroker aksjepost s m shareholding; holding aksjeselskap s n limited company (forkortes Ltd); joint-stock company; corporation (amer) aksjeutbytte s n dividend aksjon s m action gå til aksjon take action aksjonere v act; take action; demonstrate aksjonist s m activist aksjonskomité s m action committee

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 597

akupunktur

597

aksjonær s m shareholder, stockholder (amer) akt1 s m/f 1 (del av skuespill) act; første akt act one; the first act 2 (bilde av naken person) nude akt2 s m (oppmerksomhet) attention; vi gav nøye akt på hva de sa we paid close attention to what they were saying akte1 v (respektere, ære) respect akte2 v (ha til hensikt) intend, mean aktelse s m esteem, regard, respect; ha aktelse for respect; hun vant alles aktelse she won everybody's respect akter adv (sjø) aft, abaft, astern gå til akters come down in the world; go downhill akterende s m stern akterspeil s n stern akterstavn s m sternpost akterut adv sakke akterut lag behind aktet adj respected aktiv1 s m (gram) the active (voice) (mots. the passive (voice)) aktiv2 adj (virksom) active aktivere v activate aktivisere v activate; set to work; keep busy aktivist s m activist aktivitet s m activity aktivum s n asset; god helse er et stort aktivum good health is a great asset; aktiva og passiva assets and liabilities aktor s m counsel for the prosecution; prosecutor aktpågivende adj attentive, watchful aktpågivenhet s m attention aktsom adj careful, cautious; attentive aktsomhet s m attention, care aktstykke s n document aktualitet s m 1 current interest; news value; det har aktualitetens interesse it is of topical interest 2 relevance 3 (data) currency aktuell adj 1 (det som foregår for tiden) current; present; (det som er oppe i tiden) topical; aktuelle spørsmål questions of current/topical interest 2 (det vi konkret snakker om) det aktuelle huset the house in question 3 (data) current Actual/actually betyr faktisk, virkelig, egentlig The actual costs for the house turned out to be very high. This is actually very difficult to do. aktverdig adj respectable akupunktur s m acupuncture

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:44


akupunktør akupunktør s m acupuncturist akustikk s m 1 (læren om lyd) acoustics; akustikk er vitenskapen om lyd acoustics is the science of sound 2 (lydforhold) acoustics; akustikken i kirken vår er ikke god the acoustics of our church are not good akustisk1 adj acoustic akustisk2 adv acoustically akutt adj acute (mots. chronic) akuttmottak s n emergency ward, emergency room (amer); ER (amer, dgl) akvarell s m watercolour (painting) akvarellfarger s (fl) water colours akvarium s n aquarium alarm s m alarm, warning slå alarm raise the alarm; sound the alarm alarmberedskap s m stå/være i alarmberedskap be on the alert alarmere v alarm, alert alarmerende adj alarming alarmklokke s m/f alarm bell albaner s m Albanian Albania (geogr) Albania albansk1 s m (språket) Albanian albansk2 adj Albanian albino s m albino albue1 s m elbow albue2 v albue seg frem elbow one's way albuerom s n elbow room; (overført) space album s n album aldeles adv completely, quite; aldeles ikke not at all alder s m 1 (persons alder) age; hun er på min alder she is my age; i en alder av fem år at an age of five years; at five years of age; være liten for alderen be small for one's age 2 (tidsalder) age alderdom s m old age alderdommelig adj old-fashioned, oldish; antiquated; (også) conservative alderdomssløvhet s m, alderdomssløvsinn n senile dementia, senility alderdomssvakhet s m decrepitude aldersforskjell s m difference in age, age difference aldersgrense s m/f 1 (generelt) age limit 2 (i arbeidslivet) retiring age, age of retirement aldersgruppe s m/f age group aldershjem s n old people’s home aldersklasse s m age group; (age) class alderstrinn s n age level, stage (in/of life) alderstrygd s m/f old age insurance; (old age) retirement pension; (amer dagligtale også) social security aldrende adj ageing

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 598

598

alle

aldri adv never; om vi strever aldri så mye however hard we try aldri i livet! not on your life!; not on your nelly! (dgl) aldri mer never again; no more jeg har aldri hørt/sett på maken! well, I never! nesten aldri hardly ever ale v ale opp raise; breed alene adv alone; by oneself alenefar s m single father aleneforsørger s m single parent alenemor s m/f single mother alfabet s n alphabet alfabetisere v alphabetize alfabetisk1 adj alphabetic(al) alfabetisk rekkefølge alphabetical order alfabetisk2 adv alphabetically alfanumerisk adj (data) alphanumeric alge s m alga; (fl) algae algebra s m algebra algebraisk adj algebraic Algerie (geogr) Algeria algerier s m Algerian algerisk adj Algerian algoritme s m algorithm algoritmespråk s n (data) algorithmic language alias s n alias alibi s n alibi alke s m/f (zool) auk alkohol s m alcohol alkoholavgift s m alcohol duty alkoholforbruk s n alcohol consumption alkoholfri adj non-alcoholic alkoholholdig adj alcoholic alkoholiker s m alcoholic Anonyme Alkoholikere Alcoholics Anonymous alkoholisme s m alcoholism alkoholmisbruk s n alcohol abuse alkotest s m breath test all determ 1 (foran substantiv) all; all maten all the food; hva (hvem, hvorfor) i all verden? what (who, why) on earth? 2 (enhver) every; vi har all grunn til å tro at we have every reason to believe that; jf alle, alt2 alle pron 1 (uten etterfølgende substantiv) all, everybody, everyone; alle er enige (om at) all agree (that); alle kjenner henne everybody knows her; alle andre everybody else; alle de andre all the others; de var alle gamle all of them were old; alle sammen everybody; all (of them, us, you); de var hjemme, alle sammen all of them were at home; god natt,

04/05/16 08:44


allé alle sammen good night, everybody 2 (alle og enhver) anybody, everybody; jeg trodde alle visste det I thought anybody knew/would know that; alle andre ville ha sagt ja anybody else would have said yes 3 (med etterfølgende substantiv) all; han mistet alle bøkene he lost all his books allé s m avenue allegori s m allegory allegorisk adj allegoric(al) allemannseie s n common property aller adv by far; of all; aller best best of all; by far the best; (også) the very best; aller helst vil jeg ha kaffe I would prefer coffee; most of all I would like coffee; aller mest most of all; aller minst vil jeg du skal tro at least of all do I want you to think that; den aller første dagen the very first day; han kom aller sist he came last of all; jeg liker henne aller best I like her best of all; vi kom aller først we came first of all allerede adv 1 (om tiden) already, even; as early as; allerede nå even now; han har allerede vært her to ganger he has already been here twice; allerede som gutt kunne han gjøre det even as a boy he could do it; allerede i det tredje århundre as early as the third century 2 (endog) even; allerede de gamle egyptere even the ancient Egyptians allergi s m allergy allergiker s m allergic allergisk adj allergic allergisk mot allergic to allesteds adv everywhere allestedsnærværende adj omnipresent, ubiquitous allfarvei s m public highway, main road utenfor allfarvei off the beaten track allianse s m alliance alliansefri adj (pol) non-aligned alliere v alliere seg med ally oneself with; join forces with alliert adj allied; de allierte (hist) the Allies alligator s m alligator allikevel adv → likevel allmakt s m omnipotence allmannamøte s n general meeting allmektig adj almighty, omnipotent allmenn adj general, common, public; universal allmennfag s n (fl) general subjects allmenngyldig adj universal; generally accepted allmennheten s m (borgerne, offentligheten) the general public; (folk flest) people at large allmenning s m common land allmennmedisin s m general medicine

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 599

599

altan

allmennpraksis s m (med) general practice allmennpraktiker s m (med) general practitioner, GP allmenntilstand s m general condition allmøte s n → allmannamøte allsidig adj all-round, versatile; en allsidig idrettskvinne an all-round sportswoman; et allsidig intellekt a versatile mind allsidighet s m versatility allslags adj all kinds of, all sorts of; of all kinds alltid adv always allting pron everything allusjon s m allusion; hint allvitende adj omniscient, all-knowing allvitenhet s m omniscience alm s m (bot) elm almanakk s m almanac alminnelig adj 1 (ikke sjelden, utbredt) common; denne planten er alminnelig i Norge this plant is common in Norway 2 (felles for alle eller nesten alle) general; alminnelig verneplikt general conscription 3 (vanlig) ordinary, common, usual; alminnelige mennesker ordinary people 4 (dagligdags) plain alminnelighet s m/f i alminnelighet generally almisse s m alms alpelue s m/f beret Alpene (geogr) the Alps alpin adj 1 (geogr) Alpine 2 (skisport) alpine; alpine disipliner, alpine grener alpine combined alpinist s m (sport) alpine skier Alsace (geogr) Alsace alsaser s m Alsatian alsasisk adj Alsatian alskens adj various; all sorts of, all kinds of; of all kinds alt1 s m (stemme) alto, contralto; hun synger alt she sings alto alt2 determ 1 (uten substantiv etter) all, everything; alt er nytt everything is new; alt det andre everything else; alt (det) du ser all (that) you see; ta det, alt sammen take it all; take all of it 2 (hva som helst) anything; hun kan alt she can do anything; hun er alt annet enn dum she is anything but stupid 3 (med etterfølgende substantiv) all; han var lei av alt pratet he was tired of all the talk fremfor alt above all når alt kommer til alt after all, when all is said and done alt3 adv (allerede) already, even; han har alt vært her to ganger he has already been here twice altan s m balcony

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:44


alter alter s n altar; gå til alters (nattverd) go to Communion; receive the Holy Communion; (vielse) get married altergang s m Communion alternativ s n alternative alternere v alternate alterring s m communion rail altertavle s m/f altar piece altetende adj omnivorous altfor adv too, all too, much too altmuligmann s m odd-job man, handyman (amer), jack-of-all-trades altomfattende adj all-embracing, allencompassing altruisme s m altruism altruistisk adj altruistic altså adv so; accordingly, therefore aluminium s m/n aluminium, aluminum (amer) alv s m elf, fairy alvor s n 1 seriousness, gravity; sakens alvor the seriousness of the matter 2 (iver) earnestness; det er mitt alvor I am in earnest gjøre alvor av realize; carry out alvorlig1 adj 1 serious; en alvorlig ung mann a serious young man; en alvorlig sykdom a serious illness 2 (ivrig) earnest; et alvorlig forsøk an earnest attempt 3 (svært alvorlig, streng) grave; vi var i alvorlig fare we were in grave danger alvorlig2 adv seriously, gravely; earnestly; in earnest alvorsord s n serious word, serious talk; a word of warning amasone s m/f amazon amatør s m 1 (ikke profesjonell) amateur 2 (nedsettende: fusker i faget) dilettante amatørmessig adj amateurish ambassade s m embassy ambassadør s m ambassador ambisiøs adj ambitious ambisjon s m ambition ambolt s m anvil ambulanse s m ambulance amen interj, s n amen A-menneske s n morning person Amerika (geogr) America amerikaner s m American amerikanerinne s m/f American woman; female American amerikansk adj American; hun er amerikansk statsborger she is an American citizen amfi s n (tilskuerplasser) gallery; (dgl) the gods ; sitte i amfi sit up in the gods amfiteater s n amphitheatre; amphitheater (amer)

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 600

600

andektighet

amme1 s m/f wet nurse amme2 v breastfeed amming s m/f breastfeeding ammoniakk s m ammonia ammunisjon s m ammunition amnesti s n amnesty gi amnesti grant (an) amnesty amok adv gå amok run amuck a-moll s m (mus) A minor Amor (kjærlighetsguden) Cupid amoralsk adj amoral amper adj fretful, peevish ampere s m (elek) ampere ampulle s m ampoule amputasjon s m amputation amputere v amputate amulett s m amulet, charm amøbe s m amoeba an adv → gå, komme anakronisme s m anachronism anakronistisk adj anachronistic analfabet s m illiterate (person) analfabetisme s m illiteracy analog adj 1 analogous 2 (data) analog analogi s m analogy analyse s m analysis (mots. synthesis) analysere v analyse, analyze (amer) analytiker s m analyst analytisk adj analytic(al) ananas s m pineapple anarki s n anarchy anarkist s m anarchist anarkistisk adj anarchistic anatom s m anatomist anatomi s m anatomy anatomisk adj anatomical, anatomic anbefale v recommend; kan du anbefale en dyktig lege? can you recommend a good doctor? anbefalelsesverdig adj recommendable, worth recommending anbefaling s m/f recommendation anbefalingsbrev s n letter of recommendation anbringe v put, place; (om penger) invest anbud s n tender, bid (amer) gi anbud på put in a tender for; make a tender for anbudsinnbydelse s m invitation for tenders, invitation for bids (amer) and s m/f duck andakt s m/f 1 (oppbyggelse) prayers 2 (andektighet) devotion andaktsstund s m hour of devotion andektig adj devout andektighet s m devotion

04/05/16 08:44


andel andel s m share; andel i utbyttet share of the profits andelsleilighet s m cooperative flat; cooperative apartment (amer); cooperative housing (unit) andføttes adv ligge andføttes de lå andføttes they were lying with their feet in opposite directions Andorra (geogr) Andorra andorraner s m Andorran andorransk adj Andorran andpusten adj breathless, out of breath andre1 determ other; (ingen) andre steder (no) other places andre2 adj second for det andre secondly, in the second place andre3 pron others; other people; alle andre everybody else; blant andre among others; hvem andre who else; ingen andre nobody else; hvem andre så du enn ham who did you see other than him; vi andre the rest of us andunge s m duckling Den stygge andungen The Ugly Duckling ane1 s m → aner ane2 v guess, suspect; det aner jeg ikke I have no idea anekdote s m anecdote anekdotisk adj anecdotal anelse s m 1 (svak forestilling, mistanke) suspicion; (vague) idea; notion, hunch, inkling; jeg har ikke den fjerneste/ringeste anelse I haven't the faintest notion/idea 2 (forutanelse) presentiment, premonition anemi s m anaemia; anemia (amer) anemisk adj anaemic; anemic (amer) anemone s m (bot) anemone aner s (fl) (forfedre) ancestors, ancestry anerkjenne v 1 (erkjenne, innrømme) acknowledge, admit 2 (godkjenne) approve, recognize 3 (rose) appreciate anerkjennelse s m acknowledgement, recognition, appreciation anerkjennende adj appreciative, appreciating anerkjent adj acknowledged; recognized; jf anerkjenne anestesi s m an(a)esthesia anestesilege s m an(a)esthetist anestetisk adj an(a)esthetic anfall s n 1 (om sykdom) attack, fit 2 (plutselig angrep) assault; (sudden) attack; burst anfalle v assault, attack anfekte v 1 (jur) contest (the validity of something) 2 (betvile) doubt anfektelse s m 1 (jur) contestation 2 (rel, især fl) doubt(s)

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 601

601

anke

anføre v 1 (ha kommandoen over) command 2 (lede) lead 3 (nevne, si) mention, say, state anfører s m leader anførsel s m under anførsel av commanded by; led by anførselstegn s n quotation mark; inverted comma angelsakser s m Anglo-Saxon angelsaksisk adj Anglo-Saxon anger s m remorse; repentance, self-reproach angi v 1 (melde, røpe) inform (upon); hans medfange angav ham (til politiet) his fellow prisoner informed upon him 2 (nevne) state; angi som grunn give as a reason; state as a reason angivelig1 adj alleged angivelig2 adv allegedly angiver s m informer anglikaner s m Anglican anglikansk adj Anglican anglofil adj (engelskvennlig) Anglophile anglofobisk adj (engelskfiendtlig) Anglophobic Angola (geogr) Angola angolaner s m Angolan angolansk adj Angolan angre v repent, regret; be sorry about/for; hun angret sine synder she repented (of) her sins; han angret (på) at han hadde gjort det he regretted having done it; jeg angrer på det nå now I am sorry for/about it angrende adj repentant angrep s n 1 attack; (voldsomt angrep) assault; de rettet et angrep mot ham they attacked him; they made an attack on him 2 (spesielt mil) charge 3 (om sykdom) attack, fit angretast s m (data) cancel/undo key angripe v attack angriper s m attacker; (om stat især) aggressor angst s m 1 (engstelse) anxiety 2 (frykt, redsel) fear, alarm angstfylt adj anxious, fearful angå v concern; det angår ikke meg it does not concern me; it is none of my business; hva det angår as for/to that; for that matter angående prep about, concerning; regarding, with regard to anholde v 1 (arrestere, pågripe) arrest 2 (gammeldags: be om) ask; anholde om hennes hånd ask for her hand (in marriage) anholdelse s m arrest; foreta en anholdelse make an arrest animalsk adj animal animalsk føde animal food aning s m/f → anelse anke1 s m complaint; (især jur) appeal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:44


anke anke2 v (jur) appeal ankel s m ankle ankemål s n (jur) complaint, grievance anker s n (skipsanker) anchor kaste anker cast anchor; drop anchor lette anker weigh anchor anklage1 s m accusation, charge anklage2 v accuse anklage for accuse of; charge with; hun ble anklaget for mord she was accused of murder; she was charged with murder; jf tiltale anklagebenk s m dock anklagepunkt s n count anklager s m accuser; (i retten) counsel for the prosecution, district attorney (amer) anklageskrift s n indictment ankomme v arrive; ankomme til (sted, mindre by) arrive at; (land, større by) arrive in; vi ankom til Oxford we arrived at Oxford; de ankom til London they arrived in London ankomst s m arrival; ved vår ankomst on our arrival ankre v ankre opp (kaste anker) anchor; cast anchor, drop anchor anlagt adj inclined; having a disposition; hun er praktisk anlagt she is practical; she is of a practical turn; melankolsk anlagt of a melancholy disposition anledning s m 1 (hendelse, tidspunkt) occasion; i/ ved den anledning on that occasion 2 (sjanse) chance, opportunity; benytte anledningen take the opportunity; la en anledning gå fra seg miss an opportunity anlegg s n 1 (bygging) construction; en jernbane under anlegg a railway under construction 2 (fabrikk el.l.) plant, works; factory 3 (parkanlegg) park 4 (medfødt evne) gift, talent; han har anlegg for musikk he has a talent for music 5 (disposisjon) tendency; anlegg for fedme tendency to stoutness anlegge v 1 (bygge, konstruere) build, construct, make; erect, put up 2 (opprette) establish, found 3 (legge grunnlag) start; anlegge skjegg grow a beard 4 anlegge sak mot noen bring action against somebody anleggsarbeider s m construction worker anleggsgartner s m landscape gardener anleggssjef s m superintendent anliggende s n affair, business, matter anløpe v 1 (om skip) call at, put in at; skipet anløp Malta the ship called at Malta 2 (irre, ruste) become oxidized, become tarnished anmarsj s m i anmarsj approaching; on the way

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 602

602

annet

anmelde v 1 (omtale) review 2 (til politiet) report anmeldelse s m 1 (av bok o.a.) review 2 (klage) complaint anmerkning s m 1 (forklarende opplysning) comment, note 2 gi en elev en anmerkning put a pupil's name down; give a pupil a demerit anmode v anmode om ask for; request; de anmodet om hjelp they asked for help; gjestene anmodes om å benytte den andre heisen (the) guests are requested to use the other elevator anmodning s m request anmodning om request for etter anmodning by request på noens anmodning på hennes anmodning at her request anneksjon s m annexation annektere v annex, occupy annen1 adj 1 other, another; en annen dag another day; en eller annen dag some day (or other); en ganske annen mann quite a different man 2 (ordenstall) second annen2 determ; den ene etter den annen (om to) one after the other; (om flere enn to) one after another; en eller annen somebody; enhver annen anybody else; hun traff en annen she met somebody else; she met another (person); hvem annen who else; ingen annen nobody else; ingen annen enn han kunne gjøre det no one but he could do it; en annens hatt somebody else's hat annengradsligning s m (mat) quadratic equation annenhver adj every other, every second; annenhver dag every other day annenrangs adj second-rate annensteds adv → annetsteds annerledes1 adj different; den bilen er annerledes enn de andre that car is different from the others annerledes2 adv (på en annen måte) otherwise; in another way annet1 adj 1 other, another; et annet sted another place; et eller annet sted some place or other 2 (ordenstall) second annet2 determ; jeg kan gjøre alt annet I can do everything else; han er alt annet enn pen he is anything but good-looking; blant annet among other things; et eller annet something (or other); hva annet what else; ingenting/ikke (noe) annet nothing else; hva annet kunne en vente what else could you expect; det var ikke annet å få enn brød there was nothing but bread to be had; det er ikke annet å gjøre enn å betale there is nothing for it but to pay; noe annet

04/05/16 08:44


annetsteds

603

anything/something else; det er noe ganske annet that is something quite different annetsteds adv somewhere else anno adv; anno 880 in the year 880; (også) A.D. 880 annonse s m advertisement, ad annonsere v advertise annonsering s m/f advertising annullere v annul, cancel annullering s m/f annulment, cancellation anonym adj anonymus; et anonymt brev an anonymous letter; han ønsket å forbli anonym he wished to remain anonymous anonymitet s m anonymity anonymt adv anonymously; boken ble utgitt anonymt the book was published anonymously anorakk s m anorakk, parka anordning s m 1 (arrangement) arrangement, order 2 (forordning) decree, order 3 (innretning) contraption (dgl); gadget (dgl) anoreksi s m anorexia (nervosa) anorganisk adj inorganic anretning s m 1 (anordning, oppsetning) arrangement, preparation (of dishes) 2 (måltid) dish, meal 3 (anretningsrom) (serving) pantry anretningsbord s n sideboard, serving table, buffet anrette v 1 (forårsake) cause; stormen anrettet stor skade the gale caused great damage 2 (om mat) arrange, serve anrike v enrich; concentrate, strengthen; anriket råolje spiked crude anrop s n call, challenge; (sjø især) hail anrope v call, challenge; (sjø især) hail; (også data) invoke ansamling s m/f 1 (opphopning) accumulation 2 (av mennesker) congregation, crowd ansatt1 adj employed, engaged; ansatt hos in the employ of fast ansatt permanently employed, on the permanent staff of ansatt2 s m employee; de ansatte the employees; the staff anse v anse for consider; look upon; regard as; jeg anser ham for en tosk I consider him a fool anseelse s m esteem, regard, respect; reputation; hun nøt stor anseelse she was highly regarded/ respected anselig adj considerable; important ansett adj distinguished, well-regarded ansette v 1 (utnevne) appoint 2 (gi arbeid) employ, engage; hun ansatte to sekretærer she engaged two secretaries

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 603

anstøt

ansettelse s m employment, engagement; appointment; fast ansettelse permanent employment; permanent job; søke ansettelse hos dem apply for a job with them ansiennitet s m 1 ≈ seniority; det går etter ansiennitet it goes by seniority 2 (tjenestetid) time of service ansikt s n face ansiktsfarge s m complexion ansiktsløftning s m facelift ansiktsmaske s m/f face mask ansiktstrekk s n feature ansiktsuttrykk s n (facial) expression ansjos s m anchovy anskaffe v buy, purchase anskaffe seg provide oneself with anskaffelse s m acquisition; (innkjøp) purchase anskuelig adj clear, self-evident; lucid anskueliggjøre v elucidate, illustrate; make clear anskuelighet s m self-evidence; lucidity anslag s n 1 (ond plan) plot, design 2 (vurdering) estimate 3 (mus) touch 4 (tastatur) stroke 5 (støt) impact anslå v 1 (vurdere) estimate 2 (mus) strike (a note) anspenne v strain anspent adj tense, keyed up anspore v 1 (inspirere) inspire, stimulate 2 (egge) incite, stir up; instigate anstalt s m 1 institution 2 gjøre anstalter make a fuss anstaltmaker s m fussy person anstaltmakeri s n fuss anstendig adj 1 (skikkelig) decent, proper 2 (aktverdig) respectable anstendighet s m decency, propriety anstendighetsfølelse s m sense of decency/ propriety anstendigvis adv in (all) decency anstrenge v (trette ut) tire (out) anstrenge seg endeavour; make an effort; hun anstrengte seg for å gjøre et godt inntrykk she endeavoured to make a good impression anstrengelse s m effort; han gjorde store anstrengelser he took great pains anstrengende adj tiring, strenuous, fatiguing anstrengt adj 1 (anspent) tense 2 (forsert) forced 3 (trett) tired anstrøk s n 1 (fargeskjær) tinge 2 (svak antydning) touch; suspicion, tinge; et anstrøk av ironi a touch of irony anstøt s n offence ta anstøt av take offence at vekke anstøt give offence

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:44


anstøtelig

604

anstøtelig adj offensive ansvar s n responsibility; han har ansvaret the responsibility is his; he is responsible for it; hun ble trukket til ansvar she was called to account; hvem har ansvaret her? who is in charge here? ansvarlig adj responsible ansvarsbevisst adj responsible; conscientious ansvarsfull adj responsible ansvarsløs adj irresponsible ansøkning s m application anta v 1 (tenke seg) assume, suppose; jeg antar de vet det I suppose they know (it) 2 (godta) accept; approve; forslaget ble antatt the proposal was accepted antakelig adv (sannsynligvis) probably, (very) likely antakelse s m 1 assumption, supposition 2 acceptance antall s n number Antarktis (geogr) Antarctica antarktisk adj Antarctic antaste v accost antenne1 s m/f 1 aerial 2 (følehorn) antenna antenne2 v (tenne på) set fire to, ignite antenneuttak s n aerial outlet, aerial socket antibiotikum s n antibiotic antibiotisk adj antibiotic antikk adj antique antikken s m antiquity antikvariat s n antiquarian bookshop; secondhand bookshop antikvarisk adj second-hand antikvitet s m antique antikvitetsforretning s m, antikvitetshandel m antique shop; curiosity shop antikvitetshandler s m antique dealer antiluftskyts s n anti-aircraft gun; ack-ack gun (dgl) antipati s m antipathy (mots. sympathy) antipode s m antipode antisemitt s m anti-Semite antisemittisk adj anti-Semitic antisemittisme s m anti-Semitism antiseptisk adj antiseptic antologi s m anthology antrekk s n attire, dress; daglig antrekk informal dress; antrekk galla formal dress antrukket adj attired, dressed; korrekt antrukket for anledningen correctly dressed for the occasion antyde v suggest; hint, intimate antydning s m suggestion; hint, intimation antydningsvis adv by way of suggestion anvende v employ, use

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 604

arabisk

anvendelig adj applicable; of use anvendelse s m employment, use; application anvendt adj applied anvise v 1 (angi, vise) indicate; point out; show 2 (om penger) anvise til utbetaling order to be paid out; pass for payment 3 (ved skyting på blink) mark anviser s m (under skyting på blink) marker anvisning s m 1 (veiledning) direction(s), instructions 2 (av penger) bank draft; money order ap s n drive ap med make fun of apanasje s m Civil List (årlig bevilgning til det britiske kongehuset) apati s m apathy apatisk adj apathetic ape1 s m 1 (menneskeape) ape 2 (apekatt) monkey ape2 v ape etter imitate; mimic apekatt s m monkey apostel s m apostle apostolisk adj apostolic(al) apostrof s m apostrophe apotek s n chemist's (shop); pharmacy, drugstore (amer) apoteker s m dispensing chemist, pharmaceutical chemist; pharmacist; (amer også) druggist apparat s n apparatus; device; instrument appell s m appeal appelldomstol s m (jur) court of appeal appellere v appeal appellinstans s m court of appeal appelsin s m orange appelsinjus s m orange juice appelsinmarmelade s m (orange) marmalade appelsinskall s n orange peel appetitt s m appetite appetittlig adj appetizing appetittvekkende adj → appetittlig appetittvekker s m appetizer applaudere v applaud applaus s m applause aprikos s m apricot april April; (den) første april the first of April; (også) All Fools' Day narre en april make somebody an April Fool aprilsnarr s m April Fool apropos adv by the way araber s m Arab araberkvinne s m/f Arab woman; female Arab arabertall s (fl) Arabic numeral(s) Arabia (geogr) Arabia arabisk1 s (om språket) Arabic

04/05/16 08:44


arabisk

605

arabisk2 adj (om folk, kultur o.l.) Arab; (i faste uttrykk og om Saudi-Arabia) Arabian; (om arabisk språk, tall og skrift) Arabic arabiske tall Arabic numerals De forente arabiske emirater the United Arab Emirates arbeid s n 1 work; gå på arbeidet go to work; være på arbeidet be at work; hardt arbeid hard work; være uten arbeid be out of work 2 (anstrengelse, slit) labour, labor (amer) 3 (sysselsetting) employment 4 (pålagt arbeid) task 5 (om utførelsen) workmanship; det er godt arbeid it is fine workmanship arbeide v 1 work; hun arbeider godt she works well; she is a good worker 2 (arbeide hardt, slite) labour; labor (amer); toil arbeider s m worker; (kroppsarbeid) hand; (på oljeplattform) roustabout; faglært arbeider skilled worker; ufaglært arbeider unskilled worker; labourer; laborer (amer) arbeiderbevegelse s m labour movement, labor movement (amer) arbeiderklassen s m the working class(es) arbeiderparti s n labour party, labor party (amer) Arbeiderpartiet (det britiske) the Labour Party; (dgl også) Labour arbeiderregjering s m/f, arbeiderstyre n labour government, labor government (amer) arbeiderstrøk s n working-class district arbeidsbesparende adj labour-saving, laborsaving (amer) arbeidsbyrde s m workload arbeidsdag s m 1 (daglig arbeidstid) hours; working day; ha lang arbeidsdag work long hours 2 (hverdag) weekday; working day arbeidsdeling s m division of labour, division of labor (amer) arbeidsdyktig adj able-bodied; fit (for work) arbeidseksemplar s n working copy, working specimen arbeidsevne s m working capacity arbeidsfil s m/f (data) work file arbeidsforhold s (fl) working conditions arbeidsformidling s m/f employment service; (om kontoret) employment agency/bureau arbeidsgiver s m employer Employer betyr arbeidsgiver. Employee betyr arbeidstaker. arbeidsgiveravgift s m payroll tax, employers' social security contributions (amer)

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 605

arbeidsstasjon

arbeidsgiverforening s m/f employers’ association arbeidshansker s (fl) working gloves arbeidsinntekt s m/f earnings; (earned) income arbeidsklima s n labour relations arbeidsklær s (fl) working clothes arbeidskollega s m colleague; workmate (brit) arbeidskonflikt s m industrial dispute, labour dispute arbeidskontor s n employment office; job centre arbeidskraft s m/f 1 (arbeidsevne) working capacity, working power 2 (arbeidere) labour, labor (amer) arbeidslag s n shift (of workers), gang of workmen arbeidsleder s m supervisor; boss (dgl); chief (dgl) arbeidsledig adj 1 unemployed, out of work 2 (på grunn av innskrenkninger) redundant arbeidsledighet s m 1 unemployment 2 (som en følge av innskrenkninger) redundancy arbeidsledighetstrygd s m/f unemployment benefit; social security; dole (brit, dgl); unemployment compensation (amer) arbeidsleir s m labour camp, labor camp (amer) arbeidsliv s n working life arbeidslønn s m/f (ukelønn) wages; (månedslønn) salary; pay arbeidsløs adj → arbeidsledig arbeidsløshet s m → arbeidsledighet arbeidsløshetstrygd s m/f → arbeidsledighetstrygd arbeidsmarked s n labour market, labor market (amer) arbeidsmiljø s n work(ing) environment arbeidsmåte s m method of working arbeidsnarkoman s m workaholic arbeidsnedleggelse s m cessation of work, stoppage of work; strike arbeidsom adj hard-working, industrious arbeidsomhet s m industriousness arbeidsområde s n (data) working area, working space arbeidsplass s m place of work, place of employment; diskriminering på arbeidsplassen job discrimination arbeidsplattform s m work(ing) platform arbeidspress s n pressure of work; business pressure, work pressure; hardt arbeidspress heavy work load arbeidsrom s n study arbeidssky adj work-shy arbeidsstans s m → arbeidsnedleggelse arbeidsstasjon s m (data) work station, data processing station

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:44


arbeidsstillas

606

arbeidsstillas s n scaffold(ing) arbeidsstyrke s m labour force, labor force (amer), workforce arbeidstaker s m employee, worker arbeidstegning s m (working) drawing arbeidstid s m/f (working) hours etter arbeidstid after hours arbeidstillatelse s m labour permit, work permit (amer) arbeidstilsyn s n labour inspection, labor commission (amer) arbeidsufør adj unfit for work, disabled arbeidsuførhet s m disablement arbeidsuke s m/f work(ing) week arbeidsulykke s m industrial accident, working accident arbeidsulykkesforsikring s m disablement benefit scheme; workers’ accident insurance plan/scheme arbeidsvilkår s (fl) working conditions arbeidsvillig adj willing to work arbeidsværelse s n study arbeidsytelse s m output of work, quota of work areal s n area arena s m arena; opptre på arenaen appear on the scene arg adj (sint) angry Argentina (geogr) Argentina; the Argentine (Republic) argentiner s m Argentine; Argentinian argentinsk adj Argentine; Argentinian argument s n argument Det engelske ordet argument brukes ofte i betydningen uoverensstemmelse, krangel, trette. argumentasjon s m argumentation argumentere v argue, reason aristokrat s m aristocrat aristokrati s n aristocracy aristokratisk adj aristocratic aritmetikk s m arithmetic aritmetisk adj arithmetic(al) ark1 s n (papir) sheet ark2 s m (på hus) attic ark3 s m (stor båt) ark Noas ark Noah’s ark arkade s m arcade, archway arkeolog s m archaeologist arkeologi s m archaeology arkeologisk adj archaeological arkitekt s m architect

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 606

arsenikk

arkitektonisk adj architectonic, architectural arkitektur s m architecture arkiv s n archive(s); (på kontor også) file(s) arkivar s m archivist arkivere v 1 file (away) 2 (data) archive, save arkivering s m/f 1 filing 2 (data) archiving arkmater s m (data) sheet feeder Arktis (geogr) the Arctic arktisk adj 1 (som gjelder nordpolområdet) Arctic 2 (sprengkald) arctic arm1 s m (legemsdelen) arm arm2 adj (fattig, stakkars) poor armatur s m armature; fittings armbind s n armlet armbånd s n bracelet armbåndsur s n wristwatch armé s m army armener s m Armenian Armenia (geogr) Armenia armensk1 s m (språket) Armenian armensk2 adj Armenian armere v 1 (forsterke) reinforce 2 (pansre) armour armering s m/f 1 (forsterkning) reinforcement, reinforcing 2 (pansring) armour(ing) armeringsjern s n reinforcement bar, reinforcement rod armeringsstål s n reinforcement steel armert adj 1 (forsterket) reinforced; armert betong reinforced concrete 2 (beskyttet, pansret) armoured armhule s m armpit armlene s n arm, armrest armod s m/f (great) poverty aroma s m aroma aromatisk adj aromatic arr s n (etter sår) scar arrangement s n 1 arrangement 2 (tilstelning) event arrangere v arrange, organize arrangør s m organizer arrest s m 1 (forvaring) custody; (jf arrestere) detention 2 (arrestlokale) prison, gaol, jail (amer) arrestant s m prisoner arrestasjon s m arrest foreta en arrestasjon make an arrest arrestere v arrest, apprehend, take into custody arrestordre s m warrant (for an arrest) utstede en arrestordre mot issue a warrant against arroganse s m arrogance arrogant adj arrogant arsenal s n arsenal arsenikk s m arsenic

04/05/16 08:44


art art s m 1 (karakter) kind, type; sort 2 (i biologien) species (både entall og flertall) arte v arte seg 1 (utvikle seg) develop 2 (falle ut) turn out artig adj 1 (interessant) interesting 2 (rar, snodig) funny, odd, quaint, queer artikkel s m 1 article 2 (gram) article; den bestemte/ubestemte artikkel the definite/ indefinite article artikulasjon s m articulation artikulere v articulate artilleri s n artillery artisjokk s m (bot) artichoke artist s m 1 (kunstner) artist 2 (særlig sanger eller danser) artiste artistisk adj artistic arv s m 1 (arv i konkret og overført betydning) inheritance; (testamentarisk gave) legacy; gården tilfalt dem ved arv the farm came to them by inheritance; hun fikk en stor arv she was left a large fortune 2 (nasjonal eller kulturell arv) heritage; arven fra fortiden the heritage from the past 3 (genetisk) heredity arv og miljø heredity and environment forskudd på arv advancement (of inheritance) arve v inherit; succeed to; arve etter inherit from; hun arvet en formue she inherited a fortune; she came into a fortune; han arvet tronen he succeeded to the throne arveanlegg s n gene arveavgift s m/f inheritance tax; death duty, estate tax (amer) arvefiende s m archenemy; inveterate enemy arvefølge s m order of succession arvefølgekrig s m war of succession arvegods s n inherited property, inheritance arvelig adj hereditary arvelighet s m heredity arvelott s m 1 (arv) inheritance 2 (del av arv) share of (an) inheritance arvelov s m 1 (jur) Inheritance Act 2 (biol) law of heredity arverett s m right of inheritance; right of succession arvestykke s n heirloom arvesynd s m original sin arving s m (om mann) heir; (om kvinne) heiress asbest s m asbestos asfalt s m asphalt; (som veidekke ofte) ≈ tarmac; (petro også) bitumen asfaltere v asphalt Asia (geogr) Asia asiat s m Asian

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 607

607

asylsøker

asiatisk adj Asian, Asiatic (Asian er den foretrukne betegnelsen) asjett s m side plate, tea plate; small plate ask s m (bot) ash aske s m (asken etter tobakk eller kull) ash; (fl, asken etter at noe har brent, også om asken etter et kremert menneske) ashes komme fra asken til ilden jump from the frying pan into the fire askebeger s n ashtray askeblond adj ash-blond askepott s m (stemoderlig behandlet person) Cinderella Askepott (eventyrskikkelse) Cinderella askese s m asceticism asket s m ascetic asketisk adj ascetic asp s m (bot) aspen asparges s m (bot) asparagus aspekt s n aspect aspirant s m aspirant, candidate aspirere v aspire assembler s m (data) assembler; assembly program assimilasjon s m assimilation assimilere v assimilate assistanse s m assistance, help assistent s m assistant assistere v assist, help assisterende adj assistant assortere v assort assortert adj assorted assortiment s n assortment assosiasjon s m association assosiere v associate assurandør s m 1 insurer 2 (selskap) insurance company assuranse s m 1 (især om livsforsikring) assurance 2 (især om skadeforsikring) insurance assurere v insure asters s m (bot) aster astma s m asthma astmatiker s m asthmatic astmatisk adj asthmatic astrolog s m astrologer astrologi s m astrology astrologisk adj astrological astronaut s m astronaut astronom s m astronomer astronomi s m astronomy astronomisk adj astronomic(al) asyl s n (politisk asyl) (political) asylum asylrett s m right of asylum asylsøker s m person applying for political asylum, person seeking political asylum

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:44


at at subjunksjon 1 that; jeg vet (at) det er umulig I know (that) it is impossible (merk at 'that' her kan utelates, akkurat som 'at' på norsk) 2 (omskrivning med -ing-form etter preposisjon) det hadde vært mye snakk om at de skulle komme til London there had been much talk of their coming to London 3 (at + setning som skrives om med infinitiv) jeg sa (at) han skulle hente boken I told him to fetch the book ateisme s m atheism ateist s m atheist ateistisk adj atheistic atelier s n studio atferd s m (oppførsel) behaviour, behavior (amer) Atlanterhavet (geogr) the Atlantic (Ocean) Atlanterhavspakten the North Atlantic Treaty; (dgl også) the Atlantic Pact Atlantis (mytologi) Atlantis atlantisk adj Atlantic atlas s n atlas atlet s m athlete atletisk adj athletic atmosfære s m atmosphere atmosfærisk adj atmospheric atom s n atom atomavfall s n nuclear waste atombombe s m/f atom(ic) bomb atomdrevet adj nuclear-powered; atompowered (dgl) atomenergi s m atomic energy, nuclear energy atomforsker s m nuclear scientist, nuclear physicist atomforskning s m nuclear research atomfysiker s m nuclear physicist atomfysikk s m nuclear physics (fl, men tar verbet i ent) atomkjerne s m nucleus of an atom atomkraft s m/f atomic power, nuclear power atomkraftverk s n atomic power station, nuclear power plant atomkrig s m atomic war, nuclear war atomprøvestans s m (nuclear) test ban atomreaktor s m atomic reactor, nuclear reactor atomteori s m atomic theory atomubåt s m nuclear submarine atomvåpen s n atomic weapon, nuclear weapon atskille v separate atskillelse s m separation; etter mange års atskillelse after many years' separation atskillig adj several; a good deal; for atskillige år siden several years ago; det gav oss atskillig bry it gave us a good deal of trouble atskilt adj 1 separate; to atskilte grupper two separate groups 2 (som adverb) apart; leve atskilt live apart

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 608

608

automat

atspre, atsprede v divert, distract; amuse atspredelse s m diversion, distraction; amusement atspredt adj (distré, åndsfraværende) absentminded attaché s m attaché atten determ eighteen attende adj eighteenth attentat s n 1 attempted murder 2 (angrep) attack atter adv again; once more attest s m certificate, testimonial; (om arbeidsforhold også) reference attestere v certify attføre v rehabilitate attføring s m/f rehabilitation att og fram adv to and fro attpå, attpåtil adv besides; in addition; into the bargain attpåklatt s m afterthought (dgl) attraksjon s m attraction attraktiv adj attractive attributiv adj attributive attributt s n attribute attrå1 s m desire; craving; coveting (særlig om noe som eies av en annen) attrå2 v desire; crave; covet (særlig om noe som eies av en annen) au interj oh! ouch! audiens s m audience få audiens hos obtain an audience with auditorium s n 1 (om rommet) auditorium, lecture hall, lecture room 2 (om forsamlingen) audience august August; den første august the first of August; Aug. 1st auksjon s m auction (sale); public sale auksjonarius s m auctioneer auksjonere v auction; sell by auction aula s m aula; great hall aust s, adv → øst Australia (geogr) Australia australier s m 1 Australian 2 (om urbefolkningen) (Australian) aborigine australsk1 s (språket) Australian australsk2 adj Australian autentisk1 adj authentic autentisk2 adv authentically autisme s m (med) autism autist s m (med) autist autistisk adj autistic autodidakt s m self-taught person autograf s m autograph autografjeger s m autograph hunter automat s m 1 (salgsautomat) slot machine 2 (telefonautomat) pay (tele)phone

04/05/16 08:44


automatgir automatgir s n automatic transmission automatisere v automate automatisering s m automation automatisk1 adj automatic(al) automatisk2 adv automatically autonom adj autonomous autonomi s m autonomy autorisasjon s m authorization autorisere v authorize autoritet s m authority autovern s n crash barrier av prep 1 (om materiale) of; en kjole av silke a dress of silk; dette huset er (bygd) av murstein this house is built of brick(s) 2 (om del av mengde) of; en av guttene one of the boys; en venn av meg a friend of mine 3 (om opprinnelse) from; vin er laget av druer wine is made from grapes 4 (om årsak) of, for, from, with; dø av sult die of hunger; synge av glede sing for joy; skjelvende av frykt trembling with fear; av nysgjerrighet out of curiosity 5 (ved passiv) by; hunden ble overkjørt av en bil the dog was run over by a car 6 (bort fra) off; vi gikk av toget we got off the train; falle av fall off 7 (som adverb) (i motsetning til på) off; slå av radioen turn the radio off av en eller annen grunn for some reason av gårde along; away; off av og til now and then av seg selv by himself; by herself; by itself av sted along; away; off av syne out of sight av veien out of the way; det ville ikke ha vært av veien med en pause I/we could do with a break; han går ikke av veien for noe he is not afraid of anything; he sticks at nothing (dgl) avanse s m profit avansement s n (forfremmelse) promotion avansere v 1 (gå fremover) advance 2 (bli forfremmet) be promoted avansert adj advanced avantgarde s m vanguard avantgardistisk adj avant-gardist avbalansere v balance avbalansering s m/f balancing avbalansert adj balanced avbestille v cancel avbestilling s m/f cancellation avbetale v pay in instalments, pay by installments (amer) avbetaling s m/f 1 (om avdraget) instalment, installment (amer) 2 (om betalingsmåten) hire purchase plan, hire purchase system på avbetaling by instalments; on the nevernever (dgl)

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 609

609

avfallssjakt

avbilde v depict, portray; (også data) map avbiter s m, avbitertang m/f (pair of) cutting snippets, wire cutter avblomstret adj withered avblåse v call off; cancel; streiken ble avblåst the strike was called off avblåsning s m cancellation avbrekk s n break, interruption avbrudd s n break, interruption; (data også) interrupt avbruddsforsikring s m/f interruption insurance, loss of profit insurance, business interruption insurance (amer) avbryte v 1 (midlertidig) interrupt; taleren ble avbrutt the speaker was interrupted 2 (for godt) break off 3 (data, om program) abend, abort avbrytelse s m 1 interruption 2 (opphold, stans) break avbud s n melde avbud send one's regrets avdeling s m/f 1 (del) part, section 2 (av forretning eller større foretakende) department, division 3 (av sykehus) ward; (i fengsel også) block 4 (gruppe personer, især mil) detachment, unit avdelingssjef s m head of department, department manager avdelingssykepleier s m (om begge kjønn) charge nurse, ward nurse; senior nursing officer; head nurse (amer) avdrag s n (nedbetaling) instalment, installment (amer), part-payment renter og avdrag interest and principal payments avdragsfritt adj (om lån) interest-only avduke v unveil avduking s m/f unveiling avdød adj deceased; min avdøde mann my late husband; (som substantiv) den avdøde the deceased aversjon s m aversion, dislike avertere v advertise; avertere etter advertise for avertissement s n advertisement avfall s n 1 (rester) refuse, waste 2 (søppel, skrap) garbage, rubbish avfallsbøtte s m/f refuse bin, rubbish bin; garbage can (amer) avfallscontainer s m skip (brit) avfallsdynge s m/f rubbish heap, refuse heap avfallskvern s m/f waste disposer, disposal (amer) avfallsplass s m refuse dump; tip; garbage dump (amer) avfallsproblem s n waste problem avfallssjakt s m rubbish chute, garbage chute (amer)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:44


avfallssortering avfallssortering s m/f garbage sorting avfallsstoffer s (fl) waste products avfeie v 1 (avfeie en person) snub 2 (avfeie en innvending) brush aside avfeldig adj 1 (om mennesker) decrepit, infirm 2 (om ting) dilapidated avfinne v avfinne seg med noe come to terms with something avfolke v depopulate avfolking s m/f depopulation avfyre v fire; det ble avfyrt fem skudd five rounds were fired avfyring s m/f firing avførende adj aperient, laxative; avførende middel aperient, laxative avføring s m 1 (tømming av tarmen) (bowel) movement; evacuation 2 (ekskrementer) excrement, faeces, feces (amer), stools avføringsmiddel s n laxative, purgative avgang s m 1 (om kommunikasjonsmidler) departure; klar til avgang ready for departure; ready for start 2 (fra stilling) retirement avgangseksamen s m school-leaving examination, final examination (amer) avgangselev s m (især ved college) senior (amer), graduating student avgangsklasse s m final-year class, final-year form; top form avgangsvitnemål, avgangsvitnesbyrd n s school-leaving certificate, diploma (amer) avgass s m exhaust (gas); waste gas avgi v avgi en erklæring make a statement avgift s m 1 (på f.eks. tobakk og drikkevarer) excise tax 2 (toll) duty, tax 3 (gebyr for lisens, pass o.l.) fee 4 (bompenger o.a.) toll avgiftsfri adj duty free avgiftspliktig adj dutiable avgjort1 adj 1 (brakt i orden) settled 2 (desidert) decided, definite; en avgjort fordel a decided advantage; a definite advantage avgjort2 adv decidedly; hun er avgjort bedre she is decidedly better avgjøre v 1 (bestemme) decide, settle; det må du selv avgjøre that is for you to decide; you must decide that for yourself 2 (bilegge, bringe i orden) settle; det avgjør saken that settles the matter 3 (bli klar over) make out; jeg kan ikke avgjøre om han er engelsk eller amerikansk I cannot make out whether he is English or American avgjørelse s m 1 (beslutning) decision 2 (ordning) settlement

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 610

610

aviser

avgjørende adj 1 (utslagsgivende) decisive 2 (endelig) final avgrense v (de)limit, demarcate avgrensning s m (de)limitation, demarcation avgrunn s m abyss avgud s m idol avgudsdyrking s m/f idol worship, idolatry avgå v (om tog) leave; (om skip også) sail avgå ved døden die, pass away av gårde adv → av avhandling s m/f paper; dissertation, thesis, treatise avhende v dispose of; sell avhenge v avhenge av depend on; det avhenger av været that depends on the weather avhengig adj 1 dependent; være avhengig av be dependent on 2 (især om rusmidler) addicted; han er avhengig av heroin/sjokolade he is addicted to heroin/chocolate avhengighet s m 1 dependence 2 (ved rusmidler) addiction avhengighetsforhold s n (state of) dependence avhjelpe v relieve, remedy; set right; avhjelpe et behov meet a need; supply a want avhold s n abstinence avholde v 1 (arrangere, holde) hold; arrange, organize 2 (hindre) prevent, restrain avholde seg fra å gjøre noe abstain from doing something; refrain from doing something avholdende adj abstemious, abstinent avholdenhet s m abstention, abstinence avholdsfolk s (koll) teetotallers, teetotalers (amer) avholdskvinne s m/f teetotaller, teetotaler (amer) avholdslag s n temperance society avholdslosje s m temperance lodge avholdsmann s m teetotaller, teetotaler (amer) avholdssak s m teetotalism, temperance cause avholdt adj popular, well-liked; hun er meget avholdt av sine elever she is very popular with her pupils avhopper s m (pol) defector avhør s n (jur) examination, interrogation; hearing, questioning avhøre v examine, interrogate; question avis s m (news)paper; avisen for i dag today's paper avisand s m/f canard; (newspaper) hoax avisartikkel s m (newspaper) article avisbud s n (news)paper boy, (news)paper girl avise v defrost, de-ice aviser s m defroster, de-icer

04/05/16 08:44


avising

611

avising s m/f defrosting, de-icing aviskiosk s m newsstand avisnotis s m press notice avisoverskrift s m/f headline avispapir s n 1 (til å trykke aviser på) newsprint 2 (gamle aviser) old newspaper(s) avisutklipp s n newspaper cutting(s), press cutting(s) A-vitamin s n vitamin A avkall s n (jur) waiver gi avkall på noe give up something avkastning s m 1 (utbytte) return, yield; proceeds 2 (fortjeneste) profit avkjøle v cool; chill, ice avkjøling s m/f cooling; chilling, icing avklare v clarify avklaring s m/f clarification avkobling s m/f relaxation avkom s n offspring, progeny; (jur også) issue avkreftet adj weakened avkriminalisere v decriminalize avkriminalisering s m/f decriminalizing avkrok s m remote place, backwoods (amer) avl s m breeding avlang adj oblong avlaste v relieve avlastning s m relief avlat s m indulgence avle v 1 (dyrke) grow, raise 2 (gml: avle barn) beget avlede v 1 (lede bort) divert; avlede oppmerksomheten divert the attention 2 (utlede) derive; mange engelske ord er avledet av latin many English words are derived from Latin avlegge v avlegge ed take the oath avlegge en prøve (og bestå) pass a test avlegge et besøk pay a visit avlegge et løfte make a promise avlegge regnskap give an account avlegger s m cutting avleggs adj antiquated, dated, obsolete; out of date avleire v deposit avleiring s m/f deposit(ing) avlese v read avlevere v deliver avlevering s m/f delivery avling s m/f crop avlive v kill; put down, put to death avlsdyr s n breeder, breeding animal avlukke s n box, compartment, cubicle avluse v delouse; (data) debug; check out

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 611

avskjed

avlyse v call off; cancel; møtet ble avlyst the meeting was called off avlysning s m cancellation, cancelation (amer) avlytte v bug; (om telefon) tap avløp s n 1 (for væsker) outlet; (avløpsrør) drain 2 (om følelser) vent; få/gi avløp for give vent to avløpsrør s n outlet pipe; discharge pipe, sewer pipe avløse v 1 (i et arbeid) relieve; hvem skal avløse deg? who is relieving you? 2 (erstatte, følge etter) replace, succeed avløser s m replacement, successor avløsning s m relief avmagret adj emaciated avmakt s m/f 1 (maktesløshet) impotence, powerlessness 2 (besvimelse, bevisstløshet) faint, swoon avmarsj s m marching off; departure avmektig adj impotent, powerless; avmektig raseri impotent rage avmektighet s m impotence, powerlessness avmerke v mark avmønstre v sign off avmålt adj 1 measured 2 (fig: reservert, stiv) reserved avokado s m (bot) avocado avpasse v avpasse etter adapt to, adjust to avregne v settle (accounts) avregning s m/f settlement (of accounts) avreise s m departure, start; hennes avreise til London her departure for London avrunde v round off; (data ofte) round avrundingsfeil s m (data) rounding error(s) avruse v detoxify, detoxicate avrusning s m detoxification, detoxication; detox (dgl) avsats s m 1 (trappeavsats) landing 2 (berghylle o.l.) ledge avse v spare; avse tid til find time to avsender s m sender avsetning s m sale avsette v 1 (avskjedige) dismiss; han ble avsatt he was dismissed 2 (om monark) dethrone 3 (avleire) deposit avsi v pronounce, pass; avsi dom over pass sentence upon avsides adj out-of-the-way; remote avsindig adj mad; crazy (dgl); insane (amer) avskaffe v abolish; do away with; slaveriet ble avskaffet slavery was abolished avskaffelse s m abolition avskjed s m 1 (farvel) leave; han tok avskjed med meg he took leave of me 2 (det å skilles) parting; avskjeden mellom dem their parting

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:44


avskjedige 3 (avskjedigelse) discharge, dismissal; hun fikk avskjed she was dismissed avskjedige v dismiss; discharge avskjedigelse s m dismissal avskjære v; avskjære tilbaketoget cut off the retreat avskoging s m/f deforestation avskrekke v 1 (skremme) deter; frighten 2 (ta motet fra) discourage avskrekkende adj 1 deterrent, deterring; ha en avskrekkende virkning have a deterrent effect 2 discouraging avskrekkingsmiddel s n deterrent avskrekkingsvåpen s n deterrent avskrift s m copy; ta en avskrift av make a copy of avsky1 s m disgust, dislike; få avsky for take a dislike to; come to hate; vende seg bort i avsky turn away in disgust avsky2 v detest, loathe; hate avskyelig adj abominable, detestable; hateful; nasty, odious avskåret adj cut off; isolated; avskårne blomster cut flowers avslag s n 1 (nekting) refusal; vi fikk avslag we were refused; we were met with a refusal 2 (prisreduksjon) discount, reduction avslapning s m relaxation avslappende adj relaxing avslappet adj relaxed avslutning s m finish, termination; conclusion avslutnings- pref final, terminal; closing, concluding avslutte v finish, terminate avsløre v 1 (røpe) reveal; avsløre en hemmelighet reveal a secret 2 (avduke) unveil avslørende adj revealing, tell-tale, eye-opening avsløring s m/f 1 disclosure; exposure 2 (avduking) unveiling avslå v decline; refuse; turn down; avslå en anmodning refuse a request; hun avslo innbydelsen she declined the invitation avsmak s m distaste få avsmak for acquire a distaste for avsnitt s n 1 (del, parti) section 2 (av tekst) paragraph 3 (tidsrom) period avsondret adj isolated, cut off avspark s n kick-off avspasere v take time off (instead of being paid for overtime) avspeile v mirror, reflect avspenning s m 1 (avslapning) relaxation 2 (politisk) détente avsperre v bar, block; (med tau) cordon off, rope off

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 612

612

avtale

avsperret adj barred, blocked; roped off; (data) intercepted avsperring s m/f bar, barrier; (foretatt av politiet) cordon avspise v avspise med put off with; vi ble avspist med 50 pund we were put off with £50 avspore v derail, sidetrack avsporet adj derailed, sidetracked; (fig også) gone astray avsporing s m/f derailing, sidetracking; (fig også) derailment avstamning s m descent avstand s m distance; i en avstand av to kilometer at a distance of two kilometres; på avstand at a distance avstandsmåler s m distance meter; (foto o.l.) range finder av sted adv → av avstemme v 1 attune, harmonize 2 (data) reconcile avstemning s m 1 vote, voting; (i parlamentet) division; foreta/holde avstemning take a vote; skriftlig avstemning voting by ballot 2 attuning; harmonizing 3 (data) reconciling avstigning s m alighting, dismounting avstikker s m detour avstive v brace, stiffen; prop up avstraffe v punish avstraffelse s m punishment avstresse v reduce the stress of avstumpet adj blunt, blunted, obtuse avstøpning s m cast(ing) avstå v 1 (unnlate) refrain from; jeg avstod fra å gjøre det I refrained from doing it 2 (gi fra seg) give up; surrender avståelse s m surrender avsvekke v weaken avsverge v abjure, renounce av syne adv → av avta v decrease; go down avtagende adj avtagende måne waning moon avtagende rekkefølge descending order avtale1 s m 1 (overenskomst) agreement; arrangement 2 (avtale om å møtes) appointment; jeg har truffet en avtale med henne om å møtes kl. 6 I have made an appointment to meet her at 6 o'clock avlyse en avtale cancel an appointment bryte en avtale break an agreement holde en avtale keep an agreement avtale2 v arrange, agree; vi avtalte å dra til Bergen we agreed to go to Bergen

04/05/16 08:45


avtalt

613

avtalt adj arranged; agreed upon; det avtalte tidspunkt the time (of day) agreed upon avtjene v avtjene verneplikt serve as a soldier avtrappe v de-escalate; scale down avtrapping s m/f de-escalation; scaling down avtrekker s m trigger trykke på avtrekkeren pull the trigger avtroppende adj outgoing, departing avtrykk s n 1 (spor o.l.) imprint, print 2 (trykt gjengivelse) copy, print avvei s m komme på avveier go astray avveie v weigh avvekslende adj varied; alternating, changing avveksling s m/f variation; til en avveksling for a change; trenge (til) avveksling need a change avvenne v 1 (om brystbarn) wean 2 (om rus- og stoffmisbrukere) cure avvenning s m/f 1 (om brystbarn) weaning 2 (om rus- og stoffmisbrukere) cure avvenningskur s m cure, treatment; aversion treatment avvente v await; wait for avverge v avert avvik s n deviation, difference; departure avvike v; avvike fra normen deviate from the norm avvikende adj deviating, different avvikle v (avslutte) wind up avvikling s m/f winding up avvise v 1 (nekte adgang) refuse; turn away 2 (avslå) decline, refuse; han avviste tilbudet he declined the offer 3 (forkaste) reject; planen min ble avvist my plan was rejected 4 (tilbakevise) deny 5 (opptre kjølig) reject avvisning s m rejection, dismissal avvæpne v disarm avvæpning s m disarmament

B b, B (bokstaven) b, B babbel s n babble babelsk forvirring s m/f general confusion Babels tårn the Tower of Babel bable v babble babord s port (side) baby s m baby babyklær s (fl) baby clothes babykurv s m bassinette

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 613

bakdør

Babylon (geogr, hist) Babylon babylonisk1 s m (språket) Babylonian babylonisk2 adj Babylonian babyseler s (fl) baby reins babyutstyr s (koll) baby clothes, baby things bacon s n bacon; en skive bacon a rasher bad s n 1 (innendørs) bath; hun tar et bad hver morgen she has/takes a bath every morning 2 (utendørs) bathe, swim 3 (badeværelse) bath, bathroom; et rom med bad a room with a bath bade v 1 have/take a bath; (utendørs) bathe; go bathing; go for a swim 2 (skylle, vaske) bathe badebukse s m/f bathing trunks, (men's) swimming suit (amer) badedrakt s m/f bathing costume, bathing suit; swimsuit badehette s m/f bathing cap badehotell s n seaside hotel badekar s n bathtub badekåpe s m/f bathrobe badeplass s m bathing beach, bathing place badested s n seaside resort badestrand s m/f bathing beach badeværelse s n bathroom bading s m/f bathing; drukne under bading drown while bathing badminton s m (sport) badminton badmintonball s m (sport) shuttlecock badmintonracket s m badminton racket badstue s m/f sauna; Finnish steam bath bag s m bag bagasje s m luggage, baggage bagasjebrett s n (på sykkel) (luggage) carrier; rack bagasjehylle s m/f, bagasjenett n luggage rack bagasjeoppbevaring s m/f (på jernbanestasjon) left-luggage (office); checkroom (amer) bagasjerom s n (i bil) boot (brit), trunk (amer) bagasjeutlevering s m/f (på flyplass) baggage reclaim bagatell s m trifle bagatellisere v minimize; make light of bagatellmessig adj trifling bajas s m clown bajonett s m bayonet bak1 s m 1 backside, behind, bottom, bum; (hum også) posterior 2 (buksebak) seat bak2 prep behind; at the back of; han stod bak meg he stood behind me; hagen lå bak huset the garden was at the back of the house bakbein, bakben n s hind leg bakdel s m 1 (bakpart på dyr) haunches, hindquarters 2 (dgl: ulempe) drawback bakdør s m/f back door

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


bake

614

bake v bake; han bakte en kake he baked/made a cake bakenfor prep behind; at the back of bakeoppskrift s m/f baking recipe bakepulver s n baking powder baker s m baker; vi gikk til bakeren we went to the baker's bakeri s n bakery; baker's shop; bakehouse bakerovn s m baking oven bakerst1 adj 1 backmost, hindmost; at the back 2 (som adverb) at the back; stå bakerst stand at the back 3 (som substantiv) de bakerste those at the back bakerst2 prep at the back; bakerst i salen at the back of the hall bakevje s m/f backwater bakfra adv from behind; sett bakfra seen from behind bakgate s m/f (back) alley, back street bakgrunn s m background bakgård s m backyard, rear court (amer) bakhjul s n rear wheel bakhold s n ambush ligge i bakhold wait in ambush, lie in ambush bakhånd s m/f ha i bakhånd 1 have in reserve 2 (om noe hemmelig el overraskende) have something up one's sleeve baki, bak i prep in the back (of), at the back (of) bakke1 s m 1 (haug, stigning) hill; rising ground 2 (mark) ground på bar bakke at the end of one's resources bakke2 v (rygge) back; (om maskin, skip el.l.) reverse bakkekam s m hill crest bakkekontakt s m (fig) sense of reality; (i bokstavelig forstand) ground contact bakkelandskap s n hilly country(side) bakkemannskap s n (fly) ground crew bakkerekord s m (sport) hill record, record jump (for a certain hill) bakket adj hilly bakketopp s m hilltop baklekse s m/f komme i bakleksa (med) fall behind (in/with) baklengs adv backwards baklomme s m/f hip pocket baklys s n rear light, rear lamp, tail light baklås s m gå i baklås jam bakmann s m backer; wirepuller (amer, dgl) bakom prep behind; at the back of bakover adv backwards bakpart s m (på dyr) haunches, hindquarters bakre adj hinder, rear

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 614

ballgutt

bakrom s n back room bakrus s m være i bakrus have a hangover bakrute s m/f rear window bakse v struggle, strive; manoeuvre baksete s n rear seat; back seat; (på motorsykkel) pillion bakside s m/f back; rear; reverse side; på baksiden av konvolutten on the back of the envelope; på baksiden av huset at the rear of the house baksmell s n unpleasant surprise, blow baksnakke v → baktale bakspeil s n rear-view mirror bakst s m baking; (mengde bakt) batch bakstavn s m stern bakstreversk adj reactionary baktale v malign, asperse, speak ill of someone behind his back; (ærekrenke) slander baktalelse s m slander, gossip, backbiting; aspersion; (dgl også) mud-slinging baktanke s m ulterior motive bakterie s m bacterium; (dgl også) germ bakteriedrepende adj germicidal bakteriedrepende middel germicide baktrapp s m/f back stairs baktropp s m danne baktroppen bring up the rear bakvaske v → baktale bakvaskelse s m → baktalelse bakvei s m back way gå bakveier use underhand means bakvendt adv 1 (snudd) backwards; turned the wrong way 2 (upraktisk) awkward bakverk s n (kaker) cakes, pastry bakværelse s n back room bal s n (mas, strev) struggle, toil balanse s m balance; hun mistet balansen she lost her balance balansere v balance bale v struggle, toil balje s m/f tub balkong s m balcony; (i teater) dress circle, gallery ball1 s n (dans) dance; (større) ball; på et ball at a dance ball2 s m ball; spille ball play ball ballade s m 1 (vise) ballad 2 (spetakkel) row, fuss; han laget ballade he kicked up a row ballast s m ballast balle s m (med varer) bale ballett s m ballet ballettdanser s m, ballettdanserinne m/f ballet dancer ballettsko s m ballet shoe ballgutt s m (tennis) ball boy

04/05/16 08:45


ballong

615

ballong s m balloon ballsal s m ballroom balsam s m balsam, balm balsamere v (behandle lik) embalm balsamering s m/f embalming balter s m (om begge kjønn) Balt; han/hun er balter he/she is a Balt Baltikum (geogr) the Baltic States baltisk adj Baltic; De baltiske stater the Baltic States balustrade s m balustrade bambus s m bamboo bamse s m 1 (bjørn) bear 2 (leketøy) teddy bear banal adj banal, commonplace banalitet s m banality, commonplace, cliché, platitude banan s m banana bananflue s m/f (zool) fruit fly bananskall s n banana skin, banana peel (amer) band s n 1 → bånd 2 (danseorkester) band bandasje s m bandage bandasjere v bandage, dress bande s m gang banditt s m bandit, gangster; crook bandolær s n bandoleer, bandolier bane1 s m 1 (vei) course, path 2 (jernbane) railway; railroad (amer) 3 (idrettsbane) ground, field 4 (løpebane på idrettsplass) track 5 (galoppbane, travbane) racecourse, turf 6 (livsløp) career 7 (planets, satellitts bane) orbit bringe noe på bane bring up a subject bane2 v bane seg vei 1 make one's way 2 (ved motstand) force one's way; han banet seg vei he made his way; he forced his way banebrytende adj epoch-making banebrytende arbeid pioneer work banebryter s m pioneer banesår s n fatal wound, mortal wound, death blow bange adj afraid, scared; uneasy bange anelser misgivings Bangladesh (geogr) Bangladesh bangladesher s m Bangalee bangladeshisk adj Bangalee banjo s m banjo bank1 s m (sparebank el.l.) bank; sette penger i banken pay/put money into the bank; make a deposit; jeg skal i banken I am going to the bank bank2 s m (juling) beating, hiding bankaksje s m bank(ing) share, bank stock (amer) bankanvisning s m bank cheque, bank draft, banker’s draft; cashier's check (amer) bankautomat s m → minibank

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 615

barbermaskin

bankbok s m/f passbook; bank book bankboks s m safe-deposit box bankdirektør s m → banksjef banke1 s m 1 (grunt havområde) bank 2 (opphopning av skyer el tåke) bank banke2 v 1 (slå) beat, knock; (ganske lett) tap; det banker (på døren) somebody is knocking; vi banket på døren we knocked at the door 2 (denge) beat, thrash 3 (om hjerte) beat, pound bank i bordet! touch wood! med bankende hjerte with a pounding heart bankerott1 s m bankruptcy; failure bankerott2 adj bankrupt; gå bankerott go bankrupt bankett s m banquet bankier s m banker bankinnskudd s n bank deposit bankkonto s m bank account bankkort s n bank card banklån s n bank credit, bank loan bankran s n bank robbery bankraner s m bank robber bankrente s m/f bank rate (of interest) banksjef s m bank manager bankvesen s n banking bankvirksomhet s m banking bann s n (kirkelig straff) excommunication lyse i bann excommunicate banne v swear; curse banner s n banner bannlyse v 1 (lyse i bann) excommunicate 2 (forvise) banish 3 (forby) ban, forbid baptist s m Baptist bar1 s m (skjenkedisk) bar bar2 s n (bot) → granbar, furubar bar3 adj 1 (naken, utildekket) bare; det er bart (ute) there is no snow (outside) 2 (uten fjær, hår el.l.) bald barbar s m barbarian barbari s n barbarism barbarisk adj 1 (usivilisert) barbarian 2 (grusom) barbarous barbeint1, barbent adj barefoot, barefooted barbeint2, barbent adv barefoot gå barbeint go barefoot barber s m barber, (men's) hairdresser barberbalsam s m shaving balm barberblad s n razor blade barbere v shave barbere seg shave barberhøvel s m (safety) razor barberkrem s m shaving cream barbermaskin s m (elektrisk) electric shaver, electric razor

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


barbersaker barbersaker s (fl) shaving kit barbersalong s m shaving saloon; barbershop (amer) barberskum s n shaving foam barbervann s n 1 (til barbering) shaving water 2 (etter barberingen) shaving lotion, aftershave bardun s m stay; rope, wire bardus adv unexpected, suddenly bare adv only, just; bare én gang just once; bare for moro skyld just for the fun of it; for bare livet for dear life; om bare far gir meg lov if only father allows it barfrost s m black frost barhodet adj bareheaded bark1 s m (på trær) bark bark2 s m (skip) bark barkbille s m (zool) bark beetle barkbåt s m bark boat barket adj (brun, værbitt) tanned, weatherbeaten barlind s m yew barm s m (bryst) bosom barmhjertig adj 1 (det motsatte av hard og nådeløs) merciful 2 (godgjørende) charitable 3 (medlidende) compassionate barmhjertighet s m/f mercy barmhjertighetsdrap s n euthanasia, mercy killing barn s n child; (spedbarn) baby; de har mange barn they have a large family; han har kone og barn he has a wife and family barndom s m childhood; fra barndommen av from childhood barndomshjem s n home of one’s childhood, childhood home barndomsminner s (fl) childhood memories barndomsvenn s m, barndomsvenninne m/f childhood friend barnebarn s n grandchild barnebegrensning s m family planning; birth control barnebidrag s n maintenance (for children); child support payment (amer) barnebillett s m half (ticket), child's ticket barnebok s m/f children’s book barnedåp s m christening, (infant) baptism barnehage s m kindergarten barnehjem s n orphanage; children's home barneklær s (fl) children’s clothes, children’s clothing barnelege s m paediatrician, children’s doctor, children’s specialist barnelek s m children's play barnemat s m baby food, infant food det er bare barnemat that is child's play

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 616

616

bart

barnemishandling s m/f child abuse; (om spedbarn) baby battering barneombud s n Ombudsman for children barneoppdragelse s m bringing up of children, child raising barnepike s m/f nanny, nurse(maid) barnepleierske s m children’s nurse barneregle s m/f nursery rhyme barnerik adj having a large family barnerim s n → barneregle barnerov s n (når man er sammen med en som er yngre) cradle-snatching barnesang s m children’s song barneseng s m/f cot, crib (amer) barnestreker s (fl) childish pranks barnesykdom s m children’s disease barnesykdommer (i overført betydning) teething problems barnesykepleier s m Registered Sick Children’s Nurse; RSCN barnetime s m children’s hour barnetrygd s m/f family allowance barnevakt s m babysitter, sitter barnevern s n child care barnevogn s m/f pram, baby carriage (amer) barneværelse s n nursery barnløs adj childless barnløshet s m childlessness barnsben s fra barnsben (av) from a child, from childhood, since childhood barnslig adj childish barnslighet s m childishness barometer s n barometer baron s m baron baronesse s m/f baroness barre s m 1 (av gull eller sølv) bar, ingot; gull i barrer gold in bullion 2 (av jern) bloom barriere s m barrier barrikade s m barricade barrikadere v barricade barsel s m childbirth barselfeber s m childbed fever, puerperal fever barselpenger s (fl) maternity allowance, maternity benefit barselpermisjon s m maternity leave barselseng s m/f childbed; dø i barselseng die in childbirth barsk adj 1 (om vesen) harsh, stern, rough; barske ord harsh words 2 (om blikk og utseende) fierce, stern; (om smil ofte) grim 3 (om klima) severe, rough barskog s m fir and spruce forest; coniferous forest bart s m moustache

04/05/16 08:45


bartender bartender s m bartender, barman bartre s n conifer bas s m (i arbeidslag) foreman basal adj basal basar s m bazaar base1 s m (mil) base base2 s m (kjemi) base basere v base; basere på base (up)on basill s m bacillus, germ basis s m basis basisk adj (kjem) basic baske v (bakse, kave) struggle basker s m Basque Baskerland (geogr) the Basque Provinces (in Northern Spain) baskerlue s m/f beret basketak s n fight, struggle baskisk1 s m (språket) Basque baskisk2 adj Basque bass s m bass; synge bass sing bass basseng s n 1 (havnebasseng) basin 2 (større vannsamling) reservoir 3 (utendørs svømmebasseng) swimming pool; (innendørs svømmebad) swimming bath (brit); swimming pool bast s m bass, bast basta adv og dermed basta! and that's flat!, and that's that!, period! bastant adj 1 (svær) good-sized 2 (håndfast) solid, heavy-handed bastard s m 1 (krysning) hybrid, crossbreed 2 (kjøter) mongrel baste v; bastet og bundet tied and bound basun s m trombone batalje s m fight bataljon s m (mil) battalion batteri s n (elek, mil) battery batteridrevet adj battery-operated, batterypowered batterilader s m battery charger baufil s m/f hacksaw baug s m bow baugport s m bow port baut s m (sjø) gå baut tack; go about bauta, bautastein m s (stone) monument baute v (sjø) tack; go about bavian s m baboon bayer s m → bayerøl Bayern (geogr) Bavaria bayersk1 s m (dialekten) Bavarian bayersk2 adj Bavarian bayerøl s n dark lager (beer) bayrer s m Bavarian

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 617

617

bedre

B-dur s m (mus) B major (OBS: I engelsk og amerikansk besifring og notasjon står B, b vanligvis for H, h) be v 1 (anmode) ask; (især bønnfallende) beg; hun bad meg komme she asked me to come; de bad meg om hjelp they begged me for help 2 (oppfordre) tell; be henne komme hit bort tell her to come over here 3 (be inntrengende) implore 4 (be til Gud) pray; say one's prayers; han bad til Gud om hjelp he prayed to God for help 5 (invitere) ask, invite bearbeide v 1 (med hender eller maskiner) process, work 2 (tillempe) adapt; bearbeidet for radio adapted for radio 3 (om musikk) arrange 4 (søke å overtale) press; persuade bearbeidelse s m processing, working; adaption bebo v occupy; live in bebodd adj 1 (om hus, leilighet) occupied 2 (om land) inhabited beboelig adj 1 (om hus, leilighet) fit to live in, habitable 2 (om land) inhabitable beboer s m 1 (av hus, leilighet) occupant 2 (av land, by) inhabitant; beboerne av øya the inhabitants of the island bebreide v reproach; blame bebreidelse s m reproach bebreidende adj reproachful bebude v announce bebygd adj built-up; developed bebygge v build up; develop bebyggelse s m 1 (bygninger) buildings, houses 2 (bebygd område) built-up area, developed area bebyrde v burden, trouble bed s n bed bedagelig adj leisurely; sedate, staid; i et bedagelig tempo at a leisurely pace bedding s m (sjø) (building) slip bedehus s n chapel, meeting house (amer) bedende adj entreating, pleading bederve v spoil bedervelig adj perishable bedervet adj 1 (om mat) bad, spoilt; lett bedervet slightly off 2 (moralsk) depraved, rotten bedra v 1 cheat, swindle; han bedrog meg for mange penger he cheated/swindled me out of a lot of money 2 (i kjærlighet) deceive, be unfaithful to; cheat on (dgl) bedrager s m swindler, imposter bedrageri s n imposture, swindle; fraud bedragersk adj fraudulent; deceitful, deceitfull (amer), treacherous bedre1 v better, improve bedre seg improve, get better bedre2 adj, adv better; bli bedre be better; become better; improve; gjøre bedre make better;

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


bedrestilt

618

improve; en bedre middag a very good dinner; han har det bedre i dag he is better today; min bil er bedre enn din my car is better than yours bedrestilt adj better off; rather well-to-do bedrift s m 1 (dåd) achievement, exploit, feat 2 (foretak) company, enterprise, concern bedriftsledelse s m company management, concern management bedriftsleder s m business leader, business executive bedriftslege s m industrial medical officer; company doctor (amer) bedriftsøkonomi s m business economics; business administration bedring s m/f 1 improvement; change for the better 2 (helbredelse) recovery; god bedring! I hope you will soon be better bedrive v commit, do bedrøve v sadden; distress, grieve bedrøvelig adj 1 (trist) sad 2 (ynkelig) miserable bedrøvelse s m sadness; distress, grief bedrøvet adj sad, sorrowful; grieved; han ble dypt bedrøvet ved å høre om ulykken he was deeply grieved to hear of the accident bedugget adj tipsy bedømme v judge; (skolearbeid) mark, grade (amer) bedømmelse s m judgement; (av skolearbeid) marking, grading (amer) bedøve v 1 (under legebehandling) an(a)esthetize; give an an(a)esthetic 2 (ved narkotika) drug 3 (svimeslå) stun bedøvelse s m an(a)esthesia, narcosis bedøvet adj 1 (under operasjon) anesthetized, anaesthetized 2 (av rusmiddel eller smertestillende) drugged 3 (bevisstløs) stunned; jf bedøve bedåre v charm bedårende adj charming befal s (koll) officers befale v (gi ordre) command, order; befale over command; han befalte meg å gjøre det he ordered me to do it befaling s m/f command, order; etter hans befaling by his orders; på hans befaling at his command befare v 1 (besiktige, inspisere) inspect, survey 2 (beseile) navigate, sail befaring s m/f (besiktigelse) inspection; survey befatning s m dealings (fl) befatte v befatte seg med have to do with; occupy oneself with befengt adj infested; befengt med infested with beferdet adj busy, crowded, frequented

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 618

begivenhetsrik

befeste v fortify; (i overført betydning) consolidate, secure, strengthen befestet adj fortified; en befestet by a fortified town befestning s m fortification befinne v befinne seg 1 (holde til, være) be; jeg vet ikke hvor han befinner seg I do not know where he is 2 (ha det, trives) be, feel; befinne seg bra feel quite well befolke v people, populate befolket adj populated; tett befolket densely populated befolkning s m population befolkningseksplosjon s m population explosion befri v 1 (sette i frihet) free, set free, release; vi befridde fangene we set the prisoners free 2 (ved beleiring) relieve befrielse s m release, relief; det føltes som en befrielse it was felt as a relief befrukte v fertilize; (gi impulser) inspire, stimulate befruktning s m fertilization; kunstig befruktning insemination beføle v feel (up); finger, paw begavelse s m 1 (evner, talent) gifts, powers, talent(s) 2 (begavet person) gifted person begavet adj gifted, talented begeistre v enthuse, inspire; excite begeistret adj enthusiastic, keen, excited; hun ble begeistret for tanken she became enthusiastic about the idea; han var ikke særlig begeistret for det he did not think much of it begeistring s m/f enthusiasm, excitement beger s n cup begeret er fullt the cup is full begge determ both; (hver især av to) either; begge to both of them; either of them; begge (de to) jentene er flinke nok til å greie eksamen either of the girls is clever enough to pass the exam; de er begge døde both of them are dead; they are both dead; vi gikk begge both of us went; we both went; to menn som begge var sjøfolk two men who were both sailors; two men both of whom were sailors begi v begi seg av sted set out begi seg på vei set out; start begi seg til go to begivenhet s m event, happening; occurrence; en tilfeldig begivenhet an incident; dagens begivenheter the events of the day begivenhetsrik adj eventful

04/05/16 08:45


begjær

619

begjær s n 1 (sterk trang) desire, craving 2 (erotisk) lust begjære v 1 (ønske sterkt) desire 2 (erotisk) lust after 3 (bibelsk) covet begjærlig adj 1 (oppsatt på) eager; han var begjærlig etter ros he was eager for praise 2 (grisk) greedy; begjærlig etter gull greedy for gold begrave v bury; han ble begravet i hjembyen (sin) he was buried in his native town begravelse s m 1 (høytideligheten) funeral 2 (det å begrave) burial begravelsesbyrå s n (firm of) undertakers begredelig adj lamentable begrense v limit, confine begrenset adj limited, restricted begrensning s m limitation, restriction kjenne sin begrensning know one's limitations begrep s n concept, idea; notion begripe v grasp, understand, comprehend, take in; det er ikke til å begripe it is incomprehensible begripelig adj comprehensible, understandable begripelse s m (fatteevne) comprehension; (power of) understanding begrunne v state the reasons for begrunnelse s m grounds, reasons begunstige v favour, favor (amer) begunstigelse s m favour, favor (amer) begunstiget adj favoured, favored (amer) begynne v begin, start; commence; de begynte å le they began to laugh; det begynner å bli mørkt it is starting to get dark til å begynne med to begin with; at first begynnelse s m beginning, start; outset; fra begynnelsen from the outset; from the very start; i begynnelsen at the beginning; in the beginning begynnende adj beginning, incipient begynner s m beginner begynnerkurs s n elementary course begynnerlønn s m/f starting pay; initial salary, starting salary begynnerstadium, begynnertrinn n s elementary stage, elementary level begå v commit; make begå en feil make a mistake begå en forbrytelse commit a crime begå selvmord commit suicide behag s n pleasure; etter behag at pleasure; as you like; according to taste behage v please behagelig1 adj 1 pleasant, agreeable; en behagelig overraskelse an agreeable surprise; a pleasant surprise 2 (tiltalende) attractive 3 (bekvem)

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 619

beinbrudd

comfortable; en behagelig stol a comfortable chair behagelig2 adv pleasantly, agreeably behandle v 1 treat; de behandlet meg godt they treated me well 2 (håndtere) handle 3 (data) process behandling s m/f treatment behandlingsmåte s m method of treatment behendig adj 1 (smidig) agile 2 (fingerferdig) dexterous behendighet s m agility, dexterity; cleverness, ingenuity beherske v 1 (regjere over) govern, rule 2 (mestre) master; hun behersket emnet she mastered the subject beherske seg (styre seg) control; han klarte ikke å beherske seg he could not control himself jeg kan beherske meg (styre sin begeistring) I think I'll pass beherskelse s m command, control; mastery behersket adj (rolig, sindig) controlled, restrained; moderate behjelpelig adj være behjelpelig help; assist behold s i behold intact; safe i god behold vi kom hjem i god behold we came home safe and sound; varene ankom i god behold the goods arrived in good condition beholde v keep; kan jeg beholde denne boken? may I keep this book?; vi beholdt klærne på hele natten we kept our clothes on all night; de lot ham beholde livet they spared his life beholder s m container; (tank) tank beholdning s m 1 (forråd) supply, supplies 2 (lager) stock 3 (penger) cash behov s n 1 need(s), requirement(s) 2 (etterspørsel) demand; det er stort behov for det there is a great demand for it behøve v 1 (trenge til) need, want; require; har du alt du behøver? have you got everything you want? 2 (være nødt til) need; have (got) to; behøver jeg å fortelle deg alt? need I tell you everything?; du behøver ikke å betale you need not pay; det behøves ikke it is not necessary; om det behøves if (it is) necessary behå s m bra, brassiere beige s, adj beige bein1, ben adj straight; beint fram straight on bein2, ben n s 1 (knokkel) bone; han er bare skinn og bein he is all skin and bone 2 (mellom hofte og ankel) leg; jeg brakk beinet I broke my leg 3 (fot) foot; han var kald på beina his feet were cold 4 (på møbler el.l.) leg beinbrudd, benbrudd n s fracture

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


beinbygning beinbygning, benbygning m s bone structure beinfri, benfri adj (utbenet) boned; without bones beinløs, benløs adj (uten ben å gå på) legless; benløse fugler veal olives beinmarg, benmarg m s bone marrow beinrangel, benrangel n s (dgl) skeleton beinskjørhet, benskjørhet m/f s (med) brittle bone disease; osteoporosis beinvei, benvei m s short cut beis s m stain beise v stain beist s n 1 (både dyr og mennesker) beast 2 (mennesker) brute beit s f i beit for in need of være i beit be in a tight place beite1 s n pasture beite2 v graze beitemark s m/f grazing land; pasture bek s m pitch bekjempe v fight, oppose bekjempelse s m fight; bekjempelsen av sykdom the fight against disease bekjenne v 1 (innrømme) admit; confess 2 (skrifte) confess; han bekjente sine synder he confessed his sins bekjennelse s m 1 confession 2 (skriftemål) confession 3 (trosbekjennelse) creed bekjent1 s m acquaintance, friend bekjent2 adj well-known meg bekjent as far as I know bekjentgjøre v announce; make known; make public bekjentgjørelse s m, bekjentgjøring m/f announcement bekjentskap s n acquaintance; jeg stiftet bekjentskap med hele familien I became acquainted with the whole family bekjentskapskrets s m (circle of) acquaintances bekk s m brook, brooklet; creek (amer) bekken s n 1 (legemsdel) pelvis 2 (musikkinstrument) cymbal 3 (sykebekken) bedpan bekkenbrudd s n pelvic fracture bekkenpartiet s n the pelvic region beklage v (være lei for) regret, be sorry; jeg beklager at jeg ikke kan hjelpe Dem I regret (that) I cannot help you; jeg beklager det som er skjedd I am sorry that this should have happened beklage seg over complain of; complain about; han beklaget seg til meg over gutten he complained to me about the boy

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 620

620

beleilig

beklagelig adj regrettable; deplorable, unfortunate; en beklagelig hendelse an unfortunate incident beklageligvis adv regrettably; deplorably, unfortunately beklagelse s m 1 jeg hører til min beklagelse at din kone er syk I hear with regret that your wife is ill 2 (klage) complaint bekle v bekle et embete hold an office bekledning s m clothing beklemmende adj disheartening, distressing; (tyngende) oppressive bekmørk adj pitch-dark bekomst s m (fortjent behandling) få sin bekomst get what one deserves bekoste v pay for bekostning s m expense på bekostning av at the expense of på min bekostning at my expense bekrefte v 1 (bevitne riktigheten av) attest, verify 2 (stadfeste) confirm bekreftelse s m confirmation bekreftende1 adj affirmative; confirming bekreftende2 adv in the affirmative beksel s n → bissel beksvart adj pitch-black bekvem adj comfortable; convenient bekvemmelighet s m comfort, convenience; amenity, facility; med alle moderne bekvemmeligheter with all the latest conveniences; with every modern facility bekvemmelighetshensyn s n; av bekvemmelighetshensyn for the sake of convenience bekymre v worry, trouble; jeg er bekymret for fremtiden I am worried about the future bekymre seg worry; care; det bekymrer jeg meg ikke om I don't let that worry me; hvem bekymrer seg vel om det? who cares about that? bekymret adj anxious, worried; concerned bekymring s m worry, anxiety; concern belage v belage seg på prepare (oneself) for belaste v 1 weigh down; strain 2 (merk) charge, debit; belast min konto for det please charge it to my account belastet adj; han/hun er arvelig belastet it runs in the family belastning s m strain, load belegg s n coat, coating belegge v; belegge sine ord choose one's words carefully beleilig adj convenient

04/05/16 08:45


beleire

621

beleire v besiege beleiring s m/f siege belesse v load; tungt belesset heavily loaded belest adj well read beleven adj courteous belg s m 1 (bot) pod 2 (blåsebelg) bellows Belgia (geogr) Belgium belgier s m Belgian belgisk1 s m Belgian (språkene Wallon French eller Flemish) belgisk2 adj Belgian belgmørk adj pitch-dark belgmørke s n pitch-darkness beliggende adj situated; beliggende ved en elv situated on a river beliggenhet s m location; position belje1 v (brøle, rope) bellow, roar belje2 v belje i seg (drikke fort og i svære slurker) gulp down; swill belte s n belt, girdle beltebil s m, beltekjøretøy n caterpillar tractor; weasel beltespenne s n belt buckle beltested s n under beltestedet below the belt belyse v 1 (lyse på) illuminate; light up 2 (forklare, kaste lys over) illustrate; throw light on belysning s m 1 illumination, lighting 2 (forklaring) illustration belære v 1 educate; instruct, teach 2 (neds: lekse opp for) lecture belærende adj 1 educational; informative, instructive 2 (doserende) didactic belønne v reward belønning s m reward; utlove en belønning offer a reward beløp s n amount; hele beløpet the total amount beløpe v beløpe seg til amount to belåne v borrow money on; raise a loan on bemanne v man bemanning s m 1 manning 2 (mannskap) crew bemektige v bemektige seg take possession of; seize (upon) bemektigelse s m seizure bemerke v observe, remark, point out bemerkelsesverdig adj remarkable bemerkning s m remark, comment ben s, adj → bein bende v bend bendelbånd s n tape bendelorm s m tapeworm benekte v deny

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 621

beretning

benektende1 adj negative; et benektende svar a negative answer benektende2 adv in the negative; hun svarte benektende she answered in the negative Benelux (geogr) Benelux benevne v name, call; denominate, denote benevnelse s m name, appellation benevning s m/f (mat) denomination benk s m bench; (uten rygg også) form benkerad s m/f row benke seg v seat; sit (down) benklær s (fl) trousers benmel s n bone meal bensin s m 1 (drivstoff, motorbrensel) fuel; (til bilmotor) petrol; gasoline (amer); gas 2 (til rensing) benzine bensinforbruk s n fuel consumption, petrol consumption, gas consumption (amer) bensinkanne s m/f jerrycan, petrol can, gas can (amer) bensinmotor s m petrol motor, gas motor (amer) bensinmåler s m petrol gauge, fuel gauge, gas gauge (amer) bensinpumpe s m/f 1 (i bilen) fuel pump 2 (på bensinstasjon) petrol pump, gas pump (amer) bensinstasjon s m filling station, petrol station, gas station (amer); garage bensintank s m petrol tank, gas tank (amer) benytte v use; make use of benytte anledningen take the opportunity benytte seg av avail oneself of; take advantage of benyttelse s m use benåde v pardon; (ved dødsstraff) reprieve benådning s m mercy, pardon; (ved dødsstraff) reprieve beordre v command, order beordring s m command beplante v plant beplantning s m 1 (beplantet område) a planted area, plantation 2 (det å plante) planting beramme v fix, schedule berede v prepare beredskap s m preparedness i beredskap in readiness; on the alert beredt adj prepared, ready beregne v 1 (regne ut) calculate 2 (forlange som pris) charge; vi beregner oss 10 % we charge 10 per cent beregnende adj calculating, scheming beregning s m calculation bereist adj travelled, traveled (amer); han er meget bereist he has travelled widely beretning s m 1 report, account; han avla en beretning om sin reise he gave an account of his

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


berette

622

journey 2 (fortelling) narrative berette v tell, relate berettigelse s m right; justification, legitimation berettiget adj være berettiget til have a right to; be entitled to berg s n mountain bergart s m rock type berge v rescue, save; (sjø) salvage berging s m/f rescue, saving; (sjø) salvage bergverk s n mine bergverksdrift s m/f mining berike v enrich berikelse s m enrichment berme s m dregs Bermuda (geogr) Bermuda bermuder s m Bermudan bermudisk adj Bermudan bero1 s stille saken i bero let the matter rest bero2 v bero på 1 (skyldes) be due to 2 (komme an på) depend on berolige v calm (down); quiet, soothe; reassure beroligelse s m soothing; reassurance beroligende adj soothing beroligende middel sedative berserk s m berserk(er) berserkgang s m gå berserkgang go berserk, run amuck, go wild beruse v intoxicate; bli beruset av get drunk on beruselse s m intoxication berusende adj intoxicating beruset adj intoxicated; drunk (dgl) beryktet adj notorious berømme v praise berømmelse s m 1 fame 2 (ros) praise berømt adj famous; renowned, well-known; celebrated berømthet s m (person) celebrity berøre v 1 (røre ved) touch 2 (angå, påvirke) affect; det berører meg personlig it affects me personally 3 (omtale) touch on; han berørte ikke den siden av saken he did not touch on that side of the matter berøring s m/f touch, contact berøringsskjerm s m (data) touch screen berøve v deprive of berøvelse s m deprivation besatt adj 1 (okkupert) occupied 2 (om stilling) filled; stillingen er besatt the position has been filled 3 (forhekset, oppslukt) obsessed, possessed; besatt av obsessed by; possessed by bese v view bese seg see the sights; have a look (a)round

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 622

beskyttelse

besegle v seal; deres skjebne var beseglet their fate was sealed beseire v beat, defeat; conquer besetning s m 1 (på skip) crew 2 (mil) garrison 3 (husdyr) livestock 4 (pynt på klær) trimming(s) besette v (okkupere) occupy besettelse s m 1 (okkupasjon) occupation 2 (fig) obsession besindig adj calm, steady besinnelse s m composure; miste besinnelsen lose one's temper; lose one's composure besinne seg v restrain oneself; compose oneself; collect oneself; think better of it; think twice besitte v have, possess besittelse s m possession; komme i besittelse av come into possession of; ta i besittelse take possession of; occupy besk adj acrid, bitter beskadige v damage; bildene ble beskadiget under brannen the pictures were damaged by the fire beskaffenhet s m character, nature beskatning s m taxation beskatte v (skattelegge) tax beskjed s m 1 message; det er en beskjed til deg (her) there is a message for you; jeg fikk beskjed om å gjøre det I was told to do it 2 (opplysning) information beskjeden adj modest beskjedenhet s m modesty i all beskjedenhet in all modesty beskjeftige v 1 (sysselsette) employ 2 (holde beskjeftiget) engage; travelt beskjeftiget med å skrive brev busily engaged (in) writing letters beskjeftige seg med occupy oneself with beskjeftigelse s m (sysselsetting) occupation, work; uten beskjeftigelse with nothing to do; (arbeidsløs) out of work; unemployed beskjære v 1 clip, cut down 2 (om busker og trær) prune, trim 3 (fig) curtail, reduce beskjæring s m/f pruning, trimming; (fig) curtailment, reduction beskrive v describe beskrivelse s m description beskrivende adj describing, descriptive beskue v regard, view; contemplate beskuelse s m view; contemplation beskylde v beskylde en for noe accuse somebody of something; han beskyldte gutten for tyveri he accused the boy of theft beskyldning s m accusation; (anklage) allegation beskytte v 1 protect; beskytte mot protect from; protect against 2 (gi ly) shelter beskyttelse s m 1 protection 2 (ly) shelter

04/05/16 08:45


beskyttelsesbriller

623

beskyttelsesbriller s (fl) goggles beskyttelsesdrakt s m/f protective clothing, protective suit beskyttende adj protective beskytter s m protector; (velynder) patron beslag s n 1 (av metall) (metal) fitting(s) 2 (det å beslaglegge) confiscation legge beslag på (oppta) occupy; take up; arbeidet la beslag på all hans tid the work took up all his time beslaglegge v (konfiskere) confiscate beslektet adj related; beslektet med related to beslutning s m decision, resolution fatte en beslutning pass a resolution komme til en beslutning reach a decision; come to a decision ta en beslutning make up one's mind beslutningsdyktig adj; et beslutningsdyktig antall a quorum; være beslutningsdyktig form a quorum; have a quorum beslutningsudyktig adj; være beslutningsudyktig not have a quorum beslutte v decide, resolve; make up one's mind besluttsom adj resolute besluttsomhet s m resolution, resoluteness besparelse s m saving, economy bespottelig adj blasphemous best1 s n → beist best2 adj best; det beste du kan gjøre the best thing you can do; du gjør best i å bli you had better stay; hun er den beste she is the best (woman) gjøre det beste ut av noe make the best of something gjøre sitt beste try one's best håpe det beste hope for the best i beste fall at best bestand s m (av dyr) population bestanddel s m part; component, element bestandig adv 1 (alltid) always 2 (stadig) constantly 3 for bestandig for good; for ever beste s n (gagn) advantage, benefit, good; det er til ditt eget beste it is for your own good besteborger s m bourgeois besteborgerlig adj bourgeois bestefar s m grandfather besteforeldre s (fl) grandparents bestemme v 1 decide, determine; make up one's mind; det må du bestemme that is for you to decide 2 (fastsette) fix; han bestemte prisen he fixed the price bestemme seg for make up one's mind to; decide on; hun har bestemt seg for å reise she has made up her mind to leave; vi har bestemt oss for den lille bilen we have decided on the small car

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 623

bestå

bestemmelse s m 1 (avgjørelse) decision 2 (påbud) regulation bestemmelsessted s n destination bestemor s m/f grandmother bestemt adj 1 (energisk, viljesterk) determined 2 (spesiell) specific; i en bestemt hensikt for a specific purpose 3 (gram) definite; bestemt artikkel definite article; bestemt pronomen definite pronoun 4 (viss, nærmere omtalt) certain; på bestemte dager on certain days 5 jeg vet det ikke bestemt I don't know for certain; jeg tror bestemt at de kommer I am certain they are coming bestemthet s m 1 (fasthet) firmness 2 (visshet) certainty bestialitet s m bestiality bestialsk adj bestial bestige v climb, mount; ascend; bestige et fjell climb a mountain; bestige tronen ascend the throne bestikk s n (spiseredskap) cutlery, flatware (amer) bestikke v (bruke bestikkelser) bribe bestikkelig adj corrupt; open to bribery bestikkelse s m bribery; bribe; et tilfelle av bestikkelse a case of bribery ta imot bestikkelser take a bribe bestille v 1 (tinge) order; bestille billett(er) book; han bestilte en dress he ordered a suit 2 (gjøre, utføre) do; jeg hadde ingenting å bestille I had nothing to do bestilling s m/f (ordre) order bestillingsseddel s m order form, order slip bestjålet adj; jeg er blitt bestjålet I have been robbed bestrebe v bestrebe seg på endeavour, endeavor (amer), try hard, work hard; hun bestrebet seg for å hjelpe meg she endeavoured to help me bestrebelse s m effort, endeavour, endeavor (amer) bestride v deny, dispute bestråle v irradiate bestråling s m/f irradiation bestyr s n (oppstyr, uro) ado bestyre v manage; be in charge of; hun bestyrer butikken she is in charge of the shop bestyrelse s m → styre bestyrer s m manager; (om kvinne) manageress bestyrke v confirm, strengthen; dette bestyrket vår oppfatning this confirmed our opinion bestyrtelse s m consternation, dismay bestyrtet adj dismayed; alarmed bestå v (greie eksamen) pass; hun bestod eksamen she passed the examination

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


bestående

624

bestå av consist of; bronse består av kobber og tinn bronze consists of copper and tin bestående adj existing, established; det bestående samfunn the established order besudle v soil; defile, sully besvare v answer, reply to; jeg besvarte alle brevene I answered all the letters besvarelse s m (oppgavesvar) paper; answer besvime v faint, swoon, pass out besvimelse s m faint; fainting fit; swoon besvær s n 1 (anstrengelse) effort; uten besvær without effort 2 (uleilighet) trouble, inconvenience; var det til mye besvær for deg? did it give you much trouble? 3 (vanskelighet) difficulty; jeg hadde noe besvær med å lese brevet I had some difficulty in reading the letter besværlig adj 1 (trettende) tiresome 2 (ubehagelig) troublesome 3 (vanskelig) difficult, hard besværlighet s m → besvær besynderlig adj strange; odd, queer; curious; besynderlig nok oddly enough besøk s n visit; et besøk i England a visit to England; jeg avla ham et besøk I paid him a visit; (om kortere visitt) I called on him besøke v 1 visit, pay a visit to; vi besøkte Tower we paid a visit to the Tower 2 (oppsøke) (come to) see; når kommer du og besøker meg? when are you coming to see me? 3 (se til, kortere visitt) call on; jeg har nettopp besøkt min gamle tante I have just called on my old aunt besøkelsestid s m; ikke kjenne sin besøkelsestid miss the opportunity besøkende s m visitor besøksrett s m visiting rights (fl) besøkstid s m/f visiting hours (fl) besørge v see to; jeg skal nok besørge det I'll see to it beta v 1 (imponere) impress; vi var sterkt betatt av utsikten we were deeply impressed by the view 2 (fig: bevege, gripe) move, stir; thrill betagende adj moving, stirring; impressive betakke v betakke seg decline; refuse betale v pay; hvor mye blir det å betale? how much is it? betale for pay for; jeg betalte for boken I paid for the book; hun betalte meg for å gjøre det she paid me to do it betaler s m payer betaling s m/f 1 payment; han fikk en sjekk som betaling for sine tjenester he got a cheque in payment of his services 2 (lønn) pay betatt adj 1 fascinated 2 (forelsket) infatuated bete s m → bit

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 624

betraktning

betegne v 1 (bety) denote; stand for; tegnet x betegner en ukjent størrelse the sign x denotes an unknown quantity 2 (markere) mark 3 (karakterisere) describe betegnelse s m name betegnende adj characteristic; betegnende nok characteristically betenke v (overveie) consider betenke seg 1 (tenke seg om) think it over 2 (nøle) hesitate; uten å betenke seg without hesitation betenkelig adj alarming; critical, serious; dangerous betenkelighet s m doubt, hesitation; scruple betenkning s m 1 (overveielse) consideration, reflection 2 (betenkelighet) hesitation; scruple betenkningstid s m/f; en ukes betenkningstid a week to think the matter over betenkt adj 1 (bekymret) uneasy 2 (ettertenksom) thoughtful betennelse s m inflammation betent adj inflamed; betent sår septic wound betinge v betinge seg make it a condition betingelse s m condition, term; de godtok mine betingelser they accepted my terms; på betingelse av at on (the) condition that betingelsesløs adj unconditional betinget adj conditional betinget dom suspended sentence betjene v 1 (maskiner el.l.) operate, run 2 (ekspedere) attend, serve; kunden ble betjent av en ung mann the customer was attended to by a young man betjening s m (serving) staff betjent s m 1 ≈ attendant; servant 2 (i politiet) policeman betone v (legge vekt på) accentuate, emphasize, stress betong s m concrete betongblander s m concrete mixer betonggulv s n concrete floor betoning s m accentuation, emphasis, stress betrakte v (se på) look at; regard, view betrakte som look upon as; consider (to be); regard as; jeg betrakter ham som min beste venn I look upon him as my best friend betraktelig adj considerable betraktning s m (overveielse) consideration; alt tatt i betraktning all things considered; i betraktning av at de er så unge considering that they are so young; når alt tas i betraktning when everything is taken into consideration; sette ut av betraktning leave out of account; leave out of consideration

04/05/16 08:45


betro

625

betro v 1 (meddele) betro en noe confide something to somebody; han betrodde meg sine vanskeligheter he confided his troubles to me 2 (overlate en noe) entrust betro seg til confide in betrodd adj confidential, trusted; en betrodd tjener a confidential servant; en betrodd stilling a responsible post betroelse s m confidence betryggende adj reassuring; safe; på betryggende avstand at a safe distance betuttet adj perplexed, confused betvile v doubt bety v 1 (ha som betydning) mean; hva betyr dette ordet? what does this word mean?; hva skal dette bety? what is the meaning of this? 2 (være betydningsfull) matter, mean; det har ikke noe å bety it does not matter; ditt vennskap betyr mye for meg your friendship means a great deal to me betydelig adj considerable; et betydelig pengebeløp a considerable sum of money; betydelig større considerably larger betydning s m 1 (mening) meaning, sense; betydningen av et ord the meaning of a word; the sense of a word; i en viss betydning in a sense 2 (viktighet) importance; oppfinnelsen var av stor betydning for jordbruket the invention was of great importance to agriculture; uten betydning of no importance; without importance; of no consequence betydningsfull adj 1 (viktig) important 2 (megetsigende) meaning, significant betydningsløs adj insignificant, unimportant beundre v admire beundrer s m admirer beundring s m/f admiration beundringsverdig adj admirable bevandret adj; bevandret i familiar with; versed in bevare v keep, preserve; den gamle bygningen er godt bevart the old building has been well preserved Gud bevare dronningen/kongen! God save the Queen/King! bevaring s m/f preservation bevaringsverdig adj deserving of preservation, worthy of preservation bevart adj kept, preserved; guarded, protected; den gamle bygningen er godt bevart the old building has been well preserved ikke være riktig vel bevart be out of one's mind; be off one's rocker bevege v 1 move, stir; (fig også) touch; den triste historien beveget oss sterkt the sad story

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 625

bevisstgjøring

touched us deeply 2 (formå, overtale) induce, persuade bevege seg move; stir; bevege seg omkring move about bevegelig adj mobile, movable bevegelighet s m mobility bevegelse s m 1 (en enkelt bevegelse) movement; han gjorde en plutselig bevegelse he made a sudden movement 2 (det å være i bevegelse) motion; sette seg i bevegelse start; være i bevegelse be in motion 3 (håndbevegelse) gesture 4 (fig: åndelig bevegelse) movement; (sinnsbevegelse) excitement bevegelsesfrihet s m freedom of movement bevegelseshemmet adj disabled beveget adj 1 (rørt) moved; stirred; han var beveget til tårer he was moved to tears 2 (begivenhetsrik) dramatic, eventful beveggrunn s m motive beven s m med frykt og beven with fear and trembling bever s m (zool) beaver beverte v entertain, treat bevertning s m 1 (det å beverte) entertainment 2 (mat og drikke) food and drink(s) bevertningssted s n restaurant bevilge v grant bevilgning s m grant bevilling s m licence, license (amer) bevinget adj; bevingede ord familiar quotations bevirke v cause, effect; bring about bevis s n 1 evidence; proof; et bevis a piece of evidence 2 (tegn, uttrykk for følelser) evidence; proof 3 (bevisgjenstand) exhibit 4 (attest) certificate anføre som bevis put in evidence fellende bevis conclusive evidence; conclusive proof som bevis på noe in proof of something; as a token of something bevisbyrde s m burden of proof bevise v prove; show bevisføring s m/f, bevisførsel m argumentation, presentation of evidence beviskraft s m/f weight (as evidence) bevislig, beviselig adj provable, demonstrable bevismateriale s n evidence bevisst adj 1 (ved bevissthet) conscious 2 (overlagt) deliberate; en bevisst løgn a deliberate lie bevisstgjøre v make someone more aware, make someone more conscious; raise (some)one’s consciousness bevisstgjøring s m/f process of raising (some) one’s awareness/consciousness

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


bevissthet

bevissthet s m/f consciousness komme til bevissthet regain consciousness; come to (dgl) miste bevisstheten lose consciousness; become unconscious ved bevissthet conscious bevisstløs adj unconscious bevisstløshet s m unconsciousness bevitne v attest, certify; herved bevitnes at this is to certify that; jeg kan bevitne at I can certify that bevitnelse s m attestation bevokst adj; bevokst med skog covered with forest(s) bevokte v guard, watch bevoktning s m guard, watch; under streng bevoktning closely guarded bevæpne v arm beære v honour, honor (amer), favour, favor (amer); jeg følte meg beæret I felt honoured BH, bh m s (brystholder) bra bi1 s m → bie bi2 adv legge bi lay to lykken står den kjekke bi fortune favours the brave stå bi assist, stand by biapparat s n (telefonisk) extension biavl s m bee-keeping bibel s m Bible bibelhistorie s m biblical history; (som skolefag) scripture bibelord s n → bibelsted bibelsk adj biblical bibelsted s n Bible passage; (sacred) text bibliofil adj bibliophile bibliograf s m bibliographer bibliografi s m bibliography bibliografisk adj bibliographic bibliotek s n library bibliotekar s m librarian bidra v 1 contribute 2 (gi bidrag jevnlig) subscribe bidrag s n 1 contribution; gi/levere/yte sitt bidrag til contribute to; make one's contribution to 2 (jevnlige bidrag) subscription bidragsyter s m 1 contributor 2 (som gir jevnlig) subscriber bidronning s m/f queen bee bie1 s m/f (insekt) bee bie2 v (vente) wait; bi litt wait a bit bielv s m/f tributary bifall s n 1 (applaus) applause; (bifallsrop) cheers; stormende bifall a storm of applause 2 (samtykke) approval; han gav saken sitt bifall he approved of the cause

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 626

bilkø

626

bifalle v approve of; agree to, consent to bifallsytring s m/f applause, cheer biff s m steak; beefsteak biff med løk steak and onions Beef betyr oksekjøtt. Steak betyr biff. bifil adj bisexual bifili s m bisexuality bigami s m bigamy (mots. monogamy) bigamist s m bigamist bihensyn s n secondary consideration bihule s m sinus bihulebetennelse s m sinusitis biinntekt s m/f side income, supplementary income bijobb s m side-job, supplementary job bikini s m bikini bikkje s f dog bikube s m beehive bil s m 1 car, motor car; automobile (amer); kjøre bil drive a car; drive a motor 2 (drosje) taxi bilag s n 1 (til brev) enclosure 2 (til regnskap) voucher bilateral adj bilateral bilbølle s m/f road hog bilde s n 1 (maleri, tegning) picture; (også fig) image; hunden på bildet the dog in the picture; et bilde av jomfru Maria an image of the Virgin Mary; for å tale i bilder to speak in images 2 (fotografi) photo, photograph 3 (portrett) portrait 4 (data) screen image 5 (skildring) picture bildekk s n (motor car) tyre, (car) tire (amer) bildeler s (fl) car parts; spare parts for motor cars bildende adj bildende kunst the visual arts bildør s m/f car door bile v go by car; motor bilegge v settle bileggelse s m settlement bilferje s m/f car ferry; motor ferry bilforsikring s m/f motor insurance, auto insurance (amer) bilfører s m driver bilhorn s n (motor) horn bilist s m motorist biljard s m billiards bilkart s n road map bilkjøring s m/f motoring, driving bilkø s m queue of cars/vehicles; line of cars/ vehicles (amer)

04/05/16 08:45


bille bille s m (zool) beetle billedbok s m/f picture book billedelement s n (data) picture element; pixel billedhugger s m sculptor billedhuggerarbeid s n sculpture billedhuggerkunst s m (art of) sculpture billedkunst s m (pictorial) art billedlig adj figurative billedlig uttrykk metaphor billedmateriale s (koll) illustrations billedrør s n (data, TV) cathode ray tube; display tube; picture tube, television tube billedskjerm s m (data) graphic display device billedtekst s m caption billedteppe s n tapestry billett s m ticket; kjøpe billett til New York buy a ticket to New York; (med båt eller fly) book a passage for New York; kjøpe billett til en forestilling book a seat to a performance; en billett til "Hamlet" a seat for "Hamlet" billettautomat s m ticket machine billettkontor s n booking office; (i teater) box office billettluke s m/f ticket window billettpris s m 1 (inngangspenger) entrance fee; (price of) admission 2 (reisepenger) fare billettsalg s n sale of tickets billettør s m (på buss, trikk) conductor; (om kvinne) conductress billig adj (om pris) inexpensive; (også fig) cheap; reise på billigste måte travel by the cheapest route; vi slapp billig fra det we got off cheap(ly) billigbok s m/f paperback; pocket book (amer) billige v (bifalle) approve of; sanction billigsalg s n sale billigutgave s m cheap edition; paperback (edition); pocket(book) edition billion s m billion; trillion (amer) billøp s n 1 (baneløp) car race, motor race 2 (landeveisløp) car rally, motor rally bilmekaniker s m motor mechanic, automobile mechanic (amer) bilnummer s n registration number; licence number, license number (amer) bilopphugger s m car breaker bilopphuggeri s n (car) breaker’s yard bilpanser s n bonnet; hood (amer) bilradio s m car radio bilredningstjeneste s m car recovery service bilskilt s n number plate, license plate (amer) bilsport s m motor racing, motor sport biltrafikk s m (motor) traffic biltur s m (motor) drive, ride; (lengre) excursion (tour, trip) by car

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 627

627

bisettelse

biluhell s n, bilulykke m motor car accident; car crash bilutleie s m/f car hire service; car rental bilverksted s n garage; repair shop bind s n 1 (bok) volume; et verk i seks bind a work in six volumes 2 (innbinding) binding 3 (varebind) dust jacket 4 (fatle) sling 5 (forbinding) bandage 6 (sanitetsbind) sanitary towel, sanitary pad, sanitary napkin (amer) binde v 1 (binde fast) bind; tie (up); han bandt hunden he tied up the dog; beina til fangen var bundet sammen the prisoner's legs were bound together 2 (knytte) tie; han bandt en hyssing om pakken he tied the parcel up with a string 3 (binde inn) bind; boken er bundet inn i blå sjirting the book is bound in blue cloth 4 (forplikte) bind; jeg er bundet av mitt løfte I am bound by my promise bindeledd s n link bindende adj (forpliktende) binding bindeord s n (gram) conjunction binders s m paper clip bindestrek s m hyphen binding s m/f 1 bond, linking 2 (på ski) binding bindingsverk s n timber frame(work) binge s m 1 (til korn el.l.) bin 2 (til griser) (pig)sty 3 (til andre dyr) pen binne s f she-bear binær adj (data) binary binæring s m/f secondary source of income binærsiffer s n (data) → bit biodynamisk adj organic biograf s m biographer biografi s m biography biografisk adj biographical biokjemi s m biochemistry biokjemiker s m biochemist biokjemisk adj biochemical biolog s m biologist biologi s m biology biologisk adj biological biperson s m minor character biprodukt s n by-product birolle s m/f supporting role; subordinate part, subordinate role birøkt s m bee-keeping birøkter s m bee-keeper bisak s m/f minor matter; side issue bisampels s m muskrat coat bisamrotte s m/f muskrat biseksualitet s m bisexuality biseksuell adj bisexual bisetning s m (subordinate) clause bisette v inter someone’s ashes bisettelse s m funeral service

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


bisk bisk1 s m dog, doggie flink bisk! good boy!; good girl! bisk2 adj fierce biskop s m bishop biskoppelig adj episcopal bislag s n porch bismak s m subflavour; unpleasant taste bisonokse s m bison bisp s m bishop bispedømme s n bishopric, diocese bispevisitas s m episcopal visitation bispinne s m/f bishop’s wife bissel s n 1 (munnbitt) bit 2 (hodelag) bridle bistand s m assistance, help bister adj fierce, grim, gruff bistå v assist, aid bit1, bite m s (lite stykke) bit; (small) piece; morsel bit2 s m (data) binary digit; bit bite v bite; han bet seg i leppen he bit his lip; hunden bet meg i beinet the dog bit my leg bite tennene sammen clench one's teeth bitende adj biting bitende kaldt bitterly cold bitt s n bite bitte liten adj tiny; very small bitter adj bitter; (om smak også) acrid; han var bitter på meg he felt bitter towards me bitterhet s m bitterness bitterlig adv bitterly bittersøt adj bitter-sweet bivirkninger s (fl) side effects bivoks s m beeswax bivåne v attend; be present at bjeff s n yelp, bark bjeffe v yelp, bark bjelke s m beam; (stor) balk; (av jern) girder bjelle s m/f bell bjerk s m, bjørk m/f birch bjørn s m bear bjørnebær s n (bot) blackberry bjørnehi s n bear’s lair bjørnejakt s m/f bear hunt(ing) bjørneskinn s n bearskin bjørnetjeneste s m disservice bjørnunge s m bear cub bla v; bla i en bok turn over the leaves of a book; bla om turn over blad s n 1 (i bok, av en plante el.l.) leaf 2 (på kniv, åre el.l.) blade 3 (periodisk publikasjon) (news) paper; magazine; periodical bladgrønt s n (bot) chlorophyll bladlus s m/f (zool) aphid, greenfly, plant louse blaff s n (vindpust) breath of wind, puff of wind blaffe v → blafre

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 628

628

blekkhus

blaffen s gi blaffen i noe not care at all about something; jeg gir blaffen I don't care a pin; I couldn't care less blafre v 1 (om lys) flicker 2 (om flagg el.l.) flap blakk adj 1 (om hest) dun 2 (pengelens) hard up; broke blamere v blamere seg make a fool of oneself, make an exhibition of oneself, put one's foot in it blande v mix; mingle; (om varesorter ofte) blend blande sammen (forveksle) mix up; confuse; bland ikke sammen verbene "lie" og "lay" do not confuse the verbs "lie" and "lay" blande seg i andre folks saker meddle with other people's business, interfere with other people's business blandebatteri s n combination tap; mixer battery blanding s m/f (det som er blandet) blend, mixture; lufta er en blanding av gassarter the air is a mixture of gases blandingsrase s m mixed breed; hybrid race; (av husdyr især) cross-breed blank adj 1 shining, shiny; glossy; bright; blankt papir glossy paper 2 (ubeskrevet) blank; la en side stå blank leave a page blank blankett s m form; blank (amer); fylle ut en blankett fill in a form; fill out a form blankpusse v polish blant prep among; from among; blant andre among others; blant annet among other things; hun ble valgt (ut) blant elevene på skolen she was chosen from among the pupils of the school blasert adj blasé blasfemi s m blasphemy blasfemisk adj blasphemous blass adj pale, colourless, colorless (amer) blei s m (hoven person) arrogant person; snooty person; stuck-up person bleie s m/f (baby's) napkin, nappy; diaper (amer) blek adj 1 pale; han ble blek av skrekk he turned pale with horror 2 (likblek) white; pallid; (særlig på grunn av sykdom) wan 3 (i overført betydning) pale; faint; en blek etterligning a pale imitation bleke v bleach blekemiddel s n bleach; bleaching agent blekfet adj pasty blekhet s m paleness blekk s n ink; skrevet med rødt blekk written in red ink blekkflekk s m ink stain blekkhus s n ink pot, inkstand

04/05/16 08:45


blekkpatron

629

blekkpatron s m ink cartridge blekksprut s m cuttlefish; (åttearmet) octopus; (tiarmet) squid blekne v 1 turn pale 2 (falme) fade blemme s m/f 1 (med) blister 2 (fig: tabbe) blunder blende v 1 (om sterkt lys, også fig) dazzle 2 (dekke til) darken; blende frontlysene (på en bil) dip the headlights blendende adj dazzling blender s m 1 (foto, selve blenderen) diaphragm 2 (blenderåpning) stop blending s m/f blackout blendverk s n delusion, phantom blest s m wind bli v 1 (i passiv) be; de ble drept alle sammen they were all killed 2 (bli + adjektiv/substantiv om varig forandring) become; hun ble lege/rik/ berømt she became a doctor/rich/famous 3 (bli + adjektiv, især om noe kortvarig) get; han ble sint he got angry 4 (litt etter litt) grow; han ble gammel he grew old 5 (plutselig, især om farge) turn; hun ble rød she turned red 6 (bli + adjektiv/substantiv: vise seg å bli, bli i fremtiden) be; turn out; det ble en suksess it turned out (to be) a success; det blir vanskelig it will be difficult; det blir torden(vær) there will be a thunderstorm 7 (om alder, pris) be; han blir 25 i morgen he is 25 tomorrow; hvor mye blir det? det blir £5 how much is it? that will be £5 8 (bli værende, oppholde seg) stay; vi ble i fire dager we stayed for four days 9 (fortsette å være) remain; jeg ble (igjen), de andre gikk I remained (there), the others left bli av hva skal det bli av ham? what is to become of him? bli av med vi kan ikke bli av med dem we cannot get rid of them bli til det ble ikke til noe nothing came of it; it came to nothing bli ved med å 1 (om virkelig handling) go on 2 (uavlatelig) go on, keep (on) 3 (om stilling og tilstand) continue, remain, stay blid adj 1 (smilende) smiling, cheerful 2 (mild) gentle, mild 3 (elskverdig) kind blikk1 s n (øyekast) look, glance; han kastet et blikk på det he had a look at it; he glanced at it; hun sendte ham et sint blikk she gave him an angry look; med et eneste blikk at a glance blikk2 s n (metall) sheet iron; sheet metal blikkboks s m tin; can (amer) blikkenslager s m tinsmith blikkfang s n eye-catcher blikkstille adj dead calm

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 629

blodlegeme

blind adj blind; blind på det ene øyet blind in one eye; den blinde the blind person; de blinde the blind; han ble blind he went blind; he became blind blinde1 s f i blinde blindfolded, in the dark blinde2 v blind blindebukk s m blindman's buff blindemann s m (i kortspill) dummy blindeskrift s m braille; Braille alphabet blindgate s m/f blind alley; cul-de-sac; dead-end street blindgjenger s m dud, unexploded shell blindhet s m/f blindness blindpassasjer s m stowaway blindspor s n dead end blindtarm s m appendix blindtarmsbetennelse s m appendicitis blingse v squint blink1 s n 1 (glimt) flash; (fjernt, svakt) gleam 2 (om stjerner, øyne el.l.) twinkle blink2 s m (på skyteskive) bull's eye blinke1 v flash; gleam; twinkle; stjernene blinker the stars are twinkling blinke2 v (trær for hugst) blaze, mark blinklys s n 1 flashlight; flashing light 2 (på bil) flasher; turn indicator blinkskudd s n hit blitz s m (foto) flash light, flash lamp blivende adj lasting, permanent blod s n blood med kaldt blod in cold blood blodbad s n massacre, slaughter blodbank s m (med) blood bank bloddryppende adj dripping with blood; (også fig) gory; (nifs, uhyggelig) blood-curdling bloddråpe s m drop of blood blodfattig adj (med) anaemic blodfattighet s m (med) anaemia blodflekk s m blood stain blodflekket adj blood-stained blodforgiftning s m blood poisoning blodgiver s m blood donor blodgivning s m blood donation blodgruppe s m/f blood group blodhevn s m blood revenge, blood vengeance; vendetta blodhund s m bloodhound blodig adj (blødende, blodflekket) bleeding; bloodstained; stained with blood; en blodig nese a bleeding nose blodigle s m/f (zool) leech blodkar s n blood vessel blodkreft s m (med) leukemia blodlegeme s n blood corpuscle

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


blodmangel hvitt blodlegeme leucocyte rødt blodlegeme red blood corpuscle; erythrocyte blodmangel s m anaemia blodomløp s n circulation (of the blood) blodoverføring s m/f blood transfusion blodpropp s m blood clot, thrombosis blodprosent s m haemoglobin percentage blodprøve s m 1 (prøvetakingen) blood test 2 (blodet som prøves) blood sample, specimen (of blood) blodpøl s m pool of blood blodpølse s m/f black pudding blodrød adj blood red, crimson blodsenkning s m (blood) sedimentation blodsirkulasjon s m circulation (of the blood) blodskam s m incest blodskutt adj bloodshot blodsuger s m bloodsucker; vampire blodsutgytelse s m bloodshed blodtap s n loss of blood blodtrykk s n blood pressure blodtype s m blood group blodtørstig adj bloodthirsty blodåre s m/f vein blokade s m blockade blokk s m 1 (kloss) block 2 (boligblokk) block 3 (politisk gruppering) bloc 4 (skriveblokk) pad blokkbokstaver s (fl) block capitals, block letters blokkere v 1 (mil) blockade 2 (sperre) bar; block (up) blokkfløyte s m/f recorder blokkleilighet s m flat in a block; apartment in an apartment building (amer) blokkskrift s m/f → blokkbokstaver blomkarse s m Indian cress; common nasturtium blomkål s m cauliflower blomst s m flower; (især på frukttrær) blossom; (blomstring) bloom; avskårne blomster cut flowers; stå i blomst be in flower; be in bloom; (om frukttrær) be in blossom blomsterbed s n flower bed blomsterbukett s m bouquet of flowers; nosegay blomsterbutikk s m → blomsterforretning blomsterdekorasjon s m floral decoration, spray of flowers blomsterduft s m scent of flowers blomsterdyrking s m/f cultivation of flowers blomstereng s m/f flowery meadow blomsterflor s n profusion of flowers, wealth of flowers blomsterforretning s m/f florist's (shop) blomsterfrø s (fl) flower seeds blomsterhandler s m florist

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 630

630

blære

blomsterkasse s m/f flower box blomsterkrans s m garland, wreath of flowers blomsterløk s m (flower) bulb blomsterpotte s m/f flowerpot blomsterstøv s n pollen blomstervase s m flower vase blomstre v (be in) flower, (be in) bloom; (figurlig) flourish blomstrende adj flowering; (især fig) flourishing blomstret adj flowery blomstring s m/f flowering blomstringstid s m/f flowering season; (fig) golden age, prime blond adj blonde, blond; (om hår især) fair(haired), light blonde s m lace blondine s m/f blonde blott adv med det blotte øye with the naked eye blotte v bare, denude; lay bare; blotte sitt hode uncover (one's head) blotter s m exhibitionist; flasher (dgl) blottet adj blottet for without, devoid of bluferdig adj bashful, shy, modest bluferdighet s m bashfulness, modesty blund s m doze, nap; ikke få blund på øynene not sleep a wink blunde v doze; take a nap blunk s n på et blunk in the twinkling of an eye, in a flash, in a jiffy blunke v 1 blink; han prøvde å blunke bort tårene he tried to blink away the tears 2 (blunke med et øye, blinke med lys) wink; han blunket til henne he winked at her uten å blunke without batting an eyelid bluse s m/f blouse bluss s n 1 (flamme) flame, blaze 2 (bål) fire blusse v 1 (brenne) blaze; blusse opp blaze up; burst into flame 2 (rødme) blush blussende adj flushed; han ble blussende rød he turned scarlet bly s n lead; av bly leaden blyant s m pencil; skrevet med blyant written in pencil; han skrev med blyant he wrote with a pencil blyantspisser s m pencil sharpener blyanttegning s m pencil drawing blyfri adj unleaded blyg adj bashful, shy, modest blyghet s m bashfulness, shyness, modesty blære1 s m/f 1 (luftblære) bubble 2 (vable) blister 3 (galleblære, urinblære) bladder 4 (overlegen person) windbag

04/05/16 08:45


blære

631

blære2 v blære seg put on airs blæret adj 1 (med blærer) blistered, blistery 2 (innbilsk, oppblåst) conceited; swaggering blø v bleed; han blødde i hjel he bled to death blødende adj bleeding bløder s m bleeder; (med) haemophiliac blødersykdom s m (med) haemophilia blødme s m silly joke, foolish joke bløff s m bluff bløffe v bluff bløffmaker s m bluffer, humbug bløt1 s legge hodet i bløt rack one's brains legge i bløt put to soak ligge i bløt soak bløt2 adj 1 (myk) soft 2 (våt) wet bløtaktig adj soft bløtgjøre v soften bløthjertet adj soft-hearted bløtkake s m/f cream cake, layer cake bløtkokt adj soft-boiled bløyt s → bløt bløyte v soak blå adj blue blåbær s m (bot) bilberry; (amer også) blueberry, huckleberry blåfrossen adj blue with cold blågrønn adj bluish green blåklokke s m/f harebell; bluebell (skotsk) blålig adj bluish blåmeis s m (zool) blue tit(mouse) blårev s m blue fox blåse v blow; det blåser it is windy; there is a wind; det blåste sterkt the wind was blowing hard; it was blowing hard; there was a strong wind; kapsen (min) blåste av meg my cap blew off; blåse (på) trompet (om et enkelt trompetstøt) blow the trumpet; (om å spille) play the trumpet; blås i det! never mind!; det blåser jeg i I couldn't care less blåsebelg s m (forge) bellows blåseinstrument s n wind instrument blåselampe s m/f blow torch blåser s m (mus) wind player; blåserne the winds blåskjell s n (zool) (common) mussel blåst1 s m wind; windy weather blåst2 adj vel blåst! attaboy!, well done! blåveis s m 1 (bot) blue anemone 2 (dgl om blått øye) black eye blåøyd adj blue-eyed; (fig også) simple, naive B-menneske s n late riser, night owl

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 631

bokstavere

b-moll s m (mus) b minor (i engelsk og amerikansk besifiring og notasjon står 'B', 'b' vanligvis for 'H', 'h') BNP fork. for bruttonasjonalprodukt gross national product bo1 s n (eiendom) property, estate bo2 v 1 (fast) live, reside 2 (for kortere tid) stay hvor bor du? 1 (fast) where do you live? 2 (midlertidig) where are you staying? bobestyrer s m (official) receiver bobil s m camping car, motor caravan; (amer også) camper boble1 s m/f 1 bubble 2 (slang for folkevogn) beetle boble2 v bubble bod s m, bu f 1 (skur) shed 2 (markedsbod) booth, stall 3 (butikk) shop bog s m shoulder bohem s m Bohemian boikott s m boycott boikotte v boycott bok s m/f book bokanmeldelse s m book review bokbind s n cover bokbinder s m bookbinder bokbinderi s n bookbindery, bookbinder’s shop bokfink s m (zool) chaffinch bokføre v enter, book bokføring s m/f bookkeeping bokhandel s m bookshop bokhandler s m bookseller bokholder s m bookkeeper bokholderi s n bookkeeping bokhylle s m/f bookshelf; (reol) bookcase bokklubb s m book club bokkøl s n bock (beer) boklig adj; boklig lærdom book learning; boklige sysler literary occupation; intellectual work bokmerke s n bookmark(er) bokreol s m bookcase, bookshelf boks s m box; (med lokk) canister; (til te også) caddy; (hermetikkboks) tin; can (amer) boksamling s m/f book collection; library bokse v box boksekamp s m boxing match bokser1 s m (hunderase) boxer bokser2 s m boxer; (profesjonell) prize-fighter boksering s m boxing ring bokstav s m letter; stor bokstav capital (letter); liten bokstav small letter; stum bokstav silent letter; et ord på fem bokstaver a word of five letters bokstavelig1 adj literal bokstavelig2 adv literally bokstavelig talt literally bokstavere v spell

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


bokstavrim bokstavrim s n alliteration boksåpner s m tin opener, can opener (amer) boktrykker s m printer boktrykkeri s n printing office, printing house bolig s m 1 (hus) house; (især om stort hus) residence 2 (leilighet) flat, apartment (amer) 3 (losji) lodgings boligblokk s m/f block of flats, apartment building (amer) boligbyggelag s n cooperative building association boligbygging s m/f house building boligfelt s n housing estate, housing development (amer) boligforhold s n housing situation, housing conditions boligformidling s m/f housing service; (om kontoret) housing agency, housing bureau boligjakt s m/f flat hunting, apartment hunting (amer) boliglån s n home loan boligmangel s m housing shortage boligmarked s n housing market bolignød s m housing shortage boligområde s n residential area, residential quarters boligplattform s m (petro) accommodation platform boligselskap s n housing company, housing society boligstrøk s n residential area, residential quarters Bolivia (geogr) Bolivia bolivianer s m Bolivian boliviansk adj Bolivian bolle s m 1 (kar) bowl, basin 2 (bakverk) bun, muffin 3 (fiskebolle, kjøttbolle) ball bollekinn s n chubby cheeks bolt s m bolt bolte v bolt boltepistol s m cartridge hammer boltesaks s m/f bolt cutter boltre v boltre seg frisk, romp, frolic bolverk s n (fig) bulwark bom1 s m 1 (veisperring) bar; (på bomvei) toll bar, toll gate 2 (jernbanebom) gate 3 (i gymnastikk) boom bom2 s m (bomskudd) miss; skyte bom miss (the mark) bombardement s n bombardment bombardere v 1 (med bomber) bomb 2 (med granater) shell 3 (figurlig) bombard, pelt, shower

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 632

632

borddekorasjon

bombardering s m/f 1 (med bomber) bombing 2 (med granater) shelling 3 (figurlig) bombarding, pelting, showering bombastisk adj bombastic bombe1 s m/f bomb bombe2 v bomb bombeangrep s n bomb(ing) attack, bomb(ing) raid bombeattentat s n bomb attack bombefly s n (mil) bomber bombeflyger s m (mil) bomber pilot bomme1 v (tigge) beg, sponge; han bommer meg bestandig for sigaretter he is always sponging on me for cigarettes bomme2 v (ikke treffe) miss (the mark) bommert s m blunder; (morsom brøler) howler; hun begikk en bommert she made a blunder bompenger s (fl) toll boms1 s m (løsgjenger) tramp boms2 interj bang! thud! bomull s m/f cotton bomullsdott s m wad of cotton (wool) bomullsgarn s n cotton (yarn) bomullsstoff s n cotton fabric bomvei s m toll road, turnpike road (amer) bonde s m 1 farmer; (småbonde) peasant 2 (i sjakk) pawn bondegård s m farm; (om bygningene) farmstead bondekone s f farmer's wife bondsk adj rustic bone v polish, wax bonevoks s m floor polish bopel s m (place of) residence; address; jf bolig fast bopel permanent address boplass s m dwelling place, settlement bor s m/n drill; (til borvinde) (brace) bit; (vribor) gimlet; (stort vribor) auger bord1 s n 1 (møbel) table; vi var tretten til bords we were thirteen at table 2 (treplanke) board 3 (sjø, skipsside) board; om bord på et skip on board a ship bank i bordet! touch wood! dekke bordet lay the table, set the table (amer) gå fra borde disembark, go on shore gå om bord embark, go on board gå til bords sit down to dinner/lunch ha til bords have as one's table companion om bord on board over bord overboard ta av bordet clear the table bord2 s m (kant) border, edging bordbein, bordben n s table leg bordbønn s m grace; be bordbønn say grace borddame s m/f dinner partner borddekorasjon s m table decoration

04/05/16 08:45


borde

633

borde v (entre) board bordell s n brothel bordkalender s m table calendar bordkavaler s m dinner partner bordkort s n place card bordplate s m/f tabletop bordpynt s m → borddekorasjon bordskikk s m table manners (fl) bordtennis s m table tennis, ping-pong bordvin s m table wine bore v bore, drill; bore etter olje bore for oil boredekksarbeider s m (petro) drill floor crew; roughneck (dgl) borefartøy s n (petro) drilling vessel borehull s n (petro) bore hole; well boremaskin s m drilling machine; power drill boremast s m/f (petro) drilling mast boreolje s m/f (petro) boring oil boreplattform s m (petro) drilling platform borerigg s m (petro) (drilling) rig borerør s n (petro) drill(ing) pipe boreslam s n (petro) drilling mud borestans s m (petro) down time borestart s m (petro) spudding-in boretårn s n (petro) derrick borg1 s m/f (slott) castle borg2 s - (kreditt) credit; ta på borg take on credit borge v (ta på borg) guarantee; take on credit borger s m 1 citizen; (byborger også) townsman 2 (statsborger) citizen, national borgerkrig s m civil war borgerlig adj 1 (ikke adelig, kongelig, militær eller kirkelig) civil; borgerlig ekteskap civil marriage 2 (middelstands) middle-class 3 (ikkesosialistisk) non-socialist borgermester s m mayor; (i London og enkelte andre byer) Lord Mayor borgerplikt s m/f civic duty borgerrett s m civil right borgerskap s n (borgerne) citizens; middle classes borgerstanden s m the middle classes boring s m/f (petro) drilling borre s m (bot) burdock, bur(r); (blomsterhodet på planten) bur(r) borrelås s m Velcro ® bort adv away, off; langt bort far away gå bort 1 (fjerne seg) go away, go off, leave 2 (dø) die, pass away borte adv 1 (ikke til stede) away 2 (forsvunnet) gone; hun var bare borte i ti minutter she was only gone for ten minutes 3 jeg så dem et stykke borte I saw them at a distance bortebane s m away ground; de spiller på bortebane they are playing away bortekamp s m away match

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 633

bra

bortenfor adv beyond bortest adj, adv farthest, furthest; farthermost, furthermost; (av to) farther, further bortetter adv along(side) bortforklare v explain away bortforpakte v farm out; (let on) lease bortføre v abduct, carry off; kidnap bortføring s m/f abduction; kidnapping bortgang s m (død) death borti adv 1 against; komme borti brush against 2 (borte i) (over) in bortimot adv 1 towards 2 (nesten) almost; close to bortkastet adj thrown away; wasted bortkommen adj lost bortover adv along bortre adj, adv farther, further bortreist adj away, out of town bortsett fra prep apart from bortskjemt adj spoiled, spoilt borvann s n boric acid solution borvinde s m/f brace bosatt adj; hun er bosatt i Tromsø she lives in Tromsø bosetning s m settlement bosette v bosette seg settle, set up; vi bosatte oss i Canada we settled in Canada Bosnia (geogr) Bosnia bosnier s m Bosnian bosnisk adj Bosnian bosted s n place of residence; address bot s m/f 1 (lapp) patch 2 (mulkt) fine; penalty; en bot på 100 pund a fine of £100; hun ble idømt en bot på 100 pund she was fined £100 gjøre bot do penance love bot og bedring promise to reform, promise to turn over a new leaf råde bot på remedy botaniker s m botanist botanikk s m botany botanisk adj botanical botemiddel s n remedy botsfengsel s n penitentiary bra adj, adv 1 (god, godt) fine, good; well; all right; satisfactory; excellent; ganske bra not at all bad; (det var) bra! (that is) fine!; (that is) good!; et bra resultat a satisfactory result; ha det bra! take care of yourself!; jeg har det bra I am all right/fine 2 (frisk) well; hvordan står det til? takk bra (how are you?) I am quite well, thank you; ikke helt bra not quite well; out of sorts; jeg håper du snart blir bra (igjen) you will soon be well (again), I hope 3 (hederlig, skikkelig) honest, decent, respectable; good

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


bragd bragd s m feat, exploit, achievement, accomplishment brak s n bang, crash; noise; (om torden) peal brake v crash; (tordne) thunder, roar, peal brakk adj 1 (om jord) fallow; ligge brakk lie fallow 2 (om vann) brackish brakke s m/f barrack(s) brakkmark s m/f fallow (field) brann s m fire; (stor) conflagration; huset stod i brann the house was on fire; høyet kom i brann the hay caught fire brannalarm s m fire alarm brannbil s m fire engine brannbombe s m/f incendiary (bomb); firebomb branndør s m/f fire door brannfakkel s m (fig) firebrand kaste ut en brannfakkel let off a bombshell brannfarlig adj combustible; inflammable brannfast adj fireproof brannfolk s (koll) firemen; fire brigade brannforsikring s m/f fire insurance branngavl s m fire gable brannhydrant s m fire hydrant; fireplug (amer) brannmann s m fireman brannmester s m → brannsjef brannmur s m fireproof wall brannpolise s m fire (insurance) policy brannsikker adj fireproof brannsjef s m chief fire officer, fire chief brannslange s m fire hose brannslokningsapparat s n fire extinguisher brannstasjon s m fire station brannstiftelse s m arson, fire-raising brannstifter s m arsonist, incendiary brannstige s m fire escape brannsår s n burn branntomt s m/f burnt-out ruins (fl) brannutrykning s m fire-brigade turnout, fire department call-out (amer) brannvarsler s m fire alarm brannvarsling s m/f fire alarm brannvarslingsanlegg s n fire alarm system brannvern s n fire protection brannvesen s n fire service; (konkret) fire brigade, fire department (amer) bransje s m trade; line of business bransjeorganisasjon s m trade organisation, trade organization bransjeregister s n trade index, Yellow Pages (amer) bras s m (sjø) brace brase v 1 (steke) frizzle 2 (fare) rush; brase inn i crash into brasene s (fl)

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 634

634

brennbar

klare brasene weather the storm, pull it off, bring it off Brasil (geogr) Brazil brasilianer s m Brazilian brasiliansk adj Brazilian brask s m; med brask og bram ostentatiously bratsj s m viola bratt adj steep; (stupbratt) precipitous braute v swagger, brag bravo! interj bravo! bravorop s n bravo, cheer bre1 s m (isbre) glacier bre2 v (spre) spread bre seg (vinne utbredelse) spread; nyheten/ epidemien bredte seg the news/the epidemic spread bred adj broad, wide; 60 fot bred sixty feet broad; et bredt utvalg a wide selection; jf bredt bredd s m bank; (strandbredd) shore; gå over sine bredder overflow its banks bredde s m/f 1 breadth, width; fem fot i bredden five feet across; five feet broad; five feet in width; de marsjerte fire i bredden they marched four abreast 2 (astronomisk, geografisk) latitude breddegrad s m degree of latitude; parallel breddfull adj brimful bredside s m/f broadside bredskuldret adj broad-shouldered bredsporet adj broad-gauge, broad-gaged (amer) bredt adv broadly, widely vidt og bredt far and wide; han talte vidt og bredt om saken he spoke at great length on the subject bregne s m (bot) fern, bracken brei adj → bred breie v → bre breke v bleat brekke v break; stokken brakk i to the stick broke in two brekke seg 1 retch 2 (kaste opp) vomit, throw up brekkjern s n jemmy, crowbar brekkmiddel s n emetic brekkstang s m/f → brekkjern brem s m (på hatt) brim brems s m (insekt) gadfly, botfly bremse1, brems m/f s (på hjul eller maskin) brake bremse2 v brake; put on the brake; hun bremset she put on the brake bremselengde s m/f braking distance, braking length bremselys s n brake light bremsespor s n brake tracks; skid marks brennbar adj combustible; inflammable

04/05/16 08:45


brenne

635

brenne v burn; brenne inne (omkomme ved brann) perish in the flames; han brente fingrene (sine) he burnt his fingers; huset brant (stod i brann) the house was on fire; huset brant ned the house burned down; the house was burnt down; papiret begynte å brenne the paper caught fire brenne inne med 1 (ikke bli av med) be left with something on one's hands 2 (ikke få sagt) not get the chance to say brenne seg burn oneself brennemerke v stigmatize, brand brennende adj burning; (fig også) ardent, fervent; et brennende spørsmål a burning question brenneri s n distillery brennesle s m/f (stinging) nettle brennevin s n liquor, spirits; hard liquor (amer) brenning s m/f breakers; surf brennkopper s (fl) (med) impetigo brennmanet s m sea nettle; stinging jellyfish brennovn s m kiln brennpunkt s n focus brennsikker adj dead certain brensel s n 1 (ved) fire wood 2 (brennstoff, drivstoff) fuel bresje s m breach gå i bresjen for make a stand for, stand up for Bretagne (geogr) Brittany bretagner s m Breton bretagnsk adj → bretonsk bretonsk adj Breton brett1 s n (plate) tray brett2 s m (fold) crease, fold; (oppbrett) turned-up edge; legge brett på lay stress on brette v fold; brette sammen fold (up) brettseiling s m/f boardsailing, windsurfing brev s n letter; (mindre brev) note brevdue s m/f carrier pigeon brevpapir s n letter paper, notepaper brevveksle v correspond brevveksling s m/f correspondence brevvekt s m/f (vekt til å veie brev) letter balance, postage scale (amer) brevvenn s m penfriend, pen pal (amer) brevåpner s m letter opener bridge s m (kortspill) bridge brigade s m brigade brikke s m 1 (brodert, heklet) mat, doily 2 (til spill) piece 3 (data) chip briks s m bunk briljant1 s m (edelsten) brilliant briljant2 adj brilliant briljere v shine brilleetui s n spectacle case, glasses case (amer)

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 635

bronsemedalje

brilleglass s n spectacle lens, lens of glasses (amer) brillehus s n spectacle case, glasses case (amer) brilleinnfatning s m spectacle frame, glasses frame (amer) briller s (fl) spectacles, glasses (amer); et par briller a pair of spectacles; gå med briller wear spectacles brilleslange s m (zool) cobra, hooded snake bringe1 s m/f (bryst) breast, chest bringe2 s m (zool: elgokse) bull moose bringe3 v (hente, ta hit, ta med tilbake) bring, fetch; (ta med til andre) carry, take; varene ble brakt the goods were delivered bringebær s n (bot) raspberry bris s m breeze lett bris gentle breeze brisk s m (einer) juniper briske v briske seg swagger, show off brisling s m brisling, sprat brist s m 1 (sprekk) crack 2 (lyte, mangel) flaw, defect briste v break, burst; håpet brast his/her/our hopes were wrecked briste i gråt burst into tears, burst out crying det får briste eller bære it is neck or nothing, it's sink or swim bristeferdig adj bursting; ready to burst bristepunkt s n breaking point brite s m Briton britisk adj British; De britiske øyer the British Isles bro s m/f, bru f bridge; vi kjørte over en bro we crossed a bridge brodd s m sting brodere v embroider broderi s n embroidery broderlig adj brotherly, fraternal broiler s m broiler broket adj 1 (mangefarget) multi-coloured, multi-colored (amer), parti-coloured, particolored (amer); motley 2 (uensartet) varied, variegated; motley; en broket forsamling a motley crowd 3 (rotet) confused, tangled; en broket blanding a tangled mixture brokk s n (med) hernia, rupture brokker s (fl) bits (and pieces); fragments brolegge v pave brolegning s m pavement bronkier s (fl) bronchi bronkitt s m (med) bronchitis bronse s m bronze bronsealderen the Bronze Age bronsemedalje s m bronze medal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


bror

636

bror s m brother; brødrene Smith the brothers Smith; the Smith brothers; (som firmanavn) Smith Brothers; Smith Bros brordatter s m/f niece; brother's daughter brorparten s m the lion's share brorskap s n brotherhood brorsønn s m nephew; brother's son brosje s m brooch brosjyre s m folder, leaflet; brochure; (større) prospectus brostein s (koll) cobbles; paving stones brottsjø s m breaker bru s f → bro brud s m/f bride brudd s n 1 break; brudd på vannledningen break in the water pipe; brudd på sammenhengen break of continuity 2 (åpning, revne) breach 3 (overtredelse) breach; brudd på disiplinen breach of discipline 4 (ben) fracture 5 (brudd på vennskap) break, rupture; det kom til brudd mellom dem there was a break between them; they have fallen out 6 (ved kjærlighetsforhold) break-up bruddstykke s n fragment brudekjole s m wedding dress brudepar s n bridal couple; newly-married couple brudepike s m/f bridesmaid brudeslør s n bridal veil brudesvenn s m page brudgom s m bridegroom brudulje s m row, hullabaloo bruk1 s m/n 1 use; employment; det gikk (ut) av bruk it went out of use; jeg har ikke bruk for deres hjelp I do not want their help; I do not need their help 2 (forbruk) consumption; bruken av kaffe i England the consumption of coffee in England 3 (skikk) custom; det er skikk og bruk her i landet it is the custom of this country; it is customary in this country bruk2 s n 1 (gårdsbruk) farm 2 (bedrift, virksomhet) mill, works; factory brukbar adj fit for use; usable, useful i brukbar stand in working condition; in working order bruke v 1 (benytte) use; make use of; employ; han brukte all sin sjarm for å he employed all his charm to 2 (anvende) spend; hun brukte over 100 pund på bøker she spent more than £100 on books; han brukte sin tid til å lese he spent his time reading 3 (utnytte) use; make use of; bruke tiden make the most of one's time 4 (gå med, om klær el.l.) wear; han brukte briller he wore spectacles

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 636

bry

brukerhåndbok s m/f reference manual, user manual brukersnitt s n (data) user interface brukertilpasse v customize brukerveiledning s m user guide, user's guide, instruction manual brukervennlig adj user-friendly bruksanvisning s m directions (for use); operating instructions; working instructions bruksgjenstand s m article for everyday use brukskunst s m applied art bruksverdi s m utility value brukt adj used, second-hand; brukte frimerker cancelled stamps; håndkledet var brukt the towel was soiled; jeg kjøpte bøkene brukt I bought the books second-hand bruktbil s m second-hand car, used car brumme v 1 (summe) hum, buzz 2 (mumle) mumble, mutter; (protestere) grumble brun adj brown; (etter soling) tanned brunaktig adj brownish brune v brown; (ved soling) bronze, tan brunette s m brunette brunrød adj brownish red brunst s m (hos hanndyr) rut; (hos hunndyr) heat brunstekt adj done brown brunøyd s m brown-eyed brus1 s m (leskedrikk) pop, lemonade, soda (amer) brus2 s n (sterk lyd) roar; (svakere) murmur; rustle bruse v 1 (sterkt) roar; (svakere) murmur; rustle; (om musikk) sound 2 (perle, skumme) fizz brusk s m cartilage, gristle brutal adj brutal brutalitet s m brutality brutto adj, adv gross (mots. net) bruttobeløp s n gross amount bruttolønn s m/f gross pay, gross wages bruttonasjonalprodukt s n gross national product, gross domestic product bruttovekt s m/f gross weight bry1 s n (bryderi) inconvenience, trouble; skaffe bry cause trouble; put to trouble; vil det være (til) mye bry for deg? will it be much trouble for you?; det er ikke bryet verdt it isn't worthwhile; it isn't worth it bry2 v (besvære) inconvenience, trouble; jeg beklager at jeg bryr deg I am sorry to trouble you bry seg (legge seg opp i andres saker) meddle; ikke bry deg med mine saker don't meddle in my affairs bry seg om 1 (like, ønske) care to 2 (like, være glad i) like, love; care for; bryr hun seg om ham i det hele tatt? does she care for him at all? ikke bry deg! mind your own business!, butt out! (amer, slang)

04/05/16 08:45


bryderi ikke bry seg om (ikke ta hensyn til) not mind; det er ikke noe å bry seg om never mind; ikke bry deg om meg don't mind me bryderi s n trouble; jf bry1 brygg s n brew brygge1 s m/f (kai) quay, wharf brygge2 v brew bryggearbeider s m docker, dock worker; longshoreman (amer) bryggeri s n brewery bryllup s n wedding; ha/holde bryllup marry; be married; hun var i bryllupet deres she was present at their wedding bryllupsdag s m 1 (dagen for bryllupet) wedding day 2 (åremålsdagen for bryllupet) wedding anniversary bryllupsgave s m wedding present bryllupsklokker s (fl) wedding bells bryllupsnatt s m/f wedding night bryllupsreise s m/f honeymoon; de drog på bryllupsreise til Spania they went to Spain for their honeymoon bryn s n 1 (øyenbryn) brow; rynke brynene knit one's brows; (i sinne) frown 2 (skogbryn) edge, fringe bryne1 s n whetstone, hone bryne2 v sharpen, whet, hone brynje s m coat of mail brysk adj blunt, brusque, gruff bryskhet s m bluntness, brusqueness, gruffness brysom adj troublesome bryst s n breast; (brystkasse) chest; han hadde smerter i brystet he had a pain in the chest brystbarn s n breast-fed baby, breast-fed child brystholder s m bra brystkasse s m/f chest brystkreft s m (med) breast cancer, cancer of the breast brystnål s m/f brooch brystsvømming s m/f breast stroke brystvorte s m/f (på mennesker) nipple; (på dyr) teat bryte v 1 break; han brøt sitt løfte he broke his promise; hun brøt forlovelsen she broke off their engagement 2 (om lysstråler) refract 3 (sport) wrestle bryte inn i break into bryte i stykker break up bryte med break with; han brøt med familien (sin) he broke with his family bryte mot break against bryte opp 1 (åpne med makt) break open; de brøt opp døren they broke open the door 2 (avslutte eller forlate selskapet) break up, leave bryte sammen break down; collapse; han brøt

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 637

637

bråstanse

sammen da vi fortalte ham nyheten he broke down when we told him the news bryte seg inn i break into bryte ut break out; det brøt ut krig war broke out brytekamp s m wrestling match bryter s m 1 (elek) switch 2 (sport) wrestler bryting s m/f wrestling brød s n 1 (som næringsmiddel) bread; hun tjente sitt brød som kranfører she earned her living as a crane operator 2 (om det enkelte brød) loaf (of bread); et stykke brød a piece of bread brødboks s m bread bin; bread box (amer) brøde s m guilt brødfjel s m/f bread board, bread plate, cutting board brødfø v support, provide for; landet kan ikke brødfø seg the country does not produce enough for its own needs brødrister s m toaster brødskalk s m first cut; outside slice; heel (of a loaf) (amer) brødskive s m/f slice of bread brødskorpe s m/f bread crust brødsmule s m bread crumb brøk s m (mat) fraction brøkdel s m fraction brøkstrek s m fraction line brøl s n roar brøle v roar brøler s m (bommert, flause) blunder, howler; boner (amer) brønn s m well; (petro også) bore hole brøyte v (med snøplog) clear the road of snow brøytebil s m snowplough, snowplow (amer) brå adj, adv (plutselig) sudden, abrupt; en brå død a sudden death; møtet fikk en brå slutt the meeting came to an abrupt end; veien dreide brått til venstre the road took a sharp turn to the left; the road turned sharply to the left; han stanset brått he stopped short bråbremse v slam on the brakes bråhast s m big hurry bråk s n noise lage bråk kick up a row, make trouble bråke v make a noise; kick up a row; make trouble bråkete adj noisy bråkjekk adj cocky bråkmaker s m troublemaker bråne v melt bråsinne s n flare-up bråsint adj quick-tempered bråsnu v turn short; turn around sharply bråstanse, bråstoppe v stop short

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


bråte

638

bråte s m (mengde) lot; en bråte (med) brev a lot of letters brenne bråte make a bonfire bråtebrann s m bonfire brått adv → brå bråvende v → bråsnu bråvending s m/f i en bråvending in a jiffy, in a trice bu s f → bod bud s n 1 (beskjed, melding) message, word; sende bud etter send for; det ble sendt bud etter legen the doctor was sent for 2 (befaling) command; vi gjorde det på deres bud we did it at their command 3 (tilbud) offer; (på auksjon) bid; gi et bud på make an offer; make a bid for 4 (sendebud) messenger de ti bud the ten commandments budbringer, budbærer m s messenger budeie s m/f milkmaid, dairymaid budsende v send for budsjett s n budget budskap s m message, news bue s m 1 (skytevåpen) bow 2 (sirkelbue) arc; (krum linje) curve 3 (buegang) arch; (hvelving) vault 4 (fiolinbue) bow, fiddlestick buesag s m/f bow saw bueskyting s m archery bueskytter s m archer buffer s m buffer bufferstat s m buffer state buffet s m 1 (spisestuemøbel) buffet, sideboard 2 (disk i restaurant) buffet bufre v (data) buffer bugne v bugne av abound in, abound with, be full of, be heavy with buk s m 1 (mave) belly, stomach 2 (underliv) abdomen bukett s m bouquet, bunch; en bukett blomster a bouquet of flowers bukk1 s m 1 (geitebukk) billy goat, he-goat 2 (råbukk) buck 3 (kuskesete) box 4 (turnapparat) buck, vaulting horse hoppe bukk (play) leap-frog bukk2 s n (bøyning) bow bukke v (gjøre et bukk) bow; han bukket dypt for meg he made a low bow to me bukke under (for) succumb (to) bukkebe(i)n s n sette bukkebein dig in one's heels bukse s m/f → bukser buksebak s m trouser seat, pant seat (amer) buksedress s m trouser suit, pantsuit (amer) bukselomme s m/f trouser pocket, pant pocket (amer)

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 638

bunne

buksepress s m crease (in one’s trousers) bukser s (fl) 1 (langbukser) trousers; pants (amer); et par bukser a pair of trousers/pants 2 (kortbukser) shorts 3 (knebukser) breeches, knickers (amer) buksere v tow, haul bukseseler s (fl) braces; suspenders (amer) bukseskjørt s n divided skirt buksesmekk s m fly bukspyttkjertel s m (anat) pancreas bukt s m/f 1 (havbukt) bay 2 (vik) creek 3 (på tau) loop, bight få bukt med sin motstander get the better of one's opponent få bukt med vanskelighetene overcome one's difficulties buktaler s m ventriloquist bukte v bukte seg 1 wind 2 (især om elv) meander buktning s m curve, winding; (især om elv) meanderings bulder s n rumble; din, roar buldre v rumble, thunder bule1 s m (kul) bulge; (i pannen) swelling, lump bule2 s m/f (kneipe) dive bulgarer s m Bulgarian Bulgaria (geogr) Bulgaria bulgarsk adj 1 Bulgarian 2 (som substantiv: om språket) Bulgarian bulimi s m bulimia buljong s m beef tea; bouillon buljongterning s m beef cube; bouillon cube bulk s m 1 (søkk) dent 2 (kul) bulge bulket adj dented bulkskip s n bulk ship bulldogg s m bulldog bulldoser s m bulldozer bulleteng s m bulletin bulne v swell bulne ut bulge bumerang s m boomerang bums interj bang!; thud! bunad s m (nasjonaldrakt) national costume bunke s m pile bunkers s m bunkers, bunker coal bunkre v bunker bunn s m bottom; på bunnen av havet at the bottom of the sea i bunn og grunn 1 actually, virtually 2 entirely, totally komme til bunns i get to the bottom of med bunnen i været upside down til bunns skipet gikk til bunns the ship went down bunne v touch bottom

04/05/16 08:45


bunnfall bunne i be rooted in, be due to, be the result of bunnfall s n sediment, deposit, residuum; (grums) dregs, lees bunnfelle v deposit bunnløs adj bottomless, unfathomable; endless; i bunnløs gjeld head over ears in debt; up to one's ears in debt bunnpris s m lowest price (ever); rock-bottom price bunnrekord s m all-time low bunntekst s m footer bunt s m bunch, bundle; en bunt gulrøtter a bunch of carrots bunte v bunte sammen bunch up, bundle together buntmaker s m furrier buorm s m grass snake bur s n cage; (mindre) hutch, coop; sette i bur put in a cage burde v (i pres og pret) ought to; should; du burde gjøre det you ought to do it; du burde ikke si den slags så ungene hører det you should not say things like that in front of the children burhøns s (koll) battery hens Burma (geogr) Burma (nåværende navn er Myanmar) burmansk adj → burmesisk burmeser s m Burmese burmesisk adj Burmese burot s m/f (bot) mugwort bursdag s m birthday bursjoasi s n bourgeoisie; upper middle class buse v (fare) rush buse ut med blurt out busemann s m bugbear, bogey busk s m bush buskap s m herd; cattle, livestock buskas s n brush, thicket buske s m/f → busk busket adj bushy buss s m 1 (bybuss) bus; vi kom med bussen we came by bus 2 (feriebuss, rutebil) coach busse v bus; go by bus; go by coach busser s (fl) være gode busser be great chums bussholdeplass s m bus stop bussjåfør s m bus driver bussrute s m/f bus route bussterminal s m bus terminal busstur s m bus ride; coach ride bust s m/f bristle reise bust bristle up bustet adj dishevelled butan s m butane

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 639

639

bygge

butikk s m shop, store (amer); gå i butikken/ butikker go shopping butikkeier s m shop owner, store owner (amer) butikkekspeditør s m shop assistant, salesperson (amer) butikkjede s m chain of shops, chain of stores (amer) butikkpersonale s n sales staff butikkpris s m retail price butikksenter s n shopping centre, shopping center (amer) butikksjef s m shop manager, store manager (amer) butikktyv, butikktjuv m s shoplifter butikkvindu s n shop window, store window (amer) butt1 s m (avskjæring, tønne) tub butt2 adj blunt buttet adj (lubben) chubby B-vitamin s n Vitamin B by1 s m 1 town; vi bor i byen (i motsetning til på landet) we live in town 2 (amer, og i Storbritannia om større byer og om viktige byer utenfor Storbritannia) city by2 v 1 (påby) command, order 2 (tilby) offer; han bød meg en sigar he offered me a cigar 3 (på auksjon) bid; jeg bød 130 pund for det gamle gulvuret I bid £130 for the old grandfather clock 4 (by velkommen, farvel el.l.) bid; de bød oss velkommen they bade us welcome bybefolkning s (koll) townspeople bydel s m part of a town; district, quarter bydende adj peremptory; commanding, imperious byfogd s m public registrar and notary public; justice of the peace byfolk s (koll) townspeople byfornyelse s m urban redevelopment, urban renewal bygd s f rural district, rural area bygdefolk s (koll) country people byge s m shower byget adj showery bygevær s n showery weather bygg1 s n 1 (hus under oppføring) building under construction 2 (byggverk) building, edifice bygg2 s m/n (bot) barley bygge v (konstruere, oppføre) build; bygge et hus/ en bro/et rede build a house/a bridge/a nest bygge om reconstruct; rebuild bygge på 1 (utvide) add to, build on to 2 (støtte seg til) build upon; vi bygger på forfedrenes erfaring we build upon the experience of our forefathers 3 (stole på) rely on bygge ut develop (further); expand (on)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


byggearbeid

640

byggearbeid s n building work, construction work byggebransjen s m the building trade(s) byggefelt s n (large) building site, housing development byggeklosser s (fl) building blocks byggeplass s m building site byggesett s n 1 do-it-yourself kit 2 (leketøy) construction set byggetillatelse s m planning permission, building licence, building permit (amer) byggetomt s m/f (building) site, (building) lot (amer) byggherre s m builder byggmester s m master builder, building contractor byggverk s n building, edifice bygning s m 1 building, house 2 (kroppsbygning) build bygningsarbeider s m building worker, construction worker bygningsingeniør s m civil engineer bygningssnekker s m joiner, carpenter bygrense s m/f town boundary bygsle v lease bykart s n city map byks s n bound, leap bykse v bound, leap; jump byll s m abscess, boil bylt s m bundle bymenneske s n town dweller, city dweller; city person bymessig adj urban; bymessig bebyggelse built-up area byområde s n urban area byplanlegging s m/f town planning byrd s m birth, descent; parentage byrde s m burden, load, weight byrett s m city court, municipal court (amer) byrå s n office, bureau byråd s m city council, town council byrådsleder s m city manager, town manager byrådsmedlem s n city/town councillor, city/ town councilor (amer) byråkrat s m bureaucrat byråkrati s n bureaucracy; red tape (dgl) byråkratisk adj bureaucratic bysse1 s m/f (sjø) galley bysse2 v lull bysse i søvn lull to sleep byste s m bust bystyre s n city council, town council bystyremedlem s n councillor, councilor (amer) bytte1 s n 1 (ombytning) exchange; hva fikk du i bytte for den/det? what did you receive in

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 640

bøling

exchange for it? 2 (erobret gods) booty, spoils; plunder 3 (vergeløst offer, villdyrs bytte) prey; han ble et lett bytte for dem he fell an easy prey to them bytte2 v 1 change, exchange; han byttet bort hesten sin for en ku he exchanged his horse for a cow; jeg byttet plass med ham I changed seats with him 2 (byttehandle) barter byttehandel s m barter, exchange; trade bytting s m 1 (byttehandel) exchange 2 (forbyttet person) changeling byvåpen s n city coat of arms bæ interj, s n baa bær s n (bot) berry bærbar adj portable bærbar datamaskin laptop; laptop computer bære v 1 carry; han bar (på) en kurv he carried a basket (in his hand) 2 (holde oppe) carry, support; beina nektet å bære henne lenger her legs refused to carry her further 3 (holde ut, tåle) bear; han bar sin sorg tålmodig he bore his sorrow patiently 4 (fig: ha) bear; hun bærer et stolt navn she bears a proud name bære over med bear with, make allowances for bære seg (klage) carry on; hun bar seg over levekostnadene she carried on about the cost of living bære seg at (oppføre seg) behave bære seg at med go about; set about; han visste ikke hvordan han skulle bære seg at med det he did not know how to set about it bærekraftig adj sustainable bærekraftig utvikling sustainable development bærepose s m carrier bag, shopping bag bærer s m carrier; (på hotell, jernbane) porter bæresele s m carrying harness, carrying straps bærevegg s m supporting wall bærplukking, bærsanking m/f s berry-picking bærtur s m; dra på bærtur go berry-picking bøddel s m executioner, hangman bøffel s m buffalo bøk s m (bot) beech bølge1 s m wave; stor bølge breaker bølge2 v wave; (gå i bølger) undulate bølgeblikk s n corrugated iron bølgeblikktak s n tin roof bølgebryter s m (molo) breakwater bølgedal s m trough (of a wave) bølgekam s m crest (of a wave) bølgelengde s m/f wavelength bølget adj wavy; bølget hår wavy hair bølgetopp s m → bølgekam bøling s m herd, livestock

04/05/16 08:45


bølle bølle s m/f hooligan, rough bønn s m 1 (anmodning) request; (innstendig) appeal, entreaty; hun gjentok sin bønn om hjelp she repeated her appeal for help 2 (til Gud) prayer; (bordbønn) grace; han bad en bønn for henne he said a prayer for her bønne s m/f (bot) bean bønneskrift, bønneskriv n s petition bønnfalle v entreat, implore; hun bønnfalt ham om å vise medlidenhet she implored him to show mercy bønnhøre v grant, hear; lend an ear to bønnlig adj appealing, imploring bør1 s m/f (byrde) burden, load, weight bør2 s m (vind) wind; (medbør) fair wind; (motbør) ill wind børs s m (stock) exchange børse s f gun børsekolbe s m butt-end of a gun børseløp s n, børsepipe m/f gun barrel børseskudd s n gunshot børskurs s m (stock exchange) quotation børsmegler s m stockbroker børsspekulant s m stockjobber, speculator børste1 s m brush børste2 v brush bøss s n (oppsop, søppel) sweepings, trash (amer) ikke det bøss not a bit bøsse s m/f 1 (til pepper, salt) castor, (salt) cellar (amer) 2 (sparebøsse) money box, piggy bank (amer) bøte v (reparere) mend, repair; (lappe også) patch; bøte for pay for; suffer for; bøte på remedy; bøte på en mangel remedy a defect bøtelegge v fine bøtte s m/f bucket, pail bøye1 s m (livbøye el.l.) buoy bøye2 v 1 bend, bow; han bøyde hodet/nakken he bowed his head/neck; hun bøyde knærne she bent her knees 2 (gram) inflect; bøye et substantiv decline a noun; bøye et verb conjugate a verb bøye av turn off bøye seg 1 bend; han bøyde seg frem he bent forward; hun bøyde seg (ned) for å ta opp blomsten she bent down to pick up the flower 2 (fig: gi etter) give in, yield bøyelig adj flexible, pliant bøyle s m hoop bøyning s m (gram) inflection; (av substantiv) declension; (av verb) conjugation bøyningsendelse s m (gram) inflectional suffix både konj; både ... og both ... and; (bare om to) både England og Frankrike both England

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 641

calypso

641

and France; (om flere enn to) både England, Frankrike og Italia forsøkte England, France and Italy all tried bål s n fire; (som middelaldersk straff) the stake; hun døde på bålet she died at the stake bånd s n 1 (snor) string 2 (til hund) lead, leash; hunder skal holdes i bånd i parken dogs must be kept on a leash in the park 3 (til pynt) ribbon; det var et blått bånd rundt konfektesken there was a blue ribbon round the box of chocolates 4 (limbånd, magnetbånd el.l.) tape 5 (fig: vennskapsbånd) bonds of friendship; ties of friendship båndopptaker s m tape recorder båndsag s m/f band saw, ribbon saw båndspiller s m tape recorder båre1 s m/f 1 (sykebåre) stretcher 2 (likbåre) bier 3 (likkiste) coffin, casket båre2 s m/f (poet) wave bås s m (i fjøs) box, stall båt s m boat; de gikk i båtene they took to the boats; med båt by boat båtbygger s m boatbuilder båtbyggeri s n boatyard båtflyktninger s (fl) boat refugees båthavn s m/f boat harbour, harbor (amer) båthus s n boathouse båthvelv s n overturned bottom båtindustri s m boat industry båtlengde s m/f boat's length båtnaust s n boathouse båtripe s m/f gunwale båtshake s m/f boathook; (til tømmerfløting) pike pole båtsmann s m boatswain båtsmannsknop s m reef knot, square knot båttur s m boating trip; dra på båttur go boating; go on a boating trip båtutleie s m boat hire (service) båtutstyr s n boat equipment, boat gear

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

C

W X

c1, C (bokstaven) c, C C2 fork. for celsius centigrade C fork. for celsius centigrade ca fork. for cirka about, circa cabincruiser s m cabin cruiser cabriolet s m (bil) cabriolet calling s m calling-system, interphone, intercom calypso s m (mus) calypso

Y Z Æ Ø Å

04/05/16 08:45


calypsoband calypsoband s n (mus) steelband campe v camp camping s m camping campingbil s m motor caravan; camper (amer) campingplass s m camping ground, camping site campingstol s m folding chair campingtur s m camping trip; dra på campingtur go camping campingvogn s m/f caravan, trailer (amer) Canada (geogr) Canada canadier s m → kanadier canadisk adj → kanadisk CD-plate s m/f CD(-record), compact disc CD-ROM s m CD-ROM CD-spiller s m compact disc player, CD-player C-dur s m (mus) C major celeber adj celebrated, famous; distinguished celebritet s m celebrity celle s m/f cell celledannelse s m cell formation celledeling s m/f cell division celleformet adj cytoid celleforsker s m cytologist celleforskning s m cytology cellegift s m (med) cytotoxin cellekjerne s m nucleus cellevegg s m cell wall cellevev s n cellular tissue cellist s m (mus) cellist cello s m (mus) cello cellofan s m cellophane celluloid s m celluloid cellulose s m cellulose celsius s centigrade; 20 grader celsius 20 degrees centigrade cembalo s m (mus) cembalo, harpsichord centi- pref centicentiliter s m centilitre, centiliter (amer) centimeter s m centimetre, centimeter (amer) cerebral parese s m cerebral palsy champagne s m → sjampanje champignon s m → sjampinjong champion s m champion charterfly s n chartered aircraft charterreise s m/f, chartertur m charter flight, charter trip chartre v charter chassis s n chassis chic adj chic, smart, stylish chiffer s n cipher chifferkode s m cipher code chiffernøkkel s m cipher key chiffon s m chiffon chiffrere v cipher Chile (geogr) Chile

Engelsk ordbok_noeng_materie.indd 642

da

642

chilener s m Chilean chilensk adj Chilean choke s m (bildel) choke cirka adv about, circa cisterne s m cistern clutch s m (bildel) clutch clutche v (om kjøretøy) let out the clutch c-moll s m (mus) c minor C-nøkkel s m (mus) C clef cockpit s m cockpit cocktail s m cocktail coil s m (tennspole i forbrenningsmotor) (ignition) coil Colombia (geogr) Colombia colombianer, kolombianer m s Colombian colombiansk, kolombiansk adj Colombian computer s m (data) computer; PC computerstyrt adj computer-controlled container s m → konteiner Costa Rica (geogr) Costa Rica costaricaner, kostarikaner m s Costa Rican costaricansk, kostarikansk adj Costa Rican crawl s m (svømming) crawl crawle v (svømming) crawl; do the crawl, swim the crawl Cuba (geogr) Cuba cubaner s m → kubaner cubansk adj → kubansk cup s m (idrettskonkurranse) cup cupfinale s m (sport) cup final cupkamp s m (sport) cup match curling s m (sport) curling C-vitamin s n vitamin C

D d, D (bokstaven) d, D da1 adv 1 (den gangen, på den tiden) then; at that time; da var vi ennå unge then we were still young; nå og da now and then; now and again 2 (deretter, så) then; da kom far tilbake then my father came back 3 (i så fall) then; if so; da bør du heller bli hjemme then you had better stay at home 4 (altså) then; du vil gå, da you want to go, then 5 (annen bruk) det var da deilig! oh, wasn't it wonderful!; du da! go on!; du kan da si det til meg you can surely tell me; hun håper da å bli frisk she does hope to recover; ja da, nei da oh yes, oh no; nå da? well?; vær stille da! do be quiet!

04/05/16 08:45


WORLD MAP

Greenland Iceland

Norway Finland Sweden Est. Latvia United Kingdom Denmark Lit. Ireland Netherlands Poland Belarus BelgiumGermany Ukraine Cze. Slo. Aus. Mo. France Swi. S.C.Hun. Roman ia B. Se. Italy M. Bulgaria Georgia Ma. Al. Ar. Az Portugal Spain Greece Turkey Faeroe Islands

Canada

United States of America

Algeria Mexico

Cyprus Syria Lebanon Iraq Israel Jordan

Tunisia

Morocco

Libya

Western Sahara

The Bahamas Cuba

Egypt

Saudi Arabi

Benin Togona Gha

Mauritania Jamaica Haiti Dominican Republic Mali Niger Belize St. Kitts and Nevis Antigua and Barbuda Chad Senegal Eritrea Cape Verde Guatemala Honduras Dominica St. Lucia Sudan Burkina Gambia El Salvador Nicaragua Grenada St. Vincent and the Grenadines Guinea Bissau Faso Djib Trinidad and Tobago Guinea Costa Rica Nigeria South- Ethiopia Venezuela Guyana Sierra Leone Panama Côte Central African Suriname Liberia d’Ivoire Republic Sudan French Cameroon Colombia Guiana Uganda Kenya Som Equatorial Guinea Equador Gabon D. R. of Rwanda Congo Congo Burundi Tanzania Angola

Zambia

Namibia Zimbabwe Botswana

Swaziland Lesotho South Africa

Land der engelsk er offisielt språk, eller utbredt som talespråk

Engelsk ordbok_forsatser.indd 6

C

e qu

Moza mb i

Peru Forkortelser: Al. – Albania Bolivia Ar. – Armenia Aus. – Austria Pa ra Az. – Azerbaijan gu ay B. – Bosnia-Herzegovina C. – Croatia Cze. – Czech Republic Chile Est. – Estonia Uruguay Hun. – Hungary Argentina Lit. – Lithuania Ma. – Macedonia Mo. – Moldova M. – Montenegro Se. – Serbia S. – Slovenia Slo. – Slovakia Swi. – Switzerland U. A. E. – United Arab Emirates

Mala wi

Brazil

02/05/16 10:12


Finland den Est. Latvia Lit. oland Belarus

Russian Federation

Ukraine e. Slo. Kazakhstan .Hun. Mo. Roman C. ia Uz B. Se. be M. Bulgaria Georgia kis tan Kyrgyzstan Al.Ma. Ar. Az. Tu rkmenista Greece Turkey n Tajikistan

Libya

Chad

Egypt

Iran Kuwait

Qatar SaudiArabia U. A. E. Oman Eritrea

Sudan

North Korea

Yemen

Djibouti

South- Ethiopia Central African Republic Sudan

Uganda Kenya Somalia D. R. of Rwanda Congo Burundi

South Korea

China

Afghanistan

Pa kis tan

Cyprus Syria Lebanon Iraq Israel Jordan

a

Mongolia

Japan

Nepal India

Bhutan Bangladesh Myanmar (Burma) Laos

Taiwan

Thailand

Vietnam Cambodia

Philippines

Brunei Malaysia Indonesia

Papua New Guinea

Tanzania Comoros

e qu

Moza mb i

Zambia

Mala wi

ngola

mibia Zimbabwe Botswana

Solomon Islands Vanuatu

Madagascar Mauritius

Swaziland Lesotho

Australia

New Caledonia

South Africa

nd ala Ze w Ne

Engelsk ordbok_forsatser.indd 7

02/05/16 10:12


Engelsk ordbok_forsatser.indd 8

02/05/16 10:12