Page 1

Denne boka er skrevet for lærerstudenter som skal få en utdanning tilpasset 8.–13. trinn i skolen. Den retter oppmerksomheten både mot lærerens yrkesutøvelse og mot elevenes motivasjon og læring. Spørsmålet som tas opp i boka, er derfor hvordan pedagogikken kan profesjonsrettes for å få fram gode lærere for disse årstrinnene, lærere som underviser på en faglig engasjert måte, og som organiserer meningsfylt og aktivt deltakende læring.

Boka henvender seg til lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere og andre som er interessert i å lære om profesjonsrettet pedagogikk. may britt postholm er professor ved Program for lærerutdanning ved NTNU. Med bakgrunn i hennes utdanning som lærer og undervisningserfaring fra ungdomstrinnet, er Postholms interessefelt hovedsakelig rettet mot tre områder: lærerutdanning, utdanningsforskning og kvalitativ forskningsmetode. Hun har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til flere metodebøker.

PROFESJONSRETTET PEDAGOGIKK 8–13

Nye rammeplaner for den praktisk-pedagogiske utdanningen fordrer nye pedagogiske kunnskaper og ferdigheter. Et hovedkrav er at pedagogikken profesjonsrettes, og at teori- og praksisdelene i opplæringen danner en meningsfylt helhet der delene forsterker og utdyper hverandre. Kapitlene i boka tar utgangspunkt i det nyeste rammeverket for lærerutdanningene for ungdomstrinnet og videregående opplæring og presenterer praksiseksempler som er relevante for trinnene som utdanningen kvalifiserer for.

Postholm og Tiller (red.)

PROFESJONSRETTET PEDAGOGIKK 8–13

May Britt Postholm og Tom Tiller (red.)

PROFESJONSRETTET PEDAGOGIKK 8–13

tom tiller er professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø og gjesteprofessor ved Luleå tekniske universitet. Han er også forskningsleder for Nordisk senter for aksjonsforsking og aksjonslæring (NorAforsk). Tiller har lærerutdanning og har praktisert både som lærer og skoleleder i grunnskolen, samt vært leder for den praktisk-pedagogiske utdanningen ved UiT, Norges arktiske universitet, i flere år. Han har gjennom flere tiår vært opptatt av å styrke læreres og skolelederes profesjonalitet og har publisert en rekke bøker og artikler.

ISBN 978-82-02-41927-1

www.cda.no

Profesjonsrettet pedagogikk omslag.indd 1

16.06.14 13:33